Fyzika opakovací seminář tematické celky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:"

Transkript

1 Fyzika opakovací seminář tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce, teplo, struktura a vlastnosti plynů, práce plynu, kruhový děj 8. Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin 9. Změny skupenství 10. Mechanické kmitání 11. Mechanické vlnění 12. Elektrický náboj a elektrické pole 13. Elektrický proud v látkách 14. Stacionární magnetické pole 15. Nestacionární magnetické pole 16. Střídavý proud 17. Elektromagnetické kmitání a vlnění 18. Geometrická optika 19. Vlnová optika 20. Speciální teorie relativity 21. Fyzika mikrosvěta Podrobně: 1. Kinematika fyzikální veličina; soustava SI metody měření fyzikálních veličin a jejich chyby pohyb a klid hmotného bodu, vztažná soustava klid a pohyb - změny pohybového stavu trajektorie a dráha pohybu dělení pohybů dle trajektorie a dráhy - pohyb hmotného bodu, pohyb tuhého tělesa odvození vztahu pro dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu s nenulovou počáteční rychlostí okamžitá a průměrná rychlost, úhlová rychlost vztah vektoru okamžité rychlosti a trajektorie okamžité zrychlení z hlediska kinematiky a dynamiky druhy zrychlení (včetně úhlového zrychlení) rychlost a zrychlení jako časová změna hmotný bod (izolovaný hmotný bod) princip superpozice a jeho aplikace 2. Dynamika relativnost zrychlení v inerciálních soustavách vztah síly a zrychlení (2. Newtonův zákon) inerciální a neinerciální soustavy hybnost tělesa a její časová změna (zákon zachování hybnosti) síla jako základní dynamická veličina účinky síly grafické znázornění síly a jeho užití k určení výslednice Newtonovy pohybové zákony jako základní zákony klasické mechaniky inerciální soustava, neinerciální soustava a setrvačné síly třecí a odporové síly definice tlaku jako skalární veličiny

2 3. Práce, výkon, energie definice práce a výkonu práce a energie kinetická energie, potenciální energie energie vazby energie reakce zákon zachování mechanické energie, zákon zachování energie energie, teplo 4. Gravitační pole rychlost pohybu planet (Keplerovy zákony) trajektorie tělesa pohybujícího se v homogenním a centrálním poli Země vztah gravitačního a tíhového zrychlení na zemském povrchu vztah zrychlení a intenzity pole gravitačního a elektrostatického pohyb tělesa v homogenním poli Země definice pojmu intenzita pole (gravitační p., elektrostatické p., magnetické p.); důvod zavedení pojmu intenzita pole pohyb v homogenním a centrálním gravitačním poli Země intenzita gravitačního pole homogenní koule práce při vrhu svislém vzhůru potenciální energie v poli gravitačním a elektrostatickém Newtonův gravitační zákon setrvačná hmotnost - Newtonovy pohybové zákony gravitační hmotnost - Newtonův gravitační zákon 5. Mechanika tuhého tělesa stabilita těles a práce moment síly a jeho užití (momentová věta) rovnovážné polohy těles, rovnováha tělesa hmotnost a moment setrvačnosti zákon zachování momentu hybnosti modely a jejich úloha dokonale tuhé těleso 6. Mechanika kapalin a plynů odporové síly (a tření) vznikající při pohybu těles a jejich závislost na rychlosti tlaková potenciální energie Archimédův zákon pojem kontinua pohyb ideálních tekutin (rovnice kontinuity, Bernouliho rovnice); proudnice pohyb reálných tekutin (odpor prostředí) rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice 7. Vnitřní energie, práce, teplo, struktura a vlastnosti plynů, práce plynu, kruhový děj nejpravděpodobnější a střední kvadratická rychlost v kinetické teorii látek neuspořádaný pohyb částic v kinetické teorii látek u jednotlivých skupenství látek (Brownův pohyb a jeho trajektorie) rovnovážný stav částic v kinetické teorii látek změna vnitřní energie tělesa práce při jednotlivých dějích v plynech kruhový děj a jeho účinnost práce plynu při kruhovém ději (Carnotův cyklus) energie jako stavová veličina

3 vnitřní energie tělesa a teplo částicové složení látek z hlediska kinetické teorie teplota jako stavová veličina měření teploty, teplotní stupnice vnitřní energie tělesa a teplo jako míra její změny 1.zákon termodynamiky kalorimetrická rovnice stavová rovnice ideálního a reálného plynu děje v plynech (změny stavových veličin) 2. zákon termodynamiky (2. věta termodynamická) tlak v plynech (uzavřený plyn v nádobě, atmosférický tlak) tlak z pohledu kinetické teorie plynů, fluktuace tlaku struktura pevných, kapalných a plynných látek z hlediska kinetické teorie relativní hmotnost (atomová, molekulová), hmotnostní jednotka hmotnost a látkové množství hmotnost a hustota ideální a reálný plyn 8. Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin práce a povrchová energie kapalin druhy látek a jejich vlastnosti teplotní roztažnost tlak v pevných látkách normálové napětí v pevných látkách - deformace tlak v kapalinách v klidu a v pohybu (tlaková potenciální energie) povrchové napětí kapalin tlak pod zakřiveným povrchem kapaliny (kapilarita) vazby v látkách; krystalové mřížky a jejich poruchy deformace pevného tělesa; Hookův zákon ideální a reálná kapalina 9. Změny skupenství změny skupenství; fázový diagram vnější tlak a změna skupenství (sytá pára) 10. Mechanické kmitání odvození vztahu pro rychlost kmitavého pohybu, je-li vztah pro výchylku: y = y m.sinω t odvození vztahu pro zrychlení kmitavého pohybu, je-li vztah pro okamžitou rychlost tohoto pohybu v = vm.cos ω t = ym. ω.cos ω t zvuk jeho intenzita a hlasitost potenciální energie pružnosti energie kmitání (mechanický a elektromagnetický oscilátor) kinematika kmitavého pohybu dynamika kmitavého pohybu základní harmonické mechanické oscilátory, elektromagnetický oscilátor; závislost doby kmitu na parametrech harmonických oscilátorů tlumené a netlumené kmitání; nucené kmitání (rezonance) kmitání netlumený a tlumený pohyb závislost doby kmitu na hmotnosti u mechanického oscilátoru 11. Mechanické vlnění Dopplerův jev jako závislost frekvence zdroje na rychlosti pohybu pozorovatele a zdroje druhy vlnění

4 srovnání kmitavého pohybu a vlnění druhy vlnění, základní charakteristika vlnění, rovnice postupné vlny základní charakteristiky vlnění, rovnice postupné vlny interference vlnění, princip superpozice (odvození rovnice stojaté vlny) mechanické vlnění a jevy s ním související (odraz, lom, ohyb,...) Huygensův princip 12. Elektrický náboj a elektrické pole elektrické siločáry a jejich užití (zřídlové a vírové elektrické pole) trajektorie nabité částice v homogenním elektrickém poli zrychlení pohybujících se nabitých částic vyvolané elektrickým polem grafické znázornění intenzity vztah intenzity a potenciálu, zejména u elektrostatického pole v kondenzátoru elektrostatická polarizace a indukce; relativní permitivita a intenzita elektrického pole intenzita elektrického pole kovové nabité kulové slupky práce a potenciál (napětí) grafické znázornění potenciálu (ekvipotenciální plochy) potenciální energie v poli gravitačním a elektrostatickém Coulombův zákon definice, jednotka elektrického náboje; elementární náboj hustota náboje a její závislost na tvaru povrchu kapacita vodiče 13. Elektrický proud v látkách elektrický proud jako usměrněný pohyb vysvětlení pohybu elektronů při ustáleném proudu z pohledu zrychlení elektronů vyvolaného elektrostatickým polem tranzistor jako zesilovač výkonu (podstata činnosti tranzistoru) ustálený elektrický proud závislost měrného odporu na teplotě (kovy a vlastní polovodiče) nestacionární elektrický proud a hustota náboje ve vodičích elektrický proud a jeho jednotka stejnosměrný elektrický proud v kovech, kapalinách, plynech a polovodičích Ohmův zákon (pro část obvodu, pro uzavřený obvod) Kirchhoffovy zákony tepelné účinky elektrického proudu vedení elektrického proudu v kovech vedení elektrického proudu v polovodičích Faradayovy zákony elektrolýzy 14. Stacionární magnetické pole magnetické indukční čáry a jejich užití (Ampérovo pravidlo) trajektorie nabité částice v homogenním magnetickém poli zrychlení pohybujících se nabitých částic vyvolané magnetickým polem hysterézní smyčka - vztah magnetické indukce a intenzity magnetického pole práce sil magnetického pole působícího na pohybující se nabitou částici magnetická síla (mezi vodiči, na pohybující se nabitou částici); Flemingovo pravidlo magnetické účinky proudu magnetizace látky a Curieova teplota druhy látek z hlediska magnetizace, zejména látky feromagnetické 15. Nestacionární magnetické pole Lenzův zákon (elektromagnetická indukce) Faradayův zákon (Lenzův zákon)

5 16. Střídavý proud střídavý proud obvody se střídavým proudem výkon stejnosměrného a střídavého proudu 17. Elektromagnetické kmitání a vlnění rychlost šíření elmg. pole v látce, rychlost pohybu elektronů ve vodiči za přítomnosti elektrického pole elektromagnetické kmitání a vlnění (půlvlnný dipól) elektromagnetické vlnění; půlvlnný dipól, rádiové vlny a jejich šíření 18. Geometrická optika index lomu a rychlost světla v daném prostředí geometrická optika, její principy a užití (zrcadla, čočky) princip Fermatův paprsek, základní pojmy geometrické optiky (čočky, zrcadla) 19. Vlnová optika polarizace světla světlo jako vlnění, jevy vlnové optiky Huygensův princip 20. Speciální teorie relativity relativnost rychlosti v klasické fyzice, skládání rychlostí z pohledu klasické a relativistické fyziky kontrakce délek v STR energie, hmotnost a hybnost v teorii relativity Dopplerův jev v klasické fyzice a v STR dilatace času, kontrakce délek ve STR jako důsledek pohybového stavu soustav podélný Dopplerův jev; relativistický příčný Dopplerův jev pojem principu ve fyzice princip korespondence Galileiho princip relativity speciální princip relativity princip stálé rychlosti světla čas a jeho měření čas v Newtonově fyzice, v teorii relativity relativnost současnosti, synchronizace hodin (Einsteinovo kritérium současnosti) dilatace času; synchronizace hodin soumístné a současné události hmotnostní úbytek a vazebná energie závislost hmotnosti na rychlosti hmotnost a energie v teorii relativity zákon zachování hmotnosti a hmotnostní úbytek zákon zachování hmotnosti a energie v teorii relativity světelné hodiny v teorii relativity Michelsonův pokus a jeho závěry 21. Fyzika mikrosvěta fotoefekt a intenzita dopadajícího záření výstupní práce u vnějšího fotoefektu kvantování energie u mikročástic energie elektronu v atomu vodíku energie a tlak záření částice a vlna v klasické mechanice světlo jako vlnění

6 světlo jako proud částic (vnější a vnitřní fotoefekt) de Brogliova hypotéza elektron jako vlna (Davissonův a Germerův pokus), jeho vlnová délka vlnová funkce a její význam; tunelový jev dělení částic - nejnovější poznatky vazbové síly základní interakce hmoty jaderné síly, hmotnostní úbytek stabilita jádra, přirozená a umělá radioaktivita rozložení náboje v atomu (Bohrův model) elektron jako částice a jako vlna elektrony a laser záření alfa a beta urychlovače částic zobecnění pojmu náboj, barevný náboj kvarků teplota hvězd absolutně černé těleso vývoj hvězd Bohrův model atomu vodíku energetické stavy částic, laser vliv tlaku na závěr života hvězd tlak světla (lasery, komety) de Broglieho hypotéza; elektron jako vlna, vlnová funkce a její význam princip neurčitosti princip nerozlišitelnosti částic Pauliho vylučovací princip princip kosmologický radioaktivní rozpad, poločas rozpadu kvantový stacionární stav atomu; Bohrovy postuláty mikročástice a jejich poloha, vlnová funkce struktura Sluneční soustavy, Keplerovy zákony laser struktura atomu, Mendělejevův systém prvků struktura jádra, modely mikročástice a jejich struktura, kvarky a leptony vývoj hvězd v závislosti na hmotnosti pojem symetrie ve fyzice zákon zachování elektrického náboje (elementární náboj, náboj kvarků) radioaktivita systém mikročástic a zákon zachování baryonového a leptonového (elektronového a mionového) náboje zákony zachování u kvarků modely atomu, jádra atomu Milikanův pokus spektrum a jeho užití při určení chemického složení hvězd

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Toxikologie a ekologie

Toxikologie a ekologie Toxikologie a ekologie Semestr: 1. Zajištuje ústav: organické technologie, organické chemie, chemie ochrany prostredí 2/0 z, Zk 1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmu. 2. Klasifikace jedu

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3 MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Magnetické vlastnosti látky 4 1.1 Vlivlátkynamagneticképole...................

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic 269 30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC Materiální vlny Difrakce částic Planckův postulát a další objevy v oblasti částicových vlastností elektromagnetických vln porušily určitou symetrii přírody - částice měly

Více

Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření.

Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření. 18 Jaderné záření Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření. 18.1 Průchod tě«kých nabitých částic látkou Za tě«ké částice pova«ujeme

Více

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E 32 Základní částice 33 Dynamika mikročástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly 378 Pod pojmem mikročástice budeme rozumět tzv.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více