Minimální preventivní program 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program 2012/2013"

Transkript

1 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Žamberk Minimální preventivní program 2012/2013 Školní metodik prevence: Mgr. Vendula Hebrová

2 1. Minimální preventivní program východiska Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, Dokument MŠMT č.j.: 21291/ Školní preventivní strategie Minimální preventivní program 2011/ Charakteristika školy Gymnázium Žamberk je regionáln ě významnou vzdě lávací institucí zabezpečující všeobecné středoškolské vzdělávání pro studenty ze Žamberka, ale i široké spádové oblasti Letohradu, Jablonného nad Orlicí i Rokytnice v Orlických horách. Dlouhodob ě je 1/3 student ů ze Žamberka a 2/3 do místa školy dojíždí díky dobré dopravní obslužnosti. Škola každoročn ě otevírá jednu třídu čtyřletého studia (pro žáky z 9. tříd ZŠ) a jednu třídu osmiletého studia (pro žáky z 5. tříd ZŠ). Ve školním roce 2011/2012 studovalo ve 12 třídách celkem 295 student ů, z toho 95 na nižším a 200 na vyšším stupni gymnázia. Školní vzdělávací program je stanoven tak, že pro vyšší stupe ň osmiletého studia je totožný se studiem čtyřletým. Jedná se o školu maloměstskou, velké procento tvoří žáci, kteří dojíždějí do školy z okolních měst a obcí. Žamberk je malým mě stem, nejbližší velká města jsou od něj vzdálena nejmén ě 60 kilometr ů. Větší část student ů tráví ve škole pouze čas, ve kterém probíhá vyučování, svým dalším aktivitám se věnují v obcích, v nichž žijí. Sociální prostředí, z něhož studenti pocházejí, je převážné dobré, studenti ze sociáln ě slabších rodin či rizikového prostředí bývají výjimkou. Žáci jsou inteligentní a sebevědomí. Povědomí třídních učitel ů o zázemí jednotlivých student ů je zpravidla díky prostředí malého města dobré. Škola nabízí velké množství mimoškolních aktivit, které umožní žákům smyslupln ě trávit volný čas sportovní hry pro dívky i chlapce, výuku francouzského a španělského jazyka, sbor Corale. Rovněž organizuje pro žáky zájezdy na divadelní představení, exkurze, zahraniční zájezd do Londýna. Díky partnerským školám se každoročn ě realizuje výměnný pobyt student ů se středoškoláky z Nizozemí Woerdenu. Dva vybraní studenti mají také každý rok možnost studovat v Rice Lake v USA. Spolupráci a vzájemné toleranci se žáci učí v rámci projektových dn ů (příprava návštěvy holandských student ů, Majáles).

3 3. Současný stav problematiky Z monitoringu situace, který zjišťoval stav přítomnosti projevů rizikového chování ve školním roce 2011/2012 a jehož součástí byl i dotazník pro všechny žáky školy, vyplývá následující: - žáci nižších stup ňů gymnázia (1.A -2.A) se nejčastěji setkávají s projevy vandalismu a agresivity. - další jev, který se objevuje, je šikana a kyberšikana a také krádeže a kouření - ve tříd ě 1.A se objevují také projevy rasismu a antisemitismu, z inerview s učiteli a žáky ale vyplývá, že se jedná o jednoho žáka, který tyto názory prezentuje - ve tříd ě 2.A se objevil také jeden dotazovaný, který se často potkává s marihuanou a tvrdými drogami a jeden dotazovaný, který se často setkává s domácím násilím a dva dotazovaní, kteří často přicházejí do styku se sebepoškozováním - ve tříd ě 4. A se v kolonce jiné objevily tyto položky sexuální obtěžování, ponižování. - překvapiv ě často se objevuje v dotazníku tříd 2.A 4. A také sebepoškozování (v pěti případech často, ve čtyřech případech občas, ve 26 případech zřídka). - nejfrekventovanějšími projevy rizikového chování ve vyšších třídách gymnázia jsou vandalismus, kouření, alkohol a také záškoláctví - v některých dotaznících se objevuje možnost občas, v ojedinělých případech často u marihuany - pouze jednou se objevuje možnost často i občas u jiných drog (v dotazníku specifikováno jako heroin, pervitin, extaze aj.)

4 4. Cíle minimálního preventivního programu Cílem minimálního preventivního programu je vytvořit ve škole bezpečné prostředí, vytvářet a podporovat v jednotlivých třídách dobré klima, vést studenty k toleranci, respektu vůči druhým, odpovědnosti za své zdraví i k právní odpovědnosti, budovat důvěru mezi žáky, pedagogy a rodiči. Žáci: Prevence se na základ ě zjištění dotazníkem, pohovory s žáky, pedagogy i rodiči bude zejména zaměřovat na tyto problémy: Nižší gymnázium (1.A 4.A) - agresivita,vandalismus, šikana, kyberšikana, kouření Prevence bude probíhat v rámci jednotlivých vyučovacích předmět ů, formou přednášek, besed, zážitkových program ů, tematicky zaměřených exkurzí, posilování právního povědomí žák ů, pěstování a podporování dobrých vztah ů uvnit ř kolektivu. Důležitou roli hraje také pozorování vyučujících a zejména třídního učitele. Specifická prevence bude na základ ě informací z dotazníkových šetření zaměřena na třídu 3.A formování negativních postoj ů vůči drogám. Bude se také pracovat s tématem sebepoškozování a riziky s tímto jevem spojenými. Vyšší gymnázium (1.B 4.B, 5.A 8.A) - záškoláctví, kouření, alkohol, marihuana, vandalismus, rasismus, xenofobie Prevence bude probíhat v rámci jednotlivých vyučovacích předmět ů, formou přednášek, besed, zážitkových program ů, tematicky zaměřených exkurzí, posilování právního povědomí žák ů, pěstování a podporování dobrých vztah ů uvnit ř kolektivu. Důležitou roli hraje také pozorování vyučujících a zejména třídního učitele. V rámci prevence záškoláctví je potřeba nastavit naprosto přesná pravidla a sankce, jak se bude postupovat v případ ě neomluvených hodin, důležité je jasné stanovisko třídních učitel ů a jednoznačná pravidla pro postihy evidování docházky do jednotlivých předmět ů, komisionální zkoušení. V případ ě kouření je třeba i nadále udržovat přísn ě nekuřácké klima školy a netololerovat kouření v jejím bezprostředním okolí, což se v současné dob ě poměrn ě daří. V rámci prožitkových program ů je potřeba utvářet u student ů negativní stanoviska vůči zneužívání návykových látek, zejména marihuany.

5 Pedagogové: Cílem MPP pro následující školní rok je vzdělávání pedagog ů se zaměřením na projevy rizikového chování a způsobu, jak na toto chování reagovat. Zárove ň je také potřeba vytvořit jednotné postupy pro všechny vyučující. Rodiče Cílem MPP je otevření školy pro veřejnost, vytváření prostředí důvěry mezi jednotlivými složkami (rodiče pedagogové žáci). Škola bude rodičům v případ ě jejich zájmu poskytovat informace, zprostředkovávat kontakty se spolupracujícími organizacemi. Vzájemná komunikace probíhá v rámci třídních schůzek, ale i individuáln ě.

6 5. Způsob realizace VE VÝUCE: V rámci ŠVP se přímo ve výuce pracuje průběžn ě s těmito tématy: Psychosociální dovednosti: sebeúcta ( Čj, En, Bi, Tv, Dv, Hv,Vo) komunikace ( Čj, En, Bi, Tv, IVT, Hv,Dv, ostatní předměty formy skupinové práce) sociální vztahy ( Čj, En, Bi, Tv, Dv, Vo ostatní předměty formy skupinové práce) životní hodnoty ( Čj, En, Bi, Tv, Dv, Vo) etiketa ( Čj, En, Tv, IVT, Dv, Vo) domov, rodina ( Čj, D, En, Vo, Dv) osobní bezpečí (En, Bi, IVT,) týraní dětí (D,Vo) diskriminace ( ČJ, En, Bi, Tv, Vo) šikana ( Čj, En, Tv, IVT, Vo) kyberšikana (IVT, Vo) rasismus (En, Bi, Vo) xenofobie (En, Vo) antisemitismus (En, Vo) extremismus ( Čj, En, Vo) sekty a náboženství (En, Vo) Právní povědomí: práva a povinnosti ( ČJ, IVT, Vo) Zdravý životní styl: návykové látky ( Čj, En, Tv, Dv, Vo) zdravý životní styl (Tv, IVT, En, Bi, Vo) kouření (Tv, En, Bi, Vo)

7 zdravá výživa (En, Bi, Tv, Vo) sexuální výchova ( Čj, En, Bi, IVT, VO) prevence úraz ů (Tv, En) chování v mezní situaci (En, Bi, Čj) Ochrana životního prostředí (Ch, Z, En, Tv, Bi ) DALŠÍ AKTIVITY: Příběhy bezpráví využívání dokumentárních film ů program společnosti Člověk v tísni enviromentální exkurze Euroregionu Glacenzis Ekocentra programy pro školy besedy věnované globálním problémům, extrémismu, terorismu, válečným konfliktům (v rámci enviromentální výchovy) projekt Majáles (příprava kulturních program ů jednotlivých tříd, realizace převážn ě v předmětech HV, Vv) duben - květen filmová a divadelní představení zaměřená na problematiku rizikového chování spojená s následnou diskusí, event. pracovními listy, hodnotící dotazníky (ve spolupráci s FIDIKO Žamberk) branný den červen KONKRÉTNÍ PLÁN JEDNOTLIVÝCH TŘÍD: 1. A září adaptační pobyt (spolupracující organizace PPP)- září další aktivity zaměřené na formování kolektivu, dobré vztahy Aj téma domov, rodina 2.A v rámci výuky akcentovat téma rasismu, xenofóbie a antisemitismu, případné doplnění exkurzí takto tematicky zaměřenou lyžařský výcvik- březen na aktuální potřeby kolektivu je také možno flexibiln ě reagovat ve volitelném předmětu dramatická výchova 3.A Kyberšika beseda (Policie ČR)

8 interaktivní program z nabídky spolupracující organizace zaměřený na drogy pozorování třídního učitele, zejména se zřetelem na sebepoškozování Bi témata: návykové látky, zdravý životní styl, sexuální výchova, pohlavní nemoci, prevence úrazů 4. A trestně- právní odpovědnost beseda s kurátorem D téma životní hodnoty, diskriminace, šikana, rasismus, xenofobie, antisemitismus Ch návykové látky 5. A jde o třídu, ve které byly v uplynulých letech problémy s šikanou, dva žáci přestoupili v 9. tříd ě na ZŠ, proto by bylo vhodné opět udělat sociometrické šetření (ve spolupráci s PPP) Nj téma rodina a domov, kouření, zdravý životní styl, zdravá výživa Aj téma domov, rodina Z téma rasismus, xenofóbie, antisemitismus, sekty a náboženství lyžařský výcvik - březen 6. A říjen pomoc při zajišťování dobrovolnické sbírky Bílá pastelka Čj téma týraných dětí na podkladu románu Ch. Dickense Oliwer Twist Z téma rasismus, antisemitismus, xenofóbie, D téma rasismus, sekty a náboženství Ch návykové látky výměna s partnerskou školou v nizozemském Voerdenu práce na projektu v rámci přípravy na zájezd květen, říjen následujícího školního roku 7. A příprava programu vánoční besídky (nácvik sociálních dovedností) prosinnec D diskriminace, šikana, rasismus, xenofobie, antisemitismus, sekty a náboženství Bi návykové látky zdravý životní styl, kouření, zdravá výživa, sexuální výchova, pohlavní nemoci, prevence úrazů Ćj phlavní nemoci na podkladu románu J. Havlíčka Petrolejové lampy Aj životní prostředí brann ě - sportovní kurz - září

9 8. A - D téma diskriminace, šikana, životní hodnoty, osobní bezpečí, rasismus, xenofóbie, antisemitismus Z rasismus, xenofóbie, antisemitismus, sekty a náboženství Ch návykové látky, zdravý životní styl, zdravá výživa 1. B adaptačn ě enviromentální kurs ve spolupráci s PPP - září Nj téma rodina a domov, kouření, zdravý životní styl, zdravá výživa Aj téma domov, rodina Z téma rasismus, xenofóbie, antisemitismus, sekty a náboženství lyžařský výcvik březen 2.B pomoc při zajištění dobrovolnické sbírky Ligy proti rakovině Květinový den květen Čj téma týraných dětí na podkladu románu Ch. Dickense Oliwer Twist Z téma rasismus, antisemitismus, xenofóbie, D téma rasismus, sekty a náboženství Ch návykové látky výměna s partnerskou školou v nizozemském Voerdenu práce na projektu v rámci přípravy na zájezd, květen říjen následujícího školního roku 3.B - příprava programu vánoční besídky (nácvik sociálních dovedností) - prosinec D diskriminace, šikana, rasismus, xenofobie, antisemitismus, sekty a náboženství Bi návykové látky zdravý životní styl, kouření, zdravá výživa, sexuální výchova, pohlavní nemoci, prevence úrazů Ćj phlavní nemoci na podkladu románu J. Havlíčka Petrolejové lampy Aj životní prostředí brann ě - sportovní kurz září 4.B D téma diskriminace, šikana, životní hodnoty, osobní bezpečí, rasismus, xenofóbie, antisemitismus Z rasismus, xenofóbie, antisemitismus, sekty a náboženství Ch návykové látky, zdravý životní styl, zdravá výživa Mimoškolní aktivity Sportovní hry

10 Basketbal Pěvěcký sbor Corale návštěva divadelních představení v Hradci Králové a Pardubicích Další programy budou doplňovány v průběhu školního roku s ohledem na aktuální potřeby a ve spolupráci s dalšími organizacemi (PPP specifická primární prevence, tj. sociometrická šetření ve třídách ohrožených šikanou, interaktivní programy se třídami dle aktuálních potřeb. Policie ČR).

11 6. MĚŘENÍ EFEKTIVITY JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ - interview se žáky - interview s pedagogy - dotazník zaměřený na evaluaci celkového školního klimatu (příloha 1) - dotazník zaměřený na evaluaci jednotlivých program ů (příloha 2) - kvantitativní hodnocení (příloha 3 a 4)

12 Příloha 1 Dotazník monitoring situace ve škole přítomnost rizikového chování Setkal ses v letošním školním roce ve škole s projevy rizikového chování: 1. agresivita 2. šikana 3. kyberšikana 4. vandalismus 5. rasismus, xenofobie (nenávist k neznámému), antisemitismus (nenávist vůči židům) 6. záškoláctví 7. zneužívání návykových látek 1. alkohol 2. marihuana 3. jiné (heroin, pervitin, extáze,...) 8. poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie) 9. krádeže 10. kouření 11. domácí násilí 12. sebepoškozování 13. jiné

13 Příoha 2 Hodnocení jednotlivých programů žáci: (smajlík) nové informace způsob provedení osobnost lektora celkový přínos Hodnocení jednotlivých programů učitelé: (smajlík) nové informace způsob prezentace osobnost lektora celkový přínos Příloha 3 Preventivní aktivity pro žáky: Interaktivní program beseda Pobytová akce Situační intervence jiné Počet aktivit Počet žáků

14 Příloha 4 Evidence rizikového chování Počet případů řešených mpp nebo vých. poradcem Věk, třída vandalismus Návykové látky kouření šikana záškoláctví kriminalita jiné agresivita

15 Spolupracující organizace: PPP Ústí nad Orlicí Policie České republiky Žamberk Preventivní skupina OSPOD MÚ Žamberk

16

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014 2015 V souladu s dlouhodobou strategií prevence rizikového chování je vypracován školním metodikem prevence sociálně patologických jevů tento

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Minimální preventivní program Školní rok 2012 2013 I. Cíle, zaměření, metody a prostředky prevence Jsou vymezeny ve Školní preventivní strategii,

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 1 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 okres Bruntál, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence 2 1.

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2.

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Gymnázium Žamberk Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Obsah OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 8 4 UČEBNÍ PLÁN... 14 5 UČEBNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více