Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:"

Transkript

1

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Školy a školská zařízení členění Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ Údaje o výsledcích ve vzdělávání Hodnocení chování žáků/studentů Absolventi a jejich další uplatnění Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávaní na škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) Další činnost školy Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Závěr Seznam příloh výroční zprávy: 1. Dodatečné nástupy žáků 2. Odchody žáků během školního roku 3. Mimoškolní aktivity ( exkurze, veletrhy, výstavy, sport) 4. Fotodokumentace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Borovská 11, Praha 5 IČO: IZO: REDIZO: Kontakty: Telefon: FAX: Webové stránky: Ředitelka školy: Zástupce ředitelky: Členové školské rady: PaedDr.Bc. Marta Malcová Ing. Ivana Pinkasová Ing. Petr Unger Bc. Roman Pekrt, zastupuje zřizovatele Radim Král, zastupuje zřizovatele Ing. Dana Sýkorová, zast.pedagogické pracovníky Libor Matějovič, zast. Pedagogické pracovníky Lenka Urbanová, zastupuje rodiče Poslední zařazení do rejstříku škol: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 3

4 2. Charakteristika školy Charakteristika školy SOŠ a SOU Kladno, U Hvězdy 2279 je příspěvkovou organizací, zřízenou Středočeským krajem. Škola sdružuje Střední odbornou školu - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 57 zákona č.561/2004 Sb. a prováděcími předpisy Střední odborné učiliště - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 57 zákona č.561/2004 Sb. a prováděcími předpisy Domov mládeže - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 117 zákona č.561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. V současné době má Domov mládeže dočasně pozastavenou činnost. Statutárním orgánem školy je ředitel jmenovaný Středočeským krajem. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen zákon č. 561/2004 Sb.) a prováděcími předpisy. Doplňková činnost Vedle hlavní činnosti škola vyvíjí podnikatelské aktivity, které realizuje formou doplňkové činnosti. Tuto činnost škola realizuje za účelem komerčního využití odborného pracovního potenciálu, svých prostor a vybavení. Na jednotlivé činnosti vydal živnostenský úřad živnostenské listy. Materiálně-technické podmínky pro výuku Vzdělávací činnost se realizuje v budově na adrese U Hvězdy 2279, Kladno, která je majetkem Středočeského kraje. Pro odborný výcvik tříletých učebních oborů disponujeme rozsáhlými dílnami, které jsou umístěny jak v hlavní budově, tak na odloučených pracovištích. Odborný výcvik oborů Tesař a Zedník je realizován na odloučeném pracovišti Tesárna na adrese Milady Horákové 2745 (celkem 3 budovy v majetku Středočeského kraje). Odborný výcvik oborů Cukrář a Pekař je zabezpečen prostřednictvím Střediska praktického vyučování, s.r.o. Kladno v provozovnách Kladno náměstí Sítná a Kladno, ul.dánská. V hlavní budově probíhá výuka v 13-ti kmenových učebnách a v 15 odborných a multimediálních učebnách. Pro výuku ICT jsou k dispozici plně vybavené učebny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 4

5 s připojením na internet. V budově je též umístěna velkokapacitní posluchárna pro 180 žáků, tělocvična a posilovna. Vzdělávací programy školy Vzdělávání všech ročníků tříletých učebních oborů probíhá podle Školních vzdělávacích programů, které byly zpracovány v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy proškolenými pedagogy. Výuka podle Školních vzdělávacích plánů byla realizována také v prvním, druhém a ve třetím ročníku čtyřletých studijních oborů. Výuka čtvrtého ročníku čtyřletých studijních oborů a nástavbového studia probíhala podle dosud platných Učebních dokumentů schválených MŠMT. Během školního roku si pedagogičtí pracovníci prohlubovali znalosti v odborných i pedagogických kompetencích. Byli proškolováni v nových metodách a formách práce (např. aplikace edukačních postupů v prostředí LMS MOODLE, využití hlasovacího zařízení při práci s interaktivní tabulí, příprava studijních textů a testů pro prostředí LMS MOODLE praktické ukázky). Základní cíle výchovně vzdělávacího programu Základní cíle vycházejí ze Zákona č.561/2004 Sb. Rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, získání všeobecného a odborného vzdělání, pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. Další informace SOŠ a SOU má více než padesátiletou tradici. Učiliště bylo založeno v roce 1952 jako vzdělávací zařízení národního podniku Průmstav a řada absolventů stavebních oborů se podílela na významných stavbách druhé poloviny XX. století. V roce 1979 se z učňovské školy stalo Střední odborné učiliště, které připravovalo budoucí odborníky pro různá stavařská povolání. Koncem osmdesátých let se zmodernizovala hlavní budova učiliště. Přibyly například učebny, truhlářská dílna, posilovna, sauna a prostory pro volný čas. Rovněž se rozšířila i vzdělávací nabídka, a to o maturitní nástavbu. Když v 90. letech vlivem společenských změn v ČR poklesl zájem o stavařské obory, rozhodl management školy o založení Rodinné školy pro dívky. V dalším roce pak přibyly učební obory krejčová a cukrářka a pro chlapce velmi vyhledávaný obor truhlář. V roce 1999 se v rámci optimalizace školství sloučilo kladenské SOU s Učilištěm v Libušíně a přibyl tak obor pekař a nástavba v oboru Potravinářský průmysl. Od září 2004 se z obou těchto učilišť, v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje kraje, trhem práce a poptávkou zákazníků, stala SOŠ a SOU. Současně byly otevřeny čtyřleté nábytkářské a textilní obory zakončené maturitní zkouškou. V roce 2006 bylo za podpory strukturálních fondů ESF zřízeno Centrum celoživotního vzdělávání CCV. V současnosti jsme řešiteli dvou projektů OPVK, první z nich je věnován primárnímu a druhý celoživotnímu vzdělávání. V tomto školním Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 5

6 roce jsme dokončili projekt "Peníze školám-šablony", pokračujeme v práci v projektu UNIV 3 a Comenius. V listopadu 2013 naši žáci navštívili městečko Beaume v Burgundsku, kde se za účasti žáků škol Lycee Beaume, Gymnázium Prudnik z Opolského vévodství a Hudebního gymnázia v Montebaumu z Porýní-Falce, konal úvodní týden projektu Comenius. Druhé setkání se konalo v březnu roku 2014, byli jsme hostiteli stejné skupiny. Projekt se zabývá Evropou jako udržitelným místem k žití. Vedení školy se zapojilo do projektu "Pospolu", který je věnován zkoumání možnosti duálního systému pro potravinářské obory. 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV Střední odborná škola ,2 7,5 Střední odborné učiliště ,2 12,02 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Z Přepočtený počet Školské zařízení IZO žáků/stud. toho počet žáků/stud. (ubyt. cizích pracovníků (ubyt./ /stráv./klientů) stráv./klientů) Domov mládeže Komentář: Domov mládeže má dočasně pozastavenou činnost. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 6

7 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet Tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/07 Modelářství a návrhářství oděvů , M/01 Textilnictví 6 1 6, M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba , L/51 Technologie potravin , L/51 Stavební provoz , L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba ,50 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Cukrář , H/01 Pekař , H/01 Truhlář , H/01 Tesař , H/01 Krejčí H/01 Zedník Celkem ,75 II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Forma vzdělávání 2 Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. x x Obory vzdělání poskytující střední vzdělání x Celkem x x x x x x x x x x x x Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 7

8 III. Počet skupin a studentů VOŠ v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet studentů Počet skupin Průměrný počet stud./skup. Celkem IV. Počet skupin a studentů VOŠ v ostatních formách vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Forma vzdělávání 1 Počet studentů Počet skupin Průměrný počet stud./skup. Celkem Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení Počet žáků/studentů SŠ VOŠ Mentální postižení 0 0 Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 Souběžné postižení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 0 0 Autismus 0 0 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 8

9 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Kritéria pro čtyřletý obor s talentovou zkouškou: 82-41/M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Uchazeči o vzdělávání odevzdají v souladu s platnou legislativou na SOŠ a SOU Kladno, přihlášku ke studiu nejpozději do 30.listopadu Pokud bude uchazeč přijat ke vzdělávání, doručí střední škole do 5 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, zápisový lístek, který obdrží na základní škole nebo si jej vyžádá na krajském úřadě příslušném svému trvalému bydlišti. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán, žák nebude zařazen do evidence pro příslušný obor vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí ( nepřijetí) bude předáváno osobně následující den po přijímacím řízení v sekretariátu školy. Pokud nebude převzato osobně, bude odesláno na adresu uvedenou na přihlášce ke studiu, a to zákonnému zástupci nebo zletilému žákovi v obálce s doručenkou. Maximální počet přijímaných žáků do 1.ročníkupro školní rok 2014/15 je 30. Přijetí na tento obor je podmíněno vykonáním talentových zkoušek. Talentové zkoušky se skládaly ze čtyř disciplin: a/ kresba zátiší -čtyři předměty, hodnoceny proporce, světlo stín, perspektiva b/ malba-barevná kompozice -cit pro barvu, styl c/ didaktický test, všeobecný kulturní přehled, zájem o obor d/domácí práce - pohovor nad nimi. Součástí přijímacího řízení bylo přihlédnutí k výsledkům klasifikace ze základní školy / 10 %/. Přijímací zkoušky se konaly 9. ledna. Kritéria pro čtyřleté a tříleté obory: Všichni uchazeči na čtyřleté a tříleté obory byli přijati bez přijímací zkoušky na základě výběrového řízení. Součástí výběrového řízení byla klasifikace ze základní školy. Byly posuzovány studijní výsledky v předmětech souvisejících se zvoleným oborem, slovní hodnocení školy a známka z chování. Termín prvního kola byl Dále proběhlo druhé a třetí kolo. Současně byli přijímáni žáci do nástavbového studia. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 9

10 O b o r Forma studia Kód oboru Počet přijímaných žáků Čtyřleté studijní obory: Textilnictví denní M/01 15 Nábytkářská a denní M/01 15 dřev.výroba Modelářství a denní M/07 30 návrhářství oděvů Tříleté učební obory: Pekař denní H/01 15 Cukrář denní H/01 30 Krejčí denní H/01 15 Truhlář denní H/01 30 Tesař denní H/01 30 Zedník denní H/01 30 Dvouleté nástavbové obory: Nábytkářská a denní L/51 30 dřevařská výroba Stavební provoz denní L/51 15 Technologie potravin denní L/51 15 I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/07 Modelářství a návrhářství oděvů , M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba , M/01 Textilnictví L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba , L/51 Technologie potravin , L/51 Stavební provoz ,33 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Cukrář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 10

11 29-53-H/01 Pekař H/01 Truhlář , H/01 Tesař , H/01 Zedník H/01 Krejčí Celkem II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání počet počet počet Počet Kód a název oboru poda- kladně tříd 1 FV 2 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz. Obory vzdělání poskytující x střední vzdělání s maturitní zkouškou Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem x Obory vzdělání poskytující střední vzdělání x Celkem x 6.2 Přijímací řízení do 1. ročníků VOŠ Údaje o přijímacím řízení do všech forem vzdělávání na VOŠ podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání počet počet počet Počet Kód a název oboru poda- kladně skup. 1 FV 2 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 11

12 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání Počet žáků/studentů Studenti celkem 0 Prospěli 0 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených 0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou0 Žáci celkem 73 Prospěli s vyznamenáním 2 Prospěli 44 Neprospěli 29 - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků 2,451 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 144,937/15,543 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 170 Prospěli s vyznamenáním 13 Prospěli 99 Neprospěli 58 - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků 2,490 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 174,152/27,676 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Žáci celkem 0 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 0 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 0 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 0 Žáci, kteří neprospěli, budou vykonávat opravné a doplňovací zkoušky v průběhu posledního srpnového týdne. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 12

13 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Žáci/studenti Prospěli s konající vyznamenáním zkoušky celkem Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: M/01 Textilnictví M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba L/502 Potravinářský průmysl L/502 Stavební provoz Celkem Absolutorium: Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/01 Cukrář H/01 Pekař H/01Truhlář H/01 Tesař Celkem Závěrečná zkouška (bez výučního listu): Celkem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 13

14 Maturitní zkoušky absolvoval poměrně malý počet žáků. Některým žákům nebylo umožněno složit maturitní zkoušky v jarním termínu, vzhledem k tomu, že neměli ukončen ročník. Pro přehlednost a doplnění výše uvedených údajů, jsou údaje o počtech žáků zaznamenána v následující tabulce: OBOR CELKEM ŽÁKŮ USPĚLO U MZ KONAJÍ OPRAV. MZ POČET ŽÁKŮ K ŘÁDNÉMU TERMÍNU podzim Důvod odložení MZ na podzimní termín M/01 Textilnictví M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba neukončili ročník neukončili ročník L/502 Dřevařská nábytkářská výroba L/502 Potravinářský průmysl L/502 Stavební provoz a neukončili ročník + 1 žák bude opakovat ročník Neukončili ročník + 1 přerušil studium Neukončili ročník + 2 ukončili studium Žáci, kteří byli neúspěšní u MZ, budou opakovat jen některou z dílčích zkoušek, především se jedná o písemnou část SMZ z CJL nebo z cizího jazyka. Závěrečné zkoušky vykonávalo 44 žáků, z nich 5 žáků bylo neúspěšných v některé části ZZ. K podzimnímu termínu ZZ přistoupí, pokud uzavřou klasifikaci 3. ročníku, 10 žáků oboru truhlář, 2 žáci oboru pekař a 3 žáci oboru cukrář. 8. Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Počet žáků/studentů hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední odborná škola Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 14

15 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Nepodali Počet Podali Podali Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na přihlášku na přihlášku na na žádnou celkem VŠ VOŠ jiný typ školy školu SOŠ 31 SOU 63 Údaje nejsou známy. II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním listem Počet absolventů celkem Podali přihlášku do nástavbového studia Podali přihlášku na jiný typ střední školy Údaje nejsou známy. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Z nich počet Počet absolventů nezaměstnaných škol. rok 2012/2013 duben H/001 Pekař 5 1 Celkem Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Počet žáků Počty žáků/studentů ve skupině Jazyk Počet skupin /studentů Minimálně maximálně průměr Anglický jazyk Německý jazyk Pozn.: Možné rozdělit podle druhu/typu školy. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Počet Kvalifikace vyučujících Rodilí Jazyk učitelů mluvčí celkem Odborná částečná žádná Německý jazyk Anglický jazyk Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 15

16 Výuku cizích jazyků zajišťují kvalifikovaní vyučující. Anglický jazyk vyučují dva plně kvalifikovaní vyučující, kteří mají i několikaletý pobyt v zahraničí. Další dva vyučující pokračují ve vzdělávání. Výuku německého jazyka zajišťují dvě kvalifikované vyučující (jedna z nich byla vybrána na krátkodobou stáž v Německu, která proběhla v průběhu prázdnin). Výuka jazyků probíhá na vysoké úrovni odpovídající požadavkům kladeným na střední odborné školy, při využití moderní výukové techniky (multimediální učebny). 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Struktura a centrální zařízení: Škola má vybudovanou datovou síť a disponuje centrálním serverem. Napojení na internet je zajištěno optickým kabelem, a to zjišťuje dostatečnou konektivitu. Kromě vlastního serveru využíváme hostovaný virtuální server umístěný na páteřní síti, který využíváme pro webové aplikace, zejména pro podporu výuky LMS systémem Moodle. Na školní síť je prostřednictvím internetu napojeno i odloučené pracoviště Tesárna. Vybavení HW: Škola má dvě počítačové učebny vybavené PC o počtu 20+1 a Ve všech ostatních třídách je potom k dispozici jedno PC pro pedagoga. Z toho v 8-mi učebnách je kompletní multimediální vybavení: Interaktivní tabule, dataprojektor, vizualizér, PC. Všichni pedagogové mají k dispozici PC s připojením na internet a do školní datové sítě buďto v kabinetech, nebo formou přenosného notebooku. Potřebnou výpočetní technikou je vybaveno i ekonomické a hospodářské oddělení. Skladba techniky není ovšem zcela optimální, některá zařízení jsou starší a technickými parametry obtížně postačují současným požadavkům. Vybavení SW: Většina PC i notebooků má nainstalován OS Windows XP, který ovšem už nemá garantovanou podporu. Na menší části počítačů je OS Windows 7. V rámci projektu Šablony bylo zakoupeno 10 nových licencí Windows 8.1. Základním aplikačním programovým vybavením je MS Office se základní nabídkou Word, Excel, PowerPoint, Outlook - většinou ve verzi Na části počítačů je verze Office S nově zakoupenými počítači přichází i novější verze office. Kromě tohoto základního SW má škola nainstalován SW pro tvorbu digitálních učebních materiálů ve dvou nejrozšířenějších systémech ActiveBoard a SmartBoard. Pro výuku konstruování na počítači je využíván SW AutoCAD od fy. Autodesk a pro tvorbu 3D modelů je to program Rhinoceros 3D. Pro evidenci žáků i jako elektronická třídní kniha je používán program Bakaláři. Pro nově budovanou jazykovou učebnu bylo na konci školního roku dokončeno výběrové řízení a bude nainstalován software pro správu učebny. V projektu OPVK oblast 1.1 je též zahájena práce na tvorbě redakčního prostředí pro evaluační systém, který umožní systémovou tvorbu, realizaci a vyhodnocování evaluačních testů. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 16

17 Využití IT ve výuce: Výpočetní technika je hojně využívána ve všech předmětech. Pedagogové vytvářejí digitální učební materiály, zejména v projektu EU peníze školám (Šablony). Ve školním roce bylo dokončeno a odpilotováno celkem 26 sad digitálních výukových materiálů, každá po 20 ks interaktivních materiálů. Výuka za pomoci IT technologií motivuje žáky a tak plánujeme v příštích letech rozšíření multimediálních zařízení i do dalších učeben. V projektu byli i proškolováni další pedagogové pro rozvoj svých kompetencí v oblasti ICT. V příštím školním roce jsou naplánována školení Excel, PowerPoint, Moodle. Každé po 15ti hodinách výuky. Pro výuku grafického designu plánujeme pořízení grafického programu Indesign, pro který též proběhne školení pedagogů. Pro zajištění státních maturit využíváme datový terminál DDT. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/pře počtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogi ckých s odborno u kvalifikací 1 Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 54/43,65 17/16,25 37/27,4 25,9/1,5 20,1 11,16 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag Do 30 let let let Nad 60 let pracovníků let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,59 z toho žen ,90 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Škola nezaměstnává žádného osobního asistenta pro žáky. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 17

18 V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1 (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Analýza potravin Anglický jazyk 31 0 Biochemie a chemie potravin 4 4 Biologie a mikrobiologie 6 6 Český jazyk a literatura Dějepis 3 3 Dějiny umění 6 6 Ekologie 3 3 Ekonomika Figurální kreslení 3 3 Informační a komunikační technologie 26 0 Konstrukce 11 0 Konstrukce oděvů 4 0 Konstrukční cvičení 5 5 Matematika Materiály 12,5 4 Navrhování 1 0 Německý jazyk Občanská nauka 13 2 Odborné kreslení 11 3 Oděvní ateliér 9 0 Oděvní technologie 4 0 Odborný výcvik Písemná a elektronická korespondence 1 1 Praxe Právní nauka 2 2 Stavební konstrukce 2 2 Stavební materiály a zkoušení 1 1 Stavební provoz 2 2 Stroje a zařízení 4 4 Suroviny Technická cvičení 2 0 Technické kreslení 4 0 Technologie Technologie potravin a výživa Tělesná výchova Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 18

19 Textilní materiály 7 5 Textilní technologie 4 4 Vybrané statě z oboru 2 2 Výrobní zařízení 7 7 Výtvarná příprava Základy písma 2 2 Základy podnikání 2 2 Základy přírodních věd Základy stavební mechaniky 2 2 Celkem 558, ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Personální změny ve školním roce: Počátkem školního roku bylo přijato do pracovního poměru osm pedagogických pracovníků a pět pracovníků bylo přijato na základě dohod. V průběhu školního roku nastoupili tři pedagogičtí pracovníci jako zástup za dlouhodobě nepřítomné učitele. Dva učitelé jsou absolventy PedF UK v Praze, učitelství odborných předmětů pro učňovská zařízení stavebních oborů a učitelství odborných předmětů pro učňovská zařízení strojních oborů. Vzdělání dalších nově přijatých pedagogů: - Akademie výtvarných umění v Praze + vysvědčení o učitelské způsobilosti v oboru malířství, - Technická univerzita v Liberci Technologie a řízení oděvní výroby+ studium pedagogiky, - VŠZ v Praze fytotechnika + učitelská způsobilost k vyučování předmětů aprobační skupin rostlinná výroba/chemie + UK v Praze PřF biologie (Bc.) + UK v Praze - spec. v pedagogice, školský management (Bc.), - UK v Praze,PřF -Fy Ch pro školy II. cyklu, - SPŠ Informační technologie- aplikace os. počítačů, studuje ČZU v Praze Informatika, - Průmyslová škola bytové tvorby- technologie stavebního a nábyt. truhlářství, - Univerzita Hr. Králové Sociální patologie a prevence (Bc.), pedagogická způsobilost pro výuku odborného výcviku oborů nábytkářských na středních školách, ÚSO - nábytkářská výroba, - VŠZ v Praze provoz a ekonomika + DPS při UK v Praze učitelství odborných předmětů pro absolventy VŠ, studuje FS, - VŠZ v Praze provoz a ekonomika + DPS pro učitele vš. vzdělávacích předmětů na SŠ a 2. st. ZŠ, studuje na UK v Praze PedF, katedra germanistiky v programu CŽV Německý jazyk, - Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze truhlářství, - VŠFS ekonomika a management + UK v Praze DPS. Vzdělání pedagogických pracovníků, kteří nastoupili v průběhu školního roku jako zástup za dlouhodobě nepřítomné učitele: - UKv Praze, PedF matematika tělesná výchova, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 19

20 - VŠE v Praze učitelství ekonomických oborů pro školy II. cyklu, NÚOVrekvalifikační kurz německého jazyka, - UK v Praze, PedF dějepis ruský jazyk. Během školního roku ukončili tři pedagogičtí pracovníci pracovní poměr dohodou. V červnu bylo ukončeno pět termínovaných pracovních poměrů a šest pracovních poměrů na základě dohod. 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) I. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Počet studujících: 4 Počet absolventů: 2 Vzdělávací instituce Obor studia Počet studujících / absolventů ČZU v Praze bakalářský studijní program obor: Učitelství praktického vyučování 1 / 1 Titul Bc. ČZU v Praze Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze Matějovič UK v Praze, Pedagogická fakulta bakalářský studijní program obor: Informatika bakalářský studijní program: obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku DPS: Učitelství praktického vyučování 1 / 1 Titul Bc. 1 / 0 1 // 1 II. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Počet studujících: 2 Počet absolventů: 2 Vzdělávací instituce Obor studia Počet studujících / absolventů Vzdělávací institut Středočeského kraje Studium pro ředitele škol a školských zařízení, ke splnění kvalifikačních předpokladů podle 5 odst. 2 zákona 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky 317/2005 Sb. v rozsahu 124 hodin 2 / 2 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2012 Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více