1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností (výslovnost, intonace, tempo, vyjadřování) zejména formou manipulace s loutkou či maňáskem (dramatizace známých pohádek, vyjadřování svých prožitků, pocitů, dojmů), nenásilnou formou posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování) a podporovat poznávání nejen sebe sama (vlastní identita), tak i různých lidských vlastností (v čem si jsou lidé podobní, v čem se mezi sebou liší) s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti dětí Činnosti,aktivity vedoucí ke splnění spec.cíle: - hry se slovy, hádanky, artikulační řečové a rytmické hry - vyprávění vlastních zážitků prožitků, dojmů prostřednictvím manipulace s maňáskem loukou - diskuze, rozhovory s kladením otázek a odpovědí, komunitní kruh - reprodukce krátkých básní, říkadel s kultivovaným projevem - vyřizování jednoduchých vzkazů - usměrňování hlasitých řečových projevů - poslech čtených pohádek a příběhů - sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte - vyprávění pohádek, příběhů s oporou o obrázkovou osnovu, vyrábění kulis - dramatizace pohádek, práce s loutkou, maňáskem - vyprávění zážitků z divadelního či filmového představení - prohlížení a čtení obrázkových knížek, knih s dětským hrdinou (jeho vlastnosti) - práce s knihou jako literárním dílem (ilustrace, spisovatel, hlavní dětský hrdina) - dokončení příběhu skutečného smyšleného - maňáskové hry, scénky - spontánní hry dětí s pozorováním - návštěvy divadelních představení v MŠ i mimo ní - činnosti spojené s pozorováním lidských vlastností - vnímání odlišnosti lidí (věk, pohlaví, jazyk) - činnosti vedoucí k identifikaci sebe sama a odlišení od ostatních - práce se strukturovanou dramatizací známých pohádek - napodobování různých typů chování člověka v různých situacích - mimické vyjadřování nálad (pláč, radost, smích, hněv, zloba..) - sluchové činnosti na vnímání slov, hlásek ve slově s analýzou první hlásky ve slovech - tvoření zdrobnělin - rytmické činnosti - vytleskávání slabik, dodržování délek ve slovech - hry s rýmem - činnosti vedoucí k pochopení vtipu a slovního humoru - hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání - estetické a tvůrčí aktivity (hudební, pohybové, slovesné, dramatické, literární - krátké logopedické chvilky (procvičení mluvidel) - a další

2 Rizika ohrožující splnění cíle: - nedostatek příležitosti k řečovým projevům a činnostem - převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním - málo názorných a praktických ukázek - nedostatečný prostor pro rozvoj své fantazie - nedostatek porozumění a ocenění úspěchu - zesměšňování, ponižování - negativní hodnocení řečových dovedností před ostatními - nevlídné a nelaskavé prostředí, ve kterém se dítěti nedostává dostatek lásky a porozumění - nepřiměřené časové nároky na dítě - nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat své dojmy a prožitky, hovořit o nich -nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti - převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci - málo prostoru pro názornost a manipulační činnosti - nedostatek času pro spontánní hru, její rozvinutí či dokončení - nadměrná hlučnost ve třídě - omezený přístup ke knížkám, loutkám, maňáskům - vytváření komunikativních zábran (nucení k rozhovoru, odpovědím, nerespektování dětského ostychu) - a řada dalších možných rizik

3 B. Vytvářet bezpečný a podnětný prostor pro osvojení si elementárních poznatků, schopností, dovedností a vědomostí důležitých pro navazování a rozvíjení mezilidských vztahů (dítě x dítě, dítě x dospělý, dítě x rodič,rodič x rodič...), vytvořit také prostor pro budování prosociálních postojů a hodnot (tolerance, soucítění, úcta, respekt...) a rozvoj kooperativních dovedností a spolupráce s druhými vedoucí k pochopení, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, že osobní odlišnosti jsou přirozené, že každý má svá práva a že je potřeba naučit se je respektovat (obhájit svůj názor, uzavírání kompromisy, řešení konfliktů dohodou...)s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti dětí Činnosti,aktivity vedoucí ke splnění spec.cíle: - dostatek činností a příležitostí k verbální a neverbální komunikaci s dětmi, dospělými - sociální, interaktivní hry, hraní rolí - společenské hry s pravidly - respektování pravidel vzájemného soužití - společná tvorba třídních pravidel formou pochopených jednoduchých piktogramů - dramatizační činnosti - vedoucí úlohy ve hře - přirozené situace (rozdělit se s druhým dítěte, nebát se požádat o radu, o pomoc, pomoci druhému sám aniž by mě někdo vyzval, respektování druhého, vyřešit konflikt domluvou... - hudební a hudebně pohybové hry - kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách - společné setkávání u komunitního kruhu - povídání, sdílení, naslouchání druhému - podporování dětských přátelství - maňáskové scénky - dostatek činností zaměřených na poznávání sociálního prostředí v němž dítě žije (význam rodiny a její funkce, rodina ve světě zvířat...) - hry v tématický koutcích (přijetí rozmanitých rolí, vnímat její funkci..) - četba s poslechem a vyprávěním pohádek a příběhů s poučení (výukové CD nosiče - př. pravidla slušného chování, ekologie...) - vedení dětí k uvědomění si důsledků svého nevhodného chování - hry a situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého - činnosti vedoucí k vyjádření svého NE - odmítnutí komunikace, která je dítěti nepříjemná - řešení problémových otázek (co se stane KDYŽ?...) - společné akce s rodinou (tvořivé dílničky - oslavy svátků a narozenin dětí i dospělých (projevení úcty k druhému, poblahopřát...) - činnosti zaměřené na tradice a svátky (oslava Dne matek, Den otců, a jiné) - výtvarné a pracovní aktivity - realizace výstav dětských prací (ocenění, úspěch, radost ze sebe sama..) - a mnoho dalších

4 Rizika ohrožující splnění cíle: - nedostatek pozitivních vzorů a příkladů prosociálního chování - málo vstřícné postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem - mnoho pravidel jimiž jsou děti zahlceny, a které nepochopily - nevhodný vzor chování z médií (sledování pořadů nevhodných pro děti - rodina) - nevhodné vzorce chování v rodině - přehlížení nežádoucího a nevhodného chování dítěte, jeho omlouvání rodiči - nedostatek informací k ochraně před nebezpečím hrozících od cizích lidí - nemožnost chybovat - direktivní vystupování pedagoga - manipulativní zacházení s dítětem tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, chválení za vše bez opodstatnění - nedůstojné jednání - zesměšňování, ponižování - přemíra organizovaných činností - nepodnětné prostředí, které pak nenabízí dostatek možností ke spolupráci a komunikaci s druhými - podporování nezdravé soutěživosti - nedostatečná pozornost tomu, jak dětí dokáží řešit své spory, konflikty - přemíra soustředění se pouze na verbální formy komunikace - nemožnost dětí se podílet na volbě činností a témat, která se v MŠ realizují - a mnoho dalších

5 C. Vytvořit prostor pro osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a zároveň vytvořit prostor pro vytvoření elementárních základů o přírodním, kulturním i technickém prostředí a vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, planetou Zemí... Činnosti,aktivity vedoucí ke splnění spec.cíle: - vycházky do nejbližšího okolí - dostatek praktických činností - zalévání květin, třídění odpadu, úklid školní zahrady - vyprávění vlastních zážitků,rozhovory,diskuze,komunikativní kruh - rozeznávání zvuků živé a neživé přírody - dostatek výtvarných a pracovních činností k seberealizaci - spontánní a námětové hry - poslech četby a CD s naučnými programy pro děti (Děti bezpečně na cestě, Děti a ekologie...) - vyřizování jednoduchých vzkazů - poslech pohádek a příběhů s poučením - návštěvy událostí v obci, které jsou pro děti zajímavé (přednášky, besedy, exkurze...) - práce s encyklopediemi, vyhledávání odpovědí na otázky - návštěvy dopravního hřiště - řešení labyrintů. cest - hry ha dopravu, poznávání dopravních značek - seznámení se symboly státnosti (hymna, vlajka...) - hry na děti světa a seznámení se s jejich zvyky, stravou - činnosti vedoucí k poznávání Vesmíru, planet, návštěva planetária - hry s postřehem - podstatné a nepodstatné znaky - reprodukce textu - zapamatování a znovuvybavení krátkých textů - smyslové hry a činnosti (sluch, hmat, čich, zrak) - návštěva divadelních představení mimo MŠ, ale i v MŠ - podílení se na úklidu třídy, její estetizaci - aktivity vedoucí k pozorování, objevování, zkoumání, usuzování životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, tráva, rybník...) - pěstitelské činnosti - chovatelské činnosti s ukázkou domácích mazlíčků (př. můj kamarád králíček, morče, želvička...) - činnosti vedoucí k pochopení významu rozlišování těch aktivit, které mohou okolí poškozovat - praktické pokusy, manipulace s materiály, surovinami - a další

6 Rizika ohrožující splnění cíle: - jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností - málo podnětné prostředí - převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním - nedostatek příležitostí vidět a všímat si svět v jeho pestrosti - nedostatek prostoru pro samostatnost a uplatnění svých námětů, nápadů - nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí - nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy - autoritativní vedení, nerespektování přirozených potřeb dětí - nepřehledné a neuspořádané prostředí s nadbytkem hraček a věcí - špatná dostupnost k dětským knihám a encyklopediím - málo výukových programů na PC nebo CD - nedostatečné, nepřiměřené či nepravdivé informace předávané dětem - jednotvárná a málo rozmanitá nabídka činností - nevhodně volená témata, která přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou pro ně využitelná - využívání abstraktních pojmů a předávání hotových poznatků bez prožitku dítěte - špatný příklad dospělých (v MŠ i v rodině) - a mnoho dalších

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 Pracoviště Mateřská škola, Husovo nám. 94 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO VIDÍ SLUNCE Inovaci dokumentu zpracovala zástupkyně

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Všestrannost a aktivita Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka je pro naši školku dobrým příkladem.

Všestrannost a aktivita Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka je pro naši školku dobrým příkladem. Příloha č. 1 výroční zpráva (školní rok 2013/2014) VZDĚLÁVACÍ OBSAH Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem PO-ZEMŠŤANé. Jeho cílem je umožnit dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech,

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, 358 01 Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školka v zahradě, o. s. Prostor

Školka v zahradě, o. s. Prostor ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školka v zahradě, o. s. Prostor lesní mateřská Školka Hlavním cílem školního vzdělávacího plánu Školky v zahradě je vymezit výchovně vzdělávací proces v rámci lesní mateřské Školky

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Motto: Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více