Zvířata domácí, divoká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvířata domácí, divoká"

Transkript

1 ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí. Osvojování dovedností k podpoře osobní pohody. Pozoruje a všímá si souvislostí, získává základní poznatky o světě, přírodě a Pomocí vhodného režimu, organizace a laskavého přístupu usnadňovat dětem vstup do školy. Rozvoj komunikačních dovedností a kultivovaného projevu. Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému. Posilování prosociálního chování ve vztahu k autoritě (ke škole), k rodině i k druhým dětem ve skupině. Samostatně se rozhoduje, vytváří si svůj názor. Klade otázky, učí se spontánně, dokončí zadaný úkol, postupuje podle instrukcí, reaguje na pokyny. Vytváří si smysl pro povinnost ve hře učení, práci, seznamuje se s pojmem o právech svých i druhých. Začlenění do třídy, zařazení se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, dovednosti a schopnosti. Rozpoznává lidské hodnoty. Používá logických postupů, přiměřeně vyjadřuje svůj názor. Prosadí se a podřídí, respektuje pravidla a návyky, respektuje druhé, je schopno kompromisu, spolupodílí se a vytváří společná pravidla. Bezpečná orientace ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově školky aj.) Orientace v říši zvířat Komunikuje bez obav a ostychu přiměřenou formou. Sděluje své prožitky a pocity ucelenou fomou.

2 ŘÍJEN TÉMA: Podzim přichází Podzim Barvy tělo Zvládnutí prostorové orientace, obsluha sebe obsluha, hygienické návyky Ovládání tělesného aparátu a jeho funkcí Užívá všech smyslů Pozoruje a všímá si souvislostí. Zkušenosti uplatňuje v situacích a v dalším učení Vnímání, porozumění, naslouchání Vede rozhovor Porozumí slyšenému Vytváří si smysl pro povinnost ve hře učení, práci, seznamuje se s pojmem o právech svých i druhých. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních a neverbálních Posilování prosociálního chování ve vztahu k jiným lidem Rozvoj kooperativní dovedností. Elementární poznávání společenských vztahů názor Děje v podzimní přírodě Zajímá se o dění v přírodě.

3 LISTOPAD TÉMA: Vitamíny to my rádi Ovoce, zelenina Stromy, keře, květiny tělo Osvojování poznatků o vlastním těle, péči o zdraví, osobní hygiena. Vytváření zdravých životních návyků a postojů. uplatňuje v situacích a v dalším učení Rozvoj verbálních i nonverbálních komunikačních schopností a kultivovaného projevu. Rozvíjení schopností a dovedností vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky. Podpora přirozené dětské zvídavosti, radosti a zájmu. názor. Prosadí se a podřídí, respektuje pravidla a návyky, respektuje druhé, je schopno kompromisu, spolupodílí se a vytváří společná pravidla. Posilování prosociálního chování. Pozoruje a všímá si souvislostí Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách uznávaných v dané společnosti. Pozoruje a všímá si souvislostí Osvojování dovedností potřebných k vykonávání základních činností v péči o okolí.

4 PROSINEC TÉMA: Těšíme se na Vánoce Příroda Mikuláš a Vánoce tělo Rozvíjení grafomotoriky a jemné motoriky. Rozvoj senzomotorického vnímání. Pozoruje a všímá si souvislostí, získává základní poznatky o světě, přírodě a Rozvíjení schopnosti vytváření a upevňování citové vazby k rodině i svému okolí. Vytváření kladného vztahu k učení, motivace k učení, rozvoj zájmu o učení (prostřednictvím básniček, říkadel apod.) Podpora rozvoje paměti, pozornosti, představivosti a fantazie. Posilování prosociálního chování. Podpora schopností a dovedností pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. uplatňuje v situacích a v dalším učení Prosadí se a podřídí, respektuje pravidla a návyky, respektuje druhé, je schopno kompromisu, spolupodílí se a vytváří společná pravidla. Rozvíjení estetických a kreativních činností slovesných a literárních (prostřednictvím poslechu a dramatizace pohádek, básní atd.). uplatňuje v situacích a v dalším učení Osvojování dovedností potřebných k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí. Tradice a zvyky Vánoc, Mikuláše, Nový rok uplatňuje v situacích a v dalším učení. Získává základní poznatky o světě, přírodě a okolí, ve kterém žije.

5 LEDEN TÉMA: Zimní příroda Co dělá paní Zima Nemoci, u lékaře, péče o tělo tělo Užívání všech smyslů, zvládnutí prostorové orientace Pozoruje a všímá si souvislostí, získává základní poznatky o světě, přírodě a Osvojování dovedností, jež předcházejí čtení a psaní, rozvíjení zájmu o psanou podobu jazyka. Rozvíjení sebedůvěry, upevňování zdravého sebevědomí, uvědomění si vlastní identity. Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými. Rozvoj interaktivních a komunikativních nonverbálních a verbálních dovedností Prosadí se a podřídí, respektuje pravidla a návyky, respektuje druhé, je schopno kompromisu, spolupodílí se a vytváří společná pravidla. Rozvoj primárních kulturně společenských postojů. Zkušenosti uplatňuje v situacích a v dalším učení Chování u lékaře, nemoci, záchranáři, správná péče o chrup a tělo Zkušenosti uplatňuje v situacích a v dalším učení

6 ÚNOR TÉMA: Svět kolem nás V obchodě Moje rodina, domov, kamarádi tělo Rozvíjení psychické i fyzické zdatnosti. Osvojování návyků zdravého životního stylu. Vnímání, naslouchání, porozumění Klade otázky, reaguje na pokyny, učí se spontánně, dokončí zadaný úkol. Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách. Posilování prosociálního chování. Samostatně se vyjadřuje, přiměřeně vyjadřuje svůj názor. Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Zkušenosti uplatňuje v situacích a v dalším učení Vazba na rodinu, domov, rodinní příslušníci Umíme nakupovat Zkušenosti uplatňuje v situacích a v dalším učení.

7 BŘEZEN TÉMA: Jaro přichází Velikonoce Jaro Čas, časové souvislosti tělo Rozvoj ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. Rozvoj hudebních a hudebně pohybových her a činností. Řeší samostatně problémy, na které stačí, náročnější s oporou a pomocí dospělého Rozvoj tvořivosti Posilování přirozených poznávacích citů Poznání sama sebe, sebehodnocení, sebeovládání Rozšiřuje slovní zásobu. Upevňování respektu k autoritám. Komunikuje bez obav a přiměřenou formou. Rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí. Upevňování základních hodnot uznávaných v dané společnosti. Vnímá spravedlnost, agresivitu, ubližování a vyhodnocuje je. Zvyky a tradice Velikonočních svátků, příroda na jaře Zkušenosti uplatňuje v situacích a v dalším učení.

8 DUBEN TÉMA: Jsem v bezpečí? Mezi lidmi, mé bezpečí Doprava a stroje tělo Rozvoj pohybové a manipulační schopnosti. Osvojování praktických dovedností přiměřeně k věku. Řeší samostatně problémy, na které stačí, náročnější s oporou a pomocí dospělého Rozvoj schopnosti řeči, logopedická péče Prožívání a vyjadřování se k tomu Rozšiřuje slovní zásobu. Získává základní poznatky o světě, přírodě a okolí, ve kterém žije. Upevňování vztahů k blízkému okolí, rodině, druhým lidem, rozpoznání blízkého a cizího člověka. Rozvoj povědomí o ochraně svého bezpečí i bezpečí druhých. Pozoruje a všímá si souvislostí. Komunikuje bez obav a přiměřenou formou. Upevňování pravidel slušného chování, respektu k jiným. Zkušenosti uplatňuje v situacích a v dalším učení. názor Upevňování pocitu bezpečí, orientace mezi lidmi, základy slušného chování, zvyky

9 KVĚTEN TÉMA: Pohádkové jaro Pohádka v mém životě Naše tělo tělo Rozvoj pohybových schopností a dovedností. Další rozvoj grafomotoriky, jemné i hrubé motoriky. uplatňuje v situacích a v dalším učení Rozvoj výslovnosti - přednes, recitace. Rozvoj a kultivace paměti. Rozvoj hudebních a tanečních aktivit. názor. Prosadí se a podřídí, respektuje pravidla a návyky, respektuje druhé, je schopno kompromisu, spolupodílí se a vytváří společná pravidla. Upevňování vztahu k dospělým Prosadí se a podřídí, respektuje pravidla a návyky, respektuje druhé, je schopno kompromisu, spolupodílí se a vytváří společná pravidla. Porozumění běžným neverbálním projevům druhých. Zkušenosti uplatňuje v situacích a v dalším učení Rozpoznání částí těla, jejich pojmenování.

10 ČERVEN TÉMA: Léto ťuká na dveře Cvičím, abych byl zdraví Těšíme se na prázdniny tělo Upevňování dovedností zaměřených na podporu zdraví a bezpečnosti. uplatňuje v situacích a v dalším učení Vede rozhovor, domluví se slovy, gesty, umí improvizovat. Formuluje otázky, umí slovně reagovat, porozumí slyšenému Přirozeně a bez zábran komunikuje s druhými dětmi, navazuje dětská přátelství Umí odmítat nepříjemnou komunikaci Rozšiřuje slovní zásobu. Klade otázky, reaguje na pokyny, učí se spontánně, dokončí zadaný úkol. Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách. názor. Prosadí se a podřídí, respektuje pravidla a návyky, respektuje druhé, je schopno kompromisu, spolupodílí se a vytváří společná pravidla. Role ve společenství. Prohlubování schopnosti zorganizovat hru názor Rozvíjení pocitu tělesného a duševního zdraví Vypracovala: Bc. Kotlárová Petra

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více