Zpráva z certifikací za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva z certifikací za rok 2014"

Transkript

1 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní variabilitu v rámci poskytovatelů těchto programů. Z hlediska efektivity prováděné primární prevence je tedy potřeba stanovit a kontrolovat základní kritéria kvality, které má program splňovat, tak, aby toto preventivní působení na školách bylo nakonec opravdu účinné. Ukotvení certifikací Usnesením vlády ČR č. 300 ze dne 16. března 2005 bylo schváleno zavedení systému certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (oblast sekundární a terciární prevence). Oblast primární prevence, která v souladu se zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů spadá do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), zůstala výše uvedeným usnesením nedotčena. Usnesením vlády ČR č. 693 ze dne 7. června 2006 bylo schváleno zavedení systému certifikace v oblasti primární protidrogové prevence. Pro hodnocení kvality programů tedy vznikl systém certifikací odborné způsobilosti programů primární prevence, který byl v České republice spuštěn v roce Nástrojem pro hodnocení kvality programů primární prevence byly Standardy odborné způsobilosti programů primární prevence užívání návykových látek z roku Dále byl certifikační proces ošetřován dokumenty Certifikační řád a Metodika místního šetření. Certifikacemi programů primární prevence užívání návykových látek byla pověřena Agentura pro certifikace, zřízená při Institutu pedagogicko-psychologického poradenství České republiky. Agentura pro certifikace zahájila svou činnost dle Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2006 dne a její činnost byla pozastavena úředním rozhodnutím ze dne V letech byly certifikace zaměřeny pouze na hodnocení kvality programů vztahujících se k prevenci užívání návykových látek a pro programy zaměřené na ostatní oblasti rizikového chování (např. záškoláctví, šikana, rasismus a xenofobie atd.) certifikace neprobíhaly a neexistoval ani nástroj hodnocení kvality. V rámci projektu VYNSPI (Projekt CZ.1.07/1.3.00/ ESF OP VK) byly původní standardy v letech revidovány a přepracovány tak, aby integrovaly všechny typy rizikového chování a také dokázaly reagovat na celou šíři variant poskytovatelů preventivních programů a intervencí v ČR. Z tohoto procesu vznikly Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování, tedy návrh dokumentu, který byl klíčový pro spuštění certifikací zaměřených na celou paletu forem rizikového chování. Dále byly revidovány i související dokumenty, tedy Certifikační řád, Metodika místního šetření a Manuál certifikátora. Dne 9. října 2012 byl Národní ústav pro vzdělávání pověřen ze strany MŠMT realizací pilotního ověření navržených dokumentů a certifikačního procesu. Dne požádal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Národní ústav pro vzdělávání o obnovení činnosti Agentury pro certifikace od a přípravu

2 harmonogramu činností potřebných k tomuto kroku. Činnost Agentury pro certifikace byla obnovena pod názvem Pracoviště pro certifikace. V období od ledna 2013 do října 2013 probíhaly přípravy ke spuštění inovovaného systému certifikace školské primární prevence rizikového chování. Zajištění týmu certifikátorů Vzhledem k rozšíření certifikací na programy primární školské prevence všech typů rizikového chování, tedy nejen užívání návykových látek, musel být v rámci příprav obnovení procesu certifikací obnoven také tým certifikátorů. Kromě zkušených expertů z dřívějšího období, ze kterých navázali kvůli pozastavení procesu již jen někteří, přibylo 20 nových certifikátorů. V průběhu ledna a února 2014 byla dokončena jejich příprava, jejíž součástí byly stáže a závěrečná zkouška. Následně byl sestaven kompletní seznam 49 certifikátorů a byl zveřejněn na webových stránkách NÚV ZDE. Pracoviště pro certifikace zajišťuje pro certifikátory průběžně intervizní a supervizní setkání, kterých se účastní také pracovníci Pracoviště. Intervizní setkání bylo vedeno odborným garantem, supervize je realizována supervizorem PhDr. Vlastimilem Sojkou. Setkání proběhla v únoru, dubnu, červnu, říjnu a prosinci, a to v Praze a Brně. Certifikátoři si při nich vzájemně předávají zkušenosti a informace. Tato setkání jsou dále využívána pro evidenci dílčích návrhů ke zkvalitnění procesu certifikace, kterými se Pracoviště dále zabývá. Realizovaná hodnocení kvality poskytovatelů a programů V průběhu roku 2014 bylo realizováno 46 místních šetření a jedno dohlídkové šetření. Celkově bylo za rok 2014 zhodnoceno 72 programů ve 45 organizacích. Z tohoto počtu byla certifikace udělena 60 programům od 40 organizací. U 12 programů nebylo shledáno nedostatečné naplnění požadovaných standardů a certifikace jim nebyla udělena. To znamená, že přibližně 17% programů certifikací neprošlo. 5 organizací s 8 programy neuspělo vůbec, dalších 4 organizace potom neuspěly s jedním typem prevence, zatímco na jiný typ programů certifikát získaly. Nejvíce programů bylo hodnoceno v únoru (10), v říjnu (10) a v květnu (9), nejméně v lednu (1) a v prosinci (3). V rámci kontroly kvality programu se realizovaný program nahlíží přímo na škole, takže v době letních prázdnin se obvykle místní šetření nekonají. V červenci a srpnu se proto žádné klasické místní šetření neuskutečnilo. V rámci rozdělení hodnocených programů podle typů prevence na všeobecnou, selektivní a indikovanou, byly podle očekávání nejčastěji hodnoceny programy všeobecné prevence. Celkem bylo za rok 2014 hodnoceno 44 programů všeobecné prevence, 22 programů selektivní prevence a 6 programů indikované prevence. Certifikaci získalo 39 programů všeobecné prevence, 18 programů selektivní prevence a 3 programy indikované prevence. Procentuální úspěšnost jednotlivých typů programů při certifikaci za rok 2014 byla 89% úspěšných pro všeobecné, 82% pro selektivní a 50% pro indikované programy prevence. Neúspěšnost programů roste přímo úměrně v závislosti na zvyšující se náročnosti typů prevence a s tím souvisejících rostoucích nárocích dle standardů odborné způsobilosti, nejedná se tedy o překvapivou informaci.

3 Z hlediska regionálního rozložení bylo nejvíce posuzovaných poskytovatelů z Prahy (20 organizací) a Jihočeského kraje (11 organizací). Z Plzeňského, Pardubického, Libereckého a Zlínského kraje byla v roce 2014 posuzována pouze jedna organizace, z Karlovarského žádná. Regionální rozložení celkového počtu zatím všech udělených 80 certifikací (za období ) s ohledem na rozdělení certifikovaných programů po jednotlivých krajích zachycuje následující obrázek. Velké číslo znamená celkový počet aktuálně certifikovaných programů, menší čísla značí počty programů podle dělení na typy prevence: všeobecná, selektivní a indikovaná. Nejvíc certifikovaných programů nabízí organizace v Praze (18) a dále ve Středočeském, Jihočeském a Jihomoravském kraji (9). Oblast severozápadních Čech od Karlových Varů přes Ústí nad Labem po Liberec je naopak prozatím certifikovanými programy prevence pokryta jen minimálně. Pracoviště pro certifikace i nadále průběžně přijímá nové žádosti a závazné objednávky k zahájení procesu hodnocení kvality v oblasti školské primární prevence rizikového chování a k realizaci místního šetření. Výbor pro udělení certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pracoviště pro certifikace pravidelně předkládalo výstupy z realizovaných místních šetření Výboru pro udělování certifikací (dále jen Výbor). Ten je tvořen ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Úřadu vlády ČR - Rady vlády pro koordinaci

4 protidrogové politiky, Policie ČR, České asociace adiktologů, Asociace nestátních neziskových organizací, metodiků prevence, pedagogicko-psychologických poraden a Národního ústavu pro vzdělávání. Stěžejní činností Výboru je příprava návrhů na udělení certifikátů odborné způsobilosti pro programy primární prevence rizikového chování na základě zpracovaných protokolů a závěrečných zpráv z místních šetření. Ze všech jednání je pořizován zápis, který je součástí návrhu na udělení certifikátů. V lednu, březnu, květnu, říjnu a listopadu 2014 proběhla setkání Výboru. Bylo na nich projednáno 90 programů primární prevence rizikového chování. Na základě návrhů Výboru z roku 2014 bylo vydáno 75 certifikátů pro 45 organizací na programy, které naplňovaly nároky na poskytovatele a programy školské primární prevence rizikového chování kladené standardy. 44 certifikátů bylo na všeobecné, 22 na selektivní a 9 na indikované programy primární prevence. Tyto organizace a programy byly zveřejněny a jsou průběžně doplňovány na webových stránkách NÚV ZDE. Školení pro poskytovatele Vzhledem k opakujícím se dotazům a žádostem o konzultace v rámci certifikačního procesu a zajištění co nejvyšší kvality programů primární prevence a připravenosti programů na certifikace bylo poskytovatelům programů primární prevence (možným žadatelům o certifikaci) nabídnuto školení týkající se posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů a programů školské primární prevence rizikového chování. Nejdůležitějším bodem obsahu vzdělávání byly Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování pro všechny formy rizikového chování a seznámení s dalšími dokumenty, které upravují certifikační proces. Pracoviště pro certifikace realizovalo v červenci v pořadí již třetí školení pro poskytovatele. Červencové školení navštívilo 20 účastníků. Příprava školení pro poskytovatele se plánuje i na rok Evaluace V průběhu prvního pololetí 2014 byl připravován evaluační dotazník k procesům certifikace pro poskytovatele a také evaluační dotazník pro certifikátory, který byl následně distribuován jak poskytovatelům, kteří procesem certifikace prošli, tak také samotným certifikátorům, kteří se místního šetření zúčastnili. První fáze zpracování zpětnovazebných dotazníků pro poskytovatele primární prevence a také pro certifikátory samotné, kteří prošli certifikací v prvním pololetí roku 2014, proběhla v červenci a srpnu, druhá na konci roku. Dotazníky byly a jsou i nadále rozesílány, data z nich jsou evidována a slouží pro následnou evaluaci certifikačního procesu. Data z prvního i druhého pololetí byla využita jako podklady k návrhu revize stávajících dokumentů (např. Žádost a objednávka, Certifikační řád, Metodika místního šetření, Manuál pro certifikátora) a dalším podkladům ke změnám v procesu (např. rozesílání závěrečné zprávy organizacím okamžitě po jejím obdržení Pracovištěm, nikoli až s certifikátem). Z analýzy zpětnovazebných dotazníků byla vytvořena Závěrečná evaluační zpráva z dotazníků. Práce certifikátorů i Pracoviště pro certifikace byla v odpovědích zpravidla velmi pozitivně hodnocena (odbornost, korektní vystupování, informovanost atp.). Na základě evaluačního procesu ze zaslaných dotazníků od

5 certifikátorů a poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování byly v průběhu roku 2014 podpořeny následující úpravy: Revize číselníku Revize žádosti a závazné objednávky Návrh revize Manuálu pro certifikátory, Certifikačního řádu a Metodiky místního šetření Rozšíření a prohloubení samotné evaluace certifikačního procesu pro získání dalších podnětů k jeho zkvalitnění a k přípravě revize Standardů. Byl vypracován systém evaluací v procesu hodnocení kvality poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování, který zahrnuje nejen zpětnovazebné dotazníky a analýzu výstupů z místních šetření, ale také např. zpětnou vazbu od členů výboru nebo využití podnětů ze supervizních setkání Přehlednost a aktualizace informací na webových stránkách v srpnu byly spuštěny nové webové stránky Národního ústavu pro vzdělávání a informace na nich jsou pravidelně aktualizovány Dále byla realizována evaluace na základě Analýzy závěrečných zpráv a protokolů z místních šetřeních z prvního pololetí. Šlo o analýzu celkem 127 dokumentů, a to 66 závěrečných zpráv a 61 protokolů o místním šetření, které byly realizovány v období od 19. listopadu 2013 do 13. června Ze závěrů vyplývá, že se jednotlivé zprávy liší detailností zpracování. Všechny ale obsahují podrobný rozbor naplnění schválených standardů, zjištěné nedostatky a návrhy pro rozhodnutí certifikační autority. Zpravidla existuje souvislost mezi problematičností, propracovaností a rozsahem: čím více nedostatků, tím hlubší a delší rozbor. Navržená struktura protokolů a závěrečných zpráv umožňuje dostatečně podrobný popis a transparentní hodnocení naplňování standardů. Popisovaná praxe místních šetření umožňuje dostatečně podrobný popis a transparentní hodnocení naplňování standardů. Problematické situace či rozporná stanoviska certifikačního týmu a zástupců žadatelů jsou výjimečná a jsou dobře zdokumentovaná. Evaluace na základě porovnání závěrečných zpráv a protokolů přinesla drobné návrhy na změny ve struktuře těchto dokumentů (jde např. o určení jednoznačného místa pro témata, která se objevují na různých místech zprávy, podrobnější strukturu průběhu místního šetření, atp.), které budou zpracovány a zavedeny do praxe v průběhu roku Informovanost Vzhledem k tomu, že proces certifikací byl obnoven na konci roku 2013, vnímali jsme jako důležité i v roce 2014 informovat veřejnost o certifikačním procesu, a to nejen vydáním tiskové zprávy, která vyšla v únoru 2014, ale i publikováním článků v odborných časopisech (Učitelské noviny, Prevence, Zpravodaj pedagogickopsychologického poradenství). O systému a průběhu certifikací školské primární prevence byly poskytovány informace také na odborných a pracovních setkáních, a to jak pracovníky NÚV, tak MŠMT. Informace byly prezentovány na tuzemských i zahraničních konferencích (Polsko,

6 Turecko; v Čechách šlo o konference PPRCH nebo Zdravé město Praha). Dále bylo o systému certifikace v oblasti primární prevence prezentováno také na pracovních setkáních k tématu primární prevence, které organizuje MŠMT, včetně metodických porad s krajskými školskými koordinátory prevence. Na webových stránkách Pracoviště pro certifikace jsou pravidelně aktualizovány informace týkající se certifikací, a to od informací pro žadatele (kteří jsou seznamováni s procesem od přípravy a podání žádosti), po seznam certifikátorů a certifikovaných organizací.

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Viktor Mravčík Pavla Chomynová Kateřina Grohmannová Vlastimil Nečas Lucie Grolmusová Lucia Kiššová Blanka Nechanská Bruno Sopko Hana

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: MSMT -3250/2013-413 Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 4 Kapitola/strana Změny v textu oproti verzi ze dne 6. 9. 2011 Východisko

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Pomáháme odborným školám s reformou Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání obsah 3 Zkratky 4 obsah Informace o projektu 5 Pomoc

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více