MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015"

Transkript

1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, Praha 9 Prosek kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Ing. Jaroslava Davidová + Telefon na ředitele na ředitele Jméno školního metodika Mgr. Markéta Patrasová prevence Telefon Specializační studium Ano X Studuje _ Ne _ Realizátor vzdělávání Filozofická fakulta UK, katedra psychologie Jméno výchovného poradce Mgr. Jitka Berková Telefon /109 Specializační studium Ano X Studuje _ Ne _ Realizátor vzdělávání Jméno školního psychologa PhDr. Markéta Frývaldská (PPP) Telefon , Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Celkem

2 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE MPP NAŠÍ ŠKOLY NAVAZUJE NA PROGRAM QUO VADIS ANEB CESTA DO TŘETÍHO TISÍCILETÍ, S JEHOŽ REALIZACÍ JSME ZAPOČALI VE ŠK. R. 1998/1999. JE ZAMĚŘENÝ ZEJMÉNA NA VÝCHOVU ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU, NA JEJICH OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ A ROZVOJ JEJICH SOCIÁLNĚ KOMUNIKATIVNÍCH DOVEDNOSTÍ. MPP JE ZALOŽEN NA PODPOŘE VLASTNÍ AKTIVITY ŽÁKŮ, PESTROSTI FOREM PREVENTIVNÍ PRÁCE S ŽÁKY, ZAPOJENÍ CELÉHO PEDAGOGICKÉHO SBORU ŠKOLY A SPOLUPRÁCI SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ ŠKOLY. MPP JE ZPRACOVÁVÁN NA JEDEN ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE, PODLÉHÁ KONTROLE ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE, JE PRŮBĚŽNĚ VYHODNOCOVÁN A PÍSEMNÉ VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI JEHO REALIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK JE SOUČÁSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY. Prevence rizikového chování je součástí platných učebních osnov (Školního vzdělávacího programu pro ZV Sluníčko, č. j. 395/2007) a Školního řádu. Naší snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány (činnost metodických sdružení) a začleňovány i do aktivit mimo vyučování tj. zájmové vyučování kroužky, do práce školní družiny, ale i realizovány v rámci ozdravných pobytů škol v přírodě, výjezdů k průřezovým tématům podle ročníků dle ŠVP, výletů a exkurzí. S VEDENÍM ŠKOLY SPOLUPRACUJE PREVENTIVNÍ TÝM: ŠMP (MGR. MARKÉTA PATRASOVÁ), VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ (MGR. JITKA BERKOVÁ), SPECIÁLNÍ PEDAGOG (MGR. KATEŘINA NÁMĚSTKOVÁ). CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: SÍDLIŠTNÍ 4 PROPOJENÉ DVOUPATROVÉ PAVILONY S NÁSTAVBAMI, PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, 4 POČÍTAČOVÉ UČEBNY, SPECIALIZOVANÉ UČEBNY JAZYKŮ, HV, VV, CH, 2 TĚLOCVIČNY, VENKOVNÍ SPORTOVNÍ AREÁL (FOTBALOVÉ, VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ, 2 TENISOVÉ KURTY, U-RAMPA ATD.), DOSTUPNÉ NEDALEKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, 5 ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY, ŠKOLNÍ JÍDELNA, CVIČNÁ KUCHYŇ, DÍLNY, PROSTORNÝ VESTIBUL ŠKOLY. KAŽDÝ ŽÁK MÁ SVŮJ BOTNÍK, U TŘÍDY ŠATNÍ SKŘÍŇKU, VYUČUJÍCÍ MAJÍ SVÉ KABINETY VYBAVENÉ POČÍTAČI. SOCIOKULTURNÍ A NÁRODNOSTNÍ CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ NÁRŮST ŽÁKŮ CIZINCŮ, VYSOKÉ PROCENTO ŽÁKŮ Z NEÚPLNÝCH RODIN, PŘESTUP VELKÉHO MNOŽSTVÍ NADANÝCH ŽÁKŮ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA. VNITŘNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE: WEB ŠKOLY; WEB SCHRÁNKA DŮVĚRY, INTERNETOVÉ STRÁNKY, INFORMAČNÍ TABULE U VSTUPU DO ŠKOLY, ODBĚR ČASOPISŮ PREVENCE, ZÁVISLOSTI A MY, BULLETIN NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY; DIDAKTICKÉ A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY VČETNĚ CD, DVD; INFORMACE PRO PEDAGOGY VE SBOROVNĚ, PRO ŽÁKY NA NÁSTĚNCE; 2 SCHRÁNKY DŮVĚRY. VNĚJŠÍ ZDROJE: SPOLUPRÁCE S O.S. ELIO, O.S. ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ, CENTREM OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ, CK SPORT, STAR LINE, POLICIÍ ČR, MĚSTSKOU POLICIÍ, OSPOD, KURÁTORY PRO DĚTI A MLÁDEŽ, PROTIDROGOVÝM KOORDINÁTOREM MČ PRAHY 9, S PPP, VÝCHOVNÝM ÚSTAVEM A STŘEDISKEM VÝCHOVNÉ PÉČE KLÍČOV, MŠMT AD. 2

3 MAPOVÁNÍ SITUACE NA ŠKOLE: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - PRŮZKUM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A BEZPEČNOST VE ŠKOLE; ŠKOLNÍ NÁSILÍ (ŽÁCI, RODIČE, PEDAGOGOVÉ); VÝCHOVNÉ KOMISE; TŘÍDNICKÉ HODINY; TŘÍDNÍ SCHŮZKY, INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY, KONZULTAČNÍ HODINY. ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE: POKRAČOVÁNÍ A ROZVÍJENÍ SPOLUPRÁCE S O.S. ELIO, O.S. ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ, MĚSTSKOU POLICIÍ, CENTREM OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ, STAR LINE, CK SPORT V RÁMCI VÝJEZDŮ ŽÁKŮ K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM A PROTIDROGOVÉ PREVENCI; POKRAČOVÁNÍ VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI ORGANIZACEMI; ZAJIŠTĚNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO VŠECHNY TŘÍDY NA I. I NA II. STUPNI; PROHLOUBENÍ INFORMOVANOSTI PEDAGOGŮ, NAPŘ. VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN, ŘEŠENÍ ŠIKANY A KYBERŠIKANY; PRVNÍ POMOC; UMOŽNĚNÍ PROFESNÍHO RŮSTU; ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE PREVENTIVNÍHO TÝMU; ZAMĚŘENÍ SE NA ŘEŠENÍ NEVHODNÉHO KLIMATU NĚKTERÝCH TŘÍD FORMOU BLOKŮ AKTIVIT, BESED, PŘEDNÁŠEK; STMELOVÁNÍ KOLEKTIVU V RÁMCI VÝJEZDŮ K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM A PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ; POMOC ŽÁKŮM I RODIČŮM PŘI VYHLEDÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ (SOCIOTERAPEUTICKÁ PÉČE); ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA 2015 A Z MČ PRAH 3

4 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP Zvýšit informovanost pedagogů v problematice šikany a kyberšikany - počet vzdělávacích akcí na dané téma - počet proškolených pedagogů Zefektivnění práce pedagogů, zkvalitnění výchovného působení na žáky Cíl souvisí se zvyšováním profesní připraveností pedagogického sboru, zvláště při řešení násilí mezi dětmi. Řešit financování aktivit a dlouhodobých programů MPP Přiznání dotace z rozpočtu hl.m. Prahy; dotace z MČ Prahy 9 Umožnění aktivního zapojení do programu většího množství žáků, zvláště ze sociálně s labších poměrů Spolupráce s organizacemi zajišťujícími preventivní programy Povinnosti chodce v silničním provozu 1. a 2. r. (BESIP - Městská policie). Chování děti při vycházkách, akcích školy (osvojení si poznatků) B e z p e č n o s t ž á k ů v s i l n i č n í m p r o v o z u Zajišťování bezpečného chování dětí Základy bezpečného chování v silničním provozu 3. r. (BESIP - Městská policie). Chování děti při vycházkách, akcích školy (osvojení si poznatků) Bezpečnost žáků v silničním provozu (chodec, cyklista) Zajišťování bezpečného chování dětí 4

5 Informovanost o škodlivosti legálních drog (tabákové výrobky, alkohol, léky) 5. r (Městská policie). Zpětná vazba - dotazník Koketování s alkoholem a cigaretami stále mladších žáků Odmítání činností s negativními důsledky Prevence šikany a násilí v dětských kolektivech 6. r. (Městská policie) Zpětná vazba dotazník, počet řešených případů Nárůst nevraživosti mezi dětmi, osočování, fyzického násilí Posilování sebedůvěry; řešení konfliktních situací; ; vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě Kriminalita dětí a mládeže 7. r. (Městská policie) Zpětná vazba dotazník, počet řešených případů Krádeže, agresivita, ničení majetku, záškoláctví Chránit a podporovat mravní vývoj dětí, vést je k přijetí životního stylu, který by byl základem zdravého a hodnotného života ve společnosti v dospělém věku Prevence zneužívání omamných a psychotropních látek 8. r. (Městská policie) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Získat povědomí o škodlivosti návykových látek, o drogové závislost i Zdravý životní styl; zkvalitnění žebříčku hodnot; zvládání dovedností odmítat drogu 5

6 Základy právního povědomí (zákony v souvislostech, trestní zákoník, trestní řád, přestupkový zákon) 9. r. (Městská policie ) Test Vko; komunikace třídnické hodiny Minimalizace kázeňských problémů, uvědomění si odpovědnosti za své chování o konání, včetně důsledků plynoucích z kriminálního jednání Prevence kriminality a dalších projevů rizikového chování Než užiješ alkohol, užij svůj mozek (prevence alkoholismu) 7. r. o. s. Sananim Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) získat povědomí o škodlivosti návykových látek, uvědomit si riziko závislosti Z d r a v ý ž i v o t n í s t y l ; ž e b ř í č e k h o d n o t ; n e b e z p e č í z á v i s l o s t i V z t a h y v e t ř í d ě ; p r e v e n c e z n e u ž í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k 6. r. ( o. s. E l i o ) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Zpráva o.s. Elio Navození příznivého klimatu ve třídě, minimalizace kázeňských problémů, získat povědomí o škodlivosti návykových látek Zdravý životní styl; zkvalitnění žebříčku hodnot; zvládání dovedností odmítat drogu Období dospívání a drogy 7. r. (o. s. Elio) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Zpráva (o.s.elio) získat povědomí o škodlivosti návykových látek, uvědomit si riziko závislosti Zdravý životní styl; žebříček hodnot; zvládání dovedností odmítat drogu 6

7 M a n ž e l s t v í a d r o g y ; Z á v i s l o s t i ; P o h l a v n í c h o r o b y ; P ř e d c h á z e n í r a n ý m s e x u á l n í m zkušenostem; AIDS -8. r. (o. s. Elio) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Zpráva (o.s.elio) Rané sexuální zkušenosti, nežádoucí těhotenství,informovanos t o nebezpečí pohlavních chorob, o ohrožení dětí drogově závislými rodiči Předcházení raným sexuálním zkušenostem, nežádoucím těhotenstvím, výskytu pohlavně přenosných chorob; předcházení rozvodovosti Chováme se k sobě slušně ; Chováme se bezpečně - kamarádství; bezpečí; nebezpečí od cizích lidí; r. (o. s. Život bez závislostí) Dodržování pravidel chování; zpětná vazba od žáků Vzájemné chování; negativní vlivy prostředí Chránit a podporovat mravní vývoj dětí, chránit je před negativními vnějšími vlivy Informovanost o škodlivosti legálních drog (tabákové výrobky, alkohol) r. (o. s. Život bez závislostí) Zpětná vazba - dotazník Koketování s alkoholem a cigaretami stále mladších žáků Odmítání činností s negativními důsledky; prevence nikotinismu a alkoholismu 7

8 Jsem jaký jsem sebevědomí, sebepřijetí, akceptace 6. r. (o. s. Život bez závislostí) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Zpráva (o. s. Život bez závislostí) Problémy v komunikaci, chování, agrese, hledání třídní identity Z d r a v ý ž i v o t n í s t y l ; z k v a l i t n ě n í ž e b ř í č k u h o d n o t Nenechám se vyprovokovat ; Umím říci ne řešení agresivity, vztahů ve třídě, kyberšikany, zdravého životní stylu 7.r. (o.s. Život bez závislostí) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Zpráva (o.s. Život bez závislostí) P r o b l é m y v k o m u n i k a c i, c h o v á n í, a g r e s e Z d r a v ý ž i v o t n í s t y l ; z k v a l i t n ě n í ž e b ř í č k u h o d n o t ; Co smím, nesmím a musím právní vědomí, hodnotová orientace r. (o. s. Život bez závislostí) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Zpráva (o.s. Život bez závislostí) Žáci se neposlouchají, nezajímají je názory druhých, příliš nefunguje diskuze Respektovat druhého, učit se naslouchat, ovládat své chování P ř e d s t a v y o b u d o u c n o s t i ; Kdo jsem, kam jdu, co chci 9. r. (o. s. Život bez závislostí) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny,) Zpráva (o.s.život bez závislostí) Pohled do budoucnosti, sebepercepce, hodnoty, správná komunikac e Z d r a v ý ž i v o t n í s t y l ; k v a l i t n í ž e b ř í č e k h o d n o t ; sebepoznání; profesní orientace 8

9 I n f o r m o v a n o s t r o d i č ů o r e a l i z a c i M P P Třídní schůzky, návštěvnost webových stránek, počet konzultací Zapojení co největšího množství rodičů do školního dění Rodiče jsou aktivními účastníky procesu realizace MPP a jsou s průběhem a výsledky programu seznamováni 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání Stručná charakteristika Realizátor/lektor DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ rizikové chování dětí a mladistvých, šikana, kyberšikana, vztahy ve třídě, vedení třídnických hodi n NIDV, MŠTV,PPP, O.S. BAREVNÝ SVĚT Počet proškolených pedagogů 6 Počet hodin 20 Termín konání V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 Zodpovědná osoba ING. JAROSLAVA DAVIDOVÁ 9

10 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololet Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující í 1. Prvouka Č l o v ě k a s v ě t 1. Č l o v ě k a z d r a v í Leden únor Třídní učitel 2.Duševní odpočinek 3. Chování k cízím osobám Duben Květen 2. Prvouka Člověk a jeho svět 1. Domov, povinnosti členů rodiny L i s t o p a d Třídní učitel 2.Nemoc; životní prostředí Únor 3.Práce dospělých, volný čas Květen 3. Prvouka Člověk a jeho svět 1.Naše obec (chování k cizím osobám) 2.Člověk a jeho zdraví 3. Život v přírodě (houby) Ř í j e n Duben Květen Třídní učitel 4. Přírodověda Český jazyk 5. Český jazyk Přírodopis Č l o v ěk a jeh o s v ě t Léčivé byliny - zneužití jako drogy Člověk, péče o zdraví L i s t o p a d Prosinec Třídní učitel Komunikační a slohová výchova Škodlivost drog, ochrana Březen Komunikační a slohová výchova V o l n ý č a s L i s t o p a d Třídní učitel Člověk a jeho svět Člověk a zdraví Leden Rozmanitost přírody Květen 10

11 6. Výchova ke zdraví Přírodopis Č l o v ě k a z d r a v í Člověk a příroda Výchova k občanství Člověk a společnost 7. P ř í r o d o p i s Č l o v ě k a p ř í r o d a Chemie Výchova k občanství Člověk a společnost 8. P ř í r o d o p i s Č l o v ě k a p ř í r o d a Chemie Výchova k občanství Člověk a společnost Z d r a v ý z p ů s o b ž i v o t a Září - červen Rizika ohrožující zdraví prevence 3 hodiny Vztahy mezi lidmi, rodinný život, 8 hodin Život ve škole Enviromentální výchova 5 denní výjezd Lilkovité a exotické rostliny (tabák) 3 h o d i n y Nebezpečné látky a přípravky 3 hodiny Život mezi lidmi; Lidská práva 13 hodin Multikulturní výchova (výjezd) 5 dnů Dýchací soustava (kouření) 2 h o d i n y Nebezpečné látky a přípravky 2 hodiny Závislosti, pohlavní choroby, AIDS 3 hodiny Vnitřní svět člověka; člověk v sociálních 10 hodin vztazích; právní minimum Osobnostní a sociální výchova (výjezd) 5 dnů Mgr. Zdeňka Tošovská Mgr. Jitka Berková Bc. Petr Minář Mgr. Markéta Patrasová M.A. Eva Hanková Mgr. Jitka Berková Mgr. Housková, Mgr. Kutílková Bc. P. Minář, Mgr. V. Sázavská Mgr. M. Kutílková Mgr. Ivana Housková M g r. J. B e r k o v á Mgr. M.Kutílková Mgr. Z. Nováková Mgr. J. Chaloupková. Bc. P. Minář 11

12 9. P ř í r o d o p i s Č l o v ě k a p ř í r o d a Těhotenství, pohlavní styk 3 h o d i n y Mgr. J. Berková Chemie Drogy 3 hodiny Mgr. M. Kutílková Výchova k občanství Člověk a společnost Životní perspektivy 4 hodiny Mgr. Zdeňka Nováková Právní minimum 4 hodiny Mgr. Z. Nováková Mediální výchova (výjezd) 5 dnů Mgr. E. Cílková Mgr. J. Berková 12

13 Specifická prevence Název programu Q u o v a d i s Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu 45 Počet hodin programu Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti P r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í Skupinové i individuální vymezení vůči riziku závislosti a projevům sociálně patologických forem chování pomocí práce s kohezí třídy o. s. E l i o Žáci 6. ročníku 3 2 h o d i n D l o u h o d o b ý p r o g r a m Termín Září listopad 2015 Zodpovědná osoba Dotazník pro žáky, zpráva lektorů, zpráva supervizora Mgr. Markéta Patrasová (ŠMP) Název programu Q u o v a d i s Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu 43 Počet hodin programu Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti P r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í Skupinové i individuální vymezení vůči riziku závislosti a projevům sociálně patologických forem chování pomocí práce s kohezí třídy o. s. E l i o Žáci 7. ročníku 32 h o d i n D l o u h o d o b ý p r o g r a m Termín Září listopad 2015 Zodpovědná osoba Dotazník pro žáky, zpráva lektorů, zpráva supervizora Mgr. Markéta Patrasová (ŠMP) 1 3

14 Název programu Q u o v a d i s Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu 40 Počet hodin programu Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti P r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í Skupinové i individuální vymezení vůči riziku závislosti a projevům sociálně patologických forem chování pomocí práce s kohezí třídy o. s. E l i o Žáci 8. ročníků 32 h o d i n D l o u h o d o b ý p r o g r a m Termín Září - listopad Zodpovědná osoba D o t a z n í k p r o ž á k y, z p r á v a l e k t o r ů Mgr. Markéta Patrasová (ŠMP) 1 4

15 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně rozšířeny. Reagovaly na aktuální, akutní situaci. Prevence rizikového chování je součástí platných učebních osnov (Školního vzdělávacího programu pro ZV Sluníčko, č. j. 395/2007) a je zahrnuta do schválených Standardů základního vzdělávání, které obsahují i výchovu ke zdravému životnímu stylu výchovu ke zdraví psychickému, fyzickému a sociálnímu. Naší snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány (činnost MS) a začleňovány i do aktivit mimo vyučování tj. zájmové vyučování kroužky, do práce školní družiny, ale i realizovány v rámci ozdravných pobytů škol v přírodě, výjezdů k průřezovým tématům podle ročníku dle ŠVP, kurzů, výletů a exkurzí. Cílová skupina MPP - všichni žáci (1. 9. r.) naší školy, tj. 484 žáků, z toho 318 na I. stupni a 166 na II. stupni, jejich rodiče a zaměstnanci školy Hodnocené složky MPP - - řešení konfliktních situací - prevence šikany - odmítání činností s negativními důsledky - vedení k osobní odpovědnosti - výchova k zdravému životnímu stylu - informace o následcích užívání drog - prevence kriminality - posilování sebedůvěry - základy právního povědomí v jakémkoli předmětu s přihlédnutím k věku žáků v těchto klíčových vyučovacích oblastech: Oblast zdravého životního stylu tělesná výchova, výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity Oblast společenskovědní formy komunikace, kooperace, sociální dovednosti a kompetence Oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie Oblast výchovy k občanství Oblast sociálně právní právní aspekty rizikového chování, postoj školní pospolitosti k společensky nežádoucím jevům, práva dítěte a povinnosti dítěte z hlediska přiměřené způsobilosti apod. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: Prvouka, přírodověda, vlastivěda Přírodopis, biologie člověka Výchova k občanství Český jazyk a literatura Výtvarná výchova a výtvarné soutěže, Hudební výchova a soutěže Chemie Tělesná výchova a soutěže, Výchova ke zdraví Společenské předměty (D, Z) 1 5

16 Informovanost učitelů, rodičů a žáků: Na škole pracuje tým ve složení školní metodik prevence, výchovný kariérový poradce a školní speciální pedagog. Spolupráce se osvědčila zejména při řešení problémového chování žáků (nevhodné, arogantní chování k vyučujícím, šikanování, záškoláctví, kouření, požití alkoholických nápojů, zanedbání rodinné péče či povinné školní docházky apod.) v rámci výchovných pohovorů a komisí s rodiči žáků i s žáky samotnými. Žáci i rodiče mohli v krizových situacích využít i individuální poradenství. Učitelé byli v rámci pedagogických rad a provozních porad informováni o aktivitách souvisejících s protidrogovou prevencí na škole, s možnostmi dalšího vzdělávání v této oblasti, s přehledem institucí a center krizové intervence. K dispozici jsou didaktické a propagační materiály, včetně dokumentárních filmů s protidrogovou tématikou. Rodiče žáků byli jako každoročně na začátku školního roku v rámci třídních schůzek seznámeni se školním řádem, jehož součástí jsou informace o zákazu konzumace alkoholu, kouření, distribuce a aplikace drog ve vnitřních i vnějších prostorách školy i na mimoškolních akcích, nošení do školy nebezpečných předmětů atd. Rodiče při nástupu žáka na naši školu podepisují souhlas s poskytováním poradenských služeb. Závislosti a my (vyd. Jiří Vacek), Bulletin Národní protidrogové centrály (Policie ČR, Národní protidrogová centrála, Služby kriminální policie a vyšetřování) Studenti PedF UK jsou v rámci své pedagogicko-psychologické praxe seznamováni s náplní práce školních poradenských služeb. Nespecifická prevence - organizace volného času dětí S nabídkou pravidelných akcí, kroužků a volitelných předmětů byli žáci seznámeni na začátku školního roku. Rodiče byli informováni na zářijových třídních schůzkách třídními učiteli, prostřednictvím nástěnky ve vestibulu školy, webových stránek a letáků. Akce školy: plavecký výcvik, projektové a exkurzní dny, výjezdy k průřezovým tématům, přírodovědně sportovní kurz, spaní ve škole, vlastivědné exkurze v rámci výuky, návštěvy divadel Jiskra, Gong, Minor, Salesiánské divadlo, koncertů Národní dům na Vinohradech, Městská knihovna, škola v přírodě, Planetárium, návštěvy ZOO, kurzy v Toulcově dvoře, výuka na dopravním hřišti, akce v parku Podviní, spolupráce s ekologickým sdružením Tereza, pořady zaměřené na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality, návštěva Muzea Policie ČR, akce a semináře v rámci projektu Jeden svět na školách pod záštitou nadace Člověk v tísni, Prvňáček příprava budoucích prvňáků, ukázkové hodiny pro předškoláky, dny otevřených dveří pro rodiče, besedy se zajímavými lidmi, sportovní, vědomostní a umělecké soutěže, Děti dětem akce žáků 9. ročníků pro děti z MŠ, 0. a 1. r. ZŠ 1 6

17 Akce se zaměřením na specifickou prevenci, spolupráce s jinými organizacemi Dotace, granty Spolupráce s o. s. Elio, o. s. Život bez závislostí, o. s. Sananim, Centrem outdoorových programů, Policií ČR, Městskou policií, OSPOD, protidrogovým koordinátorem ÚMČ Prahy 9, Lukášem Horákem, PPP pro Prahu 9 (obvodní metodik prevence Pavel Klíma, psycholožka Dr. Frývaldská), OSPOD, kurátory pro děti a mládež, Výchovným ústavem a Střediskem výchovné péče Klíčov, MŠMT ad. Přidělené dotace z rozpočtu hl. m. Prahy rok 2013 Zdravé město Praha na základě žádosti o grant: 6. ročník ,- Kč 7. ročník ,- Kč 8. ročník ,- Kč Dotace byla využita na realizaci protidrogové prevence o. s. Elio v rámci výjezdů tříd k průřezovým tématům a následných aktivit ve škole. Cílem preventivního programu o. s. Elio zaměřeného na žáky ročníků bylo: - Navodit příznivé klima ve třídách - Získat povědomí o škodlivosti návykových látek - Uvědomit si riziko závislostí - Předcházet raným sexuálním zkušenostem Protidrogový koordinátor ÚMČ Praha 9, Bc. Lukáš Horák zajistil finanční pokrytí nákladů spojených s realizací Komplexního programu primární prevence o. s. Život bez závislostí (speciální pedagog a lektor KPPP - Mgr. Petra Hostýnková) ve školním roce 2013/14, tj. 44 hodin přímé práce s třídními kolektivy od 3. do 9. ročníku. Cílem Komplexního programu primární prevence o. s. Život bez závislosti bylo: - Informovat žáky o tématech závislostního chování (nikotinismus, alkoholismus, netholismus - Poskytovat žákům pozitivní zpětnou vazbu a posilovat v nich tak pozitivní sebeuvědomění a zdravé sebevědomí - Učit žáky formou nácviku asertivnímu způsobu chování - Pracovat s žáky s pomocí nácvikových situací na zvládání vlastní agresivity - Seznámit žáky se zákonem 218/2000 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže - Probrat s žáky téma trestní odpovědnosti s důrazem na praktické příklady přestupků a trestných činů 1 7

18 Témata programu + počet vyučovacích hodin v jednotlivých třídách 3. A, 3. B - Nikotin mě neláká (2+2) 3. C - Nikotin mě neláká, vztahy ve třídě (4) 4. A - Bavím se i bez alkoholu, vztahy ve třídě (4) 4. B, 4. C - Bavím se i bez alkoholu (2+2) 5. A, 5. B - Není hra jako hra (2+2) 6. A, 6. B - Jsem, jaký jsem (2+2) 7. A - Nenechám se vyprovokovat, vztahy ve třídě (4) 7. B - Nenechám se vyprovokovat, Umím říct ne (4) 8. A, 8. B - Co smím, nesmím a musím (2+2) 9. A, 9. B - Přechod na střední školu, Co smím, nesmím a musím (4+4) Preventivně vzdělávací program Útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy bylo: Třída Třídní učitel/ka Datun Počet žáků 1.A Řačáková Kateřina, Mgr B Koubíková Petra, Mgr C Krátká Jana, Mgr A Špírková Jaroslava B Kolečková Daniela, Mgr C Lenkvíková Martina, Mgr A Mašková Hana, Mgr B Novotná Ivana C Kobyláková Kateřina, Mgr A Paseková Zdeňka, Mgr B Seková Renata, Mgr C Pintérová Dagmar, Mgr A Hříbková Irena, Mgr B Svobodová Petra, Mgr tř. Malý Péťa sám doma 2. tř. Bezpečné chování, sám venku 3. tř. Nebezpečné situace 4. tř. Opakování bezpečné chování 5. tř. Elektronický svět 1 8

19 Třída Třídní učitel/ka Datum Délka Téma A Mgr. Sázavská pá min. Bezpečné chování v elektronickém světě 6. B Mgr. Kutílková 45 pá min. Bezpečné chování v elektronickém světě A Bc. Kučerová čt min. Kyberšikana B Mgr. Chaloupková pá min. Kyberšikana 90 ch- Autorská práva+internet 8. A Mgr. Cílková St 9.4. min. dí- Partnerské násilí 90 ch- Autorská práva+internet 8. B Mgr. Berková Čt min. dí- Partnerské násilí 90 ch-bezpečné dospívání 9. A p. uč. Žák út 8.4. min. dí - Jak se nestat obětí znásilnění 90 ch-bezpečné dospívání, 9. B Mgr. Patrasová Út 8.4. min. dí - Jak se nestat obětí znásilnění Cílem bylo: - Naučit žáky, jak se správně chovat, pokud se ocitnou sami doma - Naučit žáky, jak se chovat při kontaktu s cizím člověkem - Upozornit žáky na zásady bezpečného chování - Upozornit na úskalí elektronické komunikace (nebezpečí zpřístupnění osobních dat) - Seznámit s právním minimem týkajícím se kyberšikany, nebezpečím porušování autorského zákona - Upozornit na rizika spojena s dospíváním a vztahovou problematikou, rozpoznat rozdíly mezi pohlavním zneužitím a znásilněním a jak se bezpečně chovat a nestát se obětí těchto činů - Upozornit na hranici trestní odpovědnosti 15 let Program proběhl ve všech třídách od ročníku. Témata byla cílená a přizpůsobená pro konkrétní věkové skupiny. Preventivní program se rozcházel s tématy v MMP. Zaměřili jsme se na bezpečné chování. V příštím školním roce se opět vrátíme k prevenci sociálně patologických jevů. 1 9

20 Dotace na školní rok 2014/2015 Byly nám přiděleny dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2014 Zdravé město Praha na základě žádostí o grant podaných metodičkou prevence: 6. ročník ,- Kč 7. ročník ,- Kč 8. ročník ,- Kč Tyto finance budou odčerpány na realizaci programu primární prevence o. s. ELIO v říjnu listopadu školního roku 2014/15. Opět se nám podařilo získat finanční podporu z MČ Praha 9 na realizaci programu primární prevence na naší škole pro školní rok 2014/15, jehož realizátorem bude o. s. Život bez závislostí. Taktéž využijeme nabídku preventivních programů Útvaru sociální prevence Městské policie hl. m. Prahy, které jsou zdarma. lektorka projektu o. s. SANANIM uskuteční v 7. ročnících preventivní program Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. ŠMP pracovala a bude pokračovat v preventivní a poradenské činnosti (OSPOD MČ Praha 9). V Praze dne 26. června 2014 Zpracovala: Mgr. Markéta Patrasová, školní metodik prevence 2 0

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2016/2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2016/2017 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2016/2017 Základní škola

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr.

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr. Školní rok:2016/2017 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 196 00 Praha 9 Mgr. Martin

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola České Heřmanice IČ: 72088591 tel: 465549534 Adresa: č. 50, 565 52 České Heřmanice, e-mail: zs@ceskehermanice.cz 1. Uvod MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V České republice je problematika rizikového

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Jméno a příjmení ředitele Ing. Jaroslava Davidová + Telefon na ředitele na ředitele

Jméno a příjmení ředitele Ing. Jaroslava Davidová + Telefon na ředitele na ředitele Preventivní program školy Quo vadis Základní škola Litvínovská 500 Školní rok: 2017/2018 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00 kterou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola L.

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více