VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne Výroční zprávu v celém rozsahu schválila školská rada dne Zástupci školské rady : Ing. Lenka Trlicová Mgr. Ludmila Spitzerová Daniela Mikulcová Datum vyhotovení zprávy : ( oprava údajů ) Razítko školy : Vypracoval : Mgr. Michal Lucbauer

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech školy 1.5. Školská rada a občanské sdružení 2. Vzdělávací programy 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci 3.2. Nepedagogičtí pracovníci 4. Zápis k povinné školní docházce.. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Přehled o výsledcích vzdělávání 5.2. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.3. Údaje o zameškaných hodinách 5.4. Údaje o integrovaných žácích 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Soutěže 8.2. Výchovně vzdělávací aktivity 8.3. Mimoškolní aktivity 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 9.1. Údaje o ostatních kontrolách 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název školy : Právní forma školy : Jméno ředitele : Adresa školy : Základní škola a Mateřská škola Janová Právní subjektivita, příspěvková organizace Mgr. Michal Lucbauer Základní škola a Mateřská škola Janová Janová 58, Vsetín Telefon : Datum založení školy : Datum zařazení do sítě škol : Poslední aktualizace v síti : Identifikační číslo ředitelství : Zřizovatel Název zřizovatele : Obec Janová Adresa : Janová č. 200 Telefon : Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě Mateřská škola kapacita 24 dětí IZO Základní škola kapacita 60 žáků IZO Školní družina kapacita 30 žáků IZO Školní jídelna kapacita 130 jídel IZO Školní jídelna - výdejna kapacita se neuvádí IZO

4 1.4. Základní údaje o součástech školy Počet tříd/skupin Počet žáků Počet žáků na Přep. počet prac. třídu 1. stupeň /16 2,36 2. stupeň Školní družina ,58 Školní klub Mateřská škola ,95 Školní jídelna x x 1,75 Naše škola je malotřídní. Bylo vyučováno ve dvou odděleních. I. oddělení 1. a 2. ročník 13 žáků II. oddělení 3. a 4. ročník 16 žáků Zřizovatel školy obec Janová, udělila škole pro školní rok 2012/2013 výjimku z počtu žáků podle 23 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., ( školský zákon) a zavázala se, uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnosti. Podílela se na platu kuchařky 100% Rada školy Složení školské rady : Zástupce rodičů : Ing. Lenka Trlicová Zástupce pedagogů : Mgr. Ludmila Spitzerová Zástupce zřizovatele : Daniela Mikulcová Školská rada se sešla na 3. zasedání , kdy po vyžádání byla předložena výroční zpráva.

5 1.6. Materiálně technické podmínky školy Učebny 2 Školní družina Odborné pracovny Počítačové pracovny Odpočinkový areál Žákovský nábytek Učební pomůcky Učebnice Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investice Nemá samostatnou místnost, odpočinková činnost probíhá v učebně I. oddělení 0 Umístěna ve třídě II. oddělení Dětské hřiště u školy, hřiště TJ Tatran Janová Výškově nastavitelný nábytek v I. a II. oddělení a doplněny o židle a lavice různých velikostí Každý rok obnovovány dle potřeby, škola dobře vybavena Objednávány učebnice, schválené MŠMT, dle potřeby obnovovány 2 CD přehrávače, 3+6 počítačové stanice, interaktivní tabule Interaktivní tabule zakoupená z projektu EU peníze školám Záměr pro školní rok 2014/2015 Pořízení výukových interaktivních programů 2. Vzdělávací programy Vzdělávací program Č.j. MŠMT v ročnících počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola ŠVP pro základní vzdělávání - 1., 2., 3., 4., 5. 29

6 3. Údaje o pracovnících školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci Pedag. pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň, vzdělání Roků pedag. praxe 1. Ř Ředitel učitel 1,00 VŠ, PdF pro 1. Stupeň ZŠ U 1 učitelka 1,00 VŚ, PdF spec.pedagogika, magisterské studium V Vychovatelka 0,58 SŠ, nástavba vych. 33 U 3 Učitelka 0,36 SŠ, nástavba vych U 4 Vedoucí učitelka MŠ 1,00 SPgŠ U 5 Učitelka MŠ 0,95 SPgŠ 38 Ředitel školy vyučoval 13 hodin týdně. Učitelka vyučovala 22 hodin týdně. Vychovatelka vyučovala 7 hodin týdně TV 2, VV 2, HV, PČ, PR V předmětech výchovného zaměření ( VV, HV, PČ ) byli žáci spojeni do jednoho oddělení. Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 52 let. Přesčasové hodiny : Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 4 2,95 Externí pracovníci x x

7 Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek 1. KK Školnice 0,60 SŠ Stupeň vzdělání 2. MO Vedoucí kuchařka 1,00 vyučená 3. EV účetní 0,20 SŠ 4. DJ vedoucí stravování 0,20 SŠ 5. HB pomocnice ŠJ 0,75 vyučená 6. MS uklizečka a výdejčí MŠ 0,6 SŠ 4. Zápis k povinné školní docházce Zapsaní do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1.třídy 2013 Zapsaní do 1.tříd 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1.třídy Údaje o výsledcích vzdělávání Na naší škole se ve všech ročnících vyučuje podle našeho školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jeho hlavním zaměřením je činnostní učení. Žáky vedeme k tvořivému myšlení ve vzájemných souvislostech. Pro žáky využíváme ve škole počítačové výukové programy.

8 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem Jedna žákyně v lednu 2014 přešla na jinou školu 5.4. Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení - -

9 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Konkrétní aktivity podporující primární prevenci jsou popsány v dokumentu Školní preventivní strategie. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci byli přihlášeni na 3 vzdělávacích kurzech a seminářích, které absolvovaly s řádným osvědčením. Seminář Literární dramatické výchovy MŠ Seminář Angličtina od začátku Kurz Primární logopedické prevence 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Soutěže Ve výtvarné výchově jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, zpracovali jsme výtvarné práce pro výstavku při přírodovědné soutěži Jaloveček. Každý měsíc děti tvořily tematické obrázky na obecní nástěnku. V předvánočním čase jsme pro rodiče a širokou veřejnost obce, uspořádali divadelní představení Malý princ.v matematických soutěžích žáci poznali otázky Klokánka a Cvrčka. Zúčastnili jsme se basketbalového turnaje pro žáky prvního stupně, kde jsme získali 3.místo Výchovné a vzdělávací aktivity Kromě základního učiva jsme se zaměřili na několik oblastí, ve kterých jsme dětem chtěli nabídnout rozšířené a hlubší znalosti podané jinou formou. Poznávací akce : Kadějov, Babínek (přírodovědná vycházka) Přírodovědná vycházka k farmě u pana Bambucha Jaloveček přírodovědná soutěž, Vsetín Den výživy Den stromů, vs.park Obecní knihovna Beseda o Lidicích Návštěva Masarykovy knihovny Vsetín Beseda O Boženě Němcové

10 Kultura : Divadelní představení divadelního kroužku Malý princ Divadelní představení na Hovězí v rámci přehlídky div. souborů Divadelní představení v Lidovém domě - Vsetín Loutkové divadlo Hodonín Loutkové divadlo v mateřské školce Návštěva knihovny na obecním úřadu ( duben) Návštěva vsetínské hvězdárny (leden) Návštěva výstavy na Vsetíně Doba ledová pravěk Pořádání dětského dne v tělocvičně Tradice a zvyky : Drakiáda spolu s mateřskou školou Halloween Vítání občánků, kulturní program dětí Adventní dílnička pro rodiče s dětmi Vánoční jarmark, příprava výrobků, doprovodný program Vánoční besídka pro rodiče přátele školy Vánoční hvězda, sbírka pro nadaci Srdíčkový den, v rámci dne Sv. Valentýna Pasování na čtenáře 2014 Karneval ve škole, vystoupení na karnevalu pro obec Vynášení Moreny Den Země projektový den na Vsetíně Den matek - besídka Velikonoční dílničky pro rodiče s dětmi Beseda s kronikářkou obce Sport : Sportovní dny (pobyty v přírodě) Závody na horských kolech ( říjen) Pravidelný sportovní kroužek florbalu Mikulášský florbalový turnaj v Janové Plavecký výcvik žáků Exkurze na zimním stadioně Zapojení do basketbalové soutěže mezi školami Basketbalový turnaj ŠD šachový turnaj

11 Estetická výchova : Výstavka prací žáků Výstavka před obecním úřadem Soutěž Požární ochrana očima dětí Příprava výrobků na vánoční jarmark Příprava dárků na besídku pro rodiče Výzdoba školy Výlet : Školní výlet Teplice nad Bečvou, návštěva jeskyní a Hranické propasti Rybářský den v Janové spolupráce s panem Bambuchem Dopravní výchova : Výuka dopravní výchovy se spoluprací s pracovníkem BESIPU Návštěva dopravního hřiště Průkaz cyklisty Kroužky : Šikulka Sportovní kroužek Sporťáček Divadelní kroužek Hra na zobcovou flétnu Kytara 8.3. Údaje o mimoškolních aktivitách Drakiáda Vánoční jarmark Den Země Adventní dílnička pro rodiče s dětmi Sběr starého papíru, podzim - jaro Den dětí Návštěva předškoláků s rodiči ve škole Rozloučení s páťáky na školní zahradě s opékáním a setkání s rodiči

12 9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Inspekce ČŠI nebyla ve školním roce provedena Údaje o ostatních kontrolách Kontrola krajské hygienické stanice zlínského kraje se sídlem ve Zlíně proběhla naposled Předmětem a účelem kontroly byla kontrola hygienickýck požadavků dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Všechny nedostatky, které byly uvedeny v protokolu o kontrolním zjištění byly ve školním roce 2012 a na začátku školního roku 2012/2013 odstraněny. Veřejnosprávní kontrola KÚ zlínského kraje byla provedena a ukončena Předmětem kontroly byla namátková kontrola hospodaření za rok 2011 a ledna až dubna 2012 včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Dne bylo odesláno písemné vyjádření k protokolu o nápravném opatření a odstranění zjištěných nedostatků. Oba dva protokoly jsou k uloženy v ředitelně školy. Zjištěné opatření a nedostatky byly řádně v termínech odstraněny a byly odstraněny v termínu do konce kalendářního roku Základní údaje o hospodaření školy Viz. příloha 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se zúčastnila těchto programů OVOCE DO ŠKOL PROSKOLY.CZ 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů EU PENÍZE ŠKOLÁM - Tento projekt byl zahájen a byl ukončen Byly ověřeny 4 monitorovací zprávy. Pedagogové se podílí na Tvorbě vzdělávacích materiálů pro 21.století. Z peněz tohoto projektu bylo ve školním roce 2012/13 zakoupena interaktivní tabule a počítačové stanice.

13 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Ve školním roce 2013/2014 byla opět navázána spolupráce s Vlastivědným muzeem Vsetín. Spolupráce se Sdružením janovských rodičů na přípravě kulturních akcí v obci. 15. Závěr výroční zprávy Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka ve dvou učebnách po dvou a třech ročnících. Zřizovatel se podílel na platu kuchařky 100% jejího platu. Finanční prostředky pokryly náklady na platy a odvody pedagogických pracovníků mateřské školy, nepedagogických pracovníků základní školy, náklady na plat ředitele školy, vychovatelky a částečně na plat učitelky MŠ. Dále byly škole přiděleny finanční prostředky na nákup pomůcek a plavecký výcvik ( pronájem bazénu hradil zřizovatel). Od má škola k dispozici sportovní halu TJ Tatran Janová pro výuku tělesné výchovy. Za příznivého počasí probíhá výuka na dětském hřišti nebo ve sportovním areálu. Dětské hřiště slouží také pro odpočinkovou a sportovní činnost družiny a mateřské školy. Pro školní kuchyň byla zakoupena mraznička a ruční kráječ. Na začátku prázdnin pořádala naše škola Pohádkovou letní školku, která trvala první dva týdny. Prázdninové školky se zúčastnilo 24 dětí ve věku od 4 do 7 let. Program byl připraven, tak aby v každém dni byl tematicky pohádkově zaměřen. Tato akce se setkala s úspěchem a proto i v příštím školním roce bude tuto akci opakovat. Mgr. Michal Lucbauer ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně, okres Praha západ Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ adresa školy Za Školou 55,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace , Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pozlovice,, Výroční zpráva je vypracována v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. a zahrnuje období školního roku 2012/2013 Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen 2011-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více