1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006"

Transkript

1 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí

2 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ Specifický cíl Zvýšení efektivity systému protidrogové politiky 1 Existence funkční pracovní skupiny protidrogové (PSPP) při výboru sociálním zastupitelstva kraje Úzká spolupráce PSPP s výborem sociálním průběžn ě PSPP - pravidelné informování výboru sociálního ZK o činnosti PSPP - zápisy z pracovních jednání PSPP, zápisy z jednání výboru sociálního 2 Existence Strategie protidrogové politiky kraje na období a Strategie sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Vypracování Strategie protidrogové politiky kraje na léta Vypracování Strategie sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období prosinec 2005 prosinec 2005 odbor sociálních věcí, PSPP odbor školství, mládeže a sportu, školský - radou a zastupitelstvem kraje schválená Strategie protidrogové politiky kraje na léta radou a zastupitelstvem kraje schválená Strategie sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období

3 Specifický cíl Efektivní primární užívání návykových látek 3 Realizace stávajících programů specifické primární užívání drog 1. Udržení stávajících aktivit specifické primární užívání drog potřebných pro zajištění minimálních preventivních programů na školách v Moravskoslezském kraji 2. Finanční podpora kvalitních programů specifické primární v Moravskoslezském kraji odbor školství mládeže a sportu KÚ, školský - počet realizovaných programů - počet oslovených žáků a studentů na školách - individuální hodnocení programů ze strany žáků, studentů a škol - zpracované zprávy o realizovaných programech (výroční zpráva, evaluační zpráva)

4 Specifický cíl Snížení potenciálních rizik užívání všech typů drog a ekonomické, zdravotní a sociální dopady jejich užívání na jedince a společnost (služby harm reduction). 4 Co nejvyšší počet aktivních uživatelů drog v kontaktu s institucemi, které je mohou ovlivňovat k bezpečnějšímu životnímu stylu, k léčbě a abstinenci 1. Finanční podpora kvalitních programů, které nabízejí pomoc uživatelům drog, programů zajišťujících výměny injekčních stříkaček a jehel a motivační trénink k bezpečnějšímu chování 2. Monitoring drogové scény a analýza potřeb zřízení nízkoprahového zařízení pro uživatele drog na Novojičínsku každoročně březen 2006 odbor sociálních věcí KÚ MSK, PSPP, výbor sociální odbor sociálních věcí KÚ MSK, obce s rozšířenou působností na Novojičínsku, Sdružení SCAN Hanákova Tišnov - počet podpořených nízkoprahových zařízení pro problémové uživatele drog - počet uživatelů drog ( z toho počet prvokontaktů), kteří využili služeb nízkoprahových zařízení - počet klientů, kterým byla zprostředkována léčba - zpracované zprávy o realizovaných programech (výroční zpráva, evaluační zpráva) - závěrečná zpráva shrnující výsledky jednotlivých realizovaných substudií, tvořících samostatné části zprávy - opatření vycházející ze zpracované závěrečné zprávy

5 Specifický cíl Zvyšování kvality života uživatelů všech typů drog, jejich rodičů a blízkých prostřednictvím dostupnosti kvalitních služeb léčby a resocializace 5 Dostupná, kvalitní a provázaná síť léčby a následné péče pro uživatele drog včetně alkoholu 1. Finanční podpora kvalitních programů léčby a resocializace uživatelů drog (včetně alkoholu) odbor sociálních věcí KÚ MSK, PSPP, výbor sociální - grantové řízení na podporu protidrogové politiky - počet podpořených kvalitních programů léčby a resocializace 2. Analýza stávající sítě zařízení věnujících se prevenci a léčbě závislostí na alkoholu a nikotinu informace o kapacitách, klientele a potřebách v oblasti léčby alkoholové závislosti a závislosti na nikotinu Specifický cíl Zvyšování odborné úrovně regionálních ch ů, poskytovatelů služeb a preventivních pracovníků

6 6 Zajistit odborný růst subjektů vstupujících do oblasti protidrogové 1. Odborné vzdělávací přednášky pro protidrogové y obcí s rozšířenou působností 2. Podpora stáží a praxí pro pedagogy v subjektech poskytující služby v oblasti primární 3. Postgraduální vzdělávání preventivních pracovníků 4. Podpora vzdělávání pracovníků působících ve službách protidrogové v rámci dotačního řízení kraje 1-2 ročně dotační řízení kraje pro rok 2006 odbor sociálních věcí, školský, odbor školství,mládeže a sportu, NNO - počet uskutečněných odborných přednášek pro protidrogové y obcí s rozšířenou působností - individuální hodnocení odborných přednášek ze strany zúčastněných - počet realizovaných stáží a praxí pro pedagogy v subjektech poskytující služby v oblasti primární - počet proškolených preventivních pracovníků - počet podpořených projektů na vzdělávání pracovníků v oblasti protidrogové Specifický cíl Snížení dostupnosti legálních a nelegálních drog pro obecnou populaci a zejména pro nezletilé mladé lidi prostřednictvím využívání legislativních a institucionálních nástrojů 7 Efektivní využívání dostupných nástrojů ke snížení dostupnosti drog Kontrola podávání a prodávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků nezletilým obce kraje, Policie ČR, městské policie - snížení prodeje alkoholových a tabákových výrobků nezletilým Specifické cíle (technicko - organizační cíle) Efektivní koordinace aktivit a subjektů zapojených do protidrogové na všech úrovních a součinnost všech složek vstupujících do oblasti protidrogové a politiky

7 8 Součinnost kraje s Úřadem vlády České republiky v oblasti protidrogové politiky 1. Úzká spolupráce s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) 2. Spolupráce s věcně příslušnými ministerstvy (MZ, MPSV, MŠMT, MV, MS) radní kraje zodpovědný za protidrogovou politiku kraje - výroční zpráva zpracovaná pro RVKPP - účast na jednáních a kontinuálním vzdělávání pořádaných RVKPP - participace na dotačních řízeních pro oblast protidrogové politiky vyhlašované RVKPP - participace na dotačních řízeních pro oblast protidrogové politiky, budou-li ji resorty vyžadovat - jednání na úrovni resortů, nebo meziresortní jednání 9 Meziodborová spolupráce v rámci Krajského úřadu MSK 1. Úzká spolupráce odboru sociálních věcí s odborem školství, mládeže a sportu KÚ MSK zejména v oblasti preventivních aktivit 2. Úzká spolupráce odboru sociálních věcí s odborem zdravotnictví KÚ MSK zejména v oblasti léčby školský, odbor sociálních věcí, odbor, školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví - meziodborová (telefonická, ová, ústní) jednání o aktuálních problémech v oblasti protidrogové a politiky - společný postup při řešení problému v oblasti drog, vycházející ze Strategie protidrogové politiky kraje

8 1 0 Zajištění koordinace protidrogové politiky na místní úrovni 1. Setkávání obecních ch ů obcí z rozšířenou působností spojené s jejich vzděláváním 2. Metodická pomoc při komunitním plánování v oblasti protidrogové 1-2 ročně odbor sociálních věcí, města, obecní protidrogoví koordinátoři - uskutečněná setkání obecních ch ů obcí s rozšířenou působností - zápisy ze setkání ch ů obcí s rozšířenou působností - individuální hodnocení setkávání a vzdělávacích přednášek ze strany obecních ch ů - komunitní plány obcí, data potřebná podpoře procesu komunitního plánování v kraji 11 Spolupráce kraje s poskytovateli služeb v oblasti specifické primární 1. Osobní návštěva krajského protidrogového a nebo školského a preventivních aktivit v jednotlivých zařízeních poskytujících služby specifické primární v kraji 2. Setkání všech poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární 3. Vypracování akčního plánu v oblasti specifické primární na období ve spolupráci se m školským, PSPP, poskytovatelé služeb v oblasti specifické primární, NNO - uskutečněné návštěvy v zařízeních - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby specifické primární v kraji - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární - zápis ze setkání - ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti primární vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast specifické primární a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast specifické primární na období

9 1. Osobní návštěva krajského protidrogového a jednotlivých zařízení poskytující služby harm reduction v kraji - uskutečněné návštěvy v zařízeních - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby v oblasti harm reduction v kraji 1 2 Spolupráce kraje s poskytovateli služeb s oblasti snižování rizik (harm reduction) 2. Setkání všech poskytovatelů služeb v oblasti harm reduction 3. Vypracování akčního plánu v oblasti harm reduction na období PSPP, NNO - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární - zápis ze setkání - ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti harm reduction vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast harm reduction a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast harm reduction na rok

10 1. Osobní návštěva krajského protidrogového a jednotlivých zařízení v kraji - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby specifické primární v kraji Spolupráce kraje s poskytovateli služeb v oblasti léčby a resocializace Spolupráce kraje s Policií ČR 2. Setkání poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace 3. Vypracování akčního plánu v oblasti léčby a resocializace na období Využívání dat o trestné činnosti v kraji 2. Hledání společného dialogu s Policií ČR ve věci efektivního ošetření výskytu některých sociálně patologických jevů, včetně zneužívání drog a alkoholu u dětí a mládeže PSPP školský, odbor sociálních věcí, odbor, školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví, Policie ČR - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace - zápis ze setkání - ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti resocializace a léčby vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast resocializace a léčby drogově závislých a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast léčby a resocializace na rok získaná data o určitých aspektech drogové scény v Moravskoslezském kraji - zpravovaná data - počet jednání s Policií ČR - závěry vyvozené z jednání s Policií ČR

11 1 5 Spolupráce kraje s Krajskou hygienickou stanicí MSK v Ostravě 1. Využívání dlouhodobého monitoringu prováděného Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě a hygienickou stanicí hl.m. Prahy při mapování drogové scény v kraji 2. Participace na realizaci programu ZDRAVÍ 21 členové pracovních komisí pro životní styl a neinfekční nemoci a komise pro mládež, odbor sociálních věcí, odbor, školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví, KHS MSK - získaná data o určitých aspektech drogové scény v Moravskoslezském kraji - zpravovaná data - opatření přijatá v rámci realizace programu ZDRAVÍ 21, zejména pak cíle č Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem a cíle č. 4 - Zdraví mladých Specifický cíl (technicko - organizační cíl) Poskytování dotací kvalitním a efektivním programům protidrogové politiky v kraji 16 Přijetí certifikací Seznámení sociálního výboru se zohlednění certifikátu odborné

12 17 18 odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog jako hlavní nástroj záruky kvality služeb hrazených z prostředků kraje Existence evaluačního systému v programech protidrogové v Moravskoslezském kraji Participace PSPP při dotačním řízení na programy na protidrogovou politiku vyhlašované krajem systémem certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog 1. Prosazování a vyžadování kvalitní supervize u programů na protidrogovou prevenci 2. Rozšíření žádostí o dotace z rozpočtu kraje o evaluační zprávu, o výroční zprávu za předchozí období a o certifikát odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog Předložení projektů na protidrogovou politiku vyhlašované krajem k posouzení PSPP v průběhu dotačního řízení PSPP, výbor sociální ZK PSPP odbor sociálních věcí odbor školství mládeže a sportu KÚ MSK, výbor sociální ZK PSPP, odbor soc. věcí, výbor sociální ZK způsobilosti služeb pro uživatele drog při udělování dotací z rozpočtu kraje - supervizoři programů na protidrogovou prevenci jsou odborníci s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi v příslušné oblasti protidrogové. - pravidelně probíhající supervize programů - supervizní zprávy - nové podmínky pro programy protidrogové, rozšíření podmínek žádosti o dotaci na programy protidrogové o doložení výroční zprávy, zprávy supervizora a o certifikát odborné způsobilosti - projekty PSPP doporučené k poskytnutí dotace - zápis z jednání PSPP věnovaného programům na protidrogovou politiku vyhlašované krajem - akceptace doporučení PSPP výborem sociálním zastupitelstva kraje Specifické cíle (technicko - organizační cíle) Informování veřejnosti v kraji a zavedení modelu všestranné komunikace, tak aby byly veřejnosti poskytovány objektivní, spolehlivé a vyvážené informace o užívání drog (včetně alkoholu) o jeho dopadech a o realizovaných opatřeních a podpora výzkumu a aktuálního monitoringu drogové scény a následná aplikace získaných poznatků v praxi.

13 Zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice drogových závislostí Zajištění pravidelného monitoringu drogové scény v kraji 1. Informování o protidrogové politice kraje v měsíčníku Moravskoslezský kraj a v regionálním tisku 2. Zařadit na oficiální webové stránky kraje v sekci sociální věci okénko pro protidrogovou politiku kraje 3. Podpora vzniku internetové on-line poradny v oblasti protidrogové v kraji Zpracování výroční zprávy ve věcech drog za uplynulý rok do poloviny následujícího roku odbor sociálních věcí, výbory ZK (soc., zdrav., vých. a vzděl.), radní kraje, školský, odbor školství,mládeže a sportu, odbor zdravotnictví - počet vydaných článků - rozšíření sekce sociálních věcí na oficiálních webových stránkách kraje o okénko pro protidrogovou politiku - pravidelná aktualizace tohoto odkazu - funkční internetová poradna poskytující služby jak uživatelům drog, tak široké laické a odborné veřejnosti - výroční zpráva za rok 2005 a za rok Zajištění výzkumem ověřených poznatků o drogové scéně v Moravskoslezském kraji Jednání s Ostravskou univerzitou ve věci zpracování diplomových studentů prací v oblasti nelegálních i legálních drog v kraji odbor sociálních věcí - diplomové práce studentů, poskytující ověřená data o drogové scéně 2 2 Monitoring aktuálního stavu 1. Zmapovat situaci ohledně užívání drog ve věznicích 2. Zmapovat situaci ohledně zneužívání alkoholu a nikotinu ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové - informace o užívání drog ve věznicích - opatření vyvozená ze zjištěného stavu - informace o užívání drog ve věznicích - opatření vyvozená ze zjištěného stavu

14

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

1. Hlavní strategické cíle programu

1. Hlavní strategické cíle programu III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 2012 (dále jen program) Veškeré aktivity programu musí vycházet z následujících principů: - musí být v souladu s cíli

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více