Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006"

Transkript

1 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007

2 Specifický cíl Zvýšení efektivity systému protidrogové politiky v Moravskoslezském kraji Cíl 1 Existence funkční pracovní skupiny protidrogové prevence (PSPP) při výboru sociálním zastupitelstva kraje Úzká spolupráce PSPP s výborem sociálním zastupitelstva kraje - pravidelné informování výboru sociálního ZK o činnosti PSPP - zápisy z pracovních jednání PSPP, zápisy z jednání výboru sociálního Pracovní skupina protidrogové prevence plní ve vztahu k výboru sociálnímu zastupitelstva kraje poradní roli ve věcech protidrogové prevence a realizace krajské strategie protidrogové politiky. Schází se dle potřeby, zejména však k projednávání a hodnocení žádostí o dotace v programech protidrogové politiky kraje a k hodnocení a zpracovávání strategických dokumentů kraje v dané oblasti. Pracovní jednání PSPP se uskutečnila , , , , a a z těchto jednání jsou pořízeny zápisy. Dne proběhlo telefonické jednání PSPP. Zpráva o činnosti PSPP byla výboru sociálnímu podána na jeho jednání dne Cíl 2 Existence Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období a Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Vypracování Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na léta radou a zastupitelstvem kraje schválená Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období byla předložena orgánům kraje na konci roku Radou kraje byla projednána dne a usnesením č. 38/1620 byla doporučena zastupitelstvu kraje ke schválení. Zastupitelstvo kraje daný dokument na svém jednání dne usnesením č. 8/778/1 schválilo. Vypracování Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období radou a zastupitelstvem kraje schválená Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období

3 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období byla předložena orgánům kraje na konci roku Radou kraje byla projednána dne a usnesením č. 38/1620 byla doporučena zastupitelstvu kraje ke schválení. Zastupitelstvo kraje daný dokument na svém jednání dne usnesením č. 8/778/1 schválilo. Specifický cíl Efektivní primární prevence užívání návykových látek v Moravskoslezském kraji Cíl 3 Realizace stávajících programů specifické primární prevence užívání drog Udržení stávajících aktivit specifické primární prevence užívání drog potřebných pro zajištění minimálních preventivních programů na školách v Moravskoslezském kraji - počet realizovaných programů - počet oslovených žáků a studentů na školách - individuální hodnocení programů ze strany žáků, studentů a škol Souhrnné informace o plnění minimálních preventivních programů ve školách jsou k dispozici ve Zprávě o naplňování školních preventivních strategií. Celkem bylo v Moravskoslezském kraji vytvořeno 94 školních poradenských týmů. 54 škol reagovalo na finanční nabídku kraje k vytvoření funkce školního psychologa či školního speciálního pedagoga. V programech specifické primární prevence bylo na základních školách osloveno žáků a na středních školách studentů. V rámci evaluací, smluvených mezi školami a poskytovateli služeb specifické primární prevence, probíhalo individuální hodnocení programů ze strany žáků a studentů škol, hodnocení jsou součástí závěrečných zpráv, které jsou k dispozici oblastním metodikům prevence. Finanční podpora kvalitních programů specifické primární prevence v Moravskoslezském kraji - zpracované zprávy o realizovaných programech (výroční zpráva, evaluační zpráva) V roce 2006 byly vyhlášeny dotační programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů financované z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také dotační programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj v roce 2005 a 2006 poskytl finanční prostředky na podporu prevence sociálně patologických jevů v celkové výši Kč.

4 Počet podaných žádostí Celková výše požadovaných dotací (Kč) Počet podpořených projektů Celková výše poskytnutých dotací (Kč) 2005 Rozpočet MSK Státní rozpočet (MŠMT), administrováno MSK Rozpočet MSK Státní rozpočet (MŠMT), administrováno MSK Evaluační zprávy byly vypracovány a jsou veřejně přístupné na webových stránkách Moravskoslezského kraje (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/mas_0504.html). Specifický cíl Snížení potenciálních rizik užívání všech typů drog a ekonomické, zdravotní a sociální dopady jejich užívání na jedince a společnost (služby harm-reduction) Cíl 4 Co nejvyšší počet aktivních uživatelů drog v kontaktu s institucemi, které je mohou ovlivňovat k bezpečnějšímu životnímu stylu, léčbě a abstinenci Finanční podpora kvalitních programů, které nabízejí pomoc uživatelům drog, programů zajišťujících výměny injekčních stříkaček a jehel a motivační trénink k bezpečnějšímu chování - počet podpořených nízkoprahových zařízení pro problémové uživatele drog - počet uživatelů drog, kteří využili služeb nízkoprahových zařízení - počet klientů, kterým byla zprostředkována léčba - zpracované zprávy o realizovaných programech (výroční zpráva, evaluační zpráva) V roce 2006 byl v rámci dotačního programu protidrogové politiky kraje vyhlášen podprogram na podporu služeb poskytovaných v oblasti harm reduction (nízkoprahová zařízení zaměřená na práci s uživateli drog a jejich blízkými, terénní programy zaměřené na kontaktování skryté populace uživatelů drog, drogové agentury ad.). Celkem bylo do tohoto podprogramu předloženo 14 projektů, z toho bylo 9 projektů podpořeno; celková dotace poskytnuta v rámci dotačního řízení na tuto oblast činila Kč.

5 Údaje o počtu uživatelů drog klientů nízkoprahových zařízení a uživatelů drog, kterým byla zprostředkována léčba, jsou obsaženy ve výročních zprávách poskytovatelů služeb protidrogové prevence, které jsou na odbor sociálních věcí předkládány v souvislosti s vyúčtováním dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje či dotací ze státního rozpočtu. Potřebná data jsou k dispozici také ve výroční zprávě drogové epidemiologie vydávané každoročně Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě. Tato data jsou následně využívána při zpracování výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky kraje. Monitoring drogové scény a analýza potřeb zřízení nízkoprahového zařízení pro uživatele drog na Novojičínsku - závěrečná zpráva shrnující výsledky jednotlivých realizovaných substudií, tvořících samostatné části zprávy - opatření vycházející ze zpracované závěrečné zprávy Závěry studie Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín byly zpracovatelem, sdružením SCAN, prezentovány v Kopřivnici dne Text studie je k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje či na webových stránkách města Kopřivnice (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty&idm=u). Ze závěrů studie vyplývá, že se situace na drogové scéně v rámci okresu Nový Jičín ve sledovaných ukazatelích výrazně nevzdaluje celorepublikovému průměru. Z institucionálního kontextu služeb protidrogové prevence však vyplývá podhodnocení a nedostatečná dostupnost daných služeb v regionu, nedostatečná komunikace mezi různými složkami systému prevence a léčby a nevyhovující systém financování. Na uvedené výstupy bude reagováno návrhem příslušných opatření pro 2. akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Specifický cíl Zvyšování kvality života uživatelů všech typů drog, jejich rodičů a blízkých prostřednictvím dostupnosti kvalitních služeb léčby a resocializace Cíl 5 Dostupná, kvalitní a provázaná síť léčby a následné péče pro uživatele drog včetně alkoholu Finanční podpora kvalitních programů léčby a resocializace uživatelů drog (včetně alkoholu) v Moravskoslezském kraji - grantové řízení na podporu protidrogové politiky - počet podpořených kvalitních programů léčby a resocializace

6 Dotační řízení v oblasti protidrogové politiky kraje pro rok 2006 bylo vyhlášeno usnesením rady kraje č. 43/1816 ze dne Vzhledem k výši vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu kraje byla podpora zacílena na služby harm-reduction. V rámci dotačního řízení byl podpořen projekt sdružení Modrý kříž v ČR, které se věnuje specifické práci s lidmi s alkoholovou závislostí. V průběhu roku 2006 byla však tato dotace vzhledem k nedostatečnému finančnímu zajištění celého projektu z dalších zdrojů do rozpočtu kraje vrácena. Analýza stávající sítě zařízení věnujících se prevenci a léčbě závislostí na alkoholu a nikotinu v Moravskoslezském kraji - informace o kapacitách, klientele a potřebách v oblasti léčby alkoholové závislosti a závislosti na nikotinu Analýza stávající sítě zařízení poskytujících služby osobám závislým na alkoholu a nikotinu nebyla dosud provedena. V současné době je navázána spolupráce se sdružením Modrý kříž v ČR, které se věnuje práci s lidmi s alkoholovou závislostí. Plnění tohoto opatření bude přesunuto do 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Specifický cíl Zvyšování odborné úrovně regionálních protidrogových koordinátorů, poskytovatelů služeb a preventivních pracovníků Cíl 6 Zajistit odborný růst subjektů vstupujících do oblasti protidrogové prevence Odborné vzdělávací přednášky pro protidrogové koordinátory obcí s rozšířenou působností - počet uskutečněných odborných přednášek pro protidrogové koordinátory obcí s rozšířenou působností - individuální hodnocení odborných přednášek ze strany zúčastněných V roce 2006 proběhla dvě setkání s protidrogovými koordinátory působícími na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji. Prvním z nich bylo Fórum protidrogových koordinátorů organizované sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které se konalo v Praze. V sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se dne uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících v rámci Moravskoslezského kraje a zástupců poskytovatelů služeb protidrogové prevence, které bylo zaměřeno na hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období a diskusi o rozvoji služeb protidrogové prevence v kraji. V rámci setkání proběhla také prezentace zástupce Krajské hygienické

7 stanice zaměřená na Drogový informační systém. V průběhu tohoto setkání byli účastníci osloveni dotazníkem týkajícím se možností další spolupráce a potřeb směřujících k jejich odbornému rozvoji. Podpora stáží a praxí pro pedagogy v subjektech poskytující služby v oblasti primární prevence - počet realizovaných stáží a praxí pro pedagogy v subjektech poskytující služby v oblasti primární prevence Přestože jedna z dotačních priorit umožňovala realizovat stáže a praxe pro pedagogy v subjektech poskytujících služby v oblasti primární prevence za přispění dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebyla tato možnost v roce 2005 a 2006 využita. Postgraduální vzdělávání preventivních pracovníků - počet proškolených preventivních pracovníků Projekty na vzdělávání pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, včetně dlouhodobého a kontinuálního vzdělávání se sebezkušenostními prvky Počet Počet Počet podpořených podpořených účastníků projektů projektů Počet účastníků

8 Podpora vzdělávání pracovníků působících ve službách protidrogové prevence v rámci dotačního řízení kraje - počet podpořených projektů na vzdělávání pracovníků v oblasti protidrogové prevence Dotační řízení v oblasti protidrogové politiky kraje pro rok 2006 bylo vyhlášeno usnesením rady kraje č. 43/1816 ze dne a jedním z podprogramů byla podpora vzdělávání pracovníků působících ve službách protidrogové prevence. Celkem byly do tohoto programu předloženy 4 projekty, z nichž byl podpořen 1 částkou Kč. Specifický cíl Snížení dostupnosti legálních a nelegálních drog pro obecnou populaci a zejména pro nezletilé mladé lidi prostřednictvím využívání legislativních a institucionálních nástrojů Cíl 7 Efektivní využívání dostupných nástrojů ke snížení dostupnosti drog Kontrola podávání a prodávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků nezletilým - snížení prodeje alkoholových a tabákových výrobků nezletilým nebyl v období naplňování 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období sledován. Proběhla diskuse mezi zástupci Policie ČR a krajského úřadu nad možnostmi spolupráce při realizaci preventivních aktivit zaměřených na snížení konzumace alkoholových a tabákových výrobků mezi mládeží. Toto téma bylo řešeno v rámci pracovní komise pro mládež v rámci programu Zdraví 21. Opatření bude zahrnuto do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Specifický cíl Efektivní koordinace aktivit a subjektů zapojených do protidrogové prevence na všech úrovních a součinnost všech složek vstupujících do oblasti protidrogové prevence a politiky Cíl 8 Součinnost Moravskoslezského kraje s Úřadem vlády České republiky v oblasti protidrogové politiky

9 Úzká spolupráce s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) - výroční zpráva zpracovaná pro RVKPP - účast na jednáních a kontinuálním vzdělávání pořádaných RVKPP - participace na dotačních řízeních pro oblast protidrogové politiky vyhlašované RVKPP Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Moravskoslezského kraje v roce 2005 byla zpracována v průběhu roku 2006 a je k dispozici na webových stránkách kraje (http://www.kr-t.cz/soc_0009.html). Obsahuje údaje o situaci na drogové scéně v kraji, hlavních ukazatelích, rozsahu služeb protidrogové prevence poskytovaných na území kraje a informace o institucionálním zajištění dané problematiky na jednotlivých stupních veřejné správy. Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pořádá pravidelná setkání krajských protidrogových koordinátorů, která jsou zaměřená jednak na vzdělávání a jednak na pracovní jednání k aktuálně řešeným otázkám. Termíny setkání v roce 2005 a 2006 spolu s řešenými tématy uvádí následující tabulka: Datum Téma Krajské akční plány Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie Primární prevence Základní aspekty financování dotačních programů Hospodaření neziskových organizací Zákon o sociálních službách Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami Primární prevence Informace o Centru adiktologie Public relations Pro účely dotačního řízení RVKPP jsou odborem sociálních věcí vydávána stanoviska k potřebnosti jednotlivých služeb v rámci kraje. Zástupce odboru sociálních věcí krajského úřadu, který zajišťuje agendu protidrogové politiky kraje, se pravidelně účastní jednání výboru pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci programů protidrogové politiky. Jednání dotačního výboru pro přidělení dotací na rok 2006 se uskutečnilo ve dnech , dotační řízení pro přidělení dotací na rok 2007 se konalo Počet předložených projektů Celková výše požadovaných dotací (Kč) Celková výše poskytnutých/navrhovaných* dotací (Kč) Dotační řízení vyhlášené v roce 2005 na spolufinancování služeb protidrogové prevence v roce 2006

10 Dotační řízení vyhlášené v roce 2006 na spolufinancování služeb protidrogové prevence v roce * ke dni předkládání zprávy nebyl návrh dotačního výboru na poskytnutí dotací na spolufinancování služeb protidrogové prevence v roce 2007 schválen RVKPP Spolupráce s věcně příslušnými ministerstvy (MZ, MPSV, MŠMT, MV, MS) - participace na dotačních řízeních pro oblast protidrogové politiky, budou-li ji resorty vyžadovat - jednání na úrovni resortů, nebo meziresortní jednání Krajští protidrogoví koordinátoři se účastní pouze dotačního řízení vyhlašovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pro účely tohoto dotačního řízení jsou odborem sociálních věcí krajského úřadu vydávána také stanoviska k potřebnosti daných služeb v rámci kraje. O dotacích na realizaci programů protidrogové politiky v roce 2006 se jednalo na zasedání dotačního výboru Ministerstva zdravotnictví dne Tohoto jednání se zúčastnil zástupce odboru sociálních věcí krajského úřadu. Dotační řízení na spolufinancování programů protidrogové politiky pro rok 2007 se bude konat v březnu Pro rok 2006 byly do dotačního řízení Ministerstva zdravotnictví předloženy tři projekty poskytovatelů služeb protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji, pro rok 2007 byl předložen jeden projekt. Pro dotační řízení v Programu podpory aktivit zaměřených na protidrogovou politiku vyhlašované v roce 2005 Ministerstvem práce a sociálních věcí byla vydávána stanoviska odboru sociálních věcí týkající se zejména potřebnosti dané služby v regionu. Celkem bylo vydáno 9 doporučení k projektům realizovaným na území Moravskoslezského kraje. V roce 2006 se dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí, programu podpory B (aktivity realizované na nadregionální úrovni) zúčastnil jeden poskytovatel služeb protidrogové prevence, jemuž bylo vydáno doporučení odboru sociálních věcí krajského úřadu.

11 Cíl 9 Meziodborová spolupráce v rámci Krajského úřadu MSK Úzká spolupráce odboru sociálních věcí s odborem školství, mládeže a sportu KÚ MSK zejména v oblasti preventivních aktivit, úzká spolupráce odboru sociálních věcí s odborem zdravotnictví KÚ MSK zejména v oblasti léčby - meziodborová (telefonická, ová, ústní) jednání o aktuálních problémech v oblasti protidrogové prevence a politiky - společný postup při řešení problému v oblasti drog, vycházející ze Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje Úzká spolupráce v oblasti protidrogové politiky kraje probíhá zejména mezi odborem sociálních věcí a odborem školství, mládeže a sportu krajského úřadu, který zastřešuje problematiku prevence sociálně patologických jevů včetně specifické primární prevence drogových závislostí. Krajský školský koordinátor prevence i krajský protidrogový koordinátor jsou členy pracovní komise pro mládež fungující v rámci programu Zdraví 21. S odborem zdravotnictví krajského úřadu je spolupráce založena zejména na předávání informací týkajících se zneužívání substituční léčby drogových závislostí. Cíl 10 Zajištění koordinace protidrogové politiky na místní úrovni Setkávání obecních protidrogových koordinátorů obcí z rozšířenou působností spojené s jejich vzděláváním - uskutečněná setkání obecních protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností - zápisy ze setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností - individuální hodnocení setkávání a vzdělávacích přednášek ze strany obecních protidrogových koordinátorů V roce 2006 proběhla dvě setkání s protidrogovými koordinátory působícími na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji. Prvním z nich bylo Fórum protidrogových koordinátorů organizované sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které se konalo v Praze. V sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se dne uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících v rámci Moravskoslezského kraje a zástupců poskytovatelů služeb protidrogové prevence, které bylo zaměřeno na hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období a diskusi o rozvoji služeb protidrogové prevence v kraji. V rámci setkání proběhla také prezentace zástupce Krajské hygienické stanice zaměřená na Drogový informační systém. V průběhu tohoto setkání byli

12 účastníci osloveni dotazníkem týkajícím se možností další spolupráce a potřeb směřujících k jejich odbornému rozvoji. Metodická pomoc při komunitním plánování v oblasti protidrogové prevence - komunitní plány obcí, data potřebná k podpoře procesu komunitního plánování v kraji V Moravskoslezském kraji je současné době v různých fázích procesu komunitního plánování 19 obcí, z nichž 7 má již komunitní plán zpracován. Oblast protidrogové prevence je v rámci komunitního plánování v jednotlivých obcích řešena různě, nejčastěji v rámci pracovních skupin zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů, mládež apod. Ze strany krajského úřadu probíhá podpora komunitního plánování jako celku, nejsou řešeny dílčí problémy jednotlivých pracovních skupin. Na krajské úrovni byl proces komunitního plánování zahájen počátkem roku Cíl 11 Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti specifické primární prevence Osobní návštěva krajského protidrogového koordinátora nebo školského koordinátora preventivních aktivit v jednotlivých zařízeních poskytujících služby specifické primární prevence v kraji - uskutečněné návštěvy v zařízeních - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby specifické primární prevence v kraji Společné návštěvy krajského protidrogového koordinátora a školského koordinátora preventivních aktivit v zařízeních poskytujících služby specifické primární prevence v kraji se uskutečnily v průběhu letních měsíců roku Z těchto návštěv je pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Užší spolupráce pak probíhá mezi krajským školským koordinátorem preventivních aktivit. Setkání všech poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence v Moravskoslezském kraji - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence - zápis ze setkání Dne se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících na obecních úřadech obcí

13 s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji, včetně poskytovatelů služeb specifické primární prevence. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Vypracování akčního plánu v oblasti specifické primární prevence na období ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti primární prevence vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast specifické primární prevence a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast specifické primární prevence na období Na výše uvedeném pracovním setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji proběhlo hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Účastníci setkání i omluveni zástupci jednotlivých obcí i poskytovatelů služeb protidrogové prevence byli požádání o spolupráci při zpracovávání akčního plánu na příští období a vyzváni k formulaci jednotlivých cílů a opatření. Tyto náměty jsou zapracovány do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 12 Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti snižování rizik (harm reduction) Osobní návštěva krajského protidrogového koordinátora jednotlivých zařízení poskytující služby harm reduction v kraji - uskutečněné návštěvy v zařízeních - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby v oblasti harm reduction v kraji Návštěvy krajského protidrogového koordinátora v zařízeních poskytujících služby harm-reduction v kraji se uskutečnily v průběhu podzimu 2005 a letních měsíců roku Z těchto návštěv je pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Setkání všech poskytovatelů služeb v oblasti harm reduction v Moravskoslezském kraji - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence - zápis ze setkání

14 Dne se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji, včetně poskytovatelů služeb harm-reduction. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Vypracování akčního plánu v oblasti harm reduction na období ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti harm reduction vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast harm reduction a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast harm reduction na rok Na výše uvedeném pracovním setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji proběhlo hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Účastníci setkání i omluveni zástupci jednotlivých obcí i poskytovatelů služeb protidrogové prevence byli požádání o spolupráci při zpracovávání akčního plánu na příští období a vyzváni k formulaci jednotlivých cílů a opatření. Tyto náměty jsou zapracovány do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 13 Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti léčby a resocializace Osobní návštěva krajského protidrogového koordinátora jednotlivých zařízení v kraji - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby specifické primární prevence v kraji Návštěvy krajského protidrogového koordinátora v zařízeních poskytujících služby v oblasti léčby a resocializace v kraji se uskutečnily v průběhu podzimu 2005 a letních měsíců roku Z těchto návštěv je pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Setkání poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace - zápis ze setkání

15 Dne se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji, včetně poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Vypracování akčního plánu v oblasti léčby a resocializace na období ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti resocializace a léčby vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast resocializace a léčby drogově závislých a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast léčby a resocializace na rok Na výše uvedeném pracovním setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji proběhlo hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Účastníci setkání i omluveni zástupci jednotlivých obcí i poskytovatelů služeb protidrogové prevence byli požádání o spolupráci při zpracovávání akčního plánu na příští období a vyzváni k formulaci jednotlivých cílů a opatření. Tyto náměty jsou zapracovány do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 14 Spolupráce Moravskoslezského kraje s Policií ČR Využívání dat o trestné činnosti v kraji - získaná data o určitých aspektech drogové scény v Moravskoslezském kraji - zpravovaná data Data o trestné činnosti páchané v Moravskoslezském kraji v souvislosti se zneužíváním návykových látek jsou využívána především při zpracovávání výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v kraji. Zejména bylo pracováno s daty zveřejněnými ve Výroční zprávě o situaci v oblasti drog v České republice v roce 2005, vydané Policií ČR, Národní protidrogovou centrálou služby kriminální policie a vyšetřování a statistickými výkazy ke kriminalitě zpracovávanými Policejním prezídiem Policie ČR. Hledání společného dialogu s Policií ČR ve věci efektivního ošetření výskytu některých sociálně patologických jevů, včetně zneužívání drog a alkoholu u dětí a mládeže

16 - počet jednání s Policií ČR - závěry vyvozené z jednání s Policií ČR Krajský školský koordinátor prevence i krajský protidrogový koordinátor jsou členy pracovní komise pro mládež fungující v rámci programu Zdraví 21. V rámci naplňování tohoto programu jsou diskutovány také možnosti spolupráce při eliminaci výskytu některých sociálně-patologických jevů, včetně zneužívání drog a alkoholu u dětí a mládeže. Krajský protidrogový koordinátor se v říjnu 2005 zúčastnil jednání preventivně-informačních skupin Policie ČR, kde byla diskutována problematika protidrogové prevence i represe. Vzhledem ke skutečnosti, že je agenda související s protidrogovou politikou kraje řešena v rámci jednoho pracovního úvazku spolu s agendou prevence kriminality, probíhají také pravidelná jednání se zástupci Správy Severomoravského kraje Policie ČR. Tato jednání se vztahují zejména k přípravě Programu prevence kriminality na místní úrovni Partnerství, jehož součástí je také oblast prevence sociálně-patologických jevů. Cíl 15 Spolupráce Moravskoslezského kraje s Krajskou hygienickou stanicí MSK v Ostravě Využívání dlouhodobého monitoringu prováděného Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě a hygienickou stanicí hl.m. Prahy při mapování drogové scény v kraji - získaná data o určitých aspektech drogové scény v Moravskoslezském kraji - zpravovaná data Data sbíraná a zpracovávaná Krajskou hygienickou stanicí jsou využívána především při zpracování výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v kraji. S problematikou provádění monitoringu drogové scény v kraji byli seznámeni také protidrogoví koordinátoři obcí s rozšířenou působností a zástupci poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji na jejich společném setkání, které se konalo v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Participace na realizaci programu ZDRAVÍ 21 v Moravskoslezském kraji - opatření přijatá v rámci realizace programu ZDRAVÍ 21, zejména pak cíle č Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem a cíle č. 4 - Zdraví mladých Jednotlivé aktivity se průběžně realizují, v roce 2005 se uskutečnila čtyři setkání, v roce 2006 tři setkání. Informace o programu jsou veřejnosti přístupné na webových

17 stránkách programu Zdraví 21 (http://www.zdravi21msk.cz/zdravi21msk/index.php). Probíhá spolupráce se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, který v roce 2006 organizoval několik akcí zaměřených na prevenci kouření (akce při příležitosti Světového dne tabáku, program Kouření a já zacílený na žáky 2. stupně ZŠ, mezinárodní soutěž pro kuřáky, přednášková činnost). Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Specifický cíl Poskytování dotací kvalitním a efektivním programům protidrogové politiky v kraji Cíl 16 Přijetí certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog jako hlavní nástroj záruky kvality služeb hrazených z prostředků kraje Seznámení sociálního výboru se systémem certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog - zohlednění certifikátu odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog při udělování dotací z rozpočtu kraje Podrobná informace o procesu certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog byla předána na jednání výboru sociálního zastupitelstva kraje na jeho jednání dne Zároveň bylo zmíněno opatření 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období , na základě kterého bude možné v následujících letech v programech protidrogové politiky kraje financovat dotacemi z rozpočtu kraje pouze certifikované služby protidrogové prevence. Cíl 17 Existence evaluačního systému v programech protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji Prosazování a vyžadování kvalitní supervize u programů na protidrogovou prevenci - supervizoři programů na protidrogovou prevenci jsou odborníci s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi v příslušné oblasti protidrogové prevence - pravidelně probíhající supervize programů - supervizní zprávy Realizace opatření bude v souladu s 1. akčním plánem realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období zahájena v roce 2007, kdy budou příslušné informace a zprávy vyžadovány v případě vyhlášení dotačního

18 řízení na programy protidrogové politiky kraje. Zároveň bude toto opatření zahrnuto také do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Rozšíření žádostí o dotace z rozpočtu kraje o evaluační zprávu, o výroční zprávu za předchozí období a o certifikát odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog - nové podmínky pro programy protidrogové prevence, rozšíření podmínek žádosti o dotaci na programy protidrogové prevence o doložení výroční zprávy, zprávy supervizora a o certifikát odborné způsobilosti Realizace opatření bude v souladu s 1. akčním plánem realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období zahájena v roce 2007, kdy budou příslušné informace a zprávy vyžadovány v případě vyhlášení dotačního řízení na programy protidrogové politiky kraje. Zároveň bude toto opatření zahrnuto také do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 18 Participace PSPP při dotačním řízení na programy na protidrogovou politiku vyhlašované krajem Předložení projektů na protidrogovou politiku vyhlašované krajem k posouzení PSPP - projekty PSPP doporučené k poskytnutí dotace - zápis z jednání PSPP věnovaného programům protidrogové politiky vyhlašovaným krajem - akceptace doporučení PSPP výborem sociálním zastupitelstva kraje V roce 2006 byly žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti protidrogové politiky kraje projednány pracovní skupinou protidrogové prevence na jejím jednání dne Z tohoto jednání byl pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Závěry a doporučení vzešlá z uvedeného jednání byla dne předložena výboru sociálnímu zastupitelstva kraje, který je akceptoval a následně doporučil orgánům kraje ke schválení.

19 Specifický cíl Informování veřejnosti v kraji a zavedení modelu všestranné komunikace, tak aby byly veřejnosti poskytovány objektivní, spolehlivé a vyvážené informace o užívání drog (včetně alkoholu) o jeho dopadech a o realizovaných opatřeních a podpora výzkumu a aktuálního monitoringu drogové scény a následná aplikace získaných poznatků v praxi Cíl 19 Zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice drogových závislostí Informování o protidrogové politice kraje v měsíčníku Moravskoslezský kraj a v regionálním tisku - počet vydaných článků Informace o protidrogové politice kraje byly hlavním tématem měsíčníku Moravskoslezský kraj v lednu Zařadit na oficiální webové stránky Moravskoslezského kraje v sekci sociální věci okénko pro protidrogovou politiku kraje - rozšíření sekce sociálních věcí na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje o okénko pro protidrogovou politiku - pravidelná aktualizace tohoto odkazu Webové stránky Moravskoslezského kraje obsahují v sekci Sociální věcí podsekci Sociální prevence (protidrogová prevence, prevence kriminality) Na této stránce jsou zveřejněny dokumenty týkající se protidrogové politiky Moravskoslezského kraje (Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období , 1. akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období ), výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky kraje za uplynulá období, dokumenty týkající se prevence sociálně patologických jevů (Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období , 1. akční plán realizace Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období ) a aktuality vztahující se k dané tématice. V následujícím roce bude tato stránka dále doplňována a aktualizována. Podpora vzniku internetové on-line poradny v oblasti protidrogové prevence v kraji

20 - funkční internetová poradna poskytující služby jak uživatelům drog, tak široké laické a odborné veřejnosti Projekt sdružení Černobílý svět, v jehož rámci měla být zajištěna internetová poradna o drogové problematice byl předložen do dotačního řízení v programu protidrogové politiky kraje v roce Vzhledem k jeho nízkému hodnocení však nebyl v tomto dotačním řízení podpořen. Několik poskytovatelů služeb protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji nabízí v rámci svých služeb také internetové poradenství, toto je však zajišťováno pouze v omezeném rozsahu. Zároveň však dobře fungují celostátní internetové poradny v oblasti drogové problematiky, které jsou zajišťovány organizacemi sídlícími mimo území Moravskoslezského kraje. Cíl 20 Zajištění pravidelného monitoringu drogové scény v kraji Zpracování výroční zprávy ve věcech drog za uplynulý rok - výroční zpráva za rok 2005 a za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2005 byla zpracována v průběhu roku 2006 a je zveřejněná na webových stránkách kraje v sekci Sociální věci, podsekci Sociální prevence (http://www.kr-t.cz/soc_0009.html). Při jejím zpracovávání byly využity informace Krajské hygienické stanice, Policie ČR, Národní protidrogové centrály, poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji a protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností. Výroční zpráva za rok 2006 bude zpracována v průběhu roku Cíl 21 Zajištění výzkumem ověřených poznatků o drogové scéně v Moravskoslezském kraji Jednání s Ostravskou univerzitou ve věci zpracování diplomových prací v oblasti nelegálních i legálních drog v kraji - diplomové práce studentů poskytující ověřená data o drogové scéně v Moravskoslezském kraji Návrh vhodných témat souvisejících s protidrogovou problematikou a využitelných při realizaci krajské protidrogové politiky byl předán Ostravské univerzitě v Ostravě v dubnu V současné době nemá odbor sociálních věcí informace o jejich využití.

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2010 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2012 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2017 2018 KONKRETIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI, FINANCOVÁNÍ 1 Obsah KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ

Více

I. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) vypisuje pro rok 2007 tyto dotační programy:

I. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) vypisuje pro rok 2007 tyto dotační programy: SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana telefon: 296 153 222, fax: 296 153 264 METODICKÝ POKYN PRO PŘEDKLADATELE

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Prevence online kriminality a podpora MŠMT

Prevence online kriminality a podpora MŠMT Prevence online kriminality a podpora MŠMT Konference Praha bezpečně online 2012 Ing. Radka Heřmánková odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP Materiál obsahuje přehled plnění usnesení z posledního jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) dne 8. března 2012.

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16 úpravy v kapitole 917 05 Transfery odboru sociálních věcí, předfinancování

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2012 vyhlášený Jihomoravským krajem

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2012 vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2012 vyhlášený Jihomoravským krajem I. Základní ustanovení 1. Podpora poskytována Jihomoravským krajem na činnosti v oblasti protidrogových aktivit

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky)

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro vynakládání

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI ZAČÁTEK Slavnostní zahájení 20.5.2003. Cílem kpss je zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují. Motto: Komunitním plánováním

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7543/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Gavlovská Jana Bc. Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6. P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.2005 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 27. 6. 2016 56 Věc: Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji věcné vyhodnocení cílů pro rok 2016 a definování nových optimálních

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

AKČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA OBDOBÍ

AKČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA OBDOBÍ AKČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA OBDOBÍ 2010-2012 Zpracovala: Mgr. Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka HMP Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období

Více

Rétorika vs. praxe v drogové politice

Rétorika vs. praxe v drogové politice Rétorika vs. praxe v drogové politice 27. 11. 2003 Mgr. Josef Radimecký Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad vlády ČR tel. +420296153222 fax +420296153264 Obsah sdělení Hlavní

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2

Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2 Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2 Zpracoval(a): EP, SOC Datum: 1. 2. 2017 OP Zaměstnanost 2014 2020 Projekt PSSP 1 a PSSP 2 PO 2 Sociální začleňování a boj

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Realizace protidrogové politiky v krajích v r. 2011

Realizace protidrogové politiky v krajích v r. 2011 Realizace protidrogové politiky v krajích v r. 2011 Adiktologická konference Jihočeského kraje 18. října 2012 Červená nad Vltavou Úvodem Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracovávána

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK 2016 Město Cheb, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Cheb, 2015 1 ÚVOD Plán města Cheb v oblasti protidrogové

Více

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 ODBOR PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017 č. j.: MSMT 33648/2016-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Mendelova univerzita v Brně, Region v rozvoji společnosti Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu 23. října 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2009 Zpracoval (jméno a funkce): Mgr. Kateřina Kalenská Dne: 22.2.2010 Schváleno (kým): Ing. Dagmar Ouhrabková Pozn: Dodržujte, prosím, strukturu zprávy. Dle vlastního uvážení

Více

AKČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA OBDOBÍ

AKČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA OBDOBÍ AKČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA OBDOBÍ 2008-2009 Zpracovala: Mgr. Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka HMP Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Přehled dotačních řízení RVKPP a resortů

Přehled dotačních řízení RVKPP a resortů Přehled dotačních řízení RVKPP a resortů 1. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) Termín vyhlášení: 30.6.2007. Termín pro odevzdání žádostí: 20.9.2007 Podporované služby a činnosti Dotační

Více

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 čj.: MSMT-33509/2016 ze dne 11. listopadu 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2017

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2017 Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2017 vyhlášený Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb.

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Adiktologická konference Jihočeského kraje 18.10.2012 Červená nad Vltavou Financování protidrogové politiky na regionální

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011 2014 Obsah ISBN 978-80-87503-06-5 Úvod...4 1 Demografická struktura Moravskoslezského kraje...6 2 Drogová scéna v Moravskoslezském

Více

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2012 2016 Akční plán drogové problematiky na léta 2014 2015 1. Udržet stávající síť služeb protidrogové prevence v regionu a usilovat

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. : 6 406/2010-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu 233510 Materiál byl předložen na základě

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 ( Schválený na 13. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 23.2.2007 ) - únor 2007 - Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více