Ustavn ı pr avo a st atovˇ eda Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ustavn ı pr avo a st atovˇ eda Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011"

Transkript

1 Ústavní právo a státověda Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011

2 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Ústavní právo a státověda, vyučovaného na právnické fakultě UK. Text vytvořili sami studenti druhého ročníku, nemusí tedy být i přes veškeré korektury zcela správný a autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za výsledek zkoušky. Texty byly vytvořeny na wiki studentů PF UK Soubor vygenerován: , 03:49 ii

3 Obsah 1 Skupina A Předmět a prameny ústavního práva Předmět ústavního práva Prameny ústavního práva Kontinuita a diskontinuita v ústavním právu ČR, legalita a legitimita v politických zvratech v roce 1918, 1948 a Státovědný základ Pl. ÚS 14/94 Dreithaler Ústavní pořádek Místo principů v ústavním právu Ústava ČR - vznik, koncepce, forma, obsah Historický kontext vzniku ústav států střední a východní Evropy Proces vzniku Ústavy ČR Historická podmíněnost ústavního vývoje Koncepce Ústavy ČR Forma Ústavy ČR Funkce ústavy ČR Obsah Ústavy ČR Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva v ČR Přístupy ke vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva Vývoj vztahu Československa k mezinárodnímu právu Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva ČR Definiční znaky mezinárodních smluv Prezident republiky Vstup ČR do Evropské unie a konsekvence jejího členství v ústavním systému ČR Členství ČR v EU Přenos pravomocí ČR na EU Povaha práva EU Vztah práva ČR a práva EU Občanství EU Ústavní orgány ČR a orgány EU Nálezy ÚS Československá a česká státní idea obsah a ústavně právní význam; aktuální význam ústavních tradic; státní symboly a jiná symbolika ČR Československá a česká státní idea 30 Aktuální význam ústavních tradic Státní symboly a jiná symbolika ČR Užívání státních symbolů Další zákonné a neoficiální formy symbolizující ČR Ústavní charakteristika ČR; ČR jako demokratický právní stát, ČR jako sekulární stát Ústavní vymezení ČR ČR jako demokratický právní stát Ústavní sebeomezení státu ČR jako sekulární stát iii

4 OBSAH OBSAH Nálezy ÚS Jednota a dělba moci v ústavním vývoji, uplatnění principu dělby moci v konstrukci Ústavy ČR.. 38 Státovědný základ Jednota a dělba moci v ústavním vývoji Dělba moci v konstrukci Ústavy ČR Nálezy ÚS Suverenita lidu a formy jejího uskutečňování v ČR; právo na odpor Státovědný základ Historická geneze Ústavní zakotvení suverenity lidu Suverenita lidu suverenita státu Formy uskutečňování suverenity lidu Právo na odpor Související instituty platného práva ČR Volební právo a volební systémy v ČR Historie Právní úprava Volební právo a jeho principy Volební systém Ústavní východiska voleb Mezinárodněprávní východiska voleb Obecná ustanovení voleb do Parlamentu ČR 51 Volby do Poslanecké sněmovny Volby do Senátu Volby do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev krajů Volby do Evropského parlamentu Co se (možná) chystá, aneb z Programového prohlášení vlády (4.srpen 2010) Nálezy ÚS Další způsoby ustavování do funkcí Soudní přezkum v otázkách voleb v ČR Soudní ochrana ve věcech seznamu voličů Soudní ochrana ve věcech registrace kandidátních listin a přihlášek k registraci Neplatnost voleb, neplatnost hlasování, neplatnost volby některého z kandidátů Ochrana ve věcech zániku mandátu 64 Soudní řízení ve věcech volebních Nálezy ÚS Zákonodárná moc v ČR 65 Historický vývoj Právní úprava zákonodárné moci Parlamentarismus v České republice Pravomoci Parlamentu České republiky Komory Parlamentu České republiky Orgány a funkcionáři komor Parlamentu ČR Organizace jednání komor Parlamentu ČR Usnášení komor a hlasování Mandát poslance a senátora vznik, obsah, záruky, zánik Mandát Vznik mandátu 78 Obsah mandátu Záruky výkonu mandátu Zánik mandátu 81 Další informace 81 Historie Klouzavý mandát Poznámky Legislativní proces v ČR Právní úprava zákonodárného procesu Fáze legislativního procesu Zvláštní procedury Význam vlády při legislativním procesu Role Ústavního soudu Relevantní nálezy ÚS Publikace zákonů a jiných pramenů práva v ČR iv

5 OBSAH OBSAH Právní úprava Východiska Sbírka zákonů Sbírka mezinárodních smluv Společná ustanovení pro Sb. a Sb. m. s Publikace dalších právních předpisů Imunita ústavních činitelů; význam slibu a délka funkčního období ústavních činitelů Pojem ústavní činitel Imunita Význam slibu Délka funkčních období ústavních činitelů 109 Aktuální návrhy Způsoby ustavování do funkcí v ústavním systému ČR Ústavní činitelé Další způsoby ustavování do funkcí Výkonná moc ČR Prezident republiky Vláda Ministerstva a jiné ústřední správní úřady Jiné ústřední správní úřady Další orgány státu s celostátní územní působností Orgány územní samosprávy Normotvorba jiných správních úřadů Státní zastupitelství Prezident republiky ČR Historické postavení Hlava státu Vznik, trvání a zánik funkce prezidenta republiky Pravomoci prezidenta Sídlo a kancelář prezidenta, ochrana, plat Aktuálně - přímá volba prezidenta Pravomoci prezidenta republiky Pravomoci prezidenta republiky vůči Parlamentu ČR Pravomoci prezidenta republiky vůči vládě a jiným orgánům výkonné moci Pravomoci prezidenta republiky vůči moci soudní Pravomoci prezidenta republiky k jiným ústavním orgánům Další pravomoci prezidenta republiky Nálezy ÚS Vláda ČR Postavení vlády v historii Ústavní postavení vlády Normotvorba vlády ČR Struktura ministerstev a jiných ústředních správních orgánů Nálezy ÚS Soudní moc v ČR; ústavní principy soudcovské nezávislosti a nestrannosti a jejich záruky Právní úprava v ČR Obecně o soudní moci Soudní moc v české historii Soudní moc v ČR Nálezy ÚS Ústavní soud v ústavním systému ČR Právní úprava Koncepce ÚS obecně Ústavní soud v české historii 155 Charakteristika činnosti Soudce ÚS Orgány ÚS ÚS x jiné ústavní orgány Působnost Ústavního soudu a řízení před ním Obecná úprava řízení před ÚS Jednotlivá řízení před ÚS Kárné řízení Současná situace v

6 OBSAH OBSAH 1.26 Řízení o ústavních stížnostech před Ústavním soudem Rozhodnutí Ústavního soudu a jejich význam v ústavním právu Rozhodnutí ÚS Závaznost rozhodnutí ÚS Prameny ústavního práva v ČR v souvislosti s rozhodovací činností ÚS Význam judikatury ÚS Soustava soudů ČR, jmenování a odvolávání soudců, soudcovské rady Soustava soudů ČR Jmenování a odvolávání soudců 179 Přísedící Soudcovské rady Nálezy ÚS Prostředky kontroly a dozoru v ústavním systému ČR Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) Veřejný ochránce práv (VOP) Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Česká národní banka (ČNB) Státní zastupitelství Územní členění státu a ústavní základy územní samosprávy v ČR Zákonná úprava Územní členění státu X Samospráva Pojmy (obecně) Charakteristika územních samosprávných celků Samostatná působnost územních samosprávných celků Orgány územních samosprávných celků Normotvorba územních samosprávných celků Zásahy státu do samosprávy Nálezy ÚS Zajišt ování bezpečnosti v ČR - ústavní a zákonná úprava Pojetí a význam bezpečnosti státu Mimořádné stavy Subjekty zabezpečující bezpečnost státu Skupina B Státní občanství vznik, právní úprava, zánik Právní úprava státního občanství v ČR Vznik a zánik státního občanství Principy právní úpravy státního občanství v ČR Mezinárodní smlouvy vztahující se k úpravě státního občanství Listina základních práv a svobod vznik, ideové zdroje, postavení v ústavním řádu ČR, obsah, vztah k mezinárodním smlouvám 209 Vznik Listiny Ideové zdroje Struktura listiny Obsah Vztah Listiny a mezinárodních smluv Subjekty práv a svobod v Listině Subjekt práva Dělení subjektů v Listině Jednotlivé subjekty v Listině a práva jim určená Základní práva a svobody pojem, prameny, funkce Právo X svoboda Negativní X pozitivní status práv Základní práva a svobody Hlava II. LZPS, oddíl první: Základní lidská práva a svobody Ideové zdroje Klasifikace základních práv a svobod Obecná ustanovení listiny Obecná ustanovení dle uspořádání v Listině Formy a způsoby omezení základních práv a svobod v ČR; úprava povinností v Listině Povinnosti a omezení základních práv a svobod v ČR Povinnosti a omezení v Listině základních práv a svobod vi

7 OBSAH OBSAH 2.38 Princip rovnosti a zákaz diskriminace, uplatnění v rozhodování Ústavního soudu Princip rovnosti a zákaz diskriminace Rozhodování ÚS Svoboda jednotlivce a její ústavní záruky v ČR Základní práva a svobody obecně Listina základních práv a svobod, Hlava II. Lidská práva a základní svobody Další práva v Listině Některá tato práva jsou dále upravena v zákonech Vlastnické právo a jeho ústavní záruky v ČR Vlastnictví Ústavní vývoj vlastnického práva u nás Ústavní úprava v ČR Mezinárodní úprava Nálezy ÚS Poznámka Politická práva v Listině subjekty, obsah, omezení, soutěž politických sil, záruky Obecná systematika úpravy v Listině Obecná charakteristika politických práv Historie a mezinárodněprávní úprava Subjekty Obsah. 241 Omezení Konkretizace politických práv v běžném zákonodárství Soutěž politických sil Svoboda projevu a právo na informace v ČR Listina základních práv a svobod Svoboda projevu Právo na informace Mezinárodněprávní úprava Nálezy ÚS Petiční právo Ústavní vývoj petičního práva v Čechách od roku Zákonná úprava v ČR Petiční právo v jednacích řádech komor Parlamentu ČR Petiční právo v Evropské unii Petice Petiční právo a ochrana osobních údajů Nálezy ÚS k problematice petičního práva Zvláštní případy užití a úprava petičního práva Shromažd ovací právo Obecná charakteristika 250 Právní úprava Zásahy do výkonu práva shromažd ovacího Porušení předpisů o právu shromažd ovacím Judikatura Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Evropský soud pro lidská práva Sdružovací právo Právní úprava Sdružovací právo Odborové organizace čl. 27 LZPS Sdružování v církvích a náboženských společnostech Sdružování v politických stranách a politických hnutích Srovnání sdružování v politických stranách a v občanských sdruženích Politické strany v právním řádu ČR Právní úprava Ústavní východiska Sdružování v politických stranách a politických hnutích Listina základních práva a svobod Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (zák. č. 424/1991 Sb.) Vztah státu k politickým stranám Vztah občana a politické strany Vznik 259 Zánik vii

8 OBSAH OBSAH Hospodaření stran Nálezy ÚS a rozhodnutí NSS Ústavní ochrana menšin v ČR 262 Historie Ukotvení v ústavním pořádku Ochrana národnostních a etnických menšin Ustanovení Listiny - čl. 24 a Principy sociálního státu v Listině Sociální stát Hospodářská, sociální a kulturní práva (IV. Hlava Listiny) Princip solidarity Sociální funkce vlastnictví 266 Listina čl Charakter sociálních práv dle ÚS (Pl. ÚS 1/08, Pl.ÚS 2/08) Ochrana životního prostředí v Ústavě a v Listině Ústava ČR Listina základních práv a svobod Ochrana životního prostředí v zákonech ČR Principy ochrany životního prostředí Právo na spravedlivý proces v Listině Právo na spravedlivý proces Historie 270 Listina Právo na spravedlivý proces v judikatuře ÚS Prostředky ochrany základních práv a svobod Právo na spravedlivý proces Ústavní soudnictví Mezinárodní soudnictví 275 Správní soudnictví Veřejný ochránce práv (ombudsman) viii

9 Kapitola 2 Skupina B Státní občanství vznik, právní úprava, zánik. Státní občané jsou jedním z hlavních znaků moderního státu. Ve starověkém Římě status civitatis, v českých dějinách inkolát, vznik současného pojmu ze 3. stavu (měšt anstva) během VFR. Státní občanství v moderním slova smyslu, obdobně jako konstitucionalismus, politické strany či práva a svobody jednotlivce, se zformovalo v době buržoazních revolucí, kdy se formuje i to, co označujeme jako moderní stát. Za dob nevolnictví nebyl umožněn svobodný pohyb osob, a proto se tehdy uplatňovala zásada ius soli. Až Ústava Francie z r a později Code Napoleon obnovují zásadu ius sanguinis, když zavádí pojem občanství místo poddanství (termín poddanství nebyl vhodný pro vyjádření rovnosti před zákonem, což byl jeden ze základů vytvářející se občanské společnosti a osvícenských myšlenek). Státní občanství má rozměr nejen vnitrostátní, ale i mezinárodní. Z hlediska právního zakotvení lze říci, že patří do práva veřejného, a v jeho rámci zejména do práva: Ústavního - základy vztahu jedince a státu, vztahy navenek Trestního - stíhání za porušení věrnosti státu, vlastizrada, válečná zrada atd. Správního - evidence obyvatel, státoobčanské řízení, doklady Finančního - poplatky při nabývání, pozbývání a osvědčování SO Mezinárodního veřejného - smlouvy s jinými státy o dvojím občanství, právo na diplomatickou ochranu Mezinárodního soukromého - SO funguje jako hraniční ukazatel Dle právního vztahu fyzické osoby ke státu rozlišujeme tři typy fyzických osob ve státě 1. Státní občan - má specifický státoobčanský poměr ke státu 2. Cizinec - má tentýž poměr jako státní občan, avšak k jinému státu, platí pro něj cizinecký režim, řídí se cizineckým právem 3. Bezdomovec - je bez státoobčanského poměru k jakémukoli státu (apatridé) Problém bipolitismu a apatrismu a) Bipolité - osoby s dvojím státním občanstvím 376 Dítě získá dvojí státní občanství např. proto, že se narodilo rodičům, kteří jsou státními občany státu, jehož právní normy upravující občanství vycházejí z principu ius sanguinis, ale narodí se na území jiného státu, který svojí právní úpravu staví na principu ius soli - narozené dítě tak získává státní občanství státu, jehož občany jsou rodiče, a zároveň občanství státu, na jehož území se narodilo Za dvojí občanství v mezinárodním významu nelze považovat dvojí občanství ve federacích, kdy občan je zpravidla občanem federace i jejího členského státu. Nový rozměr dvojímu občanství dal vznik všech nadstátních útvarů, např. EU, jejíž státní občanství vzniklo podle Maastrichtské smlouvy roku 1992, která byla doplněna smlouvou z Amsterodamu v roce 1997 b) Apatridé - osoby bez státního občanství (bezdomovci) Apatridy se například stávají děti apatridů narozené na území státu, který svojí právní úpravu státního občanství staví výlučně na principu ius sanguinis a děti tak nezískají občanství podle práva žádného státu Nad apatridy není vykonávána diplomatická ochrana, mohou být vyhoštěni, nebo jim nemusí být povolen vstup na území státu Oba tyto jevy se považují za nežádoucí 205

10 2.32. STÁTNÍ OBČANSTVÍ VZNIK, PRÁVNÍ ÚPRAVA, ZÁNIK. KAPITOLA 2. SKUPINA B Právní úprava státního občanství v ČR Ústava ČR (Preambule + Hlava I., čl. 12): 1. Nabývání a pozbývání státního občanství stanoví zákon. 2. Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství. Ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR (čl. 1, odstavec 2) - území a občanství ČSFR nutno interpretovat jako území a občanství ČR (státní občanství ČR vzniklo dne 1. ledna 1969 ustavením Československé federace; zánikem České a Slovenské Federativní Republiky zaniklo i československé státní občanství) Listina základních práv a svobod (Hlava VI., čl. 42): 1. Pokud Listina používá pojmu občan, rozumí se tím státní občan České a Slovenské Federativní republiky. 2. Cizinci požívají na území ČSFR lidských práv a základních svobod zaručených LZPS, pokud nejsou přiznána výslovně občanům. 3. Pokud dosavadní právní předpisy používají pojmu občan, rozumí se tím každý člověk, jde-li o základní práva a svobody, které LZPS přiznává bez ohledu na státní občanství. Nález ÚS č. 207/1994 Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství ČR č. 40/1993 Sb. (zákon, který provádí článek 12 Ústavy) (vychází z několika principů, zejména: primární způsob nabytí občanství ČR je narozením dle ius sanguinis; při posuzování zda je FO státním občanem se postupuje dle předpisů platných v době, kdy mělo dojít k nabytí nebo pozbytí občanství této osoby; jako zásadu sleduje zákonná úprava existenci pouze jednoho státního občanství FO) Zákonem o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. Navazuje na zákon č. 88/1990 Sb., podle něhož osoby, které v letech pozbyly státní občanství ČSR nebo ČSSR propuštěním ze státního svazku nebo odnětím občanství mohly do konce roku 1993 požádat o navrácení občanství ČSFR. Podle tohoto zákona (193/1999 Sb.) osoby, které přišly o státní občanství v souvislosti s propuštěním ze státního svazku nebo díky nabytí nového státního občanství(jiného státu s nímž měla nebo má ČR uzavřenou smlouvu upravující otázku zamezení vzniku dvojího státního občanství), mohly do 5 let od účinnosti zákona nabýt státní občanství ČR na základě prohlášení o státním občanství ČR. (Navrácení státního občanství = repatriace) Novela zákona 193/ č. 46/ retroaktivně umožnila činit opětovné prohlášení bez časového omezení do budoucna. Jak Ústava ČR, tak Listina, oba dokumenty pracují s pojmem občanství jako s pojmem hotovým. Definici pojmu však provedl až Ústavní soud v odůvodnění svého nálezu z 13. září 1994 a charakterizoval jej jako: časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek (nebo vztah či status) fyzické osoby a daného státu. Tím je řečeno zejména, že státní občanství je regulováno právním řádem jednotlivého státu vzniká, trvá i zaniká na základě práva. 377 Žádný stát nemůže existovat, aniž by měl své občany. Tento právní svazek mezi občanem a státem je zpravidla proti vůli fyzické osoby nezrušitelný a na jeho základě vznikají jeho subjektům vzájemná práva a povinnosti (závazky), které tak určují obsah státního občanství. Tyto vzájemné vztahy jsou zejména právo fyzické osoby na ochranu ze strany státu a povinnosti občana jako věrnost státu, závazek k jeho obraně, výkon určitých funkcí a dodržování právních předpisů státu i mimo jeho území. Pojem bývá někdy ztotožňován s pojmem státní příslušnost, ale ten je obsahově širší, nebot do sebe zahrnuje i právnické osoby příslušné k danému státu. Vznik a zánik státního občanství Obecné způsoby vzniku a zániku státního občanství Vznik

11 2.32. STÁTNÍ OBČANSTVÍ VZNIK, PRÁVNÍ ÚPRAVA, ZÁNIK. KAPITOLA 2. SKUPINA B 1. Narozením Právní kultura kontinentální Evropy preferuje zásadu ius sanguinis (právo krve), tedy vznik státního občanství podle pokrevní příbuznosti - podle státního občanství rodičů Právní kultura angloamerická preferuje zásadu ius soli (právo místa), tedy vznik státního občanství podle místa narození 2. Naturalizací (patří sem sňatek, osvojení, určení otcovství, legitimace, udělení státního občanství, přijetí do státní služby, nalezení apod.)x v českém ústavním právu je pojetí naturalizace zúženo jen na nabytí st. občanství udělením, viz níže 3. Opcí - tím se rozumí právo volby mezi dvěmi či více státními občanstvími; nejčastěji se používá při změně suveréna státního území; v případě okupace či anexe cizího státu, je nutno považovat nové vynucené státní občanství okupujícího státu za neplatné Zánik 1. Pozbytím (expatriace) - např. nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost, sňatkem, propuštěním ze státního svazku, prohlášením nabytí státního občanství za neplatné apod. Čl. 15 Všeobecné deklarace lidských práv přijatý Valným shromážděním OSN stanovuje, že nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství - je významnou garancí státoobčanského statusu. Vznik státního občanství ČR Upraveno v Zákoně o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ve znění 379 pozdějších předpisů Fyzické osoby, které ke dni byly státními občany ČR a zároveň státními občany ČSFR, jsou od 1. ledna 1993 státními občany České republiky. Díky novele tohoto zákona č. 194/1999 byl umožněn institut dvojího státního občanství (ale pouze ve vztahu k SR) - státní občané ČR, kteří měli k státní občanství ČSFR a nabyli v průběhu roku 1993 státní občanství SR, nepozbydou našeho státního občanství. primárně se nabývá st. občanství ČR narozením (na jiný způsob nabytí st. občanství není právní nárok) 1. Narozením (filiace) - v ČR dítě nabývá občanství, je-li alespoň jeden z rodičů občanem ČR (ius sanguinis) nebo jsou-li rodiče osoby bez státního občanství (apatridé, apolité - bezdomovci), alespoň jeden z nich má trvalý pobyt na území České republiky a dítě se na jejím území narodí (ius soli) 2. Osvojením - dítě nabývá státního občanství, pokud alespoň jeden jeho osvojitel je státním občanem 3. Určením otcovství - dítě narozené mimo manželství, jehož matka je cizí státní občankou nebo bezdomovkyní ČR a otec státním občanem ČR nabývá státní občanství ČR dnem prohlášení rodičů o určení otcovství nebo dnem právní moci rozsudku o určení otcovství 4. Nalezením na území ČR - fyzická osoba se stává ex lege státním občanem, neprokáže-li se, že nabyla narozením státní občanství jiného státu; důkazní břemeno prokázat občanství jiného státu spočívá na příslušných orgánech 5. Prohlášením ČR Fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem ČSFR, ale neměla ani státní občanství ČR ani státní občanství SR, si může zvolit státní občanství České republiky prohlášením Prohlášení může samostatně učinit fyzická osoba, která nabyla zletilosti (posunutí věkové hranice pro dítě z původních 15 let na 18 let = během účinnosti zákona 40/1993 došlo k několika zpřesněním textu zákona) Rodiče, popř. jeden z nich, mohou do prohlášení zahrnout i dítě, popř. učinit pro dítě samostatné prohlášení Potomci fyzické osoby, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské federativní republiky, ale neměla ani státní občanství České republiky ani státní občanství Slovenské republiky, v linii přímé, kteří nabyli zletilosti, si mohou zvolit státní občanství České republiky prohlášením pouze za předpokladu, že nemají jiné státní občanství. 6. Udělením (naturalizace) - státní občanství ČR lze na žádost udělit osobě, která splňuje tyto podmínky: Má na území ČR ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje Prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství, nejde-li o bezdomovce (osoba bez státního občanství) nebo azylanta 207

12 2.32. STÁTNÍ OBČANSTVÍ VZNIK, PRÁVNÍ ÚPRAVA, ZÁNIK. KAPITOLA 2. SKUPINA B Nebyla v posledních 5 letech trestána za úmyslně spáchaný trestný čin (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů v ČR) Prokáže znalost úředního jazyka (českého) Plní povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, daně, odvody a poplatky Státní občanství uděluje Ministerstvo vnitra ČR (rozhodne do 90ti dnů ve správním řízení, nemusí udělit - prostor pro uvážení) Žádost se podává u úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele K žádosti o udělení státního občanství ČR je třeba připojit zákonem vyžadované doklady a přílohy Manželé mohou podat společnou žádost; rodiče mohou do žádosti zahrnout i dítě; státní občanství ČR lze na žádost zákonného zástupce udělit i dítěti samostatně; ze zákona však jednoznačně nevyplývá, zda-li dítě musí splňovat všechny podmínky pro udělení z logiky věci však vyplývá, že ne (znalost jazyka u malého dítětě, trestní bezúhonnost) MV žadateli vydá Listinu o udělení státního občanství ČR, je přitom povinno posoudit žádost i z hlediska bezpečnosti státu; může si při tom vyžádat stanoviska Policie ČR a zpravodajských služeb ČR Prominutí splnění zákonem stanovených podmínek pro udělení českého státního občanství: Ministerstvo vnitra může (nikoli musí) žadateli prominout splnění podmínek pro udělení českého státního občanství z důvodů stanovených v zákoně; z jiných, než ze zákonem stanovených důvodů, které musí být žadatelem doloženy, nelze splnění uvedených podmínek prominout; prominutí splnění podmínky trestní bezúhonnosti není možné Fyzická osoba, které bylo uděleno státní občanství ČR, nabývá tohoto občanství dnem složení státoobčanského slibu; dítě zahrnuté do společné žádosti, nabývá občanství dnem, kdy jej nabývá aspoň jeden z rodičů; bylo-li státní občanství České republiky tomuto dítěti uděleno samostatně, nabývá je dnem převzetí Listiny o udělení státního občanství ČR Doklady o státním občanství Občanský průkaz Cestovní doklad Osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR Vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden 380 Zánik státního občanství ČR 1. Prohlášením Státní občan ČR, který se zdržuje v cizině a současně je státním občanem cizího státu, může nejdříve dnem, kdy dosáhne zletilosti prohlásit před zastupitelským úřadem, že se vzdává státního občanství ČR Žadatel v prohlášení musí uvést zákonem požadované skutečnosti a připojit zákonem požadované doklady Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou do prohlášení zahrnout i dítě, které je státním občanem současně je státním občanem cizího státu ČR a Zastupitelský úřad České republiky vydá fyzické osobě doklad o pozbytí státního občanství ČR 2. Nabytím cizího státního občanství Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky okamžikem, kdy na vlastní žádost nabyl cizí státní občanství s výjimkou, kdy cizí státní občanství nabyl v souvislosti s uzavřením manželství nebo narozením Pozbytí státního občanství ČR okamžikem nabytí cizího státního občanství na vlastní žádost nelze ztotožňovat se zbavením státního občanství, připuštěným zákony československého státu v letech ; nelze jej ani ztotožňovat s volbou občanství SR ve zvláštním režimu po zániku ČSFR 381 Evidenci osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství ČR, vede příslušný úřad dle trvalého bydliště. Ústřední evidenci FO, které nabyly nebo pozbyly státní občanství ČR, vede Ministerstvo vnitra ČR. Principy právní úpravy státního občanství v ČR 1. Princip individuálního nabývání a pozbývání státního občanství Je vůdčím principem zákona č. 40/1993 Sb., podle něhož se státní občanství nabývá a pozbývá individuálně konkrétními fyzickými osobami, nikoliv skupinami osob

13 2.33. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VZNIK, IDEOVÉ ZDROJE, POSTAVENÍ V ÚSTAVNÍM ŘÁDU ČR, OBSAH, VZTAH K MEZINÁRODNÍM SMLOUVÁM KAPITOLA 2. SKUPINA B Každá fyzická osoba tak státní občanství nabývá popř. pozbývá sama za sebe Zároveň však dochází k jisté kolizi tohoto principu s principem jednotného státního občanství rodiny, a to konkrétně v ustanovení 9, podle kterého je možné do žádosti o udělení státního občanství ČR zahrnout i dítě 2. Princip rovnosti občanů bez ohledu na způsob a čas nabytí státního občanství Naše zákonodárství nerozlišuje občany z hlediska způsobu, kterým nabyli naše státní občanství a doby, kdy se tak stalo Je vyjádřením obecného zákazu diskriminace v souvislosti s pohlavím, rasou, barvou pleti, jazykem, vírou a náboženstvím, politickým či jiným smýšlením, národnostním nebo sociálním původem, příslušností k národnostní nebo etnické menšině, majetkem, rodem nebo jiným postavením, jak je uvedeno v LZPS 3. Princip nepřípustnosti apatrismu Naše státoobčanské předpisy brání tomu, aby někdo zůstal bez státního občanství Viz nabývání státního občanství nalezením (výjimečné uplatnění principu ius soli) 4. Princip vyloučení bipolitismu Naše právní úprava brání vzniku dvojího nebo vícerého státního občanství, nebot to přináší komplikace ve vztazích mezi státy Významnou výjimku představuje již zmíněná možnost dvojího občanství ve vztahu k SR 5. Princip jednotného státního občanství rodiny Jde o snahu chránit rodinný život, který by mohlo rozdílné státní občanství jednotlivých rodinných příslušníků narušit (např. s ohledem na základní právo občana pobývat na území státu, které však není garantováno osobám bez státního občanství tohoto státu) 6. Princip výlučnosti státního občanství ČR Úzce souvisí s principem vyloučení bipolitismu, viz nález č. 207/1994 Sb.: Státní občanství je jednoznačně institutem vnitrostátního práva, ostatní státy jsou vedeny zásadou nevměšovat se do vnitřních věcí státu. Mezinárodní smlouvy vztahující se k úpravě státního občanství Evropská úmluva o státním občanství č. 76/2004 Sb.m.s. Úmluva o státním občanství vdaných žen č. 72/1962 Sb. Úmluva o omezení případů bezdomovectví č. 43/2002 Sb. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti Dle článku 10 Ústavy mají mezinárodní smlouvy v případě rozporu aplikační přednost před vnitrostátním právem. 383 V. Pavlíček a kol., Ústavní právo a státověda, 1.díl, Obecná státověda, Linde Praha a.s 1998; str ; Jan Filip, Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva, MU, Brno, 2004; str. 16, 20, 32-35; NÁLEZ Ústavního soudu ČR č. 207/1994; - Státní občanství České republiky; LZPS;; ÚZ Ústava, Listina základních práv a svobod; 8. seminář s Hřebejkem z ; str. 61, odstavec o Zákoně o státním občanství některých bývalých československých státních občanů (193/1999 Sb.) Listina základních práv a svobod vznik, ideové zdroje, postavení v ústavním řádu ČR, obsah, vztah k mezinárodním smlouvám LZPS - dle čl. 3 a 112 Ú je LZPS součástí ústavního pořádku České republiky (ústava v širším slovasmyslu), Ústavu + Listinu má jen ČR, Francie a Norsko Vztah státu k občanům a dalším subjektům (ostatní FO a PO) upraveno ústavními předpisy Postavení občana ve státě, vztahy stát x občan - zabývá se tím nejen ústavní právo, ale i např. správní a trestní (rozdíl v přístupu, důrazu ve výkladu a stupeň konkretizace) 209

14 2.33. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VZNIK, IDEOVÉ ZDROJE, POSTAVENÍ V ÚSTAVNÍM ŘÁDU ČR, OBSAH, VZTAH K MEZINÁRODNÍM SMLOUVÁM KAPITOLA 2. SKUPINA B Katalog práv a svobod spolu s občanskými povinnostmi vytvářejí status občana, katalog těchto práv obsahuje v ČR především Listina základních práv a svobod, některá práva jsou obsažena v dalších ústavních předpisech, v Ústavě ČR a ÚZ o bezpečnosti ČR, vnitrostátní platnost a přednost před zákonem mají i mezinárodní smlouvy (mezi nimi tedy i mezinárodní smlouvy o lidských právech a zákl. svobodách) Listina je nejen ústavní úpravou práv a svobod, ale také vyjádření hodnotové orientace ústavního řádu ČR a demokratické legitimity moci v ČR, reprezentuje standard lidských práv Listina je součást ústavího pořádku a nemá nadústavní sílu (v letech měla) přímá novleizace čl. 8 odst. 3 (lex posterior) a nepřímá zákonem o bezpečnosti republiky (lex specialis) Listinu tedy lze měnit (ale jen ÚZ) názory na postavení Listiny z hlediska právní síly se liší (např. je to jen deklarace, doporučení/ síla běžného zákona/ nadústavní síla) Pavlíček a parlament: Listina je ústavní zákon, ale není za něj označena (je součástí úst. pořádku, tak to musí být ÚZ) Gerloch: Listina je zákon sui generis, považujeme ji ale za ústavní zákon Práva x povinnosti obsah katalogu práv (= ústavních práv = základních práv) se v různých státech liší, v demokratických státech vždy zahrnují i politická práva občanů, často jsou formulována spolu s občanskými povinnostmi (jejich zařazení do ústavních předpisů prosazovala socialistická právní teorie, též konzervativní státy, normativní škola, na plnění povinností vůči státu jako součást občanských ctností kladly důraz i antické republiky) při utváření Listiny dominovaly ale koncepce liberalistické a individualistické, které úpravu povinností odmítaly (x promítla se ale navzdory tomu idea solidarity do konceptu sociálních práv) obecným ustanovením o vztahu práv a povinností je čl. 4 odst. 1 Listiny, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv, další ustanovení o povinnostech jsou v Listině obsažena jen okrajově (dovodit je můžeme výkladem), teprve ÚZ 110/1998 Sb. byly na ústavní úrovni vyjádřeny další základní povinnosti (branná povinnost, povinnost podílet se na zajišt ování bezpečnosti ČR) Pozn. - pomůcka pro výklad/osvětlení charakteru LZPS ve vztahu k Ústavě (kdyby se u zk někdo ptal, jde spíše o orientační pomůcku než teoretický fakt) oproti Ústavě (která má jakýsi veřejnoprávní charakter, nebot upravuje organizaci státu a pro kterou spíše (spíše než pro LZPS) platí, že je dovoleno, co zákon povoluje) je Listina vnímána jako dokument soukromoprávního charakteru (upravuje práva, svobody a povinnosti jednotlivců, pro ni je typičtější zásada, že je dovoleno to, co přímo nezakazuje), takže v Ústavě spíše hledáme dovolení a v Listině zákazy, nicméně není to absolutní pravda, tyto zásady se vyskytují u obou dokumentů (ale právě ne ve stejné míře) Vznik Listiny po roce 1989 je přijetí ústavní nové úpravy základních práv nutné měla by respektovat Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, její dodatkové protokoly a judikaturu Evropského soudního dvora ve Štrasburku nutná konsensus Federálního shromáždění a obou národních rad, které přišly s vlastními návrhy na tuto úpravu nakonec došlo k vytvoření smíšené pracovní komise složené z poslanců a expertů vytvořen upravený návrh souhrnného zpracování, který byl předložen k projednání na společné chůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů 8. až 9. ledna 1991 byl návrh projednán a přijat LZPS vystupuje jako předpoklad demokratického právního státu, je jakýmsi minimálním standardem (původně republiky mohly tento standard rozšířit, ale nikdy ne eliminovat) ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se Listina uvozuje, ji vybavil v hierarchii právních předpisů nadústavním charakterem 1 odst. 1 Ústavní zákony, jiné zákony a další právní předpisy, jejich výklad a používání musí být v souladu s Listinou základních práv a svobod od vylučuje aplikaci nesouladných předpisů při schvalování Ústavy České republiky je dekonstitucionalizována a je spolu s Ústavou znovu publikována ve sbírce zákonů jako příloha usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení LZPS jako součásti ústavního pořádku ČR, nestojí tedy jako samostatný ústavní zákon

15 2.33. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VZNIK, IDEOVÉ ZDROJE, POSTAVENÍ V ÚSTAVNÍM ŘÁDU ČR, OBSAH, VZTAH K MEZINÁRODNÍM SMLOUVÁM KAPITOLA 2. SKUPINA B Ideové zdroje Výsledkem vědomé i bezděčné kompilace Listina vychází z přirozenoprávního filosofického základu, koncepce přirozených práv člověk byla nejvýznamnějším zdrojem při tvorbě Listiny - v preambuli je uváděna vedle práv občana a svrchovanosti zákona (podstatným zdrojem přirozeného práva byl racionalismus) zároveň nese principy svrchovanosti zákona a právního státu ( pozitivismus), princip solidarity (vůči slabším a v rámci veřejného blaha) v úzkém spojení s povinnostmi v demokratickém státě Listina reprezentuje celosvětové standardy lidských práv Vědomě navazuje na historické vzory Deklarace práv člověka a občana 1789 (přirozená, nezcizitelná a posvátná práva člověka / lidé se rodí a zůstávají svobodni a rovni v právech / meze svobod ve svobodě druhých) Deklarace nezávislosti Spojených států amerických + pozdější dodatky Navazuje na Všeobecnou deklaraci Lidských práv z roku 1948 schválenou na Valném shromáždění OSN (lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti i v právech, jsou nadáni rozumem a svědomím Na tvorbu Listiny taky působily ústavní tradice státu, vzory jiných demokratických států (Německa, USA), i ideje a formulace převzaté z mezinárodních dokumentů o lidských právech, podobu Listiny ovlivnila i politická a sociální filozofie katolicismu a náboženské tradice, z důvodové a zpravodajské zprávy vyplývá i inspirace Paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Paktem o občanských a politických právech, jakož i Úmluvou o lidských právech a základních svobodách a Evropskou sociální chartou (Rady Evropy), interpretace práv a svobod (i povinností) je ovlivňována mimo jiné i mezinárodními závazky ČR, zvláštní význam mají závazky k EU (Listina základních práv EU) Laický stát, odluka od církve Všechny demokratické státy mají upraveny politická práva - ve spojení se suverenitou lidu katalog práv a svobod byl obsažen i v Ústavní listině 1920, nicméně jsou zde rozdíly, 1) LZPS hovoří o lidských, nikoliv občanských právech a svobodách, 2) obsahuje hospodářská a sociální práva, 3) (dle Jiráskové největší rozdíl) většiny práv a svobod se lze domáhat bezprostředně z Listiny (Ústavní listina práva sice zaručila, ale podrobnosti ponechala na zákoně, který byl většinou označen za součást úst. listiny), výjimkou jsou práva vyjmenovaná v čl. 41, kterých je možné se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí (ze semináře Jiráskové) Struktura listiny Preambule 6 hlav - členění dle předmětu a obsahu úpravy Členění lidských práv a svobod z hlediska historického a filosofického vývoje 1. Tradiční liberální svobody autonomie člověka, ochrana před zásahem státu (důstojnost, rovnost, svoboda člověka,...) 2. Politická a občanská práva spojeny se statusem občana a vztahem ke státu (svazek stát x občan na základě občanství, z toho plynoucí práva a povinnosti) 3. Hospodářská, sociální, kulturní individuální X kolektivní jednotlivec (občan, člověk, žena,...) vymezená skupina (např. národnostní menšina jako právně vymezený kolektiv, odborové organizace, náboženská sdružení apod.), pro označení kolektivních práv není určující, jaké množství lidí je uskutečňuje, ale kdo je jejich subjektem (zda individuum - individuální práva, nebo určité společenství = kolektiv - kolektivní práva) vztah indiv. a kolek. práva realizací individuálních práv se tato práva mohou stát kolektivními, a to za předpokladu, že touto realizací vznikne nový subjekt, kterému stát přiznává nějaká práva (individuální - právo projevovat své náboženství svobodně x kolektivní - právo náboženských společností na správu vlastních záležitostí) hmotněprávní X procesněprávní hmota - právo na život, právo vlastnit majetek

16 2.33. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VZNIK, IDEOVÉ ZDROJE, POSTAVENÍ V ÚSTAVNÍM ŘÁDU ČR, OBSAH, VZTAH K MEZINÁRODNÍM SMLOUVÁM KAPITOLA 2. SKUPINA B Status práv proces - práva zadržené osoby, právo na soudní a jinou právní ochranu Práva a svobody vůči státu a jiným subjektům Negativní status Autonomie člověka vůči státu Vyjádření svobody Stát se zdrží zásahů do určitého statusu občana např. nedotknutelnost obydlí 2. Pozitivní status Právo na určité plnění od státu, stát povinen určitá práva zaručit, poskytnout ochranu Př. právo občana na svobodný vstup na území ČR Subjekty práv a svobod viz Obsah Listina vystupuje jako katalog práv a svobod označení též základní práva / ústavní práva Vychází z liberalistické a individualistické koncepce, odmítá tedy úpravu povinností Čl. 4 odst. 1 - Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Povinnosti pouze okrajově - povinná školní docházka Rozšířeno ÚZ 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR - povinnost podílet se na zajišt ování bezpečnosti ČR, povinnost FO při vyhlášení nouzového stavu apod. Vlastní text se skládá z neoznačené preambule a 44 článků rozdělených do 6 hlav Zvláštností preambule a ustanovení společných je fakt, že nebyly změněny, ale text byl ponechán v původní federální podobě Jedenkrát přímo novelizována ÚZ č. 162/1998 Sb. (24 48 hodin, viz čl. 8 odst. 3) Název Listina dán historicky inspirace v Výraz základní práva a svobody nejde Ú o 1920 všechna práva a všechny svobody, které český právní stát chrání, ale jde o nejvýznamnější práva a svobody, nebo takové, které tvoří základ pro práva a svobody ostatní a jsou zdrojem pro práva a svobody další rozdíl mezi právem a svobodou se v praxi neuplatňuje Subjektivní právo je zpravidla nárokem vůči státu, který má práva zaručit a blíže upřesnit Svobodou se rozumí sféra autonomie člověka, do které nemá nikdo zasahovat, leda na základě zákona a v ústavních limitech Liberalistické pojetí práv a svobod - individuum svobodné od vlády státu X demokratické pojetí práv a svobod - individuum podílející se na vládě ve státě Výkon práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, z důvodu mravnosti nebo práv a svobod druhých Terminologie nerozlišuje lidská práva a práva občanská, i když se v Listině objevují práva podmíněná občanstvím Nelogičnost - hlava druhá Lidská práva, oddíl prvý základní lidská práva z označení by vyplývalo, že obsahem mají být práva každé FO X v oddíle nazvaném základní lidská práva (článek 14) formulace práva občana na svobodný vstup na území ČR, zákaz nuceného opuštění vlasti a zvláštní podmínky pro vyhoštění cizinců 390 Preambule Zdůrazňuje přirozená práva člověka, práva občana a svrchovanost zákona Navazuje na demokratické a samosprávné tradice našich národů, právo na sebeurčení

17 2.33. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VZNIK, IDEOVÉ ZDROJE, POSTAVENÍ V ÚSTAVNÍM ŘÁDU ČR, OBSAH, VZTAH K MEZINÁRODNÍM SMLOUVÁM KAPITOLA 2. SKUPINA B Hlava první obecná ustanovení Zakotvuje zásady, na nichž jsou práva a svobody založeny rovnost, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost, nezrušitelnost Zásady demokratického právního státu, zákaz odnárodňování, způsob ukládání povinností a omezení základních práv 392 Hlava druhá - Lidská práva a základní svobody Základní lidská práva a svobody Způsobilost mít práva pro každého, právo na život, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, osobní svoboda, zákaz nucených prací nebo služeb, zachování lidské důstojnosti, osobní cti dobré pověsti a ochranu jména, právo vlastnit majetek, nedotknutelnost obydlí, neporušitelnost listovního tajemství ani písemností a záznamů, svoboda pohybu a pobytu, svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby a svoboda projevovat náboženství nebo víru Politická práva Svoboda projevu a právo na informace, petiční právo, právo pokojně se shromažd ovat, právo svobodně se sdružovat, právo podílet se na správě veřejných věcí, ochrana svobodné soutěže politických sil a právo odporu proti odstraňování demokratického řádu, lidských práv a základních svobod Hlava třetí práva národnostních a etnických menšin příslušnost k menšině (národnostní, etnické,... ) nesmí být nikomu na újmu občanům tvořící menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyce, sdružovat se v národnostních sdruženích a další práva stanovená zákonem Hlava čtvrtá hospodářská, sociální a kulturní práva Právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, právo svobodně se sdružovat na ochranu hospodářských a sociálních zájmů v odborových organizacích, právo na stávku, právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky, právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky žen, mladistvých a osob zdravotně postižených, právo na přiměřené hmotné zajištění ve stáři a při nezpůsobilosti pracovat nebo při ztrátě živitele, právo na ochranu zdraví a na zdravotní péči Ochrana rodičovství a rodiny, zvláštní ochrana dětí a mladistvých, zvláštní péče o ženy v těhotenství, právo na vzdělání, ochrana výsledků tvůrčí duševní činnosti a právo na příznivé životní prostředí Hlava pátá právo na soudní a jinou právní ochranu Zásada, že každý se může domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu Zakotvuje některé procesní zásady činnosti soudů Jen soud rozhoduje o vině a trestu Hlava šestá ustanovení společná Obsahuje některé výkladové a procesní přístupy k ustanovením LZPS Právo azylu pro pronásledované cizince Vztah Listiny a mezinárodních smluv V ČR podle čl 112 Ústavy jsou mezinárodní smlouvy součástí právního řádu ČR, ale ne ústavního pořádku mezinárodní smlouvy však mají podle čl. 10 Ústavy aplikační přednost před zákonem

18 2.34. SUBJEKTY PRÁV A SVOBOD V LISTINĚ KAPITOLA 2. SKUPINA B existuje spor, zda mezinárodní smlouvy stojí v hierarchii mezi zákony a ústavním pořádkem, nebo mají přednost i před ústavním pořádkem, tedy i před LZPS Při vzniku LZPS mají vliv ústavní tradice některých států (např. USA, Německa) a ideje z mezinárodních dokumentů o lidských právech Inspirace Paktem o hospodářských, sociálních a politických právech a Paktem o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.) Úmluvy Rady Evropy - zejména Úmluva o lidských právech a základních svobodách a Evropská sociální charta (obě ratifikovány až po přijetí LZPS) Interpretace práv a svobod (i povinností obsažených v ústavním pořádku) je ovlivněna mezinárodními závazky ČR Zvláštní význam mají ty vztahující se k integračním seskupením, zejména k EU Amsterodamská smlouva zdůrazňuje význam základních sociálních práv obsažených v Evropské sociální chartě z roku 1961 a v Chartě základních sociálních práv Společenství z roku 1989 Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise vyhlásily v roce 2000 Chartu základních práv EU ČR vyjednává výjimku (ta je vyjednaná Polsku a VB) Vyjadřuje hlavní společné hodnoty - lidská důstojnost, svoboda, rovnost, solidarita (tyto 4 + občanství a spravedlnost tvoří jejích 6 kapitol, rozdělených do 50 článků) Některé z práv uvedených v Chartě nejsou v ústavním pořádku ČR vyjádřeny (např. práva v lékařství a biologii, práva starších osob, integrace postižených osob, ochrana spotřebitele,...) Pracuje s pojmem společné hodnoty místo přirozená práva Vyzývá členské státy k respektování hodnot a k jejich uplatnění ve vnitrostátních právních řádech, respektuje však kulturní odlišnosti a národní identitu pro zájemce: A. Gerloch, J. Hřebejk, V. Zoubek: Ústavní systém České republiky; Prospectum, Praha, 4. vydání, str ; J. Jirásek: Listina a současnost; Iuridicum Olomoucense, Olomouc, 1. vydání, str. 5-9; Václav Pavlíček a kol.: Ústavní právo a státověda, II. díl, část 2., Linde, Praha, str Subjekty práv a svobod v Listině Subjekt práva Pojem subjekt práva souvisí s právní subjektivitou, což je způsobilost mít práva a povinnosti Adresáti právních norem V zásadě se dělí na fyzické a právnické osoby Dělení subjektů v Listině Pokud jde o subjekty práv a svobod, Listina rozlišuje tyto kategorie práv: pro všechny lidi práva liská 2. pro občany práva občanská 3. pro některé skupiny osob (nebo občanů) tato práva slouží k vyrovnání jejich objektivními faktory založené nerovnosti (př. osoby zdravotně postižené, příslušníci národnostních menšin atd.) 4. jen pro cizince práva cizinců 5. pro právnické osoby nebo kolektivy (sdružení) fyzických osob - práva kolektivní 6. pro všechny subjekty osoby fyzické i právnické Jednotlivé kategorie se ovšem často překrývají Většina práv a svobod je v Listině koncipováno jako práva jednotlivců (individuální) 214

19 2.34. SUBJEKTY PRÁV A SVOBOD V LISTINĚ KAPITOLA 2. SKUPINA B Jednotlivé subjekty v Listině a práva jim určená a) Všichni lidé //** lidská práva Na ně se vztahuje převážná část všech práv a svobod v Listině Přirozenoprávní povaha těchto práv a svobod vyjadřují postavení či právo každé lidské bytosti (právo na život, svoboda myšlení, svědomí...) I práva a svobody označené tímto pojetím jako přirozené jsou právně vynutitelné jen proto, že jsou v pozitivním právu vyjádřeny a jsou stanoveny procesní způsoby k jejich ochraně Pro ně v Listině platí: čl.1 LZPS: **// Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. čl. 2 odst.3 LZPS: Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. zásada legální licence čl. 5 LZPS: Každý je způsobilý mít práva. subjektem práv může tedy být každý čl. 6 LZPS: právo na život právo na život má každý lidský život je hoden ochrany již před narozením nikdo nesmí být zbaven života, trest smrti se nepřipouští čl.7 LZPS: nedotknutelnost osoby nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena, omezena může být v případech stanovených zákonem zákaz mučení a krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu čl. 8 LZPS: osobní svoboda nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem stanoveným zákonem čl.9 LZPS: zákaz nucených prací zákaz nucených prací nebo služeb pro všechny nevztahuje se na (odst.2): práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu, vojenskou službu, službu vyžadovanou zákonem v případě živelných pohrom a jiných neštěstí a jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých čl.10 LZPS: ochrana soukromí právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jména právo na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého a rodinného života právo na ochranu před neoprávněným shromažd ováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě čl.11 LZPS: právo vlastnit majetek vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah o ochranu záruka dědění čl.12 LZPS: nedotknutelnost obydlí do obydlí není dovoleno vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí domovní prohlídka přípustná pouze pro trestní řízení na písemný a odůvodněný příkaz soudce čl.13 LZPS: listovní tajemství čl. 14 LZPS: svoboda pohybu a pobytu odst. 2: každý, kdo se oprávněně zdržuje na území ČR, má právo je svobodně opustit čl.15 LZPS: svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání + svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby čl. 16 LZPS: právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru čl.17 LZPS: svoboda projevu + právo na informace nepřípustnost cenzury lze omezit zákonem (odst.4) čl. 18 LZPS: petiční právo

20 2.34. SUBJEKTY PRÁV A SVOBOD V LISTINĚ KAPITOLA 2. SKUPINA B čl. 19 LZPS: právo shromažd ovací čl. 20 LZPS odst.1: právo svobodně se sdružovat čl.26 LZPS: právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu + právo podnikat + právo na práci čl.27 LZPS: právo sdružovat se na ochranu hospodářských a sociálních zájmů čl. 30 odst.2 LZPS: pomoc v hmotné nouzi zajištění základních životních podmínek čl.31 LZPS: ochrana zdraví čl.33 odst.1 LZPS: právo na vzdělání povinná školní docházko po dobu stanovenou zákonem (ZŠ) čl.35 LZPS: právo na příznivé životní prostředí + včasné info o stavu živ.prostř. a přírodních zdrojů čl.36 LZPS: soudní ochrana čl.37 LZPS: právo odepřít výpověd, která by způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě či blízké osobě, právo na právní pomoc čl. 38 LZPS: právo na veřejné projednání věci veřejnost může být vyloučena v zákonem stanovených případech b) Občané občanská práva a občanské povinnosti Status občana v sobě zahrnuje práva i povinnosti Je dán příslušností ke státu a tento vztah je upraven právem Pouze občané mají právo (někdy i povinnost) podílet se na správě svého státu Stát je povinen svým občanům poskytnout ochranu Podle čl.42 odst.1 LZPS se jedná o občana ČR Pro ně v Listině platí: čl. 14 odst. 4 LZPS: právo na svobodný vstup na území státu občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti ve své vlasti není občan hostem nemůže být tedy vyhoštěn čl. 20 odst.2 LZPS: jen občané mají právo zakládat politické strany a sdružovat se v nich čl.21 LZPS: podíl na správě veřejných věcí občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců odst.4 - rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím Volební právo V Ústavě zakotveno, že volit může každý občan ČR, který dosáhl 18 let (čl.18 odts.3 Ú) Listina pak říká, že volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním (čl.21 odst.3 LZPS) Do PS a Senátu mohou být voleni jen občané ČR Občané mají právo postavit se proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a svobod založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a použití zákonných prostředků jsou znemožněny Ze vztahu občanů ke státu vyplývají i některá sociální práva, která jsou určena pouze občanům: Hmotné zabezpečení: čl.26 odst.3 + čl.30 odst.1 LZPS Občany, kteří nemohou bez své viny vykonávat právo na práci, stát přiměřeně zabezpečí Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci či ztrátě živitele Čl.31 LZPS: právo na bezplatnou zdravotní péči za základě veřejného zdravotního pojištění a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon Čl.33 odst.2 LZPS: právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách a podle schopností občana a možností společnosti i na VŠ Zatímco právo na vzdělání má každý, právo na bezplatné vzdělání mají pouze občané Vzdělanost národa je považována za věc veřejného zájmu, který je zajišt ován státem povinná školní docházka c) Některé skupiny obyvatelstva Subjektem těchto práv jsou bud jednotlivci tvořící danou menšinu nebo daná menšina jako celek

Státní občanství vznik, právní úprava, zánik. veřejného Problém bipolitismu a apatrismu a) Bipolité Apatridé

Státní občanství vznik, právní úprava, zánik. veřejného Problém bipolitismu a apatrismu a) Bipolité Apatridé Státní občanství vznik, právní úprava, zánik. Státní občané jsou jedním z hlavních znaků moderního státu. Ve starověkém Římě status civitatis, v českých dějinách inkolát, vznik současného pojmu ze 3. stavu

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Čl. 12 Ústavy: 1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. 2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Čl. 12 Ústavy: 1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. 2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady. ČÁST PRVNÍ Nabývání státního občanství

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady. ČÁST PRVNÍ Nabývání státního občanství Systém ASPI - stav k 20.2.2007 do částky 12/2007 Sb. a 9/2007 Sb.m.s. Obsah a text 40/1993 Sb. - poslední stav textu Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon č. 40/199 Zákon o svobodném Sb., přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ve znění zákona č. 272/199 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č.

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Cílová skupina a legislativa

Cílová skupina a legislativa Cílová skupina a legislativa zákony kde se vyskytuje slovo "bezdomovec" 74/1946 Sb. o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti 179/1946 Sb. o udělení státního občanství krajanům z Maďarska

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Správn vní právo JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Vnitřní správa 1. Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva Matriky, jméno a příjmení Evidence obyvatel Občanské průkazy a cestovní doklady Cizinecké

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Udělení státního občanství České republiky 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící na území

Více

Prameny správního práva. Olga Pouperová

Prameny správního práva. Olga Pouperová Prameny správního práva Olga Pouperová Prameny práva Ve formálním smyslu pouze psané právo (právní předpisy, tzn. obecně závazné předpisy) normativní právní akty + některé mezinárodní smlouvy V materiálním

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Zákon č. 186/2013 Sb., Účinnost od

Zákon č. 186/2013 Sb., Účinnost od Porada dne 20. 12. 2013 Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Účinnost od 1. 1. 2014 1 Základní principy, na

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Předmluva Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie Vývoj právní filozofie... 15

Předmluva Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie Vývoj právní filozofie... 15 O bsah Předmluva...11 Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie... 13 2 Vývoj právní filozofie... 15 2.1 Vývoj přirozenoprávní filozofie...15 2.1.1 Sofisté... 15 2.1.2 Platón... 16

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR.

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR. STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR Nabývání státního občanství ČR Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství. Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence

Více

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 04. Základní informace k životní situaci Prohlášením o nabytí státního občanství

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. ZÁKLADNÍ POJMY právo: pozitivní (ius positivum) x přirozené (ius naturale) objektivní x subjektivní právní řád v rámci státu právní systémy ( sdružují podobné

Více

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s.

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní vývoj a ústavní systém ČR 2 Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámení s ústavním systémem České republiky a jeho komparaci s některými

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-10 Výchova k občanství Dělba moci Mgr. Vilém Nejezchleb ÚSTAVA Ústava České republiky obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených

Více

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje Otázka: Základní pojmy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): bezejmenna Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje stát v určité formě a při jejich porušení

Více

Funkce práva, právní řád

Funkce práva, právní řád STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Funkce práva, právní řád VY_32_ INOVACE _06_107 Projekt MŠMT EU peníze středním školám

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel

2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel TEORIE PRÁVA 2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel PRAMEN PRÁVA Pramen práva je pojem, který označuje vnější formu, kterou jsou sdělovány právní normy (formální pojetí pramenů práva) zdrojem obsahu právních

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 827/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 827/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 827/0 Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Zástupce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 188/0 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní

Více

Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontrol

Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontrol Kontrola veřejné správy Pojem kontroly při kontrole se porovnává stav skutečný se stavem žádoucím druhy kontroly: vnitřní a vnější předběžná, průběžná a následná fáze kontroly: verifikace a kvalifikace

Více

praktikum z ústavního práva

praktikum z ústavního práva praktikum z ústavního práva Vlastislav Man Karel Schelle 6. doplněné a aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Vlastislav Man, Karel Schelle 2012 ISBN 978-80-7418-149-8 Obsah Seznam některých

Více

Návrh schvalovacího usnesení:

Návrh schvalovacího usnesení: FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy 1. MATRIKA vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost tři

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Citace: 320/2016 Sb. Částka: 125/2016 Sb. Na straně (od-do): 4869-4871 Rozeslána

Více

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo JUDr. Klára Svobodová Manželské právo způsobilost uzavřít manželství podmínky platnosti manželství forma uzavření manželství osobní vztahy mezi manželi majetkové

Více

ÚSTAVNÍ POMĚRY ČESKOSLOVENSKA...

ÚSTAVNÍ POMĚRY ČESKOSLOVENSKA... Obsah PŘEDMLUVA.......................................... 11 1. ÚSTAVNÍ PRÁVO................................. 13 1.1. Předmět ústavního práva....................... 13 1.2. Subjekty ústavního práva.......................

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 186/2013 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací Politická práva v ČR JUDr. Tomáš Pezl pátek 20. března 2009 Program Právo petiční Právo shromažďovací Právo na odpor Právo sdružovací Petiční právo Čl. 18 LZPS Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,v

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

ZÁKON. ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

ZÁKON. ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 186 ZÁKON ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.) Hlava druhá: Lidská práva a základní svobod:oddíl druhý: Politická práva: čl.

Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.) Hlava druhá: Lidská práva a základní svobod:oddíl druhý: Politická práva: čl. Politická práva v Listině Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.) Hlava druhá: Lidská práva a základní svobod:oddíl druhý: Politická práva: čl. 17 23 Obecná systematika úpravy v Listině Nejprve

Více

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor *MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 5047-30/VS-2010 Praha 20. ledna 2011 Počet listů: 5 Rozeslat dle rozdělovníku INFORMACE

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

Mgr. Daniella Sarah Chocholová

Mgr. Daniella Sarah Chocholová Mgr. Daniella Sarah Chocholová Sankce v ÚP v pozitivním slova smyslu potvrzení, schválení aktu či jednání př. ústavní monarchie, kde monarcha sankcionuje parlamentem přijaté zákony podmínka platnosti př.

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 As 97/2010-64 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA STUDIJNÍ TEXTY PRO PŘÍPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ ČÁST ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY

VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA STUDIJNÍ TEXTY PRO PŘÍPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ ČÁST ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA STUDIJNÍ TEXTY PRO PŘÍPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ ČÁST ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY OBSAH Úvod str. 3 Zvláštní část úřednické zkoušky str. 4 1. Matrika a sbírka listin str. 5 2. Státní občanství str.

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Odborná konferencia a Snem APÚMS SR 9. - 11. apríla 2014 Grand hotel Permon /Podbanské/ Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR Ing.

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více