Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006"

Transkript

1 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007

2 Specifický cíl Zvýšení efektivity systému protidrogové politiky v Moravskoslezském kraji Cíl 1 Existence funkční pracovní skupiny protidrogové prevence (PSPP) při výboru sociálním zastupitelstva kraje Úzká spolupráce PSPP s výborem sociálním zastupitelstva kraje - pravidelné informování výboru sociálního ZK o činnosti PSPP - zápisy z pracovních jednání PSPP, zápisy z jednání výboru sociálního Pracovní skupina protidrogové prevence plní ve vztahu k výboru sociálnímu zastupitelstva kraje poradní roli ve věcech protidrogové prevence a realizace krajské strategie protidrogové politiky. Schází se dle potřeby, zejména však k projednávání a hodnocení žádostí o dotace v programech protidrogové politiky kraje a k hodnocení a zpracovávání strategických dokumentů kraje v dané oblasti. Pracovní jednání PSPP se uskutečnila , , , , a a z těchto jednání jsou pořízeny zápisy. Dne proběhlo telefonické jednání PSPP. Zpráva o činnosti PSPP byla výboru sociálnímu podána na jeho jednání dne Cíl 2 Existence Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období a Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Vypracování Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na léta radou a zastupitelstvem kraje schválená Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období byla předložena orgánům kraje na konci roku Radou kraje byla projednána dne a usnesením č. 38/1620 byla doporučena zastupitelstvu kraje ke schválení. Zastupitelstvo kraje daný dokument na svém jednání dne usnesením č. 8/778/1 schválilo. Vypracování Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období radou a zastupitelstvem kraje schválená Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období

3 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období byla předložena orgánům kraje na konci roku Radou kraje byla projednána dne a usnesením č. 38/1620 byla doporučena zastupitelstvu kraje ke schválení. Zastupitelstvo kraje daný dokument na svém jednání dne usnesením č. 8/778/1 schválilo. Specifický cíl Efektivní primární prevence užívání návykových látek v Moravskoslezském kraji Cíl 3 Realizace stávajících programů specifické primární prevence užívání drog Udržení stávajících aktivit specifické primární prevence užívání drog potřebných pro zajištění minimálních preventivních programů na školách v Moravskoslezském kraji - počet realizovaných programů - počet oslovených žáků a studentů na školách - individuální hodnocení programů ze strany žáků, studentů a škol Souhrnné informace o plnění minimálních preventivních programů ve školách jsou k dispozici ve Zprávě o naplňování školních preventivních strategií. Celkem bylo v Moravskoslezském kraji vytvořeno 94 školních poradenských týmů. 54 škol reagovalo na finanční nabídku kraje k vytvoření funkce školního psychologa či školního speciálního pedagoga. V programech specifické primární prevence bylo na základních školách osloveno žáků a na středních školách studentů. V rámci evaluací, smluvených mezi školami a poskytovateli služeb specifické primární prevence, probíhalo individuální hodnocení programů ze strany žáků a studentů škol, hodnocení jsou součástí závěrečných zpráv, které jsou k dispozici oblastním metodikům prevence. Finanční podpora kvalitních programů specifické primární prevence v Moravskoslezském kraji - zpracované zprávy o realizovaných programech (výroční zpráva, evaluační zpráva) V roce 2006 byly vyhlášeny dotační programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů financované z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také dotační programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj v roce 2005 a 2006 poskytl finanční prostředky na podporu prevence sociálně patologických jevů v celkové výši Kč.

4 Počet podaných žádostí Celková výše požadovaných dotací (Kč) Počet podpořených projektů Celková výše poskytnutých dotací (Kč) 2005 Rozpočet MSK Státní rozpočet (MŠMT), administrováno MSK Rozpočet MSK Státní rozpočet (MŠMT), administrováno MSK Evaluační zprávy byly vypracovány a jsou veřejně přístupné na webových stránkách Moravskoslezského kraje (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/mas_0504.html). Specifický cíl Snížení potenciálních rizik užívání všech typů drog a ekonomické, zdravotní a sociální dopady jejich užívání na jedince a společnost (služby harm-reduction) Cíl 4 Co nejvyšší počet aktivních uživatelů drog v kontaktu s institucemi, které je mohou ovlivňovat k bezpečnějšímu životnímu stylu, léčbě a abstinenci Finanční podpora kvalitních programů, které nabízejí pomoc uživatelům drog, programů zajišťujících výměny injekčních stříkaček a jehel a motivační trénink k bezpečnějšímu chování - počet podpořených nízkoprahových zařízení pro problémové uživatele drog - počet uživatelů drog, kteří využili služeb nízkoprahových zařízení - počet klientů, kterým byla zprostředkována léčba - zpracované zprávy o realizovaných programech (výroční zpráva, evaluační zpráva) V roce 2006 byl v rámci dotačního programu protidrogové politiky kraje vyhlášen podprogram na podporu služeb poskytovaných v oblasti harm reduction (nízkoprahová zařízení zaměřená na práci s uživateli drog a jejich blízkými, terénní programy zaměřené na kontaktování skryté populace uživatelů drog, drogové agentury ad.). Celkem bylo do tohoto podprogramu předloženo 14 projektů, z toho bylo 9 projektů podpořeno; celková dotace poskytnuta v rámci dotačního řízení na tuto oblast činila Kč.

5 Údaje o počtu uživatelů drog klientů nízkoprahových zařízení a uživatelů drog, kterým byla zprostředkována léčba, jsou obsaženy ve výročních zprávách poskytovatelů služeb protidrogové prevence, které jsou na odbor sociálních věcí předkládány v souvislosti s vyúčtováním dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje či dotací ze státního rozpočtu. Potřebná data jsou k dispozici také ve výroční zprávě drogové epidemiologie vydávané každoročně Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě. Tato data jsou následně využívána při zpracování výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky kraje. Monitoring drogové scény a analýza potřeb zřízení nízkoprahového zařízení pro uživatele drog na Novojičínsku - závěrečná zpráva shrnující výsledky jednotlivých realizovaných substudií, tvořících samostatné části zprávy - opatření vycházející ze zpracované závěrečné zprávy Závěry studie Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín byly zpracovatelem, sdružením SCAN, prezentovány v Kopřivnici dne Text studie je k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje či na webových stránkách města Kopřivnice (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty&idm=u). Ze závěrů studie vyplývá, že se situace na drogové scéně v rámci okresu Nový Jičín ve sledovaných ukazatelích výrazně nevzdaluje celorepublikovému průměru. Z institucionálního kontextu služeb protidrogové prevence však vyplývá podhodnocení a nedostatečná dostupnost daných služeb v regionu, nedostatečná komunikace mezi různými složkami systému prevence a léčby a nevyhovující systém financování. Na uvedené výstupy bude reagováno návrhem příslušných opatření pro 2. akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Specifický cíl Zvyšování kvality života uživatelů všech typů drog, jejich rodičů a blízkých prostřednictvím dostupnosti kvalitních služeb léčby a resocializace Cíl 5 Dostupná, kvalitní a provázaná síť léčby a následné péče pro uživatele drog včetně alkoholu Finanční podpora kvalitních programů léčby a resocializace uživatelů drog (včetně alkoholu) v Moravskoslezském kraji - grantové řízení na podporu protidrogové politiky - počet podpořených kvalitních programů léčby a resocializace

6 Dotační řízení v oblasti protidrogové politiky kraje pro rok 2006 bylo vyhlášeno usnesením rady kraje č. 43/1816 ze dne Vzhledem k výši vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu kraje byla podpora zacílena na služby harm-reduction. V rámci dotačního řízení byl podpořen projekt sdružení Modrý kříž v ČR, které se věnuje specifické práci s lidmi s alkoholovou závislostí. V průběhu roku 2006 byla však tato dotace vzhledem k nedostatečnému finančnímu zajištění celého projektu z dalších zdrojů do rozpočtu kraje vrácena. Analýza stávající sítě zařízení věnujících se prevenci a léčbě závislostí na alkoholu a nikotinu v Moravskoslezském kraji - informace o kapacitách, klientele a potřebách v oblasti léčby alkoholové závislosti a závislosti na nikotinu Analýza stávající sítě zařízení poskytujících služby osobám závislým na alkoholu a nikotinu nebyla dosud provedena. V současné době je navázána spolupráce se sdružením Modrý kříž v ČR, které se věnuje práci s lidmi s alkoholovou závislostí. Plnění tohoto opatření bude přesunuto do 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Specifický cíl Zvyšování odborné úrovně regionálních protidrogových koordinátorů, poskytovatelů služeb a preventivních pracovníků Cíl 6 Zajistit odborný růst subjektů vstupujících do oblasti protidrogové prevence Odborné vzdělávací přednášky pro protidrogové koordinátory obcí s rozšířenou působností - počet uskutečněných odborných přednášek pro protidrogové koordinátory obcí s rozšířenou působností - individuální hodnocení odborných přednášek ze strany zúčastněných V roce 2006 proběhla dvě setkání s protidrogovými koordinátory působícími na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji. Prvním z nich bylo Fórum protidrogových koordinátorů organizované sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které se konalo v Praze. V sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se dne uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících v rámci Moravskoslezského kraje a zástupců poskytovatelů služeb protidrogové prevence, které bylo zaměřeno na hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období a diskusi o rozvoji služeb protidrogové prevence v kraji. V rámci setkání proběhla také prezentace zástupce Krajské hygienické

7 stanice zaměřená na Drogový informační systém. V průběhu tohoto setkání byli účastníci osloveni dotazníkem týkajícím se možností další spolupráce a potřeb směřujících k jejich odbornému rozvoji. Podpora stáží a praxí pro pedagogy v subjektech poskytující služby v oblasti primární prevence - počet realizovaných stáží a praxí pro pedagogy v subjektech poskytující služby v oblasti primární prevence Přestože jedna z dotačních priorit umožňovala realizovat stáže a praxe pro pedagogy v subjektech poskytujících služby v oblasti primární prevence za přispění dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebyla tato možnost v roce 2005 a 2006 využita. Postgraduální vzdělávání preventivních pracovníků - počet proškolených preventivních pracovníků Projekty na vzdělávání pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, včetně dlouhodobého a kontinuálního vzdělávání se sebezkušenostními prvky Počet Počet Počet podpořených podpořených účastníků projektů projektů Počet účastníků

8 Podpora vzdělávání pracovníků působících ve službách protidrogové prevence v rámci dotačního řízení kraje - počet podpořených projektů na vzdělávání pracovníků v oblasti protidrogové prevence Dotační řízení v oblasti protidrogové politiky kraje pro rok 2006 bylo vyhlášeno usnesením rady kraje č. 43/1816 ze dne a jedním z podprogramů byla podpora vzdělávání pracovníků působících ve službách protidrogové prevence. Celkem byly do tohoto programu předloženy 4 projekty, z nichž byl podpořen 1 částkou Kč. Specifický cíl Snížení dostupnosti legálních a nelegálních drog pro obecnou populaci a zejména pro nezletilé mladé lidi prostřednictvím využívání legislativních a institucionálních nástrojů Cíl 7 Efektivní využívání dostupných nástrojů ke snížení dostupnosti drog Kontrola podávání a prodávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků nezletilým - snížení prodeje alkoholových a tabákových výrobků nezletilým nebyl v období naplňování 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období sledován. Proběhla diskuse mezi zástupci Policie ČR a krajského úřadu nad možnostmi spolupráce při realizaci preventivních aktivit zaměřených na snížení konzumace alkoholových a tabákových výrobků mezi mládeží. Toto téma bylo řešeno v rámci pracovní komise pro mládež v rámci programu Zdraví 21. Opatření bude zahrnuto do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Specifický cíl Efektivní koordinace aktivit a subjektů zapojených do protidrogové prevence na všech úrovních a součinnost všech složek vstupujících do oblasti protidrogové prevence a politiky Cíl 8 Součinnost Moravskoslezského kraje s Úřadem vlády České republiky v oblasti protidrogové politiky

9 Úzká spolupráce s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) - výroční zpráva zpracovaná pro RVKPP - účast na jednáních a kontinuálním vzdělávání pořádaných RVKPP - participace na dotačních řízeních pro oblast protidrogové politiky vyhlašované RVKPP Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Moravskoslezského kraje v roce 2005 byla zpracována v průběhu roku 2006 a je k dispozici na webových stránkách kraje (http://www.kr-t.cz/soc_0009.html). Obsahuje údaje o situaci na drogové scéně v kraji, hlavních ukazatelích, rozsahu služeb protidrogové prevence poskytovaných na území kraje a informace o institucionálním zajištění dané problematiky na jednotlivých stupních veřejné správy. Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pořádá pravidelná setkání krajských protidrogových koordinátorů, která jsou zaměřená jednak na vzdělávání a jednak na pracovní jednání k aktuálně řešeným otázkám. Termíny setkání v roce 2005 a 2006 spolu s řešenými tématy uvádí následující tabulka: Datum Téma Krajské akční plány Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie Primární prevence Základní aspekty financování dotačních programů Hospodaření neziskových organizací Zákon o sociálních službách Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami Primární prevence Informace o Centru adiktologie Public relations Pro účely dotačního řízení RVKPP jsou odborem sociálních věcí vydávána stanoviska k potřebnosti jednotlivých služeb v rámci kraje. Zástupce odboru sociálních věcí krajského úřadu, který zajišťuje agendu protidrogové politiky kraje, se pravidelně účastní jednání výboru pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci programů protidrogové politiky. Jednání dotačního výboru pro přidělení dotací na rok 2006 se uskutečnilo ve dnech , dotační řízení pro přidělení dotací na rok 2007 se konalo Počet předložených projektů Celková výše požadovaných dotací (Kč) Celková výše poskytnutých/navrhovaných* dotací (Kč) Dotační řízení vyhlášené v roce 2005 na spolufinancování služeb protidrogové prevence v roce 2006

10 Dotační řízení vyhlášené v roce 2006 na spolufinancování služeb protidrogové prevence v roce * ke dni předkládání zprávy nebyl návrh dotačního výboru na poskytnutí dotací na spolufinancování služeb protidrogové prevence v roce 2007 schválen RVKPP Spolupráce s věcně příslušnými ministerstvy (MZ, MPSV, MŠMT, MV, MS) - participace na dotačních řízeních pro oblast protidrogové politiky, budou-li ji resorty vyžadovat - jednání na úrovni resortů, nebo meziresortní jednání Krajští protidrogoví koordinátoři se účastní pouze dotačního řízení vyhlašovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pro účely tohoto dotačního řízení jsou odborem sociálních věcí krajského úřadu vydávána také stanoviska k potřebnosti daných služeb v rámci kraje. O dotacích na realizaci programů protidrogové politiky v roce 2006 se jednalo na zasedání dotačního výboru Ministerstva zdravotnictví dne Tohoto jednání se zúčastnil zástupce odboru sociálních věcí krajského úřadu. Dotační řízení na spolufinancování programů protidrogové politiky pro rok 2007 se bude konat v březnu Pro rok 2006 byly do dotačního řízení Ministerstva zdravotnictví předloženy tři projekty poskytovatelů služeb protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji, pro rok 2007 byl předložen jeden projekt. Pro dotační řízení v Programu podpory aktivit zaměřených na protidrogovou politiku vyhlašované v roce 2005 Ministerstvem práce a sociálních věcí byla vydávána stanoviska odboru sociálních věcí týkající se zejména potřebnosti dané služby v regionu. Celkem bylo vydáno 9 doporučení k projektům realizovaným na území Moravskoslezského kraje. V roce 2006 se dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí, programu podpory B (aktivity realizované na nadregionální úrovni) zúčastnil jeden poskytovatel služeb protidrogové prevence, jemuž bylo vydáno doporučení odboru sociálních věcí krajského úřadu.

11 Cíl 9 Meziodborová spolupráce v rámci Krajského úřadu MSK Úzká spolupráce odboru sociálních věcí s odborem školství, mládeže a sportu KÚ MSK zejména v oblasti preventivních aktivit, úzká spolupráce odboru sociálních věcí s odborem zdravotnictví KÚ MSK zejména v oblasti léčby - meziodborová (telefonická, ová, ústní) jednání o aktuálních problémech v oblasti protidrogové prevence a politiky - společný postup při řešení problému v oblasti drog, vycházející ze Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje Úzká spolupráce v oblasti protidrogové politiky kraje probíhá zejména mezi odborem sociálních věcí a odborem školství, mládeže a sportu krajského úřadu, který zastřešuje problematiku prevence sociálně patologických jevů včetně specifické primární prevence drogových závislostí. Krajský školský koordinátor prevence i krajský protidrogový koordinátor jsou členy pracovní komise pro mládež fungující v rámci programu Zdraví 21. S odborem zdravotnictví krajského úřadu je spolupráce založena zejména na předávání informací týkajících se zneužívání substituční léčby drogových závislostí. Cíl 10 Zajištění koordinace protidrogové politiky na místní úrovni Setkávání obecních protidrogových koordinátorů obcí z rozšířenou působností spojené s jejich vzděláváním - uskutečněná setkání obecních protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností - zápisy ze setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností - individuální hodnocení setkávání a vzdělávacích přednášek ze strany obecních protidrogových koordinátorů V roce 2006 proběhla dvě setkání s protidrogovými koordinátory působícími na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji. Prvním z nich bylo Fórum protidrogových koordinátorů organizované sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které se konalo v Praze. V sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se dne uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících v rámci Moravskoslezského kraje a zástupců poskytovatelů služeb protidrogové prevence, které bylo zaměřeno na hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období a diskusi o rozvoji služeb protidrogové prevence v kraji. V rámci setkání proběhla také prezentace zástupce Krajské hygienické stanice zaměřená na Drogový informační systém. V průběhu tohoto setkání byli

12 účastníci osloveni dotazníkem týkajícím se možností další spolupráce a potřeb směřujících k jejich odbornému rozvoji. Metodická pomoc při komunitním plánování v oblasti protidrogové prevence - komunitní plány obcí, data potřebná k podpoře procesu komunitního plánování v kraji V Moravskoslezském kraji je současné době v různých fázích procesu komunitního plánování 19 obcí, z nichž 7 má již komunitní plán zpracován. Oblast protidrogové prevence je v rámci komunitního plánování v jednotlivých obcích řešena různě, nejčastěji v rámci pracovních skupin zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů, mládež apod. Ze strany krajského úřadu probíhá podpora komunitního plánování jako celku, nejsou řešeny dílčí problémy jednotlivých pracovních skupin. Na krajské úrovni byl proces komunitního plánování zahájen počátkem roku Cíl 11 Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti specifické primární prevence Osobní návštěva krajského protidrogového koordinátora nebo školského koordinátora preventivních aktivit v jednotlivých zařízeních poskytujících služby specifické primární prevence v kraji - uskutečněné návštěvy v zařízeních - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby specifické primární prevence v kraji Společné návštěvy krajského protidrogového koordinátora a školského koordinátora preventivních aktivit v zařízeních poskytujících služby specifické primární prevence v kraji se uskutečnily v průběhu letních měsíců roku Z těchto návštěv je pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Užší spolupráce pak probíhá mezi krajským školským koordinátorem preventivních aktivit. Setkání všech poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence v Moravskoslezském kraji - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence - zápis ze setkání Dne se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících na obecních úřadech obcí

13 s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji, včetně poskytovatelů služeb specifické primární prevence. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Vypracování akčního plánu v oblasti specifické primární prevence na období ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti primární prevence vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast specifické primární prevence a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast specifické primární prevence na období Na výše uvedeném pracovním setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji proběhlo hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Účastníci setkání i omluveni zástupci jednotlivých obcí i poskytovatelů služeb protidrogové prevence byli požádání o spolupráci při zpracovávání akčního plánu na příští období a vyzváni k formulaci jednotlivých cílů a opatření. Tyto náměty jsou zapracovány do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 12 Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti snižování rizik (harm reduction) Osobní návštěva krajského protidrogového koordinátora jednotlivých zařízení poskytující služby harm reduction v kraji - uskutečněné návštěvy v zařízeních - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby v oblasti harm reduction v kraji Návštěvy krajského protidrogového koordinátora v zařízeních poskytujících služby harm-reduction v kraji se uskutečnily v průběhu podzimu 2005 a letních měsíců roku Z těchto návštěv je pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Setkání všech poskytovatelů služeb v oblasti harm reduction v Moravskoslezském kraji - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence - zápis ze setkání

14 Dne se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji, včetně poskytovatelů služeb harm-reduction. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Vypracování akčního plánu v oblasti harm reduction na období ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti harm reduction vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast harm reduction a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast harm reduction na rok Na výše uvedeném pracovním setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji proběhlo hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Účastníci setkání i omluveni zástupci jednotlivých obcí i poskytovatelů služeb protidrogové prevence byli požádání o spolupráci při zpracovávání akčního plánu na příští období a vyzváni k formulaci jednotlivých cílů a opatření. Tyto náměty jsou zapracovány do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 13 Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti léčby a resocializace Osobní návštěva krajského protidrogového koordinátora jednotlivých zařízení v kraji - zápisy z návštěv v zařízeních poskytující služby specifické primární prevence v kraji Návštěvy krajského protidrogového koordinátora v zařízeních poskytujících služby v oblasti léčby a resocializace v kraji se uskutečnily v průběhu podzimu 2005 a letních měsíců roku Z těchto návštěv je pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Setkání poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace - uskutečněné setkání poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace - zápis ze setkání

15 Dne se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji, včetně poskytovatelů služeb v oblasti léčby a resocializace. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Vypracování akčního plánu v oblasti léčby a resocializace na období ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti resocializace a léčby vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast resocializace a léčby drogově závislých a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast léčby a resocializace na rok Na výše uvedeném pracovním setkání protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji proběhlo hodnocení 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Účastníci setkání i omluveni zástupci jednotlivých obcí i poskytovatelů služeb protidrogové prevence byli požádání o spolupráci při zpracovávání akčního plánu na příští období a vyzváni k formulaci jednotlivých cílů a opatření. Tyto náměty jsou zapracovány do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 14 Spolupráce Moravskoslezského kraje s Policií ČR Využívání dat o trestné činnosti v kraji - získaná data o určitých aspektech drogové scény v Moravskoslezském kraji - zpravovaná data Data o trestné činnosti páchané v Moravskoslezském kraji v souvislosti se zneužíváním návykových látek jsou využívána především při zpracovávání výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v kraji. Zejména bylo pracováno s daty zveřejněnými ve Výroční zprávě o situaci v oblasti drog v České republice v roce 2005, vydané Policií ČR, Národní protidrogovou centrálou služby kriminální policie a vyšetřování a statistickými výkazy ke kriminalitě zpracovávanými Policejním prezídiem Policie ČR. Hledání společného dialogu s Policií ČR ve věci efektivního ošetření výskytu některých sociálně patologických jevů, včetně zneužívání drog a alkoholu u dětí a mládeže

16 - počet jednání s Policií ČR - závěry vyvozené z jednání s Policií ČR Krajský školský koordinátor prevence i krajský protidrogový koordinátor jsou členy pracovní komise pro mládež fungující v rámci programu Zdraví 21. V rámci naplňování tohoto programu jsou diskutovány také možnosti spolupráce při eliminaci výskytu některých sociálně-patologických jevů, včetně zneužívání drog a alkoholu u dětí a mládeže. Krajský protidrogový koordinátor se v říjnu 2005 zúčastnil jednání preventivně-informačních skupin Policie ČR, kde byla diskutována problematika protidrogové prevence i represe. Vzhledem ke skutečnosti, že je agenda související s protidrogovou politikou kraje řešena v rámci jednoho pracovního úvazku spolu s agendou prevence kriminality, probíhají také pravidelná jednání se zástupci Správy Severomoravského kraje Policie ČR. Tato jednání se vztahují zejména k přípravě Programu prevence kriminality na místní úrovni Partnerství, jehož součástí je také oblast prevence sociálně-patologických jevů. Cíl 15 Spolupráce Moravskoslezského kraje s Krajskou hygienickou stanicí MSK v Ostravě Využívání dlouhodobého monitoringu prováděného Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě a hygienickou stanicí hl.m. Prahy při mapování drogové scény v kraji - získaná data o určitých aspektech drogové scény v Moravskoslezském kraji - zpravovaná data Data sbíraná a zpracovávaná Krajskou hygienickou stanicí jsou využívána především při zpracování výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v kraji. S problematikou provádění monitoringu drogové scény v kraji byli seznámeni také protidrogoví koordinátoři obcí s rozšířenou působností a zástupci poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji na jejich společném setkání, které se konalo v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Participace na realizaci programu ZDRAVÍ 21 v Moravskoslezském kraji - opatření přijatá v rámci realizace programu ZDRAVÍ 21, zejména pak cíle č Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem a cíle č. 4 - Zdraví mladých Jednotlivé aktivity se průběžně realizují, v roce 2005 se uskutečnila čtyři setkání, v roce 2006 tři setkání. Informace o programu jsou veřejnosti přístupné na webových

17 stránkách programu Zdraví 21 (http://www.zdravi21msk.cz/zdravi21msk/index.php). Probíhá spolupráce se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, který v roce 2006 organizoval několik akcí zaměřených na prevenci kouření (akce při příležitosti Světového dne tabáku, program Kouření a já zacílený na žáky 2. stupně ZŠ, mezinárodní soutěž pro kuřáky, přednášková činnost). Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Specifický cíl Poskytování dotací kvalitním a efektivním programům protidrogové politiky v kraji Cíl 16 Přijetí certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog jako hlavní nástroj záruky kvality služeb hrazených z prostředků kraje Seznámení sociálního výboru se systémem certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog - zohlednění certifikátu odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog při udělování dotací z rozpočtu kraje Podrobná informace o procesu certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog byla předána na jednání výboru sociálního zastupitelstva kraje na jeho jednání dne Zároveň bylo zmíněno opatření 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období , na základě kterého bude možné v následujících letech v programech protidrogové politiky kraje financovat dotacemi z rozpočtu kraje pouze certifikované služby protidrogové prevence. Cíl 17 Existence evaluačního systému v programech protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji Prosazování a vyžadování kvalitní supervize u programů na protidrogovou prevenci - supervizoři programů na protidrogovou prevenci jsou odborníci s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi v příslušné oblasti protidrogové prevence - pravidelně probíhající supervize programů - supervizní zprávy Realizace opatření bude v souladu s 1. akčním plánem realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období zahájena v roce 2007, kdy budou příslušné informace a zprávy vyžadovány v případě vyhlášení dotačního

18 řízení na programy protidrogové politiky kraje. Zároveň bude toto opatření zahrnuto také do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Rozšíření žádostí o dotace z rozpočtu kraje o evaluační zprávu, o výroční zprávu za předchozí období a o certifikát odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog - nové podmínky pro programy protidrogové prevence, rozšíření podmínek žádosti o dotaci na programy protidrogové prevence o doložení výroční zprávy, zprávy supervizora a o certifikát odborné způsobilosti Realizace opatření bude v souladu s 1. akčním plánem realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období zahájena v roce 2007, kdy budou příslušné informace a zprávy vyžadovány v případě vyhlášení dotačního řízení na programy protidrogové politiky kraje. Zároveň bude toto opatření zahrnuto také do návrhu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Cíl 18 Participace PSPP při dotačním řízení na programy na protidrogovou politiku vyhlašované krajem Předložení projektů na protidrogovou politiku vyhlašované krajem k posouzení PSPP - projekty PSPP doporučené k poskytnutí dotace - zápis z jednání PSPP věnovaného programům protidrogové politiky vyhlašovaným krajem - akceptace doporučení PSPP výborem sociálním zastupitelstva kraje V roce 2006 byly žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti protidrogové politiky kraje projednány pracovní skupinou protidrogové prevence na jejím jednání dne Z tohoto jednání byl pořízen zápis, který je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. Závěry a doporučení vzešlá z uvedeného jednání byla dne předložena výboru sociálnímu zastupitelstva kraje, který je akceptoval a následně doporučil orgánům kraje ke schválení.

19 Specifický cíl Informování veřejnosti v kraji a zavedení modelu všestranné komunikace, tak aby byly veřejnosti poskytovány objektivní, spolehlivé a vyvážené informace o užívání drog (včetně alkoholu) o jeho dopadech a o realizovaných opatřeních a podpora výzkumu a aktuálního monitoringu drogové scény a následná aplikace získaných poznatků v praxi Cíl 19 Zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice drogových závislostí Informování o protidrogové politice kraje v měsíčníku Moravskoslezský kraj a v regionálním tisku - počet vydaných článků Informace o protidrogové politice kraje byly hlavním tématem měsíčníku Moravskoslezský kraj v lednu Zařadit na oficiální webové stránky Moravskoslezského kraje v sekci sociální věci okénko pro protidrogovou politiku kraje - rozšíření sekce sociálních věcí na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje o okénko pro protidrogovou politiku - pravidelná aktualizace tohoto odkazu Webové stránky Moravskoslezského kraje obsahují v sekci Sociální věcí podsekci Sociální prevence (protidrogová prevence, prevence kriminality) Na této stránce jsou zveřejněny dokumenty týkající se protidrogové politiky Moravskoslezského kraje (Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období , 1. akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období ), výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky kraje za uplynulá období, dokumenty týkající se prevence sociálně patologických jevů (Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období , 1. akční plán realizace Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období ) a aktuality vztahující se k dané tématice. V následujícím roce bude tato stránka dále doplňována a aktualizována. Podpora vzniku internetové on-line poradny v oblasti protidrogové prevence v kraji

20 - funkční internetová poradna poskytující služby jak uživatelům drog, tak široké laické a odborné veřejnosti Projekt sdružení Černobílý svět, v jehož rámci měla být zajištěna internetová poradna o drogové problematice byl předložen do dotačního řízení v programu protidrogové politiky kraje v roce Vzhledem k jeho nízkému hodnocení však nebyl v tomto dotačním řízení podpořen. Několik poskytovatelů služeb protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji nabízí v rámci svých služeb také internetové poradenství, toto je však zajišťováno pouze v omezeném rozsahu. Zároveň však dobře fungují celostátní internetové poradny v oblasti drogové problematiky, které jsou zajišťovány organizacemi sídlícími mimo území Moravskoslezského kraje. Cíl 20 Zajištění pravidelného monitoringu drogové scény v kraji Zpracování výroční zprávy ve věcech drog za uplynulý rok - výroční zpráva za rok 2005 a za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2005 byla zpracována v průběhu roku 2006 a je zveřejněná na webových stránkách kraje v sekci Sociální věci, podsekci Sociální prevence (http://www.kr-t.cz/soc_0009.html). Při jejím zpracovávání byly využity informace Krajské hygienické stanice, Policie ČR, Národní protidrogové centrály, poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji a protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností. Výroční zpráva za rok 2006 bude zpracována v průběhu roku Cíl 21 Zajištění výzkumem ověřených poznatků o drogové scéně v Moravskoslezském kraji Jednání s Ostravskou univerzitou ve věci zpracování diplomových prací v oblasti nelegálních i legálních drog v kraji - diplomové práce studentů poskytující ověřená data o drogové scéně v Moravskoslezském kraji Návrh vhodných témat souvisejících s protidrogovou problematikou a využitelných při realizaci krajské protidrogové politiky byl předán Ostravské univerzitě v Ostravě v dubnu V současné době nemá odbor sociálních věcí informace o jejich využití.

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Kraj: Královéhradecký Zpracovala: Mgr. Michaela Klementová, Krajský protidrogový koordinátor Projednala a vzala na

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Vznik: 26. května 1993 usnesením vlády č. 275 jako Meziresortní protidrogová

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Obsah Úvod... 3 1 Demografický popis kraje... 3 1.1 Demografická situace a vývoj...

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje 2006 Obsah Úvodní slovo 1 Souhrn... 4 1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality... 4 1.2 Trendy v uţívání návykových látek a rizikové

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 Viktor

Více

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍ KONCEPCE PODPORY RODIN S DĚTMI Usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1451 o Souboru prorodinných opatření Prorodinném balíčku byla schválena Národní koncepce

Více

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 I I I. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech 1 OBSAH 1. Úvod 2. Vize cílového

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více