Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011"

Transkript

1

2 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

3 Obsah: Úvod Absolventi středních škol v Plzeňském kraji Neúspěšnost absolventů středních škol v Plzeňském kraji Neúspěšnost absolventů podle stupně vzdělání Neúspěšnost absolventů podle oborů a jejich skupin Neúspěšnost absolventů s výučním listem Neúspěšnost absolventů středního odborného vzdělání s maturitou Shrnutí...12 Pouţité podklady...13 Přílohy...14 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

4 Úvod Cílem předloţené studie je poskytnout pedagogům základních škol, především výchovným poradcům a učitelům volby povolání, a jejich prostřednictvím i ţákům ZŠ ve stručné podobě informace o úspěšnosti, resp. neúspěšnosti, absolventů středních škol v Plzeňském kraji při hledání uplatnění na trhu práce. Ţáci ZŠ stojící před volbou své další studijní dráhy tak získávají další cenný zdroj informací pro své rozhodování, který je můţe směřovat aţ k profesnímu uplatnění. Obsahem této stručné analýzy je shrnutí vývoje počtu absolventů středních škol v Plzeňském kraji v posledních letech a zhodnocení jejich uplatnění, jak se projevuje na trhu práce podle počtu nezaměstnaných absolventů evidovaných úřadem práce. Zvolený ukazatel, tzv. neúspěšnost absolventů, vychází ze způsobu sledování absolventů tímto úřadem. Neúspěšnost absolventů je počet evidovaných dostupných nezaměstnaných absolventů (tj. do 2 let od absolvování střední školy) na 100 ţáků (tj. v %), kteří absolvovali střední školu v posledních 2 letech. Pro výpočet neúspěšnosti absolventů podle různých hledisek je tedy nutné propojit data úřadu práce o evidovaných absolventech hledajících práci publikovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) na portálu Zaměstnanost a údaje Odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje o počtech absolventů SŠ v kraji. MPSV publikuje tato data v podrobném členění podle škol a oborů dvakrát ročně (v dubnu a v září). Zářijové hodnoty jsou ještě ovlivněny intenzitou hledání práce ze strany absolventů po ukončení studia, proto byly pouţity pouze dubnové hodnoty za celé publikované období, tj. od roku Uplatnění absolventů SŠ je hodnoceno výhradně podle sídla školy a nikoliv podle bydliště absolventů. Obsahem první kapitoly je zhodnocení vývoje počtu absolventů středních škol v Plzeňském kraji v letech , coţ je období potřebné pro hodnocení neúspěšnosti absolventů v období Sledován je především vývoj počtu absolventů podle stupňů dosaţeného středního vzdělání, a dále podle skupin oborů v rámci jednotlivých stupňů vzdělání. Druhá kapitola se podrobně věnuje vývoji dubnové neúspěšnosti absolventů SŠ v kraji v letech Podobně jako předchozí kapitola se nejprve zabývá neúspěšností absolventů podle stupně dosaţeného vzdělání. Následuje podrobnější analýza podle skupin oborů a také pro obory s větším počtem absolventů. Tato část je zpracována pouze pro dvě nejpočetnější skupiny podle stupně vzdělání pro absolventy s výučním listem a pro absolventy středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou (dále jen s maturitou). Z důvodu snazší orientace jsou nejdůleţitější tabulky a grafy v těchto dvou kapitolách uvedeny přímo v textu. Třetí kapitola obsahuje stručné shrnutí získaných poznatků. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

5 1 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji Vývoj počtu absolventů SŠ v Plzeňském kraji v této kapitole je sledován podle stupně dosaţeného středoškolského vzdělání a dále také podle skupin oborů. Tato kritéria jsou rozhodující pro hodnocení moţností uplatnění absolventů SŠ i z hlediska perspektiv a potřeb trhu práce. Nelze však pominout fakt, ţe většina absolventů středoškolských oborů s maturitou se zřejmě pokouší o další studium, jak naznačují počty přijímaných na VŠ z Plzeňského kraje v posledních letech. Jejich počet jiţ v roce 2009 přesáhl počet absolventů s maturitou na všech SŠ v Plzeňském kraji. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, ţe střední školství v Plzeňském kraji má výrazně regionální charakter, tj. naprostá většina zájemců o střední vzdělání bydlící v Plzeňském kraji studuje na SŠ v Plzeňském kraji a také dojíţďka do SŠ v kraji z jiných krajů není příliš významná. Těsnější vazbu mezi ukončením studia a trhem práce tak lze předpokládat jen u absolventů oborů s výučním listem, také ti však poměrně často vyuţívali moţnosti nástavbového studia a získání maturitního vysvědčení. Podíl absolventů nástaveb na absolventech s výučním listem příslušného ročníku (posun o 2 roky) se na SŠ v Plzeňském kraji v posledních letech pohybuje kolem 40 %. Počet vyučených, kteří zahajují studium nástaveb, je však mnohem vyšší. V letech 2009 a 2010 přesahoval 80 %! Ve sledovaném období byl nejvyšší počet absolventů SŠ v Plzeňském kraji v roce 2007 (celkem 6,8 tisíc, bez nástaveb 6,0 tisíc). Do roku 2009 se tyto počty výrazně sníţily (6,2 tisíc a 5,4 tisíc). V roce 2010 se sice celkové počty absolventů SŠ v kraji mírně zvýšily (přibliţně o 60), jedná se však jen o přechodný jev. Jak se na tomto vývoji podílely jednotlivé stupně dosaţeného vzdělání, dokládá graf 1. Rozhodující byl vývoj dvou stupňů vzdělání s nejvyšším podílem absolventů (odborné s maturitou a s výučním listem). Tyto stupně jsou rozhodující pro trh práce i pro vývoj zájmu o VŠ. V roce 2004 byl ještě počet absolventů obou těchto skupin téměř shodný (cca 2070). Zatímco se však počet absolventů odborných oborů s maturitou postupně stabilizoval nad 2,3 tisíci, počet absolventů s výučním listem zaznamenal za 2 roky pokles o 500 a v letech jich bylo jen kolem Počty absolventů gymnázií (všeobecné s maturitou) se ve sledovaném období v Plzeňském kraji pohybovaly v poměrně úzkém rozmezí kolem Počty absolventů nástaveb v posledních letech klesaly v souvislosti se sniţováním počtu absolventů s výučním listem. Pozitivní je zvyšování počtu absolventů oborů s maturitou a s vyšším podílem praktické přípravy, neboť tento typ oborů by měl vytvářet předpoklady pro lepší uplatnění absolventů v praxi. Počty absolventů niţšího středního odborného vzdělání, coţ jsou obory, po jejichţ absolvování lze jen obtíţně pokračovat v nástavbovém studiu, vykazují v Plzeňském kraji klesající trend. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

6 Vývoj počtu absolventů SŠ v Plzeňském kraji podle skupin oborů v rámci jednotlivých stupňů středoškolského vzdělání dokládá tabulka 1. Tabulka 1: Počet absolventů podle skupiny oborů a stupně dosaženého vzdělání Stupeň Počet absolventů změna vzdělání Skupina oborů ) ) (%) 3) praktická škola Obecně odborná příprava ,5 niţší odborné s výučním listem s maturitou a vyšším podílem odborné přípravy s maturitou odborné Potravinářství, gastronomie, turismus ,1 Stavebnictví ,4 Zemědělství a ochrana přírody ,8 Obchod a sluţby ,9 Elektrotechnika a ICT ,2 Textilní a koţedělná výroba ,9 Strojírenství a hutnictví ,0 Potravinářství, gastronomie, turismus ,3 Strojírenství a hutnictví ,8 Obchod a sluţby ,7 Stavebnictví ,2 Elektrotechnika a ICT ,3 Zemědělství a ochrana přírody ,2 Textilní a koţedělná výroba ,7 Doprava a interdisciplinární obory ,0 Ekonomika a podnikání ,0 Elektrotechnika a ICT ,7 Obchod a sluţby ,0 Strojírenství a hutnictví ,7 Doprava a interdisciplinární obory Umění Ekonomika a podnikání ,7 Elektrotechnika a ICT ,2 Obecně odborná příprava ,0 Veřejné sluţby ,0 Zdravotnictví ,6 Doprava a interdisciplinární obory ,8 Zemědělství a ochrana přírody ,9 Strojírenství a hutnictví ,6 Stavebnictví ,0 Potravinářství, gastronomie, turismus ,3 Umění ,5 Textilní a koţedělná výroba ,1 gymnázium Obecné vzdělávání ,8 konzervatoř Umění ,4 nástavby Ekonomika a podnikání ,6 Elektrotechnika a ICT ,1 Strojírenství a hutnictví ,2 Potravinářství, gastronomie, turismus ,1 Obchod a sluţby ,9 Doprava a interdisciplinární obory ,5 Veřejné sluţby ,8 Stavebnictví ,2 Zemědělství a ochrana přírody ,8 Textilní a koţedělná výroba ,0 Celkem ,9 1) Součet počtu absolventů v letech Součet počtu absolventů v letech ) Změna počtu absolventů mezi obdobími a v % Zdroj dat: data OŠMS KÚ Plzeňského kraje Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

7 Tabulka 1 obsahuje kromě absolutních počtů absolventů v letech také dvouleté souhrny z počátku a z konce sledovaného období, neboť absolventi pro účely evidence uchazečů o práci, kterou vede úřad práce, se sledují vţdy za poslední dva uplynulé roky. Na tomto dvouletém období lze také lépe vyhodnotit změny v počtech absolventů dané skupiny, a proto je v posledním sloupci tabulky uvedena také změna počtu absolventů mezi počátečními a koncovými dvěma lety sledovaného období. V tabulce 1 jsou skupiny oborů v rámci jednotlivých stupňů vzdělání řazeny sestupně podle počtu absolventů v roce Tabulka také potvrzuje sestupný trend počtu absolventů niţšího odborného vzdělání a oborů a výučním listem. U obou stupňů došlo k největšímu poklesu počtu absolventů u skupiny Textilní a koţedělná výroba. U všech početnějších oborů s výučním listem (nad 200 absolventů v letech ) došlo mezi obdobími a k podobnému relativnímu poklesu počtu absolventů (od -15,8 % do -27,7 %). K velkému poklesu došlo u skupiny Textilní a koţedělná výroba (o -79,7 %). Skupina Ekonomika a podnikání nemá v posledních letech jiţ ţádné absolventy, neboť tyto obory byly ukončeny. Ve stupni vzdělání s maturitou a s vyšším podílem praktické přípravy počty absolventů SŠ v Plzeňském kraji vesměs rostly. Ve dvou skupinách (Doprava a interdisciplinární obory a Umění) během sledovaného období dokonce vstoupili na trh práce absolventi nových oborů (Autotronik, Uměleckořemeslné zpracování kovů a Uměleckořemeslné zpracování dřeva). Ani pokles ve skupině Elektrotechnika a ICT nebyl velký (o -10,7 %). V případě odborného vzdělání s maturitou se podstatně zvýšil podíl absolventů lyceí (mezi obdobím a obdobím téměř čtyřikrát). Další početné skupiny oborů (nad 400 absolventů - Ekonomika a podnikání, Elektrotechnika a ICT, Veřejné sluţby) spíše stagnovaly, kdyţ mezi stejnými obdobími dosáhly změny od -3,7 do +2,0 %). Největší nárůst u odborného vzdělání s maturitou zaznamenaly skupiny Umění (o 224,5 %) a Potravinářství, gastronomie a turismus (o 86,3 %), největší pokles skupina Textilní a koţedělná výroba (o -62,1 %). Všechny tyto skupiny mají menší počty absolventů. Změny počtu absolventů mezi obdobími a se u zbývajících skupin pohybují do 15 %. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

8 2 Neúspěšnost absolventů středních škol v Plzeňském kraji Neúspěšnost absolventů byla stanovena jako počet nezaměstnaných absolventů škol (evidovaných úřady práce) na 100 absolventů za poslední 2 roky. Potřebné údaje publikuje MPSV kaţdý rok v září a v dubnu. Zářijové hodnoty jsou ještě silně ovlivněny obdobím, kdy čerství absolventi hledají pracovní uplatnění, proto byly pouţity pouze dubnové hodnoty. 2.1 Neúspěšnost absolventů podle stupně vzdělání Vývoj neúspěšnosti absolventů podle stupně dosaţeného vzdělání v letech 2006 aţ 2011 shrnuje tabulka 2. Buňky jsou v tabulce barevně označeny podle hodnot neúspěšnosti absolventů (0-5 % zelená, 5-10 % bílá, % růţová a nad 20 % červená). Díky tomu je patrné, ţe v době ekonomického růstu do roku 2008 měla neúspěšnost absolventů klesající trend u všech skupin absolventů podle stupně vzdělání. V době krize došlo u všech skupin ke zhoršení, a to různý tempem. V dubnu 2011 je u některých skupin absolventů moţno sledovat zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Tabulka 2: Neúspěšnost absolventů SŠ v Plzeňském kraji podle stupně dosaženého vzdělání Stupeň vzdělání Neúspěšnost absolventů 04/06 04/07 04/08 04/09 04/10 04/11 průměr praktická škola 19,2 12,0 12,5 11,1 11,8 6,3 12,7 niţší střední odborné 11,3 9,6 8,1 21,7 24,5 18,5 14,7 s výučním listem 5,7 4,1 3,1 6,9 9,9 8,6 6,2 s maturitou a vyšším podílem praktické přípravy 4,0 4,9 3,9 6,3 7,8 8,2 6,1 s maturitou odborné 6,0 4,2 3,1 5,5 5,4 6,0 5,0 s maturitou všeobecné (gymnázia) 3,0 1,7 1,5 1,8 2,6 1,9 2,1 konzervatoř 3,1 3,7 0,0 2,0 2,4 5,9 2,5 nástavby 4,2 3,6 3,1 4,5 6,6 6,0 4,6 CELKEM 5,4 4,0 3,1 5,7 6,9 6,4 5,2 Zdroj dat: portál Zaměstnanost, data OŠMS KÚ Plzeňského kraje Málo početné skupiny absolventů (praktická škola a konzervatoř - viz graf 1) nebudou dále komentovány, neboť jejich výsledky mohou být silně ovlivněny statistickou chybou. Z početnějších skupin absolventů podle stupně vzdělání jsou na tom tradičně nejlépe absolventi gymnázií. Jejich neúspěšnost se pohybuje jen kolem 2 %, neboť většina z nich pokračuje v dalším studiu. O něco hůře jsou na tom absolventi odborného vzdělávání s maturitou. Jejich neúspěšnost kolísá kolem 5 %. Maximum na počátku a na konci sledovaného období (6 %) je přibliţně dvakrát větší neţ minimální neúspěšnost této skupiny v roce 2008 (3,1 %) v době vrcholícího ekonomického růstu a akutního nedostatku pracovních sil. Podobné je to i u nástaveb. Průměrná neúspěšnost absolventů oborů s maturitou a zároveň s vyšším podílem praktické přípravy a oborů s výučním listem byla velmi podobná (přibliţně 6 %). Rozdíl mezi minimem a maximem neúspěšnosti (3,9 aţ 8,2 %) byl však u absolventů s maturitou a s vyšším podílem praktické přípravy menší neţ u absolventů s výučním listem (3,1 aţ 9,9 %). Důvodem můţe být větší snaha absolventů s maturitou dále studovat. Ta se mohla projevit ve větší míře v době ekonomické krize a rostoucího počtu přijímaných na vysoké školy. Větší dopad krize na skupiny absolventů hledající uplatnění na trhu práce ihned po skončení studia potvrzuje také vývoj neúspěšnosti absolventů niţšího středního odborného vzdělání. Neúspěšnost této skupiny byla ve sledovaném období nejvyšší (14,7 %). Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

9 2.2 Neúspěšnost absolventů podle oborů a jejich skupin Dále se budeme věnovat uplatnění absolventů středních škol v Plzeňském kraji na trhu práce podle oborů a jejich skupin. Podrobnější členění umoţňuje komentovat jen nejpočetnější skupiny absolventů podle stupně středního vzdělání, přičemţ výsledky absolventů gymnázií nebyly zařazeny, neboť se jedná pouze o jednu skupinu oborů, jejíţ výsledky jsou patrné z předchozí kapitoly. Podrobněji se tedy budeme zabývat pouze neúspěšností absolventů středních škol v kraji s výučním listem a absolventů odborného vzdělávání s maturitou. Zmíníme se také o oborech s větším počtem absolventů v roce 2010 (nad 20). U oborů s menším a také často proměnlivým počtem absolventů dochází zpravidla k velkému kolísání hodnot dubnové neúspěšnosti absolventů Neúspěšnost absolventů s výučním listem Vývoj neúspěšnosti absolventů SŠ s výučním listem v Plzeňském kraji v letech shrnuje graf 2. Z něj je patrné, ţe téměř u všech skupin oborů tohoto stupně vzdělání se v roce 2011 výrazně zlepšilo uplatnění absolventů. Výjimkou jsou stavební a potravinářské obory. Ve stavebnictví a zřejmě i v potravinářství se dosud neprojevilo ekonomické oţivení, které je jiţ patrné v ostatních oborech. Optimistický vývoj v uplatnění absolventů skupiny oborů Textilní a koţedělná výroba není moţné přeceňovat, neboť se jedná jen o malý počet absolventů (v posledních dvou letech 11 a 14). Podobné je to také u skupiny Doprava a interdisciplinární obory, jak co se týká počtu absolventů, tak změny neúspěšnosti v posledních 4 letech. Ostatní skupiny oborů měly v roce 2010 na SŠ v Plzeňském kraji více neţ 100 absolventů. Nejmenší neúspěšnost měly i v době vrcholící ekonomické krize ( ) elektrotechnické a strojírenské obory s výučním listem. Z početnějších skupin oborů se v roce 2011 ještě ţádná nevrátila na hodnoty neúspěšnosti absolventů z roku Graf 2: Neúspěšnost absolventů SŠ v Plzeňském kraji podle skupin oborů s výučním listem Zdroj dat: portál Zaměstnanost, data OŠMS KÚ Plzeňského kraje I na úrovni oborů s výučním listem se nejlépe na trhu práce uplatňují technické obory. Dlouhodobě dosahují nejlepších výsledků absolventi oboru Elektrikář, a to i v posledních letech. Za tímto oborem následují obory Obráběč kovů a Instalatér. Také absolventi nově Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

10 zavedeného oboru Karosář jsou na tom dobře z hlediska svého uplatnění (neúspěšnost 4,8 % - viz tabulka 3 na konci kapitoly). Na pátém místě jsou z početnějších oborů (nad 20 absolventů v roce 2010) podle neúspěšnosti absolventi oboru Prodavač (2,8 aţ 7,3 % v letech ). Počet absolventů tohoto oboru na SŠ v Plzeňském kraji od roku 2006 trvale a prudce klesal (ze 161 na 57), ale jejich uplatnění na trhu práce je velmi dobré. Velmi solidní uplatnění mají jak z dlouhodobého hlediska (neúspěšnost do 6,1 %), tak podle výsledků v dubnu 2011 (do 7,1 %) také absolventi dalších technických oborů SŠ v Plzeňském kraji: - Opravář zemědělských strojů, - Elektromechanik pro zařízení a přístroje, - Strojní mechanik, - Elektrikář - silnoproud, - Mechanik opravář motorových vozidel. Teprve za těmito obory následují z hlediska uplatnění na trhu práce obory z oblasti sluţeb (Aranţér, Kadeřník, Provoz sluţeb) a gastronomie (Kuchař číšník, Cukrář) Neúspěšnost absolventů středního odborného vzdělání s maturitou Vývoj neúspěšnosti absolventů středního odborného vzdělání s maturitou všech SŠ v Plzeňském kraji v období rozdělených podle skupin oborů dokládá graf 3. V tomto stupni vzdělání není vývoj tak zřetelný jako v případě absolventů s výučním listem. V případě technických oborů v první části grafu je zřejmé, ţe u 3 ze 4 skupin ještě v roce 2011 neúspěšnost rostla. Situace se zlepšila jen u strojírenských oborů, přesto jsou na tom hůře neţ elektrotechnické a stavební obory, které ekonomická krize významně nezasáhla. Druhá část grafu obsahuje převáţně přírodovědné skupiny oborů a lycea bez rozlišení jejich zaměření, tj. technická, ekonomická, zdravotnická i přírodovědná. Neúspěšnost absolventů lyceí a zdravotnických oborů byla po celé sledované období velmi nízká. V případě lyceí se předpokládá, ţe absolventi pokračují ve studiu, a jejich odchod ze školy se tedy bezprostředně neprojeví na trhu práce podobně jako u gymnázií. Také u většiny absolventů zdravotnických oborů vyţaduje legislativa další studium, aby mohli vykonávat svoji profesi (zdravotnický asistent zdravotní sestra). Navíc je o absolventy zdravotnických oborů zájem doma i v zahraničí. Absolventi zbývajících dvou skupin oborů s maturitou ve druhé části grafu jiţ tak snadno uplatnění nenachází. V případě skupiny Textilní a koţedělná výroba je velké kolísání neúspěšnosti absolventů ovlivněno velmi malým počtem absolventů (16 v roce 2010). Přesto je 16% neúspěšnost (nezobrazeno - mimo graf) v dubnu 2011 nutné povaţovat za velmi nepříznivý stav, který souvisí s rozpadem tohoto průmyslového odvětví v regionu. Neúspěšnost absolventů zemědělských oborů (vč. ochrany ŢP) kolísala v letech mezi 5 a 9 % bez zřetelnějšího vlivu globálního ekonomického vývoje. V poslední části grafu je nejzřetelnějším jevem trvalý růst neúspěšnosti absolventů uměleckých oborů, coţ pravděpodobně souvisí především s růstem jejich počtu v posledních 5 letech. Regionální trh práce zřejmě ještě není připraven absorbovat takový počet absolventů. Situaci absolventů těchto oborů můţe navíc zhoršovat ekonomický vývoj, který se v tomto zbytném oboru můţe projevovat s jistou setrvačností. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

11 Graf 3: Neúspěšnost absolventů SŠ v Plzeňském kraji podle skupin oborů - odborné vzdělání s maturitou Ve skupině oborů Potravinářství, gastronomie, turismus dosáhli absolventi nejlepšího uplatnění za celé sledované období jiţ v dubnu Pak se situace zhoršila a v roce 2009 se neúspěšnost absolventů této skupiny přiblíţila 10 %. V letech 2010 a 2011 je patrné zlepšení uplatnitelnosti absolventů této skupiny oborů. U skupin oborů Ekonomika a podnikání a Veřejné sluţby neúspěšnost absolventů kolísala, ale i zde je patrné minimum v dubnu U obou skupin došlo ještě v dubnu 2011 ke zhoršení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce proti předchozímu roku. Na úrovni oborů středního odborného vzdělávání s maturitou byly také posuzovány pouze obory s větším počtem absolventů v roce 2010 (nad 20). Velmi dobré uplatnění, tj. dubnovou neúspěšnost zpravidla do 5 % ve sledovaném období , dosahují absolventi některých lyceí, technických oborů a zdravotnických oborů na SŠ v Plzeňském kraji. Konkrétně se jedná o absolventy: - Technických lyceí, - Pedagogického lycea, - Zdravotnického lycea. Z technických oborů to jsou: - Informační technologie, - Strojírenství, - Elektrotechnika, - Stavebnictví. Ze zdravotnických oborů sem patří: - Zdravotnický asistent, - Laboratorní asistent. Zdroj dat: portál Zaměstnanost, data OŠMS KÚ Plzeňského kraje Do stejné skupiny oborů s velmi dobře uplatnitelnými absolventy je moţné zařadit také obor Obchodní akademie, který má v Plzeňském kraji tradičně největší počet absolventů z oborů středního odborného vzdělávání s maturitou (kolem 350). Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

12 odborné s maturitou s výučním listem SPRÁVNÁ VOLBA - podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji V posledních letech se zlepšilo také uplatnění absolventů oboru Ekologie a ţivotní prostředí. V letech 2010 a 2011 se neúspěšnost jejich absolventů dostala pod 5 % (viz tabulka 3). O něco horšího uplatnění (neúspěšnost 5 aţ 7 % v dubnu 2011) dosahují absolventi SŠ v Plzeňském kraji v těchto oborech s více neţ 20 absolventy v roce 2010: - Veřejnosprávní činnost, - Hotelnictví, - Agropodnikání, - Sociální činnost, - Provoz a ekonomika dopravy, - Ekonomické lyceum. Také v případě absolventů středního odborného vzdělání s maturitou měl na hodnotu neúspěšnosti kromě uplatnění na trhu práce stále větší vliv zájem o další studium a úspěšnost při přijímacích řízeních na vysoké školy. Růst počtů přijímaných na VŠ v ČR v posledních letech značně zvyšoval šance těchto absolventů na přijetí k dalšímu studiu a umoţňoval jim oddálit vstup na pracovní trh. Tabulka 3: Neúspěšnost absolventů vybraných studijních oborů podle stupně vzdělání Stupeň Kód oboru Název oboru Neúspěšnost absolventů (%) 04/06 04/07 04/08 04/09 04/10 04/11 průměr H/01 Elektrikář 3,6 2,3 2,0 1,6 1,3 0,0 2, H/01 Obráběč kovů 1,1 3,7 0,8 8,4 6,3 1,7 3, H/01 Instalatér 6,0 2,5 2,4 3,3 5,6 4,1 3, H/02 Karosář ,8 4, H/01 Prodavač 4,0 3,6 4,6 2,8 7,3 5,0 4, H/01 Opravář zemědělských strojů 4,3 2,5 1,1 6,8 10,6 5,3 5, H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 0,0 0,0 0,0 6,9 8,0 5,7 5, H/01 Strojní mechanik 4,5 4,5 3,2 8,4 10,9 6,3 6, H/02 Elektrikář -silnoproud 1,2 4,4 1,2 7,8 12,8 6,4 5, H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 5,3 3,2 3,0 7,2 7,8 7,1 5, H/01 Aranţér 6,4 0,0 3,8 8,9 7,9 7,8 6, H/01 Kadeřník 5,9 5,0 3,4 8,8 11,4 9,0 7, H/003 Provoz sluţeb 10,8 5,7 3,1 5,3 16,5 9,4 8, H/01 Kuchař - číšník 7,9 5,0 3,7 7,4 11,4 11,0 7, H/01 Cukrář 1,7 3,3 1,6 8,3 10,9 12,1 6, M/01 Technické lyceum 2,9 0,7 2,6 2,6 3,3 1,6 2, M/003 Pedagogické lyceum - - 0,8 0,0 0,0 1,7 0, M/01 Informační technologie 2,9 4,8 0,6 4,0 2,2 2,4 2, M/005 Zdravotnické lyceum ,4 2,6 2, M/01 Strojírenství 2,6 2,2 3,7 4,7 6,4 2,9 3, M/01 Zdravotnický asistent 2,6 1,5 0,5 1,4 3,3 3,7 2, M/005 Laboratorní asistent ,8 3, M/01 Elektrotechnika 3,8 2,5 2,8 3,1 3,0 4,3 3, M/01 Ekologie a ţivotní prostředí 20,0 13,3 6,3 9,3 4,4 4,3 8, M/01 Stavebnictví 7,8 3,5 2,0 3,8 4,5 4,7 4, M/02 Obchodní akademie 5,8 3,8 2,6 4,5 4,1 5,0 4, M/01 Veřejnosprávní činnost 6,0 6,5 2,3 9,9 6,0 5,8 6, M/01 Hotelnictví 9,9 4,7 6,3 8,6 8,5 5,8 7, M/01 Agropodnikání 7,3 5,5 3,5 8,9 7,1 6,1 6, M/01 Sociální činnost 3,9 1,7 3,3 7,3 4,0 6,4 4, M/01 Provoz a ekonomika dopravy 9,2 4,2 4,2 8,2 10,5 6,5 7, M/02 Ekonomické lyceum ,0 6,9 4,7 Zdroj dat: portál Zaměstnanost, data OŠMS KÚ Plzeňského kraje Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

13 3 Shrnutí - V letech došlo na SŠ v Plzeňském kraji k poklesu počtu absolventů přibliţně o Ve stejném období se stabilizovaly počty absolventů odborného vzdělání s maturitou (na 2,3 tisících) a klesl počet absolventů s výučním listem (na 1,5 tisíce). Změny ostatních, méně početných skupin podle stupně středoškolského vzdělání, nebyly tak významné. - Ve stupni odborného vzdělání s maturitou zůstávají z hlediska počtu absolventů největší ekonomické obory (cca 600), u oborů s výučním listem je největší skupina oborů Potravinářství, gastronomie, turismus (cca 400). - Největší pokles počtu absolventů v období zaznamenala u všech stupňů středoškolského vzdělání v Plzeňském kraji skupina Textilní a koţedělná výroba, coţ souvisí s rozpadem ekonomické základny tohoto odvětví v regionu. - Také v Plzeňském kraji platí, ţe vyšší stupeň vzdělání sniţuje riziko, ţe se absolventi středních škol zařadí mezi nezaměstnané. Na tuto skutečnost má vliv také rostoucí zájem absolventů dále studovat. - Na vývoj neúspěšnosti absolventů SŠ v Plzeňském kraji v letech měla velký vliv ekonomická krize, coţ se projevilo podstatným zvýšením dubnových hodnot neúspěšnosti absolventů v roce Krize ovlivnila i roky následující, ale v roce 2011 se jiţ u většiny skupin absolventů projevilo zlepšení. - Ke zlepšení došlo především u skupin oborů s výučním listem. Z početnějších oborů se nejsnáze uplatní absolventi elektrotechnických a strojírenských oborů nebo např. instalatéři a opraváři zemědělských strojů. - V případě absolventů středního odborného vzdělání s maturitou ze SŠ v Plzeňském kraji není situace tak jednoznačná, neboť u některých skupin oborů stále pokračuje růst neúspěšnosti absolventů (např. umělecké obory). - Kromě technických skupin oborů s maturitou (elektrotechnika, stavebnictví, strojírenství) nemají problémy na trhu práce ani absolventi zdravotnických oborů a lyceí. - Velmi malou neúspěšnost mají také absolventi oboru Obchodní akademie, která je co do počtu absolventů v Plzeňském kraji tradičně největší z oborů odborného vzdělávání s maturitou. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

14 Použité podklady Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Portál Zaměstnanost Statistiky Absolventi škol a mladiství Pololetní statistiky absolventů. [online]. Dostupné z: Databáze středních škol v Plzeňském kraji Odbor školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

15 Přílohy Příloha 1: Obsah skupin oborů dle Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Příloha 2: Počet absolventů SŠ v Plzeňském kraji v roce 2010 podle stupně vzdělání a studijních oborů Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

16 Příloha 1: Obsah skupin oborů dle Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Skupiny oborů vzdělání podle Skupiny oborů dle RRA Kód*) Klasifikace kmenových oborů vzdělání Strojírenství a hutnictví 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 23 Strojírenství a strojírenská výroba Elektrotechnika a ICT 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 18 Informatické obory Potravinářství, gastronomie, 29 Potravinářství a potravinářská chemie turismus 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 28 Technická chemie a chemie silikátů Stavebnictví 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie Textilní a koţedělná výroba 31 Textilní výroba a oděvnictví 32 Koţedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů Doprava a interdisciplinární obory 37 Doprava a spoje 39 Speciální a interdisciplinární obory 16 Ekologie a ochrana ţivotního prostředí Zemědělství a ochrana ţivotního 41 Zemědělství a lesnictví prostředí 43 Veterinářství a veterinární prevence Zdravotnictví 53 Zdravotnictví Ekonomika a podnikání 63 Ekonomika a administrativa 64 Podnikání v oborech, odvětví Obchod a sluţby 66 Obchod 69 Osobní a provozní sluţby 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost Veřejné sluţby 72 Publicistika, knihovnictví a informatika 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče Gymnázium 79 Obecné vzdělávání (Gymnaziální) Obecně odborná příprava 78 Obecně odborná příprava Umění 82 Umění a uţité umění *) odpovídá prvním dvěma číslům kódu oboru Zdroj dat: ČSÚ - Klasifikace kmenových oborů vzdělání Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

17 Počet absolventů SPRÁVNÁ VOLBA - podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji Příloha 2: Počet absolventů SŠ v Plzeňském kraji v roce 2010 podle stupně vzdělání a studijních oborů Kód oboru Název oboru C/002 Praktická škola 8 Střední nižší odborné vzdělání E/004 Zámečnické práce a údrţba E/001 Elektrotechnické a strojně montáţní práce E/502 Elektrotechnická výroba E/01 Potravinářská výroba E/02 Šití prádla E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce E/01 Zahradnické práce E/01 Opravářské práce E/01 Stravovací a ubytovací sluţby E/01 Provozní sluţby E/01 Pečovatelské sluţby 6 Vzdělání s výučním listem H/01 Modelář H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/02 Karosář H/01 Obráběč kovů H/01 Autolakýrník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář -silnoproud H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/01 Autoelektrikář H/01 Výrobce a dekoratér keramiky H/01 Pekař H/01 Cukrář H/01 Řezník - uzenář H/01 Krejčí H/01 Truhlář H/01 Čalouník H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník H/01 Pokrývač H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Lesní mechanizátor H/01 Kuchař - číšník H/01 Prodavač H/01 Aranţér H/01 Kadeřník H/003 Provoz sluţeb 46 Vzdělání s maturitou a vyšším podílem praktické přípravy L/001 Mechanik strojů a zařízení L/001 Mechanik seřizovač L/01 Mechanik elektrotechnik L/01 Autotronik L/01 Obchodník L/01 Kosmetické sluţby L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 5 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

18 Nástavby L/506 Provozní technika L/501 Elektrotechnika L/506 Provozní elektrotechnika L/502 Potravinářský průmysl L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba L/502 Stavební provoz L/503 Dopravní provoz L/505 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství L/51 Podnikání L/524 Podnikání L/504 Společné stravování L/501 KONEC L/501 Veřejně pořádková činnost 23 Vzdělání s maturitou odborné M/01 Ekologie a ţivotní prostředí M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství M/01 Dopravní prostředky M/01 Elektrotechnika M/01 Oděvnictví M/01 Stavebnictví M/01 Provoz a ekonomika dopravy M/01 Logistické a finanční sluţby M/01 Agropodnikání M/01 Mechanizace a sluţby M/01 Zdravotnický asistent M/005 Laboratorní asistent M/01 Ekonomika a podnikání M/02 Obchodní akademie M/01 Hotelnictví M/02 Cestovní ruch M/01 Bezpečnostně právní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost M/01 Informační sluţby M/01 Sociální činnost M/003 Pedagogické lyceum M/005 Zdravotnické lyceum M/01 Technické lyceum M/02 Ekonomické lyceum M/05 Přírodovědné lyceum M/01 Uţitá malba M/05 Grafický design M/07 Modelářství a návrhářství oděvů M/16 Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba 3 Vzdělání s maturitou všeobecné (gymnázia) K/41 Gymnázium K/61 Gymnázium K/81 Gymnázium K/41 Gymnázium se sportovní přípravou K/81 Gymnázium se sportovní přípravou 25 Zdroj dat: data OŠMS KÚ Plzeňského kraje 6215 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér obor: Aranžér 1076 Přijat(a) 1150 Přijat(a) 1104 Přijat(a) 1016 Přijat(a) 1097 Přijat(a) 1122 Přijat(a) 1195 Přijat(a) 1019 Přijat(a) 1181 Přijat(a) 1127 Přijat(a) 1120 Přijat(a) 1220 Přijat(a) 1219 Přijat(a)

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 Metodické poznámky... 4 2. Uchazeči o terciární vzdělávání... 6 3. Absolventi

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. Ing. Jiří Vojtěch David Kleňha

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. Ing. Jiří Vojtěch David Kleňha Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. Ing. Jiří Vojtěch David Kleňha Praha 2014 Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání Doc. PhDr.

Více

Strana 1 / 21. 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 31. května 2010. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Strana 1 / 21. 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 31. května 2010. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Změna: 367/2012 Sb. Vláda nařizuje podle 3 odst. 5, 58 odst. 5 a 83 odst. 1 zákona

Více

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2006 1 2 OBSAH 1. Úvod...5 Metodické poznámky...6 2. Uchazeči

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, březen 2013 Obsah

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 ing. Jeny Festová ing. Jiří Vojtěch Praha 2006 OBSAH 1. Úvodní poznámky...3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a politika zaměstnanosti...4

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 www.nuov.cz Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním Zpracovali: Ing. Jeny Festová Ing. Jiří Vojtěch NÚOV

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Podnikání Nepomuk, 1.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy podnikatelů na území působnosti MAS svatého Jana

Více

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 ZK-02-2004-xx,př.4 počet stran: 35 Název školy, sídlo Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc, Orechov u Velkého Meziříčí,

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 36 Adresa: Tyršova č.p. 36, 66 2 Moravské Budějovice IČ: 6442 Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 66 Kontakt: tel. 34 6 33 Fax: 6 4 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Návrh podporovaných oborů vzdělání

Návrh podporovaných oborů vzdělání Návrh podporovaných oborů vzdělání STROJÍRENSTVÍ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA KKOV RVP kód Mechanik strojů a zařízení 2344L001 Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik seřizovač 2345L001 Mechanik seřizovač

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Výběr střední školy Výběr střední školy

Výběr střední školy Výběr střední školy Výběr střední školy Název dokumentu: Výběr střední školy Vypracováno pro: Pohlaví: Muž Věk: 14 Datum narození: 1996 Identifikační kód testu: abcdefh Verze dokumentu: 1.0 Datum a čas enerování dokumentu:

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. /3, 795 1 Rýmařov IČ: 1331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 55 721 151 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel. 55 721 15

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

2013/14. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Mgr. Pavla Paterová

2013/14. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Mgr. Pavla Paterová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2013/14

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

V ý r oč ní z pr á v a o s t a v u a r o z v oji. z a š k olní r ok 2011 2012

V ý r oč ní z pr á v a o s t a v u a r o z v oji. z a š k olní r ok 2011 2012 V ý r oč ní z pr á v a o s t a v u a r o z v oji v z d ě lá v ac í s ou s t a v y v e Z l ín s k ém k r aji z a š k olní r ok 2011 2012 březen 2013 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 25329774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 36 261 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2014. Bc. Martin Úlovec Ing. Jiří Vojtěch

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2014. Bc. Martin Úlovec Ing. Jiří Vojtěch Nezaměstnanost škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2014 Bc. Martin Úlovec Ing. Jiří Vojtěch Praha 2014 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost škol a hospodářská krize... 5 3. Počty škol,

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 252774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 6 1 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji. Zlínský kraj Březen 2015. vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji. Zlínský kraj Březen 2015. vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji Zlínský kraj Březen 2015 vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014 Březen 2015 Obsah Úvod... 2 Seznam použitých zkratek... 2 1. Struktura škol a školských zařízení

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce

Přechod absolventů středních škol na trh práce Přechod absolventů středních škol na trh práce vybrané skupiny maturitních a učebních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 2 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 4 1.2 Sběr dat a použitá

Více

Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Uplatnění absolventů škol na trhu práce Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2011 Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2011 Jeny Burdová Gabriela Doležalová Daniela Chamoutová Michaela Kleňhová Pavla Skácelová Pavlína Šťastnová Jana Trhlíková

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Označení: směrnice Číslo: 1/2014 Platnost od: 1.9.2013 Vydáno dne: 1.9.2014 Schválil:

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2014/2015 [0] OBSAH

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola Oddíl A A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava Skupina Kód Obor vzdělání --- 1 2 3 4 5 79 Obecná příprava 79-01-C/01 Základní škola RVP

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 14/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 6408785 Ředitel: RNDr. Alena Olšáková, tel. 556 708 760 Kontakt: Ing. Jan Císař, tel. 556 7 335 Typ školy: Soukromá

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov IČ: 00842966 Ředitel: Mgr. Jan Raška, tel. 581 217 790, 581 706 711 Ubytování: REDIZO: 600017915 Kontakt: Mgr. Jan Raška, tel.

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola Oddíl A A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava Skupina Kód Obor vzdělání --- 1 2 3 4 5 79 Obecná příprava 79-01-C/01 Základní škola RVP

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Střední odborné učiliště obchodní stějov, nám. Edmunda Husserla 1 Adresa: nám. Edmunda Husserla č.p. 30/1, stějov - stějov, 79601 IČ: 00544612 Ředitel: Mgr. Milada Dosedělová, 582 346 244 Ubytování: není

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚ STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH HL. M.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚ STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH HL. M. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT T HLAVNÍHO HO MĚSTA M PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ,, MLÁDE DEŽE E A TĚLOVÝCHOVYT NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚS STŘEDN EDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH Z HL. M. PRAHOU Počet a struktura středních škol

Více

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI PŘEHLED OBORŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pozn.: 1) Školy jsou řazeny abecedně podle svého sídla 2) Školy, které mají více částí, jsou

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV KDE NÁS NAJDETE? VÝUKOVÁ CENTRA SSTŘ NOVÝ BYDŢOV Budova ředitelství v Novém Bydţově Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Výukové centrum Hlušice Hlušice 1, 503 56 ŠKOLNÍ BUDOVY

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Severovýchod

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Severovýchod Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Severovýchod Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Jihozápad

Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Jihozápad Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Jihozápad Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii)

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii) Škola: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava č.p. 670/7, Přerov, 75002 IČ: 00577227 Ředitel: Ing. Martin Kovář, 581 205 280 Ubytování: není REDIZO: 600171361 Kontakt: Ing.

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1.

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol ze dne 3. 1. 2012 č. 01/12 1 Preambule Kraj si je vědom rizik vyplývajících z

Více