Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086"

Transkript

1 Zkoušky: List 1 z Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO 7438, čl. 4a Kovové profily Svarové spoje 3 Neobsazeno 4 Zkouška ohybem ČSN EN ISO 5173 Svarové spoje kovových materiálů 5 Neobsazeno 02 Tepelně technické zkoušky 1 Stanovení tepelného odporu ČSN EN ISO 8990 Stavební materiály a konstrukce 2 Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku 3 Stanovení tepelného odporu a souvisejících veličin v ustáleném stavu. Metoda desky 4 Stanovení propustnosti pro vodní páru 5 Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření 6 Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření ČSN EN ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN ČSN EN 12087, metoda 1A, metoda 2A ČSN EN 1609 Stavební materiály a konstrukce - výrobky o vysokém a středním tepelném odporu Stavební materiály a konstrukce 7* Stanovení délky a šířky ČSN EN 822 Stavební materiály a 8* Stanovení tloušťky ČSN EN 823 konstrukce - tepelně izolační výrobky pro použití ve 9* Stanovení pravoúhlosti ČSN EN 824 stavebnictví 10* Stanovení rovinnosti ČSN EN Stanovení objemové hmotnosti 12 Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 C/50% relativní vlhkosti) ČSN EN 1602 ČSN EN 1603

2 13 Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek ČSN EN 1604 List 2 z 15 Stavební materiály a konstrukce - tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví 14 Zkouška tlakem ČSN EN 826 Stavební materiály - tepelně 15 Zkouška ohybem ČSN EN izolační výrobky pro použití ve stavebnictví 16 Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky ČSN EN Zkouška smykem ČSN EN Stanovení odolnosti při bodovém zatížení 19 Stanovení objemové hmotnosti výrobků ČSN EN ETAG 004, čl. C Stanovení obsahu sušiny ETAG 004, čl. C Stanovení popelnatosti práškových výrobků 22 Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty 23 Stanovení smrštivosti stěrkové hmoty výztužné vrstvy 24 Stanovení statického modulu pružnosti, pevnosti v tahu a protažení při přetržení u výrobků o tloušťce do 5 mm 25 Stanovení plošné hmotnosti výztužné vložky 26 Stanovení popelnatosti výztuže 27 Určení velikosti ok a počet vláken výztužné vložky 28 Stanovení protažení výztužné vložky 29 Stanovení schopnosti akumulace vody 30 Stanovení nasákavosti (zkouška vzlínavosti) ETAG 004, čl. C ETAG 004, čl. C ETAG 004, čl. C ETAG 004, čl. C ETAG 004, čl. C.3.1 ETAG 004, čl. C.3.2 ETAG 004, čl. C.3.3 ETAG 004, čl. C.3.4 ETAG 004, čl. C ETAG 004, čl Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s povrchovou úpravou Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s povrchovou úpravou

3 List 3 z Stanovení souboru změn po cyklickém teplotním a vlhkostním působení 32 Stanovení odolnosti izolačního systému při střídavém mrznutí a tání - simulační metoda 33 Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdého tělesa 34 Stanovení odolnosti proti proražení (Perfotest) 35 Stanovení přídržnosti mezi stěrkovou hmotou výztužné vrstvy a izolačním výrobkem 36 Stanovení přídržnosti mezi lepící hmotou a podkladem 37 Stanovení přídržnosti mezi lepící hmotou a izolačním výrobkem 38 Zkouška odolnosti ukotvení proti protažení 39 Statická zkouška pěnovým blokem 40 Stanovení soudržnosti po stárnutí 41 Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky za vlhka 42 Stanovení tahové síly pro hodnocení náchylnosti základní vrstvy k popraskání 43* Stanovení průvzdušnosti budov 03 Zatěžovací zkoušky dílců a objektů 1* Stanovení zhutnění zemin a sypanin 2* Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí a objektů (statické) ETAG 004, čl ETAG 004, čl ETAG 004, čl ETAG 004, čl ETAG 004, čl ETAG 004, čl ETAG 004, čl ETAG 004, čl ETAG 004, čl ETAG 004, čl ETAG 004, čl ETAG 004, čl ČSN EN 13829, metoda B ČSN ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s povrchovou úpravou Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s povrchovou úpravou Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s povrchovou úpravou Pozemní stavby Zeminy a sypaniny Stavební dílce a objekty

4 List 4 z 15 3 Zatěžovací zkouška dřevěných konstrukcí 4* Statické zatěžovací zkoušky mostů 5 Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku 6 Stanovení rozměrů a prohnutí překladů 7 Stanovení únosnosti v ohybu a smyku 8* Stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti 9* Stanovení objemové hmotnosti vyřezávacím kroužkem 04 Zkoušky výrobků stavební chemie 1 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 2 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 3 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 4 Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí 5 Stanovení odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám 6 Stanovení odolnosti kapalinám. Metoda ponorem do vody ČSN EN 380 ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN , příloha H ČSN EN ČSN , metoda A ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO Odtrhová zkouška přilnavosti ČSN EN ISO 4624 Dřevěné konstrukce a dílce Mosty Překlady Stropní systémy z trámů Zeminy a sypaniny Zeminy a sypaniny Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy

5 List 5 z 15 8 Stanovení propustnosti pro vodní páru. Misková metoda pro volné filmy 9 Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru 10 Stanovení a posuzování rychlosti pronikání vody v kapalné fázi ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN Zkouška padajícím závažím ČSN EN ISO Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření 13 Stanovení tahových vlastností tvářených plastů 14 Stanovení tahových vlastností fólií a desek 15 Stanovení nasákavosti ve vodě 16 Stanovení smykové pevnosti v tahu tuhých adherendů na přeplátovaných tělesech ČSN EN ISO 175 ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 62 ČSN EN 1465 Nátěrové hmoty, hmoty pro povrchové úpravy Plasty Lepidla 17 Zkouška odlepováním ČSN EN 1372 Lepidla na podlahové 18 Zkouška smyková ČSN EN 1373 krytiny a tapety 19 Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem 20 Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí ČSN EN 1841 ČSN EN Zkouška nasákavosti vodou ČSN , čl Krytinové a izolační 22 Stanovení plošné hmotnosti ČSN , čl. 10, 11 materiály v rolích 23* Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev 24* Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou 25* Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN , příl. B ČSN EN ČSN , čl. 8 Pozemní komunikace a letištní plochy

6 List 6 z 15 26* Zkouška nepropustnosti vrstvy měřením jejího el. odporu 27 neobsazeno 28 Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny 29 Stanovení elastického zotavení tmelů ČSN , příl. D ČSN EN ČSN EN ISO Stanovení stékavosti tmelů ČSN EN ISO Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při stálé teplotě 32 Stanovení změn hmotnosti a objemu 33 Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě 34 Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě 35 Stanovení tahových vlastností 36 Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení ČSN EN ISO 9046 ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 8339 ČSN EN ISO 8340 Pozemní komunikace a letištní plochy Tepelně izolační výrobky Těsnicí hmoty, tmely Těsnicí hmoty, tmely 37 Stanovení doby tuhnutí ČSN EN Přísady do betonu a malt 38 Stanovení odlučování vody v betonu ČSN EN Stanovení obsahu sušiny ČSN EN Zkouška kapilární absorbce ČSN EN Stanovení schopnosti přemostění trhlin 05 Zkoušky kameniva 1 Stanovení trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouškou síranem sodným ČSN EN 14891, metoda A.8 ČSN , metoda A Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu Kamenivo

7 List 7 z 15 2 Stanovení odolnosti kameniva proti mrazu zmrazovací zkouškou 3 Stanovení rozlišných částic kameniva. Cizorodé částice, volná slída 4 Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením 5 Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor 6 Stanovení tvaru zrn - Index plochosti 7 Stanovení tvaru zrn - Tvarový index 8 Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu 9 Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku 10 Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří 11 Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva 12 Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-deval) 13 Stanovení odolnosti proti drcení 14 Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva 15 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně 16 Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 17 Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška ČSN , metoda B ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Kamenivo Kamenivo

8 18 Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování ČSN EN Zkouška síranem hořečnatým ČSN EN Stanovení smršťování ČSN EN Stanovení obsahu humusovitých částic 22 Stanovení odolnosti proti drcení 23 Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 06 Zkoušky betonu ČSN EN , čl ČSN EN , příloha A ČSN EN , příloha C Kamenivo Pórovité kamenivo 1* Zkouška sednutím ČSN EN Čerstvý beton 2* Zkouška rozlitím ČSN EN * Stanovení objemové hmotnosti 4* Stanovení obsahu vzduchu - tlakové metody 5 Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles 6 Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles 7 Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles 8 Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu 9 Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Zkoušení v tlaku ČSN EN , čl Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku 12 Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti betonu ČSN ISO 6784 IP č. 03 (ČSN ) 13 Stanovení vodotěsnosti IP č. 04 (ČSN Zkouška mrazuvzdornosti betonu ČSN Čerstvý beton Ztvrdlý beton List 8 z 15

9 List 9 z Stanovení mrazuvzdornosti betonu zkrácenými zkouškami 16 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a CH.R.L. 17 Stanovení odolnosti povrchu betonů proti působení vody a CH.R.L. 18 Stanovení hloubky průsaku tlakové vody ve ztvrdlém betonu 19 Stanovení pevnosti betonu v tlaku 20 Stanovení pevnosti betonu v tahu 21* Zkoušení betonu tvrdoměrnými metodami (Schmidt N, L) 22* Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 07 Zkoušky malt 1 Zkouška mrazuvzdornosti malty 2 Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem) 3 Stanovení konzistence čerstvé malty (s použití střásacího stolku) 4 Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace) 5 Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty 6 Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě IP č. 05 (ČSN ) ČSN TKP 18, příl. č. 3, čl TKP 18, příl. č. 5, čl. 4 7 ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN EN ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Ztvrdlý beton Ztvrdlý beton Ztvrdlý beton Malty pro zdivo

10 List 10 z 15 7 Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty 8 Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty 9 Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku 10 Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu 11 Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě 12 Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky 13 Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Malty pro zdivo 14 Stanovení skluzu ČSN EN 1308 Maltoviny a lepidla pro 15 Stanovení přídržnosti disperzních lepidel smykovou zkouškou ČSN EN 1324 keramické obkladové prvky 16 Stanovení doby zavadnutí ČSN EN 1346 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky 17 Stanovení smáčivosti ČSN EN Stanovení přídržnosti cementových maltovin tahovou zkouškou 19 Stanovení příčné deformace cementových maltovin a spárovacích malt 20 Stanovení přídržnosti lepidel na bázi tvrditelných pryskyřic smykovou zkouškou ČSN EN 1348 ČSN EN ČSN EN 12003

11 List 11 z Zkoušky přídržnosti pro lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady 22 Stanovení pevnosti v ohybu a tlaku ČSN EN 14891, čl. A.6 ČSN EN Stanovení smrštění ČSN EN Stanovení nasákavosti ve vodě 25 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku ČSN EN ČSN EN Stanovení přídržnosti ČSN EN Stanovení schopnosti zadržovat vodu 28 Stanovení faktoru difúzního odporu vodní páry 29 Stanovení kapilární nasákavosti 30 Stanovení hloubky vniknutí vody DIN , Teil 7 WTA /D, čl DIN WTA /D, čl DIN-V ČSN EN ISO WTA /D, čl Směrnice /D, čl Stanovení pórovitosti Směrnice /D, čl Stanovení odolnosti proti solím Směrnice /D, čl Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky Potěrové materiály Sanační omítkové směsi 33 Stanovení ph ČSN EN , čl. 4.2, 5.1 Pojiva, kompozitní pojiva 34 Stanovení dob tuhnutí ČSN EN , čl. 4.3 a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze 35 Stanovení pevnosti ČSN EN , čl. 4.4, 5.3 síranu vápenatého 36 Stanovení smrštění a rozpínání 37 Stanovení doby zpracovatelnosti 38 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN , čl. 4.5, 5.4 ČSN EN , čl. 5.2 ČSN EN , čl Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN , čl Stanovení přídržnosti ČSN EN , čl. 4.6 Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky

12 List 12 z Zkouška teplotního cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku 42 Zkouška teplotního cyklování bez ponoření do rozmrazovacího solného roztoku 43 Stanovení součinitele teplotní roztažnosti 44 Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt 45 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 46 Stanovení smršťování a rozpínání 47 Stanovení odporu ke kapilární absorpci ČSN EN ČSN EN ČSN EN 1770, čl. 4 ČSN EN ČSN EN 1542 ČSN EN ČSN EN Stanovení doby tuhnutí ČSN EN Stanovení lineárního smrštění ČSN EN Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí 50 Stanovení rozměrových změn ČSN EN Hydraulicky vytvrzované podlahové stěrky 51 Neobsazeno 52 Stanovení dob tuhnutí ČSN EN 196-3, čl. 5, 6 Cement 53 Stanovení objemové stálosti ČSN EN 196-3, čl. 5, 7 54 Stanovení pevností ČSN EN Stanovení sypné hmotnosti ČSN EN 459-2, čl. 5.8 Stavební vápno 56 Stanovení počáteční pevnosti ve smyku ČSN EN Malty pro zdivo 57 Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 14891, metoda A.7 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu 08 Zkoušky betonových výrobků 1 Stanovení vnějšího vzhledu, tvaru, rozměrů ČSN EN 491, čl. 5.2 Betonová krytina 2 Stanovení hmotnosti ČSN EN 491, čl. 5.5 Betonová krytina 3 Stanovení prosákavosti ČSN EN 491, čl. 5.7

13 List 13 z 15 4 Zkouška lomového zatížení ČSN EN 491, čl. 5.6 Betonová krytina 5 Zkouška mrazuvzdornosti ČSN EN 491, čl Stanovení rozměrů ČSN EN 1338, příl. C Betonové dlažební bloky 7 Stanovení celkové nasákavosti 8 Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN 1338, příl. E ČSN EN 1338, příl. F 9 Stanovení rozměrů ČSN EN 1339, příl. C Betonové dlažební desky 10 Stanovení celkové nasákavosti ČSN EN 1339, příl. E 11 Stanovení pevnosti v ohybu a lomové zatížení ČSN EN 1339, příl. F 12 Stanovení rozměrů ČSN EN 1340, příl. C Betonové obrubníky 13 Stanovení celkové nasákavosti ČSN EN 1340, příl. E 14 Stanovení pevnosti v ohybu ČSN EN 1340, příl. F 15 Neobsazeno 16 Neobsazeno 17 Zkouška vodotěsnosti ČSN Vodárenské a kanalizační nádrže 18 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Betonové tvárnice s hutným 19 Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů (vtiskem na papír) ČSN EN a pórovitým kamenivem 20 Stanovení nasákavosti vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti 21 Stanovení objemové hmotnosti za sucha 22 Stanovení vlhkostních přetvoření ČSN EN ČSN EN ČSN EN Stanovení rozměrů ČSN EN Stanovení rovinnosti lícových ploch 25 Stanovení únosnosti ve vrcholovém tlaku ČSN EN ČSN EN 1916, příl. C Betonové tvárnice s hutným a pórovitým kamenivem Betonové trouby a armatury, nevyztužené, vyztužené

14 26 Stanovení únosnosti v podélném ohybu 27 Stanovení únosnosti ve vrcholovém tlaku 28 Stanovení únosnosti ve svislém směru ČSN EN 1916, příl. D ČSN EN 1917, příl. A ČSN EN 1917, příl. B 29 Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 1917, příl. C 30 Stanovení pevnosti žeber v tahu a bočnic v ohybu 09 Zkoušky cihlářských výrobků ČSN EN ocelovými vlákny a armované List 14 z 15 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu Bednicí tvárnice 1 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN Cihlářské výrobky 2 Stanovení vzhledu a rozměrů ČSN Stanovení hmotnosti, objemové hmotnosti a nasákavosti 4 Stanovení pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu za ohybu a únosnosti 5 Stanovení přítomnosti cicvárů 6 Stanovení náchylnosti k tvorbě výkvětů ČSN ČSN ČSN ČSN Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Pálené zdicí prvky 8 Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů hydrostatickým vážením ČSN EN Stanovení nasákavosti varem ČSN EN Stanovení nasákavosti vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti 11 Stanovení objemové hmotnosti za sucha ČSN EN ČSN EN Stanovení rozměrů ČSN EN Pálené zdicí prvky v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

15 Vysvětlivky: ETAG CH.R.L. IP ph TKP 18 List 15 z 15 - Guideline for European Technical Approval (Řídicí pokyn pro evropské technické schválení) - Chemické rozmrazovací látky - Interní předpis (interní zkušební postup TZÚS České Budějovice) - Stupeň kyselosti - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. Kapitola 18. Beton pro konstrukce. Schváleno MDS-OPK č.j / ze dne s účinností od WTA - Wissenschaftliche technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwesenverhalten und Denkmalpflege (Technická směrnice) Směrnice /D - směrnice Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péče o památky Vzorkování: postupu odběru vzorku V1 Vzorkování kameniva postupu odběru vzorku 1 Odběr vzorků kameniva ČSN EN Kamenivo V2 Vzorkování betonu 1 Odběr vzorků čerstvého betonu 2 Odběr vzorků ztvrdlého betonu ČSN EN ČSN EN , čl.2 6 Čerstvý beton Ztvrdlý beton Předmět odběru

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pobočka Praha - Uhříněves 2. Pobočka Brno areál Centrum AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno 3. Pobočka Praha - Malešice areál Ekola Group, Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus. Kamenivo Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 2 3 Přehled nových předmětových norem (ČSN EN) 4 Nová

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. ZL TZÚS Praha, s. p., TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek 3. Zkušební věž bezpečnostních komponent výtahů U Průhonu 14, Praha 7 2. Značky Praha s. r. o. Černý

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K )

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K ) SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K 31. 03. 2013) STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (NORMY VÝROBKU) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A ZBYTKOVÉ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

Nestmelené a stmelené směsi

Nestmelené a stmelené směsi Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev pozemních komunikací Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací stehlik.d@fce.vutbr.cz Aplikace evropských

Více

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty Obsah: Vodotěsný beton Beton pro bílou vanu Krystalizační, těsnící a jiné přísady

Více

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Planitop Rasa & Ripara R4

Planitop Rasa & Ripara R4 Planitop Rasa & Ripara R RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R NA OPRAVY A VYHLAZOVÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ výrobek na vyhlazení a opravu betonových povrchů Pouze Nanášení Planitop Rasa & Ripara R zednickou

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R2

RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R2 Planitop Rasa & Ripara RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R2 NA OPRAVY A VYHLAZOVÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ 1Pouze výrobek na vyhlazení a opravu betonových povrchů Planitop Rasa & Ripara Aplikace Planitop

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí

Více

Průvodce pro výběr sanačních výrobků MAPEI

Průvodce pro výběr sanačních výrobků MAPEI Průvodce pro výběr sanačních výrobků MAPEI VÝROBKY MAPEI PRO OPRAVY BETONU OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MALTAMI S KOMPENZOVANÝM SMRŠŤOVÁNÍM Tissotropico: Malta s kompenzovaným smršťováním a skelnými vlákny,

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Construction. 2-komponentní správková malta. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování

Construction. 2-komponentní správková malta. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování Technický list Datum vydání 05/2010 Identifikační č.: Verze č. 01 2-komponentní správková malta Construction Popis výrobku je 2-komponentní, připravená malta na bázi cementu, modifikovaných emulgovaných

Více

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Ing. Lukáš Peřka, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. V uplynulém období se podle stavu zpracovaných a připravovaných evropských norem měnil

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005 Ing. Vladivoj Tomek, Ing. Jaroslava Hladíková, Ing. Lukáš Peřka Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. Hlavními organizacemi v mezinárodní normalizaci

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PLATÍ V OBDOBÍ 5. 9. 2016 27. 10. 2016 V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2016 PŘEHLED PRODUKTŮ Zařazených do věrnostního programu Štědrá sezóna

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 Deklarace použití výrobku: 1. Metakrylátové pryskyřice UMAFLOR P, UMAFLOR PN, UMAFLOR V, UMAFLOR VN, Deklarace použití výrobků: UMAFLOR P je dvousložková, středně

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) ČSN EN 13108-1

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

PNOVÉ SKLO REFAGLASS

PNOVÉ SKLO REFAGLASS PNOVÉ SKLO REFAGLASS &'( ) 1*0

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Izolace stavebních materiálů K123 YISM z Přednášející: doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. Místnost: D1062 (D059) Konzultační

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 9. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Označení ČSN EN

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více