II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů"

Transkript

1 FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated Science, který se vyučuje v angličtině. Součástí výuky jsou laboratorní cvičení. V septimě a oktávě si studenti mohou dosažené znalosti prohlubovat ve dvouletém fyzikálním semináři (septima, oktáva). Kurz si vybírají studenti, kteří se připravují k české maturitní zkoušce z fyziky či ke složení přijímacích zkoušek na vysoké školy technického a přírodovědného směru, případně ti, které fyzika zajímá a chtějí si rozšířit své znalosti. I. Cíle výuky Naši studenti získají kvalitní přehled o zákonitostech přírodních jevů a seznámí se s fyzikálními obory společně s teoriemi a tématy, které zahrnují. Zájemci jsou připravováni k úspěšnému složení maturitní zkoušky z fyziky a ke složení přijímacích zkoušek na vysoké školy technického a přírodovědného směru. V průběhu studia se studenti učí: experimentovat a měřit objektivně a spolehlivě pozorovat analyzovat výsledky pozorování a vyvozovat z nich závěry vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných jevů řešit problémy logickými i empirickými postupy a pokusy ověřovat správnost jejich řešení II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů průběžné hodnocení (prověrky, krátké testy, ústní zkoušení, protokoly z laboratorních prácí apod.) III. Hodinová dotace prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva

2 IV. Osnovy Sekunda hodinová dotace 1 hodina týdně Měření a odhady Základní fyzikální veličiny (délka, objem, hmotnost, hustota) Převody jednotek Přesnost měření Pohyb a síla Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb Výpočet dráhy, doby a rychlosti rovnoměrného pohybu Grafy rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu; průměrná rychlost Účinky síly; jak síly znázorňujeme; rovnováha sil Gravitační síla, tíhová síla, tíha Skládání sil; nakloněná rovina; šroub; klín Tření Tlak; deformace Zákon setrvačnosti a zákon síly; setrvačnost Zákon akce a reakce; srážka, raketový pohon Inerciální vztažná soustava Otáčivé účinky síly Rovnoramenná a nerovnoramenná páka; rovnováha na páce; moment síly Pevná a volná kladka, kladkostroj; kolo na hřídeli Těžiště; stabilita Tercie hodinová dotace 2 hodiny týdně Mechanické vlastnosti tekutin Hustota Hydrostatický tlak Spojené nádoby Pascalův zákon; hydraulický lis Atmosférický tlak; podtlak a přetlak Archimédův zákon, vztlaková síla Optika Světelné zdroje, šíření světla. Stín; polostín; Měsíční fáze; zatmění Měsíce a Slunce Odraz světla; zákon odrazu; rovinné zrcadlo, koutový odražeč, duté a vypuklé zrcadlo Lom světla, rozklad světla optickým hranolem, barva těles.

3 Práce, energie, teplo Práce; výkon a příkon Práce na jednoduchých strojích Účinnost, perpetuum mobile Pohybová a polohová energie a jejich přeměny Vnitřní energie; Joulův pokus Teplo a teplota; měrná tepelná kapacita Zákon zachování energie, přeměny energie Vedení tepla; šíření tepla prouděním a zářením Změny skupenství látek Tepelné motory - parní stroj; parní turbína; spalovací motor Kmitání a vlnění Mechanické kmitání; frekvence Vlnění; vlna Šíření zvuku; zvuk v kapalinách a v pevných látkách Odraz a ohyb zvuku Vlnová délka; rezonance; infrazvuk; ultrazvuk Počasí Meteorologie; atmosféra Země Základní meteorologické jevy Znečišťování atmosféry; skleníkový efekt Kvarta hodinová dotace 2 hodiny týdně Elektrické jevy Elektrický náboj v klidu; elektrické pole; elektroskop Vodič; nevodič; elektrické pole ve vodičích Elektrický proud; měření elektrického proudu; elektrické napětí; měření elektrického napětí Ohmův zákon; elektrický odpor; rezistor; zapojení rezistorů vedle sebe a za sebou Elektrická energie výkon a příkon Světelné jevy a jejich využití Odraz a lom světla Úplný odraz, optické vlákno. Čočky, zobrazení pomocí čoček. Optická mohutnost. Jednoduché optické přístroje. Optické vlastnosti oka. Elektromagnetické jevy a střídavý proud Magnetické pole vodiče s proudem a cívky s proudem; silové účinky magnetického pole Elektromotor; elektromagnetická indukce; dynamo; alternátor Měření střídavého proudu a napětí

4 Transformátor Elektřina v domě; elektrické rozvody Vedení elektrického proudu v kapalinách, plynech a polovodičích Elektrolyt, pokovování; elektrické výboje v plynech Elektrický odpor polovodičů, polovodiče typu N a P, PN přechod, polovodičová dioda Elektromagnetické záření Elektromagnetická vlna. Vysílání a příjem elektromagnetického vlnění. Zdroje záření. Jaderná fyzika Atom a jeho jádro; jaderná reakce; radioaktivita; štěpení a spojování jader; jaderná elektrárna Vesmír Naše místo ve vesmíru; co vidíme na obloze Planety; hvězdy; galaxie; historie vesmíru Kvinta hodinová dotace 2 hodiny týdně Fyzikální veličiny a jejich měření Kinematika Trajektorie; dráha; pohyby přímočaré a křivočaré Průměrná a okamžitá rychlost; zrychlení Rovnoměrný přímočarý pohyb; rovnoměrně zrychlený pohyb, volný pád Rovnoměrný pohyb po kružnici Dynamika hmotného bodu Síla jako fyzikální veličina; skládání a rozklad sil Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla; tíha tělesa Hybnost a její změna; impuls síly Zákon zachování hybnosti Dostředivá síla, vztažné soustavy Mechanická práce a energie Mechanická práce Kinetická a potenciální energie a její změna Zákon zachování mechanické energie Výkon, příkon, účinnost Gravitační pole Newtonův gravitační zákon

5 Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles při povrchu a ve větších vzdálenostech od Země Keplerovy zákony, Sluneční soustava Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso, jeho posuvný a otáčivý pohyb kolem pevné osy Moment síly vzhledem k ose otáčení; výslednice momentů sil; momentová věta Skládání sil působících v různých bodech tuhého tělesa; dvojice sil; rozklad síly na dvě složky Těžiště tělesa; rovnovážná poloha tělesa Kinetická energie tuhého tělesa; moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose otáčení Jednoduché stroje Mechanika tekutin Shodné a rozdílné vlastnosti kapalin a plynů Tlak v kapalinách a plynech Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou; Pascalův zákon Tlak vyvolaný tíhou kapaliny a vzduchu Vztlaková síla; Archimedův zákon Proudění tekutin, proudnice; objemový průtok; rovnice kontinuity, energie proudící vody Molekulová fyzika a termika Teplota a její měření; teplotní délková a objemová roztažnost Částicová stavba látek; hmotnost částic a látkové množství Vnitřní energie, měření tepla, přenos vnitřní energie Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn, stavové změny ideálního plynu Stavová rovnice ideálního plynu pro konstantní hmotnost plynu; speciální případy této rovnice Plyn při nízkém tlaku a teplotě Práce plynu, kruhový děj, tepelné motory (parní turbína, spalovací motory) Pevné látky a kapaliny Struktura pevných látek Deformace tuhého tělesa Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem; mez pružnosti; mez pevnosti Povrchová vrstva kapalin; kapilární jevy Tání a tuhnutí, vypařování, var, kondenzace; vlhkost vzduchu Sexta hodinová dotace 2 hodiny týdně Elektrický náboj Elektrický náboj; elektrostatické silové působení; Coulombův zákon Elektrické pole; intenzita elektrického pole; elektrický potenciál; elektrické napětí Vodič a izolant v elektrickém poli; kapacita vodiče

6 Elektrický proud Elektrický proud v kovových vodičích, jednoduchý elektrický obvod Odpor vodiče, Ohmův zákon pro část i celý obvod, Kirchhoffovy zákony, spojování rezistorů Spojování zdrojů napětí, práce a výkon elektrického proudu, teplo předané elektrickým spotřebičem Elektrický proud v kapalinách a plynech Vedení elektrického proudu elektrolytem; elektrolýza; chemické zdroje napětí Výboje v plynech a jejich využití Mechanické kmitání a vlnění Kmitavý pohyb; harmonické kmitání Mechanický oscilátor; perioda kmitání mechanického oscilátoru Nucené kmitání mechanického oscilátoru; rezonance Vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění, šíření vlnění v prostoru; Huygensův princip, zvuk Magnetické pole Magnetické pole elektrického proudu, magnetická síla Částice s nábojem v magnetickém poli, magnetické látky Elektromagnetická indukce, indukčnost vodičů Střídavý proud Vznik střídavého proudu; obvod střídavého proudu R, L, C; výkon střídavého proudu Trojfázová soustava střídavého proudu, asynchronní elektromotor Transformátor, energetika a životní prostředí Elektronika. Elektromagnetické záření Polovodiče; příměsová vodivost; přechod PN; usměrňovač; tranzistor; zesilovač Oscilační obvod; elektromagnetický dipól; elektromagnetické vlnění; princip rozhlasu a televize Světlo jako vlnění Podstata světla, šíření světla; jevy na rozhraní dvou prostředí; rozklad světla hranolem Svítivost a osvětlení; elektromagnetické záření; vlnové vlastnosti světla Geometrická optika Zobrazení zrcadlem a čočkou; lidské oko; optické přístroje Speciální teorie relativity Mechanický princip relativity; základní principy STR Relativnost současnosti; důsledky STR Základní pojmy relativistické dynamiky Základní poznatky kvantové fyziky Fotoelektrický jev; kvantová teorie Fyzika elektronového obalu a atomového jádra

7 Model atomu; spektrum atomu vodíku Elektronový obal atomu; jádro atomu Radioaktivita; jaderná energie; fyzika částic Astrofyzika Slunce; hvězdy a jejich vývoj; galaxie Vývoj a výzkum vesmíru V. Učebnice Sekunda Fyzika pro 7. ročník základní školy. Kolářová, Bohuněk. Nakladatelství Prometheus. Tercie Fyzika pro 7. ročník základní školy. Kolářová, Bohuněk. Nakladatelství Prometheus. Fyzika pro 8. ročník základní školy. Kolářová, Bohuněk. Nakladatelství Prometheus. Kvarta Fyzika pro 8. ročník základní školy. Kolářová, Bohuněk. Nakladatelství Prometheus. Fyzika pro 9. ročník základní školy. Kolářová, Bohuněk. Nakladatelství Prometheus. Kvinta Fyzika pro střední školy I. Lepil a kol. Nakladatelství Prometheus. Sexta Fyzika pro střední školy II. Lepil a kol. Nakladatelství Prometheus. VI. Další doporučená literatura Kvinta Soukup, Veselý. Maturitní otázky, fyzika (souhrn učiva). Nakladatelství Fragment. Feynman. Šest snadných kapitol. Nakladatelství Aurora. Žák. Fyzikální úlohy pro střední školy. Nakladatelství Prometheus. Josef Nahodil. Sbírka úloh z fyziky kolem nás. Nakladatelství Prometheus. Sexta Soukup, Veselý. Maturitní otázky, fyzika (souhrn učiva). Nakladatelství Fragment. Feynman. Šest snadných kapitol. Nakladatelství Aurora. Hawking. Stručná historie času. Nakladatelství Argo. Vesmír, Euromedia Group k.s. Žák. Fyzikální úlohy pro střední školy. Nakladatelství Prometheus. Nahodil. Sbírka úloh z fyziky kolem nás. Nakladatelství Prometheus. Zamarovský. Proč je v noci tma? Aldebaran Group for Astrophysics. Gamow. Pan Tompkins stále v říši divů.

8

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů mechanický pohyb, hmotný bod, vztažná soustava (inerciální, neinerciální), trajektorie, dráha, pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý,

Více

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Základní okruhy 1. ročník: - obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání, vztah fyziky k ostatním vědám (matematice, chemii, biologii,...) - fyzikální veličiny

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

Blok: F 01B Základní kurz fyziky

Blok: F 01B Základní kurz fyziky Blok: F 01B Základní kurz fyziky MECHANIKA A MOLEKULOVÁ FYZIKA Doporučený ročník: 1. Semestr: zimní Počet kreditů: 6 Přednášející: Doc. RNDr. Jana Musilová, CSc. 1. Experiment ve fyzice. 2. Popis pohybu

Více

Zkušební otázky pro bakalářské SZZ Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Biofyzika

Zkušební otázky pro bakalářské SZZ Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Biofyzika Zkušební otázky pro bakalářské SZZ Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Biofyzika Obecná fyzika - Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Biofyzika (povinně pro všechny obory) 1. Trajektorie hmotného bodu, poloha, dráha,

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více