Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Strana 0 (celkem 17) VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) ze dne , vyhláškou č. 10/2005 Sb., vyhláškou č. 470/2006 Sb. a navazujícími vyhláškami k uvedenému zákonu. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. VOŠH obsahuje doplňující ustanovení k příslušným právním dokumentům o vyšším odborném studiu Ke studiu na VOŠH se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří úspěšně absolvovali přijímací zkoušku. O přijetí na školu rozhoduje na základě výsledků přijímací zkoušky a s ohledem na kapacitu školy ředitelka. Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu nemůže uchazeč podat odvolání Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, následně uzavře smlouvu o studiu a stává se studentem VOŠH dnem zápisu ke vzdělávání. Termín zápisu je stanoven ředitelkou školy, nejpozději však do 30. září daného školního roku Dokladem o vzdělávání na VOŠH je výkaz o studiu (dále jen výkaz ). Do výkazu si studenti zapisují předměty dle učebního plánu. Vyučujícími jsou do výkazu o studiu zapisovány výsledky hodnocení studenta Hodnocení výsledků vzdělávání studentů a jeho formy stanovuje klasifikační řád, který je součástí tohoto školního řádu Případné změny či opravy ve výkazu provádí studijní oddělení Student může na VOŠH přestoupit z jiné vyšší odborné školy, shoduje-li se obor studia, učební plán a umožňuje-li to kapacita školy. V některých případech může být přestup podmíněn vykonáním rozdílových zkoušek. Přestup se realizuje vždy na začátku příslušného školního. O přestupu rozhoduje s konečnou platností ředitelka školy Výuka se uskutečňuje v prostorách školní budovy v Hadovité ulici č. 1023/7, v Praze 4 a dalších pronajatých prostorách. Pokud se výuka (včetně zkoušek a hraní školních představení) uskutečňuje v prostorách stálé scény VOŠH, Pidivadle, Letohradská 44, Praha 7, jsou studenti povinni řídit se Provozním řádem Pidivadla Etický řád studenta VOŠH je součástí školního řádu VOŠH 0

2 Strana 1 (celkem 17) 2 PRÁVA A POVINNOSTI STUDENTŮ Student má právo: 2.1. Účastnit se teoretického i praktického vyučování včetně jevištní praxe podle rozvrhu hodin příslušné studijní skupiny a plánu představení (fermanu) školní scény a být rovněž informován o případných změnách v obsahu i organizaci studia Být seznámen s učebním plánem, organizací a formami výuky, školním řádem a vnitřními předpisy školy týkajícími se studia i s jejich případnými změnami. Dále být seznámen s cíli vzdělávání, možnostmi uplatnění po úspěšném ukončení studia včetně možností dalšího vzdělávání Požádat o zařazení do vyučování v nepovinných předmětech stanovených pro příslušný ročník a školní rok a v případě schválení žádosti se tohoto vyučování účastnit Využívat školní knihovnu k zapůjčování a v některých případech i ke koupi studijní literatury Vznášet připomínky a dotazy k průběhu teoretické i praktické výuky, a to buď u vyučujících jednotlivých předmětů, prostřednictvím studijního oddělení vedení školy, nebo přímo ředitelce školy Organizovat studentské rady Volit zástupce studentů a být volen do školské rady Požádat o uznání předchozího studia na základě dokumentů o předchozím studiu Být při zahájení výuky předmětu seznámen s jeho cíli, formami a požadavky ke klasifikaci v každém školním roce a studijním Být klasifikován ve stanovených termínech a stanovenou formou. V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitelka školy termín, do kterého má být hodnocení ukončeno. Žádost o stanovení náhradního termínu podává student písemnou formou Požádat písemně ředitelku školy o komisionální přezkoušení v případě pochybnosti o správnosti hodnocení svého vzdělávání, a to nejpozději do konce příslušného zkouškového Požádat písemně ředitelku školy o ukončení studia, přerušení studia nebo opakování ročníku a změnu studijního oboru. Všechny žádosti s výjimkou ukončení studia musí být řádně zdůvodněny Požádat písemně ředitelku školy o omluvu z neúčasti na zkoušce nebo absolutoriu z vážných důvodů. Student má povinnost: Řídit se školním řádem a obecně závaznými právními předpisy (zejména Školský zákon, vyhláška č. 10/2005 Sb., a vyhláška 470/2006 Sb. o vyšším odborném vzdělávání) a plnit povinnosti stanovené studijním programem Soustavně se účastnit vyučování včetně jevištní praxe, školních představení, exkurzí, odborných přednášek a dalších povinností stanovených rozvrhem hodin pro příslušnou studijní skupinu a plánem představení (fermanem) školní scény Docházet do výuky a na všechny akce školy včas, řádně upravený a mít s sebou potřebné pomůcky k výuce. Užívání mobilních telefonů během vyučovacích hodin je zakázáno. Student má plnou zodpovědnost za všechny předměty vnesené do prostoru školy, pokud nejsou potřebné k výuce. 1

3 Strana 2 (celkem 17) Ve škole, na školní scéně i na veřejnosti vystupovat slušně a v souladu s obecně platnými mravními zásadami, svým vystupováním nepoškozovat dobrou pověst školy. Dodržovat pravidla společenského jednání a chování, a to jak ve vzájemných vztazích, tak zejména ve styku s ostatními lidmi Ohlašovat škole prostřednictvím studijního oddělení bez zbytečného odkladu všechny podstatné změny v osobních údajích, které mají vliv na vydávání studijních dokumentů (výkaz o studiu, vysvědčení, diplom absolventa apod.) Při zápisu do prvního ročníku předložit veškeré doklady o dosaženém vzdělání, pokud již nebyly doloženy k přihlášce ke studiu. V průběhu studia informovat školu o případném souběžném vzdělávání nebo praxi. Předkládat rovněž doklady o změnách zdravotního stavu Je povinen chránit své zdraví i zdraví ostatních studentů a dodržovat zásady BOZP. Neprodleně sdělovat škole všechny skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života studentů a pracovníků školy, k poškození nebo zcizení majetku a zařízení školy Nepožívat před výukou a během ní žádné alkoholické nápoje ani jiné omamné látky. Tento zákaz platí i v okolí školy, v prostorách školní scény a při akcích organizovaných školou. V celém areálu školy a bezprostředním okolí platí přísný zákaz kouření V případě, že se vyučující nedostaví do výuky, oznámí tuto skutečnost studenti dané studijní skupiny studijnímu oddělení, případně vedení školy, aby mohlo být zajištěno náhradní vyučování V rámci jevištní praxe se účastnit zkoušek a školních představení podle měsíčního a týdenního plánu zkoušek a představení (fermanu) V případě možnosti realizace mimoškolní herecké nebo moderátorské praxe zejména v divadlech či televizních a rozhlasových stanicích organizovat tuto činnost takovým způsobem, aby nenarušila plnění jeho studijních povinností. Pokud zcela výjimečně tato mimoškolní aktivita zasahuje do hodin výuky či zkoušek školních představení, je student povinen předem písemně požádat o povolení k účinkování ředitelku školy. V případě dlouhodobějšího účinkování je student povinen písemně požádat ředitelku školy o povolení individuálního studia. Studentům 1. ročníku a studentům, kteří nedosahují dobrých studijních výsledků, se mimoškolní činnost zasahující do výuky nepovoluje Škola komunikuje veškeré informace o studijních záležitostech prostřednictvím nástěnek na chodbě školy, u a SMS zpráv, v případě akutní potřeby telefonicky. Student je povinen tyto komunikační kanály sledovat, na veškeré výzvy reagovat (na SMS tentýž den; na do 1 týdne). Tato povinnost se týká stejnou měrou komunikace s vedením školního divadla. Pakliže student neodpoví, bude toto interpretováno jako souhlas V případě jakékoli události na straně studenta, která ovlivňuje průběh výuky (rušení představení, individuální výuky, zásah do programu školních akcí) je student povinen tuto skutečnost projednat s vedením školy (resp. školního divadla) osobně, a pokud to není možné, alespoň telefonicky. Užívat nebo SMS je v těchto akutních případech nepřípustné. Student současně vyhotoví písemnou formu omluvy (dopis, ), kterou dodá vedoucímu Pidivadla a na studijní oddělení. 2

4 Strana 3 (celkem 17) 3 ORGANIZACE STUDIA A ŠKOLNÍHO ROKU 3.1. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku Školní rok se člení na dvě, zimní trvá od 1. září do 31. ledna, letní trvá od 1. února do 31. srpna. Výuka trvá 16 týdnů v zimním i letním pro všechny ročníky s výjimkou 3. ročníku, kdy v letním trvá výuka 14 týdnů. Zkoušková trvají celkem 6 týdnů. Volný čas studentů v době školních prázdnin nesmí být zkrácen na dobu kratší než 4 týdny v celku Charakter výuky na VOŠH: Přednáška má charakter teoretického výkladu základních pasáží a slouží především jako doplněk k předepsané odborné literatuře. Vyučující může přednášku doplňovat o požadavky na samostatnou přípravu studentů. Předepsaná povinná účast na přednáškách je min. 80% docházky. Seminář slouží především k procvičení problémových okruhů z přednášky nebo z pramenů individuální přípravy studentů dle odborné literatury. Účast na seminářích je povinná, předepsaná min. účast je 80%. Praktická výuka slouží k získání potřebných praktických dovedností a návyků a k prohloubení teoretických poznatků. Účast na praktické výuce je povinná, min. docházka činí 90% Vyučovací hodina odborného předmětu trvá 45 minut, hodina praktické výuky trvá 60 minut. Členění výuky podle doby trvání je stanoveno vnitřní směrnicí VOŠH Přesný harmonogram organizace školního roku stanovuje ředitelka školy. Harmonogram upravuje režim učebního roku a stanovuje důležitá data pro plnění studijních povinností v aktuálním školním roce. Je vyvěšen na úřední desce a webových stránkách školy Řádné termíny klasifikace za zimní končí dnem 31. ledna, za letní 30. června. Pokud student k uvedeným datům neukončil klasifikaci v některém předmětu, a to i v případě, že se ke klasifikaci nedostavil a neomluvil se, posuzuje se, jakoby v příslušném termínu neprospěl Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník Mimořádně nadaným studentům z vyšších ročníků, nebo též z jiných závažných důvodů, může ředitelka školy povolit studium podle individuálního vzdělávacího plánu. Žádost podává student vždy písemnou formou nejdéle na dobu jednoho školního roku. Žádost musí být před rozhodnutím projednána s pedagogy všech dotčených předmětů. Individuální studijní plán nesmí ohrozit práci studijní skupiny jako celku (zejména přípravu a hraní absolventských inscenací) a nemůže zakládat režim distančního studia Nemůže-li se student zúčastnit vyučování, je povinen se pokud možno předem omluvit příslušnému pedagogovi a nejpozději do tří dnů po ukončení absence vyplnit na studijním oddělení omluvný list (event. předložit potvrzení od lékaře) Jestliže se student neúčastní po dobu 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena, ředitelka školy studenta vyzve písemně, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude student posuzován, jako by vzdělávání zanechal. 3

5 Strana 4 (celkem 17) Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy student do VOŠH nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal. Tímto dnem přestává být studentem VOŠH Studentovi může být na základě jeho písemné žádosti povoleno přerušení studia, a to na dobu nejvýše dvou let. Při stanovení doby přerušení studia ředitelka přihlédne k reálným možnostem opětovného zapojení studenta do vzdělávacího procesu v rámci příslušného školního roku. Po dobu přerušení vzdělávání student přestává být studentem VOŠH. Po uplynutí doby přerušení studia je student oprávněn pokračovat ve studiu ve stejném ročníku, v němž studium přerušil. Ředitelka školy na žádost studenta ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení vzdělávání, nebrání-li tomu závažné důvody (např. obtížnost zařazení vracejícího se studenta do práce skupiny). 4 SPLATNOST ŠKOLNÉHO 4.1. Student hradí školné ve dvou splátkách: - nejpozději do 15. října za zimní a nejpozději do 15. února za letní příslušného školního roku. - přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí Při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku uhradí student poměrnou část za příslušné, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci Fotokopii dokladu o provedené úhradě školného odevzdávají studenti na studijní oddělení. Tento doklad je součástí dokumentace studenta školy Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního se školné nevrací. V případě zaplacení školného na celý školní rok dopředu (zimní i letní ) při přerušení či ukončení vzdělávání do 31. ledna, bude vráceno zaplacené školné na letní Pro případ nesplnění podmínky úhrady školného v termínu, který stanovuje vyhláška č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání v 15, je Smlouvou o poskytování vzdělávání ve VOŠH stanoveno penále za každý započatý den prodlení. 5 ZÁPIS, HODNOCENÍ A KONTROLA STUDIA 5.1. Termín uzavření smlouvy o studiu a zápisu do 1. ročníku VOŠH je stanoven ředitelkou školy, nejpozdějším termínem je 30. září daného školního roku Termín uzavření smlouvy o studiu a zápisu do 2. a 3. ročníku je stanoven ředitelkou školy dle časového harmonogramu organizace školního roku pro příslušný školní rok Podmínkou pro zápis do vyššího ročníku je splnění všech podmínek stanovených učebním plánem. Pokud student neuzavře do stanoveného termínu smlouvu o studiu na další školní rok a není zapsán do příslušného ročníku, nemůže se zúčastňovat výuky a studium mu může být ukončeno Ředitelka školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené učebním plánem pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v jeho žádosti. 4

6 Strana 5 (celkem 17) 5.5. Hodnocení výsledků vzdělávání studentů se řídí klasifikačním řádem, který je součástí tohoto školního řádu Jednotliví vyučující stanoví vždy na začátku příslušného školního roku podmínky pro získání stanoveného hodnocení u jednotlivých předmětů (např. splnění daného procenta povinné docházky, zpracování seminární práce, napsání určitého počtu testů apod.). V případě, že student tyto podmínky nesplní a hodnocení nezíská, studium mu může být ukončeno pro nesplnění studijních povinností V případě nesplnění podmínek pro získání hodnocení z důvodů dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením, může vyučující stanovit pro získání hodnocení v daném studijném náhradní úkoly Hodnocení ukončené zápočtem může udělit vyučující studentovi již v poslední vyučovací (konzultační) hodině. Ostatní hodnocení získávají studenti ve zkouškovém Termíny zkouškového jsou stanoveny v časovém harmonogramu pro dané školního roku. Studenti se na příslušné termíny těchto hodnocení zapisují prostřednictvím studijního oddělení Nemůže-li se student k hodnocení z vážných důvodů dostavit, je povinen se neprodleně omluvit prostřednictvím studijního oddělení, nebo u vyučujícího příslušného předmětu. Pokud tak neučiní nejpozději následující den a nedoloží důvody své nepřítomnosti, propadá mu příslušný termín, resp. je hodnocen a klasifikován, jakoby podmínkám hodnocení nevyhověl. Závažnost posoudí vyučující, popřípadě ředitelka školy Neuspěje-li student u hodnocení klasifikovaný zápočet nebo u hodnocení zkouška v prvním termínu, přihlásí se na 1. opravný termín. V případě, že opět neuspěje, požádá o 2. opravný termín, který je vždy komisionální Komisi jmenuje ředitelka školy. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, kterým je ředitelka školy nebo jí pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je vyučující studenta danému předmětu, a přísedící, kterým je jiný vyučující téhož nebo příbuzného předmětu. Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který se ukládá do dokumentace studenta Termín komisionálního přezkoušení je stanoven ředitelkou školy a je oznámen studentovi alespoň 7 dní před jeho konáním Student může v jednom dni konat pouze jednu komisionální zkoušku Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději den před jejím zahájením. V takovém případě ředitelka školy stanoví náhradní termín komisionální zkoušky. Student se může ze závažných, zejména zdravotních důvodů písemně omluvit i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. O uznání závažnosti důvodů rozhoduje ředitelka školy Z náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze jednou Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy, nebyla-li jeho omluva uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se jako by zkoušku vykonal neúspěšně V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů v době příslušného studijního, určí ředitelka školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího studijního. 5

7 Strana 6 (celkem 17) Student je povinen splnit všechny studijní podmínky stanovené školou pro uzavření klasifikace prvého a druhého ročníku vždy do příslušného školního roku. Uzavření klasifikace třetího ročníku je nutné do příslušného školního roku. 6 POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU A UKONČOVÁNÍ STUDIA 6.1 Do vyššího ročníku může postoupit pouze ten student, který do daného roku splnil všechny povinnosti stanovené učebním plánem, smlouvou o studiu, klasifikačním řádem a organizačním řádem pro příslušný ročník VOŠH. 6.2 Ředitelka školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené učebním plánem, klasifikačním řádem a organizačním řádem pro příslušný ročník povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků v případě, že tomu nebrání závažné důvody (počet studentů ve studijní skupině). O opakování ročníku žádá student písemnou formou ředitelku školy. 6.3 Studium na VOŠH je ukončeno absolutoriem. Podmínkou pro možnost složení absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. 6.4 Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů (nejvýše 3), zkoušky z 1 cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Absolutorium se koná před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušení komise o hodnocení studenta. 6.5 Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Označení absolventa VOŠ, které se uvádí za jménem, je diplomovaný specialista (zkráceně DiS ). 6.6 Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventkou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventkou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. 6.7 Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí. 6.8 Absolutorium lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání. 6.9 Konání absolutoria se řídí 102 zákona č. 561/2004Sb a vyhláškou č.10/2005 Sb. 7 POPLATKY A PLATBY UPLATŇOVANÉ NA VOŠH 7.1. Poplatky: 1) Účast na přijímací zkoušce 1000,-Kč 2) Prodloužení zkouškového nejméně o týden z jiného důvodu než dlouhodobé nemoci (více než 1 měsíc): jeden předmět 1000,-Kč každý další předmět 500,-Kč 3) Za vystavení duplikátu indexu při ztrátě či nehodnocení: poprvé během studia 250,-Kč opakovaně 350,-Kč 4) Komisionální zkouška: 6

8 Strana 7 (celkem 17) při druhém opravném termínu 1000,-Kč vyžádaná studentem 1200,-Kč 5) Opravné absolutorium: při jedné disciplině (předmět, obhajoba) 1000,-Kč při dvou a více 1300,-Kč 6) Vydání opisu (stejnopisu) závěrečného vysvědčení a diplomu: vysvědčení 200,-Kč diplom 300,-Kč 7) Poplatek za vrácení výpůjčky z knihovny po stanovené lhůtě: 5 Kč za každý provozní den a za každou vypůjčenou a nevrácenou knihu Čtenář je povinen neprodleně hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčené knihy. Způsobenou škodu musí čtenář nahradit podle požadavku VOŠH, a to buď nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání nebo finanční náhradou-uhrazením ceny nejnovějšího vydání titulu + poplatek v hodnotě 150 Kč za vyřízení. V případě ztráty nebo poškození jednoho dílu vícedílného kompletu, který tvoří jedinou knihovní jednotku, je VOŠH oprávněna žádat náhradu za celý komplet. 8) Klíč od vstupních dveří do školy: vratná záloha 70,-Kč (propadá při ztrátě apod.) 9) Nedostavení se na představení: každý student (herec) 5000,-Kč + podmínečné vyloučení 10) Zrušení představení v důsledku nepřítomnosti hrajícího studenta ohlášené v předstihu kratším než 2 měsíce před dnem konání 500,-Kč 11) Zrušení představení v důsledku nepřítomnosti hrajícího studenta ohlášené v předstihu kratším než 7 dní před dnem konání: *3000,-Kč + ztráta nároku na stipendijní ohodnocení *V případě zrušení / nahrazení víkendového představení pro děti: 3000,- Kč / představení 12) Pozdní začátek představení o více než 15 minut: zavinění pedagogem 500,-Kč zavinění studentem 500,-Kč 13) Herci jsou povinni být nejpozději 1 hodinu před představením v Pidivadle. Nedodržení této povinnosti může být postiženo kázeňským opatřením. V případě, že se herec dostaví méně než 60 minut před řádným zahájením představení, je povinen zaplatit sankční poplatek 200,-Kč, i když bude představení zahájeno včas. Instrukce: Nedostatky v Pidivadle, postihované touto směrnicí musí být důsledně a přesně zapisovány do protokolů o představeních. Výjimky: Jediná výjimka, kdy je možné, aby vedoucí divadla a ředitelka školy, odpustili studentovi / pedagogovi sankci, je náhlá hospitalizace studenta / 7

9 Strana 8 (celkem 17) pedagoga v nemocnici, doložená lékařskou zprávou. 14) Administrativní poplatek za přijetí a vyřízení žádosti: přijetí 1 žádosti 200,- Kč 7.2. Školné: Školné pro školní rok 2013/2014 (1. ročník): ZSO 15000,-Kč LSO 15000,-Kč Školné pro školní rok 2013/2014 (2. a 3. ročník): ZSO 20000,-Kč LSO 20000,-Kč Penalizace pozdní úhrady školného: za každý kalendářní den zpoždění 0,1 % z dlužné částky (viz smlouva) 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1. Se školním řádem seznamuje studenty vedoucí studijní skupiny, studijní oddělení a studenti jsou povinni dodržovat všechna ustanovení tohoto řádu. je přílohou smlouvy o studiu a je zveřejněn na vývěsce u studijního oddělení a na Na výsledky školní práce, tj. inscenace, kompozice, pásma, která vznikla v rámci školní výuky VOŠH se vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Dále se na ně vztahují tato opatření: jakékoliv zveřejnění podléhá schválení ředitelky školy, provozovací práva na literární a dramatická díla jsou VOŠH poskytnuta pouze pro potřeby školního zveřejnění a nesmí být provozována komerčně. Školními představeními se rozumí představení dle dramaturgického plánu a vztahují se na ně ustanovení Provozního řádu Pidivadla stálé scény VOŠH Vedení školy si vyhrazuje právo upravovat školní řád při vzniku nových skutečností, které tento řád neřeší. Změny schvaluje školská rada. O změnách musí být informováni všichni vyučující a studenti byl projednán na pedagogické radě dne a vstupuje v platnost dnem Praha 19. března 2014 PhDr. Věra Kmochová ředitelka školy 8

10 Strana 9 (celkem 17) Příloha č. 1: Klasifikační řád VOŠH 1. Hodnocení se provádí formou: a) průběžného hodnocení b) zápočtu c) klasifikovaného zápočtu d) zkoušky 2. Předměty, ve kterých se vyžaduje hodnocení "zápočet", "klasifikovaný zápočet" a "zkouška", stanoví učební plán. 3. Průběžné hodnocení žáka se provádí v seminářích, cvičeních (praktické výuce), v odborné praxi (jevištní praxe), při exkurzích, popř. zadáním seminární práce. 4. Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje učební plán a příslušné osnovy předmětu (spolu s metodickými listy k nahlédnutí v kanceláři školy). Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem započteno, k čemuž se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Udělení zápočtu se rovněž zaznamenává do předepsaného tiskopisu. Hodnocení ukončené zápočtem může udělit vyučující studentovi již v poslední vyučovací (konzultační) hodině. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje. 5. Při klasifikovaném zápočtu se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje, jak student splnil požadavky zápočtu. 6. Zkouškou se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem. 7. Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanou. 8. Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami: 1 - výborně 2 - velmi dobře 3 - dobře 4 - nevyhověl 9. Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a připojí datum a podpis. Výsledek všech hodnocení pedagogové zaznamenávají rovněž do předepsaného tiskopisu. 10. V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů. 9

11 Strana 10 (celkem 17) 11. Zkoušející určí termíny pro konání zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušek z jednotlivých předmětů v dostatečném počtu a časovém předstihu v souladu se stanoveným termínem pro zkouškové. Opravné zkoušky a opravné klasifikované zápočty se konají v prvním opravném termínu, který si stanovuje vyučující v rámci zkouškového. Druhý opravný termín je vždy komisionální a termín stanovuje ředitelka školy. 12. Forma komisionální zkoušky se dále použije i v případě 1. opravného termínu, pokud o to student požádá ředitelku školy z důvodu pochybností o správnosti svého hodnocení v daném předmětu. Komisionální zkoušku lze dále použít v případě rozdílové zkoušky. 13. Studentovi, který neplnil uložené studijní povinnosti nebo porušil školní řád, může být uloženo toto výchovné opatření: - zveřejněná písemná důtka s doručením dopisu, - podmínečné vyloučení ze studia, - vyloučení ze studia. 14. Student může být vyloučen ze studia, v případech, kdy: - nesplnil studijní podmínky stanovené učebním plánem, - hrubě porušil školní řád nebo obecně závazné právní předpisy, - porušil podmínky smlouvy o studiu, - hrubě porušil ve škole nebo na veřejnosti obecně platné mravní zásady. Udělení výchovných opatření oznámí škola studentovi písemně. 15. Chování žáka se neklasifikuje. 16. Hodnocení absolutoria Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami: 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, 4 nevyhověl/a. Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů. Oba předměty musí být hodnoceny známkami výborně, velmi dobře, dobře, bude-li hodnocen známkou nevyhověl opakuje zkoušku z obou odborných předmětů. Dále se do celkového hodnocení započítává zkouška z cizího jazyka a obhajoba absolventské práce. 10

12 Strana 11 (celkem 17) Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni: a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen ze žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50, b) prospěl, jestliže student není hodnocen ze žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3 dobře, c) neprospěl, jestliže student je hodnocen z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou 4 nevyhověl. Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi, v souladu s právními předpisy, předseda zkušební komise v den, ve kterém student konal absolutorium. Při opakování absolutoria student znovu vykonává jen to, v čem nevyhověl. Praha 25. září 2013 PhDr. Věra Kmochová ředitelka školy 11

13 Strana 12 (celkem 17) Příloha č. 2: Učební plán VOŠH Kód a název studijního oboru: N/01 Dramatické umění Vzdělávací program: Herectví a moderování vyšší odborné vzdělávání tříleté, denní Počet vyučovacích týdnů 16 / / / 14 Názvy a kategorie Vyučovacích předmětů Povinné vyučovací předměty zimní 1. ročník letní zimní 2. ročník letní zimní 3. ročník letní Hodiny celkem Cizí jazyk* Hl. obor Herecká výchova Jevištní praxe Umělecký přednes Hlasová výchova I.* Hlasová výchova II.* Ortoepie Hlasová výchova III.* Jevištní řeč Hudební a pěvecká příprava Pohybová výchova Jevištní pohyb Moderování I.* Autorský seminář a stylistika Moderování II*. Rétorika Moderování III.* Práce s mikrofonem Psychologie Základy pedagogiky Základy produkce Dějiny divadla* Kapitoly z estetiky divadla a filmu Teorie divadla Diplomový seminář Povinně volitelný předmět Interpretační seminář Současná divadelní praxe Tvořivá dramatika Týdenní hodiny celkem Předměty k absolutoriu: cizí jazyk, moderování (moderování I. III.), dějiny divadla, hlasová výchova (hlasová výchova I. III.) 12

14 Strana 13 (celkem 17) Kód a název studijního oboru: N/01 Dramatické umění Vzdělávací program: Herectví a moderování vyšší odborné vzdělávání tříleté, denní Počet vyučovacích týdnů 16 / / / 14 Názvy a kategorie Vyučovacích předmětů Povinné vyučovací předměty zimní 1. ročník letní zimní 2. ročník letní zimní 3. ročník letní Cizí jazyk* z zk z zk z zk Hl. obor Herecká výchova z zk z zk z zk Jevištní praxe - - z z z z Umělecký přednes z klz z klz - - Hlasová výchova I.* z zk z zk z zk Hlasová výchova II.* Ortoepie z klz Hlasová výchova III.* Jevištní řeč - - z zk z zk Hudební a pěvecká příprava z z z z z klz Pohybová výchova z z z z z z Jevištní pohyb z klz z klz z klz Moderování I.* Autorský seminář a stylistika z z z z - - Moderování II*. Rétorika - - z zk - - Moderování III.* z zk Práce s mikrofonem z z Psychologie z klz z klz - - Základy pedagogiky z zk Základy produkce - - z zk - - Dějiny divadla* zk zk zk zk zk zk Kapitoly z estetiky divadla a filmu z zk Teorie divadla - - klz zk - - Diplomový seminář z z Povinně volitelný předmět Interpretační seminář z z Současná divadelní praxe z z Tvořivá dramatika z z Týdenní hodiny celkem Předměty k absolutoriu: cizí jazyk, moderování (moderování I. III.), dějiny divadla, hlasová výchova (hlasová výchova I. III.) 13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Strana 1 (celkem 17) VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7 odst. 3, 23 odst. 3, 26 odst. 4, 103, 105 odst. 5 a 123 odst. 5 zákona

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02 (jsou nedílnou součástí Školního řádu) ZPRACOVÁNY DLE Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení a klasifikace

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ Článek I Typ a forma studia 1) Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 6/2013 Studijní a klasifikační řád vyššího odborného studia Obecná ustanovení 1) Tento předpis se vztahuje k vyššímu odbornému vzdělávání na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole

Více

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary Vyšší odborná škola Š K O L N Í Ř Á D Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. (dále jen FARMEKO VOŠZ a SOŠ) Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní forma vzdělávání Obsah: Školní řád...

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Školní řád a klasifikační řád studentů VOŠZ Školní řád vychází z těchto právních předpisů: 1. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ - vnitřní předpis

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ - vnitřní předpis STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ - vnitřní předpis Č. j.: Spisový znak: Skartační znak: Vypracoval: Ing. Zdeňka Dočekalová, ředitelka školy Schválil: Ing. Zdeňka Dočekalová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov, Procházkova 303

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov, Procházkova 303 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov, Procházkova 303 Školní řád Vyšší odborné školy zdravotnické TRUTNOV, Procházkova 303 vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, 6

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

Vybavení školy umožňuje realizovat všechny praktické formy vyučování v jejích dílnách, ateliérech a depozitáři.

Vybavení školy umožňuje realizovat všechny praktické formy vyučování v jejích dílnách, ateliérech a depozitáři. Přílohy Příloha 1. Formy a podmínky hodnocení Spektrum forem a metod vyučování je uplatněno v nejširším rozsahu od interaktivní přednášky po individuálně vedenou ateliérovou tvorbu (přednášky, semináře,

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VYHLÁŠKA. č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona

VYHLÁŠKA. č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona VYHLÁŠKA č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona ze dne 14. srpna 2007 Ministerstvo obrany stanoví podle 172

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace č.j.: 269/2015 I. Obecná ustanovení 1. 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory VOŠS Zelená 40A, Ostrava-Moravská Ostrava ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013 OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové ABSOLUTORIUM ve školním roce

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou

Školní řád Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou Školní řád Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou I. Úvodní ustanovení 1. Vyšší odborná škola zdravotnická ve Žďáře nad Sázavou realizuje výuku vyššího odborného studia v denní formě studia

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Praha 9, Novovysočanská 48/280 Š K O L N Í Ř Á D VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Maturitní řád gymnázia

Maturitní řád gymnázia I. Německé zemské gymnasium, mateřská škola a základní škola, o. p. s. Maturitní řád gymnázia Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní řád I. Německého

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Studijní a zkušební řád VOŠ

Studijní a zkušební řád VOŠ Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Studijní a zkušební řád VOŠ Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Studium vyšší odborné školy při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Valašské

Více

Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání

Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání Článek 1 Úloha školy 1.1 Škola realizuje právo občana na vzdělání. Umožňuje stejný přístup ke vzdělání, jako mají všichni občané splňující podmínky k přijetí

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 č. 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 470/2006

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

220/2007 Sb. VYHLÁŠKA

220/2007 Sb. VYHLÁŠKA 220/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2007, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona Změna: 425/2008 Sb. Změna: 278/2012 Sb.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Denní tříleté studium pro absolventy středních škol.

ŠKOLNÍ ŘÁD Denní tříleté studium pro absolventy středních škol. ŠKOLNÍ ŘÁD 2011 2012 Denní tříleté studium pro absolventy středních škol. OBSAH Obsah... 2 Zásady a cíle vzdělávání... 3 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 4 Práva studenta... 5 Školní docházka

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

Část první Obecná ustanovení 3

Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Školní řád vyšší odborné školy Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Obsah Část první, Obecná ustanovení Článek 1, Platnost Školního řádu

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

Školní řád P01/2010. Interní směrnice

Školní řád P01/2010. Interní směrnice Interní směrnice P01/2010 Školní řád Zpracoval: Ing. Petra Mansfeldová, Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/58351 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová, ředitelka školy Verze: 2010/2011_1 Platnost od:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Správce dokumentace: Zpracoval: Zdenka Ulmanová PhDr.Mgr. Miloslav Kovář Schválil: PhDr.Mgr. M. Kovář Čl. 1 Obecná ustanovení.. 2 Čl. 2 Organizace vzdělávání..

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Š K O L N Í Ř Á D platný pro studenty vyšší odborné školy Čj. 1075/2014 ze dne 7. 7. 2014 Účinnost od 1. 9.

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Vyšší odborná škola, Volyně, Resslova 440. Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení

Vyšší odborná škola, Volyně, Resslova 440. Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád Vyšší odborné školy, Volyně, Resslova 440 1 Všeobecná ustanovení Vyšší odborná škola ve Volyni poskytuje vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem v denní a dálkové formě v akreditovaném

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

Školní řád VOŠ Chotěboř

Školní řád VOŠ Chotěboř Školní řád VOŠ Chotěboř Název zařízení Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Vypracoval Ing. Drahomíra Pourová Schválil Ing. Drahomíra Pourová Pedagogická

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři Příloha č. 6 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři 6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str. 6.2 Vysvědčení

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ČUS s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD HLAVA 1. Úvodní ustanovení. Čl. 1/1

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ČUS s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD HLAVA 1. Úvodní ustanovení. Čl. 1/1 HLAVA 1 Úvodní ustanovení Čl. 1/1 Soukromá Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. (dále VOŠ ČUS s.r.o.), rozvíjí a prohlubuje znalosti, dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy hospodářské, s.r.o. (VOŠH)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy hospodářské, s.r.o. (VOŠH) ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy hospodářské, s.r.o. (VOŠH) Liberec 1. října 2006 Obsah Článek 1 - Organizace vzdělávání... 3 Článek 2 - Přijímací řízení... 3 Článek 3 - Zápis ke vzdělávání... 4 Článek 4

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2011/12 začíná 1.9.2011 a končí

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY společnosti Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C 251340, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Část druhá, Studium v akreditovaných vzdělávacích programech příslušných oborů vzdělávání

Část druhá, Studium v akreditovaných vzdělávacích programech příslušných oborů vzdělávání Školní řád vyšší odborné školy Obsah Část první, Obecná ustanovení Článek 1, Platnost Školního řádu vyšší odborné školy Článek 2, Zásady a cíle vzdělávání Článek 3, Vzdělávání cizinců Článek 4, Školská

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více