VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V České Lípě dne

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle školského zákona č. 56/4 Sb. Výroční zpráva byla projednána a schválena členy školské rady dne Výroční zprávu předkládá : Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy. Jména pracovníků školy byla ve výroční zprávě zveřejněna s jejich souhlasem, ( viz zápis pedagogické rady ze dne ). Součástí výroční zprávy je výroční zpráva za rok o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.6/999 Sb. Samostatnou přílohou výroční zprávy je zpráva o hospodaření školy za rok, kterou vypracovala sekretářka paní Romana Zahrádková.

3 Obsah: strana... Základní údaje o škole Název školy a adresa školy Ostatní údaje Vzdělávací programy Zvolený vzdělávací program a jeho specifika Učební plány Přehled volitelných a nepovinných předmětů Vzdělávací strategie ŠVP Hodnocení tvorby Statistické údaje o žácích Základní údaje o počtu tříd a žáků Údaje o zápisu žáků do prvních tříd Počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia Přehled o žácích končících povinnou školní docházku Žáci odcházející do středních škol a učilišť Přehled o žácích přijatých do 3. třídy s RVJ Popis personálního zabezpečení činnosti školy Počty pracovníků Platové podmínky pracovníků Odborná kvalifikace pracovníků Údaje o pedagogických pracovnících k Přehled pedagogických pracovníků Údaje o dalším vzdělávání PP, personálním a odborném rozvoji Hodnocení DVPP za školní rok / Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy žáků Přehled prospěchu školy za školní rok /3 Údaje o opravných zkouškách Rozbor chování Souhrnná statistika tříd za. pololetí školního roku Počet omluvených a neomluvených hodin Řízení školy Organizační systém školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro šk. rok /3 Školská rada Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše ( SR ) Poradenské služby Primární prevence Výchovné poradenství Činnost školní psycholožky Environmentální výchova Rozhlasová rada Správce počítačové sítě BOZP a PO

4 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Údaje o dalších aktivitách školy Projekty, granty Aktivity školní družiny a školního klubu Údaje o činnosti školní jídelny a školní kuchyně Kroužky, zájmové útvary Testování žáků Přehled školních a mimoškolních aktivit, vzdělávací akce, exkurze Přehled sportovních akcí školy Přehled úspěchů školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při vzdělávání Údaje o prezentaci školy na veřejnosti Cíle a úkoly vzdělávání Tendence vzdělávací politiky školy Dlouhodobé cíle a úkoly Základní údaje o hospodaření školy 44. Výroční zpráva za rok o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.6/999 Sb Přílohy č

5 . Základní údaje o škole. Název a adresa školy Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace Čestný název Základní škola Dr. Miroslava Tyrše škole obnovilo a propůjčilo MŠMT ČR v roce 99.. Ostatní údaje Právní forma : příspěvková organizace Údaje ze zřizovací listiny : Změna zřizovací listiny byla schválena dne na základě usnesení ZM Česká Lípa č. 68/9c) s účinností od..9. Údaje z rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol : Od.. 3 bylo ke škole přiřazeno odloučené pracoviště - školní jídelna. Nové rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení školy do školského rejstříku je v evidenci pod č.j. 353/-6. Obor vzdělávání: Základní škola 79--C/, studium denní, 9 let. IČO : IZO zařízení : Zřizovatel : město Česká Lípa Adresa zřizovatele : náměstí T.G. Masaryka Česká Lípa Ředitel školy : Mgr. Antonín Lačný od Statutární zástupce, zástupce pro. stupeň. Mgr. Lubomíra Hejnová Zástupce pro. stupeň: Mgr. Jiří Ort Kontakt: tel: web.: Školská rada: zvolena 5.. Předseda školské rady: MUDr. Zuzana Nešněrová Typ školy : úplná základní škola s. 9. ročníkem Škola sdružuje :. Základní škola kapacita: 69 žáci IZO: Školní družina kapacita: 5 žáků IZO: Školní klub kapacita: 6 žáků IZO: Školní jídelna IZO: Vzdělávací programy. Zvolený vzdělávací program a jeho specifika Vyučujeme v souladu s RVP pro ZV podle vlastního ŠVP pro ZV Škola jazykům otevřená vydaného dne.9.9. Jako nadstandardní nabídka je již mnoho let na této škole nabízena rodičům možnost zařadit nadané děti do třetí třídy s rozšířenou výukou jazyků (dále jen RVJ). Ve školním roce /3 byla otevřena jedna 3. třída s výukou AJ. Tato výuka je zajištěna kvalifikovanými učiteli s příslušnou aprobací. Od šestého ročníku je v této výběrové třídě vyučován druhý cizí 5

6 jazyk - NJ. Třídy s RVJ mají upravený učební plán, který odpovídá dokumentům schváleným a vydaným MŠMT a RVP ZV. V ostatních běžných třídách byla výuka anglického jazyka zajištěna povinně od 3. ročníku s dotací tří hodin týdně, které jsou pevnou součástí týdenního učebního plánu, dále jako volitelný od. ročníku výuka anglického jazyka s dvouhodinovou týdenní dotací. Od škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola jazykům otevřená, který byl v roce 9 upraven. Ve školním roce /3 se vyučovalo podle tohoto vzdělávacího programu ve všech ročnících.. Učební plány Učební plány ve školním roce /3: a) učební plány běžné třídy Ročník Český jazyk Něm. / angl. jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Informatika Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů ,5, ,5 3,

7 b) ročník - pro třídy s rozšířeným vyučováním cizích jazyků Ročník Český jazyk a literatura Německý jazyk Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Výchova ke zdraví Výchova k občanství Informatika Občanská výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie Volitelný Týdenní dotace povinných předmětů ,5, Přehled volitelných předmětů /3 Volitelné předměty : Komunikace v angličtině. a. ročník Komunikace v mateřském jazyce. a.ročník Ruský jazyk 7. až 9.ročník Informatika - 7. až 9. ročník Fyzikální praktika 7. až 9. ročník Cvičení z matematiky - 7. až 9. ročník Matematická cvičení 9.ročník Cvičení z Českého jazyka 9. ročník.4. Vzdělávací strategie ŠVP /3 ŠVP je dokument, který kolektiv pedagogů školy zpracoval a aktualizoval podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod metodickým vedením ředitele školy Mgr. Antonína Lačného, koordinátorky pro. stupeň Mgr. Moniky Kalenské a koordinátorky pro.stupeň Mgr. Jany Slaboňové, a to v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných. Společné výchovné a vzdělávací strategie které směřující k cílům základního vzdělávání (ZV) a tím k utváření klíčových kompetencí žáků jsou zajištěny promyšlenými a koordinovanými didaktickými prostředky, od výuky 7

8 jednotlivých předmětů, přes začlenění průřezových témat, která jsou formativním prvkem ZV v okruzích aktuálních problémů současného světa, až po krátkodobé i dlouhodobé projekty, které jsou každoročně školou realizované a probíhají buď jednotlivých předmětech nebo v rámci realizace mezipředmětových vztahů, směřují k aktivnímu přístupu žáků k poznávání a řešení problémů i k rozvoji jejich kritického myšlení. Škola vytvořila takový ŠVP, aby práce učitele spočívala v tom, že účinně vede žáka k získání klíčových kompetencí a očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů. Obsah učiva všech předmětů, které má škola zařazeny ve školním učebním plánu (ŠUP), jsou nedílnou součástí ŠVP a učebních osnov (UO). ŠVP je zpracováván v souladu s RVP ZV pro celé období základního vzdělávání. ŠVP je vytvářen jako relativně stálý materiál, jehož případné změny v učebním plánu a v učebních osnovách nesmí zasáhnout negativně do vzdělávání žáků v určitém započatém cyklu. Dodržuje strukturu stanovenou RVP a je upravován dle jeho aktualizací. Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou průběžně kontrolovány a následně upravovány tak, aby odpovídaly nejen aktuální verzi RVP, ale i standardům jednotlivých předmětů, které doporučuje MŠMT. V letošním školním roce takto byly průběžně kontrolovány učební osnovy předmětů matematika, český jazyk, anglický jazyk a výuka těchto předmětů zcela odpovídá jejich standardům, které jsou od.9.3 nedílnou součástí RVP ZV (příloha č.). Tento fakt bude od.9.3 zapracován v dodatku našeho ŠVP v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie. Změny RVP ZV platné od.9.3 jsme se rozhodli zapracovat formou jednoho dodatku (namísto toho, abychom vytvářeli celé nové ŠVP) na základě doporučení lektorů NÚV, s nimiž jsme nastalé změny konzultovali osobně a účastnili se školení vztahujících se k této problematice. Činnost realizačního týmu byla ve školním roce /3 zaměřena především na tyto aktivity:. Pečlivé prostudování změn RVP ZV, platné od Telefonické a osobní konzultace se zaměstnanci MŠMT a akreditovanými lektory NÚV. 3. Účast na kurzech DVPP se zaměřením na zapracování změn v RVPZV do příslušného ŠVP. 4. Koordinátorky zorganizovaly školení PP zaměřené na zapracování změn do UO a TP příslušných předmětů a k tomuto školení vytvořily veškeré potřebné materiály. 5. Následná kontrola zapracovaných změn v rámci UO jednotlivých předmětů. 6. Tvorba UO pro nově nabízený předmět Ruský jazyk, který je nabízen jako volitelný předmět od 6. Ročníku ve třídách s RVJ 7. Tvorba tabulace UP tak, aby byl v souladu s RVP ZV platným od Průběžně plnit další úkoly spojené s tvorbou ŠVP. 8

9 .5. Hodnocení tvorby ŠVP Realizační tým pro. a. stupeň pokračoval ve své činnosti. Celoroční činnost byla zajišťována ředitelem školy, koordinátorkami pro. a. stupeň. Byly dodrženy zásady pro zpracování ŠVP podle RVP. Koordinátorky ŠVP realizovaly pravidelné schůzky k tvorbě všech vzdělávacích oblastí a průřezových témat obsažených v RVP a prováděly kontrolu jejich zařazení v ŠVP. Pravidelně zaznamenávaly návrhy k úpravám UO jednotlivých předmětů a zapracovávaly je do jejich aktuálních verzí. Pedagogům je při práci v programu SMILE poskytována potřebná pomoc. Učební osnovy byly porovnány se vzorovými učebními osnovami doporučenými MŠMT a následně byla provedena úprava stávajících UO tak, aby ve školním roce 3/4 bylo doporučení MŠMT akceptováno. ŠVP je zpracováván na PC v programu SMILE a je veřejně přístupný na internetových stránkách školy. Koordinátorky pro. a. stupeň absolvují průběžná interaktivní školení pořádaná firmou VRK, která dodala škole editor SMILE. Vzájemná spolupráce pedagogů a koordinace jejich činnosti tvorby ŠVP probíhala po celý školní rok na výborné úrovni. V březnu 3 se uskutečnilo školená PP, na kterém byli informováni o změnách v RVP ZV a bylo jim poskytnuto odpovídající informační i technické zázemí k jejich zapracování do UO příslušných předmětů. Koordinátorky ŠVP absolvovaly seminář NÚV, který se vztahoval k problematice zapracování změn RVP ZV do ŠVP, případné nejasnosti dále konzultovaly s Mgr. Uhlíkovou (MŠMT) a s akreditovanou poradkyní NÚV PhDr. Romanou Lisnerovou. Všechna jejich doporučení byla následně zapracována. Na konci školního roku /3 vedení školy a realizační tým společně provedli analýzu postupu tvorby ŠVP a úprav s ní související. Byly zrevidovány a zkontrolovány úpravy UO jednotlivých předmětů, v nichž proběhly úpravy, dále byla vytvořena tabulace učebního plánu odpovídající změnám požadovaným ve školním roce 3/4 a zpracován dodatek ŠVP, který popsané změny reflektuje. Se zapracováním změn budou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci na pedagogické radě a členové školské rady a zástupců rodičů nejpozději na podzim školního roku 3/4. 3. Statistické údaje o žácích 3. Základní údaje o počtu tříd a žáků k Počet tříd 5 Počet žáků 586 Průměr žáků na třídu 3,44 Průměr žáků na učitele,7 9

10 3. Údaje o zápisu žáků do prvních tříd základní školy k Zapsáno celkem dětí Z toho loňských odkladů Povolen odklad šk.docházky Přijato obvodových dětí Přijato mimoobvodových dětí Celkem přijato žáků k Počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia /3 Třída B 5.C 3 Celkem 4 Přehled o žácích končících povinnou školní docházku /3 Třída Počet žáků A 9.A 9.B 9.C 5 8.A 8.B 7.A celkem 69 Žáci, kteří odcházejí do středních škol a učilišť /3 Třída A. 3 9.ročník 8.ročník 7.ročník celkem Třída B. Třída C. 5 5 Celkem Přehled o žácích, kteří byli přijati do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků /3 Počet přihlášených žáků Z toho z této školy Z toho z jiné školy Počet přijatých žáků Přijato z jiné školy Popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Počty pracovníků (učitelé, vychovatelky, ostatní nepedagogičtí pracovníci k 3.6.3) Učitelé Vychovatelky Ostatní zaměstnanci Celkem

11 4. Platové podmínky pracovníků ( k 3.. ) Rok Celkový počet pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagog.pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagog.pracovníků

12 4.3 Odborná kvalifikace pracovníků v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/5 Sb Pracovník ředitel statutární zástupce ŘŠ zástupce ŘŠ učitel vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka ekonomka sekretářka, personalistka školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí ŠJ kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka hlavní kuchařka Vzdělání VŠ - Tv, Bv VŠ -.st. VŠ - vzděl.dosp. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VS -.st. VŠ -.st. VŠ - TV, Z VŠ - Bc.-.st. VŠ - Hv, Nj, Rj VŠ - Ch, Př VŠ - Aj, Vv, Rj VŠ - Čj, Ov VŠ - Čj, Nj VŠ - Pedagogika pro SŠ VŠ - M, Aj VŠ - Čj, Hv VŠ - Čj, D VŠ - Z, Tv VŠ -.st. SŠ - M, F, D, Z, Rv VŠ -.st. VŠ-ing., M,Př VŠ - M, Inf VŠ - Rj, Vv VŠ - Aj, Ov VŠ - Tv, Z SpdgŠ SpdgŠ SpdgŠ SpdgŠ SpdgŠ SŠ SŠ SŠ SOU SOU ZŠ SOU ZŠ SOU ZŠ SOU SŠ SOU SOU ZŠ SOU SOU SOU Délka praxe

13 4.4 Údaje o pedagogických pracovnících k OK Počet nových absolventů PF Celkem / žen OK bez OK Z toho ukončený PP Do 3-ti let 3-4 let Celkem / Celkem / žen žen 3/3 6/5 / 4-5 let Nad 5 let Důchodců Celkem / Celkem / Celkem / žen žen žen / / / 3/3 / / / Vysvětlivky: OK - odborná kvalifikace PP pracovní poměr PF pedagogická fakulta magisterské studium 3

14 4.5 Přehled pedagogických pracovníků : Mgr. Ajšmanová Kamila Mgr. Bakalová Jitka Mgr. Čechová Dana Mgr. Ezrová Hana Mgr. Filipová Miloslava Mgr. Fišerová Markéta Gärtnerová Pavlína Grosmutová Božena Mgr. Hanková Petra Mgr. Hanzelková Helena Mgr. Hejnová Denisa Mgr. Hejnová Lubomíra Mgr. Hendrych Václav Mgr. Hološová Jitka Mgr. Houdková Lenka Mgr. Hylmarová Taťána Mgr. Chalupová Ludmila Mgr. Jahnová Maruše Mgr. Kalenská Monika Mgr. Kalivodová Jana Mgr. Kohoutková Lenka Ing. Lačná Miroslava Mgr. Lačný Antonín Mgr. Legezová Alena Ležáková Radka Lopušanová Jana Mgr. Löfflerová Jana Loudová Andrea Mgr. Ort Jiří Mgr. Pavlíčková Anita Mgr. Pazourková Jitka Bc. Pelzmannová Vladimíra Sedláčková Hana Mgr. Slaboňová Jana Mgr. Stránská Ivana Mgr. Šimoníková Monika Mgr. Šumová Zdeňka Tomíčková Gabriela Mgr. Valtová Monika Mgr. Žárská Olga Mateřská a rodičovská dovolená: Mgr. Alexová Šárka Mgr. Hřebíková Michaela Mgr. Šťastná Radka 4

15 4.6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( dále jen DVPP ), personálním a odborném rozvoji /3. Vypracovaný plán DVPP úzce souvisí s dlouhodobým i ročním plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků ( dále jen PP ). Škola si v tomto plánu stanovila tyto priority : Zajistit další vzdělávání vedoucích pracovníků školy v oblasti řízení školy, pracovně právní, manažerských dovedností, informačních technologií. Zajistit účast PP na DVPP v oblasti poradenské, konzultační, odborné, metodické, informační technologie. Zajistit účast PP na DVPP na akcích souvisejících s tvorbou a realizací ŠVP. Opakovaně umožnit učitelům cizích jazyků celoroční účast v jazykových kurzech Zapojit co nejvíce PP do cyklu sebevzdělávání k prohloubení odbornosti, specializace v zájmových oblastech jednotlivých učitelů. Umožňovat samostudium PP v souladu s 4 zákona č. 563/4 Sb. Zvýšit zájem PP o účast na vzdělávacích akcích zaměřených na řešení složitých výchovných nebo konfliktních situací vzniklých při výchovně vzdělávací činnosti ve škole nebo při jednáních s rodiči. Docílit maximální gramotnosti PP při práci na PC, osvojit si běžné metody při využití počítačových programů a v programu Bakalář. Trvale zajišťovat účast na akcích zaměřených na pojetí práce třídního učitele, na ovlivňování sociálního klimatu třídy, na řízení výchovně vzdělávací práce a volbu povolání, na řešení projevů sociálně-patologického a xenofobního chování žáků, na techniku prevence negativních vlivů apod. Odborný růst PP : Profilovat PP prohloubením dovedností a znalostí v aprobaci, či v zaměření v oboru tak, aby styl a způsob výuky byl kvalitnější a didakticky úspěšnější. Vést PP k hlubokému vniknutí do problémů pedagogické praxe i teorie, k získání znalostí a dovedností zejména v oblasti metodické a DVPP. K realizaci tvorby ŠVP vyškolit pedagogy pro kvalitní týmovou práci při pokračování v tvorbě a realizaci ŠVP. Vedením školy zajistit vnitřní podobu cyklického vzdělávání PP přímo na škole vlastními proškolenými lektory nebo zajištěním vzdělávacích akcí v rámci široké nabídky různých akreditovaných vzdělávacích subjektů např. NIDV, APZŠ, MŠMT, Centrem vzdělanosti při KÚ. Finanční prostředky přidělené na DVPP na školní rok /3 byly maximálně účelně využity k uspokojení co největšího zájmu PP o další vzdělávání. Celkově bylo vyčerpáno 88 Kč. Uvítali jsme, že řada vzdělávacích akcí byla hrazena z jiných prostředků a jsou tedy bezplatné Hodnocení DVPP za školní rok /3 - DVPP se uskutečňovalo podle Plánu DVPP pro školní rok /3. - byly dodrženy základní podmínky organizování DVPP ve škole - v oblasti průběžného vzdělávání byly využity nabídky vzdělávacích organizací - vedení školy se zaměřilo ve vzdělávání na změny v legislativě - všichni PP se vzdělávali v oblasti využití PC a moderních technologií ve výuce - důraz kladen na vzdělávání PP v programu bakalář a jeho využívání pro komunikaci s rodiči - důležitá účast PP při tvorbě standardů - plán samostudia PP byl dodržen 5

16 Vzhledem k dlouhodobému plánu konstatuji postupné naplňování cílů v této oblasti. - seminář pro PP v oblasti sociálně patologických jevů - semináře pro práci na PC a moderních technologií Problémy ve vzdělávání PP vidím v centralizování vzdělávacích akcí do Liberce problém časový, a v nedostatku financí určených na tuto oblast. Přehled účasti pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích v roce /3 Jméno PP Název akce Gartnerová Ort Fišerová Hylmarová Fišerová Hylmarová Hylmarová Lačný Studium Historie Studium informatiky Prevence ve škole Mimořádné události Den geografie M.R.K.E.V. Program Ekoškola Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy Finanční gramotnost Celostátní tvorba standardů Celostátní tvorba standardů Celostátní tvorba standardů Finanční gramotnost Zápis průběžné klasifikace Bakalář Zápis průběžné klasifikace Bakalář Zdravotním zotavovacích akcí Zdravotním zotavovacích akcí Testování NIQES Dotační programy Testování a standardy pro M Testování a standardy pro M Poradenství v Libereckém kraji Standardy pro Nj ŠVP - změny a realizace ve výuce Standardy pro Aj Změny v RVP Změny v RVP Standardy pro ZV Ort Pazourková Fišerová Kohoutková Lačný Hanková Pedag. sbor Pedag. sbor Fišerová Ajšmanová Lačný Ort Stránská Lačná Kalivodová Filipová Sklaboňová Hanzelková Slaboňová Kalenská Filipová Datum konání dlouhodobě dlouhodobě dlouhodobě Pořadatel UJEP KU PPP MěÚ UJEP UL Divizna Divizna Kustod dlouhodobě Kustod dlouhodobě dlouhodobě dlouhodobě dlouhodobě dlouhodobě ČL MŠ MŠ MŠ ČL ČK ČK MŠ KÚ Liberec NIDV NIDV KÚ Liberec MŠ NIDV NIDV NUV NUV NIDV 6

17 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy žáků 5.. Přehled o prospěchu školy za školní rok /3,. pololetí 7

18 5. Údaje o opravných zkouškách /3 Opravné zkoušky ve dnech konalo na prvním stupni 4 žáci a na druhém stupni také 4 žáci. Na prvním stupni úspěšně vykonal opravné zkoušky žák, na druhém stupni 3 žáci. Výsledky klasifikace a hodnocení žáků za školní rok /3 zcela prokazatelně hovoří o úspěšné a kvalitní celoroční výchovně vzdělávací práci učitelů. Žáci získávali potřebné vědomosti, dovednosti a pracovní návyky v žádoucím rozsahu a přiměřené náročnosti, v souladu se vzdělávacími programy, platnými osnovami a standardy pro ZV. 5.3 Rozbor chování za školní rok /3 Stupeň 3 / Počet 58 8 /3 % 98,3,4, Počet 97,4,9,7 Z pohledu hodnocení školního roku lze konstatovat, že chování většiny žáků školy bylo bezproblémové. Učitelé aktivně a včas upozorňovali na sporné výchovné situace a podávali potřebné informace, které vedly ke klidnému a věcnému vyřešení. Třídní učitelé společně s ostatními pedagogy citlivě, ale důrazně řešili zárodečné podoby šikany a další přestupky s ní související. Vždy byl navázán kontakt s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, v některých případech byla využita spolupráce se školní psycholožkou. Školní primární prevence proti nevhodnému a neadekvátnímu chování byla především zaměřena na rozšíření nabídky zájmových aktivit v mimo vyučovací době, v široké účasti žáků na sportovních akcích a soutěžích, v zapojení žáků do činnosti redakční rady, tvorby školního časopisu, rozhlasového vysílání, do aktivní a trvalé práce pro třídní kolektiv, do účasti na dalších školních akcích, výletech, exkurzích, různě tematických soutěžích a vystoupeních. 8

19 5.4 Souhrnná statistika tříd 9

20 5.5 Počet omluvených a neomluvených hodin /3 Školní rok Celkem Průměr na žáka Počet omluvených hodin : / ,6 Školní rok Celkem Průměr na žáka Počet neomluvených hodin : /3 3,7 6. Řízení školy 6. Organizační systém školy Výchovně vzdělávací činnost Ředitel ( dále jen ŘŠ ) statutární zástupce ŘŠ (zástupce pro.stupeň, školní družinu a školní klub) zástupce ŘŠ pro.stupeň Koordinátorky a pracovní tým pro tvorbu ŠVP Výchovná poradkyně - kvalifikovaná pro.stupeň Učitelé na. a.stupni, vychovatelky Provozní zabezpečení školy hospodářka - sekretářka - školnice, údržbář + uklízečky vedoucí ŠJ + kuchařky Samosprávné orgány : Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, školská rada (ŠR) Poradní týmy Vedení školy + zástupkyně ŘŠ pro.st. a zástupce ŘŠ pro.st. + výchovná poradkyně + školní psycholožka + koordinátoři pro metodickou a odbornou činnost učitelů + hospodářka + sekretářka, vedoucí ŠJ. Hlavní výbor ŠR školská rada - školní samospráva žáků tříd 6. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok /3 Oblast materiálně technická: - Postupné doplňování tříd novým nábytkem. - Rekonstrukce střechy v pavilonu školy - Oprava střešní krytiny při vstupu do ŠJ - Vymalování školní jídelny, družiny a několika tříd, chodeb školy. - Pokračování v modernizaci školní kuchyně a jídelny. - Nové tabule a PC ve třídách - Doplňování vnitřního i venkovního vybavení školní družiny i školního klubu. - Postupné zavádění PC do tříd k používání žákům. - Vybavení školními pomůckami, učebnicemi a materiálem odpovídá požadavkům k zajištění bezproblémové výuky.

21 - Škola má vybudovaný systém nepřetržitého připojení počítačů na internet jak v učebně PC, interaktivní učebně tak v kanceláři, ředitelně a kabinetech. - vybudování a upřesnění zabezpečovacího systému - práce na projektu EU peníze školám Oblast výchovně vzdělávací a kontrolní činnosti školy: - Celoroční výchovně vzdělávací činnost byla uskutečňována podle platných učebních osnov, učebních plánů a vzdělávacích programů. - Postupně dotvářen a ověřován v praxi školní vzdělávací program, ŠVP byl upraven podle potřeb školy a možností pedagogických pracovníků - Učitelé a vychovatelky odborně, metodicky i výchovně předávali žákům potřebné vzdělání žádoucím rozsahu a vymezeném rámci pro jednotlivé etapy školního života, které odpovídaly věku a zvláštnostem dětí. Při dosahování cílů základního vzdělávání zohledňovali potřeby a možnosti žáků. - PP prosazovali změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálního hodnocení jejich výkonů i s využitím slovního hodnocení. - Hodnocení a klasifikace všech žáků byla provedena v souladu s vyhláškou č. 48/5 Sb. a školským zákonem č. 56/4 Sb. - Pedagogický sbor je schopný týmové spolupráce, vzájemně vstřícné komunikace a korektní spolupráce. - Škola trvale nabízí odbornou pomoc žákům i jejich rodičům. - Škola důrazně potírá projevy šikany, násilí a dalších patologických jevů. Snaží se žáky před těmito jevy účinně chránit má vybudovaný dobře fungující vnitřní i vnější kontrolní systém. - Všichni žáci a učitelé mají k dispozici vlastní adresu ové pošty, webovou stránku školy, přístup do vzdělávacích programů. - Ve škole funguje knihovna odborné, naučné a zábavné literatury, která je využívána PP i pro výuku žáků. - DVPP bylo zaměřeno na přípravu a vytvoření vlastního ŠVP, dále na oblast studia své odbornosti - S výraznou podporou zřizovatele se optimální podmínky pro zvyšování kvality vybavení školy stále rozvíjí. - Při kontrolní a hospitační činnosti jsme nezjistili žádné závažné nedostatky - Zvýšený počet žádostí o financování provozu z jiných zdrojů - Úspěšný mezinárodní projekt s partnerskou školou z Boleslawce (Polsko) z Euroregionu Nisa - Úspěšně a kvalitně zvládnuté oslavy 8. výročí založení školy - příloha č Trvalý úkol při vytváření podmínek pro zajištění odpovídajících podmínek školy v souladu s koncepčními záměry a vzdělávacím programem: Zajistit: - potřeby žáků i PP - kvalitu, funkčnost a estetičnost prostředí ve škole - efektivitu sociálních vztahů - realizaci zájmových činností - inovovat a zapracovat změny do vlastního ŠVP - spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího a výchovného procesu Oblast personální: - V současné době je kvalifikace PP na velmi vysoké úrovni. - škola je plně zajištěna pro plnění výchovně vzdělávacích úkolů. - studium pedagogického pracovníka obor dějepis

22 - nevyučuje žádný PP se středoškolským vzděláním - škola je zajištěna kvalitními správními zaměstnanci bezpečný pro provoz školy Profilace školy rozšířenou výukou jazyků - otevřena opět třetí třída s rozšířenou výukou jazyků. Od prvého ročníku máme zařazený volitelný předmět Anglický jazyk Školská rada (dále jen ŠR) ve školním roce /3 Dne 5.. se konaly volby do nové ŠR. Kroky ke zřízení ŠR stanovuje zřizovateli školský zákon č. 56/4 Sb. Na základě rozhodnutí Rady města Česká Lípa (dále jen RM) a úspěšně provedených voleb bylo jmenováno 6 členů nové školské rady vždy po členech za zřizovatele, za základní školu a za rodiče. Zvoleni byli MUDr. Zuzana Nešněrová, Ing. Jiří Hau, Mgr. Lubomíra Hejnová a Mgr. Taťána Hylmarová. Na konci školního roku skončila s činností ve ŠR MUDr. Zuzana Nešněrová z důvodu ukončení školní docházky dcery v 9. třídě. Bude nahrazena p. Dobíhalem třetím v pořadí při řádných volbách. Ve školním roce /3 se uskutečnila jednání ŠR. Obě jednání ŠR byla ryze pracovní a přínosná pro další aktivity školy. Členové ŠR velmi zodpovědně přistupovali k jednání. Za jejich letošní úspěšnou činnost a pomoc škole vedení školy děkuje. 6.4 Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky dne 6. Ledna 9 pod č. j. VS/-74 3/9-R. Sdružení započalo svou ekonomickou činnost dnem 8. května 9. Na rok 3 byl odsouhlasen příspěvek ve výši,-- Kč na žáka, stejně jako v minulých letech. Pokud má žák ve škole jednoho nebo více sourozenců, poplatek činí 3,-- Kč na rodinu. Hlavní výbor s počtem 7 členů plní i funkci poradního orgánu vedení školy. Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 56, 47 Česká Lípa Výroční zpráva o činnosti za rok ) Vznik sdružení Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky dne pod číslem jednacím VS/-/74 3/9-R. IČO bylo přiděleno Ministerstvem vnitra ČR: Na Finančním úřadě Česká Lípa bylo sdružení registrováno dne jako plátce daně z příjmů právnických osob. Účet vedený u České spořitelny, pobočka Česká Lípa, číslo: 94439/8.

23 ) Cíl sdružení Cílem Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše je materiálně a organizačně podporovat a zabezpečovat mimotřídní a mimoškolní kulturní, sportovní, vzdělávací a výchovné akce žáků. 3) Organizační zabezpečení sdružení Ve sdružení pracují: Valná hromada Hlavní výbor Revizor Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji třídní důvěrníci na daný školní rok. Hlavní výbor je sedmičlenný. Ve volbách, které proběhly dne 7. ledna, byli zvoleni noví členové hlavního výboru na období tří let: Jméno člena hlavního výboru Funkce Ing. Jaroslav Bednář člen hlavního výboru Mgr. Jiří Ort předseda Sdružení rodičů Bc. Marcela Ottová členka hlavního výboru Jan Stejskal člen hlavního výboru Štěpánka Suchá členka hlavního výboru Bc. Jana Váňová místopředsedkyně Sdružení rodičů Romana Zahrádková členka hlavního výboru Revizorem byla zvolena paní Kateřina Kristenová. Hlavní výbor zpracovává rozpočet sdružení a předkládá jej ke schválení valné hromadě. Revizor kontroluje hospodaření sdružení, upozorňuje na případné nedostatky a vypracovává jednou ročně zprávu o hospodaření a výsledcích kontrolní činnosti, kterou předkládá valné hromadě. 4) Hospodaření sdružení Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše hospodaří s příspěvky rodičů členů sdružení. Dalšími příjmy sdružení jsou úroky z vkladů na běžném účtu, příspěvky rodičů na lyžařský výcvik nebo ozdravný pobyt, příspěvky z pořádaného školního plesu (vstupné, tombola) apod. Za rok nebylo přiznání k dani z příjmů právnických osob podáno podle 38m odst. 7 zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, tato povinnost nevzniká. Zprávu vypracovala: Romana Zahrádková V České Lípě dne.. 3 3

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více