VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní rok : 2012/2013 Identifikační číslo školy : právní subjekt od Škola sdružuje: základní škola IZO školní družina IZO E mail : Web. stránky :

2 Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace PSČ Tel./fax , OBSAH: a) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 3 b) UČEBNÍ PLÁN... 7 c) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 10 d) PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ. 12 f) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A KONTROL. 13 g) ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 14 h) ÚDAJE O SOUTĚŽÍCH A UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ. 14 i) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 16 Přílohy: 1. Plán práce školy na školní rok 2012/ Akce školy ve školním roce 2012/ Plán práce výchovného poradce na školní rok 2012/ Plán prevence sociálně patologických jevů Zpracoval : Mgr. Pavel Konečný, ředitel školy - 2 -

3 a) Charakteristika školy Školní rok 2012/2013 (k ) Počet žáků 1. stupeň stupeň 141 celkem st. 10 tříd (všechny ročníky po dvou třídách) 2.st. 6 tříd (6. a 7. ročníky po jedné třídě; 8. a 9. ročníky po dvou třídách) Počet zaměstnanců celkem učitelů 4 vychovatelky 1 asistentka pedagoga pro žáky se sociálně znevýhodněného prostředí 3 asistentka pedagoga 6 správních zaměstnanců 1 školní psycholožka Naše škola si v současné době klade několik priorit svého rozvoje. Všechny mají zřejmou podporu zřizovatele, školské rady, rodičovské veřejnosti a všech pracovníků školy. I v průběhu školního roku 2012/2013 jim byla věnována zvýšená pozornost. Patří mezi ně následující: 1. Důsledná práce podle námi vytvořeného školního vzdělávacího programu ve všech ročnících naší školy. 2. Soustavné zvyšování úrovně materiálně technického vybavení školy s důrazem na informační a komunikační technologie. 3. Pokračování ve zlepšování klimatu školy a jejího prostředí jako jednoho z vhodných motivačních prvků pro zaměstnance školy. 4. Profesní rozvoj pedagogů studium pedagogických pracovníků, zvyšování kvality práce a přístupu pedagogů k žákům. 5. Spolupráce se zřizovatelem při zápisu do prvních tříd v souvislosti s optimalizací podmínek základního školství ve Šternberku. Dokončení školního vzdělávacího programu (ŠVP) Školní rok 2012/2013 jsme již pracovali podle vlastního ŠVP. Průběžně celý rok se naši učitelé vzdělávali, účastnili seminářů a vzdělávacích projektů zaměřených na získávání nových znalostí, výukových metod a postupů. Seznamovali se s novými výukovými programy a pomůckami, s novými technickými zařízeními. Stále hlouběji a podrobněji se seznamovali s možnostmi práce s interaktivními tabulemi. V souladu s dalším rozšiřováním našeho ŠVP a účastí na DVPP se odvíjí i celá řada školních a třídních aktivit. K vyučování přistupují učitelé velmi tvořivě, používají moderní vyučovací metody, do práce s dětmi zapojují vlastní nápady a kreativitu, dokáží pro práci děti získat. Jejich inspirace akcemi dalšího vzdělávání je více než zřetelná, DVPP není na naší škole rozhodně pouze formální záležitostí. Samozřejmostí se staly projektové dny na 1. stupni, ale - 3 -

4 ani 2. stupeň nezůstává pozadu. Celý rok jsme pracovali na společném celoškolním projektu Z pohádky do pohádky. Výuka je doplňována návštěvami výstav, výlety a exkurzemi, žáci se účastní soutěží a přehlídek na školní, městské, krajské a celostátní úrovni. Nedílnou součástí života ve třídách se staly akce konané odpoledne po vyučování nebo o víkendech. Jedná se o projektové dny strávené v přírodě zaměřené na formování třídního kolektivu a osobnosti žáka, návštěvy krytého bazénu, cyklistické výlety nebo návštěvy filmových a divadelních představení. Nadále zjišťujeme úroveň znalostí a dovedností již osvědčenými testy Kalibro. Při řešení výchovných problémů a při otázce volby povolání má nezastupitelnou roli výchovná poradkyně. V rámci své činnosti nabízí poradenské služby formou konzultací jak pro žáky, tak pro rodiče v odpoledních hodinách. Pro žáky organizačně zajišťuje návštěvu prezentace středních škol Olomouckého kraje Scholaris. Ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií ve Šternberku uspořádala několik tematických besed k otázkám prevence kriminality. Spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Olomouci, významně se podílí na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Významnou roli v rámci prevence sociálně patologických jevů má činnost školního metodika prevence. V oblasti vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí u nás díky finanční pomoci Krajského úřadu již několik let pracuje asistentka pro tyto žáky. V rámci asistenční služby pomáhá s těmito dětmi vyučujícím v hodinách, po vyučování dětem pomáhá s domácími úkoly a přípravou na další dny. Velmi dobrou se nám jeví i spolupráce s odborem sociálních věcí při MěÚ Šternberk. V tomto školním roce jsme rovněž získali finanční prostředky pro dvě asistentky pedagoga přidělené přímo konkrétním žákům se zdravotním postižením či poruchami chování. ICT V tomto šk. roce jsme, z důvodu snížených dotací na pomůcky i provozních prostředků, nemohli plynule obměňovat naše počítačové vybavení. Zvládli jsme pouhou běžnou údržbu všech IT zařízení. Naštěstí se můžeme opřít o stále velmi rychlé a spolehlivé připojení k internetu, který je díky naší školní síti přístupný ze všech učeben a kabinetů školy. Máme k dispozici celkem 73 počítačů připojených k internetu, z toho 54 stanic využívají žáci v obou učebnách a ve třídách a odděleních školní družiny. Moderní multimediální pracovny se staly nedílnou součástí výuky, zejména cizích jazyků ale i jiných přírodovědných předmětů. V současné době máme k dispozici celkem 12 interaktivních tabulí získaných především z projektu EU peníze školám, který jsme ve školním roce 2012/2013 ukončili. Jsou nyní umístěny i v běžných učebnách (především prvního stupně v každém ročníku). Tato a další, moderní informační technika nám úžasně pomáhá se zatraktivněním, zefektivněním a rozšířením výuky a samozřejmě i motivováním žáků k získávání dalších a dalších informací a poznatků. Využití připojení k internetu se zde již stává samozřejmostí a běžnou součástí výuky. Škola má velmi dobré vybavení počítačovou technikou, pro celý pedagogický sbor je již běžné používání školní počítačové sítě, díky níž mohou snadno, rychle a účelně komunikovat nejen mezi sebou, ale také s rodiči. Veškerá organizace školy je spravována pomocí Systému agend pro školy (SAS) - evidence žáků, tisk výstupů pro orgány státní správy a samosprávy, klasifikace žáků a tisk vysvědčení, rozvrh hodin, zastupování, zápis žáků, evidence majetku, informační servis měsíční a roční plán akcí. Nově jsme již zavedli vedení třídní knihy v počítači (zatím pouze absenci žáků) a začínáme i s vedením klasifikace žáků v jednotlivých předmětech. Díky tomuto mají i rodiče možnost přes internet sledovat školní výsledky svých dětí. S tímto softwarovým balíkem umožňujícím automatizaci administrativních činností škola efektivně pracuje již devět roků. Rozvíjí se informování rodičů o zadávání domácích - 4 -

5 úkolů a informací o třídních akcích přes jednotlivé webové stránky tříd odkazy na našich školních webových stránkách. Díky vysoce funkční počítačové síti a velmi dobré počítačové gramotnosti pedagogů jsme se takto opět posunuli vpřed v efektivnosti práce pedagogického sboru. Realizované a zamýšlené projekty Podařilo se nám všechny čtyři oddělení školní družiny umístit do samostatných učeben a tím vytvořit optimální podmínky pro jejich činnost. Postupně dokupujeme hračky a další praktické pomůcky pro děti ve ŠD. Máme za sebou pátý rok provozu školy kompletně zateplené a s novými okny. Tepelné mikroklima ve škole se velmi zlepšilo, ovšem úspory energií nejsou dle našich představ. Proto jsme vyvolali jednání s dodavatelem tepla o možných úsporných i cenových opatřeních. Schyluje se k vypovězení smlouvy s firmou OLTERM a k vlastnímu provozu naší kotelny. Zřizovatel nám bude zajišťovat nákup plynu. Škola má zpracovaný projekt a žádost o dotaci na rekonstrukci venkovního sportoviště. Zatím se nám nedaří potřebné prostředky získat. Přesto se s touto žádostí nevzdáváme a nadále hledáme grantovou příležitost pro jejich získání. Veškerá iniciativa vedoucí ke zlepšení klimatu školy a zvýšení kvality pracovního prostředí je vedením školy vnímána jako významný motivační prvek pro pracovníky školy. Škola celý školní rok pokračovala v tříletém projektu EU peníze školám, ze kterého získala ,- Kč. Pořídili jsme 7 nových interaktivních tabulí s příslušným vybavením (notebooky, data projektory). Většina pedagogů se nadále podílí na tvorbě digitálních učebních pomůcek, ve své práci pokračovala i školní psycholožka. Tento projekt jsme v únoru 2013 ukončili. Současně byl škole schválen projekt Etická výchova, který nám přinesl ,- Kč na rozvoj zkvalitnění výuky tohoto předmětu ve škole. Slouží k financování seminářů pro všechny pedagogy školy, k nákupu materiálu pro výuku. Tři naše paní učitelky se staly průkopnicemi výuky předmětu Etická výchova pilotují (testují) nové učebnice pro tento předmět. Prezentace školy na veřejnosti Se životem školy a výsledky její práce se lze seznamovat na internetových stránkách školy, které jsou pravidelně aktualizovány. V současné době disponujeme nově graficky upravenými školními stránkami s tzv. redakčním systémem. Již samozřejmostí se staly pravidelné příspěvky do Šternberských listů popisující školní i mimoškolní aktivity žáků, učitelů a rodičů. Koordinace příspěvků je díky počítačové síti velmi efektivní a přehledná, na příspěvcích se podílí tudíž většina pedagogického sboru. I v této oblasti chceme přejít na nové formy. Upřednostníme příspěvky samotných žáků jejich postřehy a prožitky. K tomuto využíváme i školní časopis, který si žáci sami tvoří. Cenným zdrojem informací je také školní kronika doplněná fotodokumentací na vysoké úrovni. Způsob vedení školní kroniky vyzdvihla také Česká školní inspekce. Ke své prezentaci škola využívá také dnů otevřených dveří a účasti našich žáků na vystoupeních při společenských akcích pořádaných městem Šternberk. Školská rada Na životě školy se výraznou měrou podílí školská rada. Její postoj ke škole vnímáme jako velmi přátelský, otevřený, tudíž přínosný. Podílela se na vytvoření nového školního a klasifikačního řádu, průběžně se zajímala o tvorbu školního vzdělávacího programu, s jehož konečnou podobou byla seznámena a vyslovila s ním souhlas na svém jednání dne

6 Tento náš Školní vzdělávací program Spolu pro život průběžně dále rozšiřujeme a upravujeme. SRPŠ Úspěšně pokračovala spolupráce se SRPŠ. Sdružení rodičů a přátel školy se významně podílelo na přípravách školního plesu, i budování tradice školních Majálesů (v tomto roce se konal již šestý ročník této velmi úspěšné akce vyvrcholení celoročního, celoškolního projektu Od počátku věků ). HV SRPŠ postupně zvyšuje svou aktivitu a svou činností výrazně pomáhá při mimoškolních činnostech našich dětí, ale také při propagaci školy na veřejnosti

7 b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva Učební plán školy šk. rok 2012/ roč.: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Spolu pro život Předmět Ročník I.stupeň II.stupeň Český jazyk Cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět Člověk a svět práce Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty (1.blok) Volitelné předměty (2.blok) Disponibilní dotace Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty 1 Volitelné předměty 7., roč. 1.blok: Sportovní hry, Konverzace v Aj (2 hod./týden) 2.blok: Aerobik, Výtvarné činnosti, Žákovský parlament, Seminář Aj, Pohybové hry, Psaní na klávesnici (1 hod./týden) Volitelné předměty 8. roč. 1.blok: Sportovní hry, Německý jazyk (2 hod./týden) 2.blok: Aerobik, Výtvarné činnosti, Žákovský parlament, Seminář Aj, Pohybové hry, Psaní na klávesnici (1 hod./týden) Volitelné předměty 9. roč..1.blok: Informatika, Ruský jazyk (2 hod./týden) 2.blok: Aerobik, Výtvarné činnosti, Žákovský parlament, Seminář Aj, Pohybové hry, Psaní na klávesnici (1 hod./týden) Nepovinný předmět náboženství (1 hod./týden) - 7 -

8 Volitelné předměty 7. ročník Název předmětu Vyučující Hodinová dotace týdně Sportovní hry B. Vařeková 2 Konverzace v Aj M. Prečanová 2 Žákovský parlament B. Vařeková 1 Seminář Aj M. Prečanová 1 Aerobik B. Tylšerová 1 Psaní na klávesnici I. Vrtková 1 Pohybové hry B. Tylšerová 1 Výtvarné činnosti O. Svobodová 1 8. ročník Název předmětu Vyučující Hodinová dotace týdně Sportovní hry B. Vařeková 2 Německý jazyk I. Foitová 2 Žákovský parlament B. Vařeková 1 Seminář Aj M. Prečanová 1 Aerobik B. Tylšerová 1 Pohybové hry B. Tylšerová 1 Výtvarné činnosti O. Svobodová 1 9. ročník Název předmětu Vyučující Hodinová dotace týdně Ruský jazyk B. Tylšerová 2 Informatika V. Kudělková 2 Žákovský parlament B. Vařeková 1 Seminář Aj M. Prečanová 1 Aerobik B. Tylšerová 1 Pohybové hry B. Tylšerová 1 Výtvarné činnosti O. Svobodová 1 Počet vyučovacích hodin v ročnících ročník podle ŠVP. 6. ročník 28 hodin (ŠVP) 7. ročník 30 hodin (ŠVP) 8. ročník 32 hodin (ŠVP) 9. ročník 32 hodin (ŠVP) Nepovinné předměty 1. a 2. stupeň Náboženství 1 skupina - 8 -

9 Zájmové útvary 1. stupeň Pohybové hry (3 skupiny) Anglický jazyk (4 skupiny) Výtvarná výchova (1 skupina) Logopedie (2 skupiny) Florbal (1 skupina) Kopaná (4 skupiny) Anglická konverzace (1 skupina) Informatika (2 skupiny) 2. stupeň Taneční kroužek (1 skupina) Školní kapela(1 skupina) Zájmový JČ (2 skupiny) Zájmová M (2 skupiny) Výtvarný kroužek (1 skupina) - 9 -

10 c) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Personální zabezpečení provozu školy a) Pedagogičtí pracovníci celkem 29 učitelé 23 přepočtený počet učitelů 21,397 vychovatelky ŠD 4 přepočtený počet vych. ŠD 3,353 asist. pedag. pro žáky se soc. nevýhod. 1 přepočt. asist. pedag. pro žáky se soc. nevýhod. 0,675 asist. pedag. 3 přepočtený počet asist. pedag. 0,95 b) Ostatní pracovníci celkem 6 přepočtený počet pracovníků 6 c) Školní psycholožka celkem 1 přepočtený počet psych. 0,25 PRACOVNÍCI ŠKOLY Titul Příjmení Jméno Funkce Aprobace 1. Mgr. Konečný Pavel ředitel školy M Bv 2. Mgr. Vyjídáková Božena zástupce ředitele Ch - Zzv 3. Mgr. Běhalová Lenka učitelka F - IVT 4. Mgr. Červinková Kateřina učitelka Z - D 5. Mgr. Daduová Irena učitelka I. stupeň ZŠ 6. Mgr. Doleželová Bohuslava učitelka Ch - Zzv 7. Mgr. Foitová Ina učitelka Nj - Ov 8. PaedDr. Horalíková Ludmila učitelka I. stupeň ZŠ 9. Mgr. Kašpárková Lenka učitelka I. stupeň ZŠ 10. Mgr. Kudělková Věra učitelka M Dg IVT 11. Bc. Novák Pavel učitel FCE, Aj 12. Mgr. Pechánková Bronislava učitelka I. stupeň ZŠ 13. Mgr. Prečanová Marta učitelka ŠMVZP 14. Mgr. Přidalová Jana učitelka I. stupeň ZŠ 15. Mgr. Pudová Romana Učitelka M - F 16. Mgr. Svobodová Olga učitelka M Vv 17. Mgr. Svobodová Pavlína učitelka I. stupeň ZŠ 18. Mgr. Tichá Marta učitelka I. stupeň ZŠ 19. Mgr. Tylšerová Blanka učitelka Tv 20. Mgr. Vařeková Blanka učitelka Tv 21. Mgr. Vavrdová Kamila učitelka I. stupeň ZŠ 22. Mgr. Vrtková Iveta učitelka Čj D Ov 23. Mgr. Wiesnerová Růžena učitelka I. stupeň ZŠ

11 24. Kratochvílová Blanka vychovatelka 25. Mgr. Čermáková Hana vychovatelka 26. Slunská Zdenka vychovatelka 27. Učíková Zdeňka vychovatelka 28. Mgr. Čermáková Hana asistentka pedagoga 29. Mgr. Prečanová Marta asistentka pedagoga 30. Mgr. Foitová Ina asistentka pedagoga 31. Ulrichová Zuzana asistentka pedagoga 32. Krmelová Jaroslava tajemnice 33. Adamík Jaromír školník, topič 34. Vysloužilová Jana uklízečka 35. Greplová Marta uklízečka 36. Kristenová Květoslava uklízečka 37. Štenclová Alena uklízečka 38. Mgr. Koudelová Veronika psycholožka d) Přehled o umístění vycházejících žáků 9.A celkem 21 žáků 9.C celkem 19 žáků gymnázium 2 střední odborná škola 10 učební obor 9 gymnázium 5 střední odborná škola 9 učební obor 5 Vycházející z devátého ročníku Osmileté gymnázium Šestileté gymnázium Vycházející ze 7.roč. Vycházející z 8. roč. Školní docházku ukončilo 40 žáků 6 žáků 0 žáků 0 žáků 4 žákyně 50 žáků

12 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hodnocení výchovně - vzdělávací práce : Pedagogická rada konaná dne , I.stupeň a II. stupeň REKAPITULACE ZA ŠKOLU Celkový počet žáků: 354 z toho děvčata: 171 chlapci: 183 Počet žáků s vyznamenáním: 188 Počet žáků, kteří prospěli: 148 Počet žáků, kteří neprospěli: 14 Počet neklasifikovaných žáků: 2 Počet dětí klasifikovaných v zahraničí: 2 Průměrný prospěch: 1,60 Celková absence: hodin z toho omluvená: hodin neomluvená: 24 hodin Průměrná celková absence: z toho omluvená: neomluvená: 49,19 hodin 49,12 hodin 0,07 hodin

13 f) Údaje o výsledcích inspekce a kontrol Ve školním roce 2012/2013 byly vykonány tyto kontroly: ČŠI Veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk, p.o. Závěr: byly kontrolovány následné body: pověření, zda finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté podle ustanovení 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona byly přijaty a použity oprávněně. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Pověření, zda údaje o hospodaření a finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými podle ustanovení 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků a zda předávané údaje jsou v souladu s příslušnými dokumenty, resp. se skutečností. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Pověření, zda na základě nedostatků zjištěných kontrolami provedenými ve sledovaných oblastech byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a zda jsou přijatá opatření kontrolovanou osobou plněna ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění účinném v kontrolovaném období. Ve sledovaných oblastech nebyla v organizaci provedena za kontrolované období žádná kontrola. Pověření, zda kontrolovaná osoba zavedla a udržuje vnitřní kontrolní systém a zda je zajištěno jeho fungování podle ustanovení 25 až 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění účinném v kontrolovaném období. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů Zřizovatzel Město Šternberk,projednání výsledků hospodaření za rok 2012: Závěr: nebyly zjištěny žádné nedostatky Okresní správa sociálního zabezpečení kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od do : Závěr: nebyly zjištěny žádné nedostatky

14 g) Údaje o mimoškolních aktivitách (další vzdělávání pedagogických pracovníků) Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Ped. sbor Vařeková, Prečanová, Červinková Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji II Terénní výuka projekt MIŠ dotace MŠMT ČR v oblasti prevence rizikového chování spolupráce s AISIS Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků, přírodovědecká fakulta UP Olomouc projekt EU Vařeková Na správné cestě projekt EU Pechánková, Vrtková, Pilotáž učebnice etické výchovy NIDV - projekt EU Kašpárková Daduová Matematika s chutí Institut pro sociální a ekonomické analýzy ve spolupráci s odborníky z Kalibra Konečný Změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy Poradenské služby ve školství, školení a semináře Monika Puškinová Jan Mikáč Ped. sbor Psychohygiena učutele jak předejít NÚV vyčerpání, stresu Ped. sbor Etická výchova školní projekt dotace MŠMT h) Údaje o soutěžích a umístění žáků Měsíc Soutěže - školní rok 2012/2013 Umístění Říjen. Mistrovství ČR v atletice družstev (dvě žákyně byly členkami družstva 1. místo Prosinec celostátní logická soutěž TAKTIK 3x úspěšný řešitel Leden přednesová soutěž Mladý Démosthénes 5x účast plavecké závody šternberských škol žáků 3.-5.tř. - Uničov 3x 1. místo 7x 2. místo 3x 3. místo štafeta 1. místo Únor okresní olympiáda v 1Čj 2x úspěšný řešitel recitační soutěž DDM 1x 1. místo 1x 2. místo Březen okresní kolo literární soutěže Evropa ve škole 1x 1. místo Duben okrerní kolo SOČ jedna žákyně 8.roč. úspěšný řešitel (jediná účastnice ze ZŠ zvláštní ocenění) atletický čtyřboj šternberských škol 1x 2. místo 1x 3. místo Květen tenisový turnaj 1x 2. místo

15 1x 3. místo Kinderiáda atletická soutěž (okres) 5. místo oblastní kolo Dopravní soutěže 1. místo okresní kolo Dopravní soutěže 2. místo okresní kolo fyzikální soutěže Archimediáda 2x úspěšný řešitelé Červen plavecké štafety šternberských škol 1. místo

16 i) Základní údaje o hospodaření školy Ve školním roce 2012/2013 škola hospodařila s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč a s příspěvkem od svého zřizovatele, jímž je Město Šternberk ve výši ,- Kč. Hospodaření s těmito prostředky je každoročně kontrolováno zřizovatelem v rámci Rozboru hospodaření příspěvkové organizace. Finanční prostředky jsou poskytovány a čerpány ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., školský zákon. Škola z těchto prostředků zabezpečuje realizaci svého vzdělávacího programu. Veškeré nákupy učebnic a pomůcek byly realizovány dle platných předpisů. Rozpočet přidělený zřizovatelem slouží k pokrytí provozu školy a k realizaci nezbytné údržby a oprav budovy, popř. k realizaci investičních akcí. Šternberk, 27. září 2013 Mgr. Pavel Konečný, ředitel školy

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj Rozvrh třídy I. A ve škol. roce 2014/15 Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj Út Čj M Čj Tv Čajs St Čj M Čj Vv Čt Tv Čj Časp Čj Pá Čj M Čajs Čj Český jazyk 9 Anglický jazyk 1 (N) Člověk a jeho svět 2 Matematika 4 Výtvarná

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Program: a) vyhodnocení minulého šk. roku b) plány na šk. rok 2008/09 c) diskuze Přítomni: - rodiče: 2 osoby - J. Vysloužil, M. Polášek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

školní rok 2009/2010 (úprava k datu 4.1.2010 sloučení ZŠ a MŠ)

školní rok 2009/2010 (úprava k datu 4.1.2010 sloučení ZŠ a MŠ) Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Základní školy Marie Curie-Sklodowské Jáchymov, okres Karlovy Vary školní rok 2009/2010 (úprava k datu 4.1.2010 sloučení ZŠ a MŠ) Preambule : Pedagogický

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv Třída: 1.A Čt/Ps Ma Čt Čt Ma Čt/Ps Prv Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps Český jazyk 9 Prvouka 2 Tělesná výchova 2 Prv Čt Čt/Ps Hv Ma Čt/Ps Vv Celkem 20 Mgr. Vlasta Šolcová Třída: 2.A Ma Čt/Ps Ma Prv Čt/Ps Ma Pč Čt/Ps

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

PLÁN ŠKOLY - na školní rok 2013/2014

PLÁN ŠKOLY - na školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov Náměstí 35, 542 42 Pilníkov, IČO: 70988013 m: 734575492, info@zspilnikov.cz, www.zspilnikov.cz PLÁN ŠKOLY - na školní rok 2013/2014 1 Oblast vzdělávání

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více