Závěrečná práce pro kurz. Manažerské minimum. Lada Hajdíková. Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce pro kurz. Manažerské minimum. Lada Hajdíková. Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany"

Transkript

1 Závěrečná práce pro kurz Manažerské minimum Lada Hajdíková 2014 Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany

2 Koncepce projektu Podpůrné skupiny pro děti a mládež z pěstounské péče na období od do Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název služby: Podpůrné skupiny pro děti a mládež z pěstounské péče Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany Tel/fax: Vedoucí výchovných a vzdělávacích programů: David Holý: tel.: , Koordinátorka projektu: Lada Hajdíková: tel.: Internet: 1

3 1. Popis projektu Název Podpůrné skupiny pro děti a mládež z pěstounské péče. Poslání Posláním služby je podpůrně doprovázet dítě v náhradní rodinné péči. Cíle Cílem služeb je ulevit pěstounům a především poskytnout dětem a mládeži z náhradní rodinné péče v Praze 12 bezpečné prostředí ve vrstevnické skupině a zábavný a stimulující program podporující rozvoj jejich dovedností a sebevědomí. Další jednotlivé cíle: - Rozvoj sociálních kompetencí: V rámci pravidelných skupin a respitních pobytů budou mít děti a mládež příležitost přirozeně rozvíjet sociální dovednosti díky interakci s vrstevníky a pracovníky v bezpečném prostředí. Kromě toho budou do programu cíleně zařazovány aktivity zaměřené na rozvoj různých sociálních kompetencí (konstruktivní řešení konfliktů, schopnost spolupráce apod.). - Zvýšení sebevědomí: Děti a mládež budou mít díky pestré nabídce aktivit (od výtvarných činností, přes kooperativní hry, modelové situace až po sportovní aktivity) možnost poznávat své vlohy a budou podporovány jejich specifické zájmy a talenty. Na základě sestavených aktivit budou mít příležitost dosahovat drobných úspěchů, čímž se posílí jejich sebevědomí. Opakovaně budou do programu zařazovány aktivity cílené na podporu zdravého sebevědomí. Děti a mládež budou podporovány lektory a k vzájemné podpoře bude veden i celý kolektiv. - Zprostředkování společného pozitivního zážitku: V rámci služeb (například během celodenních výletů či pobytu) bude také kladen důraz na seberozvoj dětí a mládeže (překonávání strachu, zkoušení nových věcí, které ještě nezažily lezení po skalách, jízda na koni atd.) a zprostředkování společného pozitivního zážitku, což posiluje jejich motivaci k pravidelné účasti. - Poskytnutí prostoru pro sdílení obtížných životních situací: Děti v pěstounské péči často čelili/čelí obtížným životním situacím (ztráta biologických rodičů, pobyt v ústavním zařízení, emoční deprivace atd.), z čehož mohou pramenit různé krize. Proto bude v rámci skupin poskytnut prostor pro jejich sdílení a řešení. V případě potřeby bude poskytnuta také možnost individuální konzultace. Pokud se bude jednat o závažnější situaci, je výhodou úzká spolupráce s OSPOD Prahy Seznámení s novými kamarády v místě svého bydliště a prohloubení vzájemného vztahu - Včasná detekce ohrožujících situací v životě dítěte a rizikového chování: Vzhledem k častému kontaktu a k podněcování otevřené komunikace ve skupině by bylo možné odhalit vznikající problémy dříve a včas na ně reagovat. - Podpora hledání vlastních životních cílů a schopnosti je naplňovat: Zejména u starších dětí je 2

4 aktuální přemýšlet o vlastním životním směřování, o hodnotách, cílech a také o tom, jak je naplňovat. - Podpora školní úspěšnosti: V rámci doučování se bude pracovat na zlepšení a stabilizaci situace ve škole. - Prevence rizikového chování: Za prevenci rizikového chování lze považovat naplňování ostatních výše popsaných cílů. Kromě toho mohou být do programu zařazovány i bloky zaměřené na konkrétní rizikové chování, které by se jevilo ve skupině jako aktuální. Cílová skupina Do cílové skupiny spadají především děti a mládež ve věku od 6 do 18 let v náhradní rodinné péči v agendě oddělení péče o rodinu a děti ÚMČ Praha 12. Děti a mládež z pěstounských rodin mají specifické potřeby, které jsou odrazem jejich obtížné životní situace. Často trpí nedostatečným sebevědomím, psychickou deprivací, poruchami chování (Vágnerová, 2012), mají určité deficity v sociálních dovednostech a s tím související problémy se zapojováním do vrstevnické skupiny. Některé nemají dostatek zájmové a podpůrné činnosti a příležitostí vyzkoušet si různé aktivity posilující jejich seberozvoj. To může být způsobeno tím, že jsou pro některé rodiny kroužky či aktivizační a podpůrné činnosti finančně nedostupné, pro jiné může být obtížné dojíždění nebo zapojení dětí do vrstevnické skupiny. Pěstouni, kteří pečují o děti a mládež, také často postrádají čas sami pro sebe a na odpočinek a jsou přetížení. Kontraindikace/omezení - Nezapadnutí (překročení) do věkové hranice cílové skupiny. - Hrubé porušení pravidel (nerespektování pracovníků atd.). - Překročení profesních možností/znalosti pracovníka na základě konzultace s kurátory/sociálními pracovníky OSV Prahy 12 se dítě odkáže na návazné služby (například Středisko výchovné péče atd.). - Psychiatrické onemocnění dítěte a jiné patologie přesahující rámec možností řešení v rámci skupiny. - Překročení maximální kapacity služby. 2. Realizace projektu Podpůrné skupiny V rámci projektu budou pravidelně každý týden realizovány 2 podpůrné skupiny rozdělené dle věku dětí a mládeže, a to od 6 do 12 let (mladší skupina) a od 13 do 18 let (starší skupina), které povedou stálé dvojice odborných pracovníků/ic. Časová dotace skupin činí přibližně 2 hodiny týdně (v případě časově náročnějších aktivit bude dopředu oznámeno jejich prodloužení). Realizace pravidelných skupin bude zahrnovat odbornou pomoc poskytovanou prostřednictvím skupinové podpory (bude podporováno začlenění do kolektivu, bude sledována skupinová dynamika, budou stanovena pravidla podporující kooperativní a přátelskou atmosféru, 3

5 kolektiv bude veden k vzájemné podpoře a k posílení důvěry a vrstevnických vztahů). Program skupin bude připravován na základě zjištěných potřeb a zájmů konkrétní skupiny a jednotlivých dětí, a zároveň bude veden k naplnění výše uvedených cílů prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Některá setkání budou věnována například výtvarným činnostem, přičemž některá budou více cílená na výsledek, jiná budou mít více arteterapeutický charakter (srov. Pokorná, 2012), jiná například hrám venku, u kterých si děti a mládež zasportují a zároveň procvičí svou schopnost spolupracovat s ostatními. Podpůrné skupiny budou také věnovány konkrétním problémům či tématům, která budou pro děti a mládež aktuální, a budou orientovaná na řešení. V rámci skupin bude tedy prostor k otevření tíživějších otázek a problémů, které děti trápí. Další příklady možných aktivit pro skupinová setkání: Tematická setkání: aktivity zaměřené na rozvíjení spolupráce, empatie, efektivní komunikace, konstruktivního řešení konfliktů, prevenci užívání návykových látek, podporu pozitivního sebepojetí a další podle potřeb dětí a mládeže. Výtvarné a rukodělné činnosti: výroba z keramiky, výroba draka, malování na obličej, výroba hudebních nástrojů, výroba masek, malování na textil, malování na sklo, výroba vánočních dárků, výroba peněženek z tetrapaku a další podle iniciativy a přání dětí a mládeže. Hry a aktivity venku: hry pro zlepšení nálady a rozhýbání, hry na rozvíjení různých dovedností (paměť, postřeh, komunikace, spolupráce atd.), hry s úkoly, sportovní aktivity (fotbal, kriket, basketbal atd.), lezení a slaňování na skalách apod. V rámci služby bude poskytována také odborná pomoc ve formě individuální podpory dětí a mládeže v průběhu skupin i nad jejich rámec. Dětem a mládeži bude nabídnuta možnost individuálního doučování s cílem podpory školní úspěšnosti a pomoci při řešení problémů v oblasti vzdělávání. S těmi, kdo projeví o doučování zájem, budou probíhat individuální setkání mimo čas skupin. V případě potřeby budou mít děti a mládež také možnost probrat své osobní těžkosti v soukromí v rámci individuálních konzultací. Dále budou pro děti a mládež z skupin realizovány celodenní výlety (přibližně 1x za měsíc až dva). Výlety budou mířit zejména do přírody mimo město, ve kterém děti a mládež tráví většinu svého času, případně na zajímavá a podnětná místa (například různé výstavy, lanové centrum, divadlo, interaktivní workshopy apod.). Kromě toho se budou konat pravidelné schůzky s pěstouny 1x za 6 měsíců, během kterých bude prostor pro předávání informací, sdílení a hodnocení. Respitní pobyty Jednou za rok bude během letních prázdnin realizován pětidenní respitní pobyt pro děti a mládež z náhradní rodinné péče mimo území hlavního města Prahy, na kterém bude zajištěna odborná pomoc poskytovaná v podobě individuální a skupinové podpory. Díky délce a intenzitě pobytu bude poskytnut větší prostor pro řešení aktuálních témat a problémů, s nimiž se setkávají a potýkají děti a mládež v náhradní rodinné péči, a budou prohlubovány vztahy mezi jednotlivými účastníky. Respitní pobyt by nabízel řadu sportovních, uměleckých a psychosociálních aktivit v přírodě (viz výše zmíněné činnosti). U starších dětí by aktivity byly zacílené především na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, podporu pozitivního sebepojetí, podporu samostatnosti a zodpovědnosti. Byl by zde prostor pro řešení témat a problémů, které se jich dotýkají, a sdílení (a reflexi) zkušeností, pocitů. U mladší skupiny by byl program zaměřen na hraní her různého 4

6 charakteru a na činnosti podporující rozvoj různých dovedností. Metody práce Při práci s dětmi a mládeží jsou využívány následující metody práce: Rozhovor - V rámci rozhovoru jsou zjišťovány potřeby a zájmy dětí a mládeže. Rozhovor pomáhá vzájemnému poznání a rozvíjí důvěru. Situační intervence Situační intervence je sociálně pedagogická práce s výchovným obsahem. Dětem a mládeži je poskytována zpětná vazba k jejich aktuálnímu jednání či vzniklé situaci. Lektor reflektuje situaci či jednání, přináší podněty, využívá tak potenciál situace k výchovnému působení. Krizová intervence Metoda práce v situaci, kterou dítě prožívá jako zátěžovou, ohrožující a kterou není schopno zvládnout vlastními silami. Krizová intervence pomáhá dítěti zvládnout krizi, zpřehlednit jeho prožívání a podporuje ho v zapojení vlastních sil a schopností prostřednictvím zrcadlení. Poradenství Během poradenství se zjišťuje zakázka, hledá se společně řešení a informace vedoucích k odstranění obtíží (odráží jednotlivé fáze poradenského procesu). Nácvik sociálních dovedností - Praktický nácvik dovedností, ve kterých dítě selhává a v jejichž zvládnutí potřebuje podpořit (může se jednat o nácvik tzv. tvrdých a měkkých dovedností, například nácvik zavazování tkaniček, učení se hygienickým návykům či nácvik komunikačních dovedností, konstruktivního řešení konfliktů apod.). Skupinová práce Cílená práce se skupinou s následnou reflexí (zaměření na skupinovou normu, dynamiku). Metody pedagogiky volného času zážitková pedagogika atd. Výukové metody v pedagogice například interakční a simulační didaktické hry, samostatná práce při doučování apod. Kapacita služby Kapacita jedné podpůrné skupiny činí 12 dětí. Kapacita respitního pobytu je 24 dětí. V rámci úzké spolupráce s OSPOD Prahy 12 budeme kontaktovat pěstounské rodiny za účelem oslovení a šíření informací o vzniklé službě, aby se zapojilo co nejvíce dětí a mládeže do obou služeb. Předávání informací Pracovníci/ice mají možnost nacházet řešení klientských, metodických, koncepčních a organizačně technických problémů vyplývajících z přímé práce s dětmi v rámci následujících setkávání: - pravidelné organizační porady celého týmu (min. jednou za měsíc, 1,5 h) - pravidelné intervizní porady (min. jednou za měsíc, 1,5 h) 5

7 - pravidelné supervize - případová, týmová i metodická (min. jednou za 2 měsíce, 3 h) Porady Porady se konají v pravidelných intervalech ve stanoveném dni v měsíci a v domluvenou hodinu (minimálně jednou za měsíc). Porad se účastní všichni pracovníci/ice týmu včetně koordinátora/ky. Z každé porady je vypracován zápis, který je posílán všem z týmu a je uložený ve sdílených složkách v organizaci. Předmětem porad jsou především technicko-organizační záležitosti (například řešení termínů, nabídka vzdělávání apod.). Intervize Intervize se konají také v pravidelných intervalech ve stanoveném dni v měsíci a v domluvenou hodinu (minimálně jednou za měsíc). Intervizí se účastní všichni pracovníci/ice týmu včetně koordinátora/ky. Z každé intervize je vypracován zápis, který je posílán všem z týmu a je uložený ve sdílených složkách v organizaci. Předmětem intervizí jsou především případové a metodické záležitosti (například jednotlivé kazuistiky dětí apod.). Supervize Supervize se konají také v pravidelných intervalech ve stanoveném dni v měsíci a v domluvenou hodinu (minimálně jednou za dva měsíce). Supervizí se účastní všichni pracovníci/ice týmu včetně koordinátora/ky (supervize je skupinová). Z každé supervize je vypracován zápis, který vypracovává supervizor/ka, je posílán všem z týmu a je uložený ve sdílených složkách v organizaci. Supervizi zajišťuje externí pracovník/ice s odpovídajícím vzděláním a zaměřením (dokončená VŠ obor Psychologie, absolvovaný dlouhodobý psychoterapeutický výcvik, výhodou je akreditace Českého institutu pro supervizi (ČIS)). Supervize je orientovaná případově, rozvojově a týmově. Má také vzdělávací charakter. Každý pracovník/ice má možnost využít individuální supervizi po schválení ředitelem/kou organizace. Plán činností na plánované období (od do ) V plánu činností jsou zahrnuty termíny výletů (6 výletů, jednou za 2 měsíce), respitních pobytů (1 pětidenní, 1 víkendový), termíny porad, intervizí, supervizí a pravidelných skupinových setkání (mladší i starší skupina). Podpůrné skupiny pro děti a mládež Činnost Podpůrné skupiny Termín+čas Odpovědné osoby Prostory Náklady (bez mzdových nákladů) Hodnocení Mladší skupina Úterý týden) (každý od Lektoři/rky Vzdělávací místnost ,- (vstupy, 6

8 15:00 do 17:00 skupin+koordi nátorka Starší skupiny Úterý (každý týden) od 15:00 do 17:00 Lektoři/rky skupin+koordi nátorka Prostory nízkoprahovéh o klubu Krok výtvarné potřeby, sportovní vybavení, deskové hry) ,- (vstupy, výtvarné potřeby, sportovní vybavení, deskové hry) Výlety Činnost - Výlety Termín Odpovědné osoby Neviditelná výstava v Praze Neděle IQ Park v Liberci Neděle Lanové centrum Neděle Proud v Praze Lektorky skupin + koordinátorka Lektorky skupin + koordinátorka Lektorky skupin + koordinátorka Lezení v Srbsku Neděle Lektorky skupin + koordinátorka + instruktor lezení Botanicus u Lysé nad Labem Planetárium Praze v Neděle Neděle Lektorky skupin + koordinátorka Lektorky skupin + Náklady mzdových nákladů) (bez 3000,- (vstupy, MHD jízdenky, potraviny - svačina) 5000,- (vstupy, cestovné, potraviny - svačina) 5000,- (vstupy, MHD jízdenky, potraviny - svačina) 5000,- (cestovné, potraviny svačina, náklady na instruktora) 5000,- (vstupy, cestovné, potraviny - svačina) 3000,- (vstupy, jízdenky, MHD Hodnocení 7

9 koordinátorka potraviny - svačina) Pobytové aktivity Činnost Pobytové aktivity Pětidenní pobyt letní Termín Odpovědné osoby Lektoři/rky skupin+koordináto rka+dobrovolník/i ce Víkendový pobyt Lektoři/rky skupin+koordináto rka+dobrovolník/i ce Hodnocení: 0 akce neproběhla Náklady mzdových nákladů) (bez ,- (ubytování, strava, cestovné, vstupy, výtvarné potřeby) ,- (ubytování, strava, cestovné, vstupy) 1 akce se konala, ale nesplnila očekávání (cíle), nedoporučuje se opakovat 2 akce proběhla, většina cílů byla splněna, doporučuje se opakovat s úpravami Hodnocení 3 akce proběhla, většina cílů byla splněna, doporučuje se opakovat, velmi úspěšná akce Porady + Intervize Termín Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí

10 Pondělí Pondělí Pondělí Supervize Termín Středa Středa Středa Středa Středa Středa Personální zajištění projektu Poskytování služby je zajištěno 4 lektory/kami v přímé práci, z nichž 1 je zároveň koordinátorem/kou služby, tedy 4 odbornými pracovníky, kteří disponují odpovídajícím vzděláním (Dokončené vysokoškolské bakalářské studium v oboru Psychologie, Pedagogika atd., minimálně 3 roky praxe, absolvovaný kurz Krizové intervence atd.). 4. Dopad projektu a jeho výstupy Projekt bude mít pozitivní dopad na děti a mládež v náhradní rodinné péči účastnících se pravidelných volnočasových aktivit, protože budou trávit čas vhodným, stimulujícím, rozvíjejícím a smysluplným způsobem, což se může odrazit na zvýšení jejich sociálních kompetencí, sebevědomí a zdravého postoje k okolí a sobě samému. Projekt bude mít tedy na jednotlivé účastníky dopad v mnoha ohledech (náplň volného času dětí a mládeže v náhradní rodinné péči, rozvoj jejich dovedností a kompetencí, stabilizacie v oblasti učení, předcházení rizikovému chování atd.). Pozitivním dopadem projektu bude dále mapování a včasná detekce ohrožujících situací v životě dítěte a případného rizikového chování. V rámci intenzivní spolupráce s Úřadem Městské části Prahy 12 bude možné případné využití návazných služeb poskytovaných Úřadem nebo jinými organizacemi (například Střediskem výchovné péče atd.). 9

11 Projekt by byl prospěšný celkově pro místní komunitu Prahy 12. Konkrétní výstupy projektu jsou: Podpůrné skupiny pro děti a mládež konající se pravidelně každý týden ve stejný den a čas (skupiny budou dvě rozdělené podle věku dětí a mládeže). Individuální doučování. 6 celodenních výletů. 1 víkendový pobyt. Pětidenní letní pobyt ve Všechlapech u Divišova. Vyhodnocení projektu Projekt bude vyhodnocován průběžně s kurátory/kami a sociálními pracovníky/icemi Úřadu městské části Praha 12 v rámci pravidelných hodnotících schůzek během roku, které by měly probíhat minimálně jednou za půl roku. Na konci roku bude projekt hodnocen také pěstouny a cílovou skupinou projektu prostřednictvím dotazníku, ve kterém budou mít možnost vyjádřit se k přínosům projektu, k tomu, jak s projektem byli spokojeni atd. Projekt bude vyhodnocován také v závěrečné vyhodnocovací zprávě. 10

12 Použitá literatura: Pokorná, Pavla et al Metodika aktivit pro náhradní rodinnou péči. Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o.s. Vágnerová, M. Marie Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o.s. Konzultanti/ky: Mgr. Renata Baxová, Mgr. Martina Hájková 11

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více