Závěrečná práce pro kurz. Manažerské minimum. Lada Hajdíková. Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce pro kurz. Manažerské minimum. Lada Hajdíková. Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany"

Transkript

1 Závěrečná práce pro kurz Manažerské minimum Lada Hajdíková 2014 Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany

2 Koncepce projektu Podpůrné skupiny pro děti a mládež z pěstounské péče na období od do Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název služby: Podpůrné skupiny pro děti a mládež z pěstounské péče Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany Tel/fax: Vedoucí výchovných a vzdělávacích programů: David Holý: tel.: , Koordinátorka projektu: Lada Hajdíková: tel.: Internet: 1

3 1. Popis projektu Název Podpůrné skupiny pro děti a mládež z pěstounské péče. Poslání Posláním služby je podpůrně doprovázet dítě v náhradní rodinné péči. Cíle Cílem služeb je ulevit pěstounům a především poskytnout dětem a mládeži z náhradní rodinné péče v Praze 12 bezpečné prostředí ve vrstevnické skupině a zábavný a stimulující program podporující rozvoj jejich dovedností a sebevědomí. Další jednotlivé cíle: - Rozvoj sociálních kompetencí: V rámci pravidelných skupin a respitních pobytů budou mít děti a mládež příležitost přirozeně rozvíjet sociální dovednosti díky interakci s vrstevníky a pracovníky v bezpečném prostředí. Kromě toho budou do programu cíleně zařazovány aktivity zaměřené na rozvoj různých sociálních kompetencí (konstruktivní řešení konfliktů, schopnost spolupráce apod.). - Zvýšení sebevědomí: Děti a mládež budou mít díky pestré nabídce aktivit (od výtvarných činností, přes kooperativní hry, modelové situace až po sportovní aktivity) možnost poznávat své vlohy a budou podporovány jejich specifické zájmy a talenty. Na základě sestavených aktivit budou mít příležitost dosahovat drobných úspěchů, čímž se posílí jejich sebevědomí. Opakovaně budou do programu zařazovány aktivity cílené na podporu zdravého sebevědomí. Děti a mládež budou podporovány lektory a k vzájemné podpoře bude veden i celý kolektiv. - Zprostředkování společného pozitivního zážitku: V rámci služeb (například během celodenních výletů či pobytu) bude také kladen důraz na seberozvoj dětí a mládeže (překonávání strachu, zkoušení nových věcí, které ještě nezažily lezení po skalách, jízda na koni atd.) a zprostředkování společného pozitivního zážitku, což posiluje jejich motivaci k pravidelné účasti. - Poskytnutí prostoru pro sdílení obtížných životních situací: Děti v pěstounské péči často čelili/čelí obtížným životním situacím (ztráta biologických rodičů, pobyt v ústavním zařízení, emoční deprivace atd.), z čehož mohou pramenit různé krize. Proto bude v rámci skupin poskytnut prostor pro jejich sdílení a řešení. V případě potřeby bude poskytnuta také možnost individuální konzultace. Pokud se bude jednat o závažnější situaci, je výhodou úzká spolupráce s OSPOD Prahy Seznámení s novými kamarády v místě svého bydliště a prohloubení vzájemného vztahu - Včasná detekce ohrožujících situací v životě dítěte a rizikového chování: Vzhledem k častému kontaktu a k podněcování otevřené komunikace ve skupině by bylo možné odhalit vznikající problémy dříve a včas na ně reagovat. - Podpora hledání vlastních životních cílů a schopnosti je naplňovat: Zejména u starších dětí je 2

4 aktuální přemýšlet o vlastním životním směřování, o hodnotách, cílech a také o tom, jak je naplňovat. - Podpora školní úspěšnosti: V rámci doučování se bude pracovat na zlepšení a stabilizaci situace ve škole. - Prevence rizikového chování: Za prevenci rizikového chování lze považovat naplňování ostatních výše popsaných cílů. Kromě toho mohou být do programu zařazovány i bloky zaměřené na konkrétní rizikové chování, které by se jevilo ve skupině jako aktuální. Cílová skupina Do cílové skupiny spadají především děti a mládež ve věku od 6 do 18 let v náhradní rodinné péči v agendě oddělení péče o rodinu a děti ÚMČ Praha 12. Děti a mládež z pěstounských rodin mají specifické potřeby, které jsou odrazem jejich obtížné životní situace. Často trpí nedostatečným sebevědomím, psychickou deprivací, poruchami chování (Vágnerová, 2012), mají určité deficity v sociálních dovednostech a s tím související problémy se zapojováním do vrstevnické skupiny. Některé nemají dostatek zájmové a podpůrné činnosti a příležitostí vyzkoušet si různé aktivity posilující jejich seberozvoj. To může být způsobeno tím, že jsou pro některé rodiny kroužky či aktivizační a podpůrné činnosti finančně nedostupné, pro jiné může být obtížné dojíždění nebo zapojení dětí do vrstevnické skupiny. Pěstouni, kteří pečují o děti a mládež, také často postrádají čas sami pro sebe a na odpočinek a jsou přetížení. Kontraindikace/omezení - Nezapadnutí (překročení) do věkové hranice cílové skupiny. - Hrubé porušení pravidel (nerespektování pracovníků atd.). - Překročení profesních možností/znalosti pracovníka na základě konzultace s kurátory/sociálními pracovníky OSV Prahy 12 se dítě odkáže na návazné služby (například Středisko výchovné péče atd.). - Psychiatrické onemocnění dítěte a jiné patologie přesahující rámec možností řešení v rámci skupiny. - Překročení maximální kapacity služby. 2. Realizace projektu Podpůrné skupiny V rámci projektu budou pravidelně každý týden realizovány 2 podpůrné skupiny rozdělené dle věku dětí a mládeže, a to od 6 do 12 let (mladší skupina) a od 13 do 18 let (starší skupina), které povedou stálé dvojice odborných pracovníků/ic. Časová dotace skupin činí přibližně 2 hodiny týdně (v případě časově náročnějších aktivit bude dopředu oznámeno jejich prodloužení). Realizace pravidelných skupin bude zahrnovat odbornou pomoc poskytovanou prostřednictvím skupinové podpory (bude podporováno začlenění do kolektivu, bude sledována skupinová dynamika, budou stanovena pravidla podporující kooperativní a přátelskou atmosféru, 3

5 kolektiv bude veden k vzájemné podpoře a k posílení důvěry a vrstevnických vztahů). Program skupin bude připravován na základě zjištěných potřeb a zájmů konkrétní skupiny a jednotlivých dětí, a zároveň bude veden k naplnění výše uvedených cílů prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Některá setkání budou věnována například výtvarným činnostem, přičemž některá budou více cílená na výsledek, jiná budou mít více arteterapeutický charakter (srov. Pokorná, 2012), jiná například hrám venku, u kterých si děti a mládež zasportují a zároveň procvičí svou schopnost spolupracovat s ostatními. Podpůrné skupiny budou také věnovány konkrétním problémům či tématům, která budou pro děti a mládež aktuální, a budou orientovaná na řešení. V rámci skupin bude tedy prostor k otevření tíživějších otázek a problémů, které děti trápí. Další příklady možných aktivit pro skupinová setkání: Tematická setkání: aktivity zaměřené na rozvíjení spolupráce, empatie, efektivní komunikace, konstruktivního řešení konfliktů, prevenci užívání návykových látek, podporu pozitivního sebepojetí a další podle potřeb dětí a mládeže. Výtvarné a rukodělné činnosti: výroba z keramiky, výroba draka, malování na obličej, výroba hudebních nástrojů, výroba masek, malování na textil, malování na sklo, výroba vánočních dárků, výroba peněženek z tetrapaku a další podle iniciativy a přání dětí a mládeže. Hry a aktivity venku: hry pro zlepšení nálady a rozhýbání, hry na rozvíjení různých dovedností (paměť, postřeh, komunikace, spolupráce atd.), hry s úkoly, sportovní aktivity (fotbal, kriket, basketbal atd.), lezení a slaňování na skalách apod. V rámci služby bude poskytována také odborná pomoc ve formě individuální podpory dětí a mládeže v průběhu skupin i nad jejich rámec. Dětem a mládeži bude nabídnuta možnost individuálního doučování s cílem podpory školní úspěšnosti a pomoci při řešení problémů v oblasti vzdělávání. S těmi, kdo projeví o doučování zájem, budou probíhat individuální setkání mimo čas skupin. V případě potřeby budou mít děti a mládež také možnost probrat své osobní těžkosti v soukromí v rámci individuálních konzultací. Dále budou pro děti a mládež z skupin realizovány celodenní výlety (přibližně 1x za měsíc až dva). Výlety budou mířit zejména do přírody mimo město, ve kterém děti a mládež tráví většinu svého času, případně na zajímavá a podnětná místa (například různé výstavy, lanové centrum, divadlo, interaktivní workshopy apod.). Kromě toho se budou konat pravidelné schůzky s pěstouny 1x za 6 měsíců, během kterých bude prostor pro předávání informací, sdílení a hodnocení. Respitní pobyty Jednou za rok bude během letních prázdnin realizován pětidenní respitní pobyt pro děti a mládež z náhradní rodinné péče mimo území hlavního města Prahy, na kterém bude zajištěna odborná pomoc poskytovaná v podobě individuální a skupinové podpory. Díky délce a intenzitě pobytu bude poskytnut větší prostor pro řešení aktuálních témat a problémů, s nimiž se setkávají a potýkají děti a mládež v náhradní rodinné péči, a budou prohlubovány vztahy mezi jednotlivými účastníky. Respitní pobyt by nabízel řadu sportovních, uměleckých a psychosociálních aktivit v přírodě (viz výše zmíněné činnosti). U starších dětí by aktivity byly zacílené především na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, podporu pozitivního sebepojetí, podporu samostatnosti a zodpovědnosti. Byl by zde prostor pro řešení témat a problémů, které se jich dotýkají, a sdílení (a reflexi) zkušeností, pocitů. U mladší skupiny by byl program zaměřen na hraní her různého 4

6 charakteru a na činnosti podporující rozvoj různých dovedností. Metody práce Při práci s dětmi a mládeží jsou využívány následující metody práce: Rozhovor - V rámci rozhovoru jsou zjišťovány potřeby a zájmy dětí a mládeže. Rozhovor pomáhá vzájemnému poznání a rozvíjí důvěru. Situační intervence Situační intervence je sociálně pedagogická práce s výchovným obsahem. Dětem a mládeži je poskytována zpětná vazba k jejich aktuálnímu jednání či vzniklé situaci. Lektor reflektuje situaci či jednání, přináší podněty, využívá tak potenciál situace k výchovnému působení. Krizová intervence Metoda práce v situaci, kterou dítě prožívá jako zátěžovou, ohrožující a kterou není schopno zvládnout vlastními silami. Krizová intervence pomáhá dítěti zvládnout krizi, zpřehlednit jeho prožívání a podporuje ho v zapojení vlastních sil a schopností prostřednictvím zrcadlení. Poradenství Během poradenství se zjišťuje zakázka, hledá se společně řešení a informace vedoucích k odstranění obtíží (odráží jednotlivé fáze poradenského procesu). Nácvik sociálních dovedností - Praktický nácvik dovedností, ve kterých dítě selhává a v jejichž zvládnutí potřebuje podpořit (může se jednat o nácvik tzv. tvrdých a měkkých dovedností, například nácvik zavazování tkaniček, učení se hygienickým návykům či nácvik komunikačních dovedností, konstruktivního řešení konfliktů apod.). Skupinová práce Cílená práce se skupinou s následnou reflexí (zaměření na skupinovou normu, dynamiku). Metody pedagogiky volného času zážitková pedagogika atd. Výukové metody v pedagogice například interakční a simulační didaktické hry, samostatná práce při doučování apod. Kapacita služby Kapacita jedné podpůrné skupiny činí 12 dětí. Kapacita respitního pobytu je 24 dětí. V rámci úzké spolupráce s OSPOD Prahy 12 budeme kontaktovat pěstounské rodiny za účelem oslovení a šíření informací o vzniklé službě, aby se zapojilo co nejvíce dětí a mládeže do obou služeb. Předávání informací Pracovníci/ice mají možnost nacházet řešení klientských, metodických, koncepčních a organizačně technických problémů vyplývajících z přímé práce s dětmi v rámci následujících setkávání: - pravidelné organizační porady celého týmu (min. jednou za měsíc, 1,5 h) - pravidelné intervizní porady (min. jednou za měsíc, 1,5 h) 5

7 - pravidelné supervize - případová, týmová i metodická (min. jednou za 2 měsíce, 3 h) Porady Porady se konají v pravidelných intervalech ve stanoveném dni v měsíci a v domluvenou hodinu (minimálně jednou za měsíc). Porad se účastní všichni pracovníci/ice týmu včetně koordinátora/ky. Z každé porady je vypracován zápis, který je posílán všem z týmu a je uložený ve sdílených složkách v organizaci. Předmětem porad jsou především technicko-organizační záležitosti (například řešení termínů, nabídka vzdělávání apod.). Intervize Intervize se konají také v pravidelných intervalech ve stanoveném dni v měsíci a v domluvenou hodinu (minimálně jednou za měsíc). Intervizí se účastní všichni pracovníci/ice týmu včetně koordinátora/ky. Z každé intervize je vypracován zápis, který je posílán všem z týmu a je uložený ve sdílených složkách v organizaci. Předmětem intervizí jsou především případové a metodické záležitosti (například jednotlivé kazuistiky dětí apod.). Supervize Supervize se konají také v pravidelných intervalech ve stanoveném dni v měsíci a v domluvenou hodinu (minimálně jednou za dva měsíce). Supervizí se účastní všichni pracovníci/ice týmu včetně koordinátora/ky (supervize je skupinová). Z každé supervize je vypracován zápis, který vypracovává supervizor/ka, je posílán všem z týmu a je uložený ve sdílených složkách v organizaci. Supervizi zajišťuje externí pracovník/ice s odpovídajícím vzděláním a zaměřením (dokončená VŠ obor Psychologie, absolvovaný dlouhodobý psychoterapeutický výcvik, výhodou je akreditace Českého institutu pro supervizi (ČIS)). Supervize je orientovaná případově, rozvojově a týmově. Má také vzdělávací charakter. Každý pracovník/ice má možnost využít individuální supervizi po schválení ředitelem/kou organizace. Plán činností na plánované období (od do ) V plánu činností jsou zahrnuty termíny výletů (6 výletů, jednou za 2 měsíce), respitních pobytů (1 pětidenní, 1 víkendový), termíny porad, intervizí, supervizí a pravidelných skupinových setkání (mladší i starší skupina). Podpůrné skupiny pro děti a mládež Činnost Podpůrné skupiny Termín+čas Odpovědné osoby Prostory Náklady (bez mzdových nákladů) Hodnocení Mladší skupina Úterý týden) (každý od Lektoři/rky Vzdělávací místnost ,- (vstupy, 6

8 15:00 do 17:00 skupin+koordi nátorka Starší skupiny Úterý (každý týden) od 15:00 do 17:00 Lektoři/rky skupin+koordi nátorka Prostory nízkoprahovéh o klubu Krok výtvarné potřeby, sportovní vybavení, deskové hry) ,- (vstupy, výtvarné potřeby, sportovní vybavení, deskové hry) Výlety Činnost - Výlety Termín Odpovědné osoby Neviditelná výstava v Praze Neděle IQ Park v Liberci Neděle Lanové centrum Neděle Proud v Praze Lektorky skupin + koordinátorka Lektorky skupin + koordinátorka Lektorky skupin + koordinátorka Lezení v Srbsku Neděle Lektorky skupin + koordinátorka + instruktor lezení Botanicus u Lysé nad Labem Planetárium Praze v Neděle Neděle Lektorky skupin + koordinátorka Lektorky skupin + Náklady mzdových nákladů) (bez 3000,- (vstupy, MHD jízdenky, potraviny - svačina) 5000,- (vstupy, cestovné, potraviny - svačina) 5000,- (vstupy, MHD jízdenky, potraviny - svačina) 5000,- (cestovné, potraviny svačina, náklady na instruktora) 5000,- (vstupy, cestovné, potraviny - svačina) 3000,- (vstupy, jízdenky, MHD Hodnocení 7

9 koordinátorka potraviny - svačina) Pobytové aktivity Činnost Pobytové aktivity Pětidenní pobyt letní Termín Odpovědné osoby Lektoři/rky skupin+koordináto rka+dobrovolník/i ce Víkendový pobyt Lektoři/rky skupin+koordináto rka+dobrovolník/i ce Hodnocení: 0 akce neproběhla Náklady mzdových nákladů) (bez ,- (ubytování, strava, cestovné, vstupy, výtvarné potřeby) ,- (ubytování, strava, cestovné, vstupy) 1 akce se konala, ale nesplnila očekávání (cíle), nedoporučuje se opakovat 2 akce proběhla, většina cílů byla splněna, doporučuje se opakovat s úpravami Hodnocení 3 akce proběhla, většina cílů byla splněna, doporučuje se opakovat, velmi úspěšná akce Porady + Intervize Termín Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí

10 Pondělí Pondělí Pondělí Supervize Termín Středa Středa Středa Středa Středa Středa Personální zajištění projektu Poskytování služby je zajištěno 4 lektory/kami v přímé práci, z nichž 1 je zároveň koordinátorem/kou služby, tedy 4 odbornými pracovníky, kteří disponují odpovídajícím vzděláním (Dokončené vysokoškolské bakalářské studium v oboru Psychologie, Pedagogika atd., minimálně 3 roky praxe, absolvovaný kurz Krizové intervence atd.). 4. Dopad projektu a jeho výstupy Projekt bude mít pozitivní dopad na děti a mládež v náhradní rodinné péči účastnících se pravidelných volnočasových aktivit, protože budou trávit čas vhodným, stimulujícím, rozvíjejícím a smysluplným způsobem, což se může odrazit na zvýšení jejich sociálních kompetencí, sebevědomí a zdravého postoje k okolí a sobě samému. Projekt bude mít tedy na jednotlivé účastníky dopad v mnoha ohledech (náplň volného času dětí a mládeže v náhradní rodinné péči, rozvoj jejich dovedností a kompetencí, stabilizacie v oblasti učení, předcházení rizikovému chování atd.). Pozitivním dopadem projektu bude dále mapování a včasná detekce ohrožujících situací v životě dítěte a případného rizikového chování. V rámci intenzivní spolupráce s Úřadem Městské části Prahy 12 bude možné případné využití návazných služeb poskytovaných Úřadem nebo jinými organizacemi (například Střediskem výchovné péče atd.). 9

11 Projekt by byl prospěšný celkově pro místní komunitu Prahy 12. Konkrétní výstupy projektu jsou: Podpůrné skupiny pro děti a mládež konající se pravidelně každý týden ve stejný den a čas (skupiny budou dvě rozdělené podle věku dětí a mládeže). Individuální doučování. 6 celodenních výletů. 1 víkendový pobyt. Pětidenní letní pobyt ve Všechlapech u Divišova. Vyhodnocení projektu Projekt bude vyhodnocován průběžně s kurátory/kami a sociálními pracovníky/icemi Úřadu městské části Praha 12 v rámci pravidelných hodnotících schůzek během roku, které by měly probíhat minimálně jednou za půl roku. Na konci roku bude projekt hodnocen také pěstouny a cílovou skupinou projektu prostřednictvím dotazníku, ve kterém budou mít možnost vyjádřit se k přínosům projektu, k tomu, jak s projektem byli spokojeni atd. Projekt bude vyhodnocován také v závěrečné vyhodnocovací zprávě. 10

12 Použitá literatura: Pokorná, Pavla et al Metodika aktivit pro náhradní rodinnou péči. Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o.s. Vágnerová, M. Marie Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o.s. Konzultanti/ky: Mgr. Renata Baxová, Mgr. Martina Hájková 11

Závěrečná práce. Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Mgr. David Holý. Manažerské minimum Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Mgr. David Holý. Manažerské minimum Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Autor: Mgr. David Holý Obsah 1. Úvod strana 3 2. Popis programu strana

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6.

VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6. VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6. 2010 Východiska: Na realizaci efektivních programů primární prevence

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky Koncept vzdělávání a nácviku k samostatnému bydlení ve cvičném bytě v rámci institucionální výchovy.. předpis byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0063 Alternativa Integrativní programy pro

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny. Techniky práce se skupinou dětí, práce s třídním kolektivem

Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny. Techniky práce se skupinou dětí, práce s třídním kolektivem Kurz pro realizátory primární prevence rizikového chování u dětí podrobné rozvržení seminářů Setkání I. 29.-30.5.2009 Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Most ke vzdělání - Bridge to education, o. s Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina vydává níže uvedeného dne tuto:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 Služby pro pěstounské rodiny Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 1 Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření pro pěstouny Cíl kurzu: Poskytnout

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 MĚSTSKÁ PRAHA PRAHA 14 14 Představení městské části Praha 14 Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských části

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A.

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013 Workshop s Popelkou Co je primární prevence??

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více