ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ"

Transkript

1 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

2 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou 10 Pojďme si hrát do školy Základní škola Eduarda Nápravníka 12 Zahrada poznání Základní škola a Mateřská škola Dětenice 14 Bezpečněji na cestách Základní škola a mateřská škola Holetín 16 Historie a současnost obce Havlovice Základní škola a Mateřská škola Havlovice 18 Historicko-přírodovědná naučná stezka v Liběšicích Základní a Mateřská škola Liběšice 20 Z náměstí po vlastivědné stezce Jaroslava Petra Základní škola a Mateřská škola Machov 22 Geopark Vnitrosudetská pánev - Broumovsko Základní škola Meziměstí 24 Otevřená školní zahrada Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou 26 Regionální historie v arboretu Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov 28 Naučná stezka České středohoří Žalany Základní škola a Mateřská škola Žalany 30

3 ÚVOD Posláním programu Škola pro udržitelný život je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum a prostřednictvím praktických malých místních projektů. Pomáháme školám a jejich partnerům započít a rozvíjet procesy udržitelného rozvoje v obci - péči o životní prostředí, stimulaci udržitelného způsobu života, občanské společnosti, mezisektorovou spolupráci, účasti občanů na věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství, které přinese měřitelné výsledky pro celou komunitu a vytvoří podmínky pro vznik a realizaci místní Agendy 21. Výuka ve škole je díky programu orientována na potřeby skutečného života a do školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Program Škola pro udržitelný rozvoj poskytuje jak žákům, tak všem, kteří pracují na místní úrovni, základní znalosti a dovednosti k dlouhodobému plánování a realizaci udržitelného rozvoje obce, pedagogům pak komplexní metodické zázemí a podporu pro začlenění témat udržitelného rozvoje do výuky. CÍLE PROGRAMU Podpora zapojení veřejnosti zapojování škol a obcí do procesu identifikace, přípravy i realizace projektů zlepšujících životní prostředí místa. Podpora využívání metod komunitního plánování. JAKOU POMOC ORGANIZÁTOŘI NABÍZEJÍ ZAPOJENÝM ŠKOLÁM A OBCÍM Propagace projektu vůči školám a obcím Úvodní semináře k projektu pro školy a obce mající zájem o zapojení Medializace projektu Finanční podpora vybraných škol a obcí a jejich projektů Asistence a facilitace komunitního plánování Poradenství školám na místě realizace, dokumentace dílčích projektů Programy a semináře na školách (pro učitele, žáky dle potřeby dílčích projektů) Prezentace a výměna zkušeností prostřednictvím interaktivních webových stránek, workshopů a exkurzí Zapojení do mezinárodního programu a přeshraniční spolupráce Publikace týkající se komunitního plánování a místně ukotveného učení, metodiku programu Škola pro udržitelný život Realizace projektů, které zlepší životní prostředí místa finanční a asistenční podpora projektů iniciovaných školou, které viditelným způsobem zlepší životní prostředí místa. Ekologická výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj propojování výuky s praktickým životem, zahrnutí rozvoje kompetencí pro řešení problémů současného světa do školních vzdělávacích programů, vedení výukových programů, vytváření tištěných a elektronických materiálů, naplňování státního programu ekologické výchovy a strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Spolupráce na rozvoji společenské odpovědnosti firem spolupráce s firmou Toyota a dalšími partnery na regionální i nadregionální úrovni při vytváření strategií společenské odpovědnosti firem (tzv. CSR). 4 5

4 ASISTENČNÍ PROGRAM V rámci asistenční části projektu nabízíme možnost konzultací, a to jak během přípravy, tak během vlastní realizace projektu. Při přípravě projektů nabízíme pomoc zejména při analýze problémů obce, při výběru projektů, při sestavování projektu a při organizaci setkání s rodiči, občany, zástupci města apod. V úvodní fázi realizace projektu nabízíme pomoc ve formě facilitace plánovacího odpoledne s žáky, učiteli, vedením školy, místními obyvateli, s představiteli obce, v ideálním případě i za přítomnosti architekta či jiného specialisty, dle povahy projektu. Nabízíme též zprostředkování kontaktů na odborníky z nejrůznějších profesí a konzultanty z řad učitelů, kteří se v minulých letech do projektu zapojili a mají přímé zkušenosti z terénu (např. v budování zahrad a dětských hřišť, při zapojování veřejnosti do práce na projektu, při začlenění projektu do vyučování). PUBLIKACE Cenným pomocníkem a nástrojem pro vaše plánování, zorientování se v problematice a čerpání inspirace je nově vzniklá publikace. Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost popisuje přístup, pojetí a metodu výuky místně zakotveného učení zaměřenou na místo, ve kterém žijeme, ukazuje principy a postupy, kterak z místního bohatství (přírodního, kulturního, historického, sociálního) čerpat pro výuku, a také přestavuje příklady dobré praxe (škol, organizací) ze světa i z České republiky, které na principech této metody úspěšně fungují. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Program nabízí možnost spolupráce a výměnu zkušeností s partnerskými školami v Polsku a Velké Británii. Prostřednictvím u a webových stránek je možné nejen čerpat zkušenosti s realizací projektů přispívajících k udržitelnému rozvoji školy a obce, ale i dopisovat si s partnery zapojenými do programu Škola pro udržitelný život v Polsku a Velké Británii. Jsou organizovány návštěvy obdobných projektů v Polsku, ve Velké Británii, popřípadě v jiných partnerských zemích. 6

5 KRTKOVA ZAHRADA Realizátor projektu Mateřská škola Bělá nad Svitavou, okres Svitavy, Konopáčová Ivana Telefon: Web: Výše grantu: Kč Už dlouho se v obci mluvilo o potřebě dětského hřiště na klidném ozeleněném místě. Chybělo zde místo pro setkávání rodin s dětmi a pořádání kulturních a společenských aktivit, které během roku v obci probíhají v četném množství. O potřebě takového místa se v obci vědělo již delší dobu. Školka vložila na obecní webové stránky anketu s dotazem, zda v Bělé nad Svitavou chybí odpočinková zóna; 73% obyvatel se vyjádřilo pro nutnost zřídit takovýto prostor. Proběhlo proto první setkání zástupců MŠ, obecního zastupitelstva, místních spolků a několika dobrovolníků, na kterém se účastníci rozhodli podat nabídku k zapojení do programu. Zároveň předběžně naplánovali konkrétní kroky týkající se samotné realizace. MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚLÁ NAD SVITAVOU Informace o projektu byly šířeny prostřednictvím webu a tisku- průběžným zasíláním článků do regionálních novin Deník Svitavska. Na informačních tabulích v obci a na nástěnkách v budově MŠ se objevily plakáty. Každý občan byl o průběhu realizace aktivit informován prostřednictvím místního rozhlasu a letáků, které byly pravidelně doručovány do všech domácností v obci. Veřejnost mohla shlédnout výstavu obrázků s názvem Děti kreslí zahradu. Cíleně bylo osloveno také místní zastupitelstvo, podnikatelé, spolky a místní i přespolní firmy. Tisková zpráva byla zaslána také Svitavské televizní společnosti Comvision a Českému Rozhlasu Pardubice. Díky aktivitě bylo v obci vytvořeno komunitní centrum pro široké vrstvy obyvatel. Zahradu mohou využívat děti z MŠ, ale i jejich rodiče či prarodiče z obce a jejího okolí. Stává se tak místem vzdělávání, relaxace a setkávání různých věkových kategorií. V jejich prostorách lze pořádat nejrůznější výstavy, přednášky s odborníky, dílny, zahradní slavnosti aj. Má z ní prospěch většina obyvatel obce Bělá nad Svitavou stejně jako obyvatelé okolních obcí. Zapojení široké veřejnosti do plánování a realizace aktivit zároveň povzbuzuje zájem místních o dění v obci. V neposlední řadě zahrada také poskytne úkryt různým živočišným druhům (krmítka, budky, domečky pro brouky, záhony apod.). Na zahradě mateřské školy vznikly nové herní prvky a zahradní altán. Prostranství bylo rovněž osázeno novou zelení, která napomůže k prohloubení vztahu dětí a dospělých k přírodě a přispěje k příjemnějšímu trávení jejich volného času. Vznikly bylinkové záhony, byly nainstalovány budky pro ptáčky, krmítka a umístěny tabule informující o rostlinných a živočišných druzích na zahradě MŠ aj. V zahradě se již uskutečnilo několik besed s ornitologem, včelařem a myslivcem pro děti i širokou veřejnost. První plánovací odpoledne s veřejností proběhlo přímo na zahradě Mateřské školy. Zástupci místních spolků (Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol), zaměstnanci obce Bělá nad Svitavou, dobrovolníci, rodiče a učitelé MŠ se na realizaci podíleli plánováním, návrhy, terénními pracemi, výsadbou a drobnými úpravami (nátěry, montáž, výroba ptačích budek krmítek apod.). Uskutečnily se celkem čtyři brigády, kterých se zúčastnilo velké množství lidí, přidali se i studenti Střední zahradnické školy Litomyšl. Další partneři (zejména podnikatelé a obecní úřady okolních obcí) se podíleli finanční a materiální pomocí. Děti přispěly svými návrhy, částečně se podílely i na výsadbě - vybudováním bylinkového záhonu. 8 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

6 KOUTEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Realizátor projektu Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, Mgr. Irena Kostelencová Telefon: Web: Výše grantu: Kč Okolí školy bylo neupravené a nedostatečně využité. Ke škole vedly dva vyšlapané chodníčky loukou, které se protínaly u dvou do země zapuštěných starých zpuchřelých pneumatik, jež děti lákaly k nebezpečnému prolézání. První náměty byly získány od žáků. Formou dotazníků se děti vyjádřily k tomu, co jim v obci chybí nebo co by změnily. Obdobným způsobem proběhly dvě schůzky s veřejností, kde se mohl každý vyjádřit k tomu, co by chtěl v obci vylepšit a co by bylo prospěšné nejen pro děti základní a mateřské školy, ale i pro širokou veřejnost. O navržených námětech bylo hlasováno a na základě projednávání vznikla pak celková idea projektu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU ploch, připravily dárky a pohoštění na slavnostní otevření koutku. Hasiči zajistili dovoz zbytků stavebního materiálu. Veřejnost se o uskutečňované úpravě mohla dozvědět v místním zpravodaji obce Bílý Kostel, na webu školy, na vývěsce na obecním úřadě, na poště, na školní nástěnce a informace se šířila i osobním kontaktem. Došlo ke zkrášlení a využití neupraveného okolí školy a k jeho proměně v místo pro setkávání rodičů doprovázejích své děti do školy a školky, ale i pro relaxaci maminek na mateřské dovolené či seniorů. Koutek může sloužit v rámci environmentální výchovy pro setkávání dětí nejen ze školy a školky, ale i pro všechny, se kterými škola spolupracuje. Místní díky projektu dostali možnost podílet se společně na konkrétním úkolu, který byl pro všechny přínosný, mohli spolu spolupracovat lidé, kteří se potkávají spíše při formálních příležitostech. Děti i dospělí poznali, že když se lidé nadchnou a společně přidají ruku k dílu, je hned život v obci bohatší a živý. Ze zmíněného prostoru, k němuž vedly už dávno vyšlapané chodníčky, bylo vytvořeno příjemné ekologicky zajímavé místo pro setkávání, hry, výuku a relaxační pobyt pro všechny věkové kategorie. Staré pneumatiky byly odstraněny, nainstalována byla dvě pružinová houpadla, lavičky, dřevěný odpadkový koš, krmítko pro ptáky a zasazeny dvě vrby. Vznikl také smyslový chodníček, který je z části osázen zelení, bylinkami a z části naplněn 12- ti druhy materiálů: mulčovací kůrou, štěpkami, hoblinami, dřevěnými kulánky a dřevěnými koláči, mechem, kaštany, oblázky, jemným pískem, oblými kameny z řeky Nisy a žaludy. Před zahájením všech prací navštívila škola spolu s rodiči organizace, ve kterých již smyslové chodníčky realizovali. Na první schůzce pak účastníci sepsali konkrétní nabídku prací, kterými mohou přispět. Neprobíhaly žádné hromadné brigády, každý, kdo chtěl pomoci, se předem domluvil s ředitelkou školy a přišel tak, jak sám mohl. Žáci se pochopitelně projektu věnovali každodenně v různých vyučovacích předmětech. Fotbalisté TJ, vedení obce a myslivci se aktivně účastnili skrývání zeminy a jejího odvozu. Ženy z Klubu maminek pravidelně pomáhaly se zaléváním zatravněných 10 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 11

7 POJĎME SI HRÁT DO ŠKOLY Realizátor projektu Základní škola Eduarda Nápravníka, okres Pardubice, Mgr. Hana Procházková Telefon: Web: Výše grantu: Kč V obci zcela chybělo příjemné a zajímavé místo pro volnočasové aktivity, kde by se mohly setkávat a relaxovat všechny věkové skupiny dětí, od těch nejmenších až po ty, které již ze školy vyšly. Protože je zde mnoho nových mladých obyvatel, jevilo se jako potřebné, aby vznikl prostor pro jejich sdružování na konkrétním místě a pro vzájemný kontakt. Jak problém vybrali? Motivačním zdrojem byli žáci školy a pedagogové, kteří chtěli udělat něco navíc pro svou obec a školu. Procesu projednávání se, na k tomu určené schůzce, zúčastnili pedagogové, zaměstnanci školy a zastupitelé obce (pan starosta). Vybíralo se ze dvou námětů - Biopotraviny do škol a Škola pro udržitelný život prostor pro venkovní výuku a relaxaci. Po delší diskuzi a veřejném hlasování byla dána přednost druhému záměru. ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDUARDA NÁPRAVNÍKA Jak se o nich dozvěděli ostatní? Na obecním úřadě se uskutečnila beseda se zastupiteli obce, pedagogickou radou školy, pedagogy a zaměstnanci školy, dětmi i veřejností. Práce dětí, které se zapojily do související soutěže, byly vystaveny v budově školy, na nástěnkách obecního úřadu, v obecní knihovně a na informačních panelech v prostorách školní zahrady. Tam se také objevovaly aktuální informace o průběhu projektu. Propagační informace byly umístěny na web školy, do školního zpravodaje, obecního zpravodaje a Pardubických novin. Slavnostní otevření areálu proběhlo za účasti regionální televize. Došlo k úpravě a zkulturnění nemalého prostoru v okolí školy. V prostorách školní zahrady bude možné realizovat spoustu akcí a to jak školních, tak i veřejných. Mohou se tu konat oslavy dětského dne, přednášky, soutěže, dílny zručnosti nebo výstavy děl dětí i dospělých. Cílem je i výuka environmentální výchovy na základě vlastního smyslového prožitku. Příležitost ke spolupráci a setkávání tak dostali lidé, kteří v obci mohou a chtějí něco měnit, ale běžně se navzájem nepotkají. Projektem byla zahájena první fáze výstavby nového hřiště na volném pozemku školy. Vznikla tak část herního prostoru s pískovištěm pro nejmenší a s dřevěnými herními prvky pro děti do 12 let. Vysázená byla nová zeleň. Úprava pozemku i nadále pokračuje, ovšem již z dalších zdrojů a sponzorských darů. Zahrada má být řešena jako prostor pro všechny generace: pro děti, rodiče s batolaty, ale i prarodiče s vnoučaty. Ruku k dílu přiložili zastupitelé obce, starosta, rada školy, pedagogičtí pracovníci, MŠ Býšť, děti, rodiče, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Svaz zahrádkářů, TJ Sokol a Městské lesy. Ti všichni se zapojili do plánování i praktického uskutečnění zamýšlených změn. Děti se navíc mohly zúčastnit soutěže o výtvarné a literární ztvárnění nové zahrady. Finanční, materiální i praktickou podporu poskytlo i velké množství místních firem, podnikatelů a řemeslníků. 12 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 13

8 ZAHRADA POZNÁNÍ Realizátor projektu: Základní škola a Mateřská škola Dětenice, okres Jičín, Mgr. Iveta Vališková Telefon: Výše grantu: Kč Obec se potýkala s nedostatkem prostranství pro volnočasové vyžití dětí a mládeže a škola cítila potřebu získat nové prostory pro výuku žáků. Stejně tak dobrovolná sdružení a spolky potřebovaly nová místa pro své aktivity. V obci se přitom nacházela dosud nevyužitá zelená zarostlá plocha se starými ovocnými stromy. Již v roce 2008 byl návrh žáků Dětenické školy a členů oddílu STROM na vytvoření Zahrady poznání předložen spolu s dalším návrhem obecnímu zastupitelstvu. Oba návrhy byly zastupitelstvem podpořeny a byly předneseny na veřejném zasedání. Zahradu poznání bylo možné snáze realizovat za pomocí dětí, mládeže, a dalších dobrovolníků v obci - proto byla vybrána k realizaci jako první. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTENICE Originálním prvkem bylo zavedení Školního zpravodaje, ve kterém žáci ZŠ dokumentovali postupující fáze projektu. Zpravodaj byl předán do obecní knihovny, zastupitelstvu obce a zveřejněn na internetových stránkách školy. Na veřejných schůzích a na internetových stránkách obce byla pak informována široká veřejnost. Jako informační kanál dále posloužily Nové noviny, Jičínský deník a vývěsky v obci. Ještě dlouho před definitivním dokončením se konalo první slavnostní otevření - otevření hřbitova odpadků. Slavnostní otevření celé zahrady pro školu a veřejnost s trhem a dílnami pak proběhlo v rámci Týdne Země. Nevyužitý prostor se změnil na relaxační kout se širokým využitím, rozšířily se tím prostory pro školní výuku a volnočasové aktivity. Zlepšilo se životní prostředí v obci se zapojením co nejširší veřejnosti. To prospívá celkovému sblížení občanů, dětí i rodičů se školou, dobrovolnými sdruženími a spolky v obci. Prostranství v okolí školy a školní jídelny, které bylo dříve zarostlé a nevyužívané, bylo přetvořeno na Zahradu poznání, o kterou žáci školy pečují v rámci environmentální výchovy. Bylo zde zbudováno jezírko pro obojživelníky, skalka pro plazy, kompost na listy a kompostovatelný odpad ze školní jídelny, hřbitov odpadků a bylinková zahrádka. Vysazeno bylo 10 stromů keltského stromového kalendáře, vyrobeny a umístěny ptačí budky, krmítka pro ptáky, krmítka pro motýly, i opravena a natřena stávající meteorologická budka. Zajímavé informace je možné získat díky pěti instalovaným naučným tabulím. Pevné stoly s lavicemi a se zástěnou umožňují relaxaci, prostranství oživuje i ohniště s totemem. Zajištěno je také několik přenosných laviček k táborovému ohni. Žáci školy a děti a mládež z oddílu STROM vytvořili návrhy na podobu Zahrady poznání, připravili naučné tabule a vyrobili hliněné destičky na hřbitov odpadků. Podílely se na fyzické úpravě prostředí, výsadbě, vzniku totemu, budek a krmítek a jejich umisťování. Místní řemeslníci dětem radili a pomáhali jim s odbornějšími pracemi. Zájemci z řad široké veřejnosti se účastnili jednorázových brigád. Kromě samozřejmé spolupráce obecního úřadu se přidali i rybáři, sportovci, horolezci, hasiči, myslivci a při slavnostních příležitostech pak divadelní soubory. 14 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

9 BEZPEČNĚJI NA CESTÁCH Realizátor projektu: Základní škola a mateřská škola Holetín, okres Chrudim, Mgr. Martin Bureš Telefon: Web: Výše grantu: Kč V obci je vzhledem k její poloze zcela běžné nedodržování povolené rychlosti projíždějícími vozidly. K tomu jsou chodci nuceni využívat místo neexistujícího chodníku krajnici vozovky, takže se nebezpečí dopravní nehody dále zvyšuje. Vyhovující není ani parkování vozidel na chodníku před školou. Návrh zaměřit se na téma dopravy vzešel ze dvou schůzek pedagogů. Všechny místní spolky byly poté osloveny s pozvánkou na plánovací odpoledne. S dětmi ve škole byly navrženy kroky, které se musí pro uspořádání podobné schůzky učinit od promyšlení tématu, které se na schůzce bude řešit, přes způsob pozvání účastníků až po pohoštění. Z navrhovaných opatření musela být vytipována vhodná pro zapojení do Školy pro udržitelný život. Tuto část zajistil pracovní tým složený ze tří zástupců školy a tří zástupců obce ve svém rozhodování se tým opíral o doporučení oficiální konzultantky projektu i krajského koordinátora. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLETÍN Projektu se účastnili členové zastupitelstva, Sbor dobrovolných hasičů, Jednota Sokol a občanské sdružení Holetínské trnky. Dále byla zapojena spolu s pedagogy a žáky školy i široká veřejnost. Návrh na grafické prvky a texty zpracovaly děti, osloveni byli i absolventi školy. Následně byla uspořádána výstava námětů, z nichž bylo několik na základě hlasování veřejnosti vybráno a profesionálním grafikem použito k vytvoření finální podoby tabulí. Tým sestavený z pedagogů a zástupců obce, a následně všichni občané skrze místní tisk a komunikaci se školou, podobu tabulí průběžně připomínkovali a dávali tvůrci zpětnou vazbu. Tabule byly vyrobeny odbornou firmou a instalovány ve spolupráci místních občanů, spolků, školy a obce. Kresby na chodníku zajistily místní děti. Pozvání na plánovací odpoledne proběhlo pomocí plakátů, které děti připravily a rozmístily po obci, a také prostřednictvím vysílání místního rozhlasu, které speciálně připravily a realizovaly děti. Zastupitelé byli osobně pozváni dětmi, stejně jako zástupci místních spolků, rodiče a rodinní příslušníci školáků. O průběhu projektu se občané dozvídali v místním periodiku Holetínský zpravodaj, na webových stránkách školy a obce, informačních vývěskách obce a nástěnkách v prostorách školy. Článek se objevil v Chrudimských novinách a projekt byl prezentován na veřejném zasedání zastupitelstva. Vzhledem k charakteru rozložení obce podél frekventované státní silnice je bezpečnost účastníků silničního provozu problémem všech občanů. Realizace projektu má ve svém důsledku dopad na všechny obyvatele Holetína a další účastníky silničního provozu, kteří obcí projíždějí. Aktivity posilují vztahy v obci tím, že občané bojují za společnou dobrou věc. Společný zájem více generací učí nejmladší zapojovat se do dění v obci a utvrzuje je v tom, že pro změnu k lepšímu se dá něco udělat. Rovněž se starší generace může od aktivnějších dětí naučit zapojovat do řešení obecních problémů. Podél silnice bylo nainstalováno osm kusů dopravně-preventivních tabulí, které účastníky provozu (řidiče a chodce) vedou k uvědomění si rizika a k odpovědnému chování. Grafickými prvky ve formě dětských kreseb, které jsou umístěny na chodníku před školou a na plotu školy, jsou řidiči vyzýváni k tomu, aby parkovali mimo chodník. Téma bezpečnosti bylo dále podrobněji rozvíjeno ve výuce a práci s dětmi ve škole. 16 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

10 HISTORIE A SOUČASNOST OBCE HAVLOVICE Realizátor projektu: Základní škola a Mateřská škola Havlovice, okres Trutnov, Mgr. Jaroslav Balcar Telefon: Web: Výše grantu: Kč Obec Havlovice získala titul Vesnice roku České republiky 2007, je tedy hojně navštěvována turisty z celé republiky. Chyběly zde však volně přístupné informace o historii a zajímavostech vesnice. Vybudování naučné stezky si kladlo za cíl řešit problém neznalosti místního kulturního, přírodního a historického dědictví. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE Zprávy o této aktivitě se objevily v Krkonošském deníku, Právu, Mladé Frontě, obecních novinách, školním časopise, na obecní nástěnce a také v internetové televizi JS. V březnu proběhla instalace naučné stezky a s ní spojený slavnostní projektový den. Díky nově zbudované stezce se nyní mohou poučit o historii, přírodě a kultuře Havlovic nejen místní obyvatelé, ale i návštěvníci obce a cykloturisté, kterých sem ročně zavítá několik tisíc. Navíc se povedlo aktivizovat širokou veřejnost ve společném úsilí nad dílem, které je pro všechny užitečné. Prvotní impuls nápad na vybudování naučné stezky vyšel z výtvarné soutěže Co ještě v obci nemáme. Původní záměr byl navrhnout stezku čistě historickou. Na základě dvou besed s obyvateli o daném záměru však došlo k posunu projektu směrem k současnému vlastivědně-historickému pojetí. Realizovat se tak mohly další spolky, které by jinak zůstaly opominuty. Stezka by měla v budoucnu zahrnovat přes 20 cedulí na všech příjezdových komunikacích do obce. U všech zajímavých míst v obci by měl být informační panel, který se bude vztahovat k danému místu. V rámci projektu Škola pro udržitelný život došlo k vybudování pěti informačních cedulí o historii a současnosti obce. Již do samotných příprav se zapojily děti školy a zhruba 40 dospělých obyvatel obce. V průběhu aktivity o ni projevovali obyvatelé velký zájem. Každý byl odpovědný za vyčleněnou oblast svých znalostí. Členové místních spolků zpracovávali podklady k jednotlivým cedulím a prakticky pomáhali. Připojili se TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Sdružení pro Vizmburk, Český rybářský svaz, spolek důchodců, Sbor dobrovolných hasičů, Místní akční skupina Království a místní ilustrátor a grafik. 18 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

11 HISTORICKO-PŘÍRODOVĚDNÁ NAUČNÁ STEZKA V LIBĚŠICÍCH Realizátor projektu: Základní a Mateřská škola Liběšice, okres Litoměřice, Mgr. Jana Laňková Telefon: Web: Výše grantu: Kč Obec spadá do oblasti, kde došlo k poválečnému odsunu německých obyvatel, a tím i k přerušení historické paměti a sounáležitosti. Škola považovala za potřebné obnovit povědomí o historii regionu, o místních tradicích i o kulturních a přírodních zajímavostech u obyvatel nejen Liběšic, ale i okolních vesnic, a povzbudit v nich zájem o místní region. Jako druhý cíl si škola určila zlepšení komunikace a spolupráce s místními obyvateli, zviditelnění práce školy a zapojení více občanů do života obce. Nápad na vybudování naučné stezky existoval na škole již delší dobu. Téma jejího vybudování pedagogy velmi oslovilo a připadalo jim jako dobrý podnět pro povzbuzení života v obci. Ale hlavním důvodem přijetí návrhu byl zájem samotných dětí o realizaci stezky. Pedagogický sbor je jen málo početný, projednávání návrhu a jeho konkretizace tedy probíhala spíše v komornějším duchu během výuky v hodinách. Poté byl záměr konzultován se starostkou obce, která jej přivítala a přislíbila pomoc obce při jeho realizaci. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚŠICE Žáci se zúčastnili exkurze vedené pracovníkem CHKO, který je seznámil s místními přírodními zajímavostmi. Děti následně zpracovaly nově nabyté informace do podkladů pro realizaci naučné stezky. S pomocí učitelů a rodičů vytvořily texty na vzdělávací tabule. Velkým dílem se na vytváření stezky a jejím slavnostním otevření podíleli klienti Domova Na zámku Liběšice. Dobrou radu či ruku k dílu přiložili i fotbalisté z TJ, zemědělské družstvo, Sbor pro občanské záležitosti Liběšic a obecní úřad. Kulturní komise Liběšic a taneční spolek pomohli při slavnostním zahájení. K šíření povědomí o projektu bylo využito článků v regionálním tisku, plakátová akce, odborná přednáška pro občany, místní rozhlas a webové stránky školy. Děti uskutečnily dotazníkové akce, které srovnávaly stav informovanosti zdejších obyvatel i žáků o místním regionu před a po instalaci stezky, čímž se o záměru vybudovat stezku dozvědělo velké množství občanů. Obyvatele i případné návštěvníky stezka upozorňuje na přírodní krásy CHKO České středohoří a zároveň je instruuje o způsobech chování v chráněné krajinné oblasti. Pomáhá zužitkovat turistický potenciál, který obec skýtá, probudit v občanech pocit sounáležitosti s děním ve škole i v obci a zároveň objevit bohatou historii a zapomenuté tradice regionu. Zapojení klientů místního domova pro osoby s postižením pomohlo integrovat všechny občany obce a vytvořit mezi nimi pocit vzájemné sounáležitosti. Škola se rozhodla vybudovat naučnou stezku, která by žáky, obyvatele i návštěvníky seznámila s historií a přírodními krásami Liběšicka.. Informační panely jsou oboustranné. Jedna strana informuje o historii, umění a kultuře Liběšicka, druhá strana zájemce zpravuje nejen o přírodních krásách a jedinečnostech vyskytujících se v okolí, ale i o způsobech ochrany přírody a o vhodném chování v CHKO. Stezka navazuje na již existující expozici v místním muzeu a k dispozici jsou k ní pracovní listy. 20 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

12 Z NÁMĚSTÍ PO VLASTIVĚDNÉ STEZCE JAROSLAVA PETRA Realizátor projektu: Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Mgr. Helena Martincová Telefon: Výše grantu: Kč Ačkoliv má obec několik výjimečných rodáků, kteří zde v minulosti působili a Machov a Machovské nějakým způsobem ovlivnili, povědomí o nich je mezi obyvateli velmi malé. Škola se proto rozhodla řešit problém zachování místního kulturního dědictví a navrátit zdejším lidem odkaz z velké části zapomenuté osobnosti Jaroslava Petra, do jehož prvouky je dnes možné nahlédnout i v pražském Klementinu. Pro základní školu Machov nešlo zdaleka o projekt první. Již v minulých letech úspěšně realizovala ve spolupráci s místní komunitou řadu projektů, kterými se dlouhodobě zapojila do udržitelného rozvoje a řešení problémů obce. Své náměty hledala pomocí ankety mezi žáky a diskuzemi se zástupci města a rodiči. Vybíralo se z pěti návrhů formou anketních lístků. Projednávání výběru aktivity se zúčastnili žáci, učitelé a správní zaměstnanci školy. Na schvalování konečných námětů se podíleli zástupci městyse Machov a občané Machova. Škola se rozhodla vybudovat Naučnou stezku řídícího učitele Jaroslava Petra. Pozváním k malé procházce je první ze vzdělávacích tabulí, která je umístěna na náměstí hned vedle školy. Odtud je možné vyrazit na asi hodinovou vycházku a dozvědět se spoustu důležitých informací souvisejících s Machovem a s jeho přírodním bohatstvím. Za tímto účelem je na trase připraveno deset zastavení s tabulemi. Asi v polovině stezky zbudovala škola malé odpočívadlo s lavičkami. U některých stanovišť bylo vysázeno i několik stromů. Ze shromážděného materiálu škola plánuje v příštím roce vytvořit brožuru s popisem jednotlivých zastavení. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MACHOV Ke spolupráci se povedlo získat i místní myslivce, lyžaře, ochránce přírody, bývalé žáky, pracovníky CHKO Broumovsko, městys Machov a kronikáře. S nadšením se přidalo i několik občanů, kteří měli o práci na stezce velký zájem. Vysvětlovali, ukazovali, dodávali potřebné materiály, staré fotografie, chodili s žáky do terénu. Došlo tak i k výraznému posílení mezigeneračních vztahů. K prezentaci projektu bylo využito vysílání v Českém rozhlase Hradec Králové a uveřejnění článku v Náchodském deníku. V obci a ve škole byly distribuovány letáčky a o vzniku i průběhu projektu informoval místní měsíčník Machovský zpravodaj. Aktivity byly veřejnosti prezentovány u příležitosti 85. výročí založení měšťanky v Machově. Tam se také občané seznámili s dosavadním průběhem prací a s plánem dokončení aktivit. Vše vyvrcholilo na Den Země, kdy došlo ke slavnostnímu otevření a prvnímu projití stezky. Součástí programu byla soutěž o ceny a velká výstava fotografií žáků a místních fotografů. Zároveň bude slavnostně přejmenována celá škola, která by měla nadále nést jméno Jaroslava Petra. Po ukončení projektu je ještě v plánu jeho prezentace v Učitelských novinách. Žáci i místní občané si díky projektu mohou opět uvědomit, že i z malé obce může vzejít velká osobnost. Uskutečněný projekt je tak vede ke zdravému patriotismu, poukazuje na historii obce a na místní faunu a floru. Pomáhá také turistům s orientací v krajině a vede je k šetrnému pohybu v ní. V rámci aktivit byly upraveny některé zanedbané turistické stezky a bylo vysázeno asi 20 nových listnatých stromů. Tabule slouží široké veřejnosti jako výchovný a vzdělávací prvek v přírodě. V místním šetření se občané mohli vyjádřit k navrhované aktivitě a nabídnout svoji pomoc. Na společném jednání byl poté dopracován plán realizace. Do aktivit byli po celou dobu jejich trvání zapojeni především všichni žáci 2. stupně, všichni učitelé a někteří správní zaměstnanci. Dále se zapojili pracovníci stavebního úřadu v Polici nad Metují, Lesů České republiky, muzea v Náchodě, Okresního archivu v Náchodě, SPŠ polygrafické, tiskárny, místní církve i místní podnikatelé. 22 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

13 GEOPARK VNITROSUDETSKÁ PÁNEV - BROUMOVSKO Realizátor projektu: Základní škola, Meziměstí, okres Náchod, Mgr. Jan Souček Telefon: Web: Výše grantu: Kč Aktivita řešila úpravu nevyužitého, holého prostranství, kde na plánované trase cyklostezky chybělo zastíněné odpočinkové místo a relaxační plocha s lavičkami. Jejím záměrem bylo zatraktivnění pohraniční oblasti využitím výjimečnosti místní krajiny. Žákům i návštěvníkům jsou málo známy zvláštnosti zdejší neživé přírody a neuvědomují si její jedinečnost. Projednávání se zúčastnili zástupci města, sponzoři, členové osadního výboru Vižňov (zastoupení občanů), vedení a žáci školy. Aktivita byla projednávána i na pedagogické radě školy, se žáky v přírodovědném kroužku, na jednání zastupitelstva a osadního výboru ve Vižňově, kde má být geopark umístěn. Výběr byl prováděn ze dvou námětů. Z jednání nakonec vzešlo rozhodnutí, že druhý návrh, projekt Historická paměť obce, bude realizován později a především s ohledem na připravovanou cyklostezku se pozornost místních zaměří na Geopark Vnitrosudetská pánev Broumovsko. Předpokládá se, že se geopark postupně rozšíří na celou oblast Vnitrosudetské pánve včetně její polské části a postupně také navezou menší vzorky hornin i z ostatních oblastí tak, aby mohl být v budoucnu demonstrován systematický přehled hornin České Republiky. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Žáci se podíleli na úpravách terénu, vyhledávání podkladů pro informační panely a vytváření jejich grafických návrhů. Pomohli také s jejich výrobou. Při hodinách českého jazyka byl koncipován dopis potenciálním partnerům s žádostí o materiální pomoc. Vytvořili též návrh na ozelenění prostranství, který byl realizován společně s Lesní společností. Při fyzické úpravě prostranství pomohli i místní občané a spolky, hasiči a nohejbalisté. Okolní lomy poskytly vzorky hornin, odbornou pomoc zaměstnanci Masarykovy Univerzity a správa CHKO Broumovsko. Vypomohlo také Zemědělské družstvo, Osadní výbor Vižňov a mnozí podnikatelé. K rozšíření povědomí o projektu v Meziměstí bylo využito regionálního tisku, Meziměstského zpravodaje, školního časopisu a internetových stránek školy. Informace poskytovala také Správa CHKO Broumovsko a Informační centrum Broumov. Pro turisty, ale i místní občany vzniklo posezení pod stromy k trávení příjemných chvil a navazování ai rozvoji mezilidských vztahů. Budovaný geopark zatraktivňuje lokalitu jako turistický cíl. Vytvořením studijní plochy s možností výuky regionální geologie přímo v terénu se zvyšuje doposud malá informovanost o geologické situaci oblasti Broumovského výběžku. Samotné budování vede ke stmelení kolektivů lidí, zvyšuje pozitivní povědomí o škole a o sponzorech akce. Originálním nápadem bylo vybudování geoparku, při němž došlo i k úpravě veřejného prostranství včetně vysazení většího množství stromů a keřů. Geopark tvoří 14 velkoformátových vzorků hornin o váze 2-4 tuny, 3 velké informační tabule a 11 popisných informačních tabulí. Na nich se čtenář seznámí s geologickou situací oblasti s důrazem na objasnění projevů sopečné činnosti v období prvohor, využití materiálů s odkazem na tradici opracování pískovce, paleontologií a stratigrafií. Součástí je odpočinkové místo na připravované cykloturistické trase. 24 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

14 OTEVŘENÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Realizátor projektu: Základní škola a mateřská škola, Nová Ves nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, Irena Pluhařová Telefon: Výše grantu: Kč Místní rodiče s malými dětmi v době před začátkem projektu neměli vhodné prostory pro bezpečné a tvůrčí venkovní aktivity svých dětí. Cílem aktivity tedy bylo pomoci řešit nedostatek herních míst v obci. V Nové Vsi nad Nisou se nejedná o jednorázovou akci, ale o první etapu dlouhodobého záměru. Projednávání se zúčastnili pedagogové školy, žáci základní školy, děti z mateřské školy, Spolek pro volný čas Novovesan, zástupci místní samosprávy a formou ankety také široká veřejnost. Zvolené téma bylo vybráno z několika navrhovaných proto, že se dotýká největší skupiny zúčastněných občanů - zejména dětí. Ty se na přípravě projektu podílely od samého počátku. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES NAD NISOU V místním tisku proběhla výzva občanům o možnosti vyjádřit se k záměru. Projekt byl představen podnikatelským subjektům v obci, které zároveň přislíbily pomoc při realizaci. Cíleně byla o projektu informována i místní samospráva, Novoveský okrašlovací spolek, Spolek pro volný čas Novovesan a Spolek dobrovolných hasičů. V Jabloneckém deníku byl uveřejněn článek a místní Zpravodaj o projektu informoval pravidelně i s prostorem pro vyjádření nejrůznějších názorů. Informace bylo možné najít na nástěnce ve vestibulu školy, v letáčku pro rodiče žáků a na webu obce. Upravený prostor mohou využívat žáci školy a děti ze školky, je však přístupný také široké veřejnosti. Mimo jiné bude sloužit ke konání dětských akcí v rámci nabídky spolupracujících spolků a obce. Tato aktivita je dílčí etapou celkového záměru revitalizace školního areálu, která přispěje ke zvýšení bezpečí dětí při jejich školních i mimoškolních aktivitách. Došlo k celkové úpravě původní školní zahrady. Staré nevyhovující herní prvky byly odstraněny, stávající zeleň byla ošetřena a vysázena nová. Povedlo se instalovat mnoho herních prvků a to výrazně nad rámec původně zamýšleného projektu. Již při samotné přípravě projektu se do výběru a plánování zapojili nejen pedagogové, ale také rodiče, spolky, místní podnikatelé a zástupci samosprávy. Děti ve spolupráci s pedagogy pomáhaly při přípravě projektu (náměty, výběrem vhodných prvků a zeleně), zapojily se do výsadby keřů, úklidu areálu a také svými výtvarnými pracemi inspirovaly tvůrce budoucí podoby prostranství. Podílely se na přípravě a organizaci projektového dne. Pomoc při výsadbě a údržbě areálu stejně jako při přípravě projektového dne poskytla i veřejnost, zejména z řad rodičů. Další podporu různého druhu poskytl Spolek pro volný čas Novovesan, Novoveský okrašlovací spolek a místní podnikatelé. Úspěšnost celé akce byla hodnocena na základě zpětné vazby získané z dotazníků. 26 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

15 REGIONÁLNÍ HISTORIE V ARBORETU Realizátor projektu: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, Ing. Jan Jirásek Telefon: Web: Výše grantu: Kč Projekt usiloval o řešení několika problémů, kterým region a škola čelili. Šluknov byl součástí Sudet a odsunem Němců se přerušila historická kontinuita regionu - nově příchozí osídlenci (po roce 1945) a další generace neznají dobře místní historii a místní rodáky, ani jejich význam. Škola vlastní arboretum, které je nyní zaměřeno hlavně na environmentální výchovu, zejména na výuku botaniky. Problémem byla stále nedostatečná atraktivita arboreta zejména pro lidi s nízkým zájmem o přírodu. A do třetice byla problematická existence velmi různých oborů na sloučené škole, díky níž je náročné najít společné zájmy a v rámci školy zapojit do společné činnosti více oborů. Při projednávání záměrů na tento rok byla v soutěži vybrána 4 témata. Téma obohacení arboreta o historické náměty získalo prioritu, jak při projednávání v pedagogické radě, tak ve studentské radě a to z toho důvodu, že jako jediné spojuje zaměření všech studijních oborů na škole. Je to první větší aktivita, na které mohli spolupracovat studenti přírodních i sociálních oborů. Proto obě rady doporučily záměr předložit na plánovacím odpoledni místním občanům. STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV Ve spojení se společností Česko-německého přátelství byli nalezeni významní místní rodáci, sestaven jejich životopis (spolupráce s domovem pro seniory) a na plánovacím odpoledni bylo vybráno ve spolupráci s místními občany 10 konkrétních osobností. Ke spolupráci se přidali i pracovníci městského úřadu Šluknov, odbor výstavby a životního prostředí, ČSOP Šluknov a Občanské sdružení pro rozvoj Šluknovska. Celý projekt a aktivity byly propagovány ve Šluknovských novinách, Děčínském deníku, na webových stránkách školy a na stránkách města Šluknov. Uskutečnil se projektový den za účasti žáků ZŠ i žáků a zaměstnanců organizující střední školy, lokálních a krajských politiků, reportérů místních a regionálních novin, místních obyvatel a přátel školy. Zároveň proběhla v arboretu vědomostní soutěž žáků ZŠ zaměřená na znalost místních rodáků a okolního prostředí. Odborní průvodci seznámili několik desítek dalších návštěvníků nejen s dřevinami, ale i s projektem v rámci dne otevřených dveří. Arboretum se stalo přitažlivějším pro místní obyvatele, žáky školy, zájmové kroužky i pro rodiče s dětmi. Atraktivnější arboretum zaujme více lidí a každý další návštěvník města je i ekonomickým přínosem pro tento region. Došlo k viditelnému propojení přírodního a kulturního prostředí arboreta a Šluknov získal možné pietní místo pro konání vzpomínkových akcí. Do školního arboreta bylo umístěno 10 pamětních desek místních rodáků v českém a německém překladu. Tyto desky byly umístěny na velké kameny, každá deska na jiný kámen, čímž vznikla i geologická mapa místních hornin. Dále vznikly pracovní listy k deskám a kamenům pro všechny stupně škol a tištěná brožurka o těchto deseti i dalších místních rodácích a o horninách, jejichž vzorky jsou umístěny v arboretu. Ve škole se do projektu průběžně zapojila většina žáků a pedagogů, ať již hledáním podkladů, zpracováním, překlady či vlastní fyzickou prací. 28 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

16 NAUČNÁ STEZKA ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽALANY Realizátor projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany, okres Teplice, Mgr. Michaela Slavíčková Telefon: Web: Výše grantu: Kč Škola považovala za důležité zvýšit informovanost místních občanů i návštěvníků obce o zajímavostech okolí a přiblížit jim je přístupnou formou umožňující hlubší prožitek a intenzivnější zapamatování získaných informací. Mezi žáky i učiteli byla provedena anketa a při veřejné diskuzi s jednotlivými skupinami žáků a učitelů bylo vybráno téma, které mělo největší podporu. Následně byli se záměrem školy seznámeni i rodiče a obecní zastupitelé. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Se záměrem byla na schůzi obecního zastupitelstva seznámena paní starostka a zastupitelstvo, poté se organizátoři osobně sešli se sponzory a odborníky, kteří přislíbili pomoc. Informace o projektu byly široké veřejnosti přístupné na vývěsce obecního úřadu, na webu obce a webu školy. Ve škole byla zřízena informační tabule zpravující kolemjdoucí o probíhajících aktivitách a postupu prací, průběžně doplňována fotografiemi. Teplický deník uveřejnil článek. Cílovou skupinou pro využívání stezky jsou žáci z organizující školy, ale také sousedních škol, obyvatelé obce i obcí přilehlých a také návštěvníci - turisté a cyklisté. Vybudování stezky přispívá k vyšší informovanosti o zajímavostech Českého středohoří a okolí obce Žalany, spolu s tím také rozvíjí u místních vztah k prostředí, ve kterém žijí. Jejich chování k přírodě i její následná ochrana je pak uvědomělejší. Smysl zapojení žáků i veřejnosti do realizace aktivit je z velké části i v tom, že pokud poznali cenu vykonané práce a sami se na ní podíleli, nebudou ji ničit. Za nástroj osvěty byla zvolena naučná stezka skládající se ze 6 informačních tabulí. Obsahem tabulí jsou poznatky o Českém středohoří, jeho fauně, flóře, geomorfologii, klimatu a vodních tocích. Dále o historii a současnosti obce Žalany, ale také o sluneční soustavě, čase, ročních obdobích, vegetačních pásmech, slunci jako zdroji energie, ochraně před slunečním zářením, a jeho vlivu na lidský organismus. Ke každé informační tabuli existují dvě varianty pracovních listů lišící se náročností. Součástí stezky je také odpočinkové stanoviště s lavičkami. Hlavními realizátory byli především žáci, učitelé a rodiče. Většina žáků se zapojila už během projektového dne do příprav pracovních listů k jednotlivým tabulím. Později se podíleli na úpravách terénu, připravovali a zpracovávali poznatky, které byly použity pro informační tabule. Odbornou radu a garanci žákům poskytovali pracovníci CHKO České středohoří a Lesů České republiky. Rodiče byli s problematikou seznámeni v rámci rodičovského sdružení a někteří z nich se pak také aktivně zapojili. S informovaností rostl i zájem, a tak škola postupně se záměrem seznámila obecní zastupitelstvo a další spolupracovníky. Proběhla také brigáda na úpravu pozemku, obecní úřad zapůjčil technické vybavení. Pomoc poskytla i jedna místní firma. 30 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

17 ZÁVĚR PARTNERSTVÍ o. p. s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového a podnikatelského sektoru, státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů. Zakladatelem společnosti je Nadace Partnerství, která je nejvýznamnější českou nadací odporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během téměř dvaceti let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši 170 milionů korun už na projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development. Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životni prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných. Nadace Partnerství dosahuje svých cílů udělováním grantů, organizováním stáži, školeni, seminářů a jiných vzdělávacích modulů, vydáváním publikací, aktivním propojováním obdobných projektů doma i v zahraničí, zprostředkováváním informaci a kontaktů z oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje i vlastními programy. STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER je nevládní nezisková organizace pro rozvoj ekologické výchovy v České republice s pracovišti v Horním Maršově ve východních Krkonoších, v Litoměřicích, Trutnově a v Hradci Králové. Zajišťuje výchovné, vzdělávací a školící akce pro žáky, studenty a učitele, ale i různé další profesní a zájmové skupiny přímo ve vlastních objektech i na dalších místech ČR, školní ekologické projekty, konzultace, prodej a půjčovaní literatury, videopořadů a dalších materiálů, zpracování odborných studii o ekologické výchově, ekologické poradenství a další služby. Od roku 2005 je SEVER také krajským koordinátorem environmentální výchovy v Královéhradeckém kraji. Činností střediska se snažíme přispět k řešení místních i globálních problémů u jejich nejhlubšího zdroje - tj. v oblasti postojů, chování a jednání člověka jako jednotlivce i lidské komunity. Prostředkem je nám k tomu ekologická výchova, kterou chápeme především jako výchovu k odpovědnému jednáni vůči přírodě i společnosti. Proto se zaměřujeme na šíření takových způsobů ekologické výchovy a komunikace, které jsou efektivní z hlediska obsahu, metod i cílových skupin. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT NA TĚCHTO ADRESÁCH Nadace Partnerství Marta Popelářová Údolní 33, Brno tel Zuzana Eliška Veselá Údolní 33, Brno tel Ing. Michal Veselý Údolní 33, Brno tel SEVER Mgr. Lucie Munzarová Úpická 146/18, Trutnov tel RNDr. Jiří Kulich Horní Maršov 127, tel INFORMACE V REGIONECH ZÍSKÁTE U SVÝCH REGIONÁLNÍCH KOORDINÁTORŮ: Královéhradecký kraj Radka Urbánková Středisko ekologické výchovy SEVER Kavčí plácek 121, Hradec Králové Tel

18 Regionální koordinátoři projektu Liberecký kraj Martina Horáková Středisko ekologické výchovy Divizna Masarykova 1347/ 31, Liberec 1 Tel Pardubický kraj Jiří Bureš Ekocentrum PALETA Štolbova 2665, Pardubice Tel Ústecký kraj Martin Vlček Středisko ekologické výchovy SEVER Na Valech 53, Litoměřice Tel Spoluvyhlašovatel programu: Partneři: Generální sponzor: WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 34 Škola pro udržitelný život přehled realizovaných projektů Vydalo: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER ve spolupráci s Partnerství, o.p.s. Grafická úprava: Petr Kutáček Tisk: Polygraf s. r. o. Náklad: 3000 ks

19 ISBN

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Výzva k předkládání projektových žádostí

Výzva k předkládání projektových žádostí Výzva k předkládání projektových žádostí v programu Škola pro udržitelný život Zuzana Eliška Veselá 18. 3. 2013 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje

Více

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Nadace Partnerství Vás srdečně zve na jednodenní seminář spojený

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

VIZE A PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBCE ČI OKOLÍ ŠKOLY

VIZE A PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBCE ČI OKOLÍ ŠKOLY VIZE A PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBCE ČI OKOLÍ ŠKOLY Název školy: Základní škola a mateřská škola Višňová, okr. Liberec, p. o. Adresa: Višňová 173, 464 01 Frýdlant Kraj: Liberecký Jméno účastníka semináře:

Více

Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová

Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová Program prezentace: 1. Charakteristika školy a projektu 2. Přípravná fáze 3. Informace o projektu 4. Realizace a stavba hřiště 5. Zapojení žáků do projektu

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd.

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd. Určeno lektorům pro plánování vlastního kurzu. Abstrakt a obsah modulu Název a popis modulu Tvorba přírodních školních zahrad Přírodní školní zahrady poskytují vynikající prostředí a příležitost ke zvýšení

Více

Místně zakotvené učení

Místně zakotvené učení Místně zakotvené učení Místně zakotvené učení Projektová výuka vázaná na místo se zdůrazněním vazby na ekologická, sociální a ekonomická témata ( ~ vzdělávání pro udržitelný rozvoj) Pojetí vzdělávání,

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení O PROGRAMU určen školám na území Prahy (mimo Prahu realizuje projekty bezpečných cest Nadace Partnerství v rámci programu

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Jana Valerová, ředitelka Střediska pro volný čas dětí. Zařazení projektu k příslušné oblasti: Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj

Jana Valerová, ředitelka Střediska pro volný čas dětí. Zařazení projektu k příslušné oblasti: Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj Projekt - Zahrada SVČ ŠIPKA Kroměříž Název aktivity: Botanická zahrada Šipky Předkladatel: Jana Valerová, ředitelka Střediska pro volný čas dětí a mládeže ŠIPKA v Kroměříži, Úprkova 3268 Zařazení projektu

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2016 1 Strana 1 2 1. Výsadba ovocných stromů pokračování aleje Na Vetlu -již vysazená ovocná alej bude pokračovat ve své délce, akce proběhne jako veřejná aktivita rodin

Více

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka Datum: 15.5.2014, 17:00-19:00 Místo: Humpolec, Klub kina, Havlíčkovo náměstí 91 Téma a cíl Veřejného

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice Strategický rámec MAP pro ORP Blovice 1. Vize Území SO ORP Blovice disponuje personálně kapacitně i technicky kvalitní sítí vzdělávacích zařízení, které vzájemně spolupracují v oblasti i volnočasových

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Program Prostory Naše vize: Kvalitní veřejná prostransví Na jejich vzniku se podílí veřejnost, samospráva, místní podnikatelé, OS Místa kvalitní Místa obyvatelná Místa

Více

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8.

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-24-005-13 ze dne 18.6.2013 Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 - II.

Více

Projekt Živázahrada. Grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. 9. výzva Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 31. 12.

Projekt Živázahrada. Grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. 9. výzva Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 31. 12. Projekt Živázahrada 9. výzva Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 31. 12. 2013 Grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS 6 1 2 Z programů LEADER podpořila MAS 250 projektů celkovou částkou 82 599 742 Kč Celkově přinesla MAS svou činností do regionu více než 100 000 000,- Kč Projekty

Více

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská Zdravý kraj Vysočina Cílové skupiny VEŘEJNOST VEŘEJNÁ SPRÁVA Neziskové organizace Příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ, domov pro seniory, DDM PODNIKATELSKÝ SEKTOR 2 3 M MA 21 Místní Agenda 21 MAS Místní akční

Více

DENÍK ŠKOLNÍ ZAHRADY ZŠ ŠRÁMKOVA OPAVA

DENÍK ŠKOLNÍ ZAHRADY ZŠ ŠRÁMKOVA OPAVA DENÍK ŠKOLNÍ ZAHRADY ZŠ ŠRÁMKOVA OPAVA PROJEKT S NÁZVEM: PŘÍRODA VE ŠKOLE, ŠKOLA V PŘÍRODĚ ANEB MALÉ ŠKOLNÍ ARBORETUM za finanční podpory REVOLVINGOVÉHO FONDU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 1 Příroda

Více

Analýza potenciálních cílových skupin a zájmové oblasti vzhledem k využívání a vytížení prožitkových a vzdělávacích hřišť

Analýza potenciálních cílových skupin a zájmové oblasti vzhledem k využívání a vytížení prožitkových a vzdělávacích hřišť Analýza potenciálních cílových skupin a zájmové oblasti vzhledem k využívání a vytížení prožitkových a vzdělávacích hřišť Ing. Jindřich Lechovský 0764.01/030912/CZ.4/2/07, Koncepce k tématické ekologické

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí

PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí ZÁKLADNÍ INFORMACE Doba trvání: 2 roky (červenec 2008 červen 2010) Realizace:

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

1 Škola Zřizovatel školy Spolupracující partneři Odpovědnost za následující úkoly je třeba vyjasnit s fórem školního areálu Přípravná fáze projektu

1 Škola Zřizovatel školy Spolupracující partneři Odpovědnost za následující úkoly je třeba vyjasnit s fórem školního areálu Přípravná fáze projektu 1 Škola Zřizovatel školy Spolupracující partneři Odpovědnost za následující úkoly je třeba vyjasnit s fórem školního areálu Přípravná fáze Pracovní skupina pro školní areál Předběžný rozhovor se zřizovatelem

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

NAUČNÁ STEZKA KAZNĚJOV

NAUČNÁ STEZKA KAZNĚJOV Grantový projekt UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV, který je realizován v programu OP VK,registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/02.0029 5. KLÍČOVÁ AKTIVITA NAUČNÁ STEZKA KAZNĚJOV Ucelená

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám.

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám. Projekt č. 3640069 - Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám; Realizátor: Oběcně prospěšná společnost

Více

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie:

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: 2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY Název žadatele: ZŠ Pěnčín 22 - příspěvková organizace, Pěnčín 22, 468 21 Bratříkov Právní forma: příspěvková organizace IČ: 43257151

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY II. PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY II. PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Zpracovala: Mgr. Alena Šámalová CpKP střední Čechy Vodičkova 36, Praha 1 alena.samalova@cpkp.cz 1/9 1. Výzkumný záměr Dotazníkové šetření

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 3. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více