Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013"

Transkript

1 Strojnictví I. Ing. Dana Bártíková jedno ústní zkoušení během pololetí vypracování praktických cvičných úloh (technické materiály; mechanika - síly, silové soustavy, grafické a početní řešení; části strojů - spojovací součástí, součásti k přenosu otáčivého pohybu, mechanismy; potrubí) vypracování pololetní písemné práce účast 70-79% 1 znalostní test (e-lerning) účast 60-69% 2 znalostní testy (1 e-learning a 1 písemný) účast 50-59% 3 znalostní testy(2 e-learning, 1 písemný), ústní zkoušení matematika I. Mgr.Vladimíra Doová výroková logika,mocniny a odmocniny,množiny, výrazy, lineární rovnice a nerovnice průběžné písemné práce, čtvrtletní písemné práce, orientační ústní zkoušení účast 70-79% 2 písemné práce z dané problematiky účast 60-69% 1čtvrtletní písemná práce, 3 písemné práce z dané problematiky účast 50-59% 2 čtvrtletní písemná práce, 4 písemné práce z dané problematiky chemie mechanik elektrotechnik, Mgr.Vladimíra Doová informační technologie prvek,sloučenina,směsi, disperzní soustavy, roztoky,atomové jádro, periodická soustava prvků, názvosloví organické chemie, chemie a životní prostředí písemná cvičení, samostatné práce na daná témata, průběžné ústní zkoušení účast 70-79% 1 samostatná práce, 1 písemné cvičení účast 60-69% 2 samostatné práce, 1 písemné cvičení účast 50-59% 2 samostatné práce, 2 písemná cvičení účast nižší než 50% 3 samostatné práce, 3 písemná cvičení

2 Český jazyk a literatura I. Karel Dvořák aktivní 75% účast v hodinách výuky ústní referát na knihu dle vlastního výběru slohová práce 2x kulturní aktualita (ústně, v každém pololetí) literární písemné testy (3 5 testů v každém pololetí, průměr známek z testů v každém pololetí max. 4,0) 2x diktát účast 70-75% test ze zameškané látky účast 60-69% testy ze zameškané látky, ústní zkoušení účast 50-59% testy ze zameškané látky, diktát, ústní zkoušení Dějepis I. Karel Dvořák aktivní 75% účast v hodinách výuky 2x kalendárium (v každém pololetí) písemné testy (3 5 v každém pololetí) účast 70-75% ústní zkoušení účast 60-69% ústní zkoušení, test ze zameškané látky účast 50-59% ústní zkoušení, test ze zameškané látky, referát Chemická laboratorní cvičení aplikovaná chemie Ing. P. Knittlová 80% aktivní účast (měření základních veličin, seznámení se se základními operacemi v chemii, jednoduché preparace), dodání 50% laboratorních protokolů účast 65-79% presentace jedné úlohy + všechny protokoly z prací na kterých byl student přítomen účast 51-64% Presentace všech problémů + všechny protokoly z prací na kterých byl student přítomen + písemná práce účast nižší než 50% neklasifikováno

3 Komunikační systémy informační technologie Ing. Tomáš Kraj vypracování praktických cvičných úloh a řešení komplexních cvičení (návrh prezentace, prezentace problému skupině, optimalizace prezentace) zpracování seminární práce (jen ve 2. pol.) účast 70-79% +1 komplexní cvičení účast 60-69% +2 komplexní cvičení, znalostní test účast 50-59% +3 komplexní cvičení, prezentace řešení, znalostní test Anglický jazyk I. Ing. Jan Krenc Rozlišit použití přít. času prostého a průběhového. /tj. tvoření otázek, oznamovacích vět, záporů/ Používat sloveso to be, to have ve větách. Používat minulý čas /tj. tvoření otázek, oznamovacích vět, záporů/ Minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves. Přídavná jména stupňování. Základní předložky in at on, přečtení jednoduchého článku + odpovídání na otázky učitele týkající se článku účast 70-79% Esej na dané téma účast 60-69% Esej na dané téma + test na vybraná témata účast 50-59% Esej na dané téma + komplexní test Algoritmizace informační technologie Bc. Zdeněk Lochovský úplné poznámky v sešitě vykonání všech společných testů z probraných témat účast 65-79% vypracování 1 prezentace z jednoho probraného tématu účast 50-64% vypracování 2 prezentací z dvou probraných témat

4 Operační systémy Informační technologie Bc. Zdeněk Lochovský úplné poznámky v sešitě vykonání všech společných testů z probraných témat účast 65-79% vypracování 1 prezentace z jednoho probraného tématu účast 50-64% vypracování 2 prezentací z dvou probraných témat Hardware informační technologie Bc. Zdeněk Lochovský úplné poznámky v sešitě vykonání všech společných testů z probraných témat účast 65-79% vypracování 1 prezentace z jednoho probraného tématu účast 50-64% vypracování 2 prezentací z dvou probraných témat Úvod do programování informační technologie Bc. Zdeněk Lochovský úplné poznámky v sešitě vykonání všech společných testů z probraných témat účast 65-79% vypracování 1 prezentace z jednoho probraného tématu účast 50-64% vypracování 2 prezentací z dvou probraných témat

5 Tělesná výchova I. Mgr. Kaftanová Lucie zvládnutí gymnastických prvků dle ŠVP v daném ročníku zvládnutí atletických disciplín dle ŠVP v daném ročníku zvládnutí míčových her a jejich pravidel dle ŠVP v daném ročníku účast na kurzech- I.ročník lyžařský výcvik, účast 70-79% Test fyzické zdatnosti účast 60-69% Test fyzické zdatnosti + atletická disciplína účast 50-59% Test fyzické zdatnosti + atletická disciplína + gymnastická sestava účast nižší než 50% Žák nebude klasifikován Základy ekologie I. Mgr. Kaftanová Lucie znalost učiva v daném ročníku účast 70-79% Test I. účast 60-69% Test II. účast 50-59% Test III. + referát na zadané téma účast nižší než 50% Žák nebude klasifikován

6 Chemie aplikovaná chemie Ing.Mária Kuscheová - Aktivní 75% účast v hodinách výuky (docházka bude vyhodnocená podle jednotlivých období) kontrolní body: o úvodní část, látky a jejich dělení, základní výpočty o atom o periodická soustava a názvosloví o chemická vazba a chemické reakce o reakční kinetika a chemické rovnováhy o nepřechodné prvky o přechodné prvky o vodík, lanthanoidy aktinoidy, transurany - zpracování pracovních listů a cvičení na dané téma, známka z jednotlivých témat uvedených v osnově předmětu na dané období - kontrolní písemky z jednotlivých témat - prezentace na zadané téma ( obecná chemie1.pol., prvky a jejich vlastnosti 2.pol.) Doplnění všech pracovních listů a praktických cvičení (pokud je to možné) účast 74-65% Referát z příslušné části učiva + 1 vypracované cvičení účast 64-55% Referát z příslušné části učiva + 2 vypracovaná cvičení + ústní zkoušení účast 54-40% Referát z příslušné části učiva + prezentace na zadané téma + 4 vypracovaná cvičení + znalostní test účast nižší než 39% Žák nebude klasifikován Chemická technologie aplikovaná chemie Ing. Mária Kuscheová - Aktivní 75% účast v hodinách výuky (docházka bude vyhodnocená podle jednotlivých období) kontrolní body: Základní pojmy, technologie vody, energie Výroba základních anorganických meziproduktů Výroba finálních anorganických produktů - zpracování pracovních listů a cvičení na dané téma, známka z jednotlivých témat uvedených v osnově předmětu na dané období Prezentace na zadané téma (1.pol. voda 2.pol. vybrané anorganické technologie) Doplnění všech pracovních listů a praktických cvičení (pokud je to možné) účast 74-65% Referát z příslušné části učiva + 1 vypracované cvičení účast 64-55% Referát z příslušné části učiva + 2 vypracovaná cvičení účast 54-40% Referát z příslušné části učiva + prezentace na zadané téma + 3 vypracovaná cvičení + znalostní test účast nižší než 39% Žák nebude klasifikován

7 Fyzika I. Ing. Dušan VREŠTIAK - vypočte hustotu, objem, hmotnost - informativně zná základní jednotky SI, umí používat základní násobné a dělící předpony - vysvětlí relativnost klidu a pohybu - rozliší pohyby podle trajektorie a změny rychlosti - řeší úlohy o pohybech s využitím vztahů mezi kinematickými veličinami použije Newtonovy pohybové zákony v jednoduchých úlohách o pohybech - aplikuje Pascalův a Archimédův zákon - vysvětlí mechanické vlastností těles z hlediska struktury pevných látek - popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a v technické praxi; účast 70-79% 1x speciální znalostní test účast 60-69% 2x speciální znalostní test účast 50-59% 3x speciální znalostní test Základy elektrotechniky mechanik elektrotechnik Ing. Dušan VREŠTIAK + cvičení - uvede základní elektrotechnické pojmy a užívá je - vyjmenuje základní veličiny a jednotky řeší úlohy s elektrickými obvody pomocí Ohmova zákona zapojí elektrický obvod podle schématu vypočítá odpor vodiče na základě jeho rozměrů a rezistivity znázorní graficky schéma zapojení elektrického obvodu za použití schématických značek prvků a orientuje se v nich vysvětlí princip chemických zdrojů napětí vybere elektrochemický zdroj proudu na základě znalostí předností a nedostatků jednotlivých druhů zdrojů vypočítá celkový odpor spojených rezistorů analyticky, numericky řeší obvody stejnosměrného proudu aplikuje první a druhý Kirchhoffův zákon - u složitějších obvodů aktivně používá při řešení příslušné metody vypočítá velikost intenzity el. pole a práci vykonanou el. silou při přenesení bodového náboje vysvětlí princip kondenzátoru znázorní elektrické pole siločarami využívá vlastností izolantů a chování elektrostatického pole při výběru vhodného izolantu či kondenzátoru vypočte přibližnou hodnotu kapacity kondenzátoru s pomocí tabulek a měřením řeší elektrické obvody s kondenzátorem se stejnosměrným zdrojem napětí určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem

8 vypočítá velikost magnetické indukce určí orientaci magnetické indukční čáry Ampérovým pravidlem zjistí magnetizační charakteristiku feromagnetické látky řeší magnetické obvody vypočítá pomocí Faradayova zákona indukované elektromotorické napětí popíše princip elektromagnetické indukce a její vztah na fungování různých elektrických strojů a přístrojů určí počet závitů cívky zjistí sílu působící mezi vodiči, nosnost elektromagnetu aplikováním vztahů mezi jevy vznikajícími při elektromagnetické indukci účast 70-79% 1x speciální znalostní test účast 60-69% 2x speciální znalostní test účast 50-59% 3x speciální znalostní test Materiály a technologie mechanik elektrotechnik Ing. Dušan VREŠTIAK o zvládá měření páskovým a posuvným měřítkem o zná základy pilování rovin, úhlů a rádiusů o osvojí si vrtání, řezání závitů zná postup při pájení o rozliší charakteristické vlastnosti materiálů o zná rozdělení slitin železa o popíše postup výroby oceli,zkujňování o označí ocele dle ČSN o rozumí postupům zpracování oceli o zná podstatu vodivosti kovů o podle vlastností třídí materiály o zná využití kovů a slitin v elektrotechnice o charakterizuje základní vlastnosti izolantů a dielektrik o rozlišuje a zatřiďuje izolanty dle vlastností a použití o zná základní vlastnosti magnetických materiálů o rozlišuje magnetické materiály dle vlastností o popíše magnetizační charakteristiky o zná a rozlišuje druhy koroze o používá vhodný druh ochrany materiálu před korozí zná elektrolyty do galvanických článků a akumulátorů o rozumí vedení elektrického proudu v kapalinách o rozeznává druhy rezistorů, kondensátorů, indukčnosti atd o určí a vyhledá součástky v katalogu o ovládá montáž součástek na plošné spoje o ovládá zásady konstrukce plošných spojů o třídí polovodičové součástky a integrované obvody o určí a vyhledá tyto součástky v katalogu o zná teorii vodivosti polovodičů jejich vlastnosti a materiály o rozumí technologii výroby světlovodů

9 účast 70-79% 1x speciální znalostní test účast 60-69% 2x speciální znalostní test účast 50-59% 3x speciální znalostní test Technická dokumentace mechanik elektrotechnik, Ing. Dušan VREŠTIAK aplikovaná chemie o vysvětlí na příkladech význam normalizace o pracuje s formáty výkresů, správně používá vhodná měřítka o ovládá technické písmo o má představu o způsobech technického zobrazování o rozumí principu pravoúhlého promítání o popíše a aplikuje pravidla kótování o dokáže číst jednoduché strojnické výkresy o kreslí jednoduché strojní součásti a normalizovaně je označuje a popisuje o ovládá základní pojmy, používá správnou terminologii o používá správné značky pro kreslení schémat o rozlišuje jednotlivé druhy schémat o dokáže číst ve schématech a výkresech pro výrobu, montáž,instalaci, revizi a opravy elektrotechnických zařízení, orientuje se v dokumentaci pro domovní a průmyslové instalace o je schopen vytvářet jednoduché výkresy a schémata účast 70-79% 1x speciální znalostní test účast 60-69% 2x speciální znalostní test účast 50-59% 3x speciální znalostní test

10 Informační a komunikační I. Ing. Dušan VREŠTIAK technologie - přihlásí se do školní sítě, - orientuje se v přístupových právech k jednotlivým diskům školní sítě, - ovládá práce se soubory a složkami - umí zjistit vlastnosti souborů a složek - připojí běžné periferie k počítači, - uplatňuje ergonomické a hygienické zásady při práci s počítačem, provede běžné změny nastavení pomocí ovládacích panelů - dokáže převádět čísla mezi dvojkovou desítkovou soustavou - vysvětlí pojmy bit, byte - vlastními slovy vyjádří funkci základní desky - vlastními slovy vyjádří funkci procesoru a operační paměti - charakterizuje funkci pevného a optického disku charakterizuje funkci základních periférií - uplatňuje základní typografická a estetická pravidla při práci s textem a obrázkem, - popíše a nastaví prostředí textového editoru, - používá vhodné formáty pro uložení dokumentu, - zkopíruje text z jiného dokumentu nebo zdroje pomocí schránky, - vytváří a edituje text, - mění základní vlastnosti písma, vysvětlí dělení písem, - nastaví formát odstavce, - je schopen vložit a editovat objekty ze souboru i pomocí schránky, - mění velikost, umístění i obtékání textu u vložených objektů, - vytváří a upravuje tabulky, - dokáže vytvořit originální dokument dle zadání - dokáže napsat libovolně složitý matematický výraz - vysvětlí vlastnosti, výhody a možnosti použití PDF formátu, - prohlíží PDF soubor, vytvoří PDF soubor, účast 70-79% 1x speciální znalostní test účast 60-69% 2x speciální znalostní test účast 50-59% 3x speciální znalostní test

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato Pravidla jsou zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a jsou nedílnou součástí školního řádu Malostranského

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Zhodnocení školního roku 2007/2008 27. srpna 2008 1. Hodnocení ŠVP v 1. ročníku Učitelky obou 1. ročníků a ostatní vyučující hodnotili

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více