Provozní řád 1. ÚVOD 2. PROVOZNÍ INFORMACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád 1. ÚVOD 2. PROVOZNÍ INFORMACE"

Transkript

1 Provozní řád Provozní řád Lesní školky Na Kozinci 1. ÚVOD Provozní řád Lesní školky Na Kozinci (dále jen LŠ Na Kozinci) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování LŠ Na Kozinci. Je nezbytnou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, občanským sdružením Na Kozinci, IČ , se sídlem Pod Kozincem 609, Rožnov pod Radhoštěm (dále jen zřizovatel ). Provozní řád je platný od do nahrazení novým provozním řádem. S provozním řádem je možné se seznámit na webových stránkách LŠ Na Kozinci Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se s Provozním řádem LŠ Na Kozinci seznámit nejpozději při podpisu dohody o docházce dítěte do LŠ Na Kozinci. 2. PROVOZNÍ INFORMACE 2.1. Provozní podmínky Zázemím LŠ Na Kozinci je zděný vytápěný domek, velkoprostorové otevřené přístřeší stodola, zahrada. V zázemí je k dispozici teplá i studená tekoucí voda, toaleta a umyvadlo. Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem.v době prázdnin je provoz LŠ Na Kozinci možný v jednom z prázdninových měsíců a to v závislosti na zájmu rodičů. Občasně mohou být v programu výlety, které mohou znamenat sraz na jiném místě. O výletech budou rodiče informováni s dostatečným předstihem. Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.

2 V době prázdnin mohou být organizovány příměstské tábory, na jejichž provoz se tento provozní řád vztahuje pouze v omezené míře. Konkrétní podmínky provozu příměstských táborů budou zveřejněny v dostatečném předstihu před jeho zahájením. Provoz LŠ Na Kozinci je celodenní od 7.30 do 16:30. V průběhu roku bude zřizovatel pružně reagovat na potřeby rodičů týkající se zejména začátku provozu. Kapacita skupiny na den je max. 15 dětí. Se skupinou dětí pracuje vždy pedagog a jeho asistent. Pokud zájem rodičů převažuje kapacity klubu, vede zřizovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit Zápis dětí do LŠ Na Kozinci Zápis dětí do LŠ Na Kozinci bude probíhat průběžně zejména podle zájmu rodičů o docházku a volných kapacit LŠ Na Kozinci, a to u kontaktní osoby zřizovatele prostřednictvím u případně v místě provozu LŠ Na Kozinci. Rodiče projeví svůj zájem přihlásit své dítě k docházce do LŠ Na Kozinci u zápisu, či průběžně prostřednictvím u, kdy oznámí požadovaný termín zahájení docházky a její model. Před zápisem doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem, Pedagogickou koncepcí, programem a platbami za docházku dítěte podle jednotlivých modelů docházky. Doporučujeme také navštívit LŠ Na Kozinci osobně a seznámit se s prostředím, zázemím a pedagogy. 2.3 Přijetí dítěte do LŠ Na Kozinci Na přijetí dítěte do LŠ Na Kozinci není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel. Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LŠ Na Kozinci ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu, rodiče a zřizovatel uzavřou Dohodu o docházce dítěte do LŠ Na Kozinci. Následně zřizovatel sdělí rodiči číslo účtu a variabilní symbol pro platbu, který je totožný s rodným číslem dítěte. Rodič nejpozději do začátku docházky dítěte do LŠ Na Kozinci uhradí dohodnutý příspěvek na účet zřizovatele nebo v hotovosti u osoby zřizovatelem k tomu pověřené. Výjimečně po předchozí dohodě je možné uhradit příspěvek v jiný, předem dohodnutý termín.

3 2.4 Modely docházky do LŠ Na Kozinci Jsou možné následující typy frekvence docházky: A) Celotýdenní docházka Dítě se účastní programu LŠ Na Kozinci pět dní v týdnu. B) Čtyřdenní docházka Dítě navštěvuje LŠ Na Kozinc čtyři dny v týdnu. Výběr konkrétních dnů v týdnu pro docházku náleží rodiči s ohledem na kapacitu LŠ Na Kozinc. Dny docházky musí být stanoveny pro celou docházku shodně, nelze stanovit docházku každý týden v jiné dny. C) Třídenní docházka Dítě navštěvuje LŠ Na Kozinc v pondělí, úterý a ve středu. V případě, že to umožňuje kapacita, je možné předem dohodnout docházku v jiných než stanovených dnech. D) Dvoudenní docházka Dítě navštěvuje LŠ Na Kozinc ve čtvrtek a v pátek. V případě, že to umožňuje kapacita, je možné předem dohodnout docházku v jiných než stanovených dnech. E) Jednodenní docházka Dítě navštěvuje LŠ Na Kozinci v pátek. V případě, že to umožňuje kapacita, je možné předem dohodnout docházku v jiných než stanovených dnech. U všech typů docházky je možnost účasti na programu celodenně, dopoledne či odpoledne. Celodenní docházka je včetně oběda, poledního odpočinku a odpoledního programu. Dopolední docházka končí před obědem. Odpolední docházka začíná obědem. Pokud rodič řádně předal dítě do péče osobě pověřené zřizovatelem, nese tento za dítě zodpovědnost. 3. FINANCE 3.1 Varianty plateb za docházku do LŠ Na Kozinci platné od : Model docházky Cena za návštěvu Půldenní/měsíčně Cena za návštěvu celodenní A) Každodenní 110,00 / 2390,- Kč 210,00 / 4550,- Kč B) Čtyřdenní 115,00 / 2000,- Kč 215,00 / 3730,- Kč D) Třídenní 120,00 / 1560,- Kč 225,00 / 2930,- Kč E) Dvoudenní 130,00 / 1130,- Kč 235,00 / 2040,- Kč F) Jednodenní 140,00 / 610,- Kč 245,00 / 1070,- Kč Dohodu o návštěvě LŠ Na Kozinci je možné vyjímečně uzavřít i s frekvencí docházky jednou za dva týdny. V takovém případě je cena za půldenní návštěvu 150,- /350,- Kč, za celodenní návštěvu 255,- / 600,-Kč.

4 V případě, že se dítě účatní programu LŠ Na Kozinci bez předchozího uzavření dohody o pravidelné docházce do LŠ Na Kozinci mezi rodičem a zřizovatelem, uhradí rodič 200,- kč při půldenní a 400,- Kč při celodenní návštěvě LŠ Na Kozinci. Úhradu provede rodič v hotovosti nejpozději v den účasti dítěte na programu LŠ Na Kozinci a to u osoby k tomu zřizovatelem pověřené. Při první účasti dítěte na progranu LŠ Na Kozinci rodič není povinen úhradit náklady s tím spojené. Během prvního měsíce docházky dítěte do LŠ Na Kozinci, před tím, než je uzavřena dohoda o pravidelné docházce do LŠ Na Kozinci mezi rodiči a zřizovatelem ( v tzv. zkušebním období), se školné řídí tabulkovým ceníkem a počtem skutečných návštěv dítěte v LŠ Na Kozinci. V omezené míře je možné poskytnout rodičům slevu ze školkovného ze sociálních důvodů. Výše úlevy z platby je navržena individuálně, s ohledem na finační možnosti zřizovatele LŠ Na Kozinci. Ceny nezahrnují stravné. Strava činí 35,- Kč na den ( oběd a odpolední svačina), pro děti předškolního věku je stravné 45,- Kč, není-li individuálně dohodnuto jinak. Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova. Ceny nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní. Kolik akce stojí, sdělí zřizovatel rodičům předem a rodiče finanční obnos předají osobě k tomu zřizovatelem pověřené při předání dítěte. Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši platby za docházku dítěte do LŠ Na Kozinci a modely docházky, které je povinen nejméně 1 měsíc před jejich účinností zaslat em na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách. Docházka se platí za jeden měsíce předem. Platba za docházku je splatná nejpozději k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci, za které je docházka placena. Platba probíhá převodem na bankovní účet zřizovatele nebo platbou v hotovosti u osoby zřizovatelem k tomu pověřené. V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu LŠ Na Kozinci (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy minimálně jeden den předem je možné sjednat náhradu docházky v jiné než zvolené dny, podle kapacity LŠ Na Kozinci. V případě dlouhodobé nemoci i dítěte s docházkou typu maximální možné frekvence je možná domluva o odečtení ekvivalentní částky odpovídající zameškaným dnům z platby za následující měsíc. 3.2 Dary pro LŠ Na Kozinci

5 Zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro LŠ Na Kozinci. Možnosti darování: 1. Vkladem na účet zřizovatele. 2. Předáním peněz v hotovosti do rukou zřizovatele. 3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc, která byla darována. Potvrzení o daru: Poté, co zřizovatel obdrží dar, vypíše dárci příjmový pokladní doklad a následně zašle či předá dárci: A) potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000,- Kč) B) darovací smlouvu (pro dary nad 5 000,- Kč) Dar v minimální výši 1000,- Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2000,- Kč kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad. 4. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO LŠ Na Kozinci, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ 4.1 Předávání dítěte: Rodiče nebo jimi určení zástupci předávají dítě v době od 7:45 do 8:15 ve venkovním prostoru Koliby Kordulka, Rekreační ul., Rožnov p. R. Při odpolední docházce v v zázemí školky. V případě, že je v rámci programu naplánován výlet nebo akce mimo zázemí LŠ Na Kozinci, může být způsob předání dětí předem dohodnut jiným způsobem. LŠ Na Kozinci přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte pedagogovi, tj. podáním ruky tomuto. Rodič při předávání dítěte pedagoga informuje o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LŠ Na Kozinci. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte. Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu LŠ Na Kozinci. Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí programu.

6 4.2 Vyzvedávání dítěte: Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami je stanoven na 16:30-16:40 hod. u koliby Kordulka. Při dopolední návštěvě jsou děti předávání v a to : v den, kdy je celodenní provoz školky, v zázemí LŠ Na Kozinci v den, kdy je pouze dopolední provoz, u koliby Kordulka Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě je možné dohodnout jiný čas vyzvednutí dítěte. Předáním dítěte zpět rodiči, podáním ruky rodiči, odpovědnost zřizovatele a pedagoga za dítě končí. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce ( úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte. V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami pedagogů LŠ Na Kozinci, musí být po předchozí oznámení rodičům dítě vyzvednuto dříve Omlouvání dítěte: V případě absence dítěte ve školce např. z důvodů onemocnění či z obdobných vážných důvodů, je třeba dítě omluvit den předem nejpozději do 16 hod (pokud bude rodič uplatňovat náhradu) em či telefonicky. Náhrady: V případě, že je dítě omluveno den předem do 16 hod. vzniká nárok za omluvené dny na náhradní docházku dítěte. 5. CHOD LŠ Na Kozinci 5.1 Pravidla pobytu v zázemí klubu Pravidla v zázemí školky jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu školky.

7 Jelikož zázemí školky je otevřené rodičům, jejichž dítě školku navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina pod vedením pedagoga mohla nerušeně věnovat společným aktivitám. - Do školky nepřinášejí děti hračky z domova. - Děti také nenosí sladkosti, sušenky, bonbóny apod. - Neběhá se s nářadím. - Věci mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme. - Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti - Rodiče v zázemí školky respektují činnost skupiny pod vedením pedagoga - Rodiče se mohou po domluvě s pedagogem podílet na aktivitách organizovaných pedagogem. - Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti pedagoga jsou vítány v době, kdy se pedagog nevěnuje dětem (případně po předání dětí) nebo na společných schůzkách. Pravidla budou zpřesňována během činnosti LŠ Na Kozinci. Rodiče o nich budou informováni na společných setkáních. 5.2 Pravidla lesa Pravidla lesa jsou pilíře bezpečnosti, jež pomáhají pedagogům i dětem se společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínány, tak aby se staly přirozenou součástí společného fungování skupiny. - Manipulujeme-li s větvemi, nezvedáme je do výšky očí. - Šermování s klacíky je možné, když obě strany souhlasí a dodržuje-li se základní bezpečnost. - Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví. - Děti se drží v bezpečné vzdálenosti skupiny, kterou zpočátku vymezuje pedagog. - Při cestě lesem čekáme na domluvených místech. - Při svačině v lese sedíme. - Bez dovolení pedagoga nejíme nic nalezeného v lese. - Potřebu vykonáváme na místě určeném pedagogem. - Nelezeme na hromady dříví, klád. - Nenecháváme v lese odpadky.

8 - V lese se chováme s respektem a vědomím toho, že je domovem zvířat, stromů a rostlin. 5.3 Rytmus LŠ Na Kozinci A) Denní rytmus :15 předávání dětí ranní kruh u Kordulky (přivítání, píseň, zrcátko počasí) aktivita v přírodě svačina (přinesená z domova) dokončení aktivity v přírodě eurytmie cesta k zázemí, ukončení dopoledního programu čas pro předávání dětí hygiena, příprava na oběd oběd příprava na odpočinek odpočinek ( spánek nebo klidová činnost) odpolední aktivita uvnitř nebo na zahradě zázemí, odpolední svačina návrat ke Kordulce předávání dětí rodičům u Kordulky V průběhu roku bude zřizovatel pružně reagovat na potřeby rodičů týkající se času ( popř. místa) předávání dětí. Též v důsledku aktuálního ročního období může být ( po dohodě s rodiči) časový interval a místo k předávání dětí měněno.

9 B) Roční rytmus Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Též začleňujeme tematické celky vycházející z environmentální výchovy. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání i prožitek. 5.4 Pedagogičtí pracovníci Se skupinou dětí pracuje vždy jeden pedagog a alespoň jeden asistent pedagoga. Po domluvě s pedagogem se mohou programu účastnit dobrovolníci nebo rodiče. Pedagogové mají zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání a zajímají se o problematiku lesních mateřských škol. Pedagogové se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji. 5.5 Spolupráce a komunikace s rodiči: Chod LŠ Na Kozinci by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování školky je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí. Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (rodičovská setkání, měsíční slavnosti, brigády atd.) Rodiče se tedy mohou podílet na chodu školky (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.) Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti z LŠ Na Kozinci (příprava na slavnosti, narozeniny dětí atd.) Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu školky, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu. Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem.

10 Rodiče jsou pravidelně informování o dění ve školce em nebo formou rodičovského setkání. Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s pedagogem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení LŠ Na Kozinci, obrací se rodič na kontaktní osobu zřizovatele. Záležitosti týkající se organizačního charakteru související s formálními záležitostmi a prezentačními náležitostmi LŠ Na Kozinci řeší rodiče s kontaktní osobou zřizovatele Stravování LŠ Na Kozinci zajišťuje oběd a odpolední svačinu. Dopolední svačinu si děti přináší z domu. Oběd Oběd je připravován s pečlivostí a přáním dobrého strávníkům. Strava vychází ze zásad zdravé výživy, využívá místní zdroje surovin, bio-potraviny. Jde o bezmasou stravu. Možnost obědu přineseného z domova lze konzultovat se zřizovatelem LŠ Na Kozinci. Pitný režim V zázemí je vždy připraven bylinný čaj či jiný nápoj pro děti. Na dobrý pitný režim dohlíží pedagog. Do lesa mají děti v batůžku vlastní lahvičku s pitím (zajišťují rodiče). V zimních měsících děti sebou nenosí pití, dětem je k dispozici teplý bylinný čaj a teplá voda ve společných termoskách u pedagoga. 5.7 Informace o zdravotním stavu dítěte Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, které mu rodiče poskytli. Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (případně dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů: - zvýšená teplota - kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě - zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů) - průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)

11 - bolest v uchu - bolest v oblasti břicha - bolest při močení - vši - v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.) Pedagog může odmítnout dítě do LŠ Na Kozinci přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.) Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LŠ Na Kozinci (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni. Pedagogové jsou proškoleni v poskytování první pomoci. V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Rodiče jsou povinní informovat LŠ Na Kozinci o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem. Očkování dítěte není podmínkou při přijetí dítěte k docházce do LŠ Na Kozinci Vybavení dítěte pro pobyt v LŠ Na Kozinci Bude šířeji rozvedeno v samostatném dokumentu Vybavaní dětí pro pobyt v LŠ Na Kozinci, jež bude obsahovat nejen nutné součásti výbavy, ale i doporučení, tipy, rady rodičům. K nezbytnému vybavení patří: oblečení i boty, které obstojí v různém počasí batoh, který se dobře nosí a zbytečně nezatěžuje děti při jejich putování (nejlépe vpředu s přezkou přes prsa), jež bude obsahovat: 1. láhev s pitím ( není nutná v zimním období) a malou svačinu; přijde nám rozumné nenosit s sebou sladkosti 2. náhradní spodní prádlo a ponožky (podle počasí také punčochy, rukavice, teplé ponožky, pláštěnku) 3. přezůvky pro pobyt v zázemí v zimních měsících ( pokud je děti namají v zázemí trvale) např. při obědě. 4. kapesník(y).

12

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA Platnost od: 1.9. 2015 Zřizovatel: Otevřený rodič o.s., Pavlovská 10, Brno, 623 00, IČ: 01173227 Kontaktní osoba: MVDr. Ivana Cviková, koordinátorka LK Bezinka, email:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Provozní řád stacionáře LENTILKA

Provozní řád stacionáře LENTILKA Provozní řád stacionáře LENTILKA Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Školní řád Mateřské školy Sokolnice

Školní řád Mateřské školy Sokolnice 1) Ředitelka Mateřské školy Sokolnice vydala Školní řád Mateřské školy Sokolnice Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno- venkov Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Číslo jednací: 105/15

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více