VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V České Lípě dne

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle školského zákona č. 56/4 Sb. Výroční zpráva byla projednána a schválena členy školské rady dne Výroční zprávu předkládá : Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy. Jména pracovníků školy byla ve výroční zprávě zveřejněna s jejich souhlasem, ( viz zápis pedagogické rady ze dne ). Součástí výroční zprávy je výroční zpráva za rok o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.6/999 Sb. Samostatnou přílohou výroční zprávy je zpráva o hospodaření školy za rok, kterou vypracovala sekretářka paní Romana Zahrádková.

3 Obsah: strana... Základní údaje o škole Název školy a adresa školy Ostatní údaje Vzdělávací programy Zvolený vzdělávací program a jeho specifika Učební plány Přehled volitelných a nepovinných předmětů Vzdělávací strategie ŠVP Hodnocení tvorby Statistické údaje o žácích Základní údaje o počtu tříd a žáků Údaje o zápisu žáků do prvních tříd Počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia Přehled o žácích končících povinnou školní docházku Žáci odcházející do středních škol a učilišť Přehled o žácích přijatých do 3. třídy s RVJ Popis personálního zabezpečení činnosti školy Počty pracovníků Platové podmínky pracovníků Odborná kvalifikace pracovníků Údaje o pedagogických pracovnících k Přehled pedagogických pracovníků Údaje o dalším vzdělávání PP, personálním a odborném rozvoji Hodnocení DVPP za školní rok / Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy žáků Přehled prospěchu školy za školní rok /3 Údaje o opravných zkouškách Rozbor chování Souhrnná statistika tříd za. pololetí školního roku Počet omluvených a neomluvených hodin Řízení školy Organizační systém školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro šk. rok /3 Školská rada Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše ( SR ) Poradenské služby Primární prevence Výchovné poradenství Činnost školní psycholožky Environmentální výchova Rozhlasová rada Správce počítačové sítě BOZP a PO

4 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Údaje o dalších aktivitách školy Projekty, granty Aktivity školní družiny a školního klubu Údaje o činnosti školní jídelny a školní kuchyně Kroužky, zájmové útvary Testování žáků Přehled školních a mimoškolních aktivit, vzdělávací akce, exkurze Přehled sportovních akcí školy Přehled úspěchů školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při vzdělávání Údaje o prezentaci školy na veřejnosti Cíle a úkoly vzdělávání Tendence vzdělávací politiky školy Dlouhodobé cíle a úkoly Základní údaje o hospodaření školy 44. Výroční zpráva za rok o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.6/999 Sb Přílohy č

5 . Základní údaje o škole. Název a adresa školy Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace Čestný název Základní škola Dr. Miroslava Tyrše škole obnovilo a propůjčilo MŠMT ČR v roce 99.. Ostatní údaje Právní forma : příspěvková organizace Údaje ze zřizovací listiny : Změna zřizovací listiny byla schválena dne na základě usnesení ZM Česká Lípa č. 68/9c) s účinností od..9. Údaje z rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol : Od.. 3 bylo ke škole přiřazeno odloučené pracoviště - školní jídelna. Nové rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení školy do školského rejstříku je v evidenci pod č.j. 353/-6. Obor vzdělávání: Základní škola 79--C/, studium denní, 9 let. IČO : IZO zařízení : Zřizovatel : město Česká Lípa Adresa zřizovatele : náměstí T.G. Masaryka Česká Lípa Ředitel školy : Mgr. Antonín Lačný od Statutární zástupce, zástupce pro. stupeň. Mgr. Lubomíra Hejnová Zástupce pro. stupeň: Mgr. Jiří Ort Kontakt: tel: web.: Školská rada: zvolena 5.. Předseda školské rady: MUDr. Zuzana Nešněrová Typ školy : úplná základní škola s. 9. ročníkem Škola sdružuje :. Základní škola kapacita: 69 žáci IZO: Školní družina kapacita: 5 žáků IZO: Školní klub kapacita: 6 žáků IZO: Školní jídelna IZO: Vzdělávací programy. Zvolený vzdělávací program a jeho specifika Vyučujeme v souladu s RVP pro ZV podle vlastního ŠVP pro ZV Škola jazykům otevřená vydaného dne.9.9. Jako nadstandardní nabídka je již mnoho let na této škole nabízena rodičům možnost zařadit nadané děti do třetí třídy s rozšířenou výukou jazyků (dále jen RVJ). Ve školním roce /3 byla otevřena jedna 3. třída s výukou AJ. Tato výuka je zajištěna kvalifikovanými učiteli s příslušnou aprobací. Od šestého ročníku je v této výběrové třídě vyučován druhý cizí 5

6 jazyk - NJ. Třídy s RVJ mají upravený učební plán, který odpovídá dokumentům schváleným a vydaným MŠMT a RVP ZV. V ostatních běžných třídách byla výuka anglického jazyka zajištěna povinně od 3. ročníku s dotací tří hodin týdně, které jsou pevnou součástí týdenního učebního plánu, dále jako volitelný od. ročníku výuka anglického jazyka s dvouhodinovou týdenní dotací. Od škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola jazykům otevřená, který byl v roce 9 upraven. Ve školním roce /3 se vyučovalo podle tohoto vzdělávacího programu ve všech ročnících.. Učební plány Učební plány ve školním roce /3: a) učební plány běžné třídy Ročník Český jazyk Něm. / angl. jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Informatika Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů ,5, ,5 3,

7 b) ročník - pro třídy s rozšířeným vyučováním cizích jazyků Ročník Český jazyk a literatura Německý jazyk Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Výchova ke zdraví Výchova k občanství Informatika Občanská výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie Volitelný Týdenní dotace povinných předmětů ,5, Přehled volitelných předmětů /3 Volitelné předměty : Komunikace v angličtině. a. ročník Komunikace v mateřském jazyce. a.ročník Ruský jazyk 7. až 9.ročník Informatika - 7. až 9. ročník Fyzikální praktika 7. až 9. ročník Cvičení z matematiky - 7. až 9. ročník Matematická cvičení 9.ročník Cvičení z Českého jazyka 9. ročník.4. Vzdělávací strategie ŠVP /3 ŠVP je dokument, který kolektiv pedagogů školy zpracoval a aktualizoval podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod metodickým vedením ředitele školy Mgr. Antonína Lačného, koordinátorky pro. stupeň Mgr. Moniky Kalenské a koordinátorky pro.stupeň Mgr. Jany Slaboňové, a to v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných. Společné výchovné a vzdělávací strategie které směřující k cílům základního vzdělávání (ZV) a tím k utváření klíčových kompetencí žáků jsou zajištěny promyšlenými a koordinovanými didaktickými prostředky, od výuky 7

8 jednotlivých předmětů, přes začlenění průřezových témat, která jsou formativním prvkem ZV v okruzích aktuálních problémů současného světa, až po krátkodobé i dlouhodobé projekty, které jsou každoročně školou realizované a probíhají buď jednotlivých předmětech nebo v rámci realizace mezipředmětových vztahů, směřují k aktivnímu přístupu žáků k poznávání a řešení problémů i k rozvoji jejich kritického myšlení. Škola vytvořila takový ŠVP, aby práce učitele spočívala v tom, že účinně vede žáka k získání klíčových kompetencí a očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů. Obsah učiva všech předmětů, které má škola zařazeny ve školním učebním plánu (ŠUP), jsou nedílnou součástí ŠVP a učebních osnov (UO). ŠVP je zpracováván v souladu s RVP ZV pro celé období základního vzdělávání. ŠVP je vytvářen jako relativně stálý materiál, jehož případné změny v učebním plánu a v učebních osnovách nesmí zasáhnout negativně do vzdělávání žáků v určitém započatém cyklu. Dodržuje strukturu stanovenou RVP a je upravován dle jeho aktualizací. Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou průběžně kontrolovány a následně upravovány tak, aby odpovídaly nejen aktuální verzi RVP, ale i standardům jednotlivých předmětů, které doporučuje MŠMT. V letošním školním roce takto byly průběžně kontrolovány učební osnovy předmětů matematika, český jazyk, anglický jazyk a výuka těchto předmětů zcela odpovídá jejich standardům, které jsou od.9.3 nedílnou součástí RVP ZV (příloha č.). Tento fakt bude od.9.3 zapracován v dodatku našeho ŠVP v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie. Změny RVP ZV platné od.9.3 jsme se rozhodli zapracovat formou jednoho dodatku (namísto toho, abychom vytvářeli celé nové ŠVP) na základě doporučení lektorů NÚV, s nimiž jsme nastalé změny konzultovali osobně a účastnili se školení vztahujících se k této problematice. Činnost realizačního týmu byla ve školním roce /3 zaměřena především na tyto aktivity:. Pečlivé prostudování změn RVP ZV, platné od Telefonické a osobní konzultace se zaměstnanci MŠMT a akreditovanými lektory NÚV. 3. Účast na kurzech DVPP se zaměřením na zapracování změn v RVPZV do příslušného ŠVP. 4. Koordinátorky zorganizovaly školení PP zaměřené na zapracování změn do UO a TP příslušných předmětů a k tomuto školení vytvořily veškeré potřebné materiály. 5. Následná kontrola zapracovaných změn v rámci UO jednotlivých předmětů. 6. Tvorba UO pro nově nabízený předmět Ruský jazyk, který je nabízen jako volitelný předmět od 6. Ročníku ve třídách s RVJ 7. Tvorba tabulace UP tak, aby byl v souladu s RVP ZV platným od Průběžně plnit další úkoly spojené s tvorbou ŠVP. 8

9 .5. Hodnocení tvorby ŠVP Realizační tým pro. a. stupeň pokračoval ve své činnosti. Celoroční činnost byla zajišťována ředitelem školy, koordinátorkami pro. a. stupeň. Byly dodrženy zásady pro zpracování ŠVP podle RVP. Koordinátorky ŠVP realizovaly pravidelné schůzky k tvorbě všech vzdělávacích oblastí a průřezových témat obsažených v RVP a prováděly kontrolu jejich zařazení v ŠVP. Pravidelně zaznamenávaly návrhy k úpravám UO jednotlivých předmětů a zapracovávaly je do jejich aktuálních verzí. Pedagogům je při práci v programu SMILE poskytována potřebná pomoc. Učební osnovy byly porovnány se vzorovými učebními osnovami doporučenými MŠMT a následně byla provedena úprava stávajících UO tak, aby ve školním roce 3/4 bylo doporučení MŠMT akceptováno. ŠVP je zpracováván na PC v programu SMILE a je veřejně přístupný na internetových stránkách školy. Koordinátorky pro. a. stupeň absolvují průběžná interaktivní školení pořádaná firmou VRK, která dodala škole editor SMILE. Vzájemná spolupráce pedagogů a koordinace jejich činnosti tvorby ŠVP probíhala po celý školní rok na výborné úrovni. V březnu 3 se uskutečnilo školená PP, na kterém byli informováni o změnách v RVP ZV a bylo jim poskytnuto odpovídající informační i technické zázemí k jejich zapracování do UO příslušných předmětů. Koordinátorky ŠVP absolvovaly seminář NÚV, který se vztahoval k problematice zapracování změn RVP ZV do ŠVP, případné nejasnosti dále konzultovaly s Mgr. Uhlíkovou (MŠMT) a s akreditovanou poradkyní NÚV PhDr. Romanou Lisnerovou. Všechna jejich doporučení byla následně zapracována. Na konci školního roku /3 vedení školy a realizační tým společně provedli analýzu postupu tvorby ŠVP a úprav s ní související. Byly zrevidovány a zkontrolovány úpravy UO jednotlivých předmětů, v nichž proběhly úpravy, dále byla vytvořena tabulace učebního plánu odpovídající změnám požadovaným ve školním roce 3/4 a zpracován dodatek ŠVP, který popsané změny reflektuje. Se zapracováním změn budou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci na pedagogické radě a členové školské rady a zástupců rodičů nejpozději na podzim školního roku 3/4. 3. Statistické údaje o žácích 3. Základní údaje o počtu tříd a žáků k Počet tříd 5 Počet žáků 586 Průměr žáků na třídu 3,44 Průměr žáků na učitele,7 9

10 3. Údaje o zápisu žáků do prvních tříd základní školy k Zapsáno celkem dětí Z toho loňských odkladů Povolen odklad šk.docházky Přijato obvodových dětí Přijato mimoobvodových dětí Celkem přijato žáků k Počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia /3 Třída B 5.C 3 Celkem 4 Přehled o žácích končících povinnou školní docházku /3 Třída Počet žáků A 9.A 9.B 9.C 5 8.A 8.B 7.A celkem 69 Žáci, kteří odcházejí do středních škol a učilišť /3 Třída A. 3 9.ročník 8.ročník 7.ročník celkem Třída B. Třída C. 5 5 Celkem Přehled o žácích, kteří byli přijati do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků /3 Počet přihlášených žáků Z toho z této školy Z toho z jiné školy Počet přijatých žáků Přijato z jiné školy Popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Počty pracovníků (učitelé, vychovatelky, ostatní nepedagogičtí pracovníci k 3.6.3) Učitelé Vychovatelky Ostatní zaměstnanci Celkem

11 4. Platové podmínky pracovníků ( k 3.. ) Rok Celkový počet pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagog.pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagog.pracovníků

12 4.3 Odborná kvalifikace pracovníků v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/5 Sb Pracovník ředitel statutární zástupce ŘŠ zástupce ŘŠ učitel vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka ekonomka sekretářka, personalistka školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí ŠJ kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka hlavní kuchařka Vzdělání VŠ - Tv, Bv VŠ -.st. VŠ - vzděl.dosp. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VŠ -.st. VS -.st. VŠ -.st. VŠ - TV, Z VŠ - Bc.-.st. VŠ - Hv, Nj, Rj VŠ - Ch, Př VŠ - Aj, Vv, Rj VŠ - Čj, Ov VŠ - Čj, Nj VŠ - Pedagogika pro SŠ VŠ - M, Aj VŠ - Čj, Hv VŠ - Čj, D VŠ - Z, Tv VŠ -.st. SŠ - M, F, D, Z, Rv VŠ -.st. VŠ-ing., M,Př VŠ - M, Inf VŠ - Rj, Vv VŠ - Aj, Ov VŠ - Tv, Z SpdgŠ SpdgŠ SpdgŠ SpdgŠ SpdgŠ SŠ SŠ SŠ SOU SOU ZŠ SOU ZŠ SOU ZŠ SOU SŠ SOU SOU ZŠ SOU SOU SOU Délka praxe

13 4.4 Údaje o pedagogických pracovnících k OK Počet nových absolventů PF Celkem / žen OK bez OK Z toho ukončený PP Do 3-ti let 3-4 let Celkem / Celkem / žen žen 3/3 6/5 / 4-5 let Nad 5 let Důchodců Celkem / Celkem / Celkem / žen žen žen / / / 3/3 / / / Vysvětlivky: OK - odborná kvalifikace PP pracovní poměr PF pedagogická fakulta magisterské studium 3

14 4.5 Přehled pedagogických pracovníků : Mgr. Ajšmanová Kamila Mgr. Bakalová Jitka Mgr. Čechová Dana Mgr. Ezrová Hana Mgr. Filipová Miloslava Mgr. Fišerová Markéta Gärtnerová Pavlína Grosmutová Božena Mgr. Hanková Petra Mgr. Hanzelková Helena Mgr. Hejnová Denisa Mgr. Hejnová Lubomíra Mgr. Hendrych Václav Mgr. Hološová Jitka Mgr. Houdková Lenka Mgr. Hylmarová Taťána Mgr. Chalupová Ludmila Mgr. Jahnová Maruše Mgr. Kalenská Monika Mgr. Kalivodová Jana Mgr. Kohoutková Lenka Ing. Lačná Miroslava Mgr. Lačný Antonín Mgr. Legezová Alena Ležáková Radka Lopušanová Jana Mgr. Löfflerová Jana Loudová Andrea Mgr. Ort Jiří Mgr. Pavlíčková Anita Mgr. Pazourková Jitka Bc. Pelzmannová Vladimíra Sedláčková Hana Mgr. Slaboňová Jana Mgr. Stránská Ivana Mgr. Šimoníková Monika Mgr. Šumová Zdeňka Tomíčková Gabriela Mgr. Valtová Monika Mgr. Žárská Olga Mateřská a rodičovská dovolená: Mgr. Alexová Šárka Mgr. Hřebíková Michaela Mgr. Šťastná Radka 4

15 4.6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( dále jen DVPP ), personálním a odborném rozvoji /3. Vypracovaný plán DVPP úzce souvisí s dlouhodobým i ročním plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků ( dále jen PP ). Škola si v tomto plánu stanovila tyto priority : Zajistit další vzdělávání vedoucích pracovníků školy v oblasti řízení školy, pracovně právní, manažerských dovedností, informačních technologií. Zajistit účast PP na DVPP v oblasti poradenské, konzultační, odborné, metodické, informační technologie. Zajistit účast PP na DVPP na akcích souvisejících s tvorbou a realizací ŠVP. Opakovaně umožnit učitelům cizích jazyků celoroční účast v jazykových kurzech Zapojit co nejvíce PP do cyklu sebevzdělávání k prohloubení odbornosti, specializace v zájmových oblastech jednotlivých učitelů. Umožňovat samostudium PP v souladu s 4 zákona č. 563/4 Sb. Zvýšit zájem PP o účast na vzdělávacích akcích zaměřených na řešení složitých výchovných nebo konfliktních situací vzniklých při výchovně vzdělávací činnosti ve škole nebo při jednáních s rodiči. Docílit maximální gramotnosti PP při práci na PC, osvojit si běžné metody při využití počítačových programů a v programu Bakalář. Trvale zajišťovat účast na akcích zaměřených na pojetí práce třídního učitele, na ovlivňování sociálního klimatu třídy, na řízení výchovně vzdělávací práce a volbu povolání, na řešení projevů sociálně-patologického a xenofobního chování žáků, na techniku prevence negativních vlivů apod. Odborný růst PP : Profilovat PP prohloubením dovedností a znalostí v aprobaci, či v zaměření v oboru tak, aby styl a způsob výuky byl kvalitnější a didakticky úspěšnější. Vést PP k hlubokému vniknutí do problémů pedagogické praxe i teorie, k získání znalostí a dovedností zejména v oblasti metodické a DVPP. K realizaci tvorby ŠVP vyškolit pedagogy pro kvalitní týmovou práci při pokračování v tvorbě a realizaci ŠVP. Vedením školy zajistit vnitřní podobu cyklického vzdělávání PP přímo na škole vlastními proškolenými lektory nebo zajištěním vzdělávacích akcí v rámci široké nabídky různých akreditovaných vzdělávacích subjektů např. NIDV, APZŠ, MŠMT, Centrem vzdělanosti při KÚ. Finanční prostředky přidělené na DVPP na školní rok /3 byly maximálně účelně využity k uspokojení co největšího zájmu PP o další vzdělávání. Celkově bylo vyčerpáno 88 Kč. Uvítali jsme, že řada vzdělávacích akcí byla hrazena z jiných prostředků a jsou tedy bezplatné Hodnocení DVPP za školní rok /3 - DVPP se uskutečňovalo podle Plánu DVPP pro školní rok /3. - byly dodrženy základní podmínky organizování DVPP ve škole - v oblasti průběžného vzdělávání byly využity nabídky vzdělávacích organizací - vedení školy se zaměřilo ve vzdělávání na změny v legislativě - všichni PP se vzdělávali v oblasti využití PC a moderních technologií ve výuce - důraz kladen na vzdělávání PP v programu bakalář a jeho využívání pro komunikaci s rodiči - důležitá účast PP při tvorbě standardů - plán samostudia PP byl dodržen 5

16 Vzhledem k dlouhodobému plánu konstatuji postupné naplňování cílů v této oblasti. - seminář pro PP v oblasti sociálně patologických jevů - semináře pro práci na PC a moderních technologií Problémy ve vzdělávání PP vidím v centralizování vzdělávacích akcí do Liberce problém časový, a v nedostatku financí určených na tuto oblast. Přehled účasti pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích v roce /3 Jméno PP Název akce Gartnerová Ort Fišerová Hylmarová Fišerová Hylmarová Hylmarová Lačný Studium Historie Studium informatiky Prevence ve škole Mimořádné události Den geografie M.R.K.E.V. Program Ekoškola Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy Finanční gramotnost Celostátní tvorba standardů Celostátní tvorba standardů Celostátní tvorba standardů Finanční gramotnost Zápis průběžné klasifikace Bakalář Zápis průběžné klasifikace Bakalář Zdravotním zotavovacích akcí Zdravotním zotavovacích akcí Testování NIQES Dotační programy Testování a standardy pro M Testování a standardy pro M Poradenství v Libereckém kraji Standardy pro Nj ŠVP - změny a realizace ve výuce Standardy pro Aj Změny v RVP Změny v RVP Standardy pro ZV Ort Pazourková Fišerová Kohoutková Lačný Hanková Pedag. sbor Pedag. sbor Fišerová Ajšmanová Lačný Ort Stránská Lačná Kalivodová Filipová Sklaboňová Hanzelková Slaboňová Kalenská Filipová Datum konání dlouhodobě dlouhodobě dlouhodobě Pořadatel UJEP KU PPP MěÚ UJEP UL Divizna Divizna Kustod dlouhodobě Kustod dlouhodobě dlouhodobě dlouhodobě dlouhodobě dlouhodobě ČL MŠ MŠ MŠ ČL ČK ČK MŠ KÚ Liberec NIDV NIDV KÚ Liberec MŠ NIDV NIDV NUV NUV NIDV 6

17 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy žáků 5.. Přehled o prospěchu školy za školní rok /3,. pololetí 7

18 5. Údaje o opravných zkouškách /3 Opravné zkoušky ve dnech konalo na prvním stupni 4 žáci a na druhém stupni také 4 žáci. Na prvním stupni úspěšně vykonal opravné zkoušky žák, na druhém stupni 3 žáci. Výsledky klasifikace a hodnocení žáků za školní rok /3 zcela prokazatelně hovoří o úspěšné a kvalitní celoroční výchovně vzdělávací práci učitelů. Žáci získávali potřebné vědomosti, dovednosti a pracovní návyky v žádoucím rozsahu a přiměřené náročnosti, v souladu se vzdělávacími programy, platnými osnovami a standardy pro ZV. 5.3 Rozbor chování za školní rok /3 Stupeň 3 / Počet 58 8 /3 % 98,3,4, Počet 97,4,9,7 Z pohledu hodnocení školního roku lze konstatovat, že chování většiny žáků školy bylo bezproblémové. Učitelé aktivně a včas upozorňovali na sporné výchovné situace a podávali potřebné informace, které vedly ke klidnému a věcnému vyřešení. Třídní učitelé společně s ostatními pedagogy citlivě, ale důrazně řešili zárodečné podoby šikany a další přestupky s ní související. Vždy byl navázán kontakt s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, v některých případech byla využita spolupráce se školní psycholožkou. Školní primární prevence proti nevhodnému a neadekvátnímu chování byla především zaměřena na rozšíření nabídky zájmových aktivit v mimo vyučovací době, v široké účasti žáků na sportovních akcích a soutěžích, v zapojení žáků do činnosti redakční rady, tvorby školního časopisu, rozhlasového vysílání, do aktivní a trvalé práce pro třídní kolektiv, do účasti na dalších školních akcích, výletech, exkurzích, různě tematických soutěžích a vystoupeních. 8

19 5.4 Souhrnná statistika tříd 9

20 5.5 Počet omluvených a neomluvených hodin /3 Školní rok Celkem Průměr na žáka Počet omluvených hodin : / ,6 Školní rok Celkem Průměr na žáka Počet neomluvených hodin : /3 3,7 6. Řízení školy 6. Organizační systém školy Výchovně vzdělávací činnost Ředitel ( dále jen ŘŠ ) statutární zástupce ŘŠ (zástupce pro.stupeň, školní družinu a školní klub) zástupce ŘŠ pro.stupeň Koordinátorky a pracovní tým pro tvorbu ŠVP Výchovná poradkyně - kvalifikovaná pro.stupeň Učitelé na. a.stupni, vychovatelky Provozní zabezpečení školy hospodářka - sekretářka - školnice, údržbář + uklízečky vedoucí ŠJ + kuchařky Samosprávné orgány : Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, školská rada (ŠR) Poradní týmy Vedení školy + zástupkyně ŘŠ pro.st. a zástupce ŘŠ pro.st. + výchovná poradkyně + školní psycholožka + koordinátoři pro metodickou a odbornou činnost učitelů + hospodářka + sekretářka, vedoucí ŠJ. Hlavní výbor ŠR školská rada - školní samospráva žáků tříd 6. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok /3 Oblast materiálně technická: - Postupné doplňování tříd novým nábytkem. - Rekonstrukce střechy v pavilonu školy - Oprava střešní krytiny při vstupu do ŠJ - Vymalování školní jídelny, družiny a několika tříd, chodeb školy. - Pokračování v modernizaci školní kuchyně a jídelny. - Nové tabule a PC ve třídách - Doplňování vnitřního i venkovního vybavení školní družiny i školního klubu. - Postupné zavádění PC do tříd k používání žákům. - Vybavení školními pomůckami, učebnicemi a materiálem odpovídá požadavkům k zajištění bezproblémové výuky.

21 - Škola má vybudovaný systém nepřetržitého připojení počítačů na internet jak v učebně PC, interaktivní učebně tak v kanceláři, ředitelně a kabinetech. - vybudování a upřesnění zabezpečovacího systému - práce na projektu EU peníze školám Oblast výchovně vzdělávací a kontrolní činnosti školy: - Celoroční výchovně vzdělávací činnost byla uskutečňována podle platných učebních osnov, učebních plánů a vzdělávacích programů. - Postupně dotvářen a ověřován v praxi školní vzdělávací program, ŠVP byl upraven podle potřeb školy a možností pedagogických pracovníků - Učitelé a vychovatelky odborně, metodicky i výchovně předávali žákům potřebné vzdělání žádoucím rozsahu a vymezeném rámci pro jednotlivé etapy školního života, které odpovídaly věku a zvláštnostem dětí. Při dosahování cílů základního vzdělávání zohledňovali potřeby a možnosti žáků. - PP prosazovali změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálního hodnocení jejich výkonů i s využitím slovního hodnocení. - Hodnocení a klasifikace všech žáků byla provedena v souladu s vyhláškou č. 48/5 Sb. a školským zákonem č. 56/4 Sb. - Pedagogický sbor je schopný týmové spolupráce, vzájemně vstřícné komunikace a korektní spolupráce. - Škola trvale nabízí odbornou pomoc žákům i jejich rodičům. - Škola důrazně potírá projevy šikany, násilí a dalších patologických jevů. Snaží se žáky před těmito jevy účinně chránit má vybudovaný dobře fungující vnitřní i vnější kontrolní systém. - Všichni žáci a učitelé mají k dispozici vlastní adresu ové pošty, webovou stránku školy, přístup do vzdělávacích programů. - Ve škole funguje knihovna odborné, naučné a zábavné literatury, která je využívána PP i pro výuku žáků. - DVPP bylo zaměřeno na přípravu a vytvoření vlastního ŠVP, dále na oblast studia své odbornosti - S výraznou podporou zřizovatele se optimální podmínky pro zvyšování kvality vybavení školy stále rozvíjí. - Při kontrolní a hospitační činnosti jsme nezjistili žádné závažné nedostatky - Zvýšený počet žádostí o financování provozu z jiných zdrojů - Úspěšný mezinárodní projekt s partnerskou školou z Boleslawce (Polsko) z Euroregionu Nisa - Úspěšně a kvalitně zvládnuté oslavy 8. výročí založení školy - příloha č Trvalý úkol při vytváření podmínek pro zajištění odpovídajících podmínek školy v souladu s koncepčními záměry a vzdělávacím programem: Zajistit: - potřeby žáků i PP - kvalitu, funkčnost a estetičnost prostředí ve škole - efektivitu sociálních vztahů - realizaci zájmových činností - inovovat a zapracovat změny do vlastního ŠVP - spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího a výchovného procesu Oblast personální: - V současné době je kvalifikace PP na velmi vysoké úrovni. - škola je plně zajištěna pro plnění výchovně vzdělávacích úkolů. - studium pedagogického pracovníka obor dějepis

22 - nevyučuje žádný PP se středoškolským vzděláním - škola je zajištěna kvalitními správními zaměstnanci bezpečný pro provoz školy Profilace školy rozšířenou výukou jazyků - otevřena opět třetí třída s rozšířenou výukou jazyků. Od prvého ročníku máme zařazený volitelný předmět Anglický jazyk Školská rada (dále jen ŠR) ve školním roce /3 Dne 5.. se konaly volby do nové ŠR. Kroky ke zřízení ŠR stanovuje zřizovateli školský zákon č. 56/4 Sb. Na základě rozhodnutí Rady města Česká Lípa (dále jen RM) a úspěšně provedených voleb bylo jmenováno 6 členů nové školské rady vždy po členech za zřizovatele, za základní školu a za rodiče. Zvoleni byli MUDr. Zuzana Nešněrová, Ing. Jiří Hau, Mgr. Lubomíra Hejnová a Mgr. Taťána Hylmarová. Na konci školního roku skončila s činností ve ŠR MUDr. Zuzana Nešněrová z důvodu ukončení školní docházky dcery v 9. třídě. Bude nahrazena p. Dobíhalem třetím v pořadí při řádných volbách. Ve školním roce /3 se uskutečnila jednání ŠR. Obě jednání ŠR byla ryze pracovní a přínosná pro další aktivity školy. Členové ŠR velmi zodpovědně přistupovali k jednání. Za jejich letošní úspěšnou činnost a pomoc škole vedení školy děkuje. 6.4 Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky dne 6. Ledna 9 pod č. j. VS/-74 3/9-R. Sdružení započalo svou ekonomickou činnost dnem 8. května 9. Na rok 3 byl odsouhlasen příspěvek ve výši,-- Kč na žáka, stejně jako v minulých letech. Pokud má žák ve škole jednoho nebo více sourozenců, poplatek činí 3,-- Kč na rodinu. Hlavní výbor s počtem 7 členů plní i funkci poradního orgánu vedení školy. Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 56, 47 Česká Lípa Výroční zpráva o činnosti za rok ) Vznik sdružení Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky dne pod číslem jednacím VS/-/74 3/9-R. IČO bylo přiděleno Ministerstvem vnitra ČR: Na Finančním úřadě Česká Lípa bylo sdružení registrováno dne jako plátce daně z příjmů právnických osob. Účet vedený u České spořitelny, pobočka Česká Lípa, číslo: 94439/8.

23 ) Cíl sdružení Cílem Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše je materiálně a organizačně podporovat a zabezpečovat mimotřídní a mimoškolní kulturní, sportovní, vzdělávací a výchovné akce žáků. 3) Organizační zabezpečení sdružení Ve sdružení pracují: Valná hromada Hlavní výbor Revizor Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji třídní důvěrníci na daný školní rok. Hlavní výbor je sedmičlenný. Ve volbách, které proběhly dne 7. ledna, byli zvoleni noví členové hlavního výboru na období tří let: Jméno člena hlavního výboru Funkce Ing. Jaroslav Bednář člen hlavního výboru Mgr. Jiří Ort předseda Sdružení rodičů Bc. Marcela Ottová členka hlavního výboru Jan Stejskal člen hlavního výboru Štěpánka Suchá členka hlavního výboru Bc. Jana Váňová místopředsedkyně Sdružení rodičů Romana Zahrádková členka hlavního výboru Revizorem byla zvolena paní Kateřina Kristenová. Hlavní výbor zpracovává rozpočet sdružení a předkládá jej ke schválení valné hromadě. Revizor kontroluje hospodaření sdružení, upozorňuje na případné nedostatky a vypracovává jednou ročně zprávu o hospodaření a výsledcích kontrolní činnosti, kterou předkládá valné hromadě. 4) Hospodaření sdružení Sdružení rodičů při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše hospodaří s příspěvky rodičů členů sdružení. Dalšími příjmy sdružení jsou úroky z vkladů na běžném účtu, příspěvky rodičů na lyžařský výcvik nebo ozdravný pobyt, příspěvky z pořádaného školního plesu (vstupné, tombola) apod. Za rok nebylo přiznání k dani z příjmů právnických osob podáno podle 38m odst. 7 zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, tato povinnost nevzniká. Zprávu vypracovala: Romana Zahrádková V České Lípě dne.. 3 3

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 220, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více