MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015"

Transkript

1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, Praha 9 Prosek kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Ing. Jaroslava Davidová + Telefon na ředitele na ředitele Jméno školního metodika Mgr. Markéta Patrasová prevence Telefon Specializační studium Ano X Studuje _ Ne _ Realizátor vzdělávání Filozofická fakulta UK, katedra psychologie Jméno výchovného poradce Mgr. Jitka Berková Telefon /109 Specializační studium Ano X Studuje _ Ne _ Realizátor vzdělávání Jméno školního psychologa PhDr. Markéta Frývaldská (PPP) Telefon , Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Celkem

2 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE MPP NAŠÍ ŠKOLY NAVAZUJE NA PROGRAM QUO VADIS ANEB CESTA DO TŘETÍHO TISÍCILETÍ, S JEHOŽ REALIZACÍ JSME ZAPOČALI VE ŠK. R. 1998/1999. JE ZAMĚŘENÝ ZEJMÉNA NA VÝCHOVU ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU, NA JEJICH OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ A ROZVOJ JEJICH SOCIÁLNĚ KOMUNIKATIVNÍCH DOVEDNOSTÍ. MPP JE ZALOŽEN NA PODPOŘE VLASTNÍ AKTIVITY ŽÁKŮ, PESTROSTI FOREM PREVENTIVNÍ PRÁCE S ŽÁKY, ZAPOJENÍ CELÉHO PEDAGOGICKÉHO SBORU ŠKOLY A SPOLUPRÁCI SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ ŠKOLY. MPP JE ZPRACOVÁVÁN NA JEDEN ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE, PODLÉHÁ KONTROLE ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE, JE PRŮBĚŽNĚ VYHODNOCOVÁN A PÍSEMNÉ VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI JEHO REALIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK JE SOUČÁSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY. Prevence rizikového chování je součástí platných učebních osnov (Školního vzdělávacího programu pro ZV Sluníčko, č. j. 395/2007) a Školního řádu. Naší snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány (činnost metodických sdružení) a začleňovány i do aktivit mimo vyučování tj. zájmové vyučování kroužky, do práce školní družiny, ale i realizovány v rámci ozdravných pobytů škol v přírodě, výjezdů k průřezovým tématům podle ročníků dle ŠVP, výletů a exkurzí. S VEDENÍM ŠKOLY SPOLUPRACUJE PREVENTIVNÍ TÝM: ŠMP (MGR. MARKÉTA PATRASOVÁ), VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ (MGR. JITKA BERKOVÁ), SPECIÁLNÍ PEDAGOG (MGR. KATEŘINA NÁMĚSTKOVÁ). CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: SÍDLIŠTNÍ 4 PROPOJENÉ DVOUPATROVÉ PAVILONY S NÁSTAVBAMI, PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, 4 POČÍTAČOVÉ UČEBNY, SPECIALIZOVANÉ UČEBNY JAZYKŮ, HV, VV, CH, 2 TĚLOCVIČNY, VENKOVNÍ SPORTOVNÍ AREÁL (FOTBALOVÉ, VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ, 2 TENISOVÉ KURTY, U-RAMPA ATD.), DOSTUPNÉ NEDALEKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, 5 ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY, ŠKOLNÍ JÍDELNA, CVIČNÁ KUCHYŇ, DÍLNY, PROSTORNÝ VESTIBUL ŠKOLY. KAŽDÝ ŽÁK MÁ SVŮJ BOTNÍK, U TŘÍDY ŠATNÍ SKŘÍŇKU, VYUČUJÍCÍ MAJÍ SVÉ KABINETY VYBAVENÉ POČÍTAČI. SOCIOKULTURNÍ A NÁRODNOSTNÍ CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ NÁRŮST ŽÁKŮ CIZINCŮ, VYSOKÉ PROCENTO ŽÁKŮ Z NEÚPLNÝCH RODIN, PŘESTUP VELKÉHO MNOŽSTVÍ NADANÝCH ŽÁKŮ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA. VNITŘNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE: WEB ŠKOLY; WEB SCHRÁNKA DŮVĚRY, INTERNETOVÉ STRÁNKY, INFORMAČNÍ TABULE U VSTUPU DO ŠKOLY, ODBĚR ČASOPISŮ PREVENCE, ZÁVISLOSTI A MY, BULLETIN NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY; DIDAKTICKÉ A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY VČETNĚ CD, DVD; INFORMACE PRO PEDAGOGY VE SBOROVNĚ, PRO ŽÁKY NA NÁSTĚNCE; 2 SCHRÁNKY DŮVĚRY. VNĚJŠÍ ZDROJE: SPOLUPRÁCE S O.S. ELIO, O.S. ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ, CENTREM OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ, CK SPORT, STAR LINE, POLICIÍ ČR, MĚSTSKOU POLICIÍ, OSPOD, KURÁTORY PRO DĚTI A MLÁDEŽ, PROTIDROGOVÝM KOORDINÁTOREM MČ PRAHY 9, S PPP, VÝCHOVNÝM ÚSTAVEM A STŘEDISKEM VÝCHOVNÉ PÉČE KLÍČOV, MŠMT AD. 2

3 MAPOVÁNÍ SITUACE NA ŠKOLE: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - PRŮZKUM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A BEZPEČNOST VE ŠKOLE; ŠKOLNÍ NÁSILÍ (ŽÁCI, RODIČE, PEDAGOGOVÉ); VÝCHOVNÉ KOMISE; TŘÍDNICKÉ HODINY; TŘÍDNÍ SCHŮZKY, INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY, KONZULTAČNÍ HODINY. ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE: POKRAČOVÁNÍ A ROZVÍJENÍ SPOLUPRÁCE S O.S. ELIO, O.S. ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ, MĚSTSKOU POLICIÍ, CENTREM OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ, STAR LINE, CK SPORT V RÁMCI VÝJEZDŮ ŽÁKŮ K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM A PROTIDROGOVÉ PREVENCI; POKRAČOVÁNÍ VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI ORGANIZACEMI; ZAJIŠTĚNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO VŠECHNY TŘÍDY NA I. I NA II. STUPNI; PROHLOUBENÍ INFORMOVANOSTI PEDAGOGŮ, NAPŘ. VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN, ŘEŠENÍ ŠIKANY A KYBERŠIKANY; PRVNÍ POMOC; UMOŽNĚNÍ PROFESNÍHO RŮSTU; ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE PREVENTIVNÍHO TÝMU; ZAMĚŘENÍ SE NA ŘEŠENÍ NEVHODNÉHO KLIMATU NĚKTERÝCH TŘÍD FORMOU BLOKŮ AKTIVIT, BESED, PŘEDNÁŠEK; STMELOVÁNÍ KOLEKTIVU V RÁMCI VÝJEZDŮ K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM A PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ; POMOC ŽÁKŮM I RODIČŮM PŘI VYHLEDÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ (SOCIOTERAPEUTICKÁ PÉČE); ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA 2015 A Z MČ PRAH 3

4 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP Zvýšit informovanost pedagogů v problematice šikany a kyberšikany - počet vzdělávacích akcí na dané téma - počet proškolených pedagogů Zefektivnění práce pedagogů, zkvalitnění výchovného působení na žáky Cíl souvisí se zvyšováním profesní připraveností pedagogického sboru, zvláště při řešení násilí mezi dětmi. Řešit financování aktivit a dlouhodobých programů MPP Přiznání dotace z rozpočtu hl.m. Prahy; dotace z MČ Prahy 9 Umožnění aktivního zapojení do programu většího množství žáků, zvláště ze sociálně s labších poměrů Spolupráce s organizacemi zajišťujícími preventivní programy Povinnosti chodce v silničním provozu 1. a 2. r. (BESIP - Městská policie). Chování děti při vycházkách, akcích školy (osvojení si poznatků) B e z p e č n o s t ž á k ů v s i l n i č n í m p r o v o z u Zajišťování bezpečného chování dětí Základy bezpečného chování v silničním provozu 3. r. (BESIP - Městská policie). Chování děti při vycházkách, akcích školy (osvojení si poznatků) Bezpečnost žáků v silničním provozu (chodec, cyklista) Zajišťování bezpečného chování dětí 4

5 Informovanost o škodlivosti legálních drog (tabákové výrobky, alkohol, léky) 5. r (Městská policie). Zpětná vazba - dotazník Koketování s alkoholem a cigaretami stále mladších žáků Odmítání činností s negativními důsledky Prevence šikany a násilí v dětských kolektivech 6. r. (Městská policie) Zpětná vazba dotazník, počet řešených případů Nárůst nevraživosti mezi dětmi, osočování, fyzického násilí Posilování sebedůvěry; řešení konfliktních situací; ; vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě Kriminalita dětí a mládeže 7. r. (Městská policie) Zpětná vazba dotazník, počet řešených případů Krádeže, agresivita, ničení majetku, záškoláctví Chránit a podporovat mravní vývoj dětí, vést je k přijetí životního stylu, který by byl základem zdravého a hodnotného života ve společnosti v dospělém věku Prevence zneužívání omamných a psychotropních látek 8. r. (Městská policie) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Získat povědomí o škodlivosti návykových látek, o drogové závislost i Zdravý životní styl; zkvalitnění žebříčku hodnot; zvládání dovedností odmítat drogu 5

6 Základy právního povědomí (zákony v souvislostech, trestní zákoník, trestní řád, přestupkový zákon) 9. r. (Městská policie ) Test Vko; komunikace třídnické hodiny Minimalizace kázeňských problémů, uvědomění si odpovědnosti za své chování o konání, včetně důsledků plynoucích z kriminálního jednání Prevence kriminality a dalších projevů rizikového chování Než užiješ alkohol, užij svůj mozek (prevence alkoholismu) 7. r. o. s. Sananim Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) získat povědomí o škodlivosti návykových látek, uvědomit si riziko závislosti Z d r a v ý ž i v o t n í s t y l ; ž e b ř í č e k h o d n o t ; n e b e z p e č í z á v i s l o s t i V z t a h y v e t ř í d ě ; p r e v e n c e z n e u ž í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k 6. r. ( o. s. E l i o ) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Zpráva o.s. Elio Navození příznivého klimatu ve třídě, minimalizace kázeňských problémů, získat povědomí o škodlivosti návykových látek Zdravý životní styl; zkvalitnění žebříčku hodnot; zvládání dovedností odmítat drogu Období dospívání a drogy 7. r. (o. s. Elio) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Zpráva (o.s.elio) získat povědomí o škodlivosti návykových látek, uvědomit si riziko závislosti Zdravý životní styl; žebříček hodnot; zvládání dovedností odmítat drogu 6

7 M a n ž e l s t v í a d r o g y ; Z á v i s l o s t i ; P o h l a v n í c h o r o b y ; P ř e d c h á z e n í r a n ý m s e x u á l n í m zkušenostem; AIDS -8. r. (o. s. Elio) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Zpráva (o.s.elio) Rané sexuální zkušenosti, nežádoucí těhotenství,informovanos t o nebezpečí pohlavních chorob, o ohrožení dětí drogově závislými rodiči Předcházení raným sexuálním zkušenostem, nežádoucím těhotenstvím, výskytu pohlavně přenosných chorob; předcházení rozvodovosti Chováme se k sobě slušně ; Chováme se bezpečně - kamarádství; bezpečí; nebezpečí od cizích lidí; r. (o. s. Život bez závislostí) Dodržování pravidel chování; zpětná vazba od žáků Vzájemné chování; negativní vlivy prostředí Chránit a podporovat mravní vývoj dětí, chránit je před negativními vnějšími vlivy Informovanost o škodlivosti legálních drog (tabákové výrobky, alkohol) r. (o. s. Život bez závislostí) Zpětná vazba - dotazník Koketování s alkoholem a cigaretami stále mladších žáků Odmítání činností s negativními důsledky; prevence nikotinismu a alkoholismu 7

8 Jsem jaký jsem sebevědomí, sebepřijetí, akceptace 6. r. (o. s. Život bez závislostí) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Zpráva (o. s. Život bez závislostí) Problémy v komunikaci, chování, agrese, hledání třídní identity Z d r a v ý ž i v o t n í s t y l ; z k v a l i t n ě n í ž e b ř í č k u h o d n o t Nenechám se vyprovokovat ; Umím říci ne řešení agresivity, vztahů ve třídě, kyberšikany, zdravého životní stylu 7.r. (o.s. Život bez závislostí) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Zpráva (o.s. Život bez závislostí) P r o b l é m y v k o m u n i k a c i, c h o v á n í, a g r e s e Z d r a v ý ž i v o t n í s t y l ; z k v a l i t n ě n í ž e b ř í č k u h o d n o t ; Co smím, nesmím a musím právní vědomí, hodnotová orientace r. (o. s. Život bez závislostí) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny) Zpráva (o.s. Život bez závislostí) Žáci se neposlouchají, nezajímají je názory druhých, příliš nefunguje diskuze Respektovat druhého, učit se naslouchat, ovládat své chování P ř e d s t a v y o b u d o u c n o s t i ; Kdo jsem, kam jdu, co chci 9. r. (o. s. Život bez závislostí) Zpětná vazba od žáků (dotazník, komunikace třídnické hodiny,) Zpráva (o.s.život bez závislostí) Pohled do budoucnosti, sebepercepce, hodnoty, správná komunikac e Z d r a v ý ž i v o t n í s t y l ; k v a l i t n í ž e b ř í č e k h o d n o t ; sebepoznání; profesní orientace 8

9 I n f o r m o v a n o s t r o d i č ů o r e a l i z a c i M P P Třídní schůzky, návštěvnost webových stránek, počet konzultací Zapojení co největšího množství rodičů do školního dění Rodiče jsou aktivními účastníky procesu realizace MPP a jsou s průběhem a výsledky programu seznamováni 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání Stručná charakteristika Realizátor/lektor DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ rizikové chování dětí a mladistvých, šikana, kyberšikana, vztahy ve třídě, vedení třídnických hodi n NIDV, MŠTV,PPP, O.S. BAREVNÝ SVĚT Počet proškolených pedagogů 6 Počet hodin 20 Termín konání V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 Zodpovědná osoba ING. JAROSLAVA DAVIDOVÁ 9

10 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololet Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující í 1. Prvouka Č l o v ě k a s v ě t 1. Č l o v ě k a z d r a v í Leden únor Třídní učitel 2.Duševní odpočinek 3. Chování k cízím osobám Duben Květen 2. Prvouka Člověk a jeho svět 1. Domov, povinnosti členů rodiny L i s t o p a d Třídní učitel 2.Nemoc; životní prostředí Únor 3.Práce dospělých, volný čas Květen 3. Prvouka Člověk a jeho svět 1.Naše obec (chování k cizím osobám) 2.Člověk a jeho zdraví 3. Život v přírodě (houby) Ř í j e n Duben Květen Třídní učitel 4. Přírodověda Český jazyk 5. Český jazyk Přírodopis Č l o v ěk a jeh o s v ě t Léčivé byliny - zneužití jako drogy Člověk, péče o zdraví L i s t o p a d Prosinec Třídní učitel Komunikační a slohová výchova Škodlivost drog, ochrana Březen Komunikační a slohová výchova V o l n ý č a s L i s t o p a d Třídní učitel Člověk a jeho svět Člověk a zdraví Leden Rozmanitost přírody Květen 10

11 6. Výchova ke zdraví Přírodopis Č l o v ě k a z d r a v í Člověk a příroda Výchova k občanství Člověk a společnost 7. P ř í r o d o p i s Č l o v ě k a p ř í r o d a Chemie Výchova k občanství Člověk a společnost 8. P ř í r o d o p i s Č l o v ě k a p ř í r o d a Chemie Výchova k občanství Člověk a společnost Z d r a v ý z p ů s o b ž i v o t a Září - červen Rizika ohrožující zdraví prevence 3 hodiny Vztahy mezi lidmi, rodinný život, 8 hodin Život ve škole Enviromentální výchova 5 denní výjezd Lilkovité a exotické rostliny (tabák) 3 h o d i n y Nebezpečné látky a přípravky 3 hodiny Život mezi lidmi; Lidská práva 13 hodin Multikulturní výchova (výjezd) 5 dnů Dýchací soustava (kouření) 2 h o d i n y Nebezpečné látky a přípravky 2 hodiny Závislosti, pohlavní choroby, AIDS 3 hodiny Vnitřní svět člověka; člověk v sociálních 10 hodin vztazích; právní minimum Osobnostní a sociální výchova (výjezd) 5 dnů Mgr. Zdeňka Tošovská Mgr. Jitka Berková Bc. Petr Minář Mgr. Markéta Patrasová M.A. Eva Hanková Mgr. Jitka Berková Mgr. Housková, Mgr. Kutílková Bc. P. Minář, Mgr. V. Sázavská Mgr. M. Kutílková Mgr. Ivana Housková M g r. J. B e r k o v á Mgr. M.Kutílková Mgr. Z. Nováková Mgr. J. Chaloupková. Bc. P. Minář 11

12 9. P ř í r o d o p i s Č l o v ě k a p ř í r o d a Těhotenství, pohlavní styk 3 h o d i n y Mgr. J. Berková Chemie Drogy 3 hodiny Mgr. M. Kutílková Výchova k občanství Člověk a společnost Životní perspektivy 4 hodiny Mgr. Zdeňka Nováková Právní minimum 4 hodiny Mgr. Z. Nováková Mediální výchova (výjezd) 5 dnů Mgr. E. Cílková Mgr. J. Berková 12

13 Specifická prevence Název programu Q u o v a d i s Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu 45 Počet hodin programu Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti P r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í Skupinové i individuální vymezení vůči riziku závislosti a projevům sociálně patologických forem chování pomocí práce s kohezí třídy o. s. E l i o Žáci 6. ročníku 3 2 h o d i n D l o u h o d o b ý p r o g r a m Termín Září listopad 2015 Zodpovědná osoba Dotazník pro žáky, zpráva lektorů, zpráva supervizora Mgr. Markéta Patrasová (ŠMP) Název programu Q u o v a d i s Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu 43 Počet hodin programu Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti P r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í Skupinové i individuální vymezení vůči riziku závislosti a projevům sociálně patologických forem chování pomocí práce s kohezí třídy o. s. E l i o Žáci 7. ročníku 32 h o d i n D l o u h o d o b ý p r o g r a m Termín Září listopad 2015 Zodpovědná osoba Dotazník pro žáky, zpráva lektorů, zpráva supervizora Mgr. Markéta Patrasová (ŠMP) 1 3

14 Název programu Q u o v a d i s Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu 40 Počet hodin programu Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti P r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í Skupinové i individuální vymezení vůči riziku závislosti a projevům sociálně patologických forem chování pomocí práce s kohezí třídy o. s. E l i o Žáci 8. ročníků 32 h o d i n D l o u h o d o b ý p r o g r a m Termín Září - listopad Zodpovědná osoba D o t a z n í k p r o ž á k y, z p r á v a l e k t o r ů Mgr. Markéta Patrasová (ŠMP) 1 4

15 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně rozšířeny. Reagovaly na aktuální, akutní situaci. Prevence rizikového chování je součástí platných učebních osnov (Školního vzdělávacího programu pro ZV Sluníčko, č. j. 395/2007) a je zahrnuta do schválených Standardů základního vzdělávání, které obsahují i výchovu ke zdravému životnímu stylu výchovu ke zdraví psychickému, fyzickému a sociálnímu. Naší snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány (činnost MS) a začleňovány i do aktivit mimo vyučování tj. zájmové vyučování kroužky, do práce školní družiny, ale i realizovány v rámci ozdravných pobytů škol v přírodě, výjezdů k průřezovým tématům podle ročníku dle ŠVP, kurzů, výletů a exkurzí. Cílová skupina MPP - všichni žáci (1. 9. r.) naší školy, tj. 484 žáků, z toho 318 na I. stupni a 166 na II. stupni, jejich rodiče a zaměstnanci školy Hodnocené složky MPP - - řešení konfliktních situací - prevence šikany - odmítání činností s negativními důsledky - vedení k osobní odpovědnosti - výchova k zdravému životnímu stylu - informace o následcích užívání drog - prevence kriminality - posilování sebedůvěry - základy právního povědomí v jakémkoli předmětu s přihlédnutím k věku žáků v těchto klíčových vyučovacích oblastech: Oblast zdravého životního stylu tělesná výchova, výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity Oblast společenskovědní formy komunikace, kooperace, sociální dovednosti a kompetence Oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie Oblast výchovy k občanství Oblast sociálně právní právní aspekty rizikového chování, postoj školní pospolitosti k společensky nežádoucím jevům, práva dítěte a povinnosti dítěte z hlediska přiměřené způsobilosti apod. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: Prvouka, přírodověda, vlastivěda Přírodopis, biologie člověka Výchova k občanství Český jazyk a literatura Výtvarná výchova a výtvarné soutěže, Hudební výchova a soutěže Chemie Tělesná výchova a soutěže, Výchova ke zdraví Společenské předměty (D, Z) 1 5

16 Informovanost učitelů, rodičů a žáků: Na škole pracuje tým ve složení školní metodik prevence, výchovný kariérový poradce a školní speciální pedagog. Spolupráce se osvědčila zejména při řešení problémového chování žáků (nevhodné, arogantní chování k vyučujícím, šikanování, záškoláctví, kouření, požití alkoholických nápojů, zanedbání rodinné péče či povinné školní docházky apod.) v rámci výchovných pohovorů a komisí s rodiči žáků i s žáky samotnými. Žáci i rodiče mohli v krizových situacích využít i individuální poradenství. Učitelé byli v rámci pedagogických rad a provozních porad informováni o aktivitách souvisejících s protidrogovou prevencí na škole, s možnostmi dalšího vzdělávání v této oblasti, s přehledem institucí a center krizové intervence. K dispozici jsou didaktické a propagační materiály, včetně dokumentárních filmů s protidrogovou tématikou. Rodiče žáků byli jako každoročně na začátku školního roku v rámci třídních schůzek seznámeni se školním řádem, jehož součástí jsou informace o zákazu konzumace alkoholu, kouření, distribuce a aplikace drog ve vnitřních i vnějších prostorách školy i na mimoškolních akcích, nošení do školy nebezpečných předmětů atd. Rodiče při nástupu žáka na naši školu podepisují souhlas s poskytováním poradenských služeb. Závislosti a my (vyd. Jiří Vacek), Bulletin Národní protidrogové centrály (Policie ČR, Národní protidrogová centrála, Služby kriminální policie a vyšetřování) Studenti PedF UK jsou v rámci své pedagogicko-psychologické praxe seznamováni s náplní práce školních poradenských služeb. Nespecifická prevence - organizace volného času dětí S nabídkou pravidelných akcí, kroužků a volitelných předmětů byli žáci seznámeni na začátku školního roku. Rodiče byli informováni na zářijových třídních schůzkách třídními učiteli, prostřednictvím nástěnky ve vestibulu školy, webových stránek a letáků. Akce školy: plavecký výcvik, projektové a exkurzní dny, výjezdy k průřezovým tématům, přírodovědně sportovní kurz, spaní ve škole, vlastivědné exkurze v rámci výuky, návštěvy divadel Jiskra, Gong, Minor, Salesiánské divadlo, koncertů Národní dům na Vinohradech, Městská knihovna, škola v přírodě, Planetárium, návštěvy ZOO, kurzy v Toulcově dvoře, výuka na dopravním hřišti, akce v parku Podviní, spolupráce s ekologickým sdružením Tereza, pořady zaměřené na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality, návštěva Muzea Policie ČR, akce a semináře v rámci projektu Jeden svět na školách pod záštitou nadace Člověk v tísni, Prvňáček příprava budoucích prvňáků, ukázkové hodiny pro předškoláky, dny otevřených dveří pro rodiče, besedy se zajímavými lidmi, sportovní, vědomostní a umělecké soutěže, Děti dětem akce žáků 9. ročníků pro děti z MŠ, 0. a 1. r. ZŠ 1 6

17 Akce se zaměřením na specifickou prevenci, spolupráce s jinými organizacemi Dotace, granty Spolupráce s o. s. Elio, o. s. Život bez závislostí, o. s. Sananim, Centrem outdoorových programů, Policií ČR, Městskou policií, OSPOD, protidrogovým koordinátorem ÚMČ Prahy 9, Lukášem Horákem, PPP pro Prahu 9 (obvodní metodik prevence Pavel Klíma, psycholožka Dr. Frývaldská), OSPOD, kurátory pro děti a mládež, Výchovným ústavem a Střediskem výchovné péče Klíčov, MŠMT ad. Přidělené dotace z rozpočtu hl. m. Prahy rok 2013 Zdravé město Praha na základě žádosti o grant: 6. ročník ,- Kč 7. ročník ,- Kč 8. ročník ,- Kč Dotace byla využita na realizaci protidrogové prevence o. s. Elio v rámci výjezdů tříd k průřezovým tématům a následných aktivit ve škole. Cílem preventivního programu o. s. Elio zaměřeného na žáky ročníků bylo: - Navodit příznivé klima ve třídách - Získat povědomí o škodlivosti návykových látek - Uvědomit si riziko závislostí - Předcházet raným sexuálním zkušenostem Protidrogový koordinátor ÚMČ Praha 9, Bc. Lukáš Horák zajistil finanční pokrytí nákladů spojených s realizací Komplexního programu primární prevence o. s. Život bez závislostí (speciální pedagog a lektor KPPP - Mgr. Petra Hostýnková) ve školním roce 2013/14, tj. 44 hodin přímé práce s třídními kolektivy od 3. do 9. ročníku. Cílem Komplexního programu primární prevence o. s. Život bez závislosti bylo: - Informovat žáky o tématech závislostního chování (nikotinismus, alkoholismus, netholismus - Poskytovat žákům pozitivní zpětnou vazbu a posilovat v nich tak pozitivní sebeuvědomění a zdravé sebevědomí - Učit žáky formou nácviku asertivnímu způsobu chování - Pracovat s žáky s pomocí nácvikových situací na zvládání vlastní agresivity - Seznámit žáky se zákonem 218/2000 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže - Probrat s žáky téma trestní odpovědnosti s důrazem na praktické příklady přestupků a trestných činů 1 7

18 Témata programu + počet vyučovacích hodin v jednotlivých třídách 3. A, 3. B - Nikotin mě neláká (2+2) 3. C - Nikotin mě neláká, vztahy ve třídě (4) 4. A - Bavím se i bez alkoholu, vztahy ve třídě (4) 4. B, 4. C - Bavím se i bez alkoholu (2+2) 5. A, 5. B - Není hra jako hra (2+2) 6. A, 6. B - Jsem, jaký jsem (2+2) 7. A - Nenechám se vyprovokovat, vztahy ve třídě (4) 7. B - Nenechám se vyprovokovat, Umím říct ne (4) 8. A, 8. B - Co smím, nesmím a musím (2+2) 9. A, 9. B - Přechod na střední školu, Co smím, nesmím a musím (4+4) Preventivně vzdělávací program Útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy bylo: Třída Třídní učitel/ka Datun Počet žáků 1.A Řačáková Kateřina, Mgr B Koubíková Petra, Mgr C Krátká Jana, Mgr A Špírková Jaroslava B Kolečková Daniela, Mgr C Lenkvíková Martina, Mgr A Mašková Hana, Mgr B Novotná Ivana C Kobyláková Kateřina, Mgr A Paseková Zdeňka, Mgr B Seková Renata, Mgr C Pintérová Dagmar, Mgr A Hříbková Irena, Mgr B Svobodová Petra, Mgr tř. Malý Péťa sám doma 2. tř. Bezpečné chování, sám venku 3. tř. Nebezpečné situace 4. tř. Opakování bezpečné chování 5. tř. Elektronický svět 1 8

19 Třída Třídní učitel/ka Datum Délka Téma A Mgr. Sázavská pá min. Bezpečné chování v elektronickém světě 6. B Mgr. Kutílková 45 pá min. Bezpečné chování v elektronickém světě A Bc. Kučerová čt min. Kyberšikana B Mgr. Chaloupková pá min. Kyberšikana 90 ch- Autorská práva+internet 8. A Mgr. Cílková St 9.4. min. dí- Partnerské násilí 90 ch- Autorská práva+internet 8. B Mgr. Berková Čt min. dí- Partnerské násilí 90 ch-bezpečné dospívání 9. A p. uč. Žák út 8.4. min. dí - Jak se nestat obětí znásilnění 90 ch-bezpečné dospívání, 9. B Mgr. Patrasová Út 8.4. min. dí - Jak se nestat obětí znásilnění Cílem bylo: - Naučit žáky, jak se správně chovat, pokud se ocitnou sami doma - Naučit žáky, jak se chovat při kontaktu s cizím člověkem - Upozornit žáky na zásady bezpečného chování - Upozornit na úskalí elektronické komunikace (nebezpečí zpřístupnění osobních dat) - Seznámit s právním minimem týkajícím se kyberšikany, nebezpečím porušování autorského zákona - Upozornit na rizika spojena s dospíváním a vztahovou problematikou, rozpoznat rozdíly mezi pohlavním zneužitím a znásilněním a jak se bezpečně chovat a nestát se obětí těchto činů - Upozornit na hranici trestní odpovědnosti 15 let Program proběhl ve všech třídách od ročníku. Témata byla cílená a přizpůsobená pro konkrétní věkové skupiny. Preventivní program se rozcházel s tématy v MMP. Zaměřili jsme se na bezpečné chování. V příštím školním roce se opět vrátíme k prevenci sociálně patologických jevů. 1 9

20 Dotace na školní rok 2014/2015 Byly nám přiděleny dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2014 Zdravé město Praha na základě žádostí o grant podaných metodičkou prevence: 6. ročník ,- Kč 7. ročník ,- Kč 8. ročník ,- Kč Tyto finance budou odčerpány na realizaci programu primární prevence o. s. ELIO v říjnu listopadu školního roku 2014/15. Opět se nám podařilo získat finanční podporu z MČ Praha 9 na realizaci programu primární prevence na naší škole pro školní rok 2014/15, jehož realizátorem bude o. s. Život bez závislostí. Taktéž využijeme nabídku preventivních programů Útvaru sociální prevence Městské policie hl. m. Prahy, které jsou zdarma. lektorka projektu o. s. SANANIM uskuteční v 7. ročnících preventivní program Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. ŠMP pracovala a bude pokračovat v preventivní a poradenské činnosti (OSPOD MČ Praha 9). V Praze dne 26. června 2014 Zpracovala: Mgr. Markéta Patrasová, školní metodik prevence 2 0

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ 55 00 Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok NÁM. JIŘÍHO BERANA 500, PRAHA 9 ČAKOVICE 196 00 TEL.: 283 932 375, FAX: 283 930 342, MOBIL: +420 603 881 009 E-mail: zscakovice@zscakovice.cz, www.zscakovice.cz IČO: 70918805, Bankovní spojení: 249363309/0800

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více