Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, Bakov nad Jizerou Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014 Zhodnocení školního roku 2012/2013 Kontaktní osoby: Mgr. Jana Brodská výchovný poradce telefon: , Mgr. Václav Čech zástupce ředitele školy, pověřený řízením činnosti školního metodika prevence telefon: , Blanka Matějů školní metodik prevence telefon: ,

2 Preventivní program v oblasti rizikového chování škol. rok 2013/2014 Předkladatel projektu: Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, Palackého 278, Bakov nad Jizerou /protidrogový koordinátor Blanka Matějů/ Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Jedná se o úplnou školu, vyučování probíhá ve dvou budovách vzájemně propojených komplexem šaten. adresa: Palackého 278, Bakov nad Jizerou identifikátor zařízení: právní forma: příspěvková organizace Zřizovatelem je město Bakov nad Jizerou Škola je právním subjektem od V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Obsah minimálního preventivního programu : I. Základní informace o škole II. Stav školy z hlediska rizikového chování III. Garant programu a spolupracovníci IV. Zdůvodnění potřebnosti programu V. Cíl programu VI. Realizace preventivního programu VII. Trvalé úkoly VIII. Evidence a efektivita IX. Postupy při řešení přestupků X. Cíle: - dlouhodobé - střednědobé - krátkodobé pro rok 20013/2014 XI. Přílohy: - Zákonné normy, metodické pokyny a vyhlášky týkající se PP - Drogy, příznaky, rizika (orientace pro učitele) - Knihovnička na ZŠ - Adresy a kontaktní čísla protidrogová činnost Ml. Boleslav - Dotazník pro prevenci drogových závislostí - Dotazník KLIT Klima jednotlivých školních tříd - Program proti šikaně - Krizový plán 2

3 I. Základní informace o škole: Základní škola v Bakově nad Jizerou je jedinou školou v tomto malém městě a zabezpečuje výuku i pro žáky ze spádových obcí. Škola vyučuje podle ŠVP Škola pro všechny děti. V ročníku je celkem 18 tříd, do kterých chodí 395 žáků. Žáci vedle povinných předmětů mají možnost navštěvovat dle učebního programu řadu volitelných, nepovinných předmětů a zájmových kroužků. II. Stav školy z hlediska rizikového chování: Stručná SWOT analýza: Silné stránky: - dobrá spolupráce ředitelky školy výchovné poradkyně, metodika prevence - vzdělávání pedagogických pracovníků / předávání informací, práce s odbornými časopisy a literaturou / - zájem a snaha řešit problémy / viz. zápisy výchovné komise / - přístup k informacím / internet, seznam dostupné literatury / - volno časové aktivity / viz. hodnocení MPP - tabulka o zapojení žáků / Slabé stránky: - malá schopnost evaluace PP - malá zkušenost při řešení domácího násilí, sexuálního obtěžování Příležitosti: Hrozby: - spolupráce rodiny a školy - možnost vzdělávání metodika prevence - rozšíření znalostí v oblasti právního vědomí - podceňování problematiky PP - vliv médií - nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině - vysoká společenská tolerance k alkoholu a kouření III. Garant programu a spolupracovníci: Garant MPP - ředitelka školy Mgr. Z. Dlasková Spolupracovníci: Výchovná poradkyně Mgr. J. Brodská Zástupce ředitele školy Mgr. V.Čech Metodik primární prevence B. Matějů Školní psycholog PhDr.Věra Trefilová/ do listopadu 2013/ Třídní učitelé Učitelé výchov: Mgr. M. Masopustová, Mgr. V. Kyselová, 3

4 Školní družina: H. Čáslavská J. Horejšová L. Nováková Vedoucí kroužků na škole: Viz kroužky školy garant H. Kaluhová I. stupeň, V. Kyselová 2. stupeň Spolupráce s odborníky: Spolupracujeme dle potřeby se všemi dostupnými institucemi v našem okrese PP poradna Ml.Boleslav Sociální odbor Ml. Boleslav OHS Ml. Boleslav Městská policie Bakov nad Jizerou Policie Mnichovo Hradiště Slánka o.s. Probační a mediační služba SPC Mladá Boleslav IV. Zdůvodnění potřebnosti projektu: Vzhledem k tomu, že dnešní mladí vyrůstají ve společnosti, v níž se užívají drogy, je důležité, aby pochopili problém drog komplexně. Proto protidrogové působení nelze omezovat do rámce jednoho předmětu. Týká se všech oblastí výchovně vzdělávacích programů, uplatňovaných ve školách / viz. realizace PP /. Škola musí připravit své žáky na to, že budou žít ve společnosti, která drogy užívá. V. Cíl projektu: Cílem projektu je dosáhnout, aby co nejvíce mladých lidí mělo pozitivní životní cíl, dostatek zálib, zájmů a koníčků. Není jen drogová prevence, ale také rozvoj sociálních, komunikačních a poznávacích dovedností. Rozvíjet tvořivý přístup ke studiu i k řešení náročných životních situací. Zvyšovat odolnost dětí vůči stresu. Snažit se vést děti nejen ke kázni, ale hlavně k samostatnosti a rozvoji personálních dovedností. Sociálně bezpečné klima ve třídě je činitelem, který prokazatelně motivuje žáky k pracovní aktivitě, omezuje zdroj šikany a v případě, že se příznaky šikany objeví kolektiv třídy si většinou poradí již v počátečních stádiích. VI: Realizace minimálního preventivního programu: Prevence je klíčovou oblastí. Efektivní prevence musí mít složku informační (nástěnné noviny II. stupně), dovedností (úkoly aplikované v občanské a rodinné výchově) a postojovou. Posledně jmenovanou lze označit za nejnáročnější. Zásady realizace: - aktuálnost a pravdivost poskytování informací - převládání pozitivních motivů a aktivit, které posilují zdravé způsoby chování nad přílišným varováním a odstrašováním. - všímat si počtu zameškaných hodin, ale i podezření na zanedbávání výchovy - včasné odhalování specifických poruch učení a chování - zavádět a prosazovat metody aktivního sociálního učení 4

5 - věnovat zvýšenou péči žákům handicapovaným, žákům se zdravotními a sociálními riziky VII: Trvalé úkoly: 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků - pedagog. pracovníci se budou účastnit školení pořádaných školícími středisky nebo samostudiem získávat základní informace a) o návykových otázkách b) o předcházení nežádoucích jevů - vzhledem k napjatému rozpočtu bude nutné přistoupit k tomu, že školení se bude účastnit pouze jeden pedagoga ten předá informace ostatním - poznatky z této problematiky si budou rozšiřovat sledováním vhodných pořadů v televizi 2. Tématické preventivní bloky ve vyučovacích hodinách (Vv, Ov,,Vz,Vpž, Př, Ch) - při sestavování plánů neopomenout způsob a metody aplikace (navodit atmosféru důvěry, vytvořit zásobník her). Využít pokyn ŘŠ k zařazení okruhů protidrogové prevence do témat. plánu. 3. Spolupráce s odborníky Využít pomoci pedagogicko psychologické poradny a přítomnosti školního psychologa PhDr. Věry Trefilové a) včasné diagnostikování specifických poruch učení a chování b) metodická pomoc poskytovaná "preventistům" Formou přednášek a besed spolupracovat i nadále s policií České republiky a zdravotnickými odborníky. 4. Obsah prevence a) Násilí, šikana - za pomoci třídních učitelů a s využitím dotazníků a specifických her vytipovat žáky, kteří mohou být terčem násilí nebo šikany - individuální přístup k problémovým žákům - nedopustit projevy zmiňovaných jevů ve vlastním třídním kolektivu - využít silnějšího pouta třídních kolektivů, které by měly dohlížet na své "slabší" spolužáky - individuální a okamžité řešení sebemenšího násilí a šikany - na úrovni výchovného poradce, školního psychologa, ředitelky školy popřípadě PPP, OSPOD Magistrátu Mladá Boleslav viz. Program proti šikaně - z jednání vždy pořídit stručný zápis (sledovat vývoj) - k vyšetřování prokázané šikany využít policii ČR a MP - konzultovat s odborem sociální péče b) Ničení majetku (vandalismus), krádeže - do zlepšování prostředí celé školy zapojovat žáky a tím omezit úmyslné ničení majetku - poškození lavice, vybavení třídy, okamžitě hlásit vyučujícímu, aby se okamžitě odhalil viník - případné kázeňské tresty řeší dodatek školního řádu - upozornit žáky i rodiče na fakt, že pokud nosí do školy věci nesouvisející s výukou, škola za ně neručí i přesto, že vstup do školy je zabezpečen a šatny zamykány 5

6 c) Častá neoprávněná absence - záškoláctví - rodiče omlouvají žákovu nepřítomnost do tří dnů jeho absence - důsledné a včasné omluvenky v žákovských knížkách - nevhodné jsou u časté nepřítomnosti omluvenky typu - nemoc - při časté nepřítomnosti, i když je omluvená, je nutné se spojit s rodiči a) zjistit zdravotní stav žáka b) objasnit příčinu - popřípadě dítěti usnadnit "návrat," zvýšit zájem o školu, pokusit se změnit vztah třídy - podezřelou nepřítomnost hlásit pracovnicím odboru sociální péče d) Zneužívání návykových látek - vštípit dětem, že místo umělé, chemické, životu a společnosti nebezpečné a dočasné euforie navozené drogami existuje euforie přirozená, podmíněná radostí z vlastních životních úspěchů - propagovat zdravý životní styl - zdravá výživa - pohyb - volnočasové aktivity - využít třídních schůzek a provádět osvětu mezi rodiči (opilost, časté braní léků na sebemenší problém není dobrým příkladem) - nepodceňovat sebemenší podezření ze zneužívání návykových látek a své obavy sdělit rodičům - odkázat rodiče na instituce, kde jim podají odbornou pomoc VIII. Evidence a efektivita: Škola vytváří soubor monitorovacích a evalučních mechanismů. Zajistí tím zpětnou vazbu o tom, jaká je efektivita výchovně vzdělávacích programů. Toho se dá využít při plánování strategie dalších let. Úroveň vědomostí, dovedností a postojů žáků lze zjistit rozhovory se žáky, ale lépe porovnatelné jsou dotazníky, testy, ankety apod. Škola eviduje vytváří statistické údaje o účasti dětí i rodičů na aktivitách pořádaných školou. IX. Postupy při řešení přestupků: - řídit se metodickým pokynem k primární prevenci nežádoucích jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, MP / při omlouvání absence žáka se řídit MPMŠ čj / a pokynu ředitele školy, který z tohoto materiálu vychází, tím přispívat k prevenci záškoláctví - při zjištění / či podezření / rizikového chování informovat ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence - škola může využít kontaktu s Preventivními informačními skupinami Policie ČR ( PIS), které jsou zřízeny při krajských okresních a městských ředitelství Policie ČR ( činnost těchto skupin je informační a poradenská) - oznamovací povinnost je dána 167 a 168. Právní odpovědnost vyplývá ze zákona č. 112/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů. - všichni zaměstnanci škol mají kromě výše uvedené zákonné povinnosti navíc oznamovací povinnost dle Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení čl 13 odst.13 6

7 - popis některých událostí souvisejících s drogami zejména právní a další postup najdeme v publikaci Pedagogové proti drogám Velký program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách zpracované MŠMT ČR, odbor pro mládež (dostupná u školního metodika prevence) X. Cíle Cíle dlouhodobé Hlavním cílem našeho programu je vytvoření pozitivního sociálního klimatu, přátelských a tolerantních vztahů mezi žáky a tím nevytvářet vhodné prostředí pro šikanu a další nežádoucí jevy. Chceme postupně pěstovat prostředí otevřenosti a důvěry mezi žáky a učiteli. Cíle střednědobé zajistit finanční krytí školení pedagogům na téma třídnické hodiny práce s kolektivem účast většího počtu učitelů na školeních pořádaných školicími středisky na téma šikana, zlepšení sociálního klimatu třídy. působit na některé pedagogy a přesvědčovat je o tom, že je lepší s problémovým žákem hledat dohodu než vše řešit pouze represí zajistit finanční krytí pro práci s třídními kolektivy, využít přítomnosti sdružení Semiramis nebo jiných neziskových organizací a začít celoroční působení pod vedením zkušených lektorů z tohoto sdružení ve vytypovaných třídách ( nejlépe v 6. třídách ) Cíle krátkodobé pro školní rok 2013/2014 Hlavními oblastmi v tomto školním roce jsou A/ Vztahy Dobré vztahy ve třídě minimalizují šikanu Ověřené kroky vedoucí ke zlepšení : - třídní blok v 6. ročníku místo adaptačního kurzu - pokračovat v dotazníkové, šetření KLIT - využívat komunitního kruhu - důsledně dbát na dodržování pravidel komunikace - posilovat důvěru třídní učitel žák - používat kdykoliv je třeba dotazník rizikových oblastí DPRIOS Je třeba pokračovat : - v posilování schopností vypořádat se- s odmítnutím - se selháním - se selháním - utvrzovat děti v poznání, že problémy se dají řešit - připomenout existenci linky bezpečí Nově je třeba zavést : - s odchodem školního psychologa je třeba připomenout existenci schránky důvěry do níž mohou žáci vhazovat své dotazy nebo informace / třída,kde, co se děje/ 7

8 II. stupeň MP 2 x v týdnu I.stupeň Mgr. Ernestová 1 x v týdnu / je vždy nutné označit datum výběru schránky / - na I. stupni je třeba ustanovit výchovnou komisi / Mgr. Kaluhová, Mgr. Ernestová, třídní učitel / řešit závažnější vztahové věci/ nejen ty / nejdéle v 5. ročníku a/ pohovor se žákem b/ pohovor s rodiči / přizvat ŘŠ nebo zástupce / B/ Kyberšikana Velmi reálné nebezpečí na které je třeba poukázat, ne všichni toto považují za skutečný problém. Ověřené kroky vedoucí ke zlepšení - objasnění rizik spojených s virtuálními drogami - desatero pro školáka Je třeba pokračovat - v připomínání rizik, která jsou neustále podceňována Nově zavádíme: - Mgr. Eichlerová Nově zavádíme - Mgr.Eichlerová je lektorkou interaktivních besed na téma rizika spojená s internetem ( zahrnuto i na I. stupni ) - proškolit nově příchozí pedagogické pracovníky v oblasti kyberšikany, ale i šikany. C/ Vandalismus V různé míře se jev vyskytuje ve všech školách tedy i v té naší.projevuje se ničením školního majetku a i ničením majetku ostatních žáků.vyskytuje se ve vlnách. Důvody pro takové jednání: - jedná se o záměr a cíl - jedná se o snahu na sebe upozornit / vyrovnat se spolužákům následek šikany / Kroky vedoucí ke zlepšení : - vytipovat nejrizikovější místa a tam zvýšit a zefektivnit dozor - v prostorách šaten umístit kamerový systém - organizované přestávkové aktivity - lavičky nebo sedací koutek na chodbě - opakovaně komunikovat na téma ochrana majetku a zacházení s cizím majetkem - u škod,které se dají nahradit tak, že je opraví sám žák, preferovat tento způsob náhrady škody 8

9 D/ Postoje - u viníka se snažit dobrat příčiny takového jednání a s ní následně pracovat Jedno z nejsložitějších témat, nelze také jednoznačně měřit. Kroky, které učiníme : - kvalitně a účelně využívat metod osobnostní a sociální výchovy - začleňovat programy specificky zacílené na jednotlivé formy rizikového chování - pomáhat jedincům, kteří procházejí z ohrožených skupin - navazovat pocit spokojenosti, chuti do života - nutný je příklad učitel jako vzor chování - vytvořit co nejširší nabídku mimoškolních a volnočasových aktivit / do vedení kroužků školy zapojit rodiče / E/ Šikana Tuto problematiku neopomíjíme žádný rok. Jedná se o onemocnění vztahů mezi žáky Průběžně je třeba: - sledovat situaci ve třídě, především změnu chování jednotl.žáků - spolupracovat s kolegy a ptát se na chování v jiných hodinách, o přestávkách - mluvit se žáky o vztazích - dát možnost každému zažít úspěch - všímat si potencionálních obětí šikany - tlumit agresivní sklony možných agresorů Každý učitel by měl : - vědět, kde najde potřebné informace - zajímat se o problematiku šikany dalším vzděláváním F/ Informovanost Chci-li činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí, musím mít základní vědomosti Zpětná vazba o účinnosti prevence : - dotazník pro žáky 6. ročníku a znovu pak v 9. ročníku / zjistíme tím, zda se informovanost žáků zlepšila / 9

10 Ve školním roce 2013/2014 přeneseme větší působení v rámci prevence na žáky I. stupně. Důvodem je ten fakt, že mladí lidé začínají experimentovat mnohem dříve. Je nutné předávat pravdivé informace o jednotlivých formách rizikového chování. Každý problém je třeba řešit : čím dřív - tím lépe. Dobře se zorientovat nám umožní i tyto kontakty. Prevence bude probíhat ve dvou rovinách.jednak v hodinách běžných vyučovacích předmětů,jak je plánováno v osnovách podle zaměření jednotlivých předmětů. Druhou rovinou bude udržování zdravého klimatu ve třídě. - výchova ke schopnosti vyjádřit vlastní názor - výchova ke vzájemné úctě a toleranci - výchova k práci v kolektivu - rozvíjení schopnosti odmítnout - využití schránky důvěry - eliminace záškoláctví K naplnění našich cílů budeme i v letošním roce využívat osvědčené spolupráce o.s.slánka Základní kompetence prevence: zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytváření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje Současný stav: Ředitelství školy je seznámeno s programem a plně podporuje jeho realizaci. Jsou předávány veškeré informace. Je zajištěna průběžná spolupráce s výchovným poradcem a škoním psychologem. Kladně lze hodnotit i mezipředmětovou spolupráci. Je vytvořena knihovnička i videotéka pro potřeby preventisty a ostatních pedagogů. Je zřízena nástěnka - informační panel, kde jsou důležité informace zpřístupněny žákům i rodičům. 10

11 Význam: Hlavní význam projektu není jen drogová prevence, ale také rozvoj komunikačních dovedností, výchova charakteru, překonávání kulturních a národnostních rozdílů. Preventivně výchovné působení musí být nedělitelnou součástí výuky školy. Nechceme vybrat jen několik žhavých témat a ta probrat, pustit film, zajistit besedu. Každodenní život školy a působení pedagogů by mělo dětem umožňovat osvojit si kompetence zdravého životního stylu. Ty jsou nejúčinnějším preventivním nástrojem. XI. Přílohy: Zákonné normy, metodické pokyny a vyhlášky týkající se PP Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon č. 531/2004 Sb. Zákon č.563/2004 Sb. Zákon č. 379/2005 Sb. o ochraně osobních údajů školský zákon o pedagogických pracovnících o ochraně před kouřením, alkoholem a jinými návykovými látkami Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 až VMŠ 72/2005 o poskytování poradenských služeb na školách a školských poradenských zařízeních. MP 25884/ spolupráce škol a předškolních zařízení a školních zařízení s Policií ČR při prevenci a vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané ZŠ Bakov VP/3/2003 Spolupráce školy s Policií ČR oznamovací povinnost VMŠ 5/ / MPMŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofóbii a intoleranci MP / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Příkaz ředitele školy prevence řešení šikany na ZŠ Bakov nad Jizerou MP / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 11

12 VMŠ 12/ / MP k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízení VMŠ 11/ / MP k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí,v e školách a školských zařízen Školní řád pro ZŠ Bakov nad Jizerou Drogy, příznaky, rizika 12

13 Drogy Příznaky Rizika Marihuana (Konopí) Pervitin Heroin Extáze LSD Lysohlávky Toluen Léky Tabák Alkohol Nevolnost, šedožlutá pokožka, bušení srdce, podrážděnost, agresivita a impulzivita, euforie, náladovost, halucinace a krátké paranoidní stavy, otupění, výrazná chuť k jídlu, zmatenost, vyhublost aj Hyperaktivita, euforie, rozšířené zornice, chybí pocit únavy, nespavost, ztráta chuti k jídlu, zvýšená ospalost a únava, deprese, podrážděnost, zvýšená výkonnost. Nevolnost, zvracení, zvýšený tep, bušení srdce, zčervenalá pokožka okolo úst a nosu, podrážděnost, agresivita, halucinace, otupění, barevné vize, poruchy vnímání- otupuje a brání počitkům, útlumneutralita v obtížných životních situacích, vysoká návykovost, ztráta pocitu bolesti tělesné i duševní. Zvýšená empatie a sociální sblížení, čilost, euforie, chybí pocit únavy, nespavost. Změny vnímání času, prostoru, barev, světel, poruchy paměti, halucinace, bludy, změny nálad, není potřeba spánku a odpočinku. Změny vnímání, halucinace, euforie, pohoda, hovornost Nevolnost, zvracení, začervenalý nos a ústa, charakteristický zápach z dechu, agresivita a podrážděnost, otupělost, poruchy vnímání, halucinace. Především poruchy spánku, úzkosti, strach z nedostatku léku, zvýšená poptávka, otupělost, agitovanost, poruchy koordinace, utlumenost, zpožděné reakce aj, Typický zápach, zažloutlé prsty, stimulující nebo uklidňující subjektivní pocity, snížení pozornosti, zpomalené reakce. Euforie, neklid, agresivita, poruchy spánku, nevolnost, poruchy vnímání (tunelové vidění, zhoršené vnímání barev), sklon k riskování přeceňování, horší odhad vzdálenosti, reakční čas se prodlužuje. Schizofrenní psychóza, poruchy vnímání, dysfunkce imunitního systému, poškození paměti, snížená kritičnost (možnost dopravních nehod), chronická bronchitida, nespavost. Závislost, halucinatorně paranoidní psychóza, úbytek hmotnosti, hepatitidy a jiné virové onemocnění, suicidální tendence. Psychická závislost, poškození plic, jater, dýchacích cest, ledvin a nervového systému. Deprese, citová otupělost. Nebezpečí zadušení či ochrnutí dýchací soustavy a zástavy srdce. Poruchy menstruace, infekce virové i bakteriálníhepatitidy, endokarditida, AIDS. Riziko předávkování-možné úmrtí! Vrozené vady u novorozenců, předčasné porody- zvyšuje se úmrtí novorozenců. Flashbacky, předávkování - zmatenost, přehřátí a dehydratace, selhání srdce a krevního oběhu, dlouhodobé deprese a úzkostné stavy, možné úmrtí. Latentní psychózy - rozvinutí psychózy, nebezpečné chování. Otrava, nebezpečné chování, latentní psychózy. Infekce, snadné předávkování, citová otupělost, ztráta rozumových schopností, poškození sliznic, zástava dechu a selhání srdce, úmrtí. Předávkování, deprese, selhání srdce, zástava dechu, poškození orgánů, úmrtí. Chronický zánět průdušek, rakovina nejenom plic, astma, choroby srdce a cév, nemoci zažívacího traktu, např. žaludeční a žlučníkové vředy, poškození plodu kouřící matky, úmrtí na následky kouření. Alkoholické psychózy,např.delirium tremens, demence, halucinace, poruchy paměti, dezorientace, rizika úrazů - dopravní nehody, oslabení imunity, infekce, rakovina, jaterní choroby a nemoci trávícího systému, choroby srdce a cév, poškození plodu fetální alkoholový syndrom a vznik vrozené mentální raterdace, úmrtí. 13

14 Knihovnička na ZŠ Mgr. Nováková,MUDr.Pavel Bém Robert Hernandez MUDr. Jan Cimický CSc. doc. MUDr. Hana Provazníková CSc. MUDr. Karel Nešpor MUDr. Jiří Presl MUDr. Josef Reichter CSc. MUDr.Karel Nešpor CSc. PhDr.Ladislav Csémy PaedDr.Pernicová MUDr.Alena Svobodová PhDr. RudolfVodrážka MUDr.Karel Nešpor CSc. PhDr. Csémy PaedDr. Hana Pernicová MUDr. Karel NešporCSc. PhDr.Csémy PaedDr. Hana Pernicová MUDr. Marie Miillerová MUDr. Karel Nešpor CSc. MUDr. Karel Nešpor CSc. PhDr. Csémy MUDr. Jiří Presl Ing. Jiří Vacek MUDr. Ing. Vratislav Pokorný Mgr. Jana T elcová PaedDr. Antonín Tomko MUDr. Ing. Pokorný, Mgr.Telcová PaedDr. Antonín T omko Mgr. Telcová MUDr. Jiří Presl MUDr. Karel Nešpor CSc. MUDr. Karel Nešpor CSc. MUDr. Marta Brtníková MUDr. Karel Nešpor CSc. MUDr. Josef Richter CSc. MUDr. Jiří Presl Vladimír Kučera, MUDr. Ivo Procházka MUDr. Karel Nešpor CSc. Metodika protidrogové prevence pro pedagogy Jak mluvit s dětmi o drogách Medicína na duši Slovník prevence problémů působených návyk.látkami Drogy - poznej svého nepřítele Likvidační životní styl Zásady efektivní primární prevence Mládež a alkohol Jak předcházet problémům s návykovými látkami na ZŠ a středních školách Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí Jak přestat brát drogy - svépomocná příručka Alkohol,Drogy a Vaše dítě Drogová závislost Žít třeba i na kolenou Patologické závislosti Prevence sociálně patologockých jevů Úvod do pedagogické psychologie Řekni drogám ne - desatero prevence Moderní je být PIT Jak chránit děti před návykovými látkami AIDS - otázky a odpovědi Problémy působené alkoholem Vyber si zdraví STOP - Drogy Láska je láska, ale....(aids) Jak poznat účinky drog ajaká mají rizika Videokazety: Řekni drogám NE 2 díly DVD fotoseriály Rasismus, alkohol, násilník Šikana, zlodějka, domácí násilí 14

15 Důležité kontakty Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie Václavkova 950, Mladá Boleslav telefon: , Kontaktní centrum, o.s. Semiramis Ptácká162, Mladá Boleslav telefon: , poradenská linka, p. R. Hanus Vedoucí Centra primární prevence, o.s. Semiramis Bc. Markéta Exnerová, DiS Ptácká162, Mladá Boleslav telefon: , Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Masná 55, Mladá Boleslav telefon: Pedagogicko psychologická poradna PhDr. Eva Marksová Vác1avkova 1040, Mladá Boleslav telefon: AT ambulance, PL Kosmonosy léčba alkoholismu a jiných toxikomanií Žižkova 1075, Mladá Boleslav telefon: RNDr., Mgr. Karel Červinka psycholog Psychiatrická léčebna Kosmonosy Lípy 15, Kosmonosy telefon: Poradenství, alkohol, drogy Mixová Radana Stakorská 1234, Kosmonosy telefon: Poradna pro regeneraci sil Čečetková Jarmila Pražská brána 141, Mladá Boleslav telefon: Mgr. Hrabovská Gabriela, klinický psycholog a psychoterapeut Jiráskova 1320, Mladá Boleslav telefon: , PhDr. Kavanová Radmila psychologické poradenství a psychoterapie Starofarní 152, Ml. Boleslav telefon: , Mgr. Pavel Ptáček klinický psycholog Jiráskova 1320, Mladá Boleslav telefon:

16 Denní sanatorium, MUDr. M. Stegerová Nový Park 1262, Mladá Boleslav telefon: MUDr. Ivana Široká, psychiatr Politických vězňů 241, Benátky nad Jizerou telefon : Středisko výchovně-léčebné péče Klíčov Čakovická 51, Praha 9 Prosek telefon: , Národní linka prevence AIDS telefon: Linka vzkaz domů telefon: Dětské krizové centrum pro děti týrané, zneužívané a zanedbávané V Zápolí 1250/21, Praha 4 Michle telefon: , Poradenská linka IPPP ČR poradenství v otázkách spojených se záškoláctvím, šikanou, výchovně vzdělávacími problémy apod. IPPP ČR poskytuje poradenské služby pro školy a školská zařízení v oblasti preventivní, pedagogicko psychologické, speciálně pedagogické, a v oblasti další vzdělávací cesty. Poradenské služby, jsou určeny pro pedagogické pracovníky, žáky i jejich rodiče. telefon: ,

17 PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝROČÍ V ROCE 7.4. Světový den zdraví (od r WHO) 8.5. Mezinárodní den Červeného kříže Mezinárodní den mléka (slaví se vždy třetí úterý v květnu) Světový den bez tabáku 5.6. Světový den životního prostředí (od r. 1973) Mezinarodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodu s nimi Světový den populace (vyhlášeno OSN) 1.týden v srpnu 3.týden v září - Světový týden kojení Týden duševního zdraví Světový den vegetariánů (od r. 1978) Mezinárodní den seniorů Světový den duševního zdraví Světový den výživy (od r. 1981) Den spojených národů Mezinárodní den nevidomých Předposlední týden v listopadu - Evropský týden boje proti drogám Evropský den nekouření Světový den boje proti AIDS Mezinárodní den handicapovaných osob 17

18 Dotazník pro prevenci drogových závislostí I. stupeň A. Kontakt s kuřáky - odpověz ANO/NE B. Na nabídku cigaret reaguji: (vyber jen jednu odpověď) 1) odmítnutím bez problémů 2) přijetím nabídky - zakouřím si 3) podobné nabídky nedostávám C. Kouření v posledních dvou měsících: (vyber 1 odpověď) 1) nekouřil(a) jsem nikdy 2) přestal(a) jsem kouřit 3) kouřím občas 4) kouřím pravidelně a) několikrát za týden b) každý den D. Na následující otázky odpověz ANO - NE 1) zkoušel(a) jsem si sama čichat těkavé látky A / N 2) slyšel(a) jsi o tom, že někdo ve tvém okolí čichal těkavou látku A / N 3) zkoušel(a) jsi hrát na hracích automatech A / N 4) víš o svém kamarádovi, který rád hraje na automatech A / N E. Lidé berou drogy z několika důvodů. Urči pořadí od těch nejčastějších až po ty méně časté. Stačí pořadí prvních tří 1-3 a) protože jsem ve stresu b) protože jsou nešťastní c) protože j sou zvědaví d) protože jsou ve vlivu party e) protože se snaží uniknout před různými problémy f) uveď třeba i jiné důvody A/N F. Co byste dělali, kdyby Vám přítel(kyně) nebo kamarád(ka) oznámil (a), že bere drogy? Vyberte řešení, které by Vám bylo nejbližší.můžete uvést i své vlastní řešení. a) pomohl bych mu a snažila bych se spojit s nějakým odborníkem. b) zkusila bych drogu s ním a nikomu bychom to neříkali c) snažila bych se sama mu vysvětlit škodlivé účinky, ale nikomu z dospělých bych nic neříkala d) nechala bych ho, protože je to jeho věc 18

19 e) někam bych to oznámila,protože nás ohrožuje f) moje řešení - navrhni 8.B 9.A ano ne ano ne G. Stalo se ti, že tě někdo šikanoval? A/N H. Pokud tě někdo šikanoval (zakroužkuj, co se hodí) a)ano vícekrát b) ano lx c) ne d) přihlížel jsem šikaně kamaráda 19

20 , DOTAZNIK KLIT Autor: PhDr. Jan Lašek, CSc. v tomto dotazníku vám předkládáme výroky, které charakterizují zvláštnosti jednotlivých školních tříd i vás samotných. Nejsou zde správné a špatné odpovědi; nejedná se o zkoušku vašich schopností. Pracujte rychle, u jednotlivých odpovědí se příliš nezdržujte, žádnou odpověď nevynechejte; odpovídejte pravdivě. Vaše odpovědi sloužípouze výzkumu, nebudou zveřejňovány.' Děkujeme vám. chlapec děvče Ročník, do kterého teď právě chodíte (zakroužkujte) ZŠ: SŠ: Pečlivě vyplňte - zakroužkujte číslici na konci každé věty podle následujícího návodu silně souhlasím mírně souhlasím mírně nesouhlasím silně nesouhlasím V naší třídě mám několik důvěrných přátel. 2. Mohl bych mít ve škole lepší výsledky, ale jen těžko se donutím k pravidelné práci. 3. Když vím, že něco umím, nebojím se to ukázat. 4. Když jsem v nesnázích, vím, že mi třída pomůže. 5. Nejlepší ve škole je na sebe příliš neupozorňovat, být spíše v průměru. 6. Obvykle se cítím dosti výkonný, mám pocit, že dosáhnu dobrého výsledku. 7. V naší třídě se dovede většina žáků radovat ze školního úspěchu jednoho z nás. 8. Při zkoušení chci především projít, na známce mi zas tolik nezáleží. 9. K řešení úkolů a problémů ve škole volím nejčastěji vlastní cestu, netoužím po spolupráci s ostatními ve třídě. 10. Záleží mi na tom, aby ostatní ve třídě měli o mně co nejlepší mínění. 11. Vynikající prospěch není obvykle člověku v dalším životě mnoho platný. 12. Nerad se podřizuji společné práci celé třídy, to vždy znamená potlačit sám sebe. 13. S většinou třídy je příjemné se sejít i mimo školu na společné akci. 14. Když stojím ve škole před nějakým úkolem, mívám strach, netroufnu si na něj. 15. Pracovat na nějaké společné akci třídy, to obvykle znamená, že méně pracovití se schovají za pracovitější; raději bych vynikl sám. 16. V naší třídě se dovedeme při písemce či zkoušení vzájemně povzbuzovat, fandit si. 17. Obvykle se ve škole při hodinách vyhýbám obtížným, nesnadno řešitelným situacím. 18. O získané poznatky, vyřešené úkoly se jen nerad dělím se spolužáky, měli by se více snažit samí. 19. Cítím, že do této třídy opravdu patřím. 20. Často mívám pocit, že umím méně než ostatní. 21. V naší třídě je mnohem lepší parta než v jiných třídách na naší škole. 22. Mívám strach z možných překážek, váhám; neúspěchu se chci radši vyhnout. 23. Úkoly zadané celé třídě umíme dohromady řešit, máme na to dobrý systém. 24. Vím, že špatně zvládám.školní situace, proto chci být ve škole raději "neviditelný". 25. V naší třídě se cítím spokojen, vím, že mě třída "bere". 26. Když jde o nějakou důležitou věc, většina lidí v naší třídě se dovede sjednotit. 27. V naší třídě si při učení vzájemně pomáháme. 20

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

O.K.O. O.K. n e b o K.O.? MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ HANSPAULKA

O.K.O. O.K. n e b o K.O.? MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ HANSPAULKA O.K.O. O.K. n e b o K.O.? MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ HANSPAULKA OBSAH: 1.ÚVOD: 2. CÍL: 3. VLASTNÍ PROGRAM 3.1. VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 3.2. ŘÍZENÍ A REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 3.3.

Více