Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/ Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá, průměrná) závislost dráhy a rychlosti na čase, grafy závislostí zrychlení (tečné, normálové), závislost zrychlení na čase úhlová a obvodová rychlost u křivočarého pohybu rozbor základních pohybů - přímočarý - rovnoměrný - rovnoměrně zrychlený, zpomalený, volný pád - křivočarý - rovnoměrný pohyb po kružnici 2. Dynamika pohybu hmotného bodu a soustav hmotných bodů volný hmotný bod, inerciální vztažná soustava, setrvačnost hybnost, změna hybnosti, síla a její účinky, impuls síly Newtonovy pohybové zákony tečná a normálová složka síly, dostředivá a odstředivá síla zákon o zachování hybnosti pro soustavu hmotných bodů, mechanicky izolovaná soustava neinerciální vztažné soustavy - setrvačné síly rozbor dynamiky základních pohybů 3. Mechanická práce a energie mechanická práce, definice, jednotka výpočet práce konstantní síly, určení práce proměnné síly z grafu mechanický výkon mechanická energie a její formy - kinetická - potenciální - tíhová, tlaková, pružnosti zákon o zachování mechanické energie v izolované soustavě 4. Gravitační pole gravitační pole silové působení, Newtonův zákon silové pole, intenzita, potenciál, siločáry, ekvipotenciální plochy potenciální energie, práce spojená s přenosem částice v daném poli pohyby v radiálním gravitačním poli - Keplerovy zákony pohyby v homogenním gravitačním poli Země 5. Základy mechaniky tuhého tělesa účinky síly na tuhé těleso, skládání sil, které mají různá působiště, rovnováha sil, rozklad síly na složky otáčivý účinek síly, moment síly, momentová věta dvojice sil těžiště, rovnovážné polohy otáčivý pohyb tuhého tělesa, moment setrvačnosti, kinetická energie rotujícího tělesa

2 6. Základy mechaniky tekutin struktura tekutin, silové působení mezi částicemi, model ideální kapaliny a plynu tlak v tekutinách, přenos tlakové síly tekutinou, Pascalův zákon, hydraulické mechanismy hydrostatický tlak, vztlaková síla, Archimedův zákon měření tlaku, atmosférický tlak proudění ideální tekutiny, rovnice spojitosti toku, Bernoulliho rovnice 7. Kinetická teorie látek, struktura látek stavba látek z částic, látkové množství pohyb částic, vzájemné silové působení mezi částicemi chemická vazba, druhy vazeb mezi částicemi typy krystalových mřížek vnitřní energie (kinetická, potenciální) a její změny teplo a teplota modely jednotlivých skupenství 8. Vnitřní energie a její změny stavba látek z částic, pohyb částic, vzájemné silové působení vnitřní energie, její složky změna vnitřní energie - konáním práce - tepelnou výměnou 1. termodynamický zákon tepelná výměna, tepelná kapacita, výpočty tepla kalorimetrická rovnice přenos tepla vedením, prouděním, zářením 9. Struktura a vlastnosti plynů model ideálního plynu, pohyb molekul, rozdělení molekul podle rychlostí, střední kvadratická rychlost, nejpravděpodobnější rychlost kinetická energie molekul, termodynamická teplota, tlak plynu, vzájemný vztah mezi tlakem a energií stavová rovnice pro ideální plyn, stavové změny, pv, VT, PT diagramy práce plynu, 1. termodynamický zákon kruhový děj, 2. termodynamický zákon, tepelné stroje a jejich účinnost 10. Struktura a vlastnosti pevných látek vzájemné silové působení mezi částicemi, pohyb částic, model krystalické mřížky druhy vazeb, typy krystalových mřížek, typické vlastnosti, krystalografické soustavy poruchy v krystalové mřížce a jejich vliv na vlastnosti krystalů mechanická deformace pevných látek, druhy deformací Hookův zákon teplotní roztažnost

3 11. Struktura a vlastnosti kapalin struktura kapaliny vlastnosti povrchové vrstvy, povrchová energie, povrchové napětí kapilární jevy teplotní roztažnost kapalin 12. Skupenské přeměny látek modely struktur jednotlivých skupenství vnitřní energie - kinetická, potenciální - její změny při změnách skupenství tání a tuhnutí, rovnováha mezi kapalnou a pevnou fází sublimace a desublimace, rovnováha mezi pevnou a plynnou fází vypařování, var, kondenzace, syté a přehřáté páry skupenská tepla fázový diagram, trojný a kritický bod, zkapalňování plynů 13. Mechanické kmitání periodický pohyb, perioda, frekvence kmitavý pohyb, okamžitá výchylka, amplituda kinematika harmonického kmitání, závislost výchylky, rychlosti a zrychlení na čase, fáze dynamika harmonického kmitání, silové působení přeměny energie v harmonickém oscilátoru vlastní a nucené kmity, rezonance 14. Mechanické vlnění vznik vlnění, druhy vlnění (postupné, stojaté, příčné, podélné) fázová rychlost, vlnová délka rovnice šíření příčné postupné vlny interference vlnění Huygensův princip, odraz, lom, ohyb vlnění, polarizace základy akustiky, zvuk a jeho vlastnosti 15. Elektrostatické pole elektrický náboj a jeho vlastnosti, silové působení, Coulombův zákon elektrostatické pole, intenzita, siločáry, pole v okolí bodového náboje, pole homogenní elektrostatická indukce, polarizace dielektrika práce v elektrickém poli, potenciál, napětí, energie elektrostatického pole kondenzátor, kapacita, použití

4 16. Elektrický proud v kovech vodič a izolant v elektrickém poli, indukce, polarizace elektrické vlastnosti látek vznik stejnosměrného proudu zdroje el. napětí, elektrostatické napětí, svorkové napětí elektrický proud, odpor vodiče, Ohmův zákon práce a výkon stejnosměrného el. proudu 17. Elektrický proud v polovodičích struktura polovodičů, vlastní vodivost, tvorba párů, fotorezistor, termistor nevlastní vodivost, vodivost typu N, P PN přechod a jeho vlastnosti, polovodičová dioda a její použití, dioda LED, fotodioda tranzistor, tyristor, integrované obvody 18. Elektrický proud v elektrolytech a plynech elektrolytická disociace, vedení proudu Faradayovy zákony pro elektrolýzu, použití elektrolýzy galvanické články, elektrodový potenciál, polarizace elektrod, akumulátory ionizace plynu, samostatný a nesamostatný výboj doutnavý, jiskrový a obloukový výboj katodové záření 19. Stacionární a nestacionární magnetické pole vznik magnetického pole v okolí pohybujícího se náboje magnetické pole vodiče, cívky, magnetu magnetická indukce, indukční čáry silové působení v magnetickém poli, působení na náboj, na vodič magnetické vlastnosti látek - dia, para, feromagnetické látky magnetický indukční tok, elektromagnetická indukce, Faradayův zákon, Lenzovo pravidlo, vlastní indukce, indukčnost cívky 20. Střídavé proudy vznik střídavého proudu generátory, oscilační obvody střídavý proud se sinusovým průběhem, obvod s rezistorem, cívkou, kondenzátorem impedance RLC obvodu výkon v obvodu střídavého proudu transformátor, elektromotor, usměrňovač střídavého napětí

5 21. Elektromagnetické kmitání a vlnění, vlnová optika kmitavý obvod, tlumené a netlumené kmity Maxwellova teorie elmag. pole, vznik a šíření elmag. vln odraz, lom, ohyb, interference, polarizace spektrum elektromagnetického záření optické prostředí, Fermatův princip vlnová délka, frekvence, rychlost šíření světla Huygensův princip 22. Geometrická optika, fotometrie šíření světla, optické prostředí odraz a lom světla, Snellův zákon, úplný odraz, rozklad světla zrcadla, čočky, zobrazování, konstrukce obrazu, zobrazovací rovnice zářivý tok, světelný tok, svítivost, osvětlení tepelné záření černého tělesa, Stefan Boltzmanův zákon, Wienův zákon, Planckův zákon 23. Kvantová optika a základy kvantové fyziky záření černého tělesa, Planckův výklad, Stefan Boltzmanův zákon, Wienův zákon, vnější a vnitřní fotoelektrický jev - Einsteinův výklad, využití fotoelektrického jevu Comptonův jev fotony jako kvanta elektromagnetického záření, energie a hybnost fotonů 24. Fyzika atomového jádra a elektronového obalu atomu historické modely stavby atomu dualismus vlna částice nukleony, silná interakce, izotopy, nuklid vazebná energie jádra jaderné reakce přirozená a umělá radioaktivita 25. Základy speciální teorie relativity Galileiho princip relativity, základní principy speciální teorie relativity současnost a soumístnost, relativnost současnosti dilatace času, kontrakce délek základy relativistické dynamiky - relativistická hybnost, hmotnost, klidová hmotnost, klidová energie

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Toxikologie a ekologie

Toxikologie a ekologie Toxikologie a ekologie Semestr: 1. Zajištuje ústav: organické technologie, organické chemie, chemie ochrany prostredí 2/0 z, Zk 1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmu. 2. Klasifikace jedu

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Autoři: Odborní poradci:

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013 Strojnictví I. Ing. Dana Bártíková jedno ústní zkoušení během pololetí vypracování praktických cvičných úloh (technické materiály; mechanika - síly, silové soustavy, grafické a početní řešení; části strojů

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3 MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Magnetické vlastnosti látky 4 1.1 Vlivlátkynamagneticképole...................

Více