Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011"

Transkript

1

2 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

3 Obsah: Úvod Absolventi středních škol v Plzeňském kraji Neúspěšnost absolventů středních škol v Plzeňském kraji Neúspěšnost absolventů podle stupně vzdělání Neúspěšnost absolventů podle oborů a jejich skupin Neúspěšnost absolventů s výučním listem Neúspěšnost absolventů středního odborného vzdělání s maturitou Shrnutí...12 Pouţité podklady...13 Přílohy...14 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

4 Úvod Cílem předloţené studie je poskytnout pedagogům základních škol, především výchovným poradcům a učitelům volby povolání, a jejich prostřednictvím i ţákům ZŠ ve stručné podobě informace o úspěšnosti, resp. neúspěšnosti, absolventů středních škol v Plzeňském kraji při hledání uplatnění na trhu práce. Ţáci ZŠ stojící před volbou své další studijní dráhy tak získávají další cenný zdroj informací pro své rozhodování, který je můţe směřovat aţ k profesnímu uplatnění. Obsahem této stručné analýzy je shrnutí vývoje počtu absolventů středních škol v Plzeňském kraji v posledních letech a zhodnocení jejich uplatnění, jak se projevuje na trhu práce podle počtu nezaměstnaných absolventů evidovaných úřadem práce. Zvolený ukazatel, tzv. neúspěšnost absolventů, vychází ze způsobu sledování absolventů tímto úřadem. Neúspěšnost absolventů je počet evidovaných dostupných nezaměstnaných absolventů (tj. do 2 let od absolvování střední školy) na 100 ţáků (tj. v %), kteří absolvovali střední školu v posledních 2 letech. Pro výpočet neúspěšnosti absolventů podle různých hledisek je tedy nutné propojit data úřadu práce o evidovaných absolventech hledajících práci publikovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) na portálu Zaměstnanost a údaje Odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje o počtech absolventů SŠ v kraji. MPSV publikuje tato data v podrobném členění podle škol a oborů dvakrát ročně (v dubnu a v září). Zářijové hodnoty jsou ještě ovlivněny intenzitou hledání práce ze strany absolventů po ukončení studia, proto byly pouţity pouze dubnové hodnoty za celé publikované období, tj. od roku Uplatnění absolventů SŠ je hodnoceno výhradně podle sídla školy a nikoliv podle bydliště absolventů. Obsahem první kapitoly je zhodnocení vývoje počtu absolventů středních škol v Plzeňském kraji v letech , coţ je období potřebné pro hodnocení neúspěšnosti absolventů v období Sledován je především vývoj počtu absolventů podle stupňů dosaţeného středního vzdělání, a dále podle skupin oborů v rámci jednotlivých stupňů vzdělání. Druhá kapitola se podrobně věnuje vývoji dubnové neúspěšnosti absolventů SŠ v kraji v letech Podobně jako předchozí kapitola se nejprve zabývá neúspěšností absolventů podle stupně dosaţeného vzdělání. Následuje podrobnější analýza podle skupin oborů a také pro obory s větším počtem absolventů. Tato část je zpracována pouze pro dvě nejpočetnější skupiny podle stupně vzdělání pro absolventy s výučním listem a pro absolventy středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou (dále jen s maturitou). Z důvodu snazší orientace jsou nejdůleţitější tabulky a grafy v těchto dvou kapitolách uvedeny přímo v textu. Třetí kapitola obsahuje stručné shrnutí získaných poznatků. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

5 1 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji Vývoj počtu absolventů SŠ v Plzeňském kraji v této kapitole je sledován podle stupně dosaţeného středoškolského vzdělání a dále také podle skupin oborů. Tato kritéria jsou rozhodující pro hodnocení moţností uplatnění absolventů SŠ i z hlediska perspektiv a potřeb trhu práce. Nelze však pominout fakt, ţe většina absolventů středoškolských oborů s maturitou se zřejmě pokouší o další studium, jak naznačují počty přijímaných na VŠ z Plzeňského kraje v posledních letech. Jejich počet jiţ v roce 2009 přesáhl počet absolventů s maturitou na všech SŠ v Plzeňském kraji. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, ţe střední školství v Plzeňském kraji má výrazně regionální charakter, tj. naprostá většina zájemců o střední vzdělání bydlící v Plzeňském kraji studuje na SŠ v Plzeňském kraji a také dojíţďka do SŠ v kraji z jiných krajů není příliš významná. Těsnější vazbu mezi ukončením studia a trhem práce tak lze předpokládat jen u absolventů oborů s výučním listem, také ti však poměrně často vyuţívali moţnosti nástavbového studia a získání maturitního vysvědčení. Podíl absolventů nástaveb na absolventech s výučním listem příslušného ročníku (posun o 2 roky) se na SŠ v Plzeňském kraji v posledních letech pohybuje kolem 40 %. Počet vyučených, kteří zahajují studium nástaveb, je však mnohem vyšší. V letech 2009 a 2010 přesahoval 80 %! Ve sledovaném období byl nejvyšší počet absolventů SŠ v Plzeňském kraji v roce 2007 (celkem 6,8 tisíc, bez nástaveb 6,0 tisíc). Do roku 2009 se tyto počty výrazně sníţily (6,2 tisíc a 5,4 tisíc). V roce 2010 se sice celkové počty absolventů SŠ v kraji mírně zvýšily (přibliţně o 60), jedná se však jen o přechodný jev. Jak se na tomto vývoji podílely jednotlivé stupně dosaţeného vzdělání, dokládá graf 1. Rozhodující byl vývoj dvou stupňů vzdělání s nejvyšším podílem absolventů (odborné s maturitou a s výučním listem). Tyto stupně jsou rozhodující pro trh práce i pro vývoj zájmu o VŠ. V roce 2004 byl ještě počet absolventů obou těchto skupin téměř shodný (cca 2070). Zatímco se však počet absolventů odborných oborů s maturitou postupně stabilizoval nad 2,3 tisíci, počet absolventů s výučním listem zaznamenal za 2 roky pokles o 500 a v letech jich bylo jen kolem Počty absolventů gymnázií (všeobecné s maturitou) se ve sledovaném období v Plzeňském kraji pohybovaly v poměrně úzkém rozmezí kolem Počty absolventů nástaveb v posledních letech klesaly v souvislosti se sniţováním počtu absolventů s výučním listem. Pozitivní je zvyšování počtu absolventů oborů s maturitou a s vyšším podílem praktické přípravy, neboť tento typ oborů by měl vytvářet předpoklady pro lepší uplatnění absolventů v praxi. Počty absolventů niţšího středního odborného vzdělání, coţ jsou obory, po jejichţ absolvování lze jen obtíţně pokračovat v nástavbovém studiu, vykazují v Plzeňském kraji klesající trend. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

6 Vývoj počtu absolventů SŠ v Plzeňském kraji podle skupin oborů v rámci jednotlivých stupňů středoškolského vzdělání dokládá tabulka 1. Tabulka 1: Počet absolventů podle skupiny oborů a stupně dosaženého vzdělání Stupeň Počet absolventů změna vzdělání Skupina oborů ) ) (%) 3) praktická škola Obecně odborná příprava ,5 niţší odborné s výučním listem s maturitou a vyšším podílem odborné přípravy s maturitou odborné Potravinářství, gastronomie, turismus ,1 Stavebnictví ,4 Zemědělství a ochrana přírody ,8 Obchod a sluţby ,9 Elektrotechnika a ICT ,2 Textilní a koţedělná výroba ,9 Strojírenství a hutnictví ,0 Potravinářství, gastronomie, turismus ,3 Strojírenství a hutnictví ,8 Obchod a sluţby ,7 Stavebnictví ,2 Elektrotechnika a ICT ,3 Zemědělství a ochrana přírody ,2 Textilní a koţedělná výroba ,7 Doprava a interdisciplinární obory ,0 Ekonomika a podnikání ,0 Elektrotechnika a ICT ,7 Obchod a sluţby ,0 Strojírenství a hutnictví ,7 Doprava a interdisciplinární obory Umění Ekonomika a podnikání ,7 Elektrotechnika a ICT ,2 Obecně odborná příprava ,0 Veřejné sluţby ,0 Zdravotnictví ,6 Doprava a interdisciplinární obory ,8 Zemědělství a ochrana přírody ,9 Strojírenství a hutnictví ,6 Stavebnictví ,0 Potravinářství, gastronomie, turismus ,3 Umění ,5 Textilní a koţedělná výroba ,1 gymnázium Obecné vzdělávání ,8 konzervatoř Umění ,4 nástavby Ekonomika a podnikání ,6 Elektrotechnika a ICT ,1 Strojírenství a hutnictví ,2 Potravinářství, gastronomie, turismus ,1 Obchod a sluţby ,9 Doprava a interdisciplinární obory ,5 Veřejné sluţby ,8 Stavebnictví ,2 Zemědělství a ochrana přírody ,8 Textilní a koţedělná výroba ,0 Celkem ,9 1) Součet počtu absolventů v letech Součet počtu absolventů v letech ) Změna počtu absolventů mezi obdobími a v % Zdroj dat: data OŠMS KÚ Plzeňského kraje Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

7 Tabulka 1 obsahuje kromě absolutních počtů absolventů v letech také dvouleté souhrny z počátku a z konce sledovaného období, neboť absolventi pro účely evidence uchazečů o práci, kterou vede úřad práce, se sledují vţdy za poslední dva uplynulé roky. Na tomto dvouletém období lze také lépe vyhodnotit změny v počtech absolventů dané skupiny, a proto je v posledním sloupci tabulky uvedena také změna počtu absolventů mezi počátečními a koncovými dvěma lety sledovaného období. V tabulce 1 jsou skupiny oborů v rámci jednotlivých stupňů vzdělání řazeny sestupně podle počtu absolventů v roce Tabulka také potvrzuje sestupný trend počtu absolventů niţšího odborného vzdělání a oborů a výučním listem. U obou stupňů došlo k největšímu poklesu počtu absolventů u skupiny Textilní a koţedělná výroba. U všech početnějších oborů s výučním listem (nad 200 absolventů v letech ) došlo mezi obdobími a k podobnému relativnímu poklesu počtu absolventů (od -15,8 % do -27,7 %). K velkému poklesu došlo u skupiny Textilní a koţedělná výroba (o -79,7 %). Skupina Ekonomika a podnikání nemá v posledních letech jiţ ţádné absolventy, neboť tyto obory byly ukončeny. Ve stupni vzdělání s maturitou a s vyšším podílem praktické přípravy počty absolventů SŠ v Plzeňském kraji vesměs rostly. Ve dvou skupinách (Doprava a interdisciplinární obory a Umění) během sledovaného období dokonce vstoupili na trh práce absolventi nových oborů (Autotronik, Uměleckořemeslné zpracování kovů a Uměleckořemeslné zpracování dřeva). Ani pokles ve skupině Elektrotechnika a ICT nebyl velký (o -10,7 %). V případě odborného vzdělání s maturitou se podstatně zvýšil podíl absolventů lyceí (mezi obdobím a obdobím téměř čtyřikrát). Další početné skupiny oborů (nad 400 absolventů - Ekonomika a podnikání, Elektrotechnika a ICT, Veřejné sluţby) spíše stagnovaly, kdyţ mezi stejnými obdobími dosáhly změny od -3,7 do +2,0 %). Největší nárůst u odborného vzdělání s maturitou zaznamenaly skupiny Umění (o 224,5 %) a Potravinářství, gastronomie a turismus (o 86,3 %), největší pokles skupina Textilní a koţedělná výroba (o -62,1 %). Všechny tyto skupiny mají menší počty absolventů. Změny počtu absolventů mezi obdobími a se u zbývajících skupin pohybují do 15 %. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

8 2 Neúspěšnost absolventů středních škol v Plzeňském kraji Neúspěšnost absolventů byla stanovena jako počet nezaměstnaných absolventů škol (evidovaných úřady práce) na 100 absolventů za poslední 2 roky. Potřebné údaje publikuje MPSV kaţdý rok v září a v dubnu. Zářijové hodnoty jsou ještě silně ovlivněny obdobím, kdy čerství absolventi hledají pracovní uplatnění, proto byly pouţity pouze dubnové hodnoty. 2.1 Neúspěšnost absolventů podle stupně vzdělání Vývoj neúspěšnosti absolventů podle stupně dosaţeného vzdělání v letech 2006 aţ 2011 shrnuje tabulka 2. Buňky jsou v tabulce barevně označeny podle hodnot neúspěšnosti absolventů (0-5 % zelená, 5-10 % bílá, % růţová a nad 20 % červená). Díky tomu je patrné, ţe v době ekonomického růstu do roku 2008 měla neúspěšnost absolventů klesající trend u všech skupin absolventů podle stupně vzdělání. V době krize došlo u všech skupin ke zhoršení, a to různý tempem. V dubnu 2011 je u některých skupin absolventů moţno sledovat zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Tabulka 2: Neúspěšnost absolventů SŠ v Plzeňském kraji podle stupně dosaženého vzdělání Stupeň vzdělání Neúspěšnost absolventů 04/06 04/07 04/08 04/09 04/10 04/11 průměr praktická škola 19,2 12,0 12,5 11,1 11,8 6,3 12,7 niţší střední odborné 11,3 9,6 8,1 21,7 24,5 18,5 14,7 s výučním listem 5,7 4,1 3,1 6,9 9,9 8,6 6,2 s maturitou a vyšším podílem praktické přípravy 4,0 4,9 3,9 6,3 7,8 8,2 6,1 s maturitou odborné 6,0 4,2 3,1 5,5 5,4 6,0 5,0 s maturitou všeobecné (gymnázia) 3,0 1,7 1,5 1,8 2,6 1,9 2,1 konzervatoř 3,1 3,7 0,0 2,0 2,4 5,9 2,5 nástavby 4,2 3,6 3,1 4,5 6,6 6,0 4,6 CELKEM 5,4 4,0 3,1 5,7 6,9 6,4 5,2 Zdroj dat: portál Zaměstnanost, data OŠMS KÚ Plzeňského kraje Málo početné skupiny absolventů (praktická škola a konzervatoř - viz graf 1) nebudou dále komentovány, neboť jejich výsledky mohou být silně ovlivněny statistickou chybou. Z početnějších skupin absolventů podle stupně vzdělání jsou na tom tradičně nejlépe absolventi gymnázií. Jejich neúspěšnost se pohybuje jen kolem 2 %, neboť většina z nich pokračuje v dalším studiu. O něco hůře jsou na tom absolventi odborného vzdělávání s maturitou. Jejich neúspěšnost kolísá kolem 5 %. Maximum na počátku a na konci sledovaného období (6 %) je přibliţně dvakrát větší neţ minimální neúspěšnost této skupiny v roce 2008 (3,1 %) v době vrcholícího ekonomického růstu a akutního nedostatku pracovních sil. Podobné je to i u nástaveb. Průměrná neúspěšnost absolventů oborů s maturitou a zároveň s vyšším podílem praktické přípravy a oborů s výučním listem byla velmi podobná (přibliţně 6 %). Rozdíl mezi minimem a maximem neúspěšnosti (3,9 aţ 8,2 %) byl však u absolventů s maturitou a s vyšším podílem praktické přípravy menší neţ u absolventů s výučním listem (3,1 aţ 9,9 %). Důvodem můţe být větší snaha absolventů s maturitou dále studovat. Ta se mohla projevit ve větší míře v době ekonomické krize a rostoucího počtu přijímaných na vysoké školy. Větší dopad krize na skupiny absolventů hledající uplatnění na trhu práce ihned po skončení studia potvrzuje také vývoj neúspěšnosti absolventů niţšího středního odborného vzdělání. Neúspěšnost této skupiny byla ve sledovaném období nejvyšší (14,7 %). Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

9 2.2 Neúspěšnost absolventů podle oborů a jejich skupin Dále se budeme věnovat uplatnění absolventů středních škol v Plzeňském kraji na trhu práce podle oborů a jejich skupin. Podrobnější členění umoţňuje komentovat jen nejpočetnější skupiny absolventů podle stupně středního vzdělání, přičemţ výsledky absolventů gymnázií nebyly zařazeny, neboť se jedná pouze o jednu skupinu oborů, jejíţ výsledky jsou patrné z předchozí kapitoly. Podrobněji se tedy budeme zabývat pouze neúspěšností absolventů středních škol v kraji s výučním listem a absolventů odborného vzdělávání s maturitou. Zmíníme se také o oborech s větším počtem absolventů v roce 2010 (nad 20). U oborů s menším a také často proměnlivým počtem absolventů dochází zpravidla k velkému kolísání hodnot dubnové neúspěšnosti absolventů Neúspěšnost absolventů s výučním listem Vývoj neúspěšnosti absolventů SŠ s výučním listem v Plzeňském kraji v letech shrnuje graf 2. Z něj je patrné, ţe téměř u všech skupin oborů tohoto stupně vzdělání se v roce 2011 výrazně zlepšilo uplatnění absolventů. Výjimkou jsou stavební a potravinářské obory. Ve stavebnictví a zřejmě i v potravinářství se dosud neprojevilo ekonomické oţivení, které je jiţ patrné v ostatních oborech. Optimistický vývoj v uplatnění absolventů skupiny oborů Textilní a koţedělná výroba není moţné přeceňovat, neboť se jedná jen o malý počet absolventů (v posledních dvou letech 11 a 14). Podobné je to také u skupiny Doprava a interdisciplinární obory, jak co se týká počtu absolventů, tak změny neúspěšnosti v posledních 4 letech. Ostatní skupiny oborů měly v roce 2010 na SŠ v Plzeňském kraji více neţ 100 absolventů. Nejmenší neúspěšnost měly i v době vrcholící ekonomické krize ( ) elektrotechnické a strojírenské obory s výučním listem. Z početnějších skupin oborů se v roce 2011 ještě ţádná nevrátila na hodnoty neúspěšnosti absolventů z roku Graf 2: Neúspěšnost absolventů SŠ v Plzeňském kraji podle skupin oborů s výučním listem Zdroj dat: portál Zaměstnanost, data OŠMS KÚ Plzeňského kraje I na úrovni oborů s výučním listem se nejlépe na trhu práce uplatňují technické obory. Dlouhodobě dosahují nejlepších výsledků absolventi oboru Elektrikář, a to i v posledních letech. Za tímto oborem následují obory Obráběč kovů a Instalatér. Také absolventi nově Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

10 zavedeného oboru Karosář jsou na tom dobře z hlediska svého uplatnění (neúspěšnost 4,8 % - viz tabulka 3 na konci kapitoly). Na pátém místě jsou z početnějších oborů (nad 20 absolventů v roce 2010) podle neúspěšnosti absolventi oboru Prodavač (2,8 aţ 7,3 % v letech ). Počet absolventů tohoto oboru na SŠ v Plzeňském kraji od roku 2006 trvale a prudce klesal (ze 161 na 57), ale jejich uplatnění na trhu práce je velmi dobré. Velmi solidní uplatnění mají jak z dlouhodobého hlediska (neúspěšnost do 6,1 %), tak podle výsledků v dubnu 2011 (do 7,1 %) také absolventi dalších technických oborů SŠ v Plzeňském kraji: - Opravář zemědělských strojů, - Elektromechanik pro zařízení a přístroje, - Strojní mechanik, - Elektrikář - silnoproud, - Mechanik opravář motorových vozidel. Teprve za těmito obory následují z hlediska uplatnění na trhu práce obory z oblasti sluţeb (Aranţér, Kadeřník, Provoz sluţeb) a gastronomie (Kuchař číšník, Cukrář) Neúspěšnost absolventů středního odborného vzdělání s maturitou Vývoj neúspěšnosti absolventů středního odborného vzdělání s maturitou všech SŠ v Plzeňském kraji v období rozdělených podle skupin oborů dokládá graf 3. V tomto stupni vzdělání není vývoj tak zřetelný jako v případě absolventů s výučním listem. V případě technických oborů v první části grafu je zřejmé, ţe u 3 ze 4 skupin ještě v roce 2011 neúspěšnost rostla. Situace se zlepšila jen u strojírenských oborů, přesto jsou na tom hůře neţ elektrotechnické a stavební obory, které ekonomická krize významně nezasáhla. Druhá část grafu obsahuje převáţně přírodovědné skupiny oborů a lycea bez rozlišení jejich zaměření, tj. technická, ekonomická, zdravotnická i přírodovědná. Neúspěšnost absolventů lyceí a zdravotnických oborů byla po celé sledované období velmi nízká. V případě lyceí se předpokládá, ţe absolventi pokračují ve studiu, a jejich odchod ze školy se tedy bezprostředně neprojeví na trhu práce podobně jako u gymnázií. Také u většiny absolventů zdravotnických oborů vyţaduje legislativa další studium, aby mohli vykonávat svoji profesi (zdravotnický asistent zdravotní sestra). Navíc je o absolventy zdravotnických oborů zájem doma i v zahraničí. Absolventi zbývajících dvou skupin oborů s maturitou ve druhé části grafu jiţ tak snadno uplatnění nenachází. V případě skupiny Textilní a koţedělná výroba je velké kolísání neúspěšnosti absolventů ovlivněno velmi malým počtem absolventů (16 v roce 2010). Přesto je 16% neúspěšnost (nezobrazeno - mimo graf) v dubnu 2011 nutné povaţovat za velmi nepříznivý stav, který souvisí s rozpadem tohoto průmyslového odvětví v regionu. Neúspěšnost absolventů zemědělských oborů (vč. ochrany ŢP) kolísala v letech mezi 5 a 9 % bez zřetelnějšího vlivu globálního ekonomického vývoje. V poslední části grafu je nejzřetelnějším jevem trvalý růst neúspěšnosti absolventů uměleckých oborů, coţ pravděpodobně souvisí především s růstem jejich počtu v posledních 5 letech. Regionální trh práce zřejmě ještě není připraven absorbovat takový počet absolventů. Situaci absolventů těchto oborů můţe navíc zhoršovat ekonomický vývoj, který se v tomto zbytném oboru můţe projevovat s jistou setrvačností. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

11 Graf 3: Neúspěšnost absolventů SŠ v Plzeňském kraji podle skupin oborů - odborné vzdělání s maturitou Ve skupině oborů Potravinářství, gastronomie, turismus dosáhli absolventi nejlepšího uplatnění za celé sledované období jiţ v dubnu Pak se situace zhoršila a v roce 2009 se neúspěšnost absolventů této skupiny přiblíţila 10 %. V letech 2010 a 2011 je patrné zlepšení uplatnitelnosti absolventů této skupiny oborů. U skupin oborů Ekonomika a podnikání a Veřejné sluţby neúspěšnost absolventů kolísala, ale i zde je patrné minimum v dubnu U obou skupin došlo ještě v dubnu 2011 ke zhoršení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce proti předchozímu roku. Na úrovni oborů středního odborného vzdělávání s maturitou byly také posuzovány pouze obory s větším počtem absolventů v roce 2010 (nad 20). Velmi dobré uplatnění, tj. dubnovou neúspěšnost zpravidla do 5 % ve sledovaném období , dosahují absolventi některých lyceí, technických oborů a zdravotnických oborů na SŠ v Plzeňském kraji. Konkrétně se jedná o absolventy: - Technických lyceí, - Pedagogického lycea, - Zdravotnického lycea. Z technických oborů to jsou: - Informační technologie, - Strojírenství, - Elektrotechnika, - Stavebnictví. Ze zdravotnických oborů sem patří: - Zdravotnický asistent, - Laboratorní asistent. Zdroj dat: portál Zaměstnanost, data OŠMS KÚ Plzeňského kraje Do stejné skupiny oborů s velmi dobře uplatnitelnými absolventy je moţné zařadit také obor Obchodní akademie, který má v Plzeňském kraji tradičně největší počet absolventů z oborů středního odborného vzdělávání s maturitou (kolem 350). Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

12 odborné s maturitou s výučním listem SPRÁVNÁ VOLBA - podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji V posledních letech se zlepšilo také uplatnění absolventů oboru Ekologie a ţivotní prostředí. V letech 2010 a 2011 se neúspěšnost jejich absolventů dostala pod 5 % (viz tabulka 3). O něco horšího uplatnění (neúspěšnost 5 aţ 7 % v dubnu 2011) dosahují absolventi SŠ v Plzeňském kraji v těchto oborech s více neţ 20 absolventy v roce 2010: - Veřejnosprávní činnost, - Hotelnictví, - Agropodnikání, - Sociální činnost, - Provoz a ekonomika dopravy, - Ekonomické lyceum. Také v případě absolventů středního odborného vzdělání s maturitou měl na hodnotu neúspěšnosti kromě uplatnění na trhu práce stále větší vliv zájem o další studium a úspěšnost při přijímacích řízeních na vysoké školy. Růst počtů přijímaných na VŠ v ČR v posledních letech značně zvyšoval šance těchto absolventů na přijetí k dalšímu studiu a umoţňoval jim oddálit vstup na pracovní trh. Tabulka 3: Neúspěšnost absolventů vybraných studijních oborů podle stupně vzdělání Stupeň Kód oboru Název oboru Neúspěšnost absolventů (%) 04/06 04/07 04/08 04/09 04/10 04/11 průměr H/01 Elektrikář 3,6 2,3 2,0 1,6 1,3 0,0 2, H/01 Obráběč kovů 1,1 3,7 0,8 8,4 6,3 1,7 3, H/01 Instalatér 6,0 2,5 2,4 3,3 5,6 4,1 3, H/02 Karosář ,8 4, H/01 Prodavač 4,0 3,6 4,6 2,8 7,3 5,0 4, H/01 Opravář zemědělských strojů 4,3 2,5 1,1 6,8 10,6 5,3 5, H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 0,0 0,0 0,0 6,9 8,0 5,7 5, H/01 Strojní mechanik 4,5 4,5 3,2 8,4 10,9 6,3 6, H/02 Elektrikář -silnoproud 1,2 4,4 1,2 7,8 12,8 6,4 5, H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 5,3 3,2 3,0 7,2 7,8 7,1 5, H/01 Aranţér 6,4 0,0 3,8 8,9 7,9 7,8 6, H/01 Kadeřník 5,9 5,0 3,4 8,8 11,4 9,0 7, H/003 Provoz sluţeb 10,8 5,7 3,1 5,3 16,5 9,4 8, H/01 Kuchař - číšník 7,9 5,0 3,7 7,4 11,4 11,0 7, H/01 Cukrář 1,7 3,3 1,6 8,3 10,9 12,1 6, M/01 Technické lyceum 2,9 0,7 2,6 2,6 3,3 1,6 2, M/003 Pedagogické lyceum - - 0,8 0,0 0,0 1,7 0, M/01 Informační technologie 2,9 4,8 0,6 4,0 2,2 2,4 2, M/005 Zdravotnické lyceum ,4 2,6 2, M/01 Strojírenství 2,6 2,2 3,7 4,7 6,4 2,9 3, M/01 Zdravotnický asistent 2,6 1,5 0,5 1,4 3,3 3,7 2, M/005 Laboratorní asistent ,8 3, M/01 Elektrotechnika 3,8 2,5 2,8 3,1 3,0 4,3 3, M/01 Ekologie a ţivotní prostředí 20,0 13,3 6,3 9,3 4,4 4,3 8, M/01 Stavebnictví 7,8 3,5 2,0 3,8 4,5 4,7 4, M/02 Obchodní akademie 5,8 3,8 2,6 4,5 4,1 5,0 4, M/01 Veřejnosprávní činnost 6,0 6,5 2,3 9,9 6,0 5,8 6, M/01 Hotelnictví 9,9 4,7 6,3 8,6 8,5 5,8 7, M/01 Agropodnikání 7,3 5,5 3,5 8,9 7,1 6,1 6, M/01 Sociální činnost 3,9 1,7 3,3 7,3 4,0 6,4 4, M/01 Provoz a ekonomika dopravy 9,2 4,2 4,2 8,2 10,5 6,5 7, M/02 Ekonomické lyceum ,0 6,9 4,7 Zdroj dat: portál Zaměstnanost, data OŠMS KÚ Plzeňského kraje Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

13 3 Shrnutí - V letech došlo na SŠ v Plzeňském kraji k poklesu počtu absolventů přibliţně o Ve stejném období se stabilizovaly počty absolventů odborného vzdělání s maturitou (na 2,3 tisících) a klesl počet absolventů s výučním listem (na 1,5 tisíce). Změny ostatních, méně početných skupin podle stupně středoškolského vzdělání, nebyly tak významné. - Ve stupni odborného vzdělání s maturitou zůstávají z hlediska počtu absolventů největší ekonomické obory (cca 600), u oborů s výučním listem je největší skupina oborů Potravinářství, gastronomie, turismus (cca 400). - Největší pokles počtu absolventů v období zaznamenala u všech stupňů středoškolského vzdělání v Plzeňském kraji skupina Textilní a koţedělná výroba, coţ souvisí s rozpadem ekonomické základny tohoto odvětví v regionu. - Také v Plzeňském kraji platí, ţe vyšší stupeň vzdělání sniţuje riziko, ţe se absolventi středních škol zařadí mezi nezaměstnané. Na tuto skutečnost má vliv také rostoucí zájem absolventů dále studovat. - Na vývoj neúspěšnosti absolventů SŠ v Plzeňském kraji v letech měla velký vliv ekonomická krize, coţ se projevilo podstatným zvýšením dubnových hodnot neúspěšnosti absolventů v roce Krize ovlivnila i roky následující, ale v roce 2011 se jiţ u většiny skupin absolventů projevilo zlepšení. - Ke zlepšení došlo především u skupin oborů s výučním listem. Z početnějších oborů se nejsnáze uplatní absolventi elektrotechnických a strojírenských oborů nebo např. instalatéři a opraváři zemědělských strojů. - V případě absolventů středního odborného vzdělání s maturitou ze SŠ v Plzeňském kraji není situace tak jednoznačná, neboť u některých skupin oborů stále pokračuje růst neúspěšnosti absolventů (např. umělecké obory). - Kromě technických skupin oborů s maturitou (elektrotechnika, stavebnictví, strojírenství) nemají problémy na trhu práce ani absolventi zdravotnických oborů a lyceí. - Velmi malou neúspěšnost mají také absolventi oboru Obchodní akademie, která je co do počtu absolventů v Plzeňském kraji tradičně největší z oborů odborného vzdělávání s maturitou. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

14 Použité podklady Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Portál Zaměstnanost Statistiky Absolventi škol a mladiství Pololetní statistiky absolventů. [online]. Dostupné z: Databáze středních škol v Plzeňském kraji Odbor školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

15 Přílohy Příloha 1: Obsah skupin oborů dle Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Příloha 2: Počet absolventů SŠ v Plzeňském kraji v roce 2010 podle stupně vzdělání a studijních oborů Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

16 Příloha 1: Obsah skupin oborů dle Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Skupiny oborů vzdělání podle Skupiny oborů dle RRA Kód*) Klasifikace kmenových oborů vzdělání Strojírenství a hutnictví 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 23 Strojírenství a strojírenská výroba Elektrotechnika a ICT 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 18 Informatické obory Potravinářství, gastronomie, 29 Potravinářství a potravinářská chemie turismus 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 28 Technická chemie a chemie silikátů Stavebnictví 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie Textilní a koţedělná výroba 31 Textilní výroba a oděvnictví 32 Koţedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů Doprava a interdisciplinární obory 37 Doprava a spoje 39 Speciální a interdisciplinární obory 16 Ekologie a ochrana ţivotního prostředí Zemědělství a ochrana ţivotního 41 Zemědělství a lesnictví prostředí 43 Veterinářství a veterinární prevence Zdravotnictví 53 Zdravotnictví Ekonomika a podnikání 63 Ekonomika a administrativa 64 Podnikání v oborech, odvětví Obchod a sluţby 66 Obchod 69 Osobní a provozní sluţby 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost Veřejné sluţby 72 Publicistika, knihovnictví a informatika 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče Gymnázium 79 Obecné vzdělávání (Gymnaziální) Obecně odborná příprava 78 Obecně odborná příprava Umění 82 Umění a uţité umění *) odpovídá prvním dvěma číslům kódu oboru Zdroj dat: ČSÚ - Klasifikace kmenových oborů vzdělání Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 www.nuov.cz Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním Zpracovali: Ing. Jeny Festová Ing. Jiří Vojtěch NÚOV

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 ing. Jeny Festová ing. Jiří Vojtěch Praha 2006 OBSAH 1. Úvodní poznámky...3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a politika zaměstnanosti...4

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

Zájem o střední školy

Zájem o střední školy číslo 5 říjen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Stabilita sítě základních škol Zájem o střední školy Kvalifikační potřeby zaměstnavatelů Regionální rozdíly

Více

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu

Více

2013/14. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Mgr. Pavla Paterová

2013/14. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Mgr. Pavla Paterová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2013/14

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu GAREP spol. s r.o. Analýza rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu *** Tato studie byla připravena s finanční podporou Evropské vzdělávací nadace (ETF). Názory v ní

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

Analýza pracovní síly v Hradci Králové

Analýza pracovní síly v Hradci Králové Analýza pracovní síly v Hradci Králové aktualizovaná verze duben 2007 Magistrát mìsta Hradec Králové 1 Úvod Cílem dokumentu Analýza pracovní síly v Hradci Králové je představit město a jeho okolí z pohledu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM IC TECHNOLOGIE

Více

Národní analýza současného stavu

Národní analýza současného stavu Nejlepší stavby v České republice oceněné v přehlídce Stavba roku v letech 2001-2011 Národní analýza současného stavu Odborné vzdělávání stavebních profesí v oblasti energetické náročnosti budov a OZE

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM ELEKTROENERGETIKA

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Ing. Mgr. Pavla Kalousková Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Helena Úlovcová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2004 O B S A H 1. Celkový

Více

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Zpracovatel: VVV MOST spol. s r.o. Topolová 1234 434 01 Most Počet stránek: 68 O B S A H 1. Úvod... 4 2. Představení Ústeckého

Více

Analýza stavu a vývoje trhu práce v Kraji Vysočina za rok 2011

Analýza stavu a vývoje trhu práce v Kraji Vysočina za rok 2011 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Jihlavě Brtnická 21, 586 01 Jihlava : 950 123 111 : jihlava@ji.mpsv.cz www : http://portal.mpsv.cz/sz/local/ji_info Analýza stavu a vývoje trhu práce v Kraji

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ Analytická část Verze po zapracování připomínek z projednání 18.9.2013 Nebyla provedena jazyková ani stylistická úprava. Obsah: 1 Analytická část... 2 1.1 Poloha

Více

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Březen 2012 Zadavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zpracovatel: KUSTOD s.r.o. Horní Libchava 10,

Více