Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006"

Transkript

1 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007

2 Specifický cíl Zvýšení efektivity systému protidrogové politiky v Moravskoslezském kraji Cíl 1 Existence funkční pracovní skupiny protidrogové prevence (PSPP) při výboru sociálním zastupitelstva kraje Úzká spolupráce PSPP s výborem sociálním zastupitelstva kraje - pravidelné informování výboru sociálního ZK o činnosti PSPP - zápisy z pracovních jednání PSPP, zápisy z jednání výboru sociálního Pracovní skupina protidrogové prevence plní ve vztahu k výboru sociálnímu zastupitelstva kraje poradní roli ve věcech protidrogové prevence a realizace krajské strategie protidrogové politiky. Schází se dle potřeby, zejména však k projednávání a hodnocení žádostí o dotace v programech protidrogové politiky kraje a k hodnocení a zpracovávání strategických dokumentů kraje v dané oblasti. Pracovní jednání PSPP se uskutečnila , , , , a a z těchto jednání jsou pořízeny zápisy. Dne proběhlo telefonické jednání PSPP. Zpráva o činnosti PSPP byla výboru sociálnímu podána na jeho jednání dne Cíl 2 Existence Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období a Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Vypracování Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na léta radou a zastupitelstvem kraje schválená Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období byla předložena orgánům kraje na konci roku Radou kraje byla projednána dne a usnesením č. 38/1620 byla doporučena zastupitelstvu kraje ke schválení. Zastupitelstvo kraje daný dokument na svém jednání dne usnesením č. 8/778/1 schválilo. Vypracování Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období radou a zastupitelstvem kraje schválená Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období

3 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období byla předložena orgánům kraje na konci roku Radou kraje byla projednána dne a usnesením č. 38/1620 byla doporučena zastupitelstvu kraje ke schválení. Zastupitelstvo kraje daný dokument na svém jednání dne usnesením č. 8/778/1 schválilo. Specifický cíl Efektivní primární prevence užívání návykových látek v Moravskoslezském kraji Cíl 3 Realizace stávajících programů specifické primární prevence užívání drog Udržení stávajících aktivit specifické primární prevence užívání drog potřebných pro zajištění minimálních preventivních programů na školách v Moravskoslezském kraji - počet realizovaných programů - počet oslovených žáků a studentů na školách - individuální hodnocení programů ze strany žáků, studentů a škol Souhrnné informace o plnění minimálních preventivních programů ve školách jsou k dispozici ve Zprávě o naplňování školních preventivních strategií. Celkem bylo v Moravskoslezském kraji vytvořeno 94 školních poradenských týmů. 54 škol reagovalo na finanční nabídku kraje k vytvoření funkce školního psychologa či školního speciálního pedagoga. V programech specifické primární prevence bylo na základních školách osloveno žáků a na středních školách studentů. V rámci evaluací, smluvených mezi školami a poskytovateli služeb specifické primární prevence, probíhalo individuální hodnocení programů ze strany žáků a studentů škol, hodnocení jsou součástí závěrečných zpráv, které jsou k dispozici oblastním metodikům prevence. Finanční podpora kvalitních programů specifické primární prevence v Moravskoslezském kraji - zpracované zprávy o realizovaných programech (výroční zpráva, evaluační zpráva) V roce 2006 byly vyhlášeny dotační programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů financované z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také dotační programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj v roce 2005 a 2006 poskytl finanční prostředky na podporu prevence sociálně patologických jevů v celkové výši Kč.

4 Počet podaných žádostí Celková výše požadovaných dotací (Kč) Počet podpořených projektů Celková výše poskytnutých dotací (Kč) 2005 Rozpočet MSK Státní rozpočet (MŠMT), administrováno MSK Rozpočet MSK Státní rozpočet (MŠMT), administrováno MSK Evaluační zprávy byly vypracovány a jsou veřejně přístupné na webových stránkách Moravskoslezského kraje (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/mas_0504.html). Specifický cíl Snížení potenciálních rizik užívání všech typů drog a ekonomické, zdravotní a sociální dopady jejich užívání na jedince a společnost (služby harm-reduction) Cíl 4 Co nejvyšší počet aktivních uživatelů drog v kontaktu s institucemi, které je mohou ovlivňovat k bezpečnějšímu životnímu stylu, léčbě a abstinenci Finanční podpora kvalitních programů, které nabízejí pomoc uživatelům drog, programů zajišťujících výměny injekčních stříkaček a jehel a motivační trénink k bezpečnějšímu chování - počet podpořených nízkoprahových zařízení pro problémové uživatele drog - počet uživatelů drog, kteří využili služeb nízkoprahových zařízení - počet klientů, kterým byla zprostředkována léčba - zpracované zprávy o realizovaných programech (výroční zpráva, evaluační zpráva) V roce 2006 byl v rámci dotačního programu protidrogové politiky kraje vyhlášen podprogram na podporu služeb poskytovaných v oblasti harm reduction (nízkoprahová zařízení zaměřená na práci s uživateli drog a jejich blízkými, terénní programy zaměřené na kontaktování skryté populace uživatelů drog, drogové agentury ad.). Celkem bylo do tohoto podprogramu předloženo 14 projektů, z toho bylo 9 projektů podpořeno; celková dotace poskytnuta v rámci dotačního řízení na tuto oblast činila Kč.

5 Údaje o počtu uživatelů drog klientů nízkoprahových zařízení a uživatelů drog, kterým byla zprostředkována léčba, jsou obsaženy ve výročních zprávách poskytovatelů služeb protidrogové prevence, které jsou na odbor sociálních věcí předkládány v souvislosti s vyúčtováním dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje či dotací ze státního rozpočtu. Potřebná data jsou k dispozici také ve výroční zprávě drogové epidemiologie vydávané každoročně Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě. Tato data jsou následně využívána při zpracování výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky kraje. Monitoring drogové scény a analýza potřeb zřízení nízkoprahového zařízení pro uživatele drog na Novojičínsku - závěrečná zpráva shrnující výsledky jednotlivých realizovaných substudií, tvořících samostatné části zprávy - opatření vycházející ze zpracované závěrečné zprávy Závěry studie Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín byly zpracovatelem, sdružením SCAN, prezentovány v Kopřivnici dne Text studie je k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje či na webových stránkách města Kopřivnice (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty&idm=u). Ze závěrů studie vyplývá, že se situace na drogové scéně v rámci okresu Nový Jičín ve sledovaných ukazatelích výrazně nevzdaluje celorepublikovému průměru. Z institucionálního kontextu služeb protidrogové prevence však vyplývá podhodnocení a nedostatečná dostupnost daných služeb v regionu, nedostatečná komunikace mezi různými složkami systému prevence a léčby a nevyhovující systém financování. Na uvedené výstupy bude reagováno návrhem příslušných opatření pro 2. akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Specifický cíl Zvyšování kvality života uživatelů všech typů drog, jejich rodičů a blízkých prostřednictvím dostupnosti kvalitních služeb léčby a resocializace Cíl 5 Dostupná, kvalitní a provázaná síť léčby a následné péče pro uživatele drog včetně alkoholu Finanční podpora kvalitních programů léčby a resocializace uživatelů drog (včetně alkoholu) v Moravskoslezském kraji - grantové řízení na podporu protidrogové politiky - počet podpořených kvalitních programů léčby a resocializace

6 Dotační řízení v oblasti protidrogové politiky kraje pro rok 2006 bylo vyhlášeno usnesením rady kraje č. 43/1816 ze dne Vzhledem k výši vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu kraje byla podpora zacílena na služby harm-reduction. V rámci dotačního řízení byl podpořen projekt sdružení Modrý kříž v ČR, které se věnuje specifické práci s lidmi s alkoholovou závislostí. V průběhu roku 2006 byla však tato dotace vzhledem k nedostatečnému finančnímu zajištění celého projektu z dalších zdrojů do rozpočtu kraje vrácena. Analýza stávající sítě zařízení věnujících se prevenci a léčbě závislostí na alkoholu a nikotinu v Moravskoslezském kraji - informace o kapacitách, klientele a potřebách v oblasti léčby alkoholové závislosti a závislosti na nikotinu Analýza stávající sítě zařízení poskytujících služby osobám závislým na alkoholu a nikotinu nebyla dosud provedena. V současné době je navázána spolupráce se sdružením Modrý kříž v ČR, které se věnuje práci s lidmi s alkoholovou závislostí. Plnění tohoto opatření bude přesunuto do 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Specifický cíl Zvyšování odborné úrovně regionálních protidrogových koordinátorů, poskytovatelů služeb a preventivních pracovníků Cíl 6 Zajistit odborný růst subjektů vstupujících do oblasti protidrogové prevence Odborné vzdělávací přednášky pro protidrogové koordinátory obcí s rozšířenou působností - počet uskutečněných odborných přednášek pro protidrogové koordinátory obcí s rozšířenou působností - individuální hodnocení odborných přednášek ze strany zúčastněných V roce 2006 proběhla dvě setkání s protidrogovými koordinátory působícími na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji. Prvním z nich bylo Fórum protidrogových koordinátorů organizované sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které se konalo v Praze. V sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se dne uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících v rámci Moravskoslezského kraje a zástupců poskytovatelů služeb protidrogové prevence, které bylo zaměřeno na hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období a diskusi o rozvoji služeb protidrogové prevence v kraji. V rámci setkání proběhla také prezentace zástupce Krajské hygienické

7 stanice zaměřená na Drogový informační systém. V průběhu tohoto setkání byli účastníci osloveni dotazníkem týkajícím se možností další spolupráce a potřeb směřujících k jejich odbornému rozvoji. Podpora stáží a praxí pro pedagogy v subjektech poskytující služby v oblasti primární prevence - počet realizovaných stáží a praxí pro pedagogy v subjektech poskytující služby v oblasti primární prevence Přestože jedna z dotačních priorit umožňovala realizovat stáže a praxe pro pedagogy v subjektech poskytujících služby v oblasti primární prevence za přispění dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebyla tato možnost v roce 2005 a 2006 využita. Postgraduální vzdělávání preventivních pracovníků - počet proškolených preventivních pracovníků Projekty na vzdělávání pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, včetně dlouhodobého a kontinuálního vzdělávání se sebezkušenostními prvky Počet Počet Počet podpořených podpořených účastníků projektů projektů Počet účastníků

8 Podpora vzdělávání pracovníků působících ve službách protidrogové prevence v rámci dotačního řízení kraje - počet podpořených projektů na vzdělávání pracovníků v oblasti protidrogové prevence Dotační řízení v oblasti protidrogové politiky kraje pro rok 2006 bylo vyhlášeno usnesením rady kraje č. 43/1816 ze dne a jedním z podprogramů byla podpora vzdělávání pracovníků působících ve službách protidrogové prevence. Celkem byly do tohoto programu předloženy 4 projekty, z nichž byl podpořen 1 částkou Kč. Specifický cíl Snížení dostupnosti legálních a nelegálních drog pro obecnou populaci a zejména pro nezletilé mladé lidi prostřednictvím využívání legislativních a institucionálních nástrojů Cíl 7 Efektivní využívání dostupných nástrojů ke snížení dostupnosti drog Kontrola podávání a prodávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků nezletilým - snížení prodeje alkoholových a tabákových výrobků nezletilým nebyl v období naplňování 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období sledován. Proběhla diskuse mezi zástupci Policie ČR a krajského úřadu nad možnostmi spolupráce při realizaci preventivních aktivit zaměřených na snížení konzumace alkoholových a tabákových výrobků mezi mládeží. Toto téma bylo řešeno v rámci pracovní komise pro mládež v rámci programu Zdraví 21. Opatření bude zahrnuto do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Specifický cíl Efektivní koordinace aktivit a subjektů zapojených do protidrogové prevence na všech úrovních a součinnost všech složek vstupujících do oblasti protidrogové prevence a politiky Cíl 8 Součinnost Moravskoslezského kraje s Úřadem vlády České republiky v oblasti protidrogové politiky

9 Úzká spolupráce s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) - výroční zpráva zpracovaná pro RVKPP - účast na jednáních a kontinuálním vzdělávání pořádaných RVKPP - participace na dotačních řízeních pro oblast protidrogové politiky vyhlašované RVKPP Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Moravskoslezského kraje v roce 2005 byla zpracována v průběhu roku 2006 a je k dispozici na webových stránkách kraje (http://www.kr-t.cz/soc_0009.html). Obsahuje údaje o situaci na drogové scéně v kraji, hlavních ukazatelích, rozsahu služeb protidrogové prevence poskytovaných na území kraje a informace o institucionálním zajištění dané problematiky na jednotlivých stupních veřejné správy. Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pořádá pravidelná setkání krajských protidrogových koordinátorů, která jsou zaměřená jednak na vzdělávání a jednak na pracovní jednání k aktuálně řešeným otázkám. Termíny setkání v roce 2005 a 2006 spolu s řešenými tématy uvádí následující tabulka: Datum Téma Krajské akční plány Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie Primární prevence Základní aspekty financování dotačních programů Hospodaření neziskových organizací Zákon o sociálních službách Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami Primární prevence Informace o Centru adiktologie Public relations Pro účely dotačního řízení RVKPP jsou odborem sociálních věcí vydávána stanoviska k potřebnosti jednotlivých služeb v rámci kraje. Zástupce odboru sociálních věcí krajského úřadu, který zajišťuje agendu protidrogové politiky kraje, se pravidelně účastní jednání výboru pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci programů protidrogové politiky. Jednání dotačního výboru pro přidělení dotací na rok 2006 se uskutečnilo ve dnech , dotační řízení pro přidělení dotací na rok 2007 se konalo Počet předložených projektů Celková výše požadovaných dotací (Kč) Celková výše poskytnutých/navrhovaných* dotací (Kč) Dotační řízení vyhlášené v roce 2005 na spolufinancování služeb protidrogové prevence v roce 2006

10 Dotační řízení vyhlášené v roce 2006 na spolufinancování služeb protidrogové prevence v roce * ke dni předkládání zprávy nebyl návrh dotačního výboru na poskytnutí dotací na spolufinancování služeb protidrogové prevence v roce 2007 schválen RVKPP Spolupráce s věcně příslušnými ministerstvy (MZ, MPSV, MŠMT, MV, MS) - participace na dotačních řízeních pro oblast protidrogové politiky, budou-li ji resorty vyžadovat - jednání na úrovni resortů, nebo meziresortní jednání Krajští protidrogoví koordinátoři se účastní pouze dotačního řízení vyhlašovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pro účely tohoto dotačního řízení jsou odborem sociálních věcí krajského úřadu vydávána také stanoviska k potřebnosti daných služeb v rámci kraje. O dotacích na realizaci programů protidrogové politiky v roce 2006 se jednalo na zasedání dotačního výboru Ministerstva zdravotnictví dne Tohoto jednání se zúčastnil zástupce odboru sociálních věcí krajského úřadu. Dotační řízení na spolufinancování programů protidrogové politiky pro rok 2007 se bude konat v březnu Pro rok 2006 byly do dotačního řízení Ministerstva zdravotnictví předloženy tři projekty poskytovatelů služeb protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji, pro rok 2007 byl předložen jeden projekt. Pro dotační řízení v Programu podpory aktivit zaměřených na protidrogovou politiku vyhlašované v roce 2005 Ministerstvem práce a sociálních věcí byla vydávána stanoviska odboru sociálních věcí týkající se zejména potřebnosti dané služby v regionu. Celkem bylo vydáno 9 doporučení k projektům realizovaným na území Moravskoslezského kraje. V roce 2006 se dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí, programu podpory B (aktivity realizované na nadregionální úrovni) zúčastnil jeden poskytovatel služeb protidrogové prevence, jemuž bylo vydáno doporučení odboru sociálních věcí krajského úřadu.

11 Cíl 9 Meziodborová spolupráce v rámci Krajského úřadu MSK Úzká spolupráce odboru sociálních věcí s odborem školství, mládeže a sportu KÚ MSK zejména v oblasti preventivních aktivit, úzká spolupráce odboru sociálních věcí s odborem zdravotnictví KÚ MSK zejména v oblasti léčby - meziodborová (telefonická, ová, ústní) jednání o aktuálních problémech v oblasti protidrogové prevence a politiky - společný postup při řešení problému v oblasti drog, vycházející ze Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje Úzká spolupráce v oblasti protidrogové politiky kraje probíhá zejména mezi odborem sociálních věcí a odborem školství, mládeže a sportu krajského úřadu, který zastřešuje problematiku prevence sociálně patologických jevů včetně specifické primární prevence drogových závislostí. Krajský školský koordinátor prevence i krajský protidrogový koordinátor jsou členy pracovní komise pro mládež fungující v rámci programu Zdraví 21. S odborem zdravotnictví krajského úřadu je spolupráce založena zejména na předávání informací týkajících se zneužívání substituční léčby drogových závislostí. Cíl 10 Zajištění koordinace protidrogové politiky na místní úrovni Setkávání obecních protidrogových koordinátorů obcí z rozšířenou působností spojené s jejich vzděláváním - uskutečněná setkání obecních protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností - zápisy ze setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností - individuální hodnocení setkávání a vzdělávacích přednášek ze strany obecních protidrogových koordinátorů V roce 2006 proběhla dvě setkání s protidrogovými koordinátory působícími na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji. Prvním z nich bylo Fórum protidrogových koordinátorů organizované sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které se konalo v Praze. V sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se dne uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících v rámci Moravskoslezského kraje a zástupců poskytovatelů služeb protidrogové prevence, které bylo zaměřeno na hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období a diskusi o rozvoji služeb protidrogové prevence v kraji. V rámci setkání proběhla také prezentace zástupce Krajské hygienické stanice zaměřená na Drogový informační systém. V průběhu tohoto setkání byli

12 účastníci osloveni dotazníkem týkajícím se možností další spolupráce a potřeb směřujících k jejich odbornému rozvoji. Metodická pomoc při komunitním plánování v oblasti protidrogové prevence - komunitní plány obcí, data potřebná k podpoře procesu komunitního plánování v kraji V Moravskoslezském kraji je současné době v různých fázích procesu komunitního plánování 19 obcí, z nichž 7 má již komunitní plán zpracován. Oblast protidrogové prevence je v rámci komunitního plánování v jednotlivých obcích řešena různě, nejčastěji v rámci pracovních skupin zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů, mládež apod. Ze strany krajského úřadu probíhá podpora komunitního plánování jako celku, nejsou řešeny dílčí problémy jednotlivých pracovních skupin. Na krajské úrovni byl proces komunitního plánování zahájen počátkem roku Cíl 11 Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti specifické primární prevence Osobní návštěva krajského protidrogového koordinátora nebo školského koordinátora preventivních aktivit v jednotlivých zařízeních poskytujících služby specifické primární prevence v kraji - uskutečněné návštěvy v zařízeních - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby specifické primární prevence v kraji Společné návštěvy krajského protidrogového koordinátora a školského koordinátora preventivních aktivit v zařízeních poskytujících služby specifické primární prevence v kraji se uskutečnily v průběhu letních měsíců roku Z těchto návštěv je pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Užší spolupráce pak probíhá mezi krajským školským koordinátorem preventivních aktivit. Setkání všech poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence v Moravskoslezském kraji - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence - zápis ze setkání Dne se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících na obecních úřadech obcí

13 s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji, včetně poskytovatelů služeb specifické primární prevence. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Vypracování akčního plánu v oblasti specifické primární prevence na období ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti primární prevence vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast specifické primární prevence a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast specifické primární prevence na období Na výše uvedeném pracovním setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji proběhlo hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Účastníci setkání i omluveni zástupci jednotlivých obcí i poskytovatelů služeb protidrogové prevence byli požádání o spolupráci při zpracovávání akčního plánu na příští období a vyzváni k formulaci jednotlivých cílů a opatření. Tyto náměty jsou zapracovány do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 12 Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti snižování rizik (harm reduction) Osobní návštěva krajského protidrogového koordinátora jednotlivých zařízení poskytující služby harm reduction v kraji - uskutečněné návštěvy v zařízeních - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby v oblasti harm reduction v kraji Návštěvy krajského protidrogového koordinátora v zařízeních poskytujících služby harm-reduction v kraji se uskutečnily v průběhu podzimu 2005 a letních měsíců roku Z těchto návštěv je pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Setkání všech poskytovatelů služeb v oblasti harm reduction v Moravskoslezském kraji - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence - zápis ze setkání

14 Dne se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji, včetně poskytovatelů služeb harm-reduction. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Vypracování akčního plánu v oblasti harm reduction na období ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti harm reduction vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast harm reduction a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast harm reduction na rok Na výše uvedeném pracovním setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji proběhlo hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Účastníci setkání i omluveni zástupci jednotlivých obcí i poskytovatelů služeb protidrogové prevence byli požádání o spolupráci při zpracovávání akčního plánu na příští období a vyzváni k formulaci jednotlivých cílů a opatření. Tyto náměty jsou zapracovány do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 13 Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti léčby a resocializace Osobní návštěva krajského protidrogového koordinátora jednotlivých zařízení v kraji - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby specifické primární prevence v kraji Návštěvy krajského protidrogového koordinátora v zařízeních poskytujících služby v oblasti léčby a resocializace v kraji se uskutečnily v průběhu podzimu 2005 a letních měsíců roku Z těchto návštěv je pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Setkání poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace - zápis ze setkání

15 Dne se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji, včetně poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Vypracování akčního plánu v oblasti léčby a resocializace na období ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti resocializace a léčby vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast resocializace a léčby drogově závislých a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast léčby a resocializace na rok Na výše uvedeném pracovním setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji proběhlo hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Účastníci setkání i omluveni zástupci jednotlivých obcí i poskytovatelů služeb protidrogové prevence byli požádání o spolupráci při zpracovávání akčního plánu na příští období a vyzváni k formulaci jednotlivých cílů a opatření. Tyto náměty jsou zapracovány do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 14 Spolupráce Moravskoslezského kraje s Policií ČR Využívání dat o trestné činnosti v kraji - získaná data o určitých aspektech drogové scény v Moravskoslezském kraji - zpravovaná data Data o trestné činnosti páchané v Moravskoslezském kraji v souvislosti se zneužíváním návykových látek jsou využívána především při zpracovávání výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v kraji. Zejména bylo pracováno s daty zveřejněnými ve Výroční zprávě o situaci v oblasti drog v České republice v roce 2005, vydané Policií ČR, Národní protidrogovou centrálou služby kriminální policie a vyšetřování a statistickými výkazy ke kriminalitě zpracovávanými Policejním prezídiem Policie ČR. Hledání společného dialogu s Policií ČR ve věci efektivního ošetření výskytu některých sociálně patologických jevů, včetně zneužívání drog a alkoholu u dětí a mládeže

16 - počet jednání s Policií ČR - závěry vyvozené z jednání s Policií ČR Krajský školský koordinátor prevence i krajský protidrogový koordinátor jsou členy pracovní komise pro mládež fungující v rámci programu Zdraví 21. V rámci naplňování tohoto programu jsou diskutovány také možnosti spolupráce při eliminaci výskytu některých sociálně-patologických jevů, včetně zneužívání drog a alkoholu u dětí a mládeže. Krajský protidrogový koordinátor se v říjnu 2005 zúčastnil jednání preventivně-informačních skupin Policie ČR, kde byla diskutována problematika protidrogové prevence i represe. Vzhledem ke skutečnosti, že je agenda související s protidrogovou politikou kraje řešena v rámci jednoho pracovního úvazku spolu s agendou prevence kriminality, probíhají také pravidelná jednání se zástupci Správy Severomoravského kraje Policie ČR. Tato jednání se vztahují zejména k přípravě Programu prevence kriminality na místní úrovni Partnerství, jehož součástí je také oblast prevence sociálně-patologických jevů. Cíl 15 Spolupráce Moravskoslezského kraje s Krajskou hygienickou stanicí MSK v Ostravě Využívání dlouhodobého monitoringu prováděného Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě a hygienickou stanicí hl.m. Prahy při mapování drogové scény v kraji - získaná data o určitých aspektech drogové scény v Moravskoslezském kraji - zpravovaná data Data sbíraná a zpracovávaná Krajskou hygienickou stanicí jsou využívána především při zpracování výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v kraji. S problematikou provádění monitoringu drogové scény v kraji byli seznámeni také protidrogoví koordinátoři obcí s rozšířenou působností a zástupci poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji na jejich společném setkání, které se konalo v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Participace na realizaci programu ZDRAVÍ 21 v Moravskoslezském kraji - opatření přijatá v rámci realizace programu ZDRAVÍ 21, zejména pak cíle č Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem a cíle č. 4 - Zdraví mladých Jednotlivé aktivity se průběžně realizují, v roce 2005 se uskutečnila čtyři setkání, v roce 2006 tři setkání. Informace o programu jsou veřejnosti přístupné na webových

17 stránkách programu Zdraví 21 (http://www.zdravi21msk.cz/zdravi21msk/index.php). Probíhá spolupráce se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, který v roce 2006 organizoval několik akcí zaměřených na prevenci kouření (akce při příležitosti Světového dne tabáku, program Kouření a já zacílený na žáky 2. stupně ZŠ, mezinárodní soutěž pro kuřáky, přednášková činnost). Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Specifický cíl Poskytování dotací kvalitním a efektivním programům protidrogové politiky v kraji Cíl 16 Přijetí certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog jako hlavní nástroj záruky kvality služeb hrazených z prostředků kraje Seznámení sociálního výboru se systémem certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog - zohlednění certifikátu odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog při udělování dotací z rozpočtu kraje Podrobná informace o procesu certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog byla předána na jednání výboru sociálního zastupitelstva kraje na jeho jednání dne Zároveň bylo zmíněno opatření 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období , na základě kterého bude možné v následujících letech v programech protidrogové politiky kraje financovat dotacemi z rozpočtu kraje pouze certifikované služby protidrogové prevence. Cíl 17 Existence evaluačního systému v programech protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji Prosazování a vyžadování kvalitní supervize u programů na protidrogovou prevenci - supervizoři programů na protidrogovou prevenci jsou odborníci s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi v příslušné oblasti protidrogové prevence - pravidelně probíhající supervize programů - supervizní zprávy Realizace opatření bude v souladu s 1. akčním plánem realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období zahájena v roce 2007, kdy budou příslušné informace a zprávy vyžadovány v případě vyhlášení dotačního

18 řízení na programy protidrogové politiky kraje. Zároveň bude toto opatření zahrnuto také do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Rozšíření žádostí o dotace z rozpočtu kraje o evaluační zprávu, o výroční zprávu za předchozí období a o certifikát odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog - nové podmínky pro programy protidrogové prevence, rozšíření podmínek žádosti o dotaci na programy protidrogové prevence o doložení výroční zprávy, zprávy supervizora a o certifikát odborné způsobilosti Realizace opatření bude v souladu s 1. akčním plánem realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období zahájena v roce 2007, kdy budou příslušné informace a zprávy vyžadovány v případě vyhlášení dotačního řízení na programy protidrogové politiky kraje. Zároveň bude toto opatření zahrnuto také do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 18 Participace PSPP při dotačním řízení na programy na protidrogovou politiku vyhlašované krajem Předložení projektů na protidrogovou politiku vyhlašované krajem k posouzení PSPP - projekty PSPP doporučené k poskytnutí dotace - zápis z jednání PSPP věnovaného programům protidrogové politiky vyhlašovaným krajem - akceptace doporučení PSPP výborem sociálním zastupitelstva kraje V roce 2006 byly žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti protidrogové politiky kraje projednány pracovní skupinou protidrogové prevence na jejím jednání dne Z tohoto jednání byl pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Závěry a doporučení vzešlá z uvedeného jednání byla dne předložena výboru sociálnímu zastupitelstva kraje, který je akceptoval a následně doporučil orgánům kraje ke schválení.

19 Specifický cíl Informování veřejnosti v kraji a zavedení modelu všestranné komunikace, tak aby byly veřejnosti poskytovány objektivní, spolehlivé a vyvážené informace o užívání drog (včetně alkoholu) o jeho dopadech a o realizovaných opatřeních a podpora výzkumu a aktuálního monitoringu drogové scény a následná aplikace získaných poznatků v praxi Cíl 19 Zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice drogových závislostí Informování o protidrogové politice kraje v měsíčníku Moravskoslezský kraj a v regionálním tisku - počet vydaných článků Informace o protidrogové politice kraje byly hlavním tématem měsíčníku Moravskoslezský kraj v lednu Zařadit na oficiální webové stránky Moravskoslezského kraje v sekci sociální věci okénko pro protidrogovou politiku kraje - rozšíření sekce sociálních věcí na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje o okénko pro protidrogovou politiku - pravidelná aktualizace tohoto odkazu Webové stránky Moravskoslezského kraje obsahují v sekci Sociální věcí podsekci Sociální prevence (protidrogová prevence, prevence kriminality) Na této stránce jsou zveřejněny dokumenty týkající se protidrogové politiky Moravskoslezského kraje (Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období , 1. akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období ), výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky kraje za uplynulá období, dokumenty týkající se prevence sociálně patologických jevů (Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období , 1. akční plán realizace Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období ) a aktuality vztahující se k dané tématice. V následujícím roce bude tato stránka dále doplňována a aktualizována. Podpora vzniku internetové on-line poradny v oblasti protidrogové prevence v kraji

20 - funkční internetová poradna poskytující služby jak uživatelům drog, tak široké laické a odborné veřejnosti Projekt sdružení Černobílý svět, v jehož rámci měla být zajištěna internetová poradna o drogové problematice byl předložen do dotačního řízení v programu protidrogové politiky kraje v roce Vzhledem k jeho nízkému hodnocení však nebyl v tomto dotačním řízení podpořen. Několik poskytovatelů služeb protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji nabízí v rámci svých služeb také internetové poradenství, toto je však zajišťováno pouze v omezeném rozsahu. Zároveň však dobře fungují celostátní internetové poradny v oblasti drogové problematiky, které jsou zajišťovány organizacemi sídlícími mimo území Moravskoslezského kraje. Cíl 20 Zajištění pravidelného monitoringu drogové scény v kraji Zpracování výroční zprávy ve věcech drog za uplynulý rok - výroční zpráva za rok 2005 a za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2005 byla zpracována v průběhu roku 2006 a je zveřejněná na webových stránkách kraje v sekci Sociální věci, podsekci Sociální prevence (http://www.kr-t.cz/soc_0009.html). Při jejím zpracovávání byly využity informace Krajské hygienické stanice, Policie ČR, Národní protidrogové centrály, poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji a protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností. Výroční zpráva za rok 2006 bude zpracována v průběhu roku Cíl 21 Zajištění výzkumem ověřených poznatků o drogové scéně v Moravskoslezském kraji Jednání s Ostravskou univerzitou ve věci zpracování diplomových prací v oblasti nelegálních i legálních drog v kraji - diplomové práce studentů poskytující ověřená data o drogové scéně v Moravskoslezském kraji Návrh vhodných témat souvisejících s protidrogovou problematikou a využitelných při realizaci krajské protidrogové politiky byl předán Ostravské univerzitě v Ostravě v dubnu V současné době nemá odbor sociálních věcí informace o jejich využití.

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Rétorika vs. praxe v drogové politice

Rétorika vs. praxe v drogové politice Rétorika vs. praxe v drogové politice 27. 11. 2003 Mgr. Josef Radimecký Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad vlády ČR tel. +420296153222 fax +420296153264 Obsah sdělení Hlavní

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Mendelova univerzita v Brně, Region v rozvoji společnosti Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu 23. října 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 ODBOR PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2009 Zpracoval (jméno a funkce): Mgr. Kateřina Kalenská Dne: 22.2.2010 Schváleno (kým): Ing. Dagmar Ouhrabková Pozn: Dodržujte, prosím, strukturu zprávy. Dle vlastního uvážení

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011-2014 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí 2 OBSAH STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011 2014 Obsah ISBN 978-80-87503-06-5 Úvod...4 1 Demografická struktura Moravskoslezského kraje...6 2 Drogová scéna v Moravskoslezském

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

ZAOSTŘENO NA DROGY 7. obsah. Souhrn. Výdaje na protidrogovou politiku. Čerpání v r. 2012 a aktuální stav výdajů v r. 2013

ZAOSTŘENO NA DROGY 7. obsah. Souhrn. Výdaje na protidrogovou politiku. Čerpání v r. 2012 a aktuální stav výdajů v r. 2013 ZAOSTŘENO NA DROGY 7 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výdaje na protidrogovou politiku Čerpání v r. 212 a aktuální stav výdajů v r. 213 LISTOPAD 213 Souhrn n V r. 212 tvořily

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Aktuální informace o projektu XVII. Celostátní finanční konference Praha, 4. a 5. prosince 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do Projektu Cíle a aktuální

Více

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice.

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice. Město Kopřivnice ORM08p01 Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 pro rok zdravemesto.koprivnice.org Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 13.2. Město Kopřivnice Pozn.: tento

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb.

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Adiktologická konference Jihočeského kraje 18.10.2012 Červená nad Vltavou Financování protidrogové politiky na regionální

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 11/2013, Horní Lomná Cíle projektu: zjištění potřeb občanů vyhodnocení

Více

STRATEGIE protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2008 až 2012

STRATEGIE protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2008 až 2012 STRATEGIE protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2008 až 2012 Zpracovala: Mgr. Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka HMP KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence Obsah 1 PREAMBULE...

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Záznam z jednání Výbor RVKPP pro udělování certifikací

Záznam z jednání Výbor RVKPP pro udělování certifikací Záznam z jednání Výbor RVKPP pro udělování certifikací Termín jednání: 13. 3. 2013, 9:00 hodin Místo jednání: budova Úřadu vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1 Přítomni: dle presenční listiny

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Vážený pane hejtmane,

Vážený pane hejtmane, Vážený pane hejtmane, dovolte, abych Vám jako zástupce Asociace krajů ČR v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RV KPP ) poskytl touto cestou základní informace o aktuálních tématech

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Odbor školství, mládeţe a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005

Odbor školství, mládeţe a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŢE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeţe a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1 ÚVOD...

Více

Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze

Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze Cíle } Pro oddělení prevence MHMP realizovalo PCPP } Zmapovat situaci při poskytování primární prevence rizikového chování (PPRCH) na pražských školách.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více