VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní rok : 2012/2013 Identifikační číslo školy : právní subjekt od Škola sdružuje: základní škola IZO školní družina IZO E mail : Web. stránky :

2 Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace PSČ Tel./fax , OBSAH: a) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 3 b) UČEBNÍ PLÁN... 7 c) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 10 d) PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ. 12 f) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A KONTROL. 13 g) ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 14 h) ÚDAJE O SOUTĚŽÍCH A UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ. 14 i) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 16 Přílohy: 1. Plán práce školy na školní rok 2012/ Akce školy ve školním roce 2012/ Plán práce výchovného poradce na školní rok 2012/ Plán prevence sociálně patologických jevů Zpracoval : Mgr. Pavel Konečný, ředitel školy - 2 -

3 a) Charakteristika školy Školní rok 2012/2013 (k ) Počet žáků 1. stupeň stupeň 141 celkem st. 10 tříd (všechny ročníky po dvou třídách) 2.st. 6 tříd (6. a 7. ročníky po jedné třídě; 8. a 9. ročníky po dvou třídách) Počet zaměstnanců celkem učitelů 4 vychovatelky 1 asistentka pedagoga pro žáky se sociálně znevýhodněného prostředí 3 asistentka pedagoga 6 správních zaměstnanců 1 školní psycholožka Naše škola si v současné době klade několik priorit svého rozvoje. Všechny mají zřejmou podporu zřizovatele, školské rady, rodičovské veřejnosti a všech pracovníků školy. I v průběhu školního roku 2012/2013 jim byla věnována zvýšená pozornost. Patří mezi ně následující: 1. Důsledná práce podle námi vytvořeného školního vzdělávacího programu ve všech ročnících naší školy. 2. Soustavné zvyšování úrovně materiálně technického vybavení školy s důrazem na informační a komunikační technologie. 3. Pokračování ve zlepšování klimatu školy a jejího prostředí jako jednoho z vhodných motivačních prvků pro zaměstnance školy. 4. Profesní rozvoj pedagogů studium pedagogických pracovníků, zvyšování kvality práce a přístupu pedagogů k žákům. 5. Spolupráce se zřizovatelem při zápisu do prvních tříd v souvislosti s optimalizací podmínek základního školství ve Šternberku. Dokončení školního vzdělávacího programu (ŠVP) Školní rok 2012/2013 jsme již pracovali podle vlastního ŠVP. Průběžně celý rok se naši učitelé vzdělávali, účastnili seminářů a vzdělávacích projektů zaměřených na získávání nových znalostí, výukových metod a postupů. Seznamovali se s novými výukovými programy a pomůckami, s novými technickými zařízeními. Stále hlouběji a podrobněji se seznamovali s možnostmi práce s interaktivními tabulemi. V souladu s dalším rozšiřováním našeho ŠVP a účastí na DVPP se odvíjí i celá řada školních a třídních aktivit. K vyučování přistupují učitelé velmi tvořivě, používají moderní vyučovací metody, do práce s dětmi zapojují vlastní nápady a kreativitu, dokáží pro práci děti získat. Jejich inspirace akcemi dalšího vzdělávání je více než zřetelná, DVPP není na naší škole rozhodně pouze formální záležitostí. Samozřejmostí se staly projektové dny na 1. stupni, ale - 3 -

4 ani 2. stupeň nezůstává pozadu. Celý rok jsme pracovali na společném celoškolním projektu Z pohádky do pohádky. Výuka je doplňována návštěvami výstav, výlety a exkurzemi, žáci se účastní soutěží a přehlídek na školní, městské, krajské a celostátní úrovni. Nedílnou součástí života ve třídách se staly akce konané odpoledne po vyučování nebo o víkendech. Jedná se o projektové dny strávené v přírodě zaměřené na formování třídního kolektivu a osobnosti žáka, návštěvy krytého bazénu, cyklistické výlety nebo návštěvy filmových a divadelních představení. Nadále zjišťujeme úroveň znalostí a dovedností již osvědčenými testy Kalibro. Při řešení výchovných problémů a při otázce volby povolání má nezastupitelnou roli výchovná poradkyně. V rámci své činnosti nabízí poradenské služby formou konzultací jak pro žáky, tak pro rodiče v odpoledních hodinách. Pro žáky organizačně zajišťuje návštěvu prezentace středních škol Olomouckého kraje Scholaris. Ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií ve Šternberku uspořádala několik tematických besed k otázkám prevence kriminality. Spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Olomouci, významně se podílí na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Významnou roli v rámci prevence sociálně patologických jevů má činnost školního metodika prevence. V oblasti vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí u nás díky finanční pomoci Krajského úřadu již několik let pracuje asistentka pro tyto žáky. V rámci asistenční služby pomáhá s těmito dětmi vyučujícím v hodinách, po vyučování dětem pomáhá s domácími úkoly a přípravou na další dny. Velmi dobrou se nám jeví i spolupráce s odborem sociálních věcí při MěÚ Šternberk. V tomto školním roce jsme rovněž získali finanční prostředky pro dvě asistentky pedagoga přidělené přímo konkrétním žákům se zdravotním postižením či poruchami chování. ICT V tomto šk. roce jsme, z důvodu snížených dotací na pomůcky i provozních prostředků, nemohli plynule obměňovat naše počítačové vybavení. Zvládli jsme pouhou běžnou údržbu všech IT zařízení. Naštěstí se můžeme opřít o stále velmi rychlé a spolehlivé připojení k internetu, který je díky naší školní síti přístupný ze všech učeben a kabinetů školy. Máme k dispozici celkem 73 počítačů připojených k internetu, z toho 54 stanic využívají žáci v obou učebnách a ve třídách a odděleních školní družiny. Moderní multimediální pracovny se staly nedílnou součástí výuky, zejména cizích jazyků ale i jiných přírodovědných předmětů. V současné době máme k dispozici celkem 12 interaktivních tabulí získaných především z projektu EU peníze školám, který jsme ve školním roce 2012/2013 ukončili. Jsou nyní umístěny i v běžných učebnách (především prvního stupně v každém ročníku). Tato a další, moderní informační technika nám úžasně pomáhá se zatraktivněním, zefektivněním a rozšířením výuky a samozřejmě i motivováním žáků k získávání dalších a dalších informací a poznatků. Využití připojení k internetu se zde již stává samozřejmostí a běžnou součástí výuky. Škola má velmi dobré vybavení počítačovou technikou, pro celý pedagogický sbor je již běžné používání školní počítačové sítě, díky níž mohou snadno, rychle a účelně komunikovat nejen mezi sebou, ale také s rodiči. Veškerá organizace školy je spravována pomocí Systému agend pro školy (SAS) - evidence žáků, tisk výstupů pro orgány státní správy a samosprávy, klasifikace žáků a tisk vysvědčení, rozvrh hodin, zastupování, zápis žáků, evidence majetku, informační servis měsíční a roční plán akcí. Nově jsme již zavedli vedení třídní knihy v počítači (zatím pouze absenci žáků) a začínáme i s vedením klasifikace žáků v jednotlivých předmětech. Díky tomuto mají i rodiče možnost přes internet sledovat školní výsledky svých dětí. S tímto softwarovým balíkem umožňujícím automatizaci administrativních činností škola efektivně pracuje již devět roků. Rozvíjí se informování rodičů o zadávání domácích - 4 -

5 úkolů a informací o třídních akcích přes jednotlivé webové stránky tříd odkazy na našich školních webových stránkách. Díky vysoce funkční počítačové síti a velmi dobré počítačové gramotnosti pedagogů jsme se takto opět posunuli vpřed v efektivnosti práce pedagogického sboru. Realizované a zamýšlené projekty Podařilo se nám všechny čtyři oddělení školní družiny umístit do samostatných učeben a tím vytvořit optimální podmínky pro jejich činnost. Postupně dokupujeme hračky a další praktické pomůcky pro děti ve ŠD. Máme za sebou pátý rok provozu školy kompletně zateplené a s novými okny. Tepelné mikroklima ve škole se velmi zlepšilo, ovšem úspory energií nejsou dle našich představ. Proto jsme vyvolali jednání s dodavatelem tepla o možných úsporných i cenových opatřeních. Schyluje se k vypovězení smlouvy s firmou OLTERM a k vlastnímu provozu naší kotelny. Zřizovatel nám bude zajišťovat nákup plynu. Škola má zpracovaný projekt a žádost o dotaci na rekonstrukci venkovního sportoviště. Zatím se nám nedaří potřebné prostředky získat. Přesto se s touto žádostí nevzdáváme a nadále hledáme grantovou příležitost pro jejich získání. Veškerá iniciativa vedoucí ke zlepšení klimatu školy a zvýšení kvality pracovního prostředí je vedením školy vnímána jako významný motivační prvek pro pracovníky školy. Škola celý školní rok pokračovala v tříletém projektu EU peníze školám, ze kterého získala ,- Kč. Pořídili jsme 7 nových interaktivních tabulí s příslušným vybavením (notebooky, data projektory). Většina pedagogů se nadále podílí na tvorbě digitálních učebních pomůcek, ve své práci pokračovala i školní psycholožka. Tento projekt jsme v únoru 2013 ukončili. Současně byl škole schválen projekt Etická výchova, který nám přinesl ,- Kč na rozvoj zkvalitnění výuky tohoto předmětu ve škole. Slouží k financování seminářů pro všechny pedagogy školy, k nákupu materiálu pro výuku. Tři naše paní učitelky se staly průkopnicemi výuky předmětu Etická výchova pilotují (testují) nové učebnice pro tento předmět. Prezentace školy na veřejnosti Se životem školy a výsledky její práce se lze seznamovat na internetových stránkách školy, které jsou pravidelně aktualizovány. V současné době disponujeme nově graficky upravenými školními stránkami s tzv. redakčním systémem. Již samozřejmostí se staly pravidelné příspěvky do Šternberských listů popisující školní i mimoškolní aktivity žáků, učitelů a rodičů. Koordinace příspěvků je díky počítačové síti velmi efektivní a přehledná, na příspěvcích se podílí tudíž většina pedagogického sboru. I v této oblasti chceme přejít na nové formy. Upřednostníme příspěvky samotných žáků jejich postřehy a prožitky. K tomuto využíváme i školní časopis, který si žáci sami tvoří. Cenným zdrojem informací je také školní kronika doplněná fotodokumentací na vysoké úrovni. Způsob vedení školní kroniky vyzdvihla také Česká školní inspekce. Ke své prezentaci škola využívá také dnů otevřených dveří a účasti našich žáků na vystoupeních při společenských akcích pořádaných městem Šternberk. Školská rada Na životě školy se výraznou měrou podílí školská rada. Její postoj ke škole vnímáme jako velmi přátelský, otevřený, tudíž přínosný. Podílela se na vytvoření nového školního a klasifikačního řádu, průběžně se zajímala o tvorbu školního vzdělávacího programu, s jehož konečnou podobou byla seznámena a vyslovila s ním souhlas na svém jednání dne

6 Tento náš Školní vzdělávací program Spolu pro život průběžně dále rozšiřujeme a upravujeme. SRPŠ Úspěšně pokračovala spolupráce se SRPŠ. Sdružení rodičů a přátel školy se významně podílelo na přípravách školního plesu, i budování tradice školních Majálesů (v tomto roce se konal již šestý ročník této velmi úspěšné akce vyvrcholení celoročního, celoškolního projektu Od počátku věků ). HV SRPŠ postupně zvyšuje svou aktivitu a svou činností výrazně pomáhá při mimoškolních činnostech našich dětí, ale také při propagaci školy na veřejnosti

7 b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva Učební plán školy šk. rok 2012/ roč.: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Spolu pro život Předmět Ročník I.stupeň II.stupeň Český jazyk Cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět Člověk a svět práce Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty (1.blok) Volitelné předměty (2.blok) Disponibilní dotace Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty 1 Volitelné předměty 7., roč. 1.blok: Sportovní hry, Konverzace v Aj (2 hod./týden) 2.blok: Aerobik, Výtvarné činnosti, Žákovský parlament, Seminář Aj, Pohybové hry, Psaní na klávesnici (1 hod./týden) Volitelné předměty 8. roč. 1.blok: Sportovní hry, Německý jazyk (2 hod./týden) 2.blok: Aerobik, Výtvarné činnosti, Žákovský parlament, Seminář Aj, Pohybové hry, Psaní na klávesnici (1 hod./týden) Volitelné předměty 9. roč..1.blok: Informatika, Ruský jazyk (2 hod./týden) 2.blok: Aerobik, Výtvarné činnosti, Žákovský parlament, Seminář Aj, Pohybové hry, Psaní na klávesnici (1 hod./týden) Nepovinný předmět náboženství (1 hod./týden) - 7 -

8 Volitelné předměty 7. ročník Název předmětu Vyučující Hodinová dotace týdně Sportovní hry B. Vařeková 2 Konverzace v Aj M. Prečanová 2 Žákovský parlament B. Vařeková 1 Seminář Aj M. Prečanová 1 Aerobik B. Tylšerová 1 Psaní na klávesnici I. Vrtková 1 Pohybové hry B. Tylšerová 1 Výtvarné činnosti O. Svobodová 1 8. ročník Název předmětu Vyučující Hodinová dotace týdně Sportovní hry B. Vařeková 2 Německý jazyk I. Foitová 2 Žákovský parlament B. Vařeková 1 Seminář Aj M. Prečanová 1 Aerobik B. Tylšerová 1 Pohybové hry B. Tylšerová 1 Výtvarné činnosti O. Svobodová 1 9. ročník Název předmětu Vyučující Hodinová dotace týdně Ruský jazyk B. Tylšerová 2 Informatika V. Kudělková 2 Žákovský parlament B. Vařeková 1 Seminář Aj M. Prečanová 1 Aerobik B. Tylšerová 1 Pohybové hry B. Tylšerová 1 Výtvarné činnosti O. Svobodová 1 Počet vyučovacích hodin v ročnících ročník podle ŠVP. 6. ročník 28 hodin (ŠVP) 7. ročník 30 hodin (ŠVP) 8. ročník 32 hodin (ŠVP) 9. ročník 32 hodin (ŠVP) Nepovinné předměty 1. a 2. stupeň Náboženství 1 skupina - 8 -

9 Zájmové útvary 1. stupeň Pohybové hry (3 skupiny) Anglický jazyk (4 skupiny) Výtvarná výchova (1 skupina) Logopedie (2 skupiny) Florbal (1 skupina) Kopaná (4 skupiny) Anglická konverzace (1 skupina) Informatika (2 skupiny) 2. stupeň Taneční kroužek (1 skupina) Školní kapela(1 skupina) Zájmový JČ (2 skupiny) Zájmová M (2 skupiny) Výtvarný kroužek (1 skupina) - 9 -

10 c) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Personální zabezpečení provozu školy a) Pedagogičtí pracovníci celkem 29 učitelé 23 přepočtený počet učitelů 21,397 vychovatelky ŠD 4 přepočtený počet vych. ŠD 3,353 asist. pedag. pro žáky se soc. nevýhod. 1 přepočt. asist. pedag. pro žáky se soc. nevýhod. 0,675 asist. pedag. 3 přepočtený počet asist. pedag. 0,95 b) Ostatní pracovníci celkem 6 přepočtený počet pracovníků 6 c) Školní psycholožka celkem 1 přepočtený počet psych. 0,25 PRACOVNÍCI ŠKOLY Titul Příjmení Jméno Funkce Aprobace 1. Mgr. Konečný Pavel ředitel školy M Bv 2. Mgr. Vyjídáková Božena zástupce ředitele Ch - Zzv 3. Mgr. Běhalová Lenka učitelka F - IVT 4. Mgr. Červinková Kateřina učitelka Z - D 5. Mgr. Daduová Irena učitelka I. stupeň ZŠ 6. Mgr. Doleželová Bohuslava učitelka Ch - Zzv 7. Mgr. Foitová Ina učitelka Nj - Ov 8. PaedDr. Horalíková Ludmila učitelka I. stupeň ZŠ 9. Mgr. Kašpárková Lenka učitelka I. stupeň ZŠ 10. Mgr. Kudělková Věra učitelka M Dg IVT 11. Bc. Novák Pavel učitel FCE, Aj 12. Mgr. Pechánková Bronislava učitelka I. stupeň ZŠ 13. Mgr. Prečanová Marta učitelka ŠMVZP 14. Mgr. Přidalová Jana učitelka I. stupeň ZŠ 15. Mgr. Pudová Romana Učitelka M - F 16. Mgr. Svobodová Olga učitelka M Vv 17. Mgr. Svobodová Pavlína učitelka I. stupeň ZŠ 18. Mgr. Tichá Marta učitelka I. stupeň ZŠ 19. Mgr. Tylšerová Blanka učitelka Tv 20. Mgr. Vařeková Blanka učitelka Tv 21. Mgr. Vavrdová Kamila učitelka I. stupeň ZŠ 22. Mgr. Vrtková Iveta učitelka Čj D Ov 23. Mgr. Wiesnerová Růžena učitelka I. stupeň ZŠ

11 24. Kratochvílová Blanka vychovatelka 25. Mgr. Čermáková Hana vychovatelka 26. Slunská Zdenka vychovatelka 27. Učíková Zdeňka vychovatelka 28. Mgr. Čermáková Hana asistentka pedagoga 29. Mgr. Prečanová Marta asistentka pedagoga 30. Mgr. Foitová Ina asistentka pedagoga 31. Ulrichová Zuzana asistentka pedagoga 32. Krmelová Jaroslava tajemnice 33. Adamík Jaromír školník, topič 34. Vysloužilová Jana uklízečka 35. Greplová Marta uklízečka 36. Kristenová Květoslava uklízečka 37. Štenclová Alena uklízečka 38. Mgr. Koudelová Veronika psycholožka d) Přehled o umístění vycházejících žáků 9.A celkem 21 žáků 9.C celkem 19 žáků gymnázium 2 střední odborná škola 10 učební obor 9 gymnázium 5 střední odborná škola 9 učební obor 5 Vycházející z devátého ročníku Osmileté gymnázium Šestileté gymnázium Vycházející ze 7.roč. Vycházející z 8. roč. Školní docházku ukončilo 40 žáků 6 žáků 0 žáků 0 žáků 4 žákyně 50 žáků

12 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hodnocení výchovně - vzdělávací práce : Pedagogická rada konaná dne , I.stupeň a II. stupeň REKAPITULACE ZA ŠKOLU Celkový počet žáků: 354 z toho děvčata: 171 chlapci: 183 Počet žáků s vyznamenáním: 188 Počet žáků, kteří prospěli: 148 Počet žáků, kteří neprospěli: 14 Počet neklasifikovaných žáků: 2 Počet dětí klasifikovaných v zahraničí: 2 Průměrný prospěch: 1,60 Celková absence: hodin z toho omluvená: hodin neomluvená: 24 hodin Průměrná celková absence: z toho omluvená: neomluvená: 49,19 hodin 49,12 hodin 0,07 hodin

13 f) Údaje o výsledcích inspekce a kontrol Ve školním roce 2012/2013 byly vykonány tyto kontroly: ČŠI Veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk, p.o. Závěr: byly kontrolovány následné body: pověření, zda finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté podle ustanovení 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona byly přijaty a použity oprávněně. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Pověření, zda údaje o hospodaření a finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými podle ustanovení 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků a zda předávané údaje jsou v souladu s příslušnými dokumenty, resp. se skutečností. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Pověření, zda na základě nedostatků zjištěných kontrolami provedenými ve sledovaných oblastech byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a zda jsou přijatá opatření kontrolovanou osobou plněna ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění účinném v kontrolovaném období. Ve sledovaných oblastech nebyla v organizaci provedena za kontrolované období žádná kontrola. Pověření, zda kontrolovaná osoba zavedla a udržuje vnitřní kontrolní systém a zda je zajištěno jeho fungování podle ustanovení 25 až 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění účinném v kontrolovaném období. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů Zřizovatzel Město Šternberk,projednání výsledků hospodaření za rok 2012: Závěr: nebyly zjištěny žádné nedostatky Okresní správa sociálního zabezpečení kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od do : Závěr: nebyly zjištěny žádné nedostatky

14 g) Údaje o mimoškolních aktivitách (další vzdělávání pedagogických pracovníků) Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Ped. sbor Vařeková, Prečanová, Červinková Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji II Terénní výuka projekt MIŠ dotace MŠMT ČR v oblasti prevence rizikového chování spolupráce s AISIS Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků, přírodovědecká fakulta UP Olomouc projekt EU Vařeková Na správné cestě projekt EU Pechánková, Vrtková, Pilotáž učebnice etické výchovy NIDV - projekt EU Kašpárková Daduová Matematika s chutí Institut pro sociální a ekonomické analýzy ve spolupráci s odborníky z Kalibra Konečný Změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy Poradenské služby ve školství, školení a semináře Monika Puškinová Jan Mikáč Ped. sbor Psychohygiena učutele jak předejít NÚV vyčerpání, stresu Ped. sbor Etická výchova školní projekt dotace MŠMT h) Údaje o soutěžích a umístění žáků Měsíc Soutěže - školní rok 2012/2013 Umístění Říjen. Mistrovství ČR v atletice družstev (dvě žákyně byly členkami družstva 1. místo Prosinec celostátní logická soutěž TAKTIK 3x úspěšný řešitel Leden přednesová soutěž Mladý Démosthénes 5x účast plavecké závody šternberských škol žáků 3.-5.tř. - Uničov 3x 1. místo 7x 2. místo 3x 3. místo štafeta 1. místo Únor okresní olympiáda v 1Čj 2x úspěšný řešitel recitační soutěž DDM 1x 1. místo 1x 2. místo Březen okresní kolo literární soutěže Evropa ve škole 1x 1. místo Duben okrerní kolo SOČ jedna žákyně 8.roč. úspěšný řešitel (jediná účastnice ze ZŠ zvláštní ocenění) atletický čtyřboj šternberských škol 1x 2. místo 1x 3. místo Květen tenisový turnaj 1x 2. místo

15 1x 3. místo Kinderiáda atletická soutěž (okres) 5. místo oblastní kolo Dopravní soutěže 1. místo okresní kolo Dopravní soutěže 2. místo okresní kolo fyzikální soutěže Archimediáda 2x úspěšný řešitelé Červen plavecké štafety šternberských škol 1. místo

16 i) Základní údaje o hospodaření školy Ve školním roce 2012/2013 škola hospodařila s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč a s příspěvkem od svého zřizovatele, jímž je Město Šternberk ve výši ,- Kč. Hospodaření s těmito prostředky je každoročně kontrolováno zřizovatelem v rámci Rozboru hospodaření příspěvkové organizace. Finanční prostředky jsou poskytovány a čerpány ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., školský zákon. Škola z těchto prostředků zabezpečuje realizaci svého vzdělávacího programu. Veškeré nákupy učebnic a pomůcek byly realizovány dle platných předpisů. Rozpočet přidělený zřizovatelem slouží k pokrytí provozu školy a k realizaci nezbytné údržby a oprav budovy, popř. k realizaci investičních akcí. Šternberk, 27. září 2013 Mgr. Pavel Konečný, ředitel školy

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3 śkolní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2006/2007 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278 K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA 539 43 Krouna 303,469345, IČO 70986304, bank. sp. ČS Hlinsko 45367369/0800 e-mail: zs_krouna@xaz.cz, http://www.zskrouna.cz Výroční zpráva školy za školní rok 0/03

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace PSČ 785 01 Tel./fax 585 013 770, e-mail skola@zsns-stbk.cz PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠVP ZŠ nám. Svobody Spolu pro život Učit se

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Mgr. Jan Musil, ředitel školy V Jáchymově, 3.10.2007 Strana 1 (celkem 9) 1. Základní údaje o škole

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-313/12-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Základní škola Bukovany, okres Sokolov Sídlo: 357 55

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011 Základní údaje o škole název školy: Základní škola, Komenského 59, Sušice úplná adresa: Základní škola, Komenského 59, Sušice, 342 01 právní forma: Příspěvková

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Cihelní 6 792 01 Bruntál, Cihelní 6 Identifikátor školy: 600131807 Termín konání inspekce: 11. - 14. květen 2004

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-65/08-R14 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Adresa: Komenského 186, 747 24 Chuchelná

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborná škola služeb s.r.o. U Hradiska 4, 774 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 028 Zřizovatel: Mgr. Anna Loubalová, Fügnerova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více