Minimální preventivní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Minimální preventivní program Základní škola Dolní Újezd školní rok Úvod: Oporou pro Minimální preventivní program je: a) Směrnice školy k primární prevenci rizikového chování dětí a žáků. b) Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (Dokument Č.j. MSMT /2013-1). c) Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Dokument Č.j. MSMT 21291/ ). d) MŠMT aktualizovalo tři přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j.21291/ , a to přílohu č.7 Kyberšikana, přílohu č.10 Vandalismus a přílohu č.11 Záškoláctví. Prevence rizikového chování žáků se dotýká: a) oblasti zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity, třídění odpadu, sběr starého papíru, sběr léčivých bylin a pomerančové kůry) b) oblasti společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence) c) oblasti přírodovědné (biologie člověka, fyziologie, chemie) d) oblasti rodinné a občanské výchovy e) oblasti sociálně-právní Cíl: Cílem primární prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a ke zvýšení jejich odolnosti vůči rizikovému chování. Ve spolupráci s rodiči budeme usilovat o formování osobnosti dítěte, která se bude umět orientovat v dané problematice, zkoumat ji, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem, zvládat základní sociální dovednosti, a to vše s ohledem na svůj věk. Popis programu: 1.Podstatou programu je posilování sebedůvěry a sebevědomí, vhodné využití volného času a hledání smyslu svého chování a života. Cílovou populací jsou žáci I. a II. stupně základní školy. 2.Minimální preventivní program je součástí školního vzdělávacího programu, časový harmonogram je řízen hodinovými dotacemi na prvouku, přírodovědu, vlastivědu na I. stupni a na rodinnou výchovu, občanskou výchovu, přírodopis, chemii, dějepis, český jazyk a literaturu na II. stupni.

2 Metody a způsoby realizace: I. stupeň Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatná a skupinová práce, projektové vyučování, dramatická výchova. K dispozici učitelům je metodika drogové prevence pro I. stupeň. Ve škole jsou k dispozici PC-CD-ROMY na interaktivní tabuli: běžná rizika, mimořádné události I. a II., požáry I. a II., osobní bezpečí, dopravní výchova a dopravní výchova (chodec, cyklista). I. ročník - osobní bezpečí, ochrana člověka za mimořádných událostí - vztahy v dětském kolektivu průběžně - základní hygienické návyky Zdravé zuby, prevence - využití volného času, režim dne - rodina bezpečné místo - program primární prevence Začátek adaptační program I.A, I.B II. ročník - lidské tělo poskytování první pomoci - zdraví a jeho ochrana, bruslení - základní hygienické návyky Zdravé zuby, prevence - zacházení s léky - režim dne - vztahy mezi lidmi - výlety, divadla - ochrana člověka za mimořádných událostí - program primární prevence Tajuplný ostrov - vrstevnické vztahy II.A , II.B III. ročník - pojmy z oblasti prevence a drogové závislosti - zdraví a jeho ochrana 10 lekcí plaveckého kurzu, bruslení - lidé kolem nás, multikulturní výchova - využívání volného času sportovní a turistické výlety do přírody - ochrana člověka za mimořádných událostí - program primární prevence Stonožka- prevence rizikového chování a vrstevnické vztahy III.A , III.B preventivní program ACET Jsme tým

3 IV. ročník - životospráva a důsledky nevhodných návyků - zdraví a jeho ochrana 10 lekcí plaveckého kurzu, bruslení - využívání volného času výlety do přírody - pojmy z oblasti prevence šikana, násilí, závislosti - vztahy v kolektivu - program primární prevence Líbí, nelíbí prevence sexuálního zneužívání IV.A, IV. B preventivní program ACET Piráti útočí online V. ročník - domov, rodina, důvěra, vztahy - zdraví a jeho ochrana - lidské tělo, puberta, návykové a léčivé látky - vztahy v kolektivu, komunikace - pojmy z oblasti prevence sexuální a drogová závislost, negativní vliv kouření a alkoholu, nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi - branně turistický kurz Deštné v Orlických horách - bruslení - program primární prevence Bolí, nebolí předcházení vzniku agresivnímu chování a projevům šikany V.A, V.B preventivní program ACET Říkat ano, říkat ne Cíl prevence na prvním stupni: Po pěti letech by děti měly zvládat tyto kompetence: - definovat rodinu jako zázemí a útočiště - zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými - základní sociální dovednosti - umět se ochránit před cizími lidmi - základní hygienické návyky - organizace volného času - řešení konkrétních problémových situací - rozlišit léky a návykové látky - pojmenovat škodlivost kouření a alkoholu a jiných návykových látek, znát jejich následky užívání - umět odmítat

4 II. stupeň Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci tak, aby byla probrána všechna témata, aby nedocházelo k přesycení žáků informacemi. Prevencí se zabývají vyučující v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyka a literatura. K práci lze použít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinovou práci, hraní rolí, besedy a přednášky. VI. ročník - debaty na téma trávení volného času - průzkum dosavadních vědomostí o návykových látkách - skupinová práce na téma hledání kladů a záporů návykových látek - testy, ankety, hry, nácvik dovedností (asertivita) - spolupráce s rodiči - preventivní program ACET Bolest - nemoc jménem šikana - Skrytá nebezpečí Internetu I preventivní program ACET VII. ročník - návykové látky legální a nelegální, dělení podle účinku - jak drogy ovlivňují chování člověka a jeho postavení ve společnosti - skupinová práce vytvoření reklamy a antireklamy na kouření - nebezpečné jevy ve společnosti - šikana, sekty, - drogy a zdraví - Skrytá nebezpečí Internetu II preventivní program ACET Sex, AIDS a vztahy - preventivní program ACET VIII. ročník - třídění a účinky nelegálních drog - rizikové skupiny (kdo nejsnáze podlehne) - komunikace mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými - nácvik různých druhů technik odmítání drogy - problematika kouření - výchova k odpovědnosti za své zdraví - branně turistický kurz prožitkové hry - Jak se nenechat podvést - preventivní program ACET Přátelství a láska - preventivní program ACET IX. ročník - způsoby aplikace drogy a možná rizika s tím spojená (AIDS, hepatitida, ) - kde hledat pomoc - zvládání stresových situací - informace o represivních opatřeních - řešení konkrétních problémových situací - dotazník Co víš o drogách? - Světová náboženství a sekty - preventivní program ACET Hrdinství 2.0- preventivní program ACET

5 Cíl prevence na druhém stupni: Žáci by měli zvládat před opuštěním školy tyto kompetence: - pojmenovat základní návykové látky, orientovat se v trestně právní problematice návykových látek, znát jejich účinky na lidský organismus - zvládat vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích - znát významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí - vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku - komunikovat se specializovanými službami linky důvěry, krizová centra - správně se rozhodovat, odmítat - umět zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - orientovat se v problematice sexuální výchovy - bránit různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc - zvládat základní sociální dovednosti - respektovat odlišné názory a zájmy jiných lidí - spory se spolužáky řešit nenásilným způsobem Další formy realizace: 1. Průběžně v každém ročníku prevence šikany - vytváření pozitivního klimatu ve třídě (hry, ankety...) 2. Komunitní forma práce při třídnických hodinách. 1. Spolupráce s PPP Ústí n. Orlicí, SVP Ústí n. Orlicí - Mimóza, SVP Svitavy - ALFA, OSPOD Litomyšl, PČR Litomyšl, MÚ Litomyšl, Sanace rodin Litomyšl, Dům Naděje Litomyšl. 2. Propagace nástěnky, informace rodičům, webové stránky školy. 3. Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů v Dolním Újezdě, který organizuje pro naše žáky ukázky z protipožární ochrany, první pomoci při zranění apod. 4. Spolupráce s organizací Lidé mezi světy sp. systematický program Etika mezi světy, SZŠ Svitavy program První pomoc. 5. Spolupráce s rodiči při řešení problémových situací. Preventivní program doplňuje: a) plán školy pro sportovní a tělovýchovné akce b) školní výchovně vzdělávací program Výchova ke zdraví a úkoly školy z oblasti psychohygieny Mgr. Jiří Lněnička ředitel školy