Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Strana 0 (celkem 17) VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) ze dne , vyhláškou č. 10/2005 Sb., vyhláškou č. 470/2006 Sb. a navazujícími vyhláškami k uvedenému zákonu. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. VOŠH obsahuje doplňující ustanovení k příslušným právním dokumentům o vyšším odborném studiu Ke studiu na VOŠH se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří úspěšně absolvovali přijímací zkoušku. O přijetí na školu rozhoduje na základě výsledků přijímací zkoušky a s ohledem na kapacitu školy ředitelka. Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu nemůže uchazeč podat odvolání Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, následně uzavře smlouvu o studiu a stává se studentem VOŠH dnem zápisu ke vzdělávání. Termín zápisu je stanoven ředitelkou školy, nejpozději však do 30. září daného školního roku Dokladem o vzdělávání na VOŠH je výkaz o studiu (dále jen výkaz ). Do výkazu si studenti zapisují předměty dle učebního plánu. Vyučujícími jsou do výkazu o studiu zapisovány výsledky hodnocení studenta Hodnocení výsledků vzdělávání studentů a jeho formy stanovuje klasifikační řád, který je součástí tohoto školního řádu Případné změny či opravy ve výkazu provádí studijní oddělení Student může na VOŠH přestoupit z jiné vyšší odborné školy, shoduje-li se obor studia, učební plán a umožňuje-li to kapacita školy. V některých případech může být přestup podmíněn vykonáním rozdílových zkoušek. Přestup se realizuje vždy na začátku příslušného školního. O přestupu rozhoduje s konečnou platností ředitelka školy Výuka se uskutečňuje v prostorách školní budovy v Hadovité ulici č. 1023/7, v Praze 4 a dalších pronajatých prostorách. Pokud se výuka (včetně zkoušek a hraní školních představení) uskutečňuje v prostorách stálé scény VOŠH, Pidivadle, Letohradská 44, Praha 7, jsou studenti povinni řídit se Provozním řádem Pidivadla Etický řád studenta VOŠH je součástí školního řádu VOŠH 0

2 Strana 1 (celkem 17) 2 PRÁVA A POVINNOSTI STUDENTŮ Student má právo: 2.1. Účastnit se teoretického i praktického vyučování včetně jevištní praxe podle rozvrhu hodin příslušné studijní skupiny a plánu představení (fermanu) školní scény a být rovněž informován o případných změnách v obsahu i organizaci studia Být seznámen s učebním plánem, organizací a formami výuky, školním řádem a vnitřními předpisy školy týkajícími se studia i s jejich případnými změnami. Dále být seznámen s cíli vzdělávání, možnostmi uplatnění po úspěšném ukončení studia včetně možností dalšího vzdělávání Požádat o zařazení do vyučování v nepovinných předmětech stanovených pro příslušný ročník a školní rok a v případě schválení žádosti se tohoto vyučování účastnit Využívat školní knihovnu k zapůjčování a v některých případech i ke koupi studijní literatury Vznášet připomínky a dotazy k průběhu teoretické i praktické výuky, a to buď u vyučujících jednotlivých předmětů, prostřednictvím studijního oddělení vedení školy, nebo přímo ředitelce školy Organizovat studentské rady Volit zástupce studentů a být volen do školské rady Požádat o uznání předchozího studia na základě dokumentů o předchozím studiu Být při zahájení výuky předmětu seznámen s jeho cíli, formami a požadavky ke klasifikaci v každém školním roce a studijním Být klasifikován ve stanovených termínech a stanovenou formou. V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitelka školy termín, do kterého má být hodnocení ukončeno. Žádost o stanovení náhradního termínu podává student písemnou formou Požádat písemně ředitelku školy o komisionální přezkoušení v případě pochybnosti o správnosti hodnocení svého vzdělávání, a to nejpozději do konce příslušného zkouškového Požádat písemně ředitelku školy o ukončení studia, přerušení studia nebo opakování ročníku a změnu studijního oboru. Všechny žádosti s výjimkou ukončení studia musí být řádně zdůvodněny Požádat písemně ředitelku školy o omluvu z neúčasti na zkoušce nebo absolutoriu z vážných důvodů. Student má povinnost: Řídit se školním řádem a obecně závaznými právními předpisy (zejména Školský zákon, vyhláška č. 10/2005 Sb., a vyhláška 470/2006 Sb. o vyšším odborném vzdělávání) a plnit povinnosti stanovené studijním programem Soustavně se účastnit vyučování včetně jevištní praxe, školních představení, exkurzí, odborných přednášek a dalších povinností stanovených rozvrhem hodin pro příslušnou studijní skupinu a plánem představení (fermanem) školní scény Docházet do výuky a na všechny akce školy včas, řádně upravený a mít s sebou potřebné pomůcky k výuce. Užívání mobilních telefonů během vyučovacích hodin je zakázáno. Student má plnou zodpovědnost za všechny předměty vnesené do prostoru školy, pokud nejsou potřebné k výuce. 1

3 Strana 2 (celkem 17) Ve škole, na školní scéně i na veřejnosti vystupovat slušně a v souladu s obecně platnými mravními zásadami, svým vystupováním nepoškozovat dobrou pověst školy. Dodržovat pravidla společenského jednání a chování, a to jak ve vzájemných vztazích, tak zejména ve styku s ostatními lidmi Ohlašovat škole prostřednictvím studijního oddělení bez zbytečného odkladu všechny podstatné změny v osobních údajích, které mají vliv na vydávání studijních dokumentů (výkaz o studiu, vysvědčení, diplom absolventa apod.) Při zápisu do prvního ročníku předložit veškeré doklady o dosaženém vzdělání, pokud již nebyly doloženy k přihlášce ke studiu. V průběhu studia informovat školu o případném souběžném vzdělávání nebo praxi. Předkládat rovněž doklady o změnách zdravotního stavu Je povinen chránit své zdraví i zdraví ostatních studentů a dodržovat zásady BOZP. Neprodleně sdělovat škole všechny skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života studentů a pracovníků školy, k poškození nebo zcizení majetku a zařízení školy Nepožívat před výukou a během ní žádné alkoholické nápoje ani jiné omamné látky. Tento zákaz platí i v okolí školy, v prostorách školní scény a při akcích organizovaných školou. V celém areálu školy a bezprostředním okolí platí přísný zákaz kouření V případě, že se vyučující nedostaví do výuky, oznámí tuto skutečnost studenti dané studijní skupiny studijnímu oddělení, případně vedení školy, aby mohlo být zajištěno náhradní vyučování V rámci jevištní praxe se účastnit zkoušek a školních představení podle měsíčního a týdenního plánu zkoušek a představení (fermanu) V případě možnosti realizace mimoškolní herecké nebo moderátorské praxe zejména v divadlech či televizních a rozhlasových stanicích organizovat tuto činnost takovým způsobem, aby nenarušila plnění jeho studijních povinností. Pokud zcela výjimečně tato mimoškolní aktivita zasahuje do hodin výuky či zkoušek školních představení, je student povinen předem písemně požádat o povolení k účinkování ředitelku školy. V případě dlouhodobějšího účinkování je student povinen písemně požádat ředitelku školy o povolení individuálního studia. Studentům 1. ročníku a studentům, kteří nedosahují dobrých studijních výsledků, se mimoškolní činnost zasahující do výuky nepovoluje Škola komunikuje veškeré informace o studijních záležitostech prostřednictvím nástěnek na chodbě školy, u a SMS zpráv, v případě akutní potřeby telefonicky. Student je povinen tyto komunikační kanály sledovat, na veškeré výzvy reagovat (na SMS tentýž den; na do 1 týdne). Tato povinnost se týká stejnou měrou komunikace s vedením školního divadla. Pakliže student neodpoví, bude toto interpretováno jako souhlas V případě jakékoli události na straně studenta, která ovlivňuje průběh výuky (rušení představení, individuální výuky, zásah do programu školních akcí) je student povinen tuto skutečnost projednat s vedením školy (resp. školního divadla) osobně, a pokud to není možné, alespoň telefonicky. Užívat nebo SMS je v těchto akutních případech nepřípustné. Student současně vyhotoví písemnou formu omluvy (dopis, ), kterou dodá vedoucímu Pidivadla a na studijní oddělení. 2

4 Strana 3 (celkem 17) 3 ORGANIZACE STUDIA A ŠKOLNÍHO ROKU 3.1. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku Školní rok se člení na dvě, zimní trvá od 1. září do 31. ledna, letní trvá od 1. února do 31. srpna. Výuka trvá 16 týdnů v zimním i letním pro všechny ročníky s výjimkou 3. ročníku, kdy v letním trvá výuka 14 týdnů. Zkoušková trvají celkem 6 týdnů. Volný čas studentů v době školních prázdnin nesmí být zkrácen na dobu kratší než 4 týdny v celku Charakter výuky na VOŠH: Přednáška má charakter teoretického výkladu základních pasáží a slouží především jako doplněk k předepsané odborné literatuře. Vyučující může přednášku doplňovat o požadavky na samostatnou přípravu studentů. Předepsaná povinná účast na přednáškách je min. 80% docházky. Seminář slouží především k procvičení problémových okruhů z přednášky nebo z pramenů individuální přípravy studentů dle odborné literatury. Účast na seminářích je povinná, předepsaná min. účast je 80%. Praktická výuka slouží k získání potřebných praktických dovedností a návyků a k prohloubení teoretických poznatků. Účast na praktické výuce je povinná, min. docházka činí 90% Vyučovací hodina odborného předmětu trvá 45 minut, hodina praktické výuky trvá 60 minut. Členění výuky podle doby trvání je stanoveno vnitřní směrnicí VOŠH Přesný harmonogram organizace školního roku stanovuje ředitelka školy. Harmonogram upravuje režim učebního roku a stanovuje důležitá data pro plnění studijních povinností v aktuálním školním roce. Je vyvěšen na úřední desce a webových stránkách školy Řádné termíny klasifikace za zimní končí dnem 31. ledna, za letní 30. června. Pokud student k uvedeným datům neukončil klasifikaci v některém předmětu, a to i v případě, že se ke klasifikaci nedostavil a neomluvil se, posuzuje se, jakoby v příslušném termínu neprospěl Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník Mimořádně nadaným studentům z vyšších ročníků, nebo též z jiných závažných důvodů, může ředitelka školy povolit studium podle individuálního vzdělávacího plánu. Žádost podává student vždy písemnou formou nejdéle na dobu jednoho školního roku. Žádost musí být před rozhodnutím projednána s pedagogy všech dotčených předmětů. Individuální studijní plán nesmí ohrozit práci studijní skupiny jako celku (zejména přípravu a hraní absolventských inscenací) a nemůže zakládat režim distančního studia Nemůže-li se student zúčastnit vyučování, je povinen se pokud možno předem omluvit příslušnému pedagogovi a nejpozději do tří dnů po ukončení absence vyplnit na studijním oddělení omluvný list (event. předložit potvrzení od lékaře) Jestliže se student neúčastní po dobu 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena, ředitelka školy studenta vyzve písemně, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude student posuzován, jako by vzdělávání zanechal. 3

5 Strana 4 (celkem 17) Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy student do VOŠH nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal. Tímto dnem přestává být studentem VOŠH Studentovi může být na základě jeho písemné žádosti povoleno přerušení studia, a to na dobu nejvýše dvou let. Při stanovení doby přerušení studia ředitelka přihlédne k reálným možnostem opětovného zapojení studenta do vzdělávacího procesu v rámci příslušného školního roku. Po dobu přerušení vzdělávání student přestává být studentem VOŠH. Po uplynutí doby přerušení studia je student oprávněn pokračovat ve studiu ve stejném ročníku, v němž studium přerušil. Ředitelka školy na žádost studenta ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení vzdělávání, nebrání-li tomu závažné důvody (např. obtížnost zařazení vracejícího se studenta do práce skupiny). 4 SPLATNOST ŠKOLNÉHO 4.1. Student hradí školné ve dvou splátkách: - nejpozději do 15. října za zimní a nejpozději do 15. února za letní příslušného školního roku. - přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí Při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku uhradí student poměrnou část za příslušné, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci Fotokopii dokladu o provedené úhradě školného odevzdávají studenti na studijní oddělení. Tento doklad je součástí dokumentace studenta školy Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního se školné nevrací. V případě zaplacení školného na celý školní rok dopředu (zimní i letní ) při přerušení či ukončení vzdělávání do 31. ledna, bude vráceno zaplacené školné na letní Pro případ nesplnění podmínky úhrady školného v termínu, který stanovuje vyhláška č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání v 15, je Smlouvou o poskytování vzdělávání ve VOŠH stanoveno penále za každý započatý den prodlení. 5 ZÁPIS, HODNOCENÍ A KONTROLA STUDIA 5.1. Termín uzavření smlouvy o studiu a zápisu do 1. ročníku VOŠH je stanoven ředitelkou školy, nejpozdějším termínem je 30. září daného školního roku Termín uzavření smlouvy o studiu a zápisu do 2. a 3. ročníku je stanoven ředitelkou školy dle časového harmonogramu organizace školního roku pro příslušný školní rok Podmínkou pro zápis do vyššího ročníku je splnění všech podmínek stanovených učebním plánem. Pokud student neuzavře do stanoveného termínu smlouvu o studiu na další školní rok a není zapsán do příslušného ročníku, nemůže se zúčastňovat výuky a studium mu může být ukončeno Ředitelka školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené učebním plánem pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v jeho žádosti. 4

6 Strana 5 (celkem 17) 5.5. Hodnocení výsledků vzdělávání studentů se řídí klasifikačním řádem, který je součástí tohoto školního řádu Jednotliví vyučující stanoví vždy na začátku příslušného školního roku podmínky pro získání stanoveného hodnocení u jednotlivých předmětů (např. splnění daného procenta povinné docházky, zpracování seminární práce, napsání určitého počtu testů apod.). V případě, že student tyto podmínky nesplní a hodnocení nezíská, studium mu může být ukončeno pro nesplnění studijních povinností V případě nesplnění podmínek pro získání hodnocení z důvodů dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením, může vyučující stanovit pro získání hodnocení v daném studijném náhradní úkoly Hodnocení ukončené zápočtem může udělit vyučující studentovi již v poslední vyučovací (konzultační) hodině. Ostatní hodnocení získávají studenti ve zkouškovém Termíny zkouškového jsou stanoveny v časovém harmonogramu pro dané školního roku. Studenti se na příslušné termíny těchto hodnocení zapisují prostřednictvím studijního oddělení Nemůže-li se student k hodnocení z vážných důvodů dostavit, je povinen se neprodleně omluvit prostřednictvím studijního oddělení, nebo u vyučujícího příslušného předmětu. Pokud tak neučiní nejpozději následující den a nedoloží důvody své nepřítomnosti, propadá mu příslušný termín, resp. je hodnocen a klasifikován, jakoby podmínkám hodnocení nevyhověl. Závažnost posoudí vyučující, popřípadě ředitelka školy Neuspěje-li student u hodnocení klasifikovaný zápočet nebo u hodnocení zkouška v prvním termínu, přihlásí se na 1. opravný termín. V případě, že opět neuspěje, požádá o 2. opravný termín, který je vždy komisionální Komisi jmenuje ředitelka školy. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, kterým je ředitelka školy nebo jí pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je vyučující studenta danému předmětu, a přísedící, kterým je jiný vyučující téhož nebo příbuzného předmětu. Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který se ukládá do dokumentace studenta Termín komisionálního přezkoušení je stanoven ředitelkou školy a je oznámen studentovi alespoň 7 dní před jeho konáním Student může v jednom dni konat pouze jednu komisionální zkoušku Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději den před jejím zahájením. V takovém případě ředitelka školy stanoví náhradní termín komisionální zkoušky. Student se může ze závažných, zejména zdravotních důvodů písemně omluvit i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. O uznání závažnosti důvodů rozhoduje ředitelka školy Z náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze jednou Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy, nebyla-li jeho omluva uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se jako by zkoušku vykonal neúspěšně V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů v době příslušného studijního, určí ředitelka školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího studijního. 5

7 Strana 6 (celkem 17) Student je povinen splnit všechny studijní podmínky stanovené školou pro uzavření klasifikace prvého a druhého ročníku vždy do příslušného školního roku. Uzavření klasifikace třetího ročníku je nutné do příslušného školního roku. 6 POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU A UKONČOVÁNÍ STUDIA 6.1 Do vyššího ročníku může postoupit pouze ten student, který do daného roku splnil všechny povinnosti stanovené učebním plánem, smlouvou o studiu, klasifikačním řádem a organizačním řádem pro příslušný ročník VOŠH. 6.2 Ředitelka školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené učebním plánem, klasifikačním řádem a organizačním řádem pro příslušný ročník povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků v případě, že tomu nebrání závažné důvody (počet studentů ve studijní skupině). O opakování ročníku žádá student písemnou formou ředitelku školy. 6.3 Studium na VOŠH je ukončeno absolutoriem. Podmínkou pro možnost složení absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. 6.4 Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů (nejvýše 3), zkoušky z 1 cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Absolutorium se koná před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušení komise o hodnocení studenta. 6.5 Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Označení absolventa VOŠ, které se uvádí za jménem, je diplomovaný specialista (zkráceně DiS ). 6.6 Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventkou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventkou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. 6.7 Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí. 6.8 Absolutorium lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání. 6.9 Konání absolutoria se řídí 102 zákona č. 561/2004Sb a vyhláškou č.10/2005 Sb. 7 POPLATKY A PLATBY UPLATŇOVANÉ NA VOŠH 7.1. Poplatky: 1) Účast na přijímací zkoušce 1000,-Kč 2) Prodloužení zkouškového nejméně o týden z jiného důvodu než dlouhodobé nemoci (více než 1 měsíc): jeden předmět 1000,-Kč každý další předmět 500,-Kč 3) Za vystavení duplikátu indexu při ztrátě či nehodnocení: poprvé během studia 250,-Kč opakovaně 350,-Kč 4) Komisionální zkouška: 6

8 Strana 7 (celkem 17) při druhém opravném termínu 1000,-Kč vyžádaná studentem 1200,-Kč 5) Opravné absolutorium: při jedné disciplině (předmět, obhajoba) 1000,-Kč při dvou a více 1300,-Kč 6) Vydání opisu (stejnopisu) závěrečného vysvědčení a diplomu: vysvědčení 200,-Kč diplom 300,-Kč 7) Poplatek za vrácení výpůjčky z knihovny po stanovené lhůtě: 5 Kč za každý provozní den a za každou vypůjčenou a nevrácenou knihu Čtenář je povinen neprodleně hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčené knihy. Způsobenou škodu musí čtenář nahradit podle požadavku VOŠH, a to buď nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání nebo finanční náhradou-uhrazením ceny nejnovějšího vydání titulu + poplatek v hodnotě 150 Kč za vyřízení. V případě ztráty nebo poškození jednoho dílu vícedílného kompletu, který tvoří jedinou knihovní jednotku, je VOŠH oprávněna žádat náhradu za celý komplet. 8) Klíč od vstupních dveří do školy: vratná záloha 70,-Kč (propadá při ztrátě apod.) 9) Nedostavení se na představení: každý student (herec) 5000,-Kč + podmínečné vyloučení 10) Zrušení představení v důsledku nepřítomnosti hrajícího studenta ohlášené v předstihu kratším než 2 měsíce před dnem konání 500,-Kč 11) Zrušení představení v důsledku nepřítomnosti hrajícího studenta ohlášené v předstihu kratším než 7 dní před dnem konání: *3000,-Kč + ztráta nároku na stipendijní ohodnocení *V případě zrušení / nahrazení víkendového představení pro děti: 3000,- Kč / představení 12) Pozdní začátek představení o více než 15 minut: zavinění pedagogem 500,-Kč zavinění studentem 500,-Kč 13) Herci jsou povinni být nejpozději 1 hodinu před představením v Pidivadle. Nedodržení této povinnosti může být postiženo kázeňským opatřením. V případě, že se herec dostaví méně než 60 minut před řádným zahájením představení, je povinen zaplatit sankční poplatek 200,-Kč, i když bude představení zahájeno včas. Instrukce: Nedostatky v Pidivadle, postihované touto směrnicí musí být důsledně a přesně zapisovány do protokolů o představeních. Výjimky: Jediná výjimka, kdy je možné, aby vedoucí divadla a ředitelka školy, odpustili studentovi / pedagogovi sankci, je náhlá hospitalizace studenta / 7

9 Strana 8 (celkem 17) pedagoga v nemocnici, doložená lékařskou zprávou. 14) Administrativní poplatek za přijetí a vyřízení žádosti: přijetí 1 žádosti 200,- Kč 7.2. Školné: Školné pro školní rok 2013/2014 (1. ročník): ZSO 15000,-Kč LSO 15000,-Kč Školné pro školní rok 2013/2014 (2. a 3. ročník): ZSO 20000,-Kč LSO 20000,-Kč Penalizace pozdní úhrady školného: za každý kalendářní den zpoždění 0,1 % z dlužné částky (viz smlouva) 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1. Se školním řádem seznamuje studenty vedoucí studijní skupiny, studijní oddělení a studenti jsou povinni dodržovat všechna ustanovení tohoto řádu. je přílohou smlouvy o studiu a je zveřejněn na vývěsce u studijního oddělení a na Na výsledky školní práce, tj. inscenace, kompozice, pásma, která vznikla v rámci školní výuky VOŠH se vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Dále se na ně vztahují tato opatření: jakékoliv zveřejnění podléhá schválení ředitelky školy, provozovací práva na literární a dramatická díla jsou VOŠH poskytnuta pouze pro potřeby školního zveřejnění a nesmí být provozována komerčně. Školními představeními se rozumí představení dle dramaturgického plánu a vztahují se na ně ustanovení Provozního řádu Pidivadla stálé scény VOŠH Vedení školy si vyhrazuje právo upravovat školní řád při vzniku nových skutečností, které tento řád neřeší. Změny schvaluje školská rada. O změnách musí být informováni všichni vyučující a studenti byl projednán na pedagogické radě dne a vstupuje v platnost dnem Praha 19. března 2014 PhDr. Věra Kmochová ředitelka školy 8

10 Strana 9 (celkem 17) Příloha č. 1: Klasifikační řád VOŠH 1. Hodnocení se provádí formou: a) průběžného hodnocení b) zápočtu c) klasifikovaného zápočtu d) zkoušky 2. Předměty, ve kterých se vyžaduje hodnocení "zápočet", "klasifikovaný zápočet" a "zkouška", stanoví učební plán. 3. Průběžné hodnocení žáka se provádí v seminářích, cvičeních (praktické výuce), v odborné praxi (jevištní praxe), při exkurzích, popř. zadáním seminární práce. 4. Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje učební plán a příslušné osnovy předmětu (spolu s metodickými listy k nahlédnutí v kanceláři školy). Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem započteno, k čemuž se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Udělení zápočtu se rovněž zaznamenává do předepsaného tiskopisu. Hodnocení ukončené zápočtem může udělit vyučující studentovi již v poslední vyučovací (konzultační) hodině. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje. 5. Při klasifikovaném zápočtu se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje, jak student splnil požadavky zápočtu. 6. Zkouškou se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem. 7. Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanou. 8. Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami: 1 - výborně 2 - velmi dobře 3 - dobře 4 - nevyhověl 9. Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a připojí datum a podpis. Výsledek všech hodnocení pedagogové zaznamenávají rovněž do předepsaného tiskopisu. 10. V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů. 9

11 Strana 10 (celkem 17) 11. Zkoušející určí termíny pro konání zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušek z jednotlivých předmětů v dostatečném počtu a časovém předstihu v souladu se stanoveným termínem pro zkouškové. Opravné zkoušky a opravné klasifikované zápočty se konají v prvním opravném termínu, který si stanovuje vyučující v rámci zkouškového. Druhý opravný termín je vždy komisionální a termín stanovuje ředitelka školy. 12. Forma komisionální zkoušky se dále použije i v případě 1. opravného termínu, pokud o to student požádá ředitelku školy z důvodu pochybností o správnosti svého hodnocení v daném předmětu. Komisionální zkoušku lze dále použít v případě rozdílové zkoušky. 13. Studentovi, který neplnil uložené studijní povinnosti nebo porušil školní řád, může být uloženo toto výchovné opatření: - zveřejněná písemná důtka s doručením dopisu, - podmínečné vyloučení ze studia, - vyloučení ze studia. 14. Student může být vyloučen ze studia, v případech, kdy: - nesplnil studijní podmínky stanovené učebním plánem, - hrubě porušil školní řád nebo obecně závazné právní předpisy, - porušil podmínky smlouvy o studiu, - hrubě porušil ve škole nebo na veřejnosti obecně platné mravní zásady. Udělení výchovných opatření oznámí škola studentovi písemně. 15. Chování žáka se neklasifikuje. 16. Hodnocení absolutoria Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami: 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, 4 nevyhověl/a. Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů. Oba předměty musí být hodnoceny známkami výborně, velmi dobře, dobře, bude-li hodnocen známkou nevyhověl opakuje zkoušku z obou odborných předmětů. Dále se do celkového hodnocení započítává zkouška z cizího jazyka a obhajoba absolventské práce. 10

12 Strana 11 (celkem 17) Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni: a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen ze žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50, b) prospěl, jestliže student není hodnocen ze žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3 dobře, c) neprospěl, jestliže student je hodnocen z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou 4 nevyhověl. Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi, v souladu s právními předpisy, předseda zkušební komise v den, ve kterém student konal absolutorium. Při opakování absolutoria student znovu vykonává jen to, v čem nevyhověl. Praha 25. září 2013 PhDr. Věra Kmochová ředitelka školy 11

13 Strana 12 (celkem 17) Příloha č. 2: Učební plán VOŠH Kód a název studijního oboru: N/01 Dramatické umění Vzdělávací program: Herectví a moderování vyšší odborné vzdělávání tříleté, denní Počet vyučovacích týdnů 16 / / / 14 Názvy a kategorie Vyučovacích předmětů Povinné vyučovací předměty zimní 1. ročník letní zimní 2. ročník letní zimní 3. ročník letní Hodiny celkem Cizí jazyk* Hl. obor Herecká výchova Jevištní praxe Umělecký přednes Hlasová výchova I.* Hlasová výchova II.* Ortoepie Hlasová výchova III.* Jevištní řeč Hudební a pěvecká příprava Pohybová výchova Jevištní pohyb Moderování I.* Autorský seminář a stylistika Moderování II*. Rétorika Moderování III.* Práce s mikrofonem Psychologie Základy pedagogiky Základy produkce Dějiny divadla* Kapitoly z estetiky divadla a filmu Teorie divadla Diplomový seminář Povinně volitelný předmět Interpretační seminář Současná divadelní praxe Tvořivá dramatika Týdenní hodiny celkem Předměty k absolutoriu: cizí jazyk, moderování (moderování I. III.), dějiny divadla, hlasová výchova (hlasová výchova I. III.) 12

14 Strana 13 (celkem 17) Kód a název studijního oboru: N/01 Dramatické umění Vzdělávací program: Herectví a moderování vyšší odborné vzdělávání tříleté, denní Počet vyučovacích týdnů 16 / / / 14 Názvy a kategorie Vyučovacích předmětů Povinné vyučovací předměty zimní 1. ročník letní zimní 2. ročník letní zimní 3. ročník letní Cizí jazyk* z zk z zk z zk Hl. obor Herecká výchova z zk z zk z zk Jevištní praxe - - z z z z Umělecký přednes z klz z klz - - Hlasová výchova I.* z zk z zk z zk Hlasová výchova II.* Ortoepie z klz Hlasová výchova III.* Jevištní řeč - - z zk z zk Hudební a pěvecká příprava z z z z z klz Pohybová výchova z z z z z z Jevištní pohyb z klz z klz z klz Moderování I.* Autorský seminář a stylistika z z z z - - Moderování II*. Rétorika - - z zk - - Moderování III.* z zk Práce s mikrofonem z z Psychologie z klz z klz - - Základy pedagogiky z zk Základy produkce - - z zk - - Dějiny divadla* zk zk zk zk zk zk Kapitoly z estetiky divadla a filmu z zk Teorie divadla - - klz zk - - Diplomový seminář z z Povinně volitelný předmět Interpretační seminář z z Současná divadelní praxe z z Tvořivá dramatika z z Týdenní hodiny celkem Předměty k absolutoriu: cizí jazyk, moderování (moderování I. III.), dějiny divadla, hlasová výchova (hlasová výchova I. III.) 13

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013.

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013. Č. j. 644/2013 Š k o l n í ř á d Tento školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední Strana 1 (celkem16) Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední je církevní školou zřízenou Českobratrskou církví evangelickou, otevřenou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 2014/2015. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků. Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD 2014/2015. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků. Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD 2014/2015 I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků Pravidla vzájemných vztahů

Více

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5 Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Dokumentace integrovaného systému R 02-VOSZ/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel školy Jméno Ing. Jana Žižlavská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední zdravotnické školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední zdravotnické školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnické školy V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr. Mária

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva sídlo: Kozí 1, 110 00 Praha 1 adresa: Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 telefon: 224 816 617, 608 359 995 emailová adresa: konzervator.praha@seznam.cz webové stránky: www.konzervatorpraha.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Oddíl

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014 EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: EDUPAR/473/2014 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: Tento školní řád má charakter vnitřního předpisu školy EDUCA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY DENNÍ A DÁLKOVÁ FORMA STUDIA (základní řídící dokument SMJ třetí úrovně QŘ - 01-2 zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) ŘÍZENÝ DOKUMENT Správce: Mgr. Pavel Hrubý Vypracoval: Mgr. Pavel Hrubý Schválil:

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Počet stran: Strana 1 (celkem 18) Vydání č.: 1 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Datum: Sestavili: Funkce: Podpis: 9.11.2012 MgA. Naděžda Ostřanská

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ ŘÁD Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. Součástí

Více

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav)

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) (podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění (dále jen školský zákon), Vyhlášky

Více