HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ KYNŽVART HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 zpracovala: Mgr.Petra Šandová 1

2 Údaje o škole a školském zařízení ZŠ a MŠ Základním posláním naší školy je poskytovat žákům našeho města a blízkého okolí kvalitní základní vzdělání, zabezpečit rozumovou výchovu, připravit žáky pro další studium a praxi, pro život v demokratické společnosti a rozhodovat o vlastní životní a profesní orientaci. Dále škola poskytuje předškolní výchovu, stravování ve školní jídelně a návštěvu školní družiny. Škola dbá na bezpečnost a zdraví dětí. Ve školním roce navštěvovalo základní školu 98 žáků. V ročníku se vyučuje podle ŠVP pro ZV Škola pro život. Počty žáků školní rok 2011/2012 ke dni třída třída 6 2.třída 18 7.třída 15 4.třída 13 8.třída 8 5.třída 14 9 třída 7 1.stupeň 62 2.stupeň 36 Celkem třída vyučování se uskutečňovalo ve spojených třídách Hlavním cílem primární prevence na naší škole je především prevence v těchto oblastech: a/ zvyšování sociální kompetence, posilování komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu b/ začlenění žáků do volnočasových aktivit c/ koordinace aktivit školy, žáků, rodičů a organizací Účinnost systému prevence Celý kolektiv pedagogických pracovníků se snaží předcházet možným problémům, případně je podchytit již v zárodku. Každoročně je naším cílem vytváření příznivého klimatu školy, tříd podporujícího vzájemný respekt, partnerské vztahy mezi učitelem a žákem, týmovou spolupráci, sebeúctu, komunikační dovednosti, pocit bezpečí a spoluprožívání, vedeme žáky k toleranci, vytváříme podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí, spolupracujeme s rodiči a institucemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 2

3 Aktivity pro žáky, preventivní programy na škole st. Kohezní výjezd žáků Jsme jeden tým st. Vyhodnocení projektu se žáky 1 2.st. Jsme jeden tým ,7.tř. Prevence EU peníze školám hodinový blok : škálování trestných činů, svědek trestné činnosti - úloha "Umíte svědčit?", proč potřebujeme zákony ,5.tř. Prevence EU peníze školám 4hodinový blok pro 4. a 5. třídu ( komunikace a spolupráce kolektivu - hra Lávová řeka, svědek trestné činnosti - úloha - Umíte svědčit?", proč potřebujeme zákony) 2.st. Projekt Cesta ke kvalitědotazník pro žáky 2.st. Klima školní třídy ,2.st. TH - Prevence soc. patů jevů - šikana ,7.tř. Prevence EU peníze školám 4hodinový blok Kyberšikana, šikana, vzdělávací film s touto tematikou Autokemp Betlém TU 2.st. vedení ZŠ + TU st. Přednáška HIV/ AIDS lektor Martin Hornych ,5.tř. Prevence EU peníze školám 4hodinový blok pro 4. a 5. třídu Šikana, kyberšikana,vzdělávací film s touto tematikou Robert Brtník Robert Brtník 8.,9. třída Poradenství ve vztahových otázkách Konzultace s TU, matkou žáka i žákem Poradenství ve vztahových otázkách Konzultace s TU, matkou žáka i žákem Projekt Správná volby oboru začátek dobré kariéry - testování metodou COMDI CPIV Mgr.Zdeňka Vařenková, Bc.Martin Langer, Mgr.Ondřej Bárta Mgr.Petra Šandová CPIV Mgr. Zdeňka Vařenková 3

4 Žáci si mohou ve třídách zaznamenat pravidla, která si společně s třídním učitelem vytvoří a snaží se je dodržovat. Třídní kolektivy i jednotliví žáci mohou řešit problémy s výchovnou poradkyní, školním metodikem prevence, třídními učiteli, s vedením školy individuálně nebo prostřednictvím svých zástupců (třídní samosprávy). Konzultační hodiny školního metodika prevence i výchovné poradkyně společně s ostatními důležitými informacemi (tel.čísla a ostatní kontakty) jsou vyvěšeny na nástěnkách a kanceláři zástupce ředitele, jelikož tyto funkce zastává. Ve škole je zajištěna náprava VPU pod vedením p.uč. Brůhové a Mgr. Bledé. Žáci se pravidelně zúčastňují exkurzí a projektů. Podle aktuální nabídky jsou využívány jednorázové a příležitostné aktivity (kulturní pořady, besedy, diskuse). Žáci se pravidelně zúčastňují sportovních i vědomostních soutěží. Do výuky jsou zařazovány projekty podle tématického plánu vyučujícího nebo dlouhodobě plánované projekty vedením školy. Naše škola je zapojena do projektu EU- peníze školám, šablona VII/1 Prevence rizikového chování. Škola je zaregistrována do projektu Drogy trochu jinak interaktivní výukový program. Jsme členy občanského sdružení Zábavné a Preventivní soutěže zajímavé odkazy pomoci nejenom v činnosti pedagoga. V letošním školním roce se podařilo škole získat finanční příspěvek od Karlovarského kraje na projekt Jsme jeden tým. Jedná se o kohezní výjezd žáků 2.stupně. Cílem projektu je dosáhnout zlepšení vztahů mezi žáky 2.stupně, vytvoření pozitivního, příjemného a motivujícího klimatu na ZŠ. Kohézního pobytu pro posílení vztahů mezi žáky a zlepšení komunikace a práce ve spojených hodinách se zúčastnili všichni žáci 2. stupně a jejich třídní učitelé. Přinesl mnoho zajímavých postřehů a zážitků pro všechny. Děti i vyučující se zapojili do nejrůznějších aktivit založených na komunikaci a spolupráci. Po návratu z kohezní výjezd žáků Jsme jeden tým, vedení školy a třídní učitelky, které se výjezdu zúčastnily,diskutovaly o přínosu projektu pro práci s žáky a o postřezích, které třídní učitelky v průběhu výjezdu získaly. Po zjištěných skutečnostech se vedení školy rozhodlo, že preventivní programy primární prvence v rámci projektu EU peníze školám, šablona VII/1 - Prevence rizikového chování, budeme směřovat na 4.-7.třídu, tak aby došlo k dlouhodobějšímu působení na žáky. S žáky vyšších tříd bude pracovat zejména třídní učitel ve spolupráci se školním metodikem prevence. 4

5 Žákům byl v listopadu 2011 zadán dotazník Naše třída. Třídní učitelky vyjádřily svůj názor, zda se vztahy mezi žáky zlepšily, zda vidí nějaký přínos projektu Jsme jeden tým. Naše škola je zapojena do projektu Cesta ke kvalitě, vybrali jsme si zde evaluační nástroj Klima školní třídy, který byl zadán žákům 2.stupně. S výsledky pracují třídní učitelé i vedení školy. Máme v úmyslu tento dotazník zopakovat na konci školního roku 2011/2012. Žákům 2.stupně byl zadán evaluační nástroj Předcházení problémům v chování žáků ( dotazník pro žáky). Anonymní dotazník pomáhá odpovědět na otázku, zda formální i neformální procesy školního života jsou žáky vnímány jako podpůrné, či jako rizikové a ohrožující. Tím ukazuje na možná rizika vývoje problémového chování u žáků příslušné třídy. Žáci 1. stupně vyplnili evaluační nástroj Společenství 1.stupně. Oba nástroje jsou zatím vyhodnocovány. Výsledky jsme dosud neobdrželi. V průběhu výchovy a vzdělávání během celého školního roku jsme se ve všech předmětech zaměřovali na všestranný rozvoj osobnosti žáků, rozvoj emoční asociální inteligence u dětí (komunikace, spolupráce, empatie,tolerance,úcta, sebeúcta), zdravý životní styl. Volnočasové aktivity Žáci využívali širokou nabídku mimoškolních aktivit např.: název kroužku VEDOUCÍ schůzky Knihovnický Mgr. Jana Špryňarová PO 13-13:30 + výpůjční služba Náboženství Otýlie Marková ST 12:45 13:45 Country tance Danuše Brůhová ÚT 12:50-13:30 Výtvarný Pavlína Sedláková ÚT 13:30 14:15 Aerobic Mgr.Iveta Becková ST 14:00 14:45 Zdravotní Mediální Anglický jazyk tř. Mgr.Iveta Becková PO 13 13:35 Martina Karenovičová ČT 13 13:30 Mgr.Miroslava Bledá ST 13:15 14:10 Spolupráce s organizacemi a institucemi Škola spolupracovala v průběhu školního roku s několika organizacemi: 5

6 Dětskou léčebnou Lesy ČR Eutitem Stará Voda Úřad práce Cheb (správná volba povolání) Knihovna LK (exkurze, besedy) Policie ČR (besedy, ukázky práce) Hasičský sbor (ukázky práce) PPP Cheb (vyšetření žáků, besedy, volba povolání, spolupráce s okresní metodičkou prevence) Kotec nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zdravotnické středisko LK Penzion - Lázně Kynžvart MěÚ Lázně Kynžvart SRPŠ (spolupráce na akcích školy) Kulturní akce divadelní představení, účast na kulturních a výchovných pořadech Zprávy s informacemi ze školy prezentujeme na nástěnce ve vestibulu školy a ve vývěsce vedle nákupního střediska. V Kynžvartských listech a Chebském deníku. Dále na webových stránkách školy, kde mohou zájemci získat také řadu informací a kontaktů. Spolupráce s rodiči Na třídních schůzkách se rodiče mohli seznámit s MPP. Byli požádáni o spolupráci v rámci svých možností a případnou finanční podporu akcí školy. Rodičům byla rozdána anketa Spokojenost s působením školy s jejichž výsledky budeme nadále pracovat. Rodiče měli možnost půjčování odborné literatury a individuální konzultace s metodikem prevence. Rodiče se zapojovali do činnosti školy tím, že pomáhali při jednorázových akcích ( např.školní výlety, exkurze, akce MŠ ). Školní akce ve školním roce 2011/2012 září Slavnostní uvítání prvňáčků Ř,MÚ říjen Týden knihoven Návštěva vycházejících žáků na ÚP v Chebu Branný den 1.st.+ŠP VP SEK 6

7 listopad Školní Halloween Den otevřených dveří na 1.stupni Uč.1.st. prosinec Vánoční dílna Mikuláš Vystoupení u vánočního stromu Vystoupení pro seniory Vánoční koncert tří generací Vánoční besídky TU 9.tř.,MÚ,NĚ,BR,ŠP TU únor Zápis do 1.třídy BR + 1.st. březen Knihovnická soutěž ŠP duben květen červen Ekologický den Velikonoční dílna Pálení čarodějnic Vystoupení pro seniory- Den matek Návštěva ÚP v Chebu 8.třída Olympiáda Mikroregionu ML v LK Symbolické předávání klíče vědění Školní akademie Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky Všechny naplánované akce školy se uskutečnily. BR,,NĚ VP BEC BL,BOU MŠ,BR, Ř,MÚ Ve všech ročnících se žáci zapojili do prací na úpravě školy a její okolí. třídě). Vyučující zařazovali témata dle probíraného učiva a aktuální situace na škole ( ve V přízemí budovy ZŠ je umístěna schránka důvěry a nástěnka primární prevence s důležitými kontakty a informacemi pro žáky i rodiče. Vzhledem k malému počtu žáků, motivujícímu prostředí a přehlednosti, je možné veškeré případné negativní jevy řešit ihned. Škola realizuje školní a mimoškolní aktivity, které doplňují výchovně vzdělávací činnost a pozitivně ovlivňují atmosféru školy. Na webových stránkách školy jsou umístěny odkazy na webové stránky s tématikou prevence a řešení soc. patologických jevů. Mgr.Petra Šandová

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 1.1 Aktivity školního roku 2013-2014 str. 4 1.2 Spolupráce s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ str. 6 1.3 Materiální zabezpečení vzdělávacího procesu str. 7 2. Učební plán str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více