Instruktorská lesní škola Vlčácká a Janinka. Absolventská metodická práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instruktorská lesní škola Vlčácká a Janinka. Absolventská metodická práce"

Transkript

1 Instruktorská lesní škola Vlčácká a Janinka Absolventská metodická práce Bc. Romana Cupalová VARNSDORF 2011

2 Instruktorská lesní škola Vlčácká a Janinka Absolventská metodická práce Práce s dětmi v předškolním věku Bc. Romana Cupalová Středisko LUŽAN Varnsdorf Konzultant: Šárka Jechová - Mája, instruktorka ILŠ Vlčácká a Janinka

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a že jsem použila pouze těch zdrojů, které uvádím v seznamu použitých pramenů a literatury. U všech formulací, které nejsou mé vlastní, ale použité od jiných autorů, vyznačuji (např. uvozovkami) jejich rozsah a uvádím podle citačních zvyklostí jejich zdroj. U převzatých myšlenek též uvádím jejich zdroj, i když se jedná o mé vlastní formulace. V případě obhájení práce s kladným výsledkem souhlasím s tím, aby moje práce byla zveřejněna na internetových stránkách Spojených lesních škol a sloužila ve shodě s mými autorskými právy zájemcům o moji práci, protože jsem si vědoma, že tato práce byla vypracována jako součást mých povinností v rámci absolvenčních podmínek Instruktorské lesní školy Vlčácká a Janinka. Ve Varnsdorfu, dne Bc. Romana Cupalová

4 Obsah 1. Úvod Rozbor použitých pramenů a literatury Předškolák z psychologického a pedagogického pohledu Činnosti s předškoláky... 9 Dramatická výchova... 9 Umění a řemesla... 9 Hry, při kterých vzniká nepořádek... 9 Stavění a skládání... 9 Fyzická hra... 9 Hudba a pohybové hry... 9 Knihy Rukodělné činnosti Pohybovky oddechovky Odkud čerpat? Družina předškoláků Nábor Počet dětí a věkové rozpětí v družině Koedukace Předávání informací předškolákům Výpravy a výlety s předškoláky Předškoláci v Junáku Název věkové kategorie Legenda a symbolický rámec Znak věkové kategorie Přechod k vlčatům a světluškám Zákon Kroj Pracovní listy Metodika schůzky Autorita Pedagogické zásady Liščata, aneb jak to bylo u nás Závěr Seznam použitých pramenů a literatury Přílohy

5 1. Úvod Téma dětí v předškolním věku jsem si vybrala proto, že je to nedávno, co jsem řešila vznik nové družiny dětí právě v tomto věku. Stála jsem tak před otázkou, jak dlouhé schůzky udělat, kolik rádců k sobě přizvat, jaké věkové rozpětí si mohu dovolit smíchat, zda bude družina koedukovaná či nekoedukovaná, atd. Ačkoliv je kategorie předškoláků jako výchovná kategorie v Junáku poměrně nová, osobně si myslím, že většina z nás už jednoho či dva, možná i tři předškoláky v oddíle či družině měla. Přesto se jimi žádná metodika příliš nezabývala, a když, tak okrajově. Proto se ve své práci pokusím přinést přehled nejzákladnějších principů, metodiky a poznatků při práci s dětmi v předškolním věku. Ve stejné době, kdy vznikala tato práce, pracovala na novém programu Předškoláci v Junáku skupina pod vedením Jany Sloupové. Výstupy této skupiny jsem měla k dispozici a práce tak v sobě zpracovává nejnovější poznatky z ústředí. Je však nutné si uvědomit, že se jedná o pracovní výstupy, takže nejsou v žádném případě finální. První kapitola se věnuje obecně předškolnímu věku a to především z hlediska psychologie a pedagogiky. Další kapitola se věnuje formám činnosti s předškoláky, předkládá příklady vhodných her a aktivit pro předškoláky. Následující kapitola nastiňuje organizační fakta, jako je počet a věk dětí v předškolní družině, řeší koedukaci a předávání informací. V další kapitole se věnuji nejnovějším výstupům skupiny projektu Předškoláci v Junáku. Poslední kapitoly jsou již praktické: představují pedagogické principy, jimiž bychom se při schůzkách měli řídit, dále ukazují vznik, problémy i výhry při zakládání nové družiny. Pevně věřím, že práce bude přínosem všem, kteří se této věkové kategorii hodlají více zabývat, a pomůže jim vyvarovat se nesnázím, kterými jsem prošla já

6 2. Rozbor použitých pramenů a literatury Ve své práci jsem využila především vlastních poznámek z přednášek pedagogiky a psychologie, vlastních poznatků při zakládání družiny předškoláků, dále výsledky rozhovorů s ostatními skautskými vedoucími zabývajícími se stejnou problematikou a samozřejmě literaturou níže. Za velmi důležitý zdroj dále považuji internet, především stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a stránku kde čerpám náměty na přípravu schůzky a i při tvorbě této práce mi byly cenným pomocníkem. Kniha: Dítě a já autor: Penelope Leachová. Rozsáhlá publikace věnující se postupně všem obdobím života dítěte až do pěti let. Kniha je psána spíše pro rodiče, ale pro vytvoření představy, které činnosti můžeme s dětmi dělat, tam byla napsána kapitola nejsrozumitelněji ze všech zdrojů, ze kterých jsem čerpala. Kniha: Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let autor: K.Eileen Alien Na rozdíl od výše uvedené knihy, tato literatura přehledně a nepříliš podrobně rozepisuje jednotlivé zvláštnosti každého roku života. Kniha je heslovitá, přehledná, zároveň ukazuje, co by dítě v daném věku mělo umět. Kniha: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte autor: Zdeněk Matějček Obdoba výše uvedené publikace, avšak od výborného českého psychologa a profesora Zdeňka Matějčka, který příjemným a milým způsobem upozorňuje na psychologické aspekty jednotlivých životních etap. Opět nesmím opomenout výstupy pracovní skupiny Předškoláci v Junáku, které nejsou konečné, avšak přispěly k základnímu přehledu nové výchovné kategorie

7 3. Předškolák z psychologického a pedagogického pohledu Na začátek je důležité si uvědomit, že předškolním obdobím není myšleno období těsně před vstupem dítěte do školy, ale období již od tří let věku dítěte, kdy většinou vstupuje k prvnímu předškolnímu vzdělávání. Ve své práci se budu však věnovat právě dětem, které jsou krátce před školní docházkou, resp. věkovému rozpětí od pěti do sedmi let. V případě, že zmiňuji i věk mladší, činím tak pro lepší uvědomění si rozdílu vývoje jednotlivých věkových kategorií. Děti v tomto období se již lépe ovládají, a to jak po stránce tělesné, tak emoční, jedná se o období relativního klidu. Většinou bývají přátelské a společenské, zvídavé a aktivní. Podněty si již většinou zajišťují samy, a to podle svých zájmů 1. Jejich postavení ve společnosti se utvrzuje, děti přijímají sociokulturní nároky společnosti používají příbor a jiné nástroje, jako je např. tužka a papír. Řeč v tomto období už bývá dokonalá a děti umí krom určení svých potřeb a tužeb vyjádřit i své myšlenky, což je velmi důležitý vývojový mezník. Děti si velice lehce osvojují základní hygienické, pracovní a společenské návyky prostředí, v němž vyrůstají. Proto je v tomto období velmi dobře možné rozeznat odchylky vyplývající z rodinného prostředí, jako je zanedbávání, psychická deprivace, psychické i fyzické týrání, apod. V tomto věku také děti nejlépe přijímají rozdílnosti či viditelné odlišnosti ostatních dětí, tzn., že se např. nevyhýbají dětem s tělesným postižením či dětem z jiného etnické skupiny. Po vysvětlení si s nimi normálně hrají. Zde vidím možnost podpory výchovy k toleranci a pomoci druhým (v případě dětí s handicapem) 2. Podle Jeana Piageta je období od čtyř do sedmi let 3 tzv. období názorného myšlení. Myšlení dětí má tyto tři znaky: je egocentrické věci jsou takové, jak je děti vidí, chybí objektivní zhodnocení a nerozumí tomu, že může mít někdo i jiný názor než mají oni. je magické jejich myšlení je velmi ovlivněno fantazií, modifikují skutečnost, aby byla srozumitelná a přijatelná. Často si vymýšlí (tzv. nepravá lež), věří tomu celou 1 Viz. Allen, Přehled vývoje dítěte, s Srv. Matějček, Prvních šest let ve vývoji a výchově dítěte, s Viz. Matějček, Prvních šest let ve vývoji a výchově dítěte, s V úvodu této kapitoly jsem psala, že se budu věnovat kategorii pět až sedm let. Piaget však věkové období rozdělil odlišně. Proto jsem použila jeho rozdělení, byť zahrnuje ještě o rok více, než je předmětem mé práce

8 svou bytostí. Snaží se pochopit svět a neodlišují přání od činu (= vše, na co si vzpomenu, je možné). je antropomorfické oživují věci jinak neživé, chybí hranice mezi hrou a realitou. Smrti se bojí, je pro ně záhadou cítí bezmoc a samotu. Nechápou ji jako definitivní konec, proto netruchlí. Z hlediska mravního vývoje již disponují svědomím i bez nutnosti autority. Ne vždy se jím však řídí, netrápí je tolik výčitky. Hlavní motivy pro dodržování mravních norem jsou strach z trestu a naděje na odměnu. Uvědomují si, že pocity jsou subjektivní, tzn., že ví, že pocity druhých záleží na tom, jak oni sami situaci rozumí, a že stejná situace může u jiných lidí vyvolat různé pocity = teorie mysli. Porozumění myšlení a cítění druhých v průběhu tohoto období narůstá a odráží se v rozvoji symbolických her cvičení porozumění druhým. Rozvíjejí se sociální role. V předškolním věku začíná převažovat hra společná asociativní (obě děti si hrají na společných projektech a poskytují si k tomu i materiál) a hra kooperativní (organizovaná ve spolupráci, při níž jsou role ke společné hře rozděleny, a každé dítě přispívá svým osobitým dílem ke společnému projektu) 4. Osvojování rolí je spojeno s oblibou některých jedinců v kolektivu či vedením ve skupině, jsou soupeřivé. Nejvýznamnější je pokrok v diferenciaci mužské a ženské role. I přesto všechno jsou děti i nadále nejvíce závislé na rodičích, vztahy k ostatním dětem jsou velmi přelétavé, často náhodné. Dalším velmi častým jevem u předškolních dětí je přelétavost a vrtkavost. Proto se často stává, že děti, které budí pocit, že je skauting baví, přestanou z ničeho nic chodit. Většinou je důvodem fakt, že přestane chodit kamarád či kamarádka. Proto častá změna ve složení družiny není nic neobvyklého. Významná role v socializačním procesu připadá hře stává se hlavní činností a je zaměřena na vytvoření něčeho nového. Symbolické se vyrovnávají s realitou se strachy, zmatky, smutky a konflikty ve hře. Hlavními potřebami jsou aktivita a sebepotvrzení, rozvoj fantazie, imaginace. Předškoláci mají velmi rádi pohádky. Rádi si vymýšlí příběhy a rádi je vyprávějí

9 Různé formy hry: funkční či činnostní hry procvičování tělesných funkcí ve složitějších formách konstrukční či realistické konstrukce nových věcí ze specifického materiálu iluzivní užívá předmětů v přeneseném významu a přeměňuje svět podle své představy (klacík jako dítě, puška, meč ) úkolové hra na prodavače, rodiče získává zkušenosti s rolemi, které pozoruje, ale samo zastávat nemůže Jsem si vědoma, že tento nástin je pouze orientační a velmi povrchní, nicméně má sloužit pouze jako přehled základních pedagogicko-psychologických aspektů této věkové kategorie. 4 Pro srovnání: Ve dvou letech se děti spíše napodobují - hrají-li si v jedné místnosti, jde o souběžnou (paralelní) hru - obě děti po sobě pokukují a hrají si podobným způsobem

10 4. Činnosti s předškoláky Následující kapitola přináší základní přehled činností, kterými se můžeme při práci s předškoláky věnovat. Dramatická výchova děti rády hrají role, nejčastěji ty, které vidí u dospělých. Neumí se držet scénáře, vždy si vymyslí vlastní prvek a většinou nejsou schopny složitějších divadel. Nicméně krátké pohádky, které si děti mohou zahrát v kostýmech, s maňásky či loutkami, jsou oblíbenou činností. Umění a řemesla pro předškolní děti je výroba vlastníma rukama bytostně důležitá. Všechny nástroje, které jim byly v batolecím věku odebírány, najednou mohou používat a pokouší se je ovládat. Předškoláci v prvním okamžiku neuvažují o tom, co vlastně vyrábí, až později se rozhodnou, co daný např. rozstříhaný tvar bude. Velmi důležitou součástí jsou barvy. Čím zářivější, jasnější, tím lepší. Rádi modelují z modelovacích hmot. Kresby se postupem věku zdetailňují (pětileté dítě nenakreslí např. knoflík na oblečení, později již ano). Hry, při kterých vzniká nepořádek velmi oblíbená kategorie činností. Práce s vodou, hlínou, blátem, prstovými barvami, pískem či těstem v sobě slučuje dramatiku s tvořivostí. Činnosti typu výroba perníčků (včetně vytvoření těsta) dětem pomáhají rozvíjet poznatky o přírodních materiálech (objem, kynutí, rozpouštění, apod.). Oblíbené jsou také různé pokusy s vodou a olejem či barvou, které jsou navíc vizuálně lákavé. Stavění a skládání stavebnice, kostky, skládání z papíru, to vše pomáhá rozvíjet u dětí logiku a jemnou motoriku. Navlékání korálků je pak navíc odměnou pro parádivé holčičky. Fyzická hra není jistě nutné komentovat, že děti v předškolním věku jsou velmi aktivní a neustále zjišťují své fyzické možnosti. Pokud se navíc mohou s někým utkat, je to to úplně nej na celým světě (soupeřivost v tomto věku není ničím neobvyklým 5 ). Každá schůzka by pak měla nabídnout právě tuto oblast. Během schůzky může fyzicky náročnější hra dítěti pomoci načerpat nové síly do další činnosti. Pozor však, na přecenění sil, kdy dítě místo příjemného vybití energie bude unavené a nebude schopno se soustředit na další práci. Hudba a pohybové hry Každé malé dítě má v sobě rytmus, a pokud není sluchově handicapované, velmi rádo zpívá. Zpíváním dítěti pomáháme učit se naslouchat nejrůznějším zvukům a melodiím. Pohybové hry pak spojují výše zmiňované fyzické hry s hudbou a mezi dětmi jsou velmi oblíbené. Je možné zpíváním jednoduchých písniček, rozvíjet fantazii, kdy děti mohou jednotlivá slova písničky předvádět (např. Malé kotě). 5 Viz str. 7 této práce - 9 -

11 Hudbu lze využívat např. i při malování, kdy hudba, jež děti poslouchají, může odrazit barvy jejich výkresu a hodně o nich vypovídá. Knihy čtení knih je pro děti nedosažitelná oblast, avšak jsou vděčnými posluchači. Klasické čtení lze nahradit obrázkovými knihami nebo příběhy s malovanými některými slovy, které děti mohou samy pojmenovávat a hádat 6. Rozvíjí se tím logické myšlení a slovní zásoba 7. U všech činností je nutné si uvědomit, že musí být přiměřené věku. Pokud dítě zatížíme nepřiměřenou hrou, kterou nepochopí, můžeme je frustrovat 8. Dále pak je nutné si uvědomit všechna úskalí jednotlivých her a činností a zajistit bezpečnost dětí, rádců i vedoucích. Na následujících řádcích bude uvedeno několik činností, které patří u našich dětí k nejoblíbenějším a mohou tak být inspirací při přípravě schůzky: Rukodělné činnosti: Navlékání korálků tato aktivita tedy spíše baví holčičky, které jako velké parádnice jistě ocení hezký náhrdelník či náramek, který si samy vyrobí. Navlékáním korálků navíc rozvíjí jemnou motoriku, takže přes větší dřevěné korálky se postupně jistě dostanou až k rokajlu. Panáček KUMUHI 9 provázkový panáček cvičí nejen tvorbu uzlíků, ale opět i jemnou motoriku. Malování prstovými barvami aktivita, při které nezůstane jediný prstík čistý. Malovaní písniček či podle hudby vyjádření nálady, zobrazení zpívaného. Sypané koření použití koření k malování symbolů světlušek a vlčat, či zážitků z prázdnin. Pohybovky oddechovky: Závod zvířátek hraje se po jednotlivcích. Vedoucí vykřikuje v jednotlivých kolech zvířátko, které se snaží děti napodobit. Nejrychlejší získává bod. Body se zapisují a na 6 Viz Příloha č. 1 7 Viz. Leachová, Dítě a já, s Frustrace překážka na cestě k cíli, zabraňující v uspokojení potřeb, tzn. dítě nepochopí pravidla hry, ostatní ano, dítě si chce hru také zahrát, ale nerozumí pravidlům. V případě, že bychom takto hry uváděli častěji, může dojít až ke ztrátě zájmu o kroužek. 9 Viz Příloha č

12 konci hry je nejrychlejší zvířetoběžec odměněn. Je nutné i hodnotit věrnost napodobovaných zvířat (např. kačenka v polodřepu místo ve dřepu apod.). Chobotničky - zvolí se jeden rybář. Ten si stoupne na jeden konec místnosti. Ostatní se postaví proti němu. Rybář řekne: "Rybičky, rybičky, rybáři jedou!" a rozběhne se proti nim. Snaží se jich co nejvíce chytit, ale nesmí se vracet dozadu. Dítě, které rybář chytí, si sedne na zem a hraje chobotnici. Chobotnice se nesmí po zemi posouvat, ale rukama se snaží chytit ostatní. Vyhrává ten, koho nechytí rybář ani chobotnice.10 Hadi jeden si lehne doprostřed místnosti na zem a může se jen plazit. Ostatní se pohybují po místnosti a snaží se plazícímu se hadovi vyhnout. Koho se had dotkne, stává se hadem. Vítězí poslední, který zůstane na nohou. Ocásková honička Každý hráč dostane šátek, který si připevní dozadu na kalhoty. Po signálu si všichni navzájem snaží sebrat ocásek. Honička končí v okamžiku, kdy je stržen předposlední ocásek. Vítězem je ten, kdo získal nejvíce ocásků. Sochy klasická hra s hudbou, kdy děti tančí po místnosti a na zastavení hudby zkamení a nesmí se pohnout. Kdo se pohne, vypadává či dostává trestný bod. Obdoba této hry bez hudby je hra Stronzo. Odkud čerpat? Je mnoho zdrojů, stránek, knih a časopisů, odkud je možné čerpat náměty. Já osobně mám nejraději následující: Internetové zdroje: Pracovní listy: Jan Kříž: Kdo si hraje, nezlobí Jan Kříž: Udělej si sám Velkým pomocníkem je v neposlední řadě i Světýlko, které svým formátem a designem zaujme, potěší a pomůže. V činnosti lze využít i komerčních časopisů, např. Pusíka, Mateřídouška, Sluníčko, atd. Při práci s předškoláky se řídíme mnoha pravidly. Velmi kvalitně jsou jednotlivé oblasti zpracovány v Rámcovém vzdělávacím plánu pro předškolní vzdělávání 11, který je určen především mateřským školám, ale i pro naši práci je zde mnoho zajímavého. 10 Citováno z internetového zdroje 11 Viz. Příloha č

13 5. Družina předškoláků Nábor - jistě není nutné, abych tu zdůrazňovala jak má nábor vypadat, proto zde pouze uvedu seznam míst, kde doporučuji na základě vlastní zkušenosti nechat informační letáčky pro rodiče: mateřské školy ordinace resp. čekárny pediatrů mateřská centra dětská oddělení knihoven. Nesmíme samozřejmě zapomenout na důležité údaje jako: čas a termín konání schůzek (příp. první schůzky), místo konání schůzek, telefonní kontakt na vedoucího. Počet dětí a věkové rozpětí v družině ačkoliv podle vyhlášky o předškolním vzdělávání má být na jednoho pedagogického pracovníka maximálně dvacet dětí 12, obecně platí, že na jednoho dospělého by mělo být maximálně šest až osm dětí. Dle mého názoru je nejlepší počítat se třemi až čtyřmi dětmi na jednoho vedoucího či rádce. Podle toho k sobě přizvat určitý počet rádců (při zakládání družiny postačí jeden vedoucí a jeden rádce). Tento počet doporučuji proto, že předškoláci mají větší požadavky na vaši pozornost je jasné, že předškolní děti se rády chlubí a zaměstnávají pozornost dospělých (v našem případě i rádců) mnoha historkami a sděleními při každé činnosti schůzky. Proto si myslím, že plně věnovat pozornost šesti malým, mnohdy neposedným, dětem je zhola nemožné. Nesmíme samozřejmě opomenout ani bezpečnostní stránku, kdy v žádném případě nesmíme nechat dítě bez dozoru, tzn., když bude dítě potřebovat na záchod, musíme jej doprovodit a další vedoucí musí zůstat u ostatních dětí. Věkové rozpětí jsem nastínila již v úvodu práce. Tedy děti od pěti do osmi let. Uvědomme si, že dítě v první třídě je na tom téměř stejně jako předškolák osvojuje si plně čtení, psaní, prožívá velkou životní změnu (vstup do první třídy, do školy všeobecně), jsou na něho kladeny mnohem větší nároky v podobě udržení pozornosti, zapamatování učeného, ovládání emocí, atd. Vždy samozřejmě záleží na intelektu dítěte a jeho sociální zralosti a celkovém psychomotorickém vývoji. Je proto možné začlenit i dítě starší. Koedukace => ano či ne otázka koedukace je nesporně nejžhavějším a nejdiskutovanějším tématem v Junáku. Vedla díky této práci na toto téma několik cílených diskusí a vyšla mi z toho jedna myšlenka. Koedukace zcela jistě závisí na zvyklostech střediska či oddílu. Při debatách jsem se několikrát setkala s názorem, že děti v předškolním věku nemá cenu rozdělit dle pohlaví. Je to zbytečné, jsou koedukovaní ve školkách, ve školách, v jiných kroužcích. Proč je tedy nekoedukovat u nás. V tuto chvíli 12 Viz Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

14 bych se jako odpůrce koedukace asi zeptala, proč ne? Možná právě proto, aby si začali zvykat na roje a šestky hned od vstupu do Junáka. Nejsem však zastánce ani odpůrce koedukace. Základní problém se skrývá v tom, že dívky dospívají ve všech oblastech osobnosti rychleji než chlapci. Avšak tyto rozdíly začínají být patrné až po sedmém roku. Bylo by troufalé, takto udat věk, je proto důležité stále mít na paměti, že každé dítě je jiné a dvě dívky ve stejném věku nemusí nutně být stejně vyspělé. Koedukace má smysl, pokud nám nejde o získávání vědomostí. U chlapců a dívek nelze k získání vědomostí dojít stejnými prostředky. Je však důležité, aby se obě pohlaví od dětství naučila přátelským a partnerským vztahům, ohleduplnosti a úctě k druhému. Je tedy patrné, že koedukace je pro harmonický rozvoj dítěte důležitá. Jak jsem psala výše, koedukace není vhodná tam, kde nám jde o získávání poznatků. Vzhledem k tomu, že program předškoláků 13 se skrývá především v získávání dovedností pro praktický život, nevidím důvod, proč koedukaci u předškoláků nepodpořit. Opakuji však, jedná se o můj názor, který nikterak není dogmatem. Z praxe vím, že přesto, že je družina koedukovaná, při dostatečném počtu vedoucích může dojít k rozdělení, alespoň části schůzky, dle pohlaví. Závěrem této kapitolky bych tedy zopakovala, že koedukace předškolních dětí je možná, avšak samozřejmě záleží na zvyklostech středisek či oddílů. Předávání informací předškolákům Jako u větších dětí, tak i u předškoláků se musíme obrnit trpělivostí. Zpočátku se jakákoli práce zdá být nepřekonatelným problémem, protože ze seznamu pomůcek na další schůzku nebude mít většina vůbec nic, naopak vám je přinesou na výpravu, která následuje bezprostředně po schůzce. Jako příklad bych uvedla situaci ze své družiny, kdy od rádkyně dostali za úkol na příští schůzku donést nejoblíbenější plyšovou hračku. Dva dny po schůzce jsme jeli na výpravu do zoo, kam si všichni zúčastnění poctivě svou oblíbenou plyšovou hračku vezli. Na další schůzku ji však nedonesl nikdo. Je dobré hned na začátku se domluvit s rodiči (jelikož jen málokterý rodič své dítě v předškolním věku na schůzku nepřivede), předat si kontakty a seznámit je s předáváním informací. My např. používáme notýsky, kam dětem zapisujeme či vlepujeme potřebné informace o výpravách, co si mají děti přinést na další schůzku, atp. Zde bych vypíchla vybudování dobrých vztahů s rodiči a další stálé utužování těchto vztahů (např. společnými akcemi s rodiči) a co nejvíce poznávat rodinné zázemí dítěte. V mnohém nám právě rodinná situace může pomoci pochopit chování dítěte. 13 Bližší informace se dozvíte v následující kapitole

15 Výpravy s předškoláky Při plánování výpravy nesmíme zapomenout určit si cíl výpravy. Zda se bude jednat o poznávací, hrací, turistickou nebo výpravu jiného typu. Stejně jako na ostatních výpravách musíme dostatečně zabezpečit personální zajištění výletu. Osmnáctiletý činovník je samozřejmostí a dle výběru cíle výpravy pak i rádci. Do míst s hustou koncentrací lidí doporučuji na tři až čtyři děti jednoho činovníka. Nevhodné se mi pro předškoláky zdají vícedenní výpravy, kdy v současné době je jen málo dětí schopné strávit noc bez rodičů. Naopak oblíbenou činností na výpravách je vaření. Pro děti je to neobvyklá činnost, která je nadchne a motivuje pro další činnost. Nesmíme opomenout připravit si program (dostatek her), avšak dát si pozor, aby nebyl přeprogramovaný, nechat volný prostor pro děti. Z dopravních prostředků se mi jeví nejvhodnější vlak, ve kterém lze využít skupinovou slevu. Zároveň však musíme být opatrní a neustále děti hlídat. Zde si dovolím uvést zážitek, kdy si dvě předškolačky odskočily na záchod. Vlak měl toaletu s automatickým zavíráním dveří. Děvčata tedy vešla do prostoru, zavřela za sebou dveře a jak to tak bývá, zmáčkla i poslední tlačítko, které tam na ně svítilo a zamkly se (byly samozřejmě varována, ať se nezamykají). Po vykonání potřeby najednou zjistily, že nevědí jak se odemknout. Číst neuměly. Naštěstí už v té době hlídkovala kolem dveří Velká světluška, která si zamčení všimla. Děvčata, která začínala plakat, tedy nakonec skrz dveře navedla na odemčení dveří. Byla z toho poměrně úsměvná historka, protože se to stalo těsně před dojezdem na nádraží, kde na holčičky čekali rodiče. Ty byly předávány uplakané a rodiče se samozřejmě starali, co se stalo. Od té doby musíme rodičům slibovat, že je nenecháme jít na záchod samotné. Ponaučením tedy je, že předškoláky musíme doprovázet opravdu úplně všude. Délka turistických výprav by neměla přesáhnout osm kilometrů na celý den. Na výpravě by měl být samozřejmostí i mobilní telefon s kontakty na rodiče. Informace o výpravě předávat dostatečně včas. Není vhodné informovat rodiče o výpravě jednu schůzku před víkendem, na kterém by výprava měla proběhnout. Požadavky na výpravu rodičům rozepisovat co nejpodrobněji. Musíme si uvědomit, že to, co je jednoznačné a jasné pro nás, nebude jasné pro rodiče (obzvláště v případě nováčků). Mohlo by se nám tak snadno stát, že dítě přijde na výpravu s taškou přes rameno či v nevhodné obuvi. Po skončení výpravy by měla rovněž proběhnout hodnocení mezi vedoucími a rádci, zda se výprava povedla, co je do další výpravy vylepšit

16 6. Předškoláci v Junáku Následující řádky jsem zpracovávala s pomocí dokumentu Základní rámec věkové kategorie a programu Předškoláci, který mi laskavě poskytnul bratr Ondřej Kupka Dick, za což mu náleží můj dík. Jedná se tedy o poznatky vytvořené týmem projektu Předškoláci v Junáku pod vedením Jany Sloupové. Výstupy tohoto týmu se mi zdají být přínosné a vyjadřují mé postoje k předškolákům. Celý dokument je přiložen na konci této práce. Základní rámec věkové kategorie Název věkové kategorie: Benjamínci Najít nový název pro věkovou kategorii je bezesporu složité. Pro mne je název Benjamínci stoprocentně přijatelný hned z několika důvodů. Vychází ze skautingu (přezdívka zakladatele skautingu), označuje něco nejmenšího a je to libozvučné. Je samozřejmé, že názvy družin budou vycházet od něčeho malého, důležitého, mláďat apod. V našem středisku se předškoláci jmenují Liščata. Legenda a symbolický rámec Děti mají rády legendy, pohádky a příběhy. Budeme-li však předpokládat, že družiny předškoláků budou koedukované, tak si myslím, že asi bude celkem těžké najít příběh, který zaujme jak chlapce, tak dívky. Já osobně jsem zvolila prostředí středověku, kde je prostor jak k rytířům (ochráncům, mušketýrům, atd.), tak k princeznám, šlechtičnám a jiným postavám, které se zase budou zamlouvat dívkám. Proto bych symbolický rámec i legendu směřovala středověkým směrem. Dle výstupu týmu by legenda neměla být vázána na symbolický rámec světlušek a vlčat. S tím se nedá než souhlasit. Znak věkové kategorie Osobně bych si představovala znak věkové kategorie jako semínko klíčící ze země, které volně přechází v jednoduchou lilii jako symbol skautingu. Semínko bych zvolila jako symbol začátku. Je pravdou, že je pak symbol zavádějící a spíše směřuje k rostlinám. Avšak na otázku jak vzniklo, odpovíme ze semínka. Přechod k vlčatům a světluškám Přestup do další věkové kategorie je vhodné spojit s nějakým rituálem nejdříve v sedmi, nejpozději v devíti letech. Zde opět záleží na zvyklostech střediska, ale pro lepší pochopení změny dítětem bych opravdu viděla jako nejlepší variantu vytvořit rituál, kterým budou

17 děti přecházet ke světluškám a vlčatům a dostávat se tak do další etapy skautského života, včetně naprosto odlišného symbolického rámce. Zákon Zde si dovolím ocitovat výše zmíněný dokument, jelikož s tím naprosto souhlasím. Zákon by se skládal ze tří bodů (návrh k dalšímu posouzení): Pomáhám ostatním Dělím se s kamarády Rád se usmívám a hraji si Smyslem je, aby si děti začaly už v této věkové kategorii zvykat na nějaká vnější pravidla Dítě si má uvědomit, že není jen ono samo na světě a vše se netočí kolem něho, ale jsou tu i druzí Poslední bod má připomínat veselost a hravost celé věkové kategorie Kroj I zde kvituji dobrý nápad vybrat dětem jednotné tričko, možná bych zvolila polokošili, abychom se alespoň trochu přiblížili ke krojovým košilím. Šátek jako povinnou součást bych rovněž zachovala, protože děti se pak cítí jako součást oddílů, když vidí, že mají společné prvky oblečení jako jejich velcí kamarádi. Barvu jak košile, tak šátku vidím trochu problematicky, protože všechny základní barvy jsou již rozebrány ostatními věkovými kategoriemi. Avšak osobně si myslím, že by zajímavá barva pro tuto věkovou kategorii byla fialová, kterou mohou nosit jak dívky, tak chlapci. Netradiční by rovněž byla varianta žlutý šátek s lemem barvy věkové kategorie. Pracovní listy Skupina předpokládá vytvoření pracovních listů. Popis uplatnění a základní smysl pracovních listů rovněž uvádím v citaci, neboť se mi jeví kvalitně zpracovaný. Jedná se o soubor pracovních listů s aktivitami pro děti vč. návodu na jejich použití a náměty na další aktivity. Mají být nenásilnou přípravou na život v oddíle světlušek nebo vlčat a pomáhat rozvíjet dovednosti důležité pro tento věk. Je to náhled do světa předškoláků a prvňáků rozvíjí především praktické dovednosti, schopnost se o sebe postarat, stát se samostatnějším

18 Neklade si za cíl podporovat soutěžení a soupeření, spíše se zaměřuje na individuální rozvoj dítěte a jeho zapojení do kolektivu. Aktivity vybírá zejména dospělý. Nenajdeme tu ukončení jednotlivých stupňů jako ve stezkách u starších věkových kategorií, naopak jednotlivé listy nabízejí mnoho variant uspořádání použití, zařazení do programu a víceméně se nestupňují. Aktivity mají být inspirací, lze je upravovat, vytvářet další pracovní listy, některé lze i vynechat. Není nutné, aby každé dítě zvládlo úplně všechny. Dovolují více individuální přístup k dětem. Pracovní listy by měly být použitelné v oddílech různých forem (koedukované, smíšené věkově, oddělené), nezávislé na symbolice oddílu. Pracovní listy budou umožňovat individuální i skupinové použití. U pracovních listů bude uvedeno, zda jsou vhodné pro předškoláky (5-6 let), pro prvňáky (6-7 let) nebo pro oba věky. Hlavní rozdíl bude v tom, že pro prvňáka bude moci začít více používat čtení a psaní 14. Jedním z pracovních listů bude i jakési skautské mini minimum (kdo je skaut, základní zvyklosti předškoláků - název, legenda, znak ). Skautské prvky nebo aktivity vlčat či světlušek nebudou silně akcentovány, aby další věkové kategorie přinášely stále něco nového a bylo tak omezeno riziko přeskautování, které by mohlo při prodloužení doby výchovného působení (podle zahraniční zkušenosti) hrozit. Jsem přesvědčena, že pokud se podaří dokončit započatou práci a poskytnout oddílům a střediskům výše zmiňované pracovní listy, mohou se předškoláci stát oblíbenou a vyhledávanou volnočasovou aktivitou. 14 Zde bych si dovolila pouze jednu připomínku a to, že se souvislejším čtením a psaním u prvňáků můžeme počítat až v druhé polovině školního roku. I přesto však musíme počítat s tím, že jak čtení, tak psaní bude značně zpomalené a ne souvislé

19 7. Metodika schůzky Autorita Je obecně známo, že děti se nedovedou soustředit déle, než 45 min. U předškolních dětí se tento čas pohybuje kolem 15 až 20 minut. Je proto nutné často měnit aktivity, pokud možno klidnější za namáhavější a opačně. S tím je samozřejmě spojeno i dostatek rádců, kteří pomohou dětem při všech činnostech. Je nutné si rovněž uvědomit, že pro děti v předškolním věku je každý dospělý (a to je v pohledu dítěte i 15letý rádce) zprvu formální autoritou a děti se je snaží napodobit. Proto je důležité obklopit se lidmi, kteří jsou dostatečně ukáznění a zvládnou práci s malými, často nemotornými a někdy i špatně mluvícími dětmi a budou jim tak dostatečným vzorem. Pedagogické zásady Při práci s předškolními dětmi je více než kde jinde nutné dodržovat některé základní pedagogické zásady, které na následujících řádkách v krátkosti připomenu: Zásada názornosti vyžaduje, aby dítě získalo poznatky o světě přímým stykem s vyučovanými věcmi. Názornost umožňuje utvářet správné představy o poznávané skutečnosti, usnadňuje a urychluje proces poznávání a usnadňuje zapamatování konkrétních pojmů. Přispívá k rozvoji smyslových orgánů, dochází ke zdokonalování poznávacích procesů. Zásada aktivity předpokládá, že vedoucí bude připravovat program schůzky tak, aby děti při poznávání vyvinuli co nejvíce aktivitu a zapojili do ní celou osobnost. Zásada individuální přístupu k dětem patří mezi jednu z nejdůležitějších zásad. Každé dítě je jiné, má jiné zájmy, v něčem vyniká, něco mu nejde. Vedoucí by pak měl na dítě působit tak, aby byly uspokojeny jeho potřeby. Měl by rovněž respektovat individuální rozdíly: v celkovém tělesném a mentálním stavu v úrovni vývoje poznávacích procesů a v jejich vlastnostech v zájmech a sklonech v charakterových vlastnostech dítěte Zásada přiměřenosti předpokládá, že program schůzky je adekvátní věku a respektuje zvláštnosti dané věkové kategorie a biopsychického vývoje. Zásada soustavnosti vyžaduje, aby se nové poznatky opíraly o předcházející, zařazovaly se do systému dříve osvojených poznatků a postupně zvyšovat nároky na dítě

20 Zásada trvalosti pak shrnuje všechny zásady dohromady a předpokládá, že si děti to, co se naučí, zapamatují, a trvale uchovají či osvojí. Trvalost je pak dána kvalitou naučení dítětem Srov. Pomocný studijní materiál k bakalářským zkouškám 2007 z předmětu pedagogika a speciální pedagogika, str

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

TVRZ ORENOv junior 2015

TVRZ ORENOv junior 2015 TVRZ ORENOv junior 2015 Nechť souboj čaroděje a dobrodruhů započne! 2. ročník soutěže pro členy mladší 12 let Letohrad 21. listopadu 2015 propozice k soutěži 08092015 Organizační část Pořádající jednotka:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Pátek Od h h

Pátek Od h h Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014 2015 na ZŠ a MŠ Jižní Pátek 7.2. 2014 Od 14.00 h 18.00 h Pokud ze závažných důvodů (např. nemoc) k zápisu nemůžete, lze dohodnout individuální zápis - tel. 487 829

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina)

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Tvorba a ověřování hodnotícího portfolia pro zájmovou činnost a mimovýukové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu 1

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí.

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. INDIVIDUELNÍ PÉČE- HRY KŘESŤANSKÝ KRUH SVAČINA POHYB-JÓGA MUZIKOTERAPIE POHYBOVÉ HRY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. DĚTSKÉ CENTRUM SE HLÁSÍ K ALTERNATIVNÍMU

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L.

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L. Soubor obrázků pro výuku a vytváření strukturovaných úloh Soubor obrázků vytvořených z různých učebních pomůcek umožňuje využívat efektivnější výukové metody a výuka je v mnoha ohledech zajímavější jak

Více

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka Povinná školní docházka Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1.2012 36 Plnění povinnosti školní docházky (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Náměty jsou využitelné po celý školní rok a podporují nenásilně také fantazii a představivost dětí.

Náměty jsou využitelné po celý školní rok a podporují nenásilně také fantazii a představivost dětí. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK PROFESE. Po úspěšném vydání publikace KAFOMETÍK POČASÍ, jsme vytvořili další soubor metodických a

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK Jak učit seniory počítačovým dovednostem Konference knihovny současnosti, Olomouc, 7. 9. 2016 Lenka Málková Studijní a vědecká knihovna v HK 1 Obsah Učit versus naučit Pojem senior Stárnutí a změny s tím

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11 Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy:

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

Tato monotematická publikace volně navazuje na úspěšné publikace KAFOMETÍK PROFESE a KAFOMETÍK POČASÍ.

Tato monotematická publikace volně navazuje na úspěšné publikace KAFOMETÍK PROFESE a KAFOMETÍK POČASÍ. Milé kolegyně, právě otevíráte složku tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK DOPRAVA A CESTOVÁNÍ, ve které naleznete jak metodické náměty pro činnosti a aktivity z oblasti poznávací,

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více