ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/ /2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/ /2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým i čtyřletým cyklem. Je nejstarší českou střední školou v Ostravě s více než stoletou tradicí a lokalizací v centru Ostravy. Matiční gymnázium, Ostrava, p. o. má 593 žáky (stav ze začátku škol. roku 2009/2010) ve dvaceti třídách. AKTUÁLNÍ STAV a/ Z vyhodnocení MPP za školní rok 2008/2009 vyplývá, že byl řešen jeden případ prvního stadia šikany u dvou žáků sekundy, jeden případ vážné anorexie u studentky maturitního ročníku, zatím co se nevyskytl žádný případ užívání alkoholu nebo drog ani kouření v prostorách školy. Oproti předcházejícím letům se značně zvýšil počet neomluvených hodin (celkem 228 hodin u 28 žáků), s čímž souvisí také pět případů snížení známky z chování. b/ Vyhodnocení dotazníků rizik sociálně patologického chování žáků RSPCH-1, RSPCH-2 ukazuje, že největším rizikem vnímaným stejně vážně studenty i pedagogy je v současné době abúze tabáku: RSPCH-1: 4,1, RSPCH-2: 4,1. Se stejně vysokým koeficientem rizika uvádějí studenti nebezpečí virtuálních drog (tzv. netolismus), které vyučující zatím nevnímají, což je vcelku pochopitelné. Je to domácí prostředí, které je primární při prvních projevech netolismu, a existence tohoto patologického jevu se manifestuje teprve při kontaktu s rodiči postiženého žáka. Riziko záškoláctví je intenzivněji vnímáno pedagogy (RSPCH-1: 3,4) než žáky (RSPCH-2: 2,5), ale jeho aktuálnost vyplývá také z vyhodnocení MPP za školní rok 2008/2009 (viz bod a/). Nadprůměrné hodnoty se při vyhodnocení dotazníků mapujících rizika patologických jevů objevily u abúzu alkoholu: RSPCH-1: 3,3, RSPCH-2: 3,7. Zatím co vyučující vnímají jako nadprůměrné ještě riziko abúzu marihuany: RSPCH-1: 3,2, žáci nikoli: RSPCH-2: 2,1.

2 NÁVRH STRATEGIE PRO PREVENCI VÝŠE UVEDENÝCH RIZIK S DLOUHODOBÝM CÍLEM ZKVALITNIT VNITŘNÍ SOCIÁLNÍ KLIMA ŠKOLY 1/ Abúzus tabáku Primární prevence abúzu tabáku je značně ztížena tolerantním přístupem společnosti k této návykové látce a negativními příklady, se kterými se žáci setkávají. a/ Primární prevence musí být založena na souvislém paralelním působení vyučujících předmětů, do jejichž výukového programu je možné nenásilně prevenci abúzu tabáku zařazovat: Bi, CH, Tv, Ov a ZSV, Vv, Hv, cizí jazyky. Termín: průběžně b/ ŠMP zajistí a bude koordinovat konkrétní aktivity prevence abúzu tabáku jako přednášky a setkání s pracovníky oboru plicního lékařství, onkologie, hygieny. Termín: průběžně c/ ŠMP naváže kontakt s Centrem léčby návyku na tabáku při Městské nemocnici Ostrava, kde provádí poradenskou činnost MUDr. Lucie Cwiková, absolventka Matičního gymnázia a vypracuje schéma konkrétní spolupráce. Termín: září / Netolismus Netolismus je v oblasti sociálně patologického chování mládeže poměrně novým jevem, pro jehož primární prevenci zatím chybějí normativy. ŠMP proto využije všech možností spolupráce s PPP a jinými specialisty, kteří se budou pro tuto problematiku nabízet. Aktualizace: Po dohodě s metodičkou prevence PPP Ostrava Mgr. Kateřinou Čiklovou proběhne ve školním roce 2012/2013 proškolení zájemců z řad pedagogů v tématice prevence netolismu. 3/ Abúzus alkoholu Primární prevence abúzu alkoholu je ztížena obdobným faktorem jako prevence abúzu tabáku, tj. tolerantním přístupem společnosti k této návykové látce. Strategie primární prevence bude tedy obdobná. a/ Soustavné paralelní působení vyučujících předmětů do jejichž výukového programu je možné nenásilně zařazovat prevenci abúzu alkoholu (Bi, CH, Tv, Ov, ZSV, Vv, Hv, cizí jazyky). Termín: průběžně

3 b/ Opakovaně zařazované přednášky a besedy s odborníky z PPP, případně z Protialkoholní záchytné stanice v Ostravě nebo Psychiatrické léčebny v Opavě. c/ Témata prevence abúzu alkoholu budou cíleně zařazována do obsahové náplně školního časopisu, budou školní metodičkou prevence navrhována jako integrální součást lokálních, regionálních i mezinárodních projektů, kterých se Matiční gymnázium zúčastní. Termín: průběžně d/ Témata prevence alkoholových závislostí budou pravidelně zařazována do preventivních prožitkových programů. Na základě zkušeností z předchozích let bude cílovou skupinou těchto programů věk let. Termín: V každém školním roce tematický prožitkový program v terciích, kvartách a kvintách. Aktualizace: Prevence alkoholových závislostí byla jedním z hlavních témat DNE PREVENCE ( ), který bude s obdobným scénářem opakován i v následujících letech. 4/ Abúzus marihuany Primární prevence abúzu marihuany je nedílnou součástí primární protidrogové prevence, která je zařazena do výukového programu předmětů Ov, Bi, CH. Škola je dobře vybavena obrazovým materiálem, filmy i publikacemi touto tématikou. ŠMP má dobré zkušenosti se spoluprací s Centrem primární prevence RENARKON o.p.s., příležitostně organizuje setkání současných studentů s bývalou studentkou Matičního gymnázia, která prošla závislostí na návykových látkách. Další využitelné metody: tematické prožitkové programy ve třídách vyššího gymnázia. Aktualizace: Ve školním roce 2011/2012 byla do programu DNE PREVENCE ve třídách Septima A/B a III.A zařazena analýza filmu Pravidla lži, následovalo pak literární zpracování tématu samotnými studenty. Velmi efektivní byla také práce s intimní poezií bývalé studentky gymnázia, která ji psala v době, kdy byla drogově závislá. 5/ Záškoláctví Riziko záškoláctví vnímají intenzivněji pedagogové než studenti. Jejich prevencí tedy bude důsledné uplatňování Metodického pokynu prověřování absence třídními učiteli a úzká spolupráce školy s rodiči a obvodními lékaři. K tomuto účelu je možné využít pravidelných třídních schůzek i individuálních konzultací.

4 Aktualizace: Díky rozsáhlé úpravě Vnitřního řádu školy ve školním roce 2011/2012 a důsledné práci třídních učitelů došlo k podstatnému snížení neomluvené absence. 6/ Rizikový sex, HIV/AIDS a/ Od školního roku 2007/2008 Matiční gymnázium využívá spolupráce s MUDr. Petrem Kovářem, uznávaným odborníkem oblasti sexuální výchovy, jehož kvalitní výukové programy jsou formou sponzorského daru škole. b/ Specifický charakter má primární prevence rizika HIV/AIDS. Zdravotní kroužek Matičního gymnázia již několik let úzce spolupracuje s Českou společností AIDS pomoc, o.s., která nabízí lektorskou osvětu. Od školního roku 2009/2010 budou lektorskou činnost provádět samotní studenti vyšších ročníků gymnázia, kteří pro tuto činnost získali odbornou akreditaci. 7/ Šikana, špatné vztahy ve třídě I když šikana není vnímána jako velké riziko ani pedagogy (RSPCH1: 2,0). Ani studenty (RSPCH2: 2,1), ojediněle se v minulých letech její náznaky objevily v nižších ročnících gymnázia (prima, sekunda). Osvědčil se včasný zásah ve spolupráci s odborníky PPP, kteří provedli sociometrický průzkum v dané třídě, účastnili se jednání s rodiči a následně pracovali s ohroženými jedinci i potenciálními agresory. ŠMP a několik třídních učitelů již prošlo vzdělávacími programy PPP zaměřenými na diagnostiku, řešení a prevenci špatných vztahů ve třídě a i v následujících letech bude škola využívat této nabídky PPP. Primární prevencí nezdravých vztahů ve třídě mohou být adaptační pobyty, na jejichž financování se musí podílet několik složek: škola, rodiče, případně finanční podpora z grantů lokálních nebo regionálních institucí nebo sponzorské dary. Na základě dobrých zkušeností z minulých let využije ŠMP v případě potřeby nabídky prožitkových programů RENARKON o.p.s. Aktualizace: Mgr. Pavlínková a Mgr. Kuchařová absolvují specializační program Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách, v jehož rámci proběhla na škole celá řada akcí souvisejících s cílem zlepšování vztahů v třídních kolektivech: prožitkové programy s přímou i nepřímou supervizí odborníků, DEN PREVENCE, lektorský den pro pedagogy. Obdobné aktivity budou pokračovat ve školním roce 2012/2013. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE Cíl: Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence. Formy: Krátkodobé vzdělávací programy v PPP, KVIC

5 Dlouhodobý vzdělávací program Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách, který absolvují Mgr. Pavlínková a Mgr. Kuchařová. Proškolení celého pedagogického sboru odborníky občanského sdružení AVE: VTAHY VE TŘÍDĚ, ŠIKANA. SOCIÁLNÍ SÍŤ SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ PPP Ostrava Městská policie Policie ČR ÚMOb sociální kurátoři OSPOD Krizové centrum pro děti a rodinu Linka důvěry Renarkon o.p.s. o.s. Faust Bílý kruh bezpečí Centrum včasné intervence MMO Centrum nové naděje, Frýdek-Místek Česká společnost AIDS pomoc, o.s. obvodní a odborní lékaři NÁVRH EVALUACE Dílčí evaluací budou vyhodnocení ŠPP jednotlivých školních roků, která mohou být podkladem případné modifikace ŠPS. V roce 2013 bude provedeno vyhodnocení školní preventivní strategie na roky formou dotazníkové depistáže. Pro objektivní

6 srovnání bude vhodné využít stejných dotazníků (RSPCH1, RSPCH2), které byly podkladem pro vypracování ŠPS na roky SEZNAM PŘÍLOH (k dispozici u ŠMP) 1/ Platná legislativa pro školní prevenci 2/ Vyhodnocení MPP za školní rok 2008/2009 3/ Vyhodnocení RSPCH1 a RSPCH2 Zpracovala Mgr. Miroslava Pavlínková, ŠMP Aktualizace z června 2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. Perunova 6, 130 00 Praha 3 Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Předkladatel programu: Mgr. Veronika Trégnerová Zodpovědná osoba: ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

Školní preventivní strategie 2007/2008

Školní preventivní strategie 2007/2008 Školní preventivní strategie 2007/2008 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark www.outech-havirov.cz Metodik prevence: Preventivní

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více