Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Strana 0 (celkem 17) VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s.r.o. Hadovitá 1023/7, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) ze dne , vyhláškou č. 10/2005 Sb., vyhláškou č. 470/2006 Sb. a navazujícími vyhláškami k uvedenému zákonu. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. VOŠH obsahuje doplňující ustanovení k příslušným právním dokumentům o vyšším odborném studiu Ke studiu na VOŠH se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří úspěšně absolvovali přijímací zkoušku. O přijetí na školu rozhoduje na základě výsledků přijímací zkoušky a s ohledem na kapacitu školy ředitelka. Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu nemůže uchazeč podat odvolání Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, následně uzavře smlouvu o studiu a stává se studentem VOŠH dnem zápisu ke vzdělávání. Termín zápisu je stanoven ředitelkou školy, nejpozději však do 30. září daného školního roku Dokladem o vzdělávání na VOŠH je výkaz o studiu (dále jen výkaz ). Do výkazu si studenti zapisují předměty dle učebního plánu. Vyučujícími jsou do výkazu o studiu zapisovány výsledky hodnocení studenta Hodnocení výsledků vzdělávání studentů a jeho formy stanovuje klasifikační řád, který je součástí tohoto školního řádu Případné změny či opravy ve výkazu provádí studijní oddělení Student může na VOŠH přestoupit z jiné vyšší odborné školy, shoduje-li se obor studia, učební plán a umožňuje-li to kapacita školy. V některých případech může být přestup podmíněn vykonáním rozdílových zkoušek. Přestup se realizuje vždy na začátku příslušného školního. O přestupu rozhoduje s konečnou platností ředitelka školy Výuka se uskutečňuje v prostorách školní budovy v Hadovité ulici č. 1023/7, v Praze 4 a dalších pronajatých prostorách. Pokud se výuka (včetně zkoušek a hraní školních představení) uskutečňuje v prostorách stálé scény VOŠH, Pidivadle, Letohradská 44, Praha 7, jsou studenti povinni řídit se Provozním řádem Pidivadla Etický řád studenta VOŠH je součástí školního řádu VOŠH 0

2 Strana 1 (celkem 17) 2 PRÁVA A POVINNOSTI STUDENTŮ Student má právo: 2.1. Účastnit se teoretického i praktického vyučování včetně jevištní praxe podle rozvrhu hodin příslušné studijní skupiny a plánu představení (fermanu) školní scény a být rovněž informován o případných změnách v obsahu i organizaci studia Být seznámen s učebním plánem, organizací a formami výuky, školním řádem a vnitřními předpisy školy týkajícími se studia i s jejich případnými změnami. Dále být seznámen s cíli vzdělávání, možnostmi uplatnění po úspěšném ukončení studia včetně možností dalšího vzdělávání Požádat o zařazení do vyučování v nepovinných předmětech stanovených pro příslušný ročník a školní rok a v případě schválení žádosti se tohoto vyučování účastnit Využívat školní knihovnu k zapůjčování a v některých případech i ke koupi studijní literatury Vznášet připomínky a dotazy k průběhu teoretické i praktické výuky, a to buď u vyučujících jednotlivých předmětů, prostřednictvím studijního oddělení vedení školy, nebo přímo ředitelce školy Organizovat studentské rady Volit zástupce studentů a být volen do školské rady Požádat o uznání předchozího studia na základě dokumentů o předchozím studiu Být při zahájení výuky předmětu seznámen s jeho cíli, formami a požadavky ke klasifikaci v každém školním roce a studijním Být klasifikován ve stanovených termínech a stanovenou formou. V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitelka školy termín, do kterého má být hodnocení ukončeno. Žádost o stanovení náhradního termínu podává student písemnou formou Požádat písemně ředitelku školy o komisionální přezkoušení v případě pochybnosti o správnosti hodnocení svého vzdělávání, a to nejpozději do konce příslušného zkouškového Požádat písemně ředitelku školy o ukončení studia, přerušení studia nebo opakování ročníku a změnu studijního oboru. Všechny žádosti s výjimkou ukončení studia musí být řádně zdůvodněny Požádat písemně ředitelku školy o omluvu z neúčasti na zkoušce nebo absolutoriu z vážných důvodů. Student má povinnost: Řídit se školním řádem a obecně závaznými právními předpisy (zejména Školský zákon, vyhláška č. 10/2005 Sb., a vyhláška 470/2006 Sb. o vyšším odborném vzdělávání) a plnit povinnosti stanovené studijním programem Soustavně se účastnit vyučování včetně jevištní praxe, školních představení, exkurzí, odborných přednášek a dalších povinností stanovených rozvrhem hodin pro příslušnou studijní skupinu a plánem představení (fermanem) školní scény Docházet do výuky a na všechny akce školy včas, řádně upravený a mít s sebou potřebné pomůcky k výuce. Užívání mobilních telefonů během vyučovacích hodin je zakázáno. Student má plnou zodpovědnost za všechny předměty vnesené do prostoru školy, pokud nejsou potřebné k výuce. 1

3 Strana 2 (celkem 17) Ve škole, na školní scéně i na veřejnosti vystupovat slušně a v souladu s obecně platnými mravními zásadami, svým vystupováním nepoškozovat dobrou pověst školy. Dodržovat pravidla společenského jednání a chování, a to jak ve vzájemných vztazích, tak zejména ve styku s ostatními lidmi Ohlašovat škole prostřednictvím studijního oddělení bez zbytečného odkladu všechny podstatné změny v osobních údajích, které mají vliv na vydávání studijních dokumentů (výkaz o studiu, vysvědčení, diplom absolventa apod.) Při zápisu do prvního ročníku předložit veškeré doklady o dosaženém vzdělání, pokud již nebyly doloženy k přihlášce ke studiu. V průběhu studia informovat školu o případném souběžném vzdělávání nebo praxi. Předkládat rovněž doklady o změnách zdravotního stavu Je povinen chránit své zdraví i zdraví ostatních studentů a dodržovat zásady BOZP. Neprodleně sdělovat škole všechny skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života studentů a pracovníků školy, k poškození nebo zcizení majetku a zařízení školy Nepožívat před výukou a během ní žádné alkoholické nápoje ani jiné omamné látky. Tento zákaz platí i v okolí školy, v prostorách školní scény a při akcích organizovaných školou. V celém areálu školy a bezprostředním okolí platí přísný zákaz kouření V případě, že se vyučující nedostaví do výuky, oznámí tuto skutečnost studenti dané studijní skupiny studijnímu oddělení, případně vedení školy, aby mohlo být zajištěno náhradní vyučování V rámci jevištní praxe se účastnit zkoušek a školních představení podle měsíčního a týdenního plánu zkoušek a představení (fermanu) V případě možnosti realizace mimoškolní herecké nebo moderátorské praxe zejména v divadlech či televizních a rozhlasových stanicích organizovat tuto činnost takovým způsobem, aby nenarušila plnění jeho studijních povinností. Pokud zcela výjimečně tato mimoškolní aktivita zasahuje do hodin výuky či zkoušek školních představení, je student povinen předem písemně požádat o povolení k účinkování ředitelku školy. V případě dlouhodobějšího účinkování je student povinen písemně požádat ředitelku školy o povolení individuálního studia. Studentům 1. ročníku a studentům, kteří nedosahují dobrých studijních výsledků, se mimoškolní činnost zasahující do výuky nepovoluje Škola komunikuje veškeré informace o studijních záležitostech prostřednictvím nástěnek na chodbě školy, u a SMS zpráv, v případě akutní potřeby telefonicky. Student je povinen tyto komunikační kanály sledovat, na veškeré výzvy reagovat (na SMS tentýž den; na do 1 týdne). Tato povinnost se týká stejnou měrou komunikace s vedením školního divadla. Pakliže student neodpoví, bude toto interpretováno jako souhlas V případě jakékoli události na straně studenta, která ovlivňuje průběh výuky (rušení představení, individuální výuky, zásah do programu školních akcí) je student povinen tuto skutečnost projednat s vedením školy (resp. školního divadla) osobně, a pokud to není možné, alespoň telefonicky. Užívat nebo SMS je v těchto akutních případech nepřípustné. Student současně vyhotoví písemnou formu omluvy (dopis, ), kterou dodá vedoucímu Pidivadla a na studijní oddělení. 2

4 Strana 3 (celkem 17) 3 ORGANIZACE STUDIA A ŠKOLNÍHO ROKU 3.1. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku Školní rok se člení na dvě, zimní trvá od 1. září do 31. ledna, letní trvá od 1. února do 31. srpna. Výuka trvá 16 týdnů v zimním i letním pro všechny ročníky s výjimkou 3. ročníku, kdy v letním trvá výuka 14 týdnů. Zkoušková trvají celkem 6 týdnů. Volný čas studentů v době školních prázdnin nesmí být zkrácen na dobu kratší než 4 týdny v celku Charakter výuky na VOŠH: Přednáška má charakter teoretického výkladu základních pasáží a slouží především jako doplněk k předepsané odborné literatuře. Vyučující může přednášku doplňovat o požadavky na samostatnou přípravu studentů. Předepsaná povinná účast na přednáškách je min. 80% docházky. Seminář slouží především k procvičení problémových okruhů z přednášky nebo z pramenů individuální přípravy studentů dle odborné literatury. Účast na seminářích je povinná, předepsaná min. účast je 80%. Praktická výuka slouží k získání potřebných praktických dovedností a návyků a k prohloubení teoretických poznatků. Účast na praktické výuce je povinná, min. docházka činí 90% Vyučovací hodina odborného předmětu trvá 45 minut, hodina praktické výuky trvá 60 minut. Členění výuky podle doby trvání je stanoveno vnitřní směrnicí VOŠH Přesný harmonogram organizace školního roku stanovuje ředitelka školy. Harmonogram upravuje režim učebního roku a stanovuje důležitá data pro plnění studijních povinností v aktuálním školním roce. Je vyvěšen na úřední desce a webových stránkách školy Řádné termíny klasifikace za zimní končí dnem 31. ledna, za letní 30. června. Pokud student k uvedeným datům neukončil klasifikaci v některém předmětu, a to i v případě, že se ke klasifikaci nedostavil a neomluvil se, posuzuje se, jakoby v příslušném termínu neprospěl Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník Mimořádně nadaným studentům z vyšších ročníků, nebo též z jiných závažných důvodů, může ředitelka školy povolit studium podle individuálního vzdělávacího plánu. Žádost podává student vždy písemnou formou nejdéle na dobu jednoho školního roku. Žádost musí být před rozhodnutím projednána s pedagogy všech dotčených předmětů. Individuální studijní plán nesmí ohrozit práci studijní skupiny jako celku (zejména přípravu a hraní absolventských inscenací) a nemůže zakládat režim distančního studia Nemůže-li se student zúčastnit vyučování, je povinen se pokud možno předem omluvit příslušnému pedagogovi a nejpozději do tří dnů po ukončení absence vyplnit na studijním oddělení omluvný list (event. předložit potvrzení od lékaře) Jestliže se student neúčastní po dobu 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena, ředitelka školy studenta vyzve písemně, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude student posuzován, jako by vzdělávání zanechal. 3

5 Strana 4 (celkem 17) Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy student do VOŠH nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal. Tímto dnem přestává být studentem VOŠH Studentovi může být na základě jeho písemné žádosti povoleno přerušení studia, a to na dobu nejvýše dvou let. Při stanovení doby přerušení studia ředitelka přihlédne k reálným možnostem opětovného zapojení studenta do vzdělávacího procesu v rámci příslušného školního roku. Po dobu přerušení vzdělávání student přestává být studentem VOŠH. Po uplynutí doby přerušení studia je student oprávněn pokračovat ve studiu ve stejném ročníku, v němž studium přerušil. Ředitelka školy na žádost studenta ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení vzdělávání, nebrání-li tomu závažné důvody (např. obtížnost zařazení vracejícího se studenta do práce skupiny). 4 SPLATNOST ŠKOLNÉHO 4.1. Student hradí školné ve dvou splátkách: - nejpozději do 15. října za zimní a nejpozději do 15. února za letní příslušného školního roku. - přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí Při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku uhradí student poměrnou část za příslušné, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci Fotokopii dokladu o provedené úhradě školného odevzdávají studenti na studijní oddělení. Tento doklad je součástí dokumentace studenta školy Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního se školné nevrací. V případě zaplacení školného na celý školní rok dopředu (zimní i letní ) při přerušení či ukončení vzdělávání do 31. ledna, bude vráceno zaplacené školné na letní Pro případ nesplnění podmínky úhrady školného v termínu, který stanovuje vyhláška č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání v 15, je Smlouvou o poskytování vzdělávání ve VOŠH stanoveno penále za každý započatý den prodlení. 5 ZÁPIS, HODNOCENÍ A KONTROLA STUDIA 5.1. Termín uzavření smlouvy o studiu a zápisu do 1. ročníku VOŠH je stanoven ředitelkou školy, nejpozdějším termínem je 30. září daného školního roku Termín uzavření smlouvy o studiu a zápisu do 2. a 3. ročníku je stanoven ředitelkou školy dle časového harmonogramu organizace školního roku pro příslušný školní rok Podmínkou pro zápis do vyššího ročníku je splnění všech podmínek stanovených učebním plánem. Pokud student neuzavře do stanoveného termínu smlouvu o studiu na další školní rok a není zapsán do příslušného ročníku, nemůže se zúčastňovat výuky a studium mu může být ukončeno Ředitelka školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené učebním plánem pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v jeho žádosti. 4

6 Strana 5 (celkem 17) 5.5. Hodnocení výsledků vzdělávání studentů se řídí klasifikačním řádem, který je součástí tohoto školního řádu Jednotliví vyučující stanoví vždy na začátku příslušného školního roku podmínky pro získání stanoveného hodnocení u jednotlivých předmětů (např. splnění daného procenta povinné docházky, zpracování seminární práce, napsání určitého počtu testů apod.). V případě, že student tyto podmínky nesplní a hodnocení nezíská, studium mu může být ukončeno pro nesplnění studijních povinností V případě nesplnění podmínek pro získání hodnocení z důvodů dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením, může vyučující stanovit pro získání hodnocení v daném studijném náhradní úkoly Hodnocení ukončené zápočtem může udělit vyučující studentovi již v poslední vyučovací (konzultační) hodině. Ostatní hodnocení získávají studenti ve zkouškovém Termíny zkouškového jsou stanoveny v časovém harmonogramu pro dané školního roku. Studenti se na příslušné termíny těchto hodnocení zapisují prostřednictvím studijního oddělení Nemůže-li se student k hodnocení z vážných důvodů dostavit, je povinen se neprodleně omluvit prostřednictvím studijního oddělení, nebo u vyučujícího příslušného předmětu. Pokud tak neučiní nejpozději následující den a nedoloží důvody své nepřítomnosti, propadá mu příslušný termín, resp. je hodnocen a klasifikován, jakoby podmínkám hodnocení nevyhověl. Závažnost posoudí vyučující, popřípadě ředitelka školy Neuspěje-li student u hodnocení klasifikovaný zápočet nebo u hodnocení zkouška v prvním termínu, přihlásí se na 1. opravný termín. V případě, že opět neuspěje, požádá o 2. opravný termín, který je vždy komisionální Komisi jmenuje ředitelka školy. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, kterým je ředitelka školy nebo jí pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je vyučující studenta danému předmětu, a přísedící, kterým je jiný vyučující téhož nebo příbuzného předmětu. Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který se ukládá do dokumentace studenta Termín komisionálního přezkoušení je stanoven ředitelkou školy a je oznámen studentovi alespoň 7 dní před jeho konáním Student může v jednom dni konat pouze jednu komisionální zkoušku Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději den před jejím zahájením. V takovém případě ředitelka školy stanoví náhradní termín komisionální zkoušky. Student se může ze závažných, zejména zdravotních důvodů písemně omluvit i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. O uznání závažnosti důvodů rozhoduje ředitelka školy Z náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze jednou Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy, nebyla-li jeho omluva uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se jako by zkoušku vykonal neúspěšně V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů v době příslušného studijního, určí ředitelka školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího studijního. 5

7 Strana 6 (celkem 17) Student je povinen splnit všechny studijní podmínky stanovené školou pro uzavření klasifikace prvého a druhého ročníku vždy do příslušného školního roku. Uzavření klasifikace třetího ročníku je nutné do příslušného školního roku. 6 POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU A UKONČOVÁNÍ STUDIA 6.1 Do vyššího ročníku může postoupit pouze ten student, který do daného roku splnil všechny povinnosti stanovené učebním plánem, smlouvou o studiu, klasifikačním řádem a organizačním řádem pro příslušný ročník VOŠH. 6.2 Ředitelka školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené učebním plánem, klasifikačním řádem a organizačním řádem pro příslušný ročník povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků v případě, že tomu nebrání závažné důvody (počet studentů ve studijní skupině). O opakování ročníku žádá student písemnou formou ředitelku školy. 6.3 Studium na VOŠH je ukončeno absolutoriem. Podmínkou pro možnost složení absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. 6.4 Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů (nejvýše 3), zkoušky z 1 cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Absolutorium se koná před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušení komise o hodnocení studenta. 6.5 Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Označení absolventa VOŠ, které se uvádí za jménem, je diplomovaný specialista (zkráceně DiS ). 6.6 Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventkou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventkou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. 6.7 Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí. 6.8 Absolutorium lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání. 6.9 Konání absolutoria se řídí 102 zákona č. 561/2004Sb a vyhláškou č.10/2005 Sb. 7 POPLATKY A PLATBY UPLATŇOVANÉ NA VOŠH 7.1. Poplatky: 1) Účast na přijímací zkoušce 1000,-Kč 2) Prodloužení zkouškového nejméně o týden z jiného důvodu než dlouhodobé nemoci (více než 1 měsíc): jeden předmět 1000,-Kč každý další předmět 500,-Kč 3) Za vystavení duplikátu indexu při ztrátě či nehodnocení: poprvé během studia 250,-Kč opakovaně 350,-Kč 4) Komisionální zkouška: 6

8 Strana 7 (celkem 17) při druhém opravném termínu 1000,-Kč vyžádaná studentem 1200,-Kč 5) Opravné absolutorium: při jedné disciplině (předmět, obhajoba) 1000,-Kč při dvou a více 1300,-Kč 6) Vydání opisu (stejnopisu) závěrečného vysvědčení a diplomu: vysvědčení 200,-Kč diplom 300,-Kč 7) Poplatek za vrácení výpůjčky z knihovny po stanovené lhůtě: 5 Kč za každý provozní den a za každou vypůjčenou a nevrácenou knihu Čtenář je povinen neprodleně hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčené knihy. Způsobenou škodu musí čtenář nahradit podle požadavku VOŠH, a to buď nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání nebo finanční náhradou-uhrazením ceny nejnovějšího vydání titulu + poplatek v hodnotě 150 Kč za vyřízení. V případě ztráty nebo poškození jednoho dílu vícedílného kompletu, který tvoří jedinou knihovní jednotku, je VOŠH oprávněna žádat náhradu za celý komplet. 8) Klíč od vstupních dveří do školy: vratná záloha 70,-Kč (propadá při ztrátě apod.) 9) Nedostavení se na představení: každý student (herec) 5000,-Kč + podmínečné vyloučení 10) Zrušení představení v důsledku nepřítomnosti hrajícího studenta ohlášené v předstihu kratším než 2 měsíce před dnem konání 500,-Kč 11) Zrušení představení v důsledku nepřítomnosti hrajícího studenta ohlášené v předstihu kratším než 7 dní před dnem konání: *3000,-Kč + ztráta nároku na stipendijní ohodnocení *V případě zrušení / nahrazení víkendového představení pro děti: 3000,- Kč / představení 12) Pozdní začátek představení o více než 15 minut: zavinění pedagogem 500,-Kč zavinění studentem 500,-Kč 13) Herci jsou povinni být nejpozději 1 hodinu před představením v Pidivadle. Nedodržení této povinnosti může být postiženo kázeňským opatřením. V případě, že se herec dostaví méně než 60 minut před řádným zahájením představení, je povinen zaplatit sankční poplatek 200,-Kč, i když bude představení zahájeno včas. Instrukce: Nedostatky v Pidivadle, postihované touto směrnicí musí být důsledně a přesně zapisovány do protokolů o představeních. Výjimky: Jediná výjimka, kdy je možné, aby vedoucí divadla a ředitelka školy, odpustili studentovi / pedagogovi sankci, je náhlá hospitalizace studenta / 7

9 Strana 8 (celkem 17) pedagoga v nemocnici, doložená lékařskou zprávou. 14) Administrativní poplatek za přijetí a vyřízení žádosti: přijetí 1 žádosti 200,- Kč 7.2. Školné: Školné pro školní rok 2013/2014 (1. ročník): ZSO 15000,-Kč LSO 15000,-Kč Školné pro školní rok 2013/2014 (2. a 3. ročník): ZSO 20000,-Kč LSO 20000,-Kč Penalizace pozdní úhrady školného: za každý kalendářní den zpoždění 0,1 % z dlužné částky (viz smlouva) 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1. Se školním řádem seznamuje studenty vedoucí studijní skupiny, studijní oddělení a studenti jsou povinni dodržovat všechna ustanovení tohoto řádu. je přílohou smlouvy o studiu a je zveřejněn na vývěsce u studijního oddělení a na Na výsledky školní práce, tj. inscenace, kompozice, pásma, která vznikla v rámci školní výuky VOŠH se vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Dále se na ně vztahují tato opatření: jakékoliv zveřejnění podléhá schválení ředitelky školy, provozovací práva na literární a dramatická díla jsou VOŠH poskytnuta pouze pro potřeby školního zveřejnění a nesmí být provozována komerčně. Školními představeními se rozumí představení dle dramaturgického plánu a vztahují se na ně ustanovení Provozního řádu Pidivadla stálé scény VOŠH Vedení školy si vyhrazuje právo upravovat školní řád při vzniku nových skutečností, které tento řád neřeší. Změny schvaluje školská rada. O změnách musí být informováni všichni vyučující a studenti byl projednán na pedagogické radě dne a vstupuje v platnost dnem Praha 19. března 2014 PhDr. Věra Kmochová ředitelka školy 8

10 Strana 9 (celkem 17) Příloha č. 1: Klasifikační řád VOŠH 1. Hodnocení se provádí formou: a) průběžného hodnocení b) zápočtu c) klasifikovaného zápočtu d) zkoušky 2. Předměty, ve kterých se vyžaduje hodnocení "zápočet", "klasifikovaný zápočet" a "zkouška", stanoví učební plán. 3. Průběžné hodnocení žáka se provádí v seminářích, cvičeních (praktické výuce), v odborné praxi (jevištní praxe), při exkurzích, popř. zadáním seminární práce. 4. Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje učební plán a příslušné osnovy předmětu (spolu s metodickými listy k nahlédnutí v kanceláři školy). Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem započteno, k čemuž se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Udělení zápočtu se rovněž zaznamenává do předepsaného tiskopisu. Hodnocení ukončené zápočtem může udělit vyučující studentovi již v poslední vyučovací (konzultační) hodině. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje. 5. Při klasifikovaném zápočtu se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje, jak student splnil požadavky zápočtu. 6. Zkouškou se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem. 7. Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanou. 8. Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami: 1 - výborně 2 - velmi dobře 3 - dobře 4 - nevyhověl 9. Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a připojí datum a podpis. Výsledek všech hodnocení pedagogové zaznamenávají rovněž do předepsaného tiskopisu. 10. V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů. 9

11 Strana 10 (celkem 17) 11. Zkoušející určí termíny pro konání zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušek z jednotlivých předmětů v dostatečném počtu a časovém předstihu v souladu se stanoveným termínem pro zkouškové. Opravné zkoušky a opravné klasifikované zápočty se konají v prvním opravném termínu, který si stanovuje vyučující v rámci zkouškového. Druhý opravný termín je vždy komisionální a termín stanovuje ředitelka školy. 12. Forma komisionální zkoušky se dále použije i v případě 1. opravného termínu, pokud o to student požádá ředitelku školy z důvodu pochybností o správnosti svého hodnocení v daném předmětu. Komisionální zkoušku lze dále použít v případě rozdílové zkoušky. 13. Studentovi, který neplnil uložené studijní povinnosti nebo porušil školní řád, může být uloženo toto výchovné opatření: - zveřejněná písemná důtka s doručením dopisu, - podmínečné vyloučení ze studia, - vyloučení ze studia. 14. Student může být vyloučen ze studia, v případech, kdy: - nesplnil studijní podmínky stanovené učebním plánem, - hrubě porušil školní řád nebo obecně závazné právní předpisy, - porušil podmínky smlouvy o studiu, - hrubě porušil ve škole nebo na veřejnosti obecně platné mravní zásady. Udělení výchovných opatření oznámí škola studentovi písemně. 15. Chování žáka se neklasifikuje. 16. Hodnocení absolutoria Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami: 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, 4 nevyhověl/a. Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů. Oba předměty musí být hodnoceny známkami výborně, velmi dobře, dobře, bude-li hodnocen známkou nevyhověl opakuje zkoušku z obou odborných předmětů. Dále se do celkového hodnocení započítává zkouška z cizího jazyka a obhajoba absolventské práce. 10

12 Strana 11 (celkem 17) Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni: a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen ze žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50, b) prospěl, jestliže student není hodnocen ze žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3 dobře, c) neprospěl, jestliže student je hodnocen z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou 4 nevyhověl. Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi, v souladu s právními předpisy, předseda zkušební komise v den, ve kterém student konal absolutorium. Při opakování absolutoria student znovu vykonává jen to, v čem nevyhověl. Praha 25. září 2013 PhDr. Věra Kmochová ředitelka školy 11

13 Strana 12 (celkem 17) Příloha č. 2: Učební plán VOŠH Kód a název studijního oboru: N/01 Dramatické umění Vzdělávací program: Herectví a moderování vyšší odborné vzdělávání tříleté, denní Počet vyučovacích týdnů 16 / / / 14 Názvy a kategorie Vyučovacích předmětů Povinné vyučovací předměty zimní 1. ročník letní zimní 2. ročník letní zimní 3. ročník letní Hodiny celkem Cizí jazyk* Hl. obor Herecká výchova Jevištní praxe Umělecký přednes Hlasová výchova I.* Hlasová výchova II.* Ortoepie Hlasová výchova III.* Jevištní řeč Hudební a pěvecká příprava Pohybová výchova Jevištní pohyb Moderování I.* Autorský seminář a stylistika Moderování II*. Rétorika Moderování III.* Práce s mikrofonem Psychologie Základy pedagogiky Základy produkce Dějiny divadla* Kapitoly z estetiky divadla a filmu Teorie divadla Diplomový seminář Povinně volitelný předmět Interpretační seminář Současná divadelní praxe Tvořivá dramatika Týdenní hodiny celkem Předměty k absolutoriu: cizí jazyk, moderování (moderování I. III.), dějiny divadla, hlasová výchova (hlasová výchova I. III.) 12

14 Strana 13 (celkem 17) Kód a název studijního oboru: N/01 Dramatické umění Vzdělávací program: Herectví a moderování vyšší odborné vzdělávání tříleté, denní Počet vyučovacích týdnů 16 / / / 14 Názvy a kategorie Vyučovacích předmětů Povinné vyučovací předměty zimní 1. ročník letní zimní 2. ročník letní zimní 3. ročník letní Cizí jazyk* z zk z zk z zk Hl. obor Herecká výchova z zk z zk z zk Jevištní praxe - - z z z z Umělecký přednes z klz z klz - - Hlasová výchova I.* z zk z zk z zk Hlasová výchova II.* Ortoepie z klz Hlasová výchova III.* Jevištní řeč - - z zk z zk Hudební a pěvecká příprava z z z z z klz Pohybová výchova z z z z z z Jevištní pohyb z klz z klz z klz Moderování I.* Autorský seminář a stylistika z z z z - - Moderování II*. Rétorika - - z zk - - Moderování III.* z zk Práce s mikrofonem z z Psychologie z klz z klz - - Základy pedagogiky z zk Základy produkce - - z zk - - Dějiny divadla* zk zk zk zk zk zk Kapitoly z estetiky divadla a filmu z zk Teorie divadla - - klz zk - - Diplomový seminář z z Povinně volitelný předmět Interpretační seminář z z Současná divadelní praxe z z Tvořivá dramatika z z Týdenní hodiny celkem Předměty k absolutoriu: cizí jazyk, moderování (moderování I. III.), dějiny divadla, hlasová výchova (hlasová výchova I. III.) 13

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 6/2013 Studijní a klasifikační řád vyššího odborného studia Obecná ustanovení 1) Tento předpis se vztahuje k vyššímu odbornému vzdělávání na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Praha 9, Novovysočanská 48/280 Š K O L N Í Ř Á D VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán

Více

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace č.j.: 269/2015 I. Obecná ustanovení 1. 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Studijní a zkušební řád VOŠ

Studijní a zkušební řád VOŠ Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Studijní a zkušební řád VOŠ Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Studium vyšší odborné školy při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Valašské

Více

Školní řád VOŠ Chotěboř

Školní řád VOŠ Chotěboř Školní řád VOŠ Chotěboř Název zařízení Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Vypracoval Ing. Drahomíra Pourová Schválil Ing. Drahomíra Pourová Pedagogická

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice

Školní řád vyšší odborné školy. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Školní řád vyšší odborné školy Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Obsah Část první, Obecná ustanovení Článek 1, Platnost Školního řádu

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

Část první Obecná ustanovení 3

Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Mgr.

Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Mgr. Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Zpracoval: Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Kontroloval: Mgr. Pavel Hýl ředitel školy Účinnost: od 24. listopadu

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Platnost Studijního a zkušebního řádu Vyšší odborné školy cestovního

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava STUDIJNÍ ŘÁD Článek I. Zásady vzdělávání Vzdělávání je podle ustanovení 2 odst. 1 školského zákona zaloţeno

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Školní řád pro studenty vyššího odborného studia

Školní řád pro studenty vyššího odborného studia STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936 e mail: sekretariat.skoly@zdravkakv.cz, www.zdravkakv.cz Školní řád pro studenty

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři Příloha č. 6 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři 6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str. 6.2 Vysvědčení

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY č.j.: 1473/2011/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. 9. 2011 Školní řád VOŠ, verze platná od 1.9. 2011 1 Obsah Čl. 1 Organizace vzdělávání... 3 Čl. 2 Přijímací řízení... 3 Čl. 3 Zápis

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 K l a s i f i k a č n

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední Strana 1 (celkem16) Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední je církevní školou zřízenou Českobratrskou církví evangelickou, otevřenou

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNIKÁ SUVERÉNNÍHO ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ PRAHA 2, JEČNÁ 33. Část I.

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNIKÁ SUVERÉNNÍHO ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ PRAHA 2, JEČNÁ 33. Část I. ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNIKÁ SUVERÉNNÍHO ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ PRAHA 2, JEČNÁ 33 právní forma: školská právnická osoba obor: diplomovaná všeobecná sestra typ studia: odborná škola druh

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a Příloha č. 2 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 15) Dokumentace integrovaného systému R 05 -VSLG/01 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Funkce Prorektor pro studium

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 Tento školní řád byl vytvořen v souladu s platnou legislativou a vychází především: ze zákona

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více