VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V České Lípě dne

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle školského zákona č. 56/4 Sb. Výroční zpráva byla projednána a schválena členy školské rady dne Výroční zprávu předkládá : Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy. Jména pracovníků školy byla ve výroční zprávě zveřejněna s jejich souhlasem, ( viz zápis pedagogické rady ze dne ). Součástí výroční zprávy je výroční zpráva za rok o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.6/999 Sb. Samostatnou přílohou výroční zprávy je zpráva o hospodaření školy za rok, kterou vypracovala sekretářka paní Romana Zahrádková.

3 Obsah: strana... Základní údaje o škole Název školy a adresa školy Ostatní údaje Vzdělávací programy Zvolený vzdělávací program a jeho specifika Učební plány Přehled volitelných a nepovinných předmětů Vzdělávací strategie ŠVP Hodnocení tvorby Statistické údaje o žácích Základní údaje o počtu tříd a žáků Údaje o zápisu žáků do prvních tříd Počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia Přehled o žácích končících povinnou školní docházku Žáci odcházející do středních škol a učilišť Přehled o žácích přijatých do 3. třídy s RVJ Popis personálního zabezpečení činnosti školy Počty pracovníků Platové podmínky pracovníků Odborná kvalifikace pracovníků Údaje o pedagogických pracovnících k Přehled pedagogických pracovníků Údaje o dalším vzdělávání PP, personálním a odborném rozvoji Hodnocení DVPP za školní rok / Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy žáků Přehled prospěchu školy za školní rok /3 Údaje o opravných zkouškách Rozbor chování Souhrnná statistika tříd za. pololetí školního roku Počet omluvených a neomluvených hodin Řízení školy Organizační systém školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro šk. rok /3 Školská rada Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše ( SR ) Poradenské služby Primární prevence Výchovné poradenství Činnost školní psycholožky Environmentální výchova Rozhlasová rada Správce počítačové sítě BOZP a PO

4 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Údaje o dalších aktivitách školy Projekty, granty Aktivity školní družiny a školního klubu Údaje o činnosti školní jídelny a školní kuchyně Kroužky, zájmové útvary Testování žáků Přehled školních a mimoškolních aktivit, vzdělávací akce, exkurze Přehled sportovních akcí školy Přehled úspěchů školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při vzdělávání Údaje o prezentaci školy na veřejnosti Cíle a úkoly vzdělávání Tendence vzdělávací politiky školy Dlouhodobé cíle a úkoly Základní údaje o hospodaření školy 44. Výroční zpráva za rok o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.6/999 Sb Přílohy č

5 . Základní údaje o škole. Název a adresa školy Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace Čestný název Základní škola Dr. Miroslava Tyrše škole obnovilo a propůjčilo MŠMT ČR v roce 99.. Ostatní údaje Právní forma : příspěvková organizace Údaje ze zřizovací listiny : Změna zřizovací listiny byla schválena dne na základě usnesení ZM Česká Lípa č. 68/9c) s účinností od..9. Údaje z rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol : Od.. 3 bylo ke škole přiřazeno odloučené pracoviště - školní jídelna. Nové rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení školy do školského rejstříku je v evidenci pod č.j. 353/-6. Obor vzdělávání: Základní škola 79--C/, studium denní, 9 let. IČO : IZO zařízení : Zřizovatel : město Česká Lípa Adresa zřizovatele : náměstí T.G. Masaryka Česká Lípa Ředitel školy : Mgr. Antonín Lačný od Statutární zástupce, zástupce pro. stupeň. Mgr. Lubomíra Hejnová Zástupce pro. stupeň: Mgr. Jiří Ort Kontakt: tel: web.: Školská rada: zvolena 5.. Předseda školské rady: MUDr. Zuzana Nešněrová Typ školy : úplná základní škola s. 9. ročníkem Škola sdružuje :. Základní škola kapacita: 69 žáci IZO: Školní družina kapacita: 5 žáků IZO: Školní klub kapacita: 6 žáků IZO: Školní jídelna IZO: Vzdělávací programy. Zvolený vzdělávací program a jeho specifika Vyučujeme v souladu s RVP pro ZV podle vlastního ŠVP pro ZV Škola jazykům otevřená vydaného dne.9.9. Jako nadstandardní nabídka je již mnoho let na této škole nabízena rodičům možnost zařadit nadané děti do třetí třídy s rozšířenou výukou jazyků (dále jen RVJ). Ve školním roce /3 byla otevřena jedna 3. třída s výukou AJ. Tato výuka je zajištěna kvalifikovanými učiteli s příslušnou aprobací. Od šestého ročníku je v této výběrové třídě vyučován druhý cizí 5

6 jazyk - NJ. Třídy s RVJ mají upravený učební plán, který odpovídá dokumentům schváleným a vydaným MŠMT a RVP ZV. V ostatních běžných třídách byla výuka anglického jazyka zajištěna povinně od 3. ročníku s dotací tří hodin týdně, které jsou pevnou součástí týdenního učebního plánu, dále jako volitelný od. ročníku výuka anglického jazyka s dvouhodinovou týdenní dotací. Od škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola jazykům otevřená, který byl v roce 9 upraven. Ve školním roce /3 se vyučovalo podle tohoto vzdělávacího programu ve všech ročnících.. Učební plány Učební plány ve školním roce /3: a) učební plány běžné třídy Ročník Český jazyk Něm. / angl. jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Informatika Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů ,5, ,5 3,

7 b) ročník - pro třídy s rozšířeným vyučováním cizích jazyků Ročník Český jazyk a literatura Německý jazyk Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Výchova ke zdraví Výchova k občanství Informatika Občanská výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie Volitelný Týdenní dotace povinných předmětů ,5, Přehled volitelných předmětů /3 Volitelné předměty : Komunikace v angličtině. a. ročník Komunikace v mateřském jazyce. a.ročník Ruský jazyk 7. až 9.ročník Informatika - 7. až 9. ročník Fyzikální praktika 7. až 9. ročník Cvičení z matematiky - 7. až 9. ročník Matematická cvičení 9.ročník Cvičení z Českého jazyka 9. ročník.4. Vzdělávací strategie ŠVP /3 ŠVP je dokument, který kolektiv pedagogů školy zpracoval a aktualizoval podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod metodickým vedením ředitele školy Mgr. Antonína Lačného, koordinátorky pro. stupeň Mgr. Moniky Kalenské a koordinátorky pro.stupeň Mgr. Jany Slaboňové, a to v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných. Společné výchovné a vzdělávací strategie které směřující k cílům základního vzdělávání (ZV) a tím k utváření klíčových kompetencí žáků jsou zajištěny promyšlenými a koordinovanými didaktickými prostředky, od výuky 7

8 jednotlivých předmětů, přes začlenění průřezových témat, která jsou formativním prvkem ZV v okruzích aktuálních problémů současného světa, až po krátkodobé i dlouhodobé projekty, které jsou každoročně školou realizované a probíhají buď jednotlivých předmětech nebo v rámci realizace mezipředmětových vztahů, směřují k aktivnímu přístupu žáků k poznávání a řešení problémů i k rozvoji jejich kritického myšlení. Škola vytvořila takový ŠVP, aby práce učitele spočívala v tom, že účinně vede žáka k získání klíčových kompetencí a očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů. Obsah učiva všech předmětů, které má škola zařazeny ve školním učebním plánu (ŠUP), jsou nedílnou součástí ŠVP a učebních osnov (UO). ŠVP je zpracováván v souladu s RVP ZV pro celé období základního vzdělávání. ŠVP je vytvářen jako relativně stálý materiál, jehož případné změny v učebním plánu a v učebních osnovách nesmí zasáhnout negativně do vzdělávání žáků v určitém započatém cyklu. Dodržuje strukturu stanovenou RVP a je upravován dle jeho aktualizací. Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou průběžně kontrolovány a následně upravovány tak, aby odpovídaly nejen aktuální verzi RVP, ale i standardům jednotlivých předmětů, které doporučuje MŠMT. V letošním školním roce takto byly průběžně kontrolovány učební osnovy předmětů matematika, český jazyk, anglický jazyk a výuka těchto předmětů zcela odpovídá jejich standardům, které jsou od.9.3 nedílnou součástí RVP ZV (příloha č.). Tento fakt bude od.9.3 zapracován v dodatku našeho ŠVP v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie. Změny RVP ZV platné od.9.3 jsme se rozhodli zapracovat formou jednoho dodatku (namísto toho, abychom vytvářeli celé nové ŠVP) na základě doporučení lektorů NÚV, s nimiž jsme nastalé změny konzultovali osobně a účastnili se školení vztahujících se k této problematice. Činnost realizačního týmu byla ve školním roce /3 zaměřena především na tyto aktivity:. Pečlivé prostudování změn RVP ZV, platné od Telefonické a osobní konzultace se zaměstnanci MŠMT a akreditovanými lektory NÚV. 3. Účast na kurzech DVPP se zaměřením na zapracování změn v RVPZV do příslušného ŠVP. 4. Koordinátorky zorganizovaly školení PP zaměřené na zapracování změn do UO a TP příslušných předmětů a k tomuto školení vytvořily veškeré potřebné materiály. 5. Následná kontrola zapracovaných změn v rámci UO jednotlivých předmětů. 6. Tvorba UO pro nově nabízený předmět Ruský jazyk, který je nabízen jako volitelný předmět od 6. Ročníku ve třídách s RVJ 7. Tvorba tabulace UP tak, aby byl v souladu s RVP ZV platným od Průběžně plnit další úkoly spojené s tvorbou ŠVP. 8

9 .5. Hodnocení tvorby ŠVP Realizační tým pro. a. stupeň pokračoval ve své činnosti. Celoroční činnost byla zajišťována ředitelem školy, koordinátorkami pro. a. stupeň. Byly dodrženy zásady pro zpracování ŠVP podle RVP. Koordinátorky ŠVP realizovaly pravidelné schůzky k tvorbě všech vzdělávacích oblastí a průřezových témat obsažených v RVP a prováděly kontrolu jejich zařazení v ŠVP. Pravidelně zaznamenávaly návrhy k úpravám UO jednotlivých předmětů a zapracovávaly je do jejich aktuálních verzí. Pedagogům je při práci v programu SMILE poskytována potřebná pomoc. Učební osnovy byly porovnány se vzorovými učebními osnovami doporučenými MŠMT a následně byla provedena úprava stávajících UO tak, aby ve školním roce 3/4 bylo doporučení MŠMT akceptováno. ŠVP je zpracováván na PC v programu SMILE a je veřejně přístupný na internetových stránkách školy. Koordinátorky pro. a. stupeň absolvují průběžná interaktivní školení pořádaná firmou VRK, která dodala škole editor SMILE. Vzájemná spolupráce pedagogů a koordinace jejich činnosti tvorby ŠVP probíhala po celý školní rok na výborné úrovni. V březnu 3 se uskutečnilo školená PP, na kterém byli informováni o změnách v RVP ZV a bylo jim poskytnuto odpovídající informační i technické zázemí k jejich zapracování do UO příslušných předmětů. Koordinátorky ŠVP absolvovaly seminář NÚV, který se vztahoval k problematice zapracování změn RVP ZV do ŠVP, případné nejasnosti dále konzultovaly s Mgr. Uhlíkovou (MŠMT) a s akreditovanou poradkyní NÚV PhDr. Romanou Lisnerovou. Všechna jejich doporučení byla následně zapracována. Na konci školního roku /3 vedení školy a realizační tým společně provedli analýzu postupu tvorby ŠVP a úprav s ní související. Byly zrevidovány a zkontrolovány úpravy UO jednotlivých předmětů, v nichž proběhly úpravy, dále byla vytvořena tabulace učebního plánu odpovídající změnám požadovaným ve školním roce 3/4 a zpracován dodatek ŠVP, který popsané změny reflektuje. Se zapracováním změn budou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci na pedagogické radě a členové školské rady a zástupců rodičů nejpozději na podzim školního roku 3/4. 3. Statistické údaje o žácích 3. Základní údaje o počtu tříd a žáků k Počet tříd 5 Počet žáků 586 Průměr žáků na třídu 3,44 Průměr žáků na učitele,7 9

10 3. Údaje o zápisu žáků do prvních tříd základní školy k Zapsáno celkem dětí Z toho loňských odkladů Povolen odklad šk.docházky Přijato obvodových dětí Přijato mimoobvodových dětí Celkem přijato žáků k Počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia /3 Třída B 5.C 3 Celkem 4 Přehled o žácích končících povinnou školní docházku /3 Třída Počet žáků A 9.A 9.B 9.C 5 8.A 8.B 7.A celkem 69 Žáci, kteří odcházejí do středních škol a učilišť /3 Třída A. 3 9.ročník 8.ročník 7.ročník celkem Třída B. Třída C. 5 5 Celkem Přehled o žácích, kteří byli přijati do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků /3 Počet přihlášených žáků Z toho z této školy Z toho z jiné školy Počet přijatých žáků Přijato z jiné školy Popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Počty pracovníků (učitelé, vychovatelky, ostatní nepedagogičtí pracovníci k 3.6.3) Učitelé Vychovatelky Ostatní zaměstnanci Celkem

11 4. Platové podmínky pracovníků ( k 3.. ) Rok Celkový počet pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagog.pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagog.pracovníků

12 4.3 Odborná kvalifikace pracovníků v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/5 Sb Pracovník ředitel statutární zástupce ŘŠ zástupce ŘŠ učitel vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka ekonomka sekretářka, personalistka školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí ŠJ kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka hlavní kuchařka Vzdělání VŠ - Tv, Bv VŠ -.st. VŠ - vzděl.dosp. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VS -.st. VŠ -.st. VŠ - TV, Z VŠ - Bc.-.st. VŠ - Hv, Nj, Rj VŠ - Ch, Př VŠ - Aj, Vv, Rj VŠ - Čj, Ov VŠ - Čj, Nj VŠ - Pedagogika pro SŠ VŠ - M, Aj VŠ - Čj, Hv VŠ - Čj, D VŠ - Z, Tv VŠ -.st. SŠ - M, F, D, Z, Rv VŠ -.st. VŠ-ing., M,Př VŠ - M, Inf VŠ - Rj, Vv VŠ - Aj, Ov VŠ - Tv, Z SpdgŠ SpdgŠ SpdgŠ SpdgŠ SpdgŠ SŠ SŠ SŠ SOU SOU ZŠ SOU ZŠ SOU ZŠ SOU SŠ SOU SOU ZŠ SOU SOU SOU Délka praxe

13 4.4 Údaje o pedagogických pracovnících k OK Počet nových absolventů PF Celkem / žen OK bez OK Z toho ukončený PP Do 3-ti let 3-4 let Celkem / Celkem / žen žen 3/3 6/5 / 4-5 let Nad 5 let Důchodců Celkem / Celkem / Celkem / žen žen žen / / / 3/3 / / / Vysvětlivky: OK - odborná kvalifikace PP pracovní poměr PF pedagogická fakulta magisterské studium 3

14 4.5 Přehled pedagogických pracovníků : Mgr. Ajšmanová Kamila Mgr. Bakalová Jitka Mgr. Čechová Dana Mgr. Ezrová Hana Mgr. Filipová Miloslava Mgr. Fišerová Markéta Gärtnerová Pavlína Grosmutová Božena Mgr. Hanková Petra Mgr. Hanzelková Helena Mgr. Hejnová Denisa Mgr. Hejnová Lubomíra Mgr. Hendrych Václav Mgr. Hološová Jitka Mgr. Houdková Lenka Mgr. Hylmarová Taťána Mgr. Chalupová Ludmila Mgr. Jahnová Maruše Mgr. Kalenská Monika Mgr. Kalivodová Jana Mgr. Kohoutková Lenka Ing. Lačná Miroslava Mgr. Lačný Antonín Mgr. Legezová Alena Ležáková Radka Lopušanová Jana Mgr. Löfflerová Jana Loudová Andrea Mgr. Ort Jiří Mgr. Pavlíčková Anita Mgr. Pazourková Jitka Bc. Pelzmannová Vladimíra Sedláčková Hana Mgr. Slaboňová Jana Mgr. Stránská Ivana Mgr. Šimoníková Monika Mgr. Šumová Zdeňka Tomíčková Gabriela Mgr. Valtová Monika Mgr. Žárská Olga Mateřská a rodičovská dovolená: Mgr. Alexová Šárka Mgr. Hřebíková Michaela Mgr. Šťastná Radka 4

15 4.6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( dále jen DVPP ), personálním a odborném rozvoji /3. Vypracovaný plán DVPP úzce souvisí s dlouhodobým i ročním plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků ( dále jen PP ). Škola si v tomto plánu stanovila tyto priority : Zajistit další vzdělávání vedoucích pracovníků školy v oblasti řízení školy, pracovně právní, manažerských dovedností, informačních technologií. Zajistit účast PP na DVPP v oblasti poradenské, konzultační, odborné, metodické, informační technologie. Zajistit účast PP na DVPP na akcích souvisejících s tvorbou a realizací ŠVP. Opakovaně umožnit učitelům cizích jazyků celoroční účast v jazykových kurzech Zapojit co nejvíce PP do cyklu sebevzdělávání k prohloubení odbornosti, specializace v zájmových oblastech jednotlivých učitelů. Umožňovat samostudium PP v souladu s 4 zákona č. 563/4 Sb. Zvýšit zájem PP o účast na vzdělávacích akcích zaměřených na řešení složitých výchovných nebo konfliktních situací vzniklých při výchovně vzdělávací činnosti ve škole nebo při jednáních s rodiči. Docílit maximální gramotnosti PP při práci na PC, osvojit si běžné metody při využití počítačových programů a v programu Bakalář. Trvale zajišťovat účast na akcích zaměřených na pojetí práce třídního učitele, na ovlivňování sociálního klimatu třídy, na řízení výchovně vzdělávací práce a volbu povolání, na řešení projevů sociálně-patologického a xenofobního chování žáků, na techniku prevence negativních vlivů apod. Odborný růst PP : Profilovat PP prohloubením dovedností a znalostí v aprobaci, či v zaměření v oboru tak, aby styl a způsob výuky byl kvalitnější a didakticky úspěšnější. Vést PP k hlubokému vniknutí do problémů pedagogické praxe i teorie, k získání znalostí a dovedností zejména v oblasti metodické a DVPP. K realizaci tvorby ŠVP vyškolit pedagogy pro kvalitní týmovou práci při pokračování v tvorbě a realizaci ŠVP. Vedením školy zajistit vnitřní podobu cyklického vzdělávání PP přímo na škole vlastními proškolenými lektory nebo zajištěním vzdělávacích akcí v rámci široké nabídky různých akreditovaných vzdělávacích subjektů např. NIDV, APZŠ, MŠMT, Centrem vzdělanosti při KÚ. Finanční prostředky přidělené na DVPP na školní rok /3 byly maximálně účelně využity k uspokojení co největšího zájmu PP o další vzdělávání. Celkově bylo vyčerpáno 88 Kč. Uvítali jsme, že řada vzdělávacích akcí byla hrazena z jiných prostředků a jsou tedy bezplatné Hodnocení DVPP za školní rok /3 - DVPP se uskutečňovalo podle Plánu DVPP pro školní rok /3. - byly dodrženy základní podmínky organizování DVPP ve škole - v oblasti průběžného vzdělávání byly využity nabídky vzdělávacích organizací - vedení školy se zaměřilo ve vzdělávání na změny v legislativě - všichni PP se vzdělávali v oblasti využití PC a moderních technologií ve výuce - důraz kladen na vzdělávání PP v programu bakalář a jeho využívání pro komunikaci s rodiči - důležitá účast PP při tvorbě standardů - plán samostudia PP byl dodržen 5

16 Vzhledem k dlouhodobému plánu konstatuji postupné naplňování cílů v této oblasti. - seminář pro PP v oblasti sociálně patologických jevů - semináře pro práci na PC a moderních technologií Problémy ve vzdělávání PP vidím v centralizování vzdělávacích akcí do Liberce problém časový, a v nedostatku financí určených na tuto oblast. Přehled účasti pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích v roce /3 Jméno PP Název akce Gartnerová Ort Fišerová Hylmarová Fišerová Hylmarová Hylmarová Lačný Studium Historie Studium informatiky Prevence ve škole Mimořádné události Den geografie M.R.K.E.V. Program Ekoškola Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy Finanční gramotnost Celostátní tvorba standardů Celostátní tvorba standardů Celostátní tvorba standardů Finanční gramotnost Zápis průběžné klasifikace Bakalář Zápis průběžné klasifikace Bakalář Zdravotním zotavovacích akcí Zdravotním zotavovacích akcí Testování NIQES Dotační programy Testování a standardy pro M Testování a standardy pro M Poradenství v Libereckém kraji Standardy pro Nj ŠVP - změny a realizace ve výuce Standardy pro Aj Změny v RVP Změny v RVP Standardy pro ZV Ort Pazourková Fišerová Kohoutková Lačný Hanková Pedag. sbor Pedag. sbor Fišerová Ajšmanová Lačný Ort Stránská Lačná Kalivodová Filipová Sklaboňová Hanzelková Slaboňová Kalenská Filipová Datum konání dlouhodobě dlouhodobě dlouhodobě Pořadatel UJEP KU PPP MěÚ UJEP UL Divizna Divizna Kustod dlouhodobě Kustod dlouhodobě dlouhodobě dlouhodobě dlouhodobě dlouhodobě ČL MŠ MŠ MŠ ČL ČK ČK MŠ KÚ Liberec NIDV NIDV KÚ Liberec MŠ NIDV NIDV NUV NUV NIDV 6

17 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy žáků 5.. Přehled o prospěchu školy za školní rok /3,. pololetí 7

18 5. Údaje o opravných zkouškách /3 Opravné zkoušky ve dnech konalo na prvním stupni 4 žáci a na druhém stupni také 4 žáci. Na prvním stupni úspěšně vykonal opravné zkoušky žák, na druhém stupni 3 žáci. Výsledky klasifikace a hodnocení žáků za školní rok /3 zcela prokazatelně hovoří o úspěšné a kvalitní celoroční výchovně vzdělávací práci učitelů. Žáci získávali potřebné vědomosti, dovednosti a pracovní návyky v žádoucím rozsahu a přiměřené náročnosti, v souladu se vzdělávacími programy, platnými osnovami a standardy pro ZV. 5.3 Rozbor chování za školní rok /3 Stupeň 3 / Počet 58 8 /3 % 98,3,4, Počet 97,4,9,7 Z pohledu hodnocení školního roku lze konstatovat, že chování většiny žáků školy bylo bezproblémové. Učitelé aktivně a včas upozorňovali na sporné výchovné situace a podávali potřebné informace, které vedly ke klidnému a věcnému vyřešení. Třídní učitelé společně s ostatními pedagogy citlivě, ale důrazně řešili zárodečné podoby šikany a další přestupky s ní související. Vždy byl navázán kontakt s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, v některých případech byla využita spolupráce se školní psycholožkou. Školní primární prevence proti nevhodnému a neadekvátnímu chování byla především zaměřena na rozšíření nabídky zájmových aktivit v mimo vyučovací době, v široké účasti žáků na sportovních akcích a soutěžích, v zapojení žáků do činnosti redakční rady, tvorby školního časopisu, rozhlasového vysílání, do aktivní a trvalé práce pro třídní kolektiv, do účasti na dalších školních akcích, výletech, exkurzích, různě tematických soutěžích a vystoupeních. 8

19 5.4 Souhrnná statistika tříd 9

20 5.5 Počet omluvených a neomluvených hodin /3 Školní rok Celkem Průměr na žáka Počet omluvených hodin : / ,6 Školní rok Celkem Průměr na žáka Počet neomluvených hodin : /3 3,7 6. Řízení školy 6. Organizační systém školy Výchovně vzdělávací činnost Ředitel ( dále jen ŘŠ ) statutární zástupce ŘŠ (zástupce pro.stupeň, školní družinu a školní klub) zástupce ŘŠ pro.stupeň Koordinátorky a pracovní tým pro tvorbu ŠVP Výchovná poradkyně - kvalifikovaná pro.stupeň Učitelé na. a.stupni, vychovatelky Provozní zabezpečení školy hospodářka - sekretářka - školnice, údržbář + uklízečky vedoucí ŠJ + kuchařky Samosprávné orgány : Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, školská rada (ŠR) Poradní týmy Vedení školy + zástupkyně ŘŠ pro.st. a zástupce ŘŠ pro.st. + výchovná poradkyně + školní psycholožka + koordinátoři pro metodickou a odbornou činnost učitelů + hospodářka + sekretářka, vedoucí ŠJ. Hlavní výbor ŠR školská rada - školní samospráva žáků tříd 6. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok /3 Oblast materiálně technická: - Postupné doplňování tříd novým nábytkem. - Rekonstrukce střechy v pavilonu školy - Oprava střešní krytiny při vstupu do ŠJ - Vymalování školní jídelny, družiny a několika tříd, chodeb školy. - Pokračování v modernizaci školní kuchyně a jídelny. - Nové tabule a PC ve třídách - Doplňování vnitřního i venkovního vybavení školní družiny i školního klubu. - Postupné zavádění PC do tříd k používání žákům. - Vybavení školními pomůckami, učebnicemi a materiálem odpovídá požadavkům k zajištění bezproblémové výuky.

21 - Škola má vybudovaný systém nepřetržitého připojení počítačů na internet jak v učebně PC, interaktivní učebně tak v kanceláři, ředitelně a kabinetech. - vybudování a upřesnění zabezpečovacího systému - práce na projektu EU peníze školám Oblast výchovně vzdělávací a kontrolní činnosti školy: - Celoroční výchovně vzdělávací činnost byla uskutečňována podle platných učebních osnov, učebních plánů a vzdělávacích programů. - Postupně dotvářen a ověřován v praxi školní vzdělávací program, ŠVP byl upraven podle potřeb školy a možností pedagogických pracovníků - Učitelé a vychovatelky odborně, metodicky i výchovně předávali žákům potřebné vzdělání žádoucím rozsahu a vymezeném rámci pro jednotlivé etapy školního života, které odpovídaly věku a zvláštnostem dětí. Při dosahování cílů základního vzdělávání zohledňovali potřeby a možnosti žáků. - PP prosazovali změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálního hodnocení jejich výkonů i s využitím slovního hodnocení. - Hodnocení a klasifikace všech žáků byla provedena v souladu s vyhláškou č. 48/5 Sb. a školským zákonem č. 56/4 Sb. - Pedagogický sbor je schopný týmové spolupráce, vzájemně vstřícné komunikace a korektní spolupráce. - Škola trvale nabízí odbornou pomoc žákům i jejich rodičům. - Škola důrazně potírá projevy šikany, násilí a dalších patologických jevů. Snaží se žáky před těmito jevy účinně chránit má vybudovaný dobře fungující vnitřní i vnější kontrolní systém. - Všichni žáci a učitelé mají k dispozici vlastní adresu ové pošty, webovou stránku školy, přístup do vzdělávacích programů. - Ve škole funguje knihovna odborné, naučné a zábavné literatury, která je využívána PP i pro výuku žáků. - DVPP bylo zaměřeno na přípravu a vytvoření vlastního ŠVP, dále na oblast studia své odbornosti - S výraznou podporou zřizovatele se optimální podmínky pro zvyšování kvality vybavení školy stále rozvíjí. - Při kontrolní a hospitační činnosti jsme nezjistili žádné závažné nedostatky - Zvýšený počet žádostí o financování provozu z jiných zdrojů - Úspěšný mezinárodní projekt s partnerskou školou z Boleslawce (Polsko) z Euroregionu Nisa - Úspěšně a kvalitně zvládnuté oslavy 8. výročí založení školy - příloha č Trvalý úkol při vytváření podmínek pro zajištění odpovídajících podmínek školy v souladu s koncepčními záměry a vzdělávacím programem: Zajistit: - potřeby žáků i PP - kvalitu, funkčnost a estetičnost prostředí ve škole - efektivitu sociálních vztahů - realizaci zájmových činností - inovovat a zapracovat změny do vlastního ŠVP - spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího a výchovného procesu Oblast personální: - V současné době je kvalifikace PP na velmi vysoké úrovni. - škola je plně zajištěna pro plnění výchovně vzdělávacích úkolů. - studium pedagogického pracovníka obor dějepis

22 - nevyučuje žádný PP se středoškolským vzděláním - škola je zajištěna kvalitními správními zaměstnanci bezpečný pro provoz školy Profilace školy rozšířenou výukou jazyků - otevřena opět třetí třída s rozšířenou výukou jazyků. Od prvého ročníku máme zařazený volitelný předmět Anglický jazyk Školská rada (dále jen ŠR) ve školním roce /3 Dne 5.. se konaly volby do nové ŠR. Kroky ke zřízení ŠR stanovuje zřizovateli školský zákon č. 56/4 Sb. Na základě rozhodnutí Rady města Česká Lípa (dále jen RM) a úspěšně provedených voleb bylo jmenováno 6 členů nové školské rady vždy po členech za zřizovatele, za základní školu a za rodiče. Zvoleni byli MUDr. Zuzana Nešněrová, Ing. Jiří Hau, Mgr. Lubomíra Hejnová a Mgr. Taťána Hylmarová. Na konci školního roku skončila s činností ve ŠR MUDr. Zuzana Nešněrová z důvodu ukončení školní docházky dcery v 9. třídě. Bude nahrazena p. Dobíhalem třetím v pořadí při řádných volbách. Ve školním roce /3 se uskutečnila jednání ŠR. Obě jednání ŠR byla ryze pracovní a přínosná pro další aktivity školy. Členové ŠR velmi zodpovědně přistupovali k jednání. Za jejich letošní úspěšnou činnost a pomoc škole vedení školy děkuje. 6.4 Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky dne 6. Ledna 9 pod č. j. VS/-74 3/9-R. Sdružení započalo svou ekonomickou činnost dnem 8. května 9. Na rok 3 byl odsouhlasen příspěvek ve výši,-- Kč na žáka, stejně jako v minulých letech. Pokud má žák ve škole jednoho nebo více sourozenců, poplatek činí 3,-- Kč na rodinu. Hlavní výbor s počtem 7 členů plní i funkci poradního orgánu vedení školy. Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 56, 47 Česká Lípa Výroční zpráva o činnosti za rok ) Vznik sdružení Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky dne pod číslem jednacím VS/-/74 3/9-R. IČO bylo přiděleno Ministerstvem vnitra ČR: Na Finančním úřadě Česká Lípa bylo sdružení registrováno dne jako plátce daně z příjmů právnických osob. Účet vedený u České spořitelny, pobočka Česká Lípa, číslo: 94439/8.

23 ) Cíl sdružení Cílem Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše je materiálně a organizačně podporovat a zabezpečovat mimotřídní a mimoškolní kulturní, sportovní, vzdělávací a výchovné akce žáků. 3) Organizační zabezpečení sdružení Ve sdružení pracují: Valná hromada Hlavní výbor Revizor Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji třídní důvěrníci na daný školní rok. Hlavní výbor je sedmičlenný. Ve volbách, které proběhly dne 7. ledna, byli zvoleni noví členové hlavního výboru na období tří let: Jméno člena hlavního výboru Funkce Ing. Jaroslav Bednář člen hlavního výboru Mgr. Jiří Ort předseda Sdružení rodičů Bc. Marcela Ottová členka hlavního výboru Jan Stejskal člen hlavního výboru Štěpánka Suchá členka hlavního výboru Bc. Jana Váňová místopředsedkyně Sdružení rodičů Romana Zahrádková členka hlavního výboru Revizorem byla zvolena paní Kateřina Kristenová. Hlavní výbor zpracovává rozpočet sdružení a předkládá jej ke schválení valné hromadě. Revizor kontroluje hospodaření sdružení, upozorňuje na případné nedostatky a vypracovává jednou ročně zprávu o hospodaření a výsledcích kontrolní činnosti, kterou předkládá valné hromadě. 4) Hospodaření sdružení Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše hospodaří s příspěvky rodičů členů sdružení. Dalšími příjmy sdružení jsou úroky z vkladů na běžném účtu, příspěvky rodičů na lyžařský výcvik nebo ozdravný pobyt, příspěvky z pořádaného školního plesu (vstupné, tombola) apod. Za rok nebylo přiznání k dani z příjmů právnických osob podáno podle 38m odst. 7 zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, tato povinnost nevzniká. Zprávu vypracovala: Romana Zahrádková V České Lípě dne.. 3 3

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Úvod Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace

Úvod Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace 1 Úvod Název školy: Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Adresa: Mánesova 1526 470 01 Česká Lípa telefon: 487 829 220 fax: 487 829 235 web: www.zstyrsceskalipa.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více