Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006"

Transkript

1 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007

2 Specifický cíl Zvýšení efektivity systému protidrogové politiky v Moravskoslezském kraji Cíl 1 Existence funkční pracovní skupiny protidrogové prevence (PSPP) při výboru sociálním zastupitelstva kraje Úzká spolupráce PSPP s výborem sociálním zastupitelstva kraje - pravidelné informování výboru sociálního ZK o činnosti PSPP - zápisy z pracovních jednání PSPP, zápisy z jednání výboru sociálního Pracovní skupina protidrogové prevence plní ve vztahu k výboru sociálnímu zastupitelstva kraje poradní roli ve věcech protidrogové prevence a realizace krajské strategie protidrogové politiky. Schází se dle potřeby, zejména však k projednávání a hodnocení žádostí o dotace v programech protidrogové politiky kraje a k hodnocení a zpracovávání strategických dokumentů kraje v dané oblasti. Pracovní jednání PSPP se uskutečnila , , , , a a z těchto jednání jsou pořízeny zápisy. Dne proběhlo telefonické jednání PSPP. Zpráva o činnosti PSPP byla výboru sociálnímu podána na jeho jednání dne Cíl 2 Existence Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období a Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Vypracování Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na léta radou a zastupitelstvem kraje schválená Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období byla předložena orgánům kraje na konci roku Radou kraje byla projednána dne a usnesením č. 38/1620 byla doporučena zastupitelstvu kraje ke schválení. Zastupitelstvo kraje daný dokument na svém jednání dne usnesením č. 8/778/1 schválilo. Vypracování Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období radou a zastupitelstvem kraje schválená Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období

3 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období byla předložena orgánům kraje na konci roku Radou kraje byla projednána dne a usnesením č. 38/1620 byla doporučena zastupitelstvu kraje ke schválení. Zastupitelstvo kraje daný dokument na svém jednání dne usnesením č. 8/778/1 schválilo. Specifický cíl Efektivní primární prevence užívání návykových látek v Moravskoslezském kraji Cíl 3 Realizace stávajících programů specifické primární prevence užívání drog Udržení stávajících aktivit specifické primární prevence užívání drog potřebných pro zajištění minimálních preventivních programů na školách v Moravskoslezském kraji - počet realizovaných programů - počet oslovených žáků a studentů na školách - individuální hodnocení programů ze strany žáků, studentů a škol Souhrnné informace o plnění minimálních preventivních programů ve školách jsou k dispozici ve Zprávě o naplňování školních preventivních strategií. Celkem bylo v Moravskoslezském kraji vytvořeno 94 školních poradenských týmů. 54 škol reagovalo na finanční nabídku kraje k vytvoření funkce školního psychologa či školního speciálního pedagoga. V programech specifické primární prevence bylo na základních školách osloveno žáků a na středních školách studentů. V rámci evaluací, smluvených mezi školami a poskytovateli služeb specifické primární prevence, probíhalo individuální hodnocení programů ze strany žáků a studentů škol, hodnocení jsou součástí závěrečných zpráv, které jsou k dispozici oblastním metodikům prevence. Finanční podpora kvalitních programů specifické primární prevence v Moravskoslezském kraji - zpracované zprávy o realizovaných programech (výroční zpráva, evaluační zpráva) V roce 2006 byly vyhlášeny dotační programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů financované z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také dotační programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj v roce 2005 a 2006 poskytl finanční prostředky na podporu prevence sociálně patologických jevů v celkové výši Kč.

4 Počet podaných žádostí Celková výše požadovaných dotací (Kč) Počet podpořených projektů Celková výše poskytnutých dotací (Kč) 2005 Rozpočet MSK Státní rozpočet (MŠMT), administrováno MSK Rozpočet MSK Státní rozpočet (MŠMT), administrováno MSK Evaluační zprávy byly vypracovány a jsou veřejně přístupné na webových stránkách Moravskoslezského kraje ( Specifický cíl Snížení potenciálních rizik užívání všech typů drog a ekonomické, zdravotní a sociální dopady jejich užívání na jedince a společnost (služby harm-reduction) Cíl 4 Co nejvyšší počet aktivních uživatelů drog v kontaktu s institucemi, které je mohou ovlivňovat k bezpečnějšímu životnímu stylu, léčbě a abstinenci Finanční podpora kvalitních programů, které nabízejí pomoc uživatelům drog, programů zajišťujících výměny injekčních stříkaček a jehel a motivační trénink k bezpečnějšímu chování - počet podpořených nízkoprahových zařízení pro problémové uživatele drog - počet uživatelů drog, kteří využili služeb nízkoprahových zařízení - počet klientů, kterým byla zprostředkována léčba - zpracované zprávy o realizovaných programech (výroční zpráva, evaluační zpráva) V roce 2006 byl v rámci dotačního programu protidrogové politiky kraje vyhlášen podprogram na podporu služeb poskytovaných v oblasti harm reduction (nízkoprahová zařízení zaměřená na práci s uživateli drog a jejich blízkými, terénní programy zaměřené na kontaktování skryté populace uživatelů drog, drogové agentury ad.). Celkem bylo do tohoto podprogramu předloženo 14 projektů, z toho bylo 9 projektů podpořeno; celková dotace poskytnuta v rámci dotačního řízení na tuto oblast činila Kč.

5 Údaje o počtu uživatelů drog klientů nízkoprahových zařízení a uživatelů drog, kterým byla zprostředkována léčba, jsou obsaženy ve výročních zprávách poskytovatelů služeb protidrogové prevence, které jsou na odbor sociálních věcí předkládány v souvislosti s vyúčtováním dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje či dotací ze státního rozpočtu. Potřebná data jsou k dispozici také ve výroční zprávě drogové epidemiologie vydávané každoročně Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě. Tato data jsou následně využívána při zpracování výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky kraje. Monitoring drogové scény a analýza potřeb zřízení nízkoprahového zařízení pro uživatele drog na Novojičínsku - závěrečná zpráva shrnující výsledky jednotlivých realizovaných substudií, tvořících samostatné části zprávy - opatření vycházející ze zpracované závěrečné zprávy Závěry studie Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín byly zpracovatelem, sdružením SCAN, prezentovány v Kopřivnici dne Text studie je k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje či na webových stránkách města Kopřivnice ( Ze závěrů studie vyplývá, že se situace na drogové scéně v rámci okresu Nový Jičín ve sledovaných ukazatelích výrazně nevzdaluje celorepublikovému průměru. Z institucionálního kontextu služeb protidrogové prevence však vyplývá podhodnocení a nedostatečná dostupnost daných služeb v regionu, nedostatečná komunikace mezi různými složkami systému prevence a léčby a nevyhovující systém financování. Na uvedené výstupy bude reagováno návrhem příslušných opatření pro 2. akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Specifický cíl Zvyšování kvality života uživatelů všech typů drog, jejich rodičů a blízkých prostřednictvím dostupnosti kvalitních služeb léčby a resocializace Cíl 5 Dostupná, kvalitní a provázaná síť léčby a následné péče pro uživatele drog včetně alkoholu Finanční podpora kvalitních programů léčby a resocializace uživatelů drog (včetně alkoholu) v Moravskoslezském kraji - grantové řízení na podporu protidrogové politiky - počet podpořených kvalitních programů léčby a resocializace

6 Dotační řízení v oblasti protidrogové politiky kraje pro rok 2006 bylo vyhlášeno usnesením rady kraje č. 43/1816 ze dne Vzhledem k výši vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu kraje byla podpora zacílena na služby harm-reduction. V rámci dotačního řízení byl podpořen projekt sdružení Modrý kříž v ČR, které se věnuje specifické práci s lidmi s alkoholovou závislostí. V průběhu roku 2006 byla však tato dotace vzhledem k nedostatečnému finančnímu zajištění celého projektu z dalších zdrojů do rozpočtu kraje vrácena. Analýza stávající sítě zařízení věnujících se prevenci a léčbě závislostí na alkoholu a nikotinu v Moravskoslezském kraji - informace o kapacitách, klientele a potřebách v oblasti léčby alkoholové závislosti a závislosti na nikotinu Analýza stávající sítě zařízení poskytujících služby osobám závislým na alkoholu a nikotinu nebyla dosud provedena. V současné době je navázána spolupráce se sdružením Modrý kříž v ČR, které se věnuje práci s lidmi s alkoholovou závislostí. Plnění tohoto opatření bude přesunuto do 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Specifický cíl Zvyšování odborné úrovně regionálních protidrogových koordinátorů, poskytovatelů služeb a preventivních pracovníků Cíl 6 Zajistit odborný růst subjektů vstupujících do oblasti protidrogové prevence Odborné vzdělávací přednášky pro protidrogové koordinátory obcí s rozšířenou působností - počet uskutečněných odborných přednášek pro protidrogové koordinátory obcí s rozšířenou působností - individuální hodnocení odborných přednášek ze strany zúčastněných V roce 2006 proběhla dvě setkání s protidrogovými koordinátory působícími na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji. Prvním z nich bylo Fórum protidrogových koordinátorů organizované sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které se konalo v Praze. V sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se dne uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících v rámci Moravskoslezského kraje a zástupců poskytovatelů služeb protidrogové prevence, které bylo zaměřeno na hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období a diskusi o rozvoji služeb protidrogové prevence v kraji. V rámci setkání proběhla také prezentace zástupce Krajské hygienické

7 stanice zaměřená na Drogový informační systém. V průběhu tohoto setkání byli účastníci osloveni dotazníkem týkajícím se možností další spolupráce a potřeb směřujících k jejich odbornému rozvoji. Podpora stáží a praxí pro pedagogy v subjektech poskytující služby v oblasti primární prevence - počet realizovaných stáží a praxí pro pedagogy v subjektech poskytující služby v oblasti primární prevence Přestože jedna z dotačních priorit umožňovala realizovat stáže a praxe pro pedagogy v subjektech poskytujících služby v oblasti primární prevence za přispění dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebyla tato možnost v roce 2005 a 2006 využita. Postgraduální vzdělávání preventivních pracovníků - počet proškolených preventivních pracovníků Projekty na vzdělávání pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, včetně dlouhodobého a kontinuálního vzdělávání se sebezkušenostními prvky Počet Počet Počet podpořených podpořených účastníků projektů projektů Počet účastníků

8 Podpora vzdělávání pracovníků působících ve službách protidrogové prevence v rámci dotačního řízení kraje - počet podpořených projektů na vzdělávání pracovníků v oblasti protidrogové prevence Dotační řízení v oblasti protidrogové politiky kraje pro rok 2006 bylo vyhlášeno usnesením rady kraje č. 43/1816 ze dne a jedním z podprogramů byla podpora vzdělávání pracovníků působících ve službách protidrogové prevence. Celkem byly do tohoto programu předloženy 4 projekty, z nichž byl podpořen 1 částkou Kč. Specifický cíl Snížení dostupnosti legálních a nelegálních drog pro obecnou populaci a zejména pro nezletilé mladé lidi prostřednictvím využívání legislativních a institucionálních nástrojů Cíl 7 Efektivní využívání dostupných nástrojů ke snížení dostupnosti drog Kontrola podávání a prodávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků nezletilým - snížení prodeje alkoholových a tabákových výrobků nezletilým nebyl v období naplňování 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období sledován. Proběhla diskuse mezi zástupci Policie ČR a krajského úřadu nad možnostmi spolupráce při realizaci preventivních aktivit zaměřených na snížení konzumace alkoholových a tabákových výrobků mezi mládeží. Toto téma bylo řešeno v rámci pracovní komise pro mládež v rámci programu Zdraví 21. Opatření bude zahrnuto do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Specifický cíl Efektivní koordinace aktivit a subjektů zapojených do protidrogové prevence na všech úrovních a součinnost všech složek vstupujících do oblasti protidrogové prevence a politiky Cíl 8 Součinnost Moravskoslezského kraje s Úřadem vlády České republiky v oblasti protidrogové politiky

9 Úzká spolupráce s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) - výroční zpráva zpracovaná pro RVKPP - účast na jednáních a kontinuálním vzdělávání pořádaných RVKPP - participace na dotačních řízeních pro oblast protidrogové politiky vyhlašované RVKPP Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Moravskoslezského kraje v roce 2005 byla zpracována v průběhu roku 2006 a je k dispozici na webových stránkách kraje ( Obsahuje údaje o situaci na drogové scéně v kraji, hlavních ukazatelích, rozsahu služeb protidrogové prevence poskytovaných na území kraje a informace o institucionálním zajištění dané problematiky na jednotlivých stupních veřejné správy. Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pořádá pravidelná setkání krajských protidrogových koordinátorů, která jsou zaměřená jednak na vzdělávání a jednak na pracovní jednání k aktuálně řešeným otázkám. Termíny setkání v roce 2005 a 2006 spolu s řešenými tématy uvádí následující tabulka: Datum Téma Krajské akční plány Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie Primární prevence Základní aspekty financování dotačních programů Hospodaření neziskových organizací Zákon o sociálních službách Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami Primární prevence Informace o Centru adiktologie Public relations Pro účely dotačního řízení RVKPP jsou odborem sociálních věcí vydávána stanoviska k potřebnosti jednotlivých služeb v rámci kraje. Zástupce odboru sociálních věcí krajského úřadu, který zajišťuje agendu protidrogové politiky kraje, se pravidelně účastní jednání výboru pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci programů protidrogové politiky. Jednání dotačního výboru pro přidělení dotací na rok 2006 se uskutečnilo ve dnech , dotační řízení pro přidělení dotací na rok 2007 se konalo Počet předložených projektů Celková výše požadovaných dotací (Kč) Celková výše poskytnutých/navrhovaných* dotací (Kč) Dotační řízení vyhlášené v roce 2005 na spolufinancování služeb protidrogové prevence v roce 2006

10 Dotační řízení vyhlášené v roce 2006 na spolufinancování služeb protidrogové prevence v roce * ke dni předkládání zprávy nebyl návrh dotačního výboru na poskytnutí dotací na spolufinancování služeb protidrogové prevence v roce 2007 schválen RVKPP Spolupráce s věcně příslušnými ministerstvy (MZ, MPSV, MŠMT, MV, MS) - participace na dotačních řízeních pro oblast protidrogové politiky, budou-li ji resorty vyžadovat - jednání na úrovni resortů, nebo meziresortní jednání Krajští protidrogoví koordinátoři se účastní pouze dotačního řízení vyhlašovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pro účely tohoto dotačního řízení jsou odborem sociálních věcí krajského úřadu vydávána také stanoviska k potřebnosti daných služeb v rámci kraje. O dotacích na realizaci programů protidrogové politiky v roce 2006 se jednalo na zasedání dotačního výboru Ministerstva zdravotnictví dne Tohoto jednání se zúčastnil zástupce odboru sociálních věcí krajského úřadu. Dotační řízení na spolufinancování programů protidrogové politiky pro rok 2007 se bude konat v březnu Pro rok 2006 byly do dotačního řízení Ministerstva zdravotnictví předloženy tři projekty poskytovatelů služeb protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji, pro rok 2007 byl předložen jeden projekt. Pro dotační řízení v Programu podpory aktivit zaměřených na protidrogovou politiku vyhlašované v roce 2005 Ministerstvem práce a sociálních věcí byla vydávána stanoviska odboru sociálních věcí týkající se zejména potřebnosti dané služby v regionu. Celkem bylo vydáno 9 doporučení k projektům realizovaným na území Moravskoslezského kraje. V roce 2006 se dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí, programu podpory B (aktivity realizované na nadregionální úrovni) zúčastnil jeden poskytovatel služeb protidrogové prevence, jemuž bylo vydáno doporučení odboru sociálních věcí krajského úřadu.

11 Cíl 9 Meziodborová spolupráce v rámci Krajského úřadu MSK Úzká spolupráce odboru sociálních věcí s odborem školství, mládeže a sportu KÚ MSK zejména v oblasti preventivních aktivit, úzká spolupráce odboru sociálních věcí s odborem zdravotnictví KÚ MSK zejména v oblasti léčby - meziodborová (telefonická, ová, ústní) jednání o aktuálních problémech v oblasti protidrogové prevence a politiky - společný postup při řešení problému v oblasti drog, vycházející ze Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje Úzká spolupráce v oblasti protidrogové politiky kraje probíhá zejména mezi odborem sociálních věcí a odborem školství, mládeže a sportu krajského úřadu, který zastřešuje problematiku prevence sociálně patologických jevů včetně specifické primární prevence drogových závislostí. Krajský školský koordinátor prevence i krajský protidrogový koordinátor jsou členy pracovní komise pro mládež fungující v rámci programu Zdraví 21. S odborem zdravotnictví krajského úřadu je spolupráce založena zejména na předávání informací týkajících se zneužívání substituční léčby drogových závislostí. Cíl 10 Zajištění koordinace protidrogové politiky na místní úrovni Setkávání obecních protidrogových koordinátorů obcí z rozšířenou působností spojené s jejich vzděláváním - uskutečněná setkání obecních protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností - zápisy ze setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností - individuální hodnocení setkávání a vzdělávacích přednášek ze strany obecních protidrogových koordinátorů V roce 2006 proběhla dvě setkání s protidrogovými koordinátory působícími na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji. Prvním z nich bylo Fórum protidrogových koordinátorů organizované sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které se konalo v Praze. V sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se dne uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících v rámci Moravskoslezského kraje a zástupců poskytovatelů služeb protidrogové prevence, které bylo zaměřeno na hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období a diskusi o rozvoji služeb protidrogové prevence v kraji. V rámci setkání proběhla také prezentace zástupce Krajské hygienické stanice zaměřená na Drogový informační systém. V průběhu tohoto setkání byli

12 účastníci osloveni dotazníkem týkajícím se možností další spolupráce a potřeb směřujících k jejich odbornému rozvoji. Metodická pomoc při komunitním plánování v oblasti protidrogové prevence - komunitní plány obcí, data potřebná k podpoře procesu komunitního plánování v kraji V Moravskoslezském kraji je současné době v různých fázích procesu komunitního plánování 19 obcí, z nichž 7 má již komunitní plán zpracován. Oblast protidrogové prevence je v rámci komunitního plánování v jednotlivých obcích řešena různě, nejčastěji v rámci pracovních skupin zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů, mládež apod. Ze strany krajského úřadu probíhá podpora komunitního plánování jako celku, nejsou řešeny dílčí problémy jednotlivých pracovních skupin. Na krajské úrovni byl proces komunitního plánování zahájen počátkem roku Cíl 11 Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti specifické primární prevence Osobní návštěva krajského protidrogového koordinátora nebo školského koordinátora preventivních aktivit v jednotlivých zařízeních poskytujících služby specifické primární prevence v kraji - uskutečněné návštěvy v zařízeních - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby specifické primární prevence v kraji Společné návštěvy krajského protidrogového koordinátora a školského koordinátora preventivních aktivit v zařízeních poskytujících služby specifické primární prevence v kraji se uskutečnily v průběhu letních měsíců roku Z těchto návštěv je pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Užší spolupráce pak probíhá mezi krajským školským koordinátorem preventivních aktivit. Setkání všech poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence v Moravskoslezském kraji - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence - zápis ze setkání Dne se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících na obecních úřadech obcí

13 s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji, včetně poskytovatelů služeb specifické primární prevence. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Vypracování akčního plánu v oblasti specifické primární prevence na období ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti primární prevence vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast specifické primární prevence a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast specifické primární prevence na období Na výše uvedeném pracovním setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji proběhlo hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Účastníci setkání i omluveni zástupci jednotlivých obcí i poskytovatelů služeb protidrogové prevence byli požádání o spolupráci při zpracovávání akčního plánu na příští období a vyzváni k formulaci jednotlivých cílů a opatření. Tyto náměty jsou zapracovány do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 12 Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti snižování rizik (harm reduction) Osobní návštěva krajského protidrogového koordinátora jednotlivých zařízení poskytující služby harm reduction v kraji - uskutečněné návštěvy v zařízeních - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby v oblasti harm reduction v kraji Návštěvy krajského protidrogového koordinátora v zařízeních poskytujících služby harm-reduction v kraji se uskutečnily v průběhu podzimu 2005 a letních měsíců roku Z těchto návštěv je pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Setkání všech poskytovatelů služeb v oblasti harm reduction v Moravskoslezském kraji - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence - zápis ze setkání

14 Dne se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji, včetně poskytovatelů služeb harm-reduction. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Vypracování akčního plánu v oblasti harm reduction na období ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti harm reduction vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast harm reduction a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast harm reduction na rok Na výše uvedeném pracovním setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji proběhlo hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Účastníci setkání i omluveni zástupci jednotlivých obcí i poskytovatelů služeb protidrogové prevence byli požádání o spolupráci při zpracovávání akčního plánu na příští období a vyzváni k formulaci jednotlivých cílů a opatření. Tyto náměty jsou zapracovány do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 13 Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti léčby a resocializace Osobní návštěva krajského protidrogového koordinátora jednotlivých zařízení v kraji - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby specifické primární prevence v kraji Návštěvy krajského protidrogového koordinátora v zařízeních poskytujících služby v oblasti léčby a resocializace v kraji se uskutečnily v průběhu podzimu 2005 a letních měsíců roku Z těchto návštěv je pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Setkání poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace - zápis ze setkání

15 Dne se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji, včetně poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Vypracování akčního plánu v oblasti léčby a resocializace na období ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti resocializace a léčby vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast resocializace a léčby drogově závislých a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast léčby a resocializace na rok Na výše uvedeném pracovním setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji proběhlo hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Účastníci setkání i omluveni zástupci jednotlivých obcí i poskytovatelů služeb protidrogové prevence byli požádání o spolupráci při zpracovávání akčního plánu na příští období a vyzváni k formulaci jednotlivých cílů a opatření. Tyto náměty jsou zapracovány do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 14 Spolupráce Moravskoslezského kraje s Policií ČR Využívání dat o trestné činnosti v kraji - získaná data o určitých aspektech drogové scény v Moravskoslezském kraji - zpravovaná data Data o trestné činnosti páchané v Moravskoslezském kraji v souvislosti se zneužíváním návykových látek jsou využívána především při zpracovávání výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v kraji. Zejména bylo pracováno s daty zveřejněnými ve Výroční zprávě o situaci v oblasti drog v České republice v roce 2005, vydané Policií ČR, Národní protidrogovou centrálou služby kriminální policie a vyšetřování a statistickými výkazy ke kriminalitě zpracovávanými Policejním prezídiem Policie ČR. Hledání společného dialogu s Policií ČR ve věci efektivního ošetření výskytu některých sociálně patologických jevů, včetně zneužívání drog a alkoholu u dětí a mládeže

16 - počet jednání s Policií ČR - závěry vyvozené z jednání s Policií ČR Krajský školský koordinátor prevence i krajský protidrogový koordinátor jsou členy pracovní komise pro mládež fungující v rámci programu Zdraví 21. V rámci naplňování tohoto programu jsou diskutovány také možnosti spolupráce při eliminaci výskytu některých sociálně-patologických jevů, včetně zneužívání drog a alkoholu u dětí a mládeže. Krajský protidrogový koordinátor se v říjnu 2005 zúčastnil jednání preventivně-informačních skupin Policie ČR, kde byla diskutována problematika protidrogové prevence i represe. Vzhledem ke skutečnosti, že je agenda související s protidrogovou politikou kraje řešena v rámci jednoho pracovního úvazku spolu s agendou prevence kriminality, probíhají také pravidelná jednání se zástupci Správy Severomoravského kraje Policie ČR. Tato jednání se vztahují zejména k přípravě Programu prevence kriminality na místní úrovni Partnerství, jehož součástí je také oblast prevence sociálně-patologických jevů. Cíl 15 Spolupráce Moravskoslezského kraje s Krajskou hygienickou stanicí MSK v Ostravě Využívání dlouhodobého monitoringu prováděného Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě a hygienickou stanicí hl.m. Prahy při mapování drogové scény v kraji - získaná data o určitých aspektech drogové scény v Moravskoslezském kraji - zpravovaná data Data sbíraná a zpracovávaná Krajskou hygienickou stanicí jsou využívána především při zpracování výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v kraji. S problematikou provádění monitoringu drogové scény v kraji byli seznámeni také protidrogoví koordinátoři obcí s rozšířenou působností a zástupci poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji na jejich společném setkání, které se konalo v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Participace na realizaci programu ZDRAVÍ 21 v Moravskoslezském kraji - opatření přijatá v rámci realizace programu ZDRAVÍ 21, zejména pak cíle č Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem a cíle č. 4 - Zdraví mladých Jednotlivé aktivity se průběžně realizují, v roce 2005 se uskutečnila čtyři setkání, v roce 2006 tři setkání. Informace o programu jsou veřejnosti přístupné na webových

17 stránkách programu Zdraví 21 ( Probíhá spolupráce se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, který v roce 2006 organizoval několik akcí zaměřených na prevenci kouření (akce při příležitosti Světového dne tabáku, program Kouření a já zacílený na žáky 2. stupně ZŠ, mezinárodní soutěž pro kuřáky, přednášková činnost). Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Specifický cíl Poskytování dotací kvalitním a efektivním programům protidrogové politiky v kraji Cíl 16 Přijetí certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog jako hlavní nástroj záruky kvality služeb hrazených z prostředků kraje Seznámení sociálního výboru se systémem certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog - zohlednění certifikátu odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog při udělování dotací z rozpočtu kraje Podrobná informace o procesu certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog byla předána na jednání výboru sociálního zastupitelstva kraje na jeho jednání dne Zároveň bylo zmíněno opatření 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období , na základě kterého bude možné v následujících letech v programech protidrogové politiky kraje financovat dotacemi z rozpočtu kraje pouze certifikované služby protidrogové prevence. Cíl 17 Existence evaluačního systému v programech protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji Prosazování a vyžadování kvalitní supervize u programů na protidrogovou prevenci - supervizoři programů na protidrogovou prevenci jsou odborníci s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi v příslušné oblasti protidrogové prevence - pravidelně probíhající supervize programů - supervizní zprávy Realizace opatření bude v souladu s 1. akčním plánem realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období zahájena v roce 2007, kdy budou příslušné informace a zprávy vyžadovány v případě vyhlášení dotačního

18 řízení na programy protidrogové politiky kraje. Zároveň bude toto opatření zahrnuto také do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Rozšíření žádostí o dotace z rozpočtu kraje o evaluační zprávu, o výroční zprávu za předchozí období a o certifikát odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog - nové podmínky pro programy protidrogové prevence, rozšíření podmínek žádosti o dotaci na programy protidrogové prevence o doložení výroční zprávy, zprávy supervizora a o certifikát odborné způsobilosti Realizace opatření bude v souladu s 1. akčním plánem realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období zahájena v roce 2007, kdy budou příslušné informace a zprávy vyžadovány v případě vyhlášení dotačního řízení na programy protidrogové politiky kraje. Zároveň bude toto opatření zahrnuto také do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 18 Participace PSPP při dotačním řízení na programy na protidrogovou politiku vyhlašované krajem Předložení projektů na protidrogovou politiku vyhlašované krajem k posouzení PSPP - projekty PSPP doporučené k poskytnutí dotace - zápis z jednání PSPP věnovaného programům protidrogové politiky vyhlašovaným krajem - akceptace doporučení PSPP výborem sociálním zastupitelstva kraje V roce 2006 byly žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti protidrogové politiky kraje projednány pracovní skupinou protidrogové prevence na jejím jednání dne Z tohoto jednání byl pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Závěry a doporučení vzešlá z uvedeného jednání byla dne předložena výboru sociálnímu zastupitelstva kraje, který je akceptoval a následně doporučil orgánům kraje ke schválení.

19 Specifický cíl Informování veřejnosti v kraji a zavedení modelu všestranné komunikace, tak aby byly veřejnosti poskytovány objektivní, spolehlivé a vyvážené informace o užívání drog (včetně alkoholu) o jeho dopadech a o realizovaných opatřeních a podpora výzkumu a aktuálního monitoringu drogové scény a následná aplikace získaných poznatků v praxi Cíl 19 Zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice drogových závislostí Informování o protidrogové politice kraje v měsíčníku Moravskoslezský kraj a v regionálním tisku - počet vydaných článků Informace o protidrogové politice kraje byly hlavním tématem měsíčníku Moravskoslezský kraj v lednu Zařadit na oficiální webové stránky Moravskoslezského kraje v sekci sociální věci okénko pro protidrogovou politiku kraje - rozšíření sekce sociálních věcí na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje o okénko pro protidrogovou politiku - pravidelná aktualizace tohoto odkazu Webové stránky Moravskoslezského kraje obsahují v sekci Sociální věcí podsekci Sociální prevence (protidrogová prevence, prevence kriminality) Na této stránce jsou zveřejněny dokumenty týkající se protidrogové politiky Moravskoslezského kraje (Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období , 1. akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období ), výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky kraje za uplynulá období, dokumenty týkající se prevence sociálně patologických jevů (Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období , 1. akční plán realizace Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období ) a aktuality vztahující se k dané tématice. V následujícím roce bude tato stránka dále doplňována a aktualizována. Podpora vzniku internetové on-line poradny v oblasti protidrogové prevence v kraji

20 - funkční internetová poradna poskytující služby jak uživatelům drog, tak široké laické a odborné veřejnosti Projekt sdružení Černobílý svět, v jehož rámci měla být zajištěna internetová poradna o drogové problematice byl předložen do dotačního řízení v programu protidrogové politiky kraje v roce Vzhledem k jeho nízkému hodnocení však nebyl v tomto dotačním řízení podpořen. Několik poskytovatelů služeb protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji nabízí v rámci svých služeb také internetové poradenství, toto je však zajišťováno pouze v omezeném rozsahu. Zároveň však dobře fungují celostátní internetové poradny v oblasti drogové problematiky, které jsou zajišťovány organizacemi sídlícími mimo území Moravskoslezského kraje. Cíl 20 Zajištění pravidelného monitoringu drogové scény v kraji Zpracování výroční zprávy ve věcech drog za uplynulý rok - výroční zpráva za rok 2005 a za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2005 byla zpracována v průběhu roku 2006 a je zveřejněná na webových stránkách kraje v sekci Sociální věci, podsekci Sociální prevence ( Při jejím zpracovávání byly využity informace Krajské hygienické stanice, Policie ČR, Národní protidrogové centrály, poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji a protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností. Výroční zpráva za rok 2006 bude zpracována v průběhu roku Cíl 21 Zajištění výzkumem ověřených poznatků o drogové scéně v Moravskoslezském kraji Jednání s Ostravskou univerzitou ve věci zpracování diplomových prací v oblasti nelegálních i legálních drog v kraji - diplomové práce studentů poskytující ověřená data o drogové scéně v Moravskoslezském kraji Návrh vhodných témat souvisejících s protidrogovou problematikou a využitelných při realizaci krajské protidrogové politiky byl předán Ostravské univerzitě v Ostravě v dubnu V současné době nemá odbor sociálních věcí informace o jejich využití.

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011-2014 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí 2 OBSAH STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Vážený pane hejtmane,

Vážený pane hejtmane, Vážený pane hejtmane, dovolte, abych Vám jako zástupce Asociace krajů ČR v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RV KPP ) poskytl touto cestou základní informace o aktuálních tématech

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

12/25 Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku

12/25 Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku Věstník NKÚ, kontrolní závěry 251 12/25 Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Akční plán protidrogové politiky. hlavního města Prahy. na období 2014 až 2016

Akční plán protidrogové politiky. hlavního města Prahy. na období 2014 až 2016 Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období až 1 Obsah ÚVOD... 3 1. PRIMÁRNÍ PREVENCE... 5 1. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY PRIMÁRNÍ PREVENCE... 6 1.1 Certifikace... 6 1.2 Systémové pojetí prevence

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

IV. Příloha č. 2 Přehled dotačních řízení krajů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

IV. Příloha č. 2 Přehled dotačních řízení krajů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 2 Přehled dotačních řízení krajů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Kraj: Hlavního město Praha Předpokládaná celková výše dotací na rok 2014: 40 mil. Kč (dle roku 2013) Vyhlášené

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí Obsah 1 Úvod... 5 2 Systém protidrogové politiky

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Evidence a vykazování dat v drogových službách a sekretariát RVKPP

Evidence a vykazování dat v drogových službách a sekretariát RVKPP Evidence a vykazování dat v drogových službách a sekretariát RVKPP 9. 2. 2012 Ing. Lucia Kiššová a Mgr. Blanka Petrošová sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úvodem Standardní součástí

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS ČR), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), PhDr. Petr Sadílek

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Sdružení Meta. Výroční zpráva. za rok 2011

Sdružení Meta. Výroční zpráva. za rok 2011 Sdružení Meta Výroční zpráva za rok 2011 Základní informace o sdružení Poslání: Sdruženi Meta, o. s., je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné a jiné podpoře zejména mladistvích osob, které by

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období

Více

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby V souladu se smlouvou o vnitřních vztazích sdružení Terénní programy Mělnicko ze dne 31.12.2010 Zpráva je podkladem pro průběžnou monitorovací zprávu za období:

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.

PhDr. Lucie Myšková, Ph.D. PhDr. Lucie Myšková, Ph.D. Sekce pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, školní a školské poradenské služby, prevenci a institucionální výchovu Oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence rizikového

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice.

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice. Město Kopřivnice ORM08p01 Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 pro rok zdravemesto.koprivnice.org Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 13.2. Město Kopřivnice Pozn.: tento

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 Obsah Úvod... 3 1. Vyhodnocení Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014... 5 2. Klíčové subjekty a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více