Projekt Dravci Termín konání (předběžný): podzim 2009 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematické okruhy Základní podmínky života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Dravci Termín konání (předběžný): podzim 2009 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematické okruhy Základní podmínky života"

Transkript

1 Projekt Dravci Termín konání (předběžný): podzim 2009 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematické okruhy Základní podmínky života příčiny ohrožení některých druhů dravců; Vztah člověka k prostředí zásahy člověka do přírody, praktická ochrana dravců, organizace ochránců přírody ) Vztah k dalším průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova (tematické okruhy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání) Mezioborové vztahy: Matematika a její aplikace, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy kompetence k řešení problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu oceňuje zkušenosti druhých lidí respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají Kompetence občanské chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Výukové metody a strategie: učení prožitkem, pozorování, výklad, skupinová, kooperativní a individuální práce, řízený rozhovor, diskuse Organizace řízení učební činnosti: individuální, skupinová Organizace prostorová: volná příroda (dle výběru pořádajících) 1. den, třída, učebna 2. den Ročník: celoškolní projekt

2 Organizace časová: projekt krátkodobý - dvoudenní (1. den délka programu 90 minut + cesta na určené stanoviště tam a zpět 90 min.; 2. den - zpracování výstupu na základě shlédnutého programu z předchozího dne a na základě předem shromážděného materiálu: přibližně 2 vyučovací hodiny ) Pomůcky a potřeby: dle pokynů vyučujících Použitá literatura a zdroje: Co vám nabízíme ke zhlédnutí (Organizace Zayferus) Anotace V prvním projektovém dnu prostřednictvím reálných ukázek živých dravců, jejich letu, útoku na atrapy zvířat, výkladu a aktivního zapojení žáků vedeme žáky ke kladnému vztahu k přírodě a ochraně živočichů - dravců. Druhý projektový den následují aktivity, skupinové práce žáků, v nichž žáci využívají poznatků z předešlého dne a nashromážděný materiál o dravcích k vytvoření projektů. Klíčové pojmy Dravci, ornitologové, ochrana přírody, ochrana biologických druhů (dravců), ohrožené druhy dravců, ekologie a ekologické vědomí (2. stupeň), sokolnictví Obsah Metodika 1. Úvod 2. Příprava projektu 3. Realizace 3.1. První projektový den 3.2. Druhý projektový den Druhý projektový den na 1. stupni ZŠ Druhý projektový den na 2. stupni ZŠ Informatika Dějepis Německý jazyk Matematika 4. Závěr 5. Evaluace projektu 6. Závěrečná zpráva o projektu Přílohy Dokumentace 1. Úvod Cíl projektu: Projekt je zaměřen na environmentální výchovu - na posilování ekologického vědomí, ochranu i poznání přírody. Má přispět k tomu, aby si žáci uvědomili nutnost ochrany a péče o dravce a s tím související péče o přírodu. Žáci získávají přehled o životě a významu dravců. Cíle obsahové Pochopení významu dravců a s tím související ochrany přírody Podcíle: - poznání a pozorování některých našich dravců - zjištění způsobu života a vzhledu některých dravců - žáci obhájí nutnost ochrany dravců

3 Cíle pedagogické spolupráce ve skupině schopnost prezentovat svoji práci hodnocení a sebehodnocení 2. Příprava projektu a) Zajištění výukového programu organizací Zayferus. (Pověřený člen pedagogického sboru.) b) Učitelé se seznámí v předstihu alespoň 1 měsíce s programem (viz příloha pro učitele), s cílem a termínem projektu. c) Do projektových dnů se zapojí hlavně učitelé, kteří ve stanovených projektových dnech vyučují. d) Pedagogové se domluví na organizaci projektových dnů a námětech, které budou realizovat. e) Pověřený člen pedagogického sboru oznámí učitelům, kde a kdy program Dravci začíná. f) Třídní učitel seznámí žáky s cíli, obsahem projektu, organizací a termínem projektu alespoň dva týdny předem. K vhodné motivaci využije přílohu s obsahem programu předvádějící organizace. g) Vyučující zadají jednotlivým žákům nebo skupinám žáků náměty a pokyny k přípravě na projektové dny. Je nutné přípravu žáků průběžně kontrolovat! Základní organizace projektových dnů: 1. den účast všech žáků školy na programu organizace Zayferus na určeném stanovišti pod vedením třídních učitelů. 2. den shrnutí poznatků, příprava, vytvoření projektu a prezentace práce žáků. Evaluace projektových dnů. h) Materiální zabezpečení: Příprava učitele: dle předmětu (uvedeno v přípravě) Příprava žáků: dle pokynů vyučujících Žáci 1. stupně nosí v přípravném období obrázky nebo fotografie dravců doplněné jejich názvy a umísťují je na nástěnku nebo magnetickou tabuli. Ostatní spolužáci se s dravci seznamují. Učitel zadá dobrovolnou individuální domácí práci žákům - připravit si k předčítání krátké zajímavé úryvky z různých textů o dravcích encyklopedie, časopisy pro mládež a děti, atlasy apod. Žáci 2. stupně: příprava na projektové dny dle pokynů vyučujících

4 3. Realizace a 2. stupeň základní školy - první projektový den První projektový den: Žáci školy pod vedením třídního učitele přejdou na určené stanoviště ve volné přírodě, kde shlédnou za aktivní účasti výukový program Dravci. 3.2.První a druhý stupeň základní školy - druhý projektový den Druhý projektový den: Žáci zpracují ve skupinách nebo jednotlivě nashromážděný materiál (domácí příprava) nebo vytvořený materiál v průběhu projektového dne na základě pokynů vyučujícího, doplní postřehy ze shlédnutého programu kresbou, písemně apod Druhý projektový den na 1. stupni Varianta třída Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, Výtvarná výchova, Prvouka, Matematika Forma organizace: individuální domácí práce, kooperativní práce Časová náročnost: 4 vyučovací hodiny Způsob organizace: individuální a kooperativní práce ve skupinách po čtyřech až pěti žácích Materiální zabezpečení: Potřeby a příprava učitele: sady obrázků různých shlédnutých dravců (dle počtu skupin), knihy Tolstoj Dětem povídka Orel (ze školní knihovny), linkované papíry pro žáky ze sešitu č ročník, č ročník, čtvrtky A3, průběžná kontrola žáků, metodická pomoc Potřeby žáků: domácí příprava texty o dravcích (z encyklopedií, časopisů, dětských knih apod.), v přípravném období přinášení obrazového materiálu na nástěnku, magnetickou tabuli různé druhy dravců, výtvarné potřeby dle výběru žáků pro malbu či kresbu, psací potřeby Stavba projektového dne: Přibližně 60 min (1. a část 2. vyučovací hodiny) 1. Motivace: evokace shlédnutého programu rozhovorem a) Které dravce jsme viděli? b) Jaký je význam dravců? c) Co ohrožuje dravce? d) Péče o dravce u nás. Jak bys mohl ty přispět k ochraně dravců? 2. Seznámení s cíli projektu, zaměřením a výstupem -seznámit se s životem dravců na základě individuální domácí přípravy - četby krátkých textů o dravcích - společnou četbou textu si ujasnit možnosti ochrany dravců - kresba nebo malba dravců s využitím přineseného obrazového materiálu a spolupráce ve skupinách - doplnění kresby či malby textem při vzájemné spolupráci - prezentovat vlastní práci 3. Realizace - předčítání úryvků o dravcích z přinesených knih, apod. (jednotlivci) - vyhodnocení individuální domácí přípravy žáky ústně žáky i učitelem, písemná pochvala pro žáky s nejlepší domácí přípravou (učitel) - popis stavby těla dravců s učitelem, vytyčení poznávacích znaků

5 - rozdělení žáků do skupin 4 až 5 členných (učitelem) - poznávání dravců dle obrazového materiálu formou soutěže skupin - bodování záznamem na tabuli, vyhodnocení soutěže (přibližně 2. vyučovací hodina 30min.) - text Tolstoj Dětem - Orel - rozhovor k článku o ochraně dravců (sokolnictví, ochranáři, apod.) a kladnému vztahu člověka k nim Přibližně polovina vyučovací hodina): - rozdělení žáků do skupin dle volby dětí po 4 5 členech (kooperativní práce) - stanovení výstupní práce - cíle: výtvarná práce s vyobrazením dravce, pojmenováním a přepisem několika vět, které s daným dravcem souvisí - kresba nebo malba dravců s jejich názvem individuální práce ve skupinách s možností půjčit si mezi sebou přinesené obrázky, fotografie, texty po vzájemné domluvě, poradit si, pomoci si navzájem - po výtvarném zobrazení dravce napíší žáci na linkovaný papír název dravce a přepíší po vlastním výběru několik zajímavých vět o svém dravci z přinesených textů kooperativní práce. 4. Prezentace prací jednotlivců po skupinách přečtou i text k výtvarnému dílku. 5. Reflexe činnosti Žáci sdělí formou besedy, co se jim podařilo nebo jaké měli problémy. Zhodnotí práci skupin spolužáků. 6. Evaluace po vystavení prací na nástěnku chodby nebo třídy žáci přiřazují body např. zvednutím ruky dle jejich názoru nejlépe zpracovaným projektům a zdůvodní slovně - učitel vyhodnotí kooperaci ve skupinách, vytyčí skupinu s nejlepší spoluprací a písemnou pochvalou ocení nejlépe zpracované projekty Dosažení cílů: Cíle byly splněny všemi žáky, i když v různé kvalitě a rozsahu dle individuálních schopností a domácí přípravy. Vzájemná spolupráce při práci s přineseným materiálem výměna materiálů, půjčení textů o dravcích. Prezentace prací proběhla ústně i formou výstavy prací ve třídách a prostorách školy. Hodnocení prezentací žáky nebylo vždy objektivní preference kamaráda. Zapojení žáků do práce. Zapojení do domácí přípravy přibližně 80%. Zapojení do vytvoření projektu všemi žáky. Co se osvědčilo? Možnost vzájemné kooperace ve skupinách. Průběžné sledování skupin učitelkou, ukazování cesty. Co se neosvědčilo? Některé texty žáků o dravcích byly příliš odborné. (Domácí příprava.) Které zkušenosti lze uplatnit obecně? Při zadávání textů k individuální domácí přípravě upřesnit požadavek. (Žák sám musí slovům i textu rozumět.) Důležité je vést žáky k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení.

6 Varianta třída Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, Výtvarná výchova, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda Forma organizace: individuální domácí práce, kooperativní práce, skupinová práce Časová náročnost: 4 vyučovací hodiny Způsob organizace: individuální a kooperativní práce ve skupinách po čtyřech až pěti žácích Materiální zabezpečení: Potřeby a příprava učitele: kniha Tolstoj Dětem povídka Orel, linkované papíry pro žáky ze sešitu č. 512 pro 3. ročník, č. 523 pro 4. a 5. ročník, popisy dravců bez jeho názvu hádanky (1. skupina), obrázky či fotografie různých dravců (2. skupina), slabikotvorné slovní hry - slova dravců (3. skupina), silueta dravce formát A4, průběžná kontrola domácí přípravy žáků Potřeby žáků: domácí příprava referáty o dravcích s možností přípravy dle osnovy: 1. Kde žije? 2. Stavba těla. 3. Potrava, ochrana dravce. (z encyklopedií, časopisů, dětských knih, internetu apod.), v přípravném období vystavování obrazového materiálu na nástěnku, magnetickou tabuli různé druhy dravců, výtvarné potřeby pro malbu či kresbu (výběr žáků), psací potřeby Stavba projektového dne: 1. Motivace: evokace shlédnutého programu rozhovorem a) Které dravce jsme viděli? b) Jaký je význam dravců? c) Co ohrožuje dravce? d) Péče o dravce u nás. Jak bys mohl ty přispět k ochraně dravců? 2. Formulace problému stanovení cíle projektu 3. Stanovení výstupu z projektu - na základě domácí přípravy přečíst kratší referáty o dravcích, které souvisí s daným tématem - skupinová práce o dravcích dle zadaných pokynů s využitím pro vytvoření závěrečné výtvarné práce dotvořené vlastním jednoduchým písemným popisem zobrazeného dravce 3. Realizace Přibližně 1. vyučovací hodina - předčítání referátů o dravcích z přinesených knih, apod. (domácí příprava) - vyhodnocení individuální domácí přípravy žáky i učitelem (slovně), písemná pochvala pro žáky s pěknou domácí přípravou (učitel) - společná četba textu z knihy Tolstoj Dětem Orel - rozhovor k článku - nutná ochrana dravců (sokolnictví, ochranáři, apod.), vztah člověka k dravcům Přibližně 2. vyučovací hodina - rozdělení žáků do skupin po 4 5 členech (rozdělí učitel dle kvality schopností) - přidělení úkolů a materiálu skupinám (pracovní listy ) 1. skupina: Podle zadaného popisu napiš název dravce hádanky (v příloze příloha pro učitele č. a příloha pro žáky č. 1)

7 2. skupina: Podle obrázků napiš název dravců sovy (sova pálená, výr velký, sova sněžní, puštík obecný, kalous ušatý, sýček obecný, výreček malý, kulíšek nejmenší) 3. skupina: slabikotvorná spojovačka (příloha pro učitele č. 5; příloha pro žáky č. 2) 4. skupina: silueta dravce - popište části těla dravce a vyznačte jeho charakteristické znaky (pracovní list pro žáky SILUETA DRAVCE). Poznáš, kterého dravce je silueta? Můžeš použít encyklopedii, obrázky nebo atlasy. - řízená práce skupin - prezentace výsledků práce jednotlivých skupin žáci se podílí na kontrole správnosti (předvedení, ukázka) - zhodnocení práce skupin - vyhodnocení nejlépe zpracovaného projektu žáky a učitelem (besedou). Písemná pochvala. - práce jednotlivých skupin budou vystaveny v prostorách chodby školy Přibližně vyučovací hodina - rozdělení žáků do skupin dle vlastní volby - stanovení cíle kresba nebo malba zvoleného dravce doplněná jeho krátkým popisem dle osnovy (příloha pro žáky č. 7), individuální práce ve skupinách s možností půjčit si mezi sebou přinesené obrázky, fotografie, texty po vzájemné domluvě, poradit si, pomoci si navzájem (využití materiálu z předchozích činností) - vlastní realizace žáky 4. Prezentace Předvedení prácí - projektů se slovním doprovodem k vlastnímu projektu, vystavení prací v prostorách třídy nebo chodby. 5.Reflexe činnosti Žáci formou diskuse sdělují po skupinách ostatním, co se jim podařilo, co se nepovedlo, jak kdo pracoval, jak se jim práce líbila. 6. Vyhodnocení - žáci přiřazují body (1 3) dle jejich názoru nejlépe zpracovaným projektům a zdůvodní slovně svůj výběr - učitel vyhodnotí kooperaci ve skupinách, vytyčí skupinu s nejlepší spoluprací a písemnou pochvalou ocení nejlépe zpracované projekty Dosažení cílů: Úkoly byly splněny všemi žáky, i když v různé kvalitě podle individuálních schopností. Splnění úkolů všemi skupinami, ne ve stejné kvalitě. Provedeno hodnocení a sebehodnocení. Zapojení žáků do práce. Zapojení do domácí přípravy přibližně 70%. Zapojení do vytvoření projektu všemi žáky. Co se osvědčilo? Práce ve skupinách. Řízení činnosti skupin učitelkou, ukazování cesty. Možnost použití encyklopedií a atlasů. Co se neosvědčilo? Některé texty žáků o dravcích byly příliš odborné. Které zkušenosti lze uplatnit obecně? Při zadávání referátů k individuální domácí přípravě upřesnit požadavek na srozumitelnost textu pro danou věkovou kategorii.

8 Přílohy Přílohy pro učitele Důležité je rozvíjet hodnocení a sebehodnocení všech žáků. Příloha pro učitele č. 1 Organizace Zayferus Příloha pro učitele a žáky č. 2 ( Orel: L. N. Tolstoj) 1. stupeň Příloha pro učitele č. 3 Hledáme názvy dravců podle popisu (řešení) Příloha pro žáky č. 4 Hledáme názvy dravců podle popisu Příloha pro učitele č. 5 Spojování slabik (Hádanky názvů dravců) Příloha pro žáky č. 6 Silueta dravce Příloha pro učitele č. 7 Popis dravce (osnova) Druhý projektový den na 2. stupni Předmět Informatika Metody a formy práce: individuální -okruhy - význam dravců - charakteristika dravců, dravci v ČR - příčiny úbytku dravců - způsob ochrany dravců, organizace zabývající se ochranou dravců 1. Seznámení žáků s cílem projektu a jeho zaměřením vyhledat informace na internetu a písemně zpracovat dané téma 2. Příprava učitele: připravit učebnu informatiky Příprava žáků: psací potřeby, papíry k záznamu údajů 3. Způsob organizace: individuální práce, práce ve dvojicích 4. Stavba vyučovací hodiny a)motivace: Proč je důležitá ochrana dravců? (evokace) b) Formulace problému: nabídka témat učitelem - charakteristika dravců - příčiny úbytku dravců - význam dravců - způsob ochrany ohrožených druhů dravců, ochránci přírody

9 c) Seznámení žáků s cílem projektu zpracovat zvolené téma ve dvojicích, vytisknout a prezentovat před žáky třídy. c) Žáci (dvojice) si zvolí téma ke zpracování. Učitel se snaží korigovat obsazení všech témat. d) Řízení práce žáků: pomoc učitele otázkou, komentářem, návrhem, zorientováním 5. Prezentace projektu dvojice prezentují svoji práci jejím vytištěním a slovním doprovodem, práce budou vystaveny na nástěnce chodby. 6. Reflexe činnosti žáci se ve skupinách vyjádří k těmto otázkám: Líbilo se mi zvolené téma? Dozvěděl jsem se něco nového? Pochopil jsem důvod nutnosti ochrany dravců? Podílel jsem se dostatečně na zpracování projektu? Spolupracoval jsem ve dvojici dostatečně? 7. Evaluace žáky a učitelem: a/ žáky beseda, diskuse, vyhodnocení nejlépe a nejzajímavěji zpracovaných projektů b/ učitelem zapojení žáků do projektu, výsledná prezentace, pochvala Dosažení cílů: Cíle byly splněny všemi žáky, i když v různé kvalitě a rozsahu. Zapojení žáků do práce. Zapojení do vytvoření projektu všemi žáky. Co se osvědčilo? Práce ve dvojicích. Průběžné sledování skupin učitelem. Co se neosvědčilo? Které zkušenosti lze uplatnit obecně? Využívat ve výuce práci s internetem poměrně jednoduché vyhledávání potřebných informací, motivující práce pro žáky. Přílohy Příloha pro učitele č Předmět: Dějepis (zpracovala H. Mecnerová) -okruhy historie sokolnictví 1.Seznámení žáků s cílem projektu a jeho zaměřením rozhovor o historii člověka, způsobech jeho obživy a lovu (drobní živočichové,kámen,pasti,oštěp,luky a šípy,ochočení a užití zvířat při lovu-psi,dravci) 2.Příprava učitele připravit učebnu dějepisu pro práci jednotlivých skupin průběžná kontrola přípravy žáků-metodická pomoc dle potřeby 3.Příprava žáků shromáždění daného materiálu-internet,časopisy,knihy,učebnice příprava vhodných pomůcek-barevné papíry,čtvrtky,obrázky,psací potřeby,lepidlo,nůžky zpracování vybranou formou- nástěnka, plakát,prezentace na CD,DVD 4.Způsob organizace práce ve skupinách dle zájmu žáků 5.Stavba hodiny motivace-připomenutí ukázky dravých ptáků a způsobu jejich lovu,sokolníci,způsoby lovu v historii člověka, první ochočená zvířata,užití dravých ptáků při lovu v historii a dnes

10 práce s přineseným materiálem a předem získanými informacemi prezentace práce jednotlivých skupin shrnutí poznatků-rozhovor, obhajoba vytvořených projektů vyhodnocení-soutěž o nejhezčí a nejlépe zpracovaný projekt-hlasování žáků závěrečné zhodnocení projektu 6.Prezentace projektu vytvoření nástěnek s vítěznými projekty fotodokumentace ukázky nejlépe zpracovaných referátů-výstavka 7.Závěrečné zhodnocení projektu Přílohy Příloha pro učitele č Předmět: Základy společenských věd (7. třída) zpracoval M. Kejř Občanská výchova (8. třída) Příprava a potřeb učitele: zajistit učebnu Informatiky Příprava a potřeb žáků: encyklopedické slovníky k oblasti dravců, internetové vyhledávače 1. Motivace: evokace programu Dravci - beseda 2. - Seznámení žáků s cílem projektu a jeho zaměřením - ochrana a význam dravců pro ekosystém. - Zadání práce: témata a) Mezinárodní den ptactva b)organizace, které se zabývají chovem a ochranou dravců c) Legislativa na ochranu dravců d) Aktivní ochrana dravců e) Sokolnictví - Úkol zpracovat dané téma a připravit k prezentaci: forma libovolná (Nástěnka, plakát, slohový útvar ) - Rozdělení žáků do skupin po 4 5 dle samostatné volby témat - Řízení práce žáků 5. Prezentace výsledků skupin zapojí se každý člen skupiny popisem vlastního projektu. 6. Reflexe činnosti - žáci sdělí formou besedy, co se jim dařilo, kde byly problémy, jak se jim práce na projektu líbila. 7. Hodnocení formou besedy. Vybrání nejzdařilejších projektů. Dosažení cílů: Cíle byly splněny všemi žáky, i když v různé kvalitě a rozsahu. Zapojení žáků do práce: Zapojení do vytvoření projektu všemi žáky Co se osvědčilo? Skupinová práce. Které zkušenosti lze uplatnit obecně? Využívat ve výuce práci s internetem. Zpracování širšího tématu formou okruhů skupinami žáků a následná interpretace ostatním žákům.

11 Přílohy Příloha pro učitele č Předmět: Německý jazyk (5. a 6. třída) zpracovala D. Bršťáková Příprava žáků: domácí příprava nejméně 14 dní předem (obrázky dravců, texty k tématu, čtvrtka A4, nůžky, lepidlo Příprava učitele: křížovka, slovní zásoba k tématu 1. Motivace beseda: druhy dravců, způsob jejich života, věk a hnízdění, jak se postarat o nalezeného dravce 2. Uvedení projektu samostatná práce jednotlivců 2.1 Nácvik nové slovní zásoby k tématu, zápis slov do slovníčku 2.2 Vyhledávání dalších nových slov ve slovníku a doplňování do křížovky, vyluštění 2.3.Překlad tajenky do českého jazyka 2.4. Nalepení obrázků, textů, popř. přílohy s křížovkou na čtvrtku 3. Řízení práce žáků 4. Uzavření projektu - prezentace výsledků žáci prezentují formou své práce. Využijí v hovoru znalost nové slovní zásoby. - vyhodnocení nejlepších prací a jejich prezentací ostatními žáky. - reflexe činnosti: samostatně v diskusi zhodnotit, co se podařilo, nepodařilo, líbilo nelíbilo. Příloha pro učitele Příloha pro učitele č. 8 slovní zásoba Příloha pro učitele č. 9 - Křížovka pro učitele Příloha pro žáky č Křížovka pro žáky Předmět: Anglický jazyk zpracovala Jitka Bílková Téma: Dravci Ročník: Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova: seberegulace a sebeorganizace Enviromentální výchova: tématický okruh týkající se životního prostředí, osvojení zákonitostí přírody Rozvíjení klíčové kompetence: k řešení problémů, pracovní, komunikativní, sociální a personální Mezipředmětové vztahy: Přírodopis a přírodověda morfologická charakteristika vybraného druhu dravce z kmene ptáci Výtvarná výchova kreslení a vybarvování

12 Popis projektu: vytvoření pojmové mapy skupinou Cíl: Osvojit si automatické zapamatování slovní zásoby v anglickém jazyce týkající se tohoto tématu Pomůcky a potřeby: Příprava učitele: Papír, nejlépe kartonový papír, slovníky, popř. internet, lepidlo Příprava žáka: učitel oznámí dětem předem připravený seznam 14 dní dopředu, aby měly dostatečný čas se na tento projekt připravit.pomůcky: fotografie nebo ilustrace z novin nebo časopisu Časová náročnost: 1 vyučovací hodina Způsob organizace: Práce ve skupince a individuální práce Postup: 1. Motivace: diskuze na téma dravci v naší přírodě, stručný popis základních morfologických znaků, odpovídání na jednoduché otázky ( např: What kind of bird is this?, What does it eat? Where does it live? Why can birds fly? 2. Seznámení s úkolem projektu každá skupina po dvou, popř po třech vytvoří pojmovou mapu 3. Každý ve skupině pracuje individuálně nebo kooperují v každé činnosti, tato volba je na dětech. Činnostní aktivita ( stříhání, lepení ilustrace, popis ilustrace, vyhledávání jednotlivé slovní zásoby, kreslení vybraného druhu dravce, charakteristický popis morfologických znaků a způsobu života. 4. Motivací pro děti je také případná písemná pochvala za velmi dobře vykonanou práci do žákovské knížky 5. Po dokončení pojmové mapy každá skupina prezentuje své dílo před zbytkem třídy, diskutují o možných nedostatcích nebo si osvojí případnou neznalost. Prezentace před třídou je v anglickém jazyce, žáci používají jednoduché věty v přítomném čase prostém. Prezentace: Žáci prezentují svou pojmovou mapu v prostorách školy a ve třídě anglického jazyka Hodnocení, reflexe činnosti: Žáci sdělí, co se jim podařilo nebo jaké měli problémy při tvoření mapy. Zhodnocení práce spolužáků. Zhodnocení práce učitelem.

13 Předmět: Matematika (8. a 9. třída) vyučovala D. Rumlerová DRAVCI zpracovala D. Rumlerová ÚVOD : základní čísla Velikost : - nejmenší druhy 15cm - větší dravci rozpětí až 3m Rychlost : - nejmenší 80km/h (ostříž lesní) - největší až 400km/h ( sokol stěhovavý) Věk : - nejmenší 10let (káně lesní) - největší 80let (orli, supy, kondoři) Počet vajec : - malé druhy až 6ks - velké druhy 1-2 vejce Doba dospívání : až 3 roky Hmotnost : - nejmenší g ( poštolka obecná ) - největší až 12 kg ( kondor andský ) PRACOVNÍ ČÁST: Rychlost : - porovnání rozdílem ( o kolik?) - porovnání podílem ( kolikrát?) - porovnání procenty Věk : - porovnání rozdílem - porovnání podílem - porovnání procenty ZÁVĚR : Jak postupovat u nalezeného či zraněného dravce - dotýkat se co nejméně - umístit do lepenkové krabice ( nikdy klec)

14 - potrava syrové maso - do krabice nedávat vodu HODNOCENÍ : Cíle bylo beze zbytku dosaženo, žáci pracovali se zájmem.tento způsob výuky je, myslím, pro děti přínosem. 4. Závěr Prezentace projektu fotodokumentací a pracemi žáků v prostorách školy. Vyhodnocení projektu a/ žáky beseda, diskuse b/ učitelem zapojení žáků do projektu 4.Evaluace projektu Evaluace učiteli: Téma projektu: bylo motivující, ale hlavní motivační prvek, úvodní aktivita formou ukázek skutečných dravců, neproběhla vzhledem k nepřízni počasí. Osvědčila se předchozí domácí příprava žáků na dané téma - sběr obrazového materiálu, vyhledávání vhodných a zajímavých textů. Časová dotace: byla převážně dostačující zejména na 1. stupni, kdy si třídní učitel mohl práci korigovat dle svých potřeb a času. Kvalita výstupů: výstupy byly splněny, ale názorné ukázky v přírodě chyběly a zřejmě částečně mohly ovlivnit kvalitu práce např. výtvarné, kdy děti musely pracovat spíše s předlohami. Naplnění cíle: vytčené cíle byly téměř splněny, i když spíše po teoretické stránce, praktické ukázky chyběly a nebylo uskutečněno pozorování dravců v reálné přírodě. Bude-li se projekt opakovat je třeba zajistit program opět již na podzim, aby v případě nevhodného počasí mohl být uskutečněn program na jaře nebo začátkem léta. Evaluace žáky: Proběhla převážně ústní formou vzhledem k tomu, že musela být provedena širší motivace (neuskutečněný program organizace Zayferus) a nebylo dostatek času na písemná vyjádření. Projekt z větší části žáci hodnotili kladně, i když nesplnil všechna jejich očekávání. Velká většina dětí se těšila právě na praktické ukázky. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Termín konání: Časová dotace: projekt jednodenní Počet zapojených žáků: celoškolní projekt Zapojení učitelé: vyučující učitelé v daném dnu Faktografie:Na přípravu projektu byl dostatek času pro učitele i žáky Původní termín byl vzhledem k nepříznivému počasí z podzimu přesunut na konec školního roku. Projektu se zúčastnili všichni přítomní žáci školy. Vzhledem k tomu. Že bylo plněno průřezové téma, zapojení všech žáků bylo žádoucí. Projektu se zúčastnili učitelé, kteří v daném dnu vyučovali s tématem související předměty. Cíle projektu: Cíle projektu Dravci byly částečně splněny. Pro nepřízeň počasí nebylo možné shlédnout program organizace Zayferus. Učitelé si následující

15 projektový den obsahově museli přizpůsobit změněným podmínkám. Pracovali proto i s přílohou pro učitele Co nabízíme ke shlédnutí (organizace Zayferus) Téma: Pro žáky bylo téma dostatečně motivující. Metody: Osvědčilo se rozdělení žáků do skupin a motivace pro domácí přípravu. Organizace: Problém organizační byl způsoben vlivem počasí, žáci dorazili na místo určení, ale vzhledem k soustavnému dešti byl program odvolán. Následující den organizační problémy nebyly, Spokojenost: Učitelé učitelé si museli přípravu na následující projektový den přizpůsobit nově vzniklé situaci. Žáci - vzhledem k tomu, že se žáci těšili zejména na praktickou ukázku dravců, byli samozřejmě zklamáni. Přesto výborná domácí příprava některých žáků ostatním alespoň částečně nahradila nezdařený první projektový den. Hodnocení projektu proběhlo vzhledem ke změněným podmínkám pouze ve třídách formou besed, rozhovorů a diskusí. Výstupy: Některé výstupy jsou zachyceny formou dokumentace v příloze projektu. Výstupy byly vystaveny také v prostorách školy. Některé si ponechali učitelé pro využití ve svých vyučovacích hodinách. PŘÍLOHY Příloha pro učitele č.1. Zpracovala: M. Maryšková Co Vám nabízíme ke zhlédnutí (organizace Zayferus) Tento výukový program zaujme i učitele. Po pravdě: kde uvidíte supa s třímetrovým rozpětím? Kde spatříte útočit sokola? Kde uvidíte lovit obratného dřemlíka? V rozsahu, v jakém to děláme - nikde! S našimi dravci navštívíme vaši školu v kterémkoliv koutě ČR. Žáci si dravce prohlédnou a dostanou výklad o tom, čím je který dravec zajímavý. Do ukázek zapojujeme i diváky. Pro děti děláme soutěže - soutěží se o naše pexesa s dravci a je možnost si zavolat dravce na ruku. Po krátkém a poučném výkladu začínají lety. Všichni dobře vidí a slyší, k ozvučení používáme profesionální zvukovou aparaturu. Při letech uvidíte útoky dravců na atrapy zvířat tažené navijákem. Výr velký, největší naše sova, chytá veverku Raroh velký loví obratného zajíce Dřemlík tundrový pronásleduje špačka Sokol lovecký padá střemhlav na bažanta Karančo jižní běhá pěšky a vyhledává ukryté maso Puštík obecný sedá tichým letem na ruku

16 Sokol stěhovavý loví holuba rychlostí 200 km/hod Sova pálená zakrouží a dosedá na ruku Raroh jižní chytá letící koroptev Jestřáb lesní žene kličkující kunu Orel skalní napadne běžící lišku Sup krahujový létá těsně kolem malých diváků Dále přivezeme: výrečka, sýčka, kalouse, krahujce, káně, poštolku, ostříže, luňáka, včelojeda, orla, supa, kondora, sýce, sovici a puštíka bělavého. Všechny tyto dravce si můžete prohlédnout v našem fotoalbu. Program naší ukázky Ukázku provádíme vždy ve třech lidech. Jeden ukázku komentuje, druhý dravce odnáší a třetí je přináší. Nic se nezdržuje a jeden dravec létá za druhým... Délka programu je 1 hodina a 15 minut. Zhlédnete více než 30 dravců. Každý si může pohladit výra po bříšku. Nejlepší žáci si mohou zavolat dravce na ruku. Vaší účastí přispíváte na ochranu dravých ptáků. Pokud nejste s programem spokojeni, máte jej zadarmo. Při nepřízni počasí se ukázka přesune na náhradní termín. Nezapomeňte na fotoaparát či kameru - máte možnost se zúčastnit naší celorepublikové fotosoutěže! Dravci (Falconiformes) Dravých ptáků, příslušníků řádu dravců (lat. Falconiformes), je známo více než 270 druhů. Na území České republiky se vyskytuje přes 30 druhů dravců. Stavba těla dravců Vzhled jednotlivých druhů dravců je podobný, ale jejich velikost je značně rozdílná. Nejmenší druhy dravých ptáků dosahují délky těla okolo 15 centimetrů, naproti tomu někteří větší dravci jako supi nebo kondoři dosahují rozpětí křídel až 3 metry a váží více než deset kilogramů. Obecně se dravci se vyznačují následujícími znaky: špičatý, silný hákovitý zobák, ostré drápy a široká, silná křídla. Stavbou těla jsou tedy draví ptáci mimořádně dobře uzpůsobeni k lovu živé kořisti. Způsob lovu dravců

17 Dravci jsou rychlými a obratnými letci. Jejich kořistí bývají menší obratlovci i hmyz. Kořist loví ve dne a k jejímu nalezení využívají vynikající zrak. Ostrost vidění dravců je několikanásobně vyšší než u člověka, svou kořist jsou tedy schopni spatřit z větší vzdálenosti. Naproti tomu čich dravých ptáků je slabý. Výjimkou však je kondor krocanovitý, který - na rozdíl od ostatních dravců - má čich vynikající. Ostatní kondoři se pak orientují podle něj při vyhledávání potravy. Svou kořist dravci loví pomocí silných pařátů, které zabodnou do těla kořisti a silným zobákem ji zabijí. Jak již bylo řečeno, dravci se živí převážně menšími savci, ptáky či hmyzem. Mnohé druhy dravců jsou z hlediska potravy specializovaní a živí se lovem hmyzu, ryb, hadů, někteří dravci se však také zaměřili na požírání mršin. Nestravitelné zbytky potravy, například srst, peří nebo kosti, draví ptáci vyvrhují. Tyto vývržky je nejčastěji možné najít pod hnízdy dravců. Podle jejich tvaru a velikosti lze určit i druh dravce. Draví ptáci výborně létají. Oplývají dokonalou schopností manévrovat, dlouhodobě plachtit nebo útočit střemhlavým letem, v čemž dravce nepředstihnou žádní jiní ptáci. Uvádí se například, že obrovskou rychlost je schopen vyvinout při střemhlavém letu sokol, podle posledního měření byla tomuto dravci při střemhlavém útoku naměřena rychlost o hodnotě 389 km/hod. Věk dravců Draví ptáci se dožívají poměrně vysokého věku, například příslušníci jedné z pěti čeledí dravců, sokolovití, se dožívají více než 20 let. Velcí dravci jako orli, supi, kondoři se mohou dožít dokonce až 80 roků. Hnízdění dravců Dravci jsou monogamní, oba partneři se aktivně podílejí na péči o mláďata. Hnízda si draví ptáci staví na skálách, vysokých stromech, případně využívají hnízda jiných druhů ptáků, někdy však dravci mohou hnízdit i na zemi. Malé druhy dravců snáší až 6 vajec, velké 1-2 vejce. U dravých ptáků se o mláďata starají oba rodiče. Pokud jeden z rodičů uhyne, zahynou s největší pravděpodobností také mláďata dravců. Je tomu tak proto, že rodiče mají rozdělené role, samci dravců přináší ulovenou potravu na hnízdo a samice dravých ptáků potravu trhají a krmí mláďata. Stane-li se, že v páru uhyne samice, samec dále přináší potravu, mláďata dravců však nejsou schopna se nakrmit sama. V případě, že u rodičovského páru dravých ptáků uhyne samec, samice je nucena sama lovit a s největší pravděpodobností opustí svá mláďata. Opuštění mláďat u dravých ptáků hrozí také, pokud jsou při hnízdění rušeni. Mladí dravci dospívají velmi dlouho, až 3 roky. Teprve poté jsou schopni rozmnožování. Jak se postarat o nalezeného či zraněného dravce? Dravce se dotýkejte co nejméně. Dávejte si pozor na jeho drápy a zobák. Nehlaďte jej, zejména ne po zádech. Hlazením byste setřeli ochrannou vrstvu z jeho peří.

18 Dravce umístěte do uzavřené lepenkové krabice veliké alespoň tak, aby se v ní mohl pohodlně otočit (krabice může být i větší). Nezapomeňte udělat do krabice několik malých větracích otvorů (velikost asi 1x1 cm). Pokud v krabici skáče - chce ven, uklidníme ho tak, že přes krabici přehodíme ručník, nebo dáme krabici do tiché tmavé místnosti (půda, sklep, komora,...). Umístění dravce do krabice je pouze přechodnou záležitostí na nezbytně nutnou dobu, než dravce předáte odborníkům! Nedávejte dravce do klece, během několika hodin by si zničil peří! Pokud má zájem přijímat potravu, nabídněte mu syrové maso. Nejvhodnější by bylo maso z myši nebo morčete. Docela vhodné je i maso kuřecí či králičí, ne však maso vepřové, má příliš mnoho tuku (v přírodě dravec vepře neuloví). V žádném případě nekrmte dravce zrním, chlebem, párkem, bramborami! Minimální denní dávka masa pro dravce ve velikosti holuba je přibližně o objemu pingpongového míčku. Pro dravce ve velikosti slepice je minimální denní dávka masa přibližně o objemu tenisového míčku. Maso položte do krabice tak, aby na něj dravec viděl. Zanechejte dravce samotného, v přítomnosti člověka zřejmě potravu nepřijme. Do krabice nedávejte vodu!

19 Příloha pro učitele č stupeň Orel (Tolstoj Dětem, Severografia, n. p., Liberec) Orel si postavil hnízdo daleko od moře na vysokém stromě a vyvedl mladé. Jednou, když přilétal k hnízdu s velkou rybou v drápech, pracovali u stromu lidé. Uviděli rybu, obklopili strom, začali křičet a házet po orlovi kamením. Orel rybu pustil, lidé ji sebrali a odešli. Orel usedl na okraj hnízda, ale mláďata zvedla hlavu a začala pištět. Prosila o potravu. Ale orel byl unaven a nemohl letět rovnou k moři; spustil se do hnízda, přikryl mláďata křídly, laskal se s nimi, upravoval jim peříčka a jako by je prosil, aby trošku počkala. Ale čím se s mláďaty více mazlil, tím hlasitěji pištěla. A tak od nich orel odletěl a sedl si na horní větev stromu A tu najednou orel sám hlasitě zakřičel, rozevřel křídla a těžce letěl k moři. Vrátil se teprve pozdě večer. Letěl tiše a nízko nad zemí; v drápech měl zase velkou rybu. Mláďata zvedla hlavy a rozevřela zobáky. A orel roztrhal rybu a nakrmil své děti. Příloha pro učitele č. 3 Hledáme názvy dravců podle popisu (řešení) 1. Orel skalní 2. Jestřáb lesní 3. Káně lesní 4. Výr velký 5. Puštík obecný

20 Přílohy pro žáky 1. stupeň Příloha pro žáky č. 4 Hledáme podle popisu názvy dravců Popis č. 1 Velký pták s rozpětím křídel cm, hnědý s tmavým ocasem, na temeni a týlu hlavy má zlatožlutá pera, běhák je opeřen až k prstům. Mladí ptáci mají bílý ocas s černou páskou na konci a velkou bílou skvrnu na spodní straně křídel. Hnízdí vysoko v horách (např. v Alpách a v Karpatech), mimo hnízdění se vyskytuje i v zalesněných rovinách. Stálý i stěhovavý. Loví středně velké ptáky a savce (svišti). V nouzi loví i kůzlata, jehňata a kamzíky. Hnízdo staví v době hnízdění (III-IV) na skalnatých výběžcích. Oba rodiče sedí na 2 špinavě bílých šedohnědě skvrnitých vejcích dnů, krmí 80 dnů. Popis č. 2 Popis: Zbarvením podobný krahujci, ale je velký jako káně. Rozpětí křídel cm, váží 0,75 kg a měří 55 cm. Na břiše má příčné černé proužky. Mláďata mají na břiše tmavé podélné pruhy. Stálý pták vyskytující se v Evropě, Severní Americe, v severní a střední Asii i v Africe. V jednotlivých oblastech existují různé barevné rasy. Žije v rozsáhlých lesích. Hnízdo si staví vysoko v korunách stromů. Živí se i většími ptáky a středně velkými obratlovci. Loví v letu nebo uchvacuje kořist na zemi. Popis č. 3 Popis: Nejhojnější z našich větších dravců. Celkové zbarvení je hnědé a má mnoho variací od světlé až po velmi tmavou, většina jedinců je však tmavohnědá s bělavými skvrnami na spodině těla a krku. Zobák a drápy jsou černé, oční duhovka hnědá, nohy žluté, běhák není opeřen. Samice je jen nepatrně větší než samec. Je rozšířena v Evropě, v Asii a v zimě se vyskytuje až v rovníkové a jižní Africe. Je to stálý, přelétavý i tažný pták, ale v zimním období se potuluje po širokém okolí domova a někteří jedinci zalétají až do severní Afriky. Hnízdí v lesích, odkud má blízko na pole či louky, kde získává potravu. Loví hlavně v otevřeném terénu především hraboše a myši. Kořist vyhlíží z vyvýšeného místa nebo za pomalého letu a kroužení. Hnízdo je obvykle na vyšším stromě z větví a vystýlá si je listím, mechem, chlupy apod. Popis č. 4 Popis:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Přes duhový most za vzděláním

Přes duhový most za vzděláním Přes duhový most za vzděláním Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Prachatice, Národní 1018 Obsah: Obsah 2 I. Identifikační údaje 4 II. Charakteristika školy, dlouhodobé projekty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy: ZŠ Proseč IZO: 102 142

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více