Závěrečná práce pro kurz. Manažerské minimum. Lada Hajdíková. Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce pro kurz. Manažerské minimum. Lada Hajdíková. Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany"

Transkript

1 Závěrečná práce pro kurz Manažerské minimum Lada Hajdíková 2014 Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany

2 Koncepce projektu Podpůrné skupiny pro děti a mládež z pěstounské péče na období od do Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název služby: Podpůrné skupiny pro děti a mládež z pěstounské péče Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany Tel/fax: Vedoucí výchovných a vzdělávacích programů: David Holý: tel.: , Koordinátorka projektu: Lada Hajdíková: tel.: Internet: 1

3 1. Popis projektu Název Podpůrné skupiny pro děti a mládež z pěstounské péče. Poslání Posláním služby je podpůrně doprovázet dítě v náhradní rodinné péči. Cíle Cílem služeb je ulevit pěstounům a především poskytnout dětem a mládeži z náhradní rodinné péče v Praze 12 bezpečné prostředí ve vrstevnické skupině a zábavný a stimulující program podporující rozvoj jejich dovedností a sebevědomí. Další jednotlivé cíle: - Rozvoj sociálních kompetencí: V rámci pravidelných skupin a respitních pobytů budou mít děti a mládež příležitost přirozeně rozvíjet sociální dovednosti díky interakci s vrstevníky a pracovníky v bezpečném prostředí. Kromě toho budou do programu cíleně zařazovány aktivity zaměřené na rozvoj různých sociálních kompetencí (konstruktivní řešení konfliktů, schopnost spolupráce apod.). - Zvýšení sebevědomí: Děti a mládež budou mít díky pestré nabídce aktivit (od výtvarných činností, přes kooperativní hry, modelové situace až po sportovní aktivity) možnost poznávat své vlohy a budou podporovány jejich specifické zájmy a talenty. Na základě sestavených aktivit budou mít příležitost dosahovat drobných úspěchů, čímž se posílí jejich sebevědomí. Opakovaně budou do programu zařazovány aktivity cílené na podporu zdravého sebevědomí. Děti a mládež budou podporovány lektory a k vzájemné podpoře bude veden i celý kolektiv. - Zprostředkování společného pozitivního zážitku: V rámci služeb (například během celodenních výletů či pobytu) bude také kladen důraz na seberozvoj dětí a mládeže (překonávání strachu, zkoušení nových věcí, které ještě nezažily lezení po skalách, jízda na koni atd.) a zprostředkování společného pozitivního zážitku, což posiluje jejich motivaci k pravidelné účasti. - Poskytnutí prostoru pro sdílení obtížných životních situací: Děti v pěstounské péči často čelili/čelí obtížným životním situacím (ztráta biologických rodičů, pobyt v ústavním zařízení, emoční deprivace atd.), z čehož mohou pramenit různé krize. Proto bude v rámci skupin poskytnut prostor pro jejich sdílení a řešení. V případě potřeby bude poskytnuta také možnost individuální konzultace. Pokud se bude jednat o závažnější situaci, je výhodou úzká spolupráce s OSPOD Prahy Seznámení s novými kamarády v místě svého bydliště a prohloubení vzájemného vztahu - Včasná detekce ohrožujících situací v životě dítěte a rizikového chování: Vzhledem k častému kontaktu a k podněcování otevřené komunikace ve skupině by bylo možné odhalit vznikající problémy dříve a včas na ně reagovat. - Podpora hledání vlastních životních cílů a schopnosti je naplňovat: Zejména u starších dětí je 2

4 aktuální přemýšlet o vlastním životním směřování, o hodnotách, cílech a také o tom, jak je naplňovat. - Podpora školní úspěšnosti: V rámci doučování se bude pracovat na zlepšení a stabilizaci situace ve škole. - Prevence rizikového chování: Za prevenci rizikového chování lze považovat naplňování ostatních výše popsaných cílů. Kromě toho mohou být do programu zařazovány i bloky zaměřené na konkrétní rizikové chování, které by se jevilo ve skupině jako aktuální. Cílová skupina Do cílové skupiny spadají především děti a mládež ve věku od 6 do 18 let v náhradní rodinné péči v agendě oddělení péče o rodinu a děti ÚMČ Praha 12. Děti a mládež z pěstounských rodin mají specifické potřeby, které jsou odrazem jejich obtížné životní situace. Často trpí nedostatečným sebevědomím, psychickou deprivací, poruchami chování (Vágnerová, 2012), mají určité deficity v sociálních dovednostech a s tím související problémy se zapojováním do vrstevnické skupiny. Některé nemají dostatek zájmové a podpůrné činnosti a příležitostí vyzkoušet si různé aktivity posilující jejich seberozvoj. To může být způsobeno tím, že jsou pro některé rodiny kroužky či aktivizační a podpůrné činnosti finančně nedostupné, pro jiné může být obtížné dojíždění nebo zapojení dětí do vrstevnické skupiny. Pěstouni, kteří pečují o děti a mládež, také často postrádají čas sami pro sebe a na odpočinek a jsou přetížení. Kontraindikace/omezení - Nezapadnutí (překročení) do věkové hranice cílové skupiny. - Hrubé porušení pravidel (nerespektování pracovníků atd.). - Překročení profesních možností/znalosti pracovníka na základě konzultace s kurátory/sociálními pracovníky OSV Prahy 12 se dítě odkáže na návazné služby (například Středisko výchovné péče atd.). - Psychiatrické onemocnění dítěte a jiné patologie přesahující rámec možností řešení v rámci skupiny. - Překročení maximální kapacity služby. 2. Realizace projektu Podpůrné skupiny V rámci projektu budou pravidelně každý týden realizovány 2 podpůrné skupiny rozdělené dle věku dětí a mládeže, a to od 6 do 12 let (mladší skupina) a od 13 do 18 let (starší skupina), které povedou stálé dvojice odborných pracovníků/ic. Časová dotace skupin činí přibližně 2 hodiny týdně (v případě časově náročnějších aktivit bude dopředu oznámeno jejich prodloužení). Realizace pravidelných skupin bude zahrnovat odbornou pomoc poskytovanou prostřednictvím skupinové podpory (bude podporováno začlenění do kolektivu, bude sledována skupinová dynamika, budou stanovena pravidla podporující kooperativní a přátelskou atmosféru, 3

5 kolektiv bude veden k vzájemné podpoře a k posílení důvěry a vrstevnických vztahů). Program skupin bude připravován na základě zjištěných potřeb a zájmů konkrétní skupiny a jednotlivých dětí, a zároveň bude veden k naplnění výše uvedených cílů prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Některá setkání budou věnována například výtvarným činnostem, přičemž některá budou více cílená na výsledek, jiná budou mít více arteterapeutický charakter (srov. Pokorná, 2012), jiná například hrám venku, u kterých si děti a mládež zasportují a zároveň procvičí svou schopnost spolupracovat s ostatními. Podpůrné skupiny budou také věnovány konkrétním problémům či tématům, která budou pro děti a mládež aktuální, a budou orientovaná na řešení. V rámci skupin bude tedy prostor k otevření tíživějších otázek a problémů, které děti trápí. Další příklady možných aktivit pro skupinová setkání: Tematická setkání: aktivity zaměřené na rozvíjení spolupráce, empatie, efektivní komunikace, konstruktivního řešení konfliktů, prevenci užívání návykových látek, podporu pozitivního sebepojetí a další podle potřeb dětí a mládeže. Výtvarné a rukodělné činnosti: výroba z keramiky, výroba draka, malování na obličej, výroba hudebních nástrojů, výroba masek, malování na textil, malování na sklo, výroba vánočních dárků, výroba peněženek z tetrapaku a další podle iniciativy a přání dětí a mládeže. Hry a aktivity venku: hry pro zlepšení nálady a rozhýbání, hry na rozvíjení různých dovedností (paměť, postřeh, komunikace, spolupráce atd.), hry s úkoly, sportovní aktivity (fotbal, kriket, basketbal atd.), lezení a slaňování na skalách apod. V rámci služby bude poskytována také odborná pomoc ve formě individuální podpory dětí a mládeže v průběhu skupin i nad jejich rámec. Dětem a mládeži bude nabídnuta možnost individuálního doučování s cílem podpory školní úspěšnosti a pomoci při řešení problémů v oblasti vzdělávání. S těmi, kdo projeví o doučování zájem, budou probíhat individuální setkání mimo čas skupin. V případě potřeby budou mít děti a mládež také možnost probrat své osobní těžkosti v soukromí v rámci individuálních konzultací. Dále budou pro děti a mládež z skupin realizovány celodenní výlety (přibližně 1x za měsíc až dva). Výlety budou mířit zejména do přírody mimo město, ve kterém děti a mládež tráví většinu svého času, případně na zajímavá a podnětná místa (například různé výstavy, lanové centrum, divadlo, interaktivní workshopy apod.). Kromě toho se budou konat pravidelné schůzky s pěstouny 1x za 6 měsíců, během kterých bude prostor pro předávání informací, sdílení a hodnocení. Respitní pobyty Jednou za rok bude během letních prázdnin realizován pětidenní respitní pobyt pro děti a mládež z náhradní rodinné péče mimo území hlavního města Prahy, na kterém bude zajištěna odborná pomoc poskytovaná v podobě individuální a skupinové podpory. Díky délce a intenzitě pobytu bude poskytnut větší prostor pro řešení aktuálních témat a problémů, s nimiž se setkávají a potýkají děti a mládež v náhradní rodinné péči, a budou prohlubovány vztahy mezi jednotlivými účastníky. Respitní pobyt by nabízel řadu sportovních, uměleckých a psychosociálních aktivit v přírodě (viz výše zmíněné činnosti). U starších dětí by aktivity byly zacílené především na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, podporu pozitivního sebepojetí, podporu samostatnosti a zodpovědnosti. Byl by zde prostor pro řešení témat a problémů, které se jich dotýkají, a sdílení (a reflexi) zkušeností, pocitů. U mladší skupiny by byl program zaměřen na hraní her různého 4

6 charakteru a na činnosti podporující rozvoj různých dovedností. Metody práce Při práci s dětmi a mládeží jsou využívány následující metody práce: Rozhovor - V rámci rozhovoru jsou zjišťovány potřeby a zájmy dětí a mládeže. Rozhovor pomáhá vzájemnému poznání a rozvíjí důvěru. Situační intervence Situační intervence je sociálně pedagogická práce s výchovným obsahem. Dětem a mládeži je poskytována zpětná vazba k jejich aktuálnímu jednání či vzniklé situaci. Lektor reflektuje situaci či jednání, přináší podněty, využívá tak potenciál situace k výchovnému působení. Krizová intervence Metoda práce v situaci, kterou dítě prožívá jako zátěžovou, ohrožující a kterou není schopno zvládnout vlastními silami. Krizová intervence pomáhá dítěti zvládnout krizi, zpřehlednit jeho prožívání a podporuje ho v zapojení vlastních sil a schopností prostřednictvím zrcadlení. Poradenství Během poradenství se zjišťuje zakázka, hledá se společně řešení a informace vedoucích k odstranění obtíží (odráží jednotlivé fáze poradenského procesu). Nácvik sociálních dovedností - Praktický nácvik dovedností, ve kterých dítě selhává a v jejichž zvládnutí potřebuje podpořit (může se jednat o nácvik tzv. tvrdých a měkkých dovedností, například nácvik zavazování tkaniček, učení se hygienickým návykům či nácvik komunikačních dovedností, konstruktivního řešení konfliktů apod.). Skupinová práce Cílená práce se skupinou s následnou reflexí (zaměření na skupinovou normu, dynamiku). Metody pedagogiky volného času zážitková pedagogika atd. Výukové metody v pedagogice například interakční a simulační didaktické hry, samostatná práce při doučování apod. Kapacita služby Kapacita jedné podpůrné skupiny činí 12 dětí. Kapacita respitního pobytu je 24 dětí. V rámci úzké spolupráce s OSPOD Prahy 12 budeme kontaktovat pěstounské rodiny za účelem oslovení a šíření informací o vzniklé službě, aby se zapojilo co nejvíce dětí a mládeže do obou služeb. Předávání informací Pracovníci/ice mají možnost nacházet řešení klientských, metodických, koncepčních a organizačně technických problémů vyplývajících z přímé práce s dětmi v rámci následujících setkávání: - pravidelné organizační porady celého týmu (min. jednou za měsíc, 1,5 h) - pravidelné intervizní porady (min. jednou za měsíc, 1,5 h) 5

7 - pravidelné supervize - případová, týmová i metodická (min. jednou za 2 měsíce, 3 h) Porady Porady se konají v pravidelných intervalech ve stanoveném dni v měsíci a v domluvenou hodinu (minimálně jednou za měsíc). Porad se účastní všichni pracovníci/ice týmu včetně koordinátora/ky. Z každé porady je vypracován zápis, který je posílán všem z týmu a je uložený ve sdílených složkách v organizaci. Předmětem porad jsou především technicko-organizační záležitosti (například řešení termínů, nabídka vzdělávání apod.). Intervize Intervize se konají také v pravidelných intervalech ve stanoveném dni v měsíci a v domluvenou hodinu (minimálně jednou za měsíc). Intervizí se účastní všichni pracovníci/ice týmu včetně koordinátora/ky. Z každé intervize je vypracován zápis, který je posílán všem z týmu a je uložený ve sdílených složkách v organizaci. Předmětem intervizí jsou především případové a metodické záležitosti (například jednotlivé kazuistiky dětí apod.). Supervize Supervize se konají také v pravidelných intervalech ve stanoveném dni v měsíci a v domluvenou hodinu (minimálně jednou za dva měsíce). Supervizí se účastní všichni pracovníci/ice týmu včetně koordinátora/ky (supervize je skupinová). Z každé supervize je vypracován zápis, který vypracovává supervizor/ka, je posílán všem z týmu a je uložený ve sdílených složkách v organizaci. Supervizi zajišťuje externí pracovník/ice s odpovídajícím vzděláním a zaměřením (dokončená VŠ obor Psychologie, absolvovaný dlouhodobý psychoterapeutický výcvik, výhodou je akreditace Českého institutu pro supervizi (ČIS)). Supervize je orientovaná případově, rozvojově a týmově. Má také vzdělávací charakter. Každý pracovník/ice má možnost využít individuální supervizi po schválení ředitelem/kou organizace. Plán činností na plánované období (od do ) V plánu činností jsou zahrnuty termíny výletů (6 výletů, jednou za 2 měsíce), respitních pobytů (1 pětidenní, 1 víkendový), termíny porad, intervizí, supervizí a pravidelných skupinových setkání (mladší i starší skupina). Podpůrné skupiny pro děti a mládež Činnost Podpůrné skupiny Termín+čas Odpovědné osoby Prostory Náklady (bez mzdových nákladů) Hodnocení Mladší skupina Úterý týden) (každý od Lektoři/rky Vzdělávací místnost ,- (vstupy, 6

8 15:00 do 17:00 skupin+koordi nátorka Starší skupiny Úterý (každý týden) od 15:00 do 17:00 Lektoři/rky skupin+koordi nátorka Prostory nízkoprahovéh o klubu Krok výtvarné potřeby, sportovní vybavení, deskové hry) ,- (vstupy, výtvarné potřeby, sportovní vybavení, deskové hry) Výlety Činnost - Výlety Termín Odpovědné osoby Neviditelná výstava v Praze Neděle IQ Park v Liberci Neděle Lanové centrum Neděle Proud v Praze Lektorky skupin + koordinátorka Lektorky skupin + koordinátorka Lektorky skupin + koordinátorka Lezení v Srbsku Neděle Lektorky skupin + koordinátorka + instruktor lezení Botanicus u Lysé nad Labem Planetárium Praze v Neděle Neděle Lektorky skupin + koordinátorka Lektorky skupin + Náklady mzdových nákladů) (bez 3000,- (vstupy, MHD jízdenky, potraviny - svačina) 5000,- (vstupy, cestovné, potraviny - svačina) 5000,- (vstupy, MHD jízdenky, potraviny - svačina) 5000,- (cestovné, potraviny svačina, náklady na instruktora) 5000,- (vstupy, cestovné, potraviny - svačina) 3000,- (vstupy, jízdenky, MHD Hodnocení 7

9 koordinátorka potraviny - svačina) Pobytové aktivity Činnost Pobytové aktivity Pětidenní pobyt letní Termín Odpovědné osoby Lektoři/rky skupin+koordináto rka+dobrovolník/i ce Víkendový pobyt Lektoři/rky skupin+koordináto rka+dobrovolník/i ce Hodnocení: 0 akce neproběhla Náklady mzdových nákladů) (bez ,- (ubytování, strava, cestovné, vstupy, výtvarné potřeby) ,- (ubytování, strava, cestovné, vstupy) 1 akce se konala, ale nesplnila očekávání (cíle), nedoporučuje se opakovat 2 akce proběhla, většina cílů byla splněna, doporučuje se opakovat s úpravami Hodnocení 3 akce proběhla, většina cílů byla splněna, doporučuje se opakovat, velmi úspěšná akce Porady + Intervize Termín Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí

10 Pondělí Pondělí Pondělí Supervize Termín Středa Středa Středa Středa Středa Středa Personální zajištění projektu Poskytování služby je zajištěno 4 lektory/kami v přímé práci, z nichž 1 je zároveň koordinátorem/kou služby, tedy 4 odbornými pracovníky, kteří disponují odpovídajícím vzděláním (Dokončené vysokoškolské bakalářské studium v oboru Psychologie, Pedagogika atd., minimálně 3 roky praxe, absolvovaný kurz Krizové intervence atd.). 4. Dopad projektu a jeho výstupy Projekt bude mít pozitivní dopad na děti a mládež v náhradní rodinné péči účastnících se pravidelných volnočasových aktivit, protože budou trávit čas vhodným, stimulujícím, rozvíjejícím a smysluplným způsobem, což se může odrazit na zvýšení jejich sociálních kompetencí, sebevědomí a zdravého postoje k okolí a sobě samému. Projekt bude mít tedy na jednotlivé účastníky dopad v mnoha ohledech (náplň volného času dětí a mládeže v náhradní rodinné péči, rozvoj jejich dovedností a kompetencí, stabilizacie v oblasti učení, předcházení rizikovému chování atd.). Pozitivním dopadem projektu bude dále mapování a včasná detekce ohrožujících situací v životě dítěte a případného rizikového chování. V rámci intenzivní spolupráce s Úřadem Městské části Prahy 12 bude možné případné využití návazných služeb poskytovaných Úřadem nebo jinými organizacemi (například Střediskem výchovné péče atd.). 9

11 Projekt by byl prospěšný celkově pro místní komunitu Prahy 12. Konkrétní výstupy projektu jsou: Podpůrné skupiny pro děti a mládež konající se pravidelně každý týden ve stejný den a čas (skupiny budou dvě rozdělené podle věku dětí a mládeže). Individuální doučování. 6 celodenních výletů. 1 víkendový pobyt. Pětidenní letní pobyt ve Všechlapech u Divišova. Vyhodnocení projektu Projekt bude vyhodnocován průběžně s kurátory/kami a sociálními pracovníky/icemi Úřadu městské části Praha 12 v rámci pravidelných hodnotících schůzek během roku, které by měly probíhat minimálně jednou za půl roku. Na konci roku bude projekt hodnocen také pěstouny a cílovou skupinou projektu prostřednictvím dotazníku, ve kterém budou mít možnost vyjádřit se k přínosům projektu, k tomu, jak s projektem byli spokojeni atd. Projekt bude vyhodnocován také v závěrečné vyhodnocovací zprávě. 10

12 Použitá literatura: Pokorná, Pavla et al Metodika aktivit pro náhradní rodinnou péči. Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o.s. Vágnerová, M. Marie Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o.s. Konzultanti/ky: Mgr. Renata Baxová, Mgr. Martina Hájková 11

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Závěrečná práce. Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Mgr. David Holý. Manažerské minimum Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Mgr. David Holý. Manažerské minimum Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Autor: Mgr. David Holý Obsah 1. Úvod strana 3 2. Popis programu strana

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 62 poskytuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Větrník následující služby:

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 62 poskytuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Větrník následující služby: SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 62 poskytuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Větrník

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ TRIADA - Poradenské centrum,o.s. zajišťuje organizačně a odborně odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny od roku 2004 ve spolupráci se STROP, o.s. Zlín, lektorsky

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku.

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku. Název poskytovatele: Druh služby: Forma služby: Název zařízení: Místo poskytování: Unie Kompas odborné sociální poradenství, 37 b ambulantní, terénní Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Aktivity pro mateřské školy

Aktivity pro mateřské školy Aktivity pro mateřské školy Školní asistent nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní podporu (nepedagogickou), rozvoj mimoškolních aktivit, podpora při administrativní a organizační činnosti

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více