ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ"

Transkript

1 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

2 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou 10 Pojďme si hrát do školy Základní škola Eduarda Nápravníka 12 Zahrada poznání Základní škola a Mateřská škola Dětenice 14 Bezpečněji na cestách Základní škola a mateřská škola Holetín 16 Historie a současnost obce Havlovice Základní škola a Mateřská škola Havlovice 18 Historicko-přírodovědná naučná stezka v Liběšicích Základní a Mateřská škola Liběšice 20 Z náměstí po vlastivědné stezce Jaroslava Petra Základní škola a Mateřská škola Machov 22 Geopark Vnitrosudetská pánev - Broumovsko Základní škola Meziměstí 24 Otevřená školní zahrada Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou 26 Regionální historie v arboretu Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov 28 Naučná stezka České středohoří Žalany Základní škola a Mateřská škola Žalany 30

3 ÚVOD Posláním programu Škola pro udržitelný život je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum a prostřednictvím praktických malých místních projektů. Pomáháme školám a jejich partnerům započít a rozvíjet procesy udržitelného rozvoje v obci - péči o životní prostředí, stimulaci udržitelného způsobu života, občanské společnosti, mezisektorovou spolupráci, účasti občanů na věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství, které přinese měřitelné výsledky pro celou komunitu a vytvoří podmínky pro vznik a realizaci místní Agendy 21. Výuka ve škole je díky programu orientována na potřeby skutečného života a do školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Program Škola pro udržitelný rozvoj poskytuje jak žákům, tak všem, kteří pracují na místní úrovni, základní znalosti a dovednosti k dlouhodobému plánování a realizaci udržitelného rozvoje obce, pedagogům pak komplexní metodické zázemí a podporu pro začlenění témat udržitelného rozvoje do výuky. CÍLE PROGRAMU Podpora zapojení veřejnosti zapojování škol a obcí do procesu identifikace, přípravy i realizace projektů zlepšujících životní prostředí místa. Podpora využívání metod komunitního plánování. JAKOU POMOC ORGANIZÁTOŘI NABÍZEJÍ ZAPOJENÝM ŠKOLÁM A OBCÍM Propagace projektu vůči školám a obcím Úvodní semináře k projektu pro školy a obce mající zájem o zapojení Medializace projektu Finanční podpora vybraných škol a obcí a jejich projektů Asistence a facilitace komunitního plánování Poradenství školám na místě realizace, dokumentace dílčích projektů Programy a semináře na školách (pro učitele, žáky dle potřeby dílčích projektů) Prezentace a výměna zkušeností prostřednictvím interaktivních webových stránek, workshopů a exkurzí Zapojení do mezinárodního programu a přeshraniční spolupráce Publikace týkající se komunitního plánování a místně ukotveného učení, metodiku programu Škola pro udržitelný život Realizace projektů, které zlepší životní prostředí místa finanční a asistenční podpora projektů iniciovaných školou, které viditelným způsobem zlepší životní prostředí místa. Ekologická výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj propojování výuky s praktickým životem, zahrnutí rozvoje kompetencí pro řešení problémů současného světa do školních vzdělávacích programů, vedení výukových programů, vytváření tištěných a elektronických materiálů, naplňování státního programu ekologické výchovy a strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Spolupráce na rozvoji společenské odpovědnosti firem spolupráce s firmou Toyota a dalšími partnery na regionální i nadregionální úrovni při vytváření strategií společenské odpovědnosti firem (tzv. CSR). 4 5

4 ASISTENČNÍ PROGRAM V rámci asistenční části projektu nabízíme možnost konzultací, a to jak během přípravy, tak během vlastní realizace projektu. Při přípravě projektů nabízíme pomoc zejména při analýze problémů obce, při výběru projektů, při sestavování projektu a při organizaci setkání s rodiči, občany, zástupci města apod. V úvodní fázi realizace projektu nabízíme pomoc ve formě facilitace plánovacího odpoledne s žáky, učiteli, vedením školy, místními obyvateli, s představiteli obce, v ideálním případě i za přítomnosti architekta či jiného specialisty, dle povahy projektu. Nabízíme též zprostředkování kontaktů na odborníky z nejrůznějších profesí a konzultanty z řad učitelů, kteří se v minulých letech do projektu zapojili a mají přímé zkušenosti z terénu (např. v budování zahrad a dětských hřišť, při zapojování veřejnosti do práce na projektu, při začlenění projektu do vyučování). PUBLIKACE Cenným pomocníkem a nástrojem pro vaše plánování, zorientování se v problematice a čerpání inspirace je nově vzniklá publikace. Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost popisuje přístup, pojetí a metodu výuky místně zakotveného učení zaměřenou na místo, ve kterém žijeme, ukazuje principy a postupy, kterak z místního bohatství (přírodního, kulturního, historického, sociálního) čerpat pro výuku, a také přestavuje příklady dobré praxe (škol, organizací) ze světa i z České republiky, které na principech této metody úspěšně fungují. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Program nabízí možnost spolupráce a výměnu zkušeností s partnerskými školami v Polsku a Velké Británii. Prostřednictvím u a webových stránek je možné nejen čerpat zkušenosti s realizací projektů přispívajících k udržitelnému rozvoji školy a obce, ale i dopisovat si s partnery zapojenými do programu Škola pro udržitelný život v Polsku a Velké Británii. Jsou organizovány návštěvy obdobných projektů v Polsku, ve Velké Británii, popřípadě v jiných partnerských zemích. 6

5 KRTKOVA ZAHRADA Realizátor projektu Mateřská škola Bělá nad Svitavou, okres Svitavy, Konopáčová Ivana Telefon: Web: Výše grantu: Kč Už dlouho se v obci mluvilo o potřebě dětského hřiště na klidném ozeleněném místě. Chybělo zde místo pro setkávání rodin s dětmi a pořádání kulturních a společenských aktivit, které během roku v obci probíhají v četném množství. O potřebě takového místa se v obci vědělo již delší dobu. Školka vložila na obecní webové stránky anketu s dotazem, zda v Bělé nad Svitavou chybí odpočinková zóna; 73% obyvatel se vyjádřilo pro nutnost zřídit takovýto prostor. Proběhlo proto první setkání zástupců MŠ, obecního zastupitelstva, místních spolků a několika dobrovolníků, na kterém se účastníci rozhodli podat nabídku k zapojení do programu. Zároveň předběžně naplánovali konkrétní kroky týkající se samotné realizace. MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚLÁ NAD SVITAVOU Informace o projektu byly šířeny prostřednictvím webu a tisku- průběžným zasíláním článků do regionálních novin Deník Svitavska. Na informačních tabulích v obci a na nástěnkách v budově MŠ se objevily plakáty. Každý občan byl o průběhu realizace aktivit informován prostřednictvím místního rozhlasu a letáků, které byly pravidelně doručovány do všech domácností v obci. Veřejnost mohla shlédnout výstavu obrázků s názvem Děti kreslí zahradu. Cíleně bylo osloveno také místní zastupitelstvo, podnikatelé, spolky a místní i přespolní firmy. Tisková zpráva byla zaslána také Svitavské televizní společnosti Comvision a Českému Rozhlasu Pardubice. Díky aktivitě bylo v obci vytvořeno komunitní centrum pro široké vrstvy obyvatel. Zahradu mohou využívat děti z MŠ, ale i jejich rodiče či prarodiče z obce a jejího okolí. Stává se tak místem vzdělávání, relaxace a setkávání různých věkových kategorií. V jejich prostorách lze pořádat nejrůznější výstavy, přednášky s odborníky, dílny, zahradní slavnosti aj. Má z ní prospěch většina obyvatel obce Bělá nad Svitavou stejně jako obyvatelé okolních obcí. Zapojení široké veřejnosti do plánování a realizace aktivit zároveň povzbuzuje zájem místních o dění v obci. V neposlední řadě zahrada také poskytne úkryt různým živočišným druhům (krmítka, budky, domečky pro brouky, záhony apod.). Na zahradě mateřské školy vznikly nové herní prvky a zahradní altán. Prostranství bylo rovněž osázeno novou zelení, která napomůže k prohloubení vztahu dětí a dospělých k přírodě a přispěje k příjemnějšímu trávení jejich volného času. Vznikly bylinkové záhony, byly nainstalovány budky pro ptáčky, krmítka a umístěny tabule informující o rostlinných a živočišných druzích na zahradě MŠ aj. V zahradě se již uskutečnilo několik besed s ornitologem, včelařem a myslivcem pro děti i širokou veřejnost. První plánovací odpoledne s veřejností proběhlo přímo na zahradě Mateřské školy. Zástupci místních spolků (Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol), zaměstnanci obce Bělá nad Svitavou, dobrovolníci, rodiče a učitelé MŠ se na realizaci podíleli plánováním, návrhy, terénními pracemi, výsadbou a drobnými úpravami (nátěry, montáž, výroba ptačích budek krmítek apod.). Uskutečnily se celkem čtyři brigády, kterých se zúčastnilo velké množství lidí, přidali se i studenti Střední zahradnické školy Litomyšl. Další partneři (zejména podnikatelé a obecní úřady okolních obcí) se podíleli finanční a materiální pomocí. Děti přispěly svými návrhy, částečně se podílely i na výsadbě - vybudováním bylinkového záhonu. 8 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

6 KOUTEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Realizátor projektu Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, Mgr. Irena Kostelencová Telefon: Web: Výše grantu: Kč Okolí školy bylo neupravené a nedostatečně využité. Ke škole vedly dva vyšlapané chodníčky loukou, které se protínaly u dvou do země zapuštěných starých zpuchřelých pneumatik, jež děti lákaly k nebezpečnému prolézání. První náměty byly získány od žáků. Formou dotazníků se děti vyjádřily k tomu, co jim v obci chybí nebo co by změnily. Obdobným způsobem proběhly dvě schůzky s veřejností, kde se mohl každý vyjádřit k tomu, co by chtěl v obci vylepšit a co by bylo prospěšné nejen pro děti základní a mateřské školy, ale i pro širokou veřejnost. O navržených námětech bylo hlasováno a na základě projednávání vznikla pak celková idea projektu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU ploch, připravily dárky a pohoštění na slavnostní otevření koutku. Hasiči zajistili dovoz zbytků stavebního materiálu. Veřejnost se o uskutečňované úpravě mohla dozvědět v místním zpravodaji obce Bílý Kostel, na webu školy, na vývěsce na obecním úřadě, na poště, na školní nástěnce a informace se šířila i osobním kontaktem. Došlo ke zkrášlení a využití neupraveného okolí školy a k jeho proměně v místo pro setkávání rodičů doprovázejích své děti do školy a školky, ale i pro relaxaci maminek na mateřské dovolené či seniorů. Koutek může sloužit v rámci environmentální výchovy pro setkávání dětí nejen ze školy a školky, ale i pro všechny, se kterými škola spolupracuje. Místní díky projektu dostali možnost podílet se společně na konkrétním úkolu, který byl pro všechny přínosný, mohli spolu spolupracovat lidé, kteří se potkávají spíše při formálních příležitostech. Děti i dospělí poznali, že když se lidé nadchnou a společně přidají ruku k dílu, je hned život v obci bohatší a živý. Ze zmíněného prostoru, k němuž vedly už dávno vyšlapané chodníčky, bylo vytvořeno příjemné ekologicky zajímavé místo pro setkávání, hry, výuku a relaxační pobyt pro všechny věkové kategorie. Staré pneumatiky byly odstraněny, nainstalována byla dvě pružinová houpadla, lavičky, dřevěný odpadkový koš, krmítko pro ptáky a zasazeny dvě vrby. Vznikl také smyslový chodníček, který je z části osázen zelení, bylinkami a z části naplněn 12- ti druhy materiálů: mulčovací kůrou, štěpkami, hoblinami, dřevěnými kulánky a dřevěnými koláči, mechem, kaštany, oblázky, jemným pískem, oblými kameny z řeky Nisy a žaludy. Před zahájením všech prací navštívila škola spolu s rodiči organizace, ve kterých již smyslové chodníčky realizovali. Na první schůzce pak účastníci sepsali konkrétní nabídku prací, kterými mohou přispět. Neprobíhaly žádné hromadné brigády, každý, kdo chtěl pomoci, se předem domluvil s ředitelkou školy a přišel tak, jak sám mohl. Žáci se pochopitelně projektu věnovali každodenně v různých vyučovacích předmětech. Fotbalisté TJ, vedení obce a myslivci se aktivně účastnili skrývání zeminy a jejího odvozu. Ženy z Klubu maminek pravidelně pomáhaly se zaléváním zatravněných 10 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 11

7 POJĎME SI HRÁT DO ŠKOLY Realizátor projektu Základní škola Eduarda Nápravníka, okres Pardubice, Mgr. Hana Procházková Telefon: Web: Výše grantu: Kč V obci zcela chybělo příjemné a zajímavé místo pro volnočasové aktivity, kde by se mohly setkávat a relaxovat všechny věkové skupiny dětí, od těch nejmenších až po ty, které již ze školy vyšly. Protože je zde mnoho nových mladých obyvatel, jevilo se jako potřebné, aby vznikl prostor pro jejich sdružování na konkrétním místě a pro vzájemný kontakt. Jak problém vybrali? Motivačním zdrojem byli žáci školy a pedagogové, kteří chtěli udělat něco navíc pro svou obec a školu. Procesu projednávání se, na k tomu určené schůzce, zúčastnili pedagogové, zaměstnanci školy a zastupitelé obce (pan starosta). Vybíralo se ze dvou námětů - Biopotraviny do škol a Škola pro udržitelný život prostor pro venkovní výuku a relaxaci. Po delší diskuzi a veřejném hlasování byla dána přednost druhému záměru. ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDUARDA NÁPRAVNÍKA Jak se o nich dozvěděli ostatní? Na obecním úřadě se uskutečnila beseda se zastupiteli obce, pedagogickou radou školy, pedagogy a zaměstnanci školy, dětmi i veřejností. Práce dětí, které se zapojily do související soutěže, byly vystaveny v budově školy, na nástěnkách obecního úřadu, v obecní knihovně a na informačních panelech v prostorách školní zahrady. Tam se také objevovaly aktuální informace o průběhu projektu. Propagační informace byly umístěny na web školy, do školního zpravodaje, obecního zpravodaje a Pardubických novin. Slavnostní otevření areálu proběhlo za účasti regionální televize. Došlo k úpravě a zkulturnění nemalého prostoru v okolí školy. V prostorách školní zahrady bude možné realizovat spoustu akcí a to jak školních, tak i veřejných. Mohou se tu konat oslavy dětského dne, přednášky, soutěže, dílny zručnosti nebo výstavy děl dětí i dospělých. Cílem je i výuka environmentální výchovy na základě vlastního smyslového prožitku. Příležitost ke spolupráci a setkávání tak dostali lidé, kteří v obci mohou a chtějí něco měnit, ale běžně se navzájem nepotkají. Projektem byla zahájena první fáze výstavby nového hřiště na volném pozemku školy. Vznikla tak část herního prostoru s pískovištěm pro nejmenší a s dřevěnými herními prvky pro děti do 12 let. Vysázená byla nová zeleň. Úprava pozemku i nadále pokračuje, ovšem již z dalších zdrojů a sponzorských darů. Zahrada má být řešena jako prostor pro všechny generace: pro děti, rodiče s batolaty, ale i prarodiče s vnoučaty. Ruku k dílu přiložili zastupitelé obce, starosta, rada školy, pedagogičtí pracovníci, MŠ Býšť, děti, rodiče, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Svaz zahrádkářů, TJ Sokol a Městské lesy. Ti všichni se zapojili do plánování i praktického uskutečnění zamýšlených změn. Děti se navíc mohly zúčastnit soutěže o výtvarné a literární ztvárnění nové zahrady. Finanční, materiální i praktickou podporu poskytlo i velké množství místních firem, podnikatelů a řemeslníků. 12 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 13

8 ZAHRADA POZNÁNÍ Realizátor projektu: Základní škola a Mateřská škola Dětenice, okres Jičín, Mgr. Iveta Vališková Telefon: Výše grantu: Kč Obec se potýkala s nedostatkem prostranství pro volnočasové vyžití dětí a mládeže a škola cítila potřebu získat nové prostory pro výuku žáků. Stejně tak dobrovolná sdružení a spolky potřebovaly nová místa pro své aktivity. V obci se přitom nacházela dosud nevyužitá zelená zarostlá plocha se starými ovocnými stromy. Již v roce 2008 byl návrh žáků Dětenické školy a členů oddílu STROM na vytvoření Zahrady poznání předložen spolu s dalším návrhem obecnímu zastupitelstvu. Oba návrhy byly zastupitelstvem podpořeny a byly předneseny na veřejném zasedání. Zahradu poznání bylo možné snáze realizovat za pomocí dětí, mládeže, a dalších dobrovolníků v obci - proto byla vybrána k realizaci jako první. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTENICE Originálním prvkem bylo zavedení Školního zpravodaje, ve kterém žáci ZŠ dokumentovali postupující fáze projektu. Zpravodaj byl předán do obecní knihovny, zastupitelstvu obce a zveřejněn na internetových stránkách školy. Na veřejných schůzích a na internetových stránkách obce byla pak informována široká veřejnost. Jako informační kanál dále posloužily Nové noviny, Jičínský deník a vývěsky v obci. Ještě dlouho před definitivním dokončením se konalo první slavnostní otevření - otevření hřbitova odpadků. Slavnostní otevření celé zahrady pro školu a veřejnost s trhem a dílnami pak proběhlo v rámci Týdne Země. Nevyužitý prostor se změnil na relaxační kout se širokým využitím, rozšířily se tím prostory pro školní výuku a volnočasové aktivity. Zlepšilo se životní prostředí v obci se zapojením co nejširší veřejnosti. To prospívá celkovému sblížení občanů, dětí i rodičů se školou, dobrovolnými sdruženími a spolky v obci. Prostranství v okolí školy a školní jídelny, které bylo dříve zarostlé a nevyužívané, bylo přetvořeno na Zahradu poznání, o kterou žáci školy pečují v rámci environmentální výchovy. Bylo zde zbudováno jezírko pro obojživelníky, skalka pro plazy, kompost na listy a kompostovatelný odpad ze školní jídelny, hřbitov odpadků a bylinková zahrádka. Vysazeno bylo 10 stromů keltského stromového kalendáře, vyrobeny a umístěny ptačí budky, krmítka pro ptáky, krmítka pro motýly, i opravena a natřena stávající meteorologická budka. Zajímavé informace je možné získat díky pěti instalovaným naučným tabulím. Pevné stoly s lavicemi a se zástěnou umožňují relaxaci, prostranství oživuje i ohniště s totemem. Zajištěno je také několik přenosných laviček k táborovému ohni. Žáci školy a děti a mládež z oddílu STROM vytvořili návrhy na podobu Zahrady poznání, připravili naučné tabule a vyrobili hliněné destičky na hřbitov odpadků. Podílely se na fyzické úpravě prostředí, výsadbě, vzniku totemu, budek a krmítek a jejich umisťování. Místní řemeslníci dětem radili a pomáhali jim s odbornějšími pracemi. Zájemci z řad široké veřejnosti se účastnili jednorázových brigád. Kromě samozřejmé spolupráce obecního úřadu se přidali i rybáři, sportovci, horolezci, hasiči, myslivci a při slavnostních příležitostech pak divadelní soubory. 14 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

9 BEZPEČNĚJI NA CESTÁCH Realizátor projektu: Základní škola a mateřská škola Holetín, okres Chrudim, Mgr. Martin Bureš Telefon: Web: Výše grantu: Kč V obci je vzhledem k její poloze zcela běžné nedodržování povolené rychlosti projíždějícími vozidly. K tomu jsou chodci nuceni využívat místo neexistujícího chodníku krajnici vozovky, takže se nebezpečí dopravní nehody dále zvyšuje. Vyhovující není ani parkování vozidel na chodníku před školou. Návrh zaměřit se na téma dopravy vzešel ze dvou schůzek pedagogů. Všechny místní spolky byly poté osloveny s pozvánkou na plánovací odpoledne. S dětmi ve škole byly navrženy kroky, které se musí pro uspořádání podobné schůzky učinit od promyšlení tématu, které se na schůzce bude řešit, přes způsob pozvání účastníků až po pohoštění. Z navrhovaných opatření musela být vytipována vhodná pro zapojení do Školy pro udržitelný život. Tuto část zajistil pracovní tým složený ze tří zástupců školy a tří zástupců obce ve svém rozhodování se tým opíral o doporučení oficiální konzultantky projektu i krajského koordinátora. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLETÍN Projektu se účastnili členové zastupitelstva, Sbor dobrovolných hasičů, Jednota Sokol a občanské sdružení Holetínské trnky. Dále byla zapojena spolu s pedagogy a žáky školy i široká veřejnost. Návrh na grafické prvky a texty zpracovaly děti, osloveni byli i absolventi školy. Následně byla uspořádána výstava námětů, z nichž bylo několik na základě hlasování veřejnosti vybráno a profesionálním grafikem použito k vytvoření finální podoby tabulí. Tým sestavený z pedagogů a zástupců obce, a následně všichni občané skrze místní tisk a komunikaci se školou, podobu tabulí průběžně připomínkovali a dávali tvůrci zpětnou vazbu. Tabule byly vyrobeny odbornou firmou a instalovány ve spolupráci místních občanů, spolků, školy a obce. Kresby na chodníku zajistily místní děti. Pozvání na plánovací odpoledne proběhlo pomocí plakátů, které děti připravily a rozmístily po obci, a také prostřednictvím vysílání místního rozhlasu, které speciálně připravily a realizovaly děti. Zastupitelé byli osobně pozváni dětmi, stejně jako zástupci místních spolků, rodiče a rodinní příslušníci školáků. O průběhu projektu se občané dozvídali v místním periodiku Holetínský zpravodaj, na webových stránkách školy a obce, informačních vývěskách obce a nástěnkách v prostorách školy. Článek se objevil v Chrudimských novinách a projekt byl prezentován na veřejném zasedání zastupitelstva. Vzhledem k charakteru rozložení obce podél frekventované státní silnice je bezpečnost účastníků silničního provozu problémem všech občanů. Realizace projektu má ve svém důsledku dopad na všechny obyvatele Holetína a další účastníky silničního provozu, kteří obcí projíždějí. Aktivity posilují vztahy v obci tím, že občané bojují za společnou dobrou věc. Společný zájem více generací učí nejmladší zapojovat se do dění v obci a utvrzuje je v tom, že pro změnu k lepšímu se dá něco udělat. Rovněž se starší generace může od aktivnějších dětí naučit zapojovat do řešení obecních problémů. Podél silnice bylo nainstalováno osm kusů dopravně-preventivních tabulí, které účastníky provozu (řidiče a chodce) vedou k uvědomění si rizika a k odpovědnému chování. Grafickými prvky ve formě dětských kreseb, které jsou umístěny na chodníku před školou a na plotu školy, jsou řidiči vyzýváni k tomu, aby parkovali mimo chodník. Téma bezpečnosti bylo dále podrobněji rozvíjeno ve výuce a práci s dětmi ve škole. 16 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

10 HISTORIE A SOUČASNOST OBCE HAVLOVICE Realizátor projektu: Základní škola a Mateřská škola Havlovice, okres Trutnov, Mgr. Jaroslav Balcar Telefon: Web: Výše grantu: Kč Obec Havlovice získala titul Vesnice roku České republiky 2007, je tedy hojně navštěvována turisty z celé republiky. Chyběly zde však volně přístupné informace o historii a zajímavostech vesnice. Vybudování naučné stezky si kladlo za cíl řešit problém neznalosti místního kulturního, přírodního a historického dědictví. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE Zprávy o této aktivitě se objevily v Krkonošském deníku, Právu, Mladé Frontě, obecních novinách, školním časopise, na obecní nástěnce a také v internetové televizi JS. V březnu proběhla instalace naučné stezky a s ní spojený slavnostní projektový den. Díky nově zbudované stezce se nyní mohou poučit o historii, přírodě a kultuře Havlovic nejen místní obyvatelé, ale i návštěvníci obce a cykloturisté, kterých sem ročně zavítá několik tisíc. Navíc se povedlo aktivizovat širokou veřejnost ve společném úsilí nad dílem, které je pro všechny užitečné. Prvotní impuls nápad na vybudování naučné stezky vyšel z výtvarné soutěže Co ještě v obci nemáme. Původní záměr byl navrhnout stezku čistě historickou. Na základě dvou besed s obyvateli o daném záměru však došlo k posunu projektu směrem k současnému vlastivědně-historickému pojetí. Realizovat se tak mohly další spolky, které by jinak zůstaly opominuty. Stezka by měla v budoucnu zahrnovat přes 20 cedulí na všech příjezdových komunikacích do obce. U všech zajímavých míst v obci by měl být informační panel, který se bude vztahovat k danému místu. V rámci projektu Škola pro udržitelný život došlo k vybudování pěti informačních cedulí o historii a současnosti obce. Již do samotných příprav se zapojily děti školy a zhruba 40 dospělých obyvatel obce. V průběhu aktivity o ni projevovali obyvatelé velký zájem. Každý byl odpovědný za vyčleněnou oblast svých znalostí. Členové místních spolků zpracovávali podklady k jednotlivým cedulím a prakticky pomáhali. Připojili se TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Sdružení pro Vizmburk, Český rybářský svaz, spolek důchodců, Sbor dobrovolných hasičů, Místní akční skupina Království a místní ilustrátor a grafik. 18 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

11 HISTORICKO-PŘÍRODOVĚDNÁ NAUČNÁ STEZKA V LIBĚŠICÍCH Realizátor projektu: Základní a Mateřská škola Liběšice, okres Litoměřice, Mgr. Jana Laňková Telefon: Web: Výše grantu: Kč Obec spadá do oblasti, kde došlo k poválečnému odsunu německých obyvatel, a tím i k přerušení historické paměti a sounáležitosti. Škola považovala za potřebné obnovit povědomí o historii regionu, o místních tradicích i o kulturních a přírodních zajímavostech u obyvatel nejen Liběšic, ale i okolních vesnic, a povzbudit v nich zájem o místní region. Jako druhý cíl si škola určila zlepšení komunikace a spolupráce s místními obyvateli, zviditelnění práce školy a zapojení více občanů do života obce. Nápad na vybudování naučné stezky existoval na škole již delší dobu. Téma jejího vybudování pedagogy velmi oslovilo a připadalo jim jako dobrý podnět pro povzbuzení života v obci. Ale hlavním důvodem přijetí návrhu byl zájem samotných dětí o realizaci stezky. Pedagogický sbor je jen málo početný, projednávání návrhu a jeho konkretizace tedy probíhala spíše v komornějším duchu během výuky v hodinách. Poté byl záměr konzultován se starostkou obce, která jej přivítala a přislíbila pomoc obce při jeho realizaci. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚŠICE Žáci se zúčastnili exkurze vedené pracovníkem CHKO, který je seznámil s místními přírodními zajímavostmi. Děti následně zpracovaly nově nabyté informace do podkladů pro realizaci naučné stezky. S pomocí učitelů a rodičů vytvořily texty na vzdělávací tabule. Velkým dílem se na vytváření stezky a jejím slavnostním otevření podíleli klienti Domova Na zámku Liběšice. Dobrou radu či ruku k dílu přiložili i fotbalisté z TJ, zemědělské družstvo, Sbor pro občanské záležitosti Liběšic a obecní úřad. Kulturní komise Liběšic a taneční spolek pomohli při slavnostním zahájení. K šíření povědomí o projektu bylo využito článků v regionálním tisku, plakátová akce, odborná přednáška pro občany, místní rozhlas a webové stránky školy. Děti uskutečnily dotazníkové akce, které srovnávaly stav informovanosti zdejších obyvatel i žáků o místním regionu před a po instalaci stezky, čímž se o záměru vybudovat stezku dozvědělo velké množství občanů. Obyvatele i případné návštěvníky stezka upozorňuje na přírodní krásy CHKO České středohoří a zároveň je instruuje o způsobech chování v chráněné krajinné oblasti. Pomáhá zužitkovat turistický potenciál, který obec skýtá, probudit v občanech pocit sounáležitosti s děním ve škole i v obci a zároveň objevit bohatou historii a zapomenuté tradice regionu. Zapojení klientů místního domova pro osoby s postižením pomohlo integrovat všechny občany obce a vytvořit mezi nimi pocit vzájemné sounáležitosti. Škola se rozhodla vybudovat naučnou stezku, která by žáky, obyvatele i návštěvníky seznámila s historií a přírodními krásami Liběšicka.. Informační panely jsou oboustranné. Jedna strana informuje o historii, umění a kultuře Liběšicka, druhá strana zájemce zpravuje nejen o přírodních krásách a jedinečnostech vyskytujících se v okolí, ale i o způsobech ochrany přírody a o vhodném chování v CHKO. Stezka navazuje na již existující expozici v místním muzeu a k dispozici jsou k ní pracovní listy. 20 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

12 Z NÁMĚSTÍ PO VLASTIVĚDNÉ STEZCE JAROSLAVA PETRA Realizátor projektu: Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Mgr. Helena Martincová Telefon: Výše grantu: Kč Ačkoliv má obec několik výjimečných rodáků, kteří zde v minulosti působili a Machov a Machovské nějakým způsobem ovlivnili, povědomí o nich je mezi obyvateli velmi malé. Škola se proto rozhodla řešit problém zachování místního kulturního dědictví a navrátit zdejším lidem odkaz z velké části zapomenuté osobnosti Jaroslava Petra, do jehož prvouky je dnes možné nahlédnout i v pražském Klementinu. Pro základní školu Machov nešlo zdaleka o projekt první. Již v minulých letech úspěšně realizovala ve spolupráci s místní komunitou řadu projektů, kterými se dlouhodobě zapojila do udržitelného rozvoje a řešení problémů obce. Své náměty hledala pomocí ankety mezi žáky a diskuzemi se zástupci města a rodiči. Vybíralo se z pěti návrhů formou anketních lístků. Projednávání výběru aktivity se zúčastnili žáci, učitelé a správní zaměstnanci školy. Na schvalování konečných námětů se podíleli zástupci městyse Machov a občané Machova. Škola se rozhodla vybudovat Naučnou stezku řídícího učitele Jaroslava Petra. Pozváním k malé procházce je první ze vzdělávacích tabulí, která je umístěna na náměstí hned vedle školy. Odtud je možné vyrazit na asi hodinovou vycházku a dozvědět se spoustu důležitých informací souvisejících s Machovem a s jeho přírodním bohatstvím. Za tímto účelem je na trase připraveno deset zastavení s tabulemi. Asi v polovině stezky zbudovala škola malé odpočívadlo s lavičkami. U některých stanovišť bylo vysázeno i několik stromů. Ze shromážděného materiálu škola plánuje v příštím roce vytvořit brožuru s popisem jednotlivých zastavení. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MACHOV Ke spolupráci se povedlo získat i místní myslivce, lyžaře, ochránce přírody, bývalé žáky, pracovníky CHKO Broumovsko, městys Machov a kronikáře. S nadšením se přidalo i několik občanů, kteří měli o práci na stezce velký zájem. Vysvětlovali, ukazovali, dodávali potřebné materiály, staré fotografie, chodili s žáky do terénu. Došlo tak i k výraznému posílení mezigeneračních vztahů. K prezentaci projektu bylo využito vysílání v Českém rozhlase Hradec Králové a uveřejnění článku v Náchodském deníku. V obci a ve škole byly distribuovány letáčky a o vzniku i průběhu projektu informoval místní měsíčník Machovský zpravodaj. Aktivity byly veřejnosti prezentovány u příležitosti 85. výročí založení měšťanky v Machově. Tam se také občané seznámili s dosavadním průběhem prací a s plánem dokončení aktivit. Vše vyvrcholilo na Den Země, kdy došlo ke slavnostnímu otevření a prvnímu projití stezky. Součástí programu byla soutěž o ceny a velká výstava fotografií žáků a místních fotografů. Zároveň bude slavnostně přejmenována celá škola, která by měla nadále nést jméno Jaroslava Petra. Po ukončení projektu je ještě v plánu jeho prezentace v Učitelských novinách. Žáci i místní občané si díky projektu mohou opět uvědomit, že i z malé obce může vzejít velká osobnost. Uskutečněný projekt je tak vede ke zdravému patriotismu, poukazuje na historii obce a na místní faunu a floru. Pomáhá také turistům s orientací v krajině a vede je k šetrnému pohybu v ní. V rámci aktivit byly upraveny některé zanedbané turistické stezky a bylo vysázeno asi 20 nových listnatých stromů. Tabule slouží široké veřejnosti jako výchovný a vzdělávací prvek v přírodě. V místním šetření se občané mohli vyjádřit k navrhované aktivitě a nabídnout svoji pomoc. Na společném jednání byl poté dopracován plán realizace. Do aktivit byli po celou dobu jejich trvání zapojeni především všichni žáci 2. stupně, všichni učitelé a někteří správní zaměstnanci. Dále se zapojili pracovníci stavebního úřadu v Polici nad Metují, Lesů České republiky, muzea v Náchodě, Okresního archivu v Náchodě, SPŠ polygrafické, tiskárny, místní církve i místní podnikatelé. 22 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

13 GEOPARK VNITROSUDETSKÁ PÁNEV - BROUMOVSKO Realizátor projektu: Základní škola, Meziměstí, okres Náchod, Mgr. Jan Souček Telefon: Web: Výše grantu: Kč Aktivita řešila úpravu nevyužitého, holého prostranství, kde na plánované trase cyklostezky chybělo zastíněné odpočinkové místo a relaxační plocha s lavičkami. Jejím záměrem bylo zatraktivnění pohraniční oblasti využitím výjimečnosti místní krajiny. Žákům i návštěvníkům jsou málo známy zvláštnosti zdejší neživé přírody a neuvědomují si její jedinečnost. Projednávání se zúčastnili zástupci města, sponzoři, členové osadního výboru Vižňov (zastoupení občanů), vedení a žáci školy. Aktivita byla projednávána i na pedagogické radě školy, se žáky v přírodovědném kroužku, na jednání zastupitelstva a osadního výboru ve Vižňově, kde má být geopark umístěn. Výběr byl prováděn ze dvou námětů. Z jednání nakonec vzešlo rozhodnutí, že druhý návrh, projekt Historická paměť obce, bude realizován později a především s ohledem na připravovanou cyklostezku se pozornost místních zaměří na Geopark Vnitrosudetská pánev Broumovsko. Předpokládá se, že se geopark postupně rozšíří na celou oblast Vnitrosudetské pánve včetně její polské části a postupně také navezou menší vzorky hornin i z ostatních oblastí tak, aby mohl být v budoucnu demonstrován systematický přehled hornin České Republiky. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Žáci se podíleli na úpravách terénu, vyhledávání podkladů pro informační panely a vytváření jejich grafických návrhů. Pomohli také s jejich výrobou. Při hodinách českého jazyka byl koncipován dopis potenciálním partnerům s žádostí o materiální pomoc. Vytvořili též návrh na ozelenění prostranství, který byl realizován společně s Lesní společností. Při fyzické úpravě prostranství pomohli i místní občané a spolky, hasiči a nohejbalisté. Okolní lomy poskytly vzorky hornin, odbornou pomoc zaměstnanci Masarykovy Univerzity a správa CHKO Broumovsko. Vypomohlo také Zemědělské družstvo, Osadní výbor Vižňov a mnozí podnikatelé. K rozšíření povědomí o projektu v Meziměstí bylo využito regionálního tisku, Meziměstského zpravodaje, školního časopisu a internetových stránek školy. Informace poskytovala také Správa CHKO Broumovsko a Informační centrum Broumov. Pro turisty, ale i místní občany vzniklo posezení pod stromy k trávení příjemných chvil a navazování ai rozvoji mezilidských vztahů. Budovaný geopark zatraktivňuje lokalitu jako turistický cíl. Vytvořením studijní plochy s možností výuky regionální geologie přímo v terénu se zvyšuje doposud malá informovanost o geologické situaci oblasti Broumovského výběžku. Samotné budování vede ke stmelení kolektivů lidí, zvyšuje pozitivní povědomí o škole a o sponzorech akce. Originálním nápadem bylo vybudování geoparku, při němž došlo i k úpravě veřejného prostranství včetně vysazení většího množství stromů a keřů. Geopark tvoří 14 velkoformátových vzorků hornin o váze 2-4 tuny, 3 velké informační tabule a 11 popisných informačních tabulí. Na nich se čtenář seznámí s geologickou situací oblasti s důrazem na objasnění projevů sopečné činnosti v období prvohor, využití materiálů s odkazem na tradici opracování pískovce, paleontologií a stratigrafií. Součástí je odpočinkové místo na připravované cykloturistické trase. 24 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

14 OTEVŘENÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Realizátor projektu: Základní škola a mateřská škola, Nová Ves nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, Irena Pluhařová Telefon: Výše grantu: Kč Místní rodiče s malými dětmi v době před začátkem projektu neměli vhodné prostory pro bezpečné a tvůrčí venkovní aktivity svých dětí. Cílem aktivity tedy bylo pomoci řešit nedostatek herních míst v obci. V Nové Vsi nad Nisou se nejedná o jednorázovou akci, ale o první etapu dlouhodobého záměru. Projednávání se zúčastnili pedagogové školy, žáci základní školy, děti z mateřské školy, Spolek pro volný čas Novovesan, zástupci místní samosprávy a formou ankety také široká veřejnost. Zvolené téma bylo vybráno z několika navrhovaných proto, že se dotýká největší skupiny zúčastněných občanů - zejména dětí. Ty se na přípravě projektu podílely od samého počátku. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES NAD NISOU V místním tisku proběhla výzva občanům o možnosti vyjádřit se k záměru. Projekt byl představen podnikatelským subjektům v obci, které zároveň přislíbily pomoc při realizaci. Cíleně byla o projektu informována i místní samospráva, Novoveský okrašlovací spolek, Spolek pro volný čas Novovesan a Spolek dobrovolných hasičů. V Jabloneckém deníku byl uveřejněn článek a místní Zpravodaj o projektu informoval pravidelně i s prostorem pro vyjádření nejrůznějších názorů. Informace bylo možné najít na nástěnce ve vestibulu školy, v letáčku pro rodiče žáků a na webu obce. Upravený prostor mohou využívat žáci školy a děti ze školky, je však přístupný také široké veřejnosti. Mimo jiné bude sloužit ke konání dětských akcí v rámci nabídky spolupracujících spolků a obce. Tato aktivita je dílčí etapou celkového záměru revitalizace školního areálu, která přispěje ke zvýšení bezpečí dětí při jejich školních i mimoškolních aktivitách. Došlo k celkové úpravě původní školní zahrady. Staré nevyhovující herní prvky byly odstraněny, stávající zeleň byla ošetřena a vysázena nová. Povedlo se instalovat mnoho herních prvků a to výrazně nad rámec původně zamýšleného projektu. Již při samotné přípravě projektu se do výběru a plánování zapojili nejen pedagogové, ale také rodiče, spolky, místní podnikatelé a zástupci samosprávy. Děti ve spolupráci s pedagogy pomáhaly při přípravě projektu (náměty, výběrem vhodných prvků a zeleně), zapojily se do výsadby keřů, úklidu areálu a také svými výtvarnými pracemi inspirovaly tvůrce budoucí podoby prostranství. Podílely se na přípravě a organizaci projektového dne. Pomoc při výsadbě a údržbě areálu stejně jako při přípravě projektového dne poskytla i veřejnost, zejména z řad rodičů. Další podporu různého druhu poskytl Spolek pro volný čas Novovesan, Novoveský okrašlovací spolek a místní podnikatelé. Úspěšnost celé akce byla hodnocena na základě zpětné vazby získané z dotazníků. 26 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

15 REGIONÁLNÍ HISTORIE V ARBORETU Realizátor projektu: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, Ing. Jan Jirásek Telefon: Web: Výše grantu: Kč Projekt usiloval o řešení několika problémů, kterým region a škola čelili. Šluknov byl součástí Sudet a odsunem Němců se přerušila historická kontinuita regionu - nově příchozí osídlenci (po roce 1945) a další generace neznají dobře místní historii a místní rodáky, ani jejich význam. Škola vlastní arboretum, které je nyní zaměřeno hlavně na environmentální výchovu, zejména na výuku botaniky. Problémem byla stále nedostatečná atraktivita arboreta zejména pro lidi s nízkým zájmem o přírodu. A do třetice byla problematická existence velmi různých oborů na sloučené škole, díky níž je náročné najít společné zájmy a v rámci školy zapojit do společné činnosti více oborů. Při projednávání záměrů na tento rok byla v soutěži vybrána 4 témata. Téma obohacení arboreta o historické náměty získalo prioritu, jak při projednávání v pedagogické radě, tak ve studentské radě a to z toho důvodu, že jako jediné spojuje zaměření všech studijních oborů na škole. Je to první větší aktivita, na které mohli spolupracovat studenti přírodních i sociálních oborů. Proto obě rady doporučily záměr předložit na plánovacím odpoledni místním občanům. STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV Ve spojení se společností Česko-německého přátelství byli nalezeni významní místní rodáci, sestaven jejich životopis (spolupráce s domovem pro seniory) a na plánovacím odpoledni bylo vybráno ve spolupráci s místními občany 10 konkrétních osobností. Ke spolupráci se přidali i pracovníci městského úřadu Šluknov, odbor výstavby a životního prostředí, ČSOP Šluknov a Občanské sdružení pro rozvoj Šluknovska. Celý projekt a aktivity byly propagovány ve Šluknovských novinách, Děčínském deníku, na webových stránkách školy a na stránkách města Šluknov. Uskutečnil se projektový den za účasti žáků ZŠ i žáků a zaměstnanců organizující střední školy, lokálních a krajských politiků, reportérů místních a regionálních novin, místních obyvatel a přátel školy. Zároveň proběhla v arboretu vědomostní soutěž žáků ZŠ zaměřená na znalost místních rodáků a okolního prostředí. Odborní průvodci seznámili několik desítek dalších návštěvníků nejen s dřevinami, ale i s projektem v rámci dne otevřených dveří. Arboretum se stalo přitažlivějším pro místní obyvatele, žáky školy, zájmové kroužky i pro rodiče s dětmi. Atraktivnější arboretum zaujme více lidí a každý další návštěvník města je i ekonomickým přínosem pro tento region. Došlo k viditelnému propojení přírodního a kulturního prostředí arboreta a Šluknov získal možné pietní místo pro konání vzpomínkových akcí. Do školního arboreta bylo umístěno 10 pamětních desek místních rodáků v českém a německém překladu. Tyto desky byly umístěny na velké kameny, každá deska na jiný kámen, čímž vznikla i geologická mapa místních hornin. Dále vznikly pracovní listy k deskám a kamenům pro všechny stupně škol a tištěná brožurka o těchto deseti i dalších místních rodácích a o horninách, jejichž vzorky jsou umístěny v arboretu. Ve škole se do projektu průběžně zapojila většina žáků a pedagogů, ať již hledáním podkladů, zpracováním, překlady či vlastní fyzickou prací. 28 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

16 NAUČNÁ STEZKA ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽALANY Realizátor projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany, okres Teplice, Mgr. Michaela Slavíčková Telefon: Web: Výše grantu: Kč Škola považovala za důležité zvýšit informovanost místních občanů i návštěvníků obce o zajímavostech okolí a přiblížit jim je přístupnou formou umožňující hlubší prožitek a intenzivnější zapamatování získaných informací. Mezi žáky i učiteli byla provedena anketa a při veřejné diskuzi s jednotlivými skupinami žáků a učitelů bylo vybráno téma, které mělo největší podporu. Následně byli se záměrem školy seznámeni i rodiče a obecní zastupitelé. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Se záměrem byla na schůzi obecního zastupitelstva seznámena paní starostka a zastupitelstvo, poté se organizátoři osobně sešli se sponzory a odborníky, kteří přislíbili pomoc. Informace o projektu byly široké veřejnosti přístupné na vývěsce obecního úřadu, na webu obce a webu školy. Ve škole byla zřízena informační tabule zpravující kolemjdoucí o probíhajících aktivitách a postupu prací, průběžně doplňována fotografiemi. Teplický deník uveřejnil článek. Cílovou skupinou pro využívání stezky jsou žáci z organizující školy, ale také sousedních škol, obyvatelé obce i obcí přilehlých a také návštěvníci - turisté a cyklisté. Vybudování stezky přispívá k vyšší informovanosti o zajímavostech Českého středohoří a okolí obce Žalany, spolu s tím také rozvíjí u místních vztah k prostředí, ve kterém žijí. Jejich chování k přírodě i její následná ochrana je pak uvědomělejší. Smysl zapojení žáků i veřejnosti do realizace aktivit je z velké části i v tom, že pokud poznali cenu vykonané práce a sami se na ní podíleli, nebudou ji ničit. Za nástroj osvěty byla zvolena naučná stezka skládající se ze 6 informačních tabulí. Obsahem tabulí jsou poznatky o Českém středohoří, jeho fauně, flóře, geomorfologii, klimatu a vodních tocích. Dále o historii a současnosti obce Žalany, ale také o sluneční soustavě, čase, ročních obdobích, vegetačních pásmech, slunci jako zdroji energie, ochraně před slunečním zářením, a jeho vlivu na lidský organismus. Ke každé informační tabuli existují dvě varianty pracovních listů lišící se náročností. Součástí stezky je také odpočinkové stanoviště s lavičkami. Hlavními realizátory byli především žáci, učitelé a rodiče. Většina žáků se zapojila už během projektového dne do příprav pracovních listů k jednotlivým tabulím. Později se podíleli na úpravách terénu, připravovali a zpracovávali poznatky, které byly použity pro informační tabule. Odbornou radu a garanci žákům poskytovali pracovníci CHKO České středohoří a Lesů České republiky. Rodiče byli s problematikou seznámeni v rámci rodičovského sdružení a někteří z nich se pak také aktivně zapojili. S informovaností rostl i zájem, a tak škola postupně se záměrem seznámila obecní zastupitelstvo a další spolupracovníky. Proběhla také brigáda na úpravu pozemku, obecní úřad zapůjčil technické vybavení. Pomoc poskytla i jedna místní firma. 30 ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

17 ZÁVĚR PARTNERSTVÍ o. p. s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového a podnikatelského sektoru, státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů. Zakladatelem společnosti je Nadace Partnerství, která je nejvýznamnější českou nadací odporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během téměř dvaceti let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši 170 milionů korun už na projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development. Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životni prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných. Nadace Partnerství dosahuje svých cílů udělováním grantů, organizováním stáži, školeni, seminářů a jiných vzdělávacích modulů, vydáváním publikací, aktivním propojováním obdobných projektů doma i v zahraničí, zprostředkováváním informaci a kontaktů z oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje i vlastními programy. STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER je nevládní nezisková organizace pro rozvoj ekologické výchovy v České republice s pracovišti v Horním Maršově ve východních Krkonoších, v Litoměřicích, Trutnově a v Hradci Králové. Zajišťuje výchovné, vzdělávací a školící akce pro žáky, studenty a učitele, ale i různé další profesní a zájmové skupiny přímo ve vlastních objektech i na dalších místech ČR, školní ekologické projekty, konzultace, prodej a půjčovaní literatury, videopořadů a dalších materiálů, zpracování odborných studii o ekologické výchově, ekologické poradenství a další služby. Od roku 2005 je SEVER také krajským koordinátorem environmentální výchovy v Královéhradeckém kraji. Činností střediska se snažíme přispět k řešení místních i globálních problémů u jejich nejhlubšího zdroje - tj. v oblasti postojů, chování a jednání člověka jako jednotlivce i lidské komunity. Prostředkem je nám k tomu ekologická výchova, kterou chápeme především jako výchovu k odpovědnému jednáni vůči přírodě i společnosti. Proto se zaměřujeme na šíření takových způsobů ekologické výchovy a komunikace, které jsou efektivní z hlediska obsahu, metod i cílových skupin. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT NA TĚCHTO ADRESÁCH Nadace Partnerství Marta Popelářová Údolní 33, Brno tel Zuzana Eliška Veselá Údolní 33, Brno tel Ing. Michal Veselý Údolní 33, Brno tel SEVER Mgr. Lucie Munzarová Úpická 146/18, Trutnov tel RNDr. Jiří Kulich Horní Maršov 127, tel INFORMACE V REGIONECH ZÍSKÁTE U SVÝCH REGIONÁLNÍCH KOORDINÁTORŮ: Královéhradecký kraj Radka Urbánková Středisko ekologické výchovy SEVER Kavčí plácek 121, Hradec Králové Tel

18 Regionální koordinátoři projektu Liberecký kraj Martina Horáková Středisko ekologické výchovy Divizna Masarykova 1347/ 31, Liberec 1 Tel Pardubický kraj Jiří Bureš Ekocentrum PALETA Štolbova 2665, Pardubice Tel Ústecký kraj Martin Vlček Středisko ekologické výchovy SEVER Na Valech 53, Litoměřice Tel Spoluvyhlašovatel programu: Partneři: Generální sponzor: WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 34 Škola pro udržitelný život přehled realizovaných projektů Vydalo: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER ve spolupráci s Partnerství, o.p.s. Grafická úprava: Petr Kutáček Tisk: Polygraf s. r. o. Náklad: 3000 ks

19 ISBN

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Hodnotící zpráva o postupu realizace Plánu zlepšování projektu Zdravého město a místní Agenda 21 Karlovy Vary Zpracovala:

Více

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 1. pracovní verze 21. 8. 2008 Seznam použitých zkratek KJH SOJH SOP CEP SR SPL MAS Království Jestřebí hory Svazek obcí Jestřebí

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024 Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro MČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., Olga Škochová a Jakub Deml Spolupráce na zpracování

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

O Místní akční skupině Sdružení Růže

O Místní akční skupině Sdružení Růže Druhé číslo Regionálního zpravodaje, které právě držíte v ruce, mapuje ve zkratce některé aktivity a události na území mikroregionu Sdružení Růže v období 2004-2006. V minulém čísle jste si mohli přečíst

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 -

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE širšího regionu Èeského krasu (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - - 2/48 - STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ŠIRŠÍHO

Více