Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:"

Transkript

1

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Školy a školská zařízení členění Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ Údaje o výsledcích ve vzdělávání Hodnocení chování žáků/studentů Absolventi a jejich další uplatnění Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávaní na škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) Další činnost školy Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Závěr Seznam příloh výroční zprávy: 1. Dodatečné nástupy žáků 2. Odchody žáků během školního roku 3. Mimoškolní aktivity ( exkurze, veletrhy, výstavy, sport) 4. Fotodokumentace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Borovská 11, Praha 5 IČO: IZO: REDIZO: Kontakty: Telefon: FAX: Webové stránky: Ředitelka školy: Zástupce ředitelky: Členové školské rady: PaedDr.Bc. Marta Malcová Ing. Ivana Pinkasová Ing. Petr Unger Bc. Roman Pekrt, zastupuje zřizovatele Radim Král, zastupuje zřizovatele Ing. Dana Sýkorová, zast.pedagogické pracovníky Libor Matějovič, zast. Pedagogické pracovníky Lenka Urbanová, zastupuje rodiče Poslední zařazení do rejstříku škol: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 3

4 2. Charakteristika školy Charakteristika školy SOŠ a SOU Kladno, U Hvězdy 2279 je příspěvkovou organizací, zřízenou Středočeským krajem. Škola sdružuje Střední odbornou školu - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 57 zákona č.561/2004 Sb. a prováděcími předpisy Střední odborné učiliště - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 57 zákona č.561/2004 Sb. a prováděcími předpisy Domov mládeže - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 117 zákona č.561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. V současné době má Domov mládeže dočasně pozastavenou činnost. Statutárním orgánem školy je ředitel jmenovaný Středočeským krajem. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen zákon č. 561/2004 Sb.) a prováděcími předpisy. Doplňková činnost Vedle hlavní činnosti škola vyvíjí podnikatelské aktivity, které realizuje formou doplňkové činnosti. Tuto činnost škola realizuje za účelem komerčního využití odborného pracovního potenciálu, svých prostor a vybavení. Na jednotlivé činnosti vydal živnostenský úřad živnostenské listy. Materiálně-technické podmínky pro výuku Vzdělávací činnost se realizuje v budově na adrese U Hvězdy 2279, Kladno, která je majetkem Středočeského kraje. Pro odborný výcvik tříletých učebních oborů disponujeme rozsáhlými dílnami, které jsou umístěny jak v hlavní budově, tak na odloučených pracovištích. Odborný výcvik oborů Tesař a Zedník je realizován na odloučeném pracovišti Tesárna na adrese Milady Horákové 2745 (celkem 3 budovy v majetku Středočeského kraje). Odborný výcvik oborů Cukrář a Pekař je zabezpečen prostřednictvím Střediska praktického vyučování, s.r.o. Kladno v provozovnách Kladno náměstí Sítná a Kladno, ul.dánská. V hlavní budově probíhá výuka v 13-ti kmenových učebnách a v 15 odborných a multimediálních učebnách. Pro výuku ICT jsou k dispozici plně vybavené učebny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 4

5 s připojením na internet. V budově je též umístěna velkokapacitní posluchárna pro 180 žáků, tělocvična a posilovna. Vzdělávací programy školy Vzdělávání všech ročníků tříletých učebních oborů probíhá podle Školních vzdělávacích programů, které byly zpracovány v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy proškolenými pedagogy. Výuka podle Školních vzdělávacích plánů byla realizována také v prvním, druhém a ve třetím ročníku čtyřletých studijních oborů. Výuka čtvrtého ročníku čtyřletých studijních oborů a nástavbového studia probíhala podle dosud platných Učebních dokumentů schválených MŠMT. Během školního roku si pedagogičtí pracovníci prohlubovali znalosti v odborných i pedagogických kompetencích. Byli proškolováni v nových metodách a formách práce (např. aplikace edukačních postupů v prostředí LMS MOODLE, využití hlasovacího zařízení při práci s interaktivní tabulí, příprava studijních textů a testů pro prostředí LMS MOODLE praktické ukázky). Základní cíle výchovně vzdělávacího programu Základní cíle vycházejí ze Zákona č.561/2004 Sb. Rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, získání všeobecného a odborného vzdělání, pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. Další informace SOŠ a SOU má více než padesátiletou tradici. Učiliště bylo založeno v roce 1952 jako vzdělávací zařízení národního podniku Průmstav a řada absolventů stavebních oborů se podílela na významných stavbách druhé poloviny XX. století. V roce 1979 se z učňovské školy stalo Střední odborné učiliště, které připravovalo budoucí odborníky pro různá stavařská povolání. Koncem osmdesátých let se zmodernizovala hlavní budova učiliště. Přibyly například učebny, truhlářská dílna, posilovna, sauna a prostory pro volný čas. Rovněž se rozšířila i vzdělávací nabídka, a to o maturitní nástavbu. Když v 90. letech vlivem společenských změn v ČR poklesl zájem o stavařské obory, rozhodl management školy o založení Rodinné školy pro dívky. V dalším roce pak přibyly učební obory krejčová a cukrářka a pro chlapce velmi vyhledávaný obor truhlář. V roce 1999 se v rámci optimalizace školství sloučilo kladenské SOU s Učilištěm v Libušíně a přibyl tak obor pekař a nástavba v oboru Potravinářský průmysl. Od září 2004 se z obou těchto učilišť, v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje kraje, trhem práce a poptávkou zákazníků, stala SOŠ a SOU. Současně byly otevřeny čtyřleté nábytkářské a textilní obory zakončené maturitní zkouškou. V roce 2006 bylo za podpory strukturálních fondů ESF zřízeno Centrum celoživotního vzdělávání CCV. V současnosti jsme řešiteli dvou projektů OPVK, první z nich je věnován primárnímu a druhý celoživotnímu vzdělávání. V tomto školním Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 5

6 roce jsme dokončili projekt "Peníze školám-šablony", pokračujeme v práci v projektu UNIV 3 a Comenius. V listopadu 2013 naši žáci navštívili městečko Beaume v Burgundsku, kde se za účasti žáků škol Lycee Beaume, Gymnázium Prudnik z Opolského vévodství a Hudebního gymnázia v Montebaumu z Porýní-Falce, konal úvodní týden projektu Comenius. Druhé setkání se konalo v březnu roku 2014, byli jsme hostiteli stejné skupiny. Projekt se zabývá Evropou jako udržitelným místem k žití. Vedení školy se zapojilo do projektu "Pospolu", který je věnován zkoumání možnosti duálního systému pro potravinářské obory. 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV Střední odborná škola ,2 7,5 Střední odborné učiliště ,2 12,02 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Z Přepočtený počet Školské zařízení IZO žáků/stud. toho počet žáků/stud. (ubyt. cizích pracovníků (ubyt./ /stráv./klientů) stráv./klientů) Domov mládeže Komentář: Domov mládeže má dočasně pozastavenou činnost. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 6

7 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet Tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/07 Modelářství a návrhářství oděvů , M/01 Textilnictví 6 1 6, M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba , L/51 Technologie potravin , L/51 Stavební provoz , L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba ,50 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Cukrář , H/01 Pekař , H/01 Truhlář , H/01 Tesař , H/01 Krejčí H/01 Zedník Celkem ,75 II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Forma vzdělávání 2 Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. x x Obory vzdělání poskytující střední vzdělání x Celkem x x x x x x x x x x x x Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 7

8 III. Počet skupin a studentů VOŠ v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet studentů Počet skupin Průměrný počet stud./skup. Celkem IV. Počet skupin a studentů VOŠ v ostatních formách vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Forma vzdělávání 1 Počet studentů Počet skupin Průměrný počet stud./skup. Celkem Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení Počet žáků/studentů SŠ VOŠ Mentální postižení 0 0 Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 Souběžné postižení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 0 0 Autismus 0 0 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 8

9 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Kritéria pro čtyřletý obor s talentovou zkouškou: 82-41/M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Uchazeči o vzdělávání odevzdají v souladu s platnou legislativou na SOŠ a SOU Kladno, přihlášku ke studiu nejpozději do 30.listopadu Pokud bude uchazeč přijat ke vzdělávání, doručí střední škole do 5 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, zápisový lístek, který obdrží na základní škole nebo si jej vyžádá na krajském úřadě příslušném svému trvalému bydlišti. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán, žák nebude zařazen do evidence pro příslušný obor vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí ( nepřijetí) bude předáváno osobně následující den po přijímacím řízení v sekretariátu školy. Pokud nebude převzato osobně, bude odesláno na adresu uvedenou na přihlášce ke studiu, a to zákonnému zástupci nebo zletilému žákovi v obálce s doručenkou. Maximální počet přijímaných žáků do 1.ročníkupro školní rok 2014/15 je 30. Přijetí na tento obor je podmíněno vykonáním talentových zkoušek. Talentové zkoušky se skládaly ze čtyř disciplin: a/ kresba zátiší -čtyři předměty, hodnoceny proporce, světlo stín, perspektiva b/ malba-barevná kompozice -cit pro barvu, styl c/ didaktický test, všeobecný kulturní přehled, zájem o obor d/domácí práce - pohovor nad nimi. Součástí přijímacího řízení bylo přihlédnutí k výsledkům klasifikace ze základní školy / 10 %/. Přijímací zkoušky se konaly 9. ledna. Kritéria pro čtyřleté a tříleté obory: Všichni uchazeči na čtyřleté a tříleté obory byli přijati bez přijímací zkoušky na základě výběrového řízení. Součástí výběrového řízení byla klasifikace ze základní školy. Byly posuzovány studijní výsledky v předmětech souvisejících se zvoleným oborem, slovní hodnocení školy a známka z chování. Termín prvního kola byl Dále proběhlo druhé a třetí kolo. Současně byli přijímáni žáci do nástavbového studia. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 9

10 O b o r Forma studia Kód oboru Počet přijímaných žáků Čtyřleté studijní obory: Textilnictví denní M/01 15 Nábytkářská a denní M/01 15 dřev.výroba Modelářství a denní M/07 30 návrhářství oděvů Tříleté učební obory: Pekař denní H/01 15 Cukrář denní H/01 30 Krejčí denní H/01 15 Truhlář denní H/01 30 Tesař denní H/01 30 Zedník denní H/01 30 Dvouleté nástavbové obory: Nábytkářská a denní L/51 30 dřevařská výroba Stavební provoz denní L/51 15 Technologie potravin denní L/51 15 I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/07 Modelářství a návrhářství oděvů , M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba , M/01 Textilnictví L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba , L/51 Technologie potravin , L/51 Stavební provoz ,33 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Cukrář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 10

11 29-53-H/01 Pekař H/01 Truhlář , H/01 Tesař , H/01 Zedník H/01 Krejčí Celkem II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání počet počet počet Počet Kód a název oboru poda- kladně tříd 1 FV 2 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz. Obory vzdělání poskytující x střední vzdělání s maturitní zkouškou Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem x Obory vzdělání poskytující střední vzdělání x Celkem x 6.2 Přijímací řízení do 1. ročníků VOŠ Údaje o přijímacím řízení do všech forem vzdělávání na VOŠ podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání počet počet počet Počet Kód a název oboru poda- kladně skup. 1 FV 2 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 11

12 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání Počet žáků/studentů Studenti celkem 0 Prospěli 0 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených 0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou0 Žáci celkem 73 Prospěli s vyznamenáním 2 Prospěli 44 Neprospěli 29 - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků 2,451 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 144,937/15,543 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 170 Prospěli s vyznamenáním 13 Prospěli 99 Neprospěli 58 - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků 2,490 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 174,152/27,676 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Žáci celkem 0 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 0 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 0 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 0 Žáci, kteří neprospěli, budou vykonávat opravné a doplňovací zkoušky v průběhu posledního srpnového týdne. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 12

13 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Žáci/studenti Prospěli s konající vyznamenáním zkoušky celkem Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: M/01 Textilnictví M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba L/502 Potravinářský průmysl L/502 Stavební provoz Celkem Absolutorium: Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/01 Cukrář H/01 Pekař H/01Truhlář H/01 Tesař Celkem Závěrečná zkouška (bez výučního listu): Celkem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 13

14 Maturitní zkoušky absolvoval poměrně malý počet žáků. Některým žákům nebylo umožněno složit maturitní zkoušky v jarním termínu, vzhledem k tomu, že neměli ukončen ročník. Pro přehlednost a doplnění výše uvedených údajů, jsou údaje o počtech žáků zaznamenána v následující tabulce: OBOR CELKEM ŽÁKŮ USPĚLO U MZ KONAJÍ OPRAV. MZ POČET ŽÁKŮ K ŘÁDNÉMU TERMÍNU podzim Důvod odložení MZ na podzimní termín M/01 Textilnictví M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba neukončili ročník neukončili ročník L/502 Dřevařská nábytkářská výroba L/502 Potravinářský průmysl L/502 Stavební provoz a neukončili ročník + 1 žák bude opakovat ročník Neukončili ročník + 1 přerušil studium Neukončili ročník + 2 ukončili studium Žáci, kteří byli neúspěšní u MZ, budou opakovat jen některou z dílčích zkoušek, především se jedná o písemnou část SMZ z CJL nebo z cizího jazyka. Závěrečné zkoušky vykonávalo 44 žáků, z nich 5 žáků bylo neúspěšných v některé části ZZ. K podzimnímu termínu ZZ přistoupí, pokud uzavřou klasifikaci 3. ročníku, 10 žáků oboru truhlář, 2 žáci oboru pekař a 3 žáci oboru cukrář. 8. Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Počet žáků/studentů hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední odborná škola Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 14

15 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Nepodali Počet Podali Podali Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na přihlášku na přihlášku na na žádnou celkem VŠ VOŠ jiný typ školy školu SOŠ 31 SOU 63 Údaje nejsou známy. II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním listem Počet absolventů celkem Podali přihlášku do nástavbového studia Podali přihlášku na jiný typ střední školy Údaje nejsou známy. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Z nich počet Počet absolventů nezaměstnaných škol. rok 2012/2013 duben H/001 Pekař 5 1 Celkem Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Počet žáků Počty žáků/studentů ve skupině Jazyk Počet skupin /studentů Minimálně maximálně průměr Anglický jazyk Německý jazyk Pozn.: Možné rozdělit podle druhu/typu školy. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Počet Kvalifikace vyučujících Rodilí Jazyk učitelů mluvčí celkem Odborná částečná žádná Německý jazyk Anglický jazyk Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 15

16 Výuku cizích jazyků zajišťují kvalifikovaní vyučující. Anglický jazyk vyučují dva plně kvalifikovaní vyučující, kteří mají i několikaletý pobyt v zahraničí. Další dva vyučující pokračují ve vzdělávání. Výuku německého jazyka zajišťují dvě kvalifikované vyučující (jedna z nich byla vybrána na krátkodobou stáž v Německu, která proběhla v průběhu prázdnin). Výuka jazyků probíhá na vysoké úrovni odpovídající požadavkům kladeným na střední odborné školy, při využití moderní výukové techniky (multimediální učebny). 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Struktura a centrální zařízení: Škola má vybudovanou datovou síť a disponuje centrálním serverem. Napojení na internet je zajištěno optickým kabelem, a to zjišťuje dostatečnou konektivitu. Kromě vlastního serveru využíváme hostovaný virtuální server umístěný na páteřní síti, který využíváme pro webové aplikace, zejména pro podporu výuky LMS systémem Moodle. Na školní síť je prostřednictvím internetu napojeno i odloučené pracoviště Tesárna. Vybavení HW: Škola má dvě počítačové učebny vybavené PC o počtu 20+1 a Ve všech ostatních třídách je potom k dispozici jedno PC pro pedagoga. Z toho v 8-mi učebnách je kompletní multimediální vybavení: Interaktivní tabule, dataprojektor, vizualizér, PC. Všichni pedagogové mají k dispozici PC s připojením na internet a do školní datové sítě buďto v kabinetech, nebo formou přenosného notebooku. Potřebnou výpočetní technikou je vybaveno i ekonomické a hospodářské oddělení. Skladba techniky není ovšem zcela optimální, některá zařízení jsou starší a technickými parametry obtížně postačují současným požadavkům. Vybavení SW: Většina PC i notebooků má nainstalován OS Windows XP, který ovšem už nemá garantovanou podporu. Na menší části počítačů je OS Windows 7. V rámci projektu Šablony bylo zakoupeno 10 nových licencí Windows 8.1. Základním aplikačním programovým vybavením je MS Office se základní nabídkou Word, Excel, PowerPoint, Outlook - většinou ve verzi Na části počítačů je verze Office S nově zakoupenými počítači přichází i novější verze office. Kromě tohoto základního SW má škola nainstalován SW pro tvorbu digitálních učebních materiálů ve dvou nejrozšířenějších systémech ActiveBoard a SmartBoard. Pro výuku konstruování na počítači je využíván SW AutoCAD od fy. Autodesk a pro tvorbu 3D modelů je to program Rhinoceros 3D. Pro evidenci žáků i jako elektronická třídní kniha je používán program Bakaláři. Pro nově budovanou jazykovou učebnu bylo na konci školního roku dokončeno výběrové řízení a bude nainstalován software pro správu učebny. V projektu OPVK oblast 1.1 je též zahájena práce na tvorbě redakčního prostředí pro evaluační systém, který umožní systémovou tvorbu, realizaci a vyhodnocování evaluačních testů. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 16

17 Využití IT ve výuce: Výpočetní technika je hojně využívána ve všech předmětech. Pedagogové vytvářejí digitální učební materiály, zejména v projektu EU peníze školám (Šablony). Ve školním roce bylo dokončeno a odpilotováno celkem 26 sad digitálních výukových materiálů, každá po 20 ks interaktivních materiálů. Výuka za pomoci IT technologií motivuje žáky a tak plánujeme v příštích letech rozšíření multimediálních zařízení i do dalších učeben. V projektu byli i proškolováni další pedagogové pro rozvoj svých kompetencí v oblasti ICT. V příštím školním roce jsou naplánována školení Excel, PowerPoint, Moodle. Každé po 15ti hodinách výuky. Pro výuku grafického designu plánujeme pořízení grafického programu Indesign, pro který též proběhne školení pedagogů. Pro zajištění státních maturit využíváme datový terminál DDT. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/pře počtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogi ckých s odborno u kvalifikací 1 Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 54/43,65 17/16,25 37/27,4 25,9/1,5 20,1 11,16 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag Do 30 let let let Nad 60 let pracovníků let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,59 z toho žen ,90 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Škola nezaměstnává žádného osobního asistenta pro žáky. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 17

18 V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1 (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Analýza potravin Anglický jazyk 31 0 Biochemie a chemie potravin 4 4 Biologie a mikrobiologie 6 6 Český jazyk a literatura Dějepis 3 3 Dějiny umění 6 6 Ekologie 3 3 Ekonomika Figurální kreslení 3 3 Informační a komunikační technologie 26 0 Konstrukce 11 0 Konstrukce oděvů 4 0 Konstrukční cvičení 5 5 Matematika Materiály 12,5 4 Navrhování 1 0 Německý jazyk Občanská nauka 13 2 Odborné kreslení 11 3 Oděvní ateliér 9 0 Oděvní technologie 4 0 Odborný výcvik Písemná a elektronická korespondence 1 1 Praxe Právní nauka 2 2 Stavební konstrukce 2 2 Stavební materiály a zkoušení 1 1 Stavební provoz 2 2 Stroje a zařízení 4 4 Suroviny Technická cvičení 2 0 Technické kreslení 4 0 Technologie Technologie potravin a výživa Tělesná výchova Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 18

19 Textilní materiály 7 5 Textilní technologie 4 4 Vybrané statě z oboru 2 2 Výrobní zařízení 7 7 Výtvarná příprava Základy písma 2 2 Základy podnikání 2 2 Základy přírodních věd Základy stavební mechaniky 2 2 Celkem 558, ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Personální změny ve školním roce: Počátkem školního roku bylo přijato do pracovního poměru osm pedagogických pracovníků a pět pracovníků bylo přijato na základě dohod. V průběhu školního roku nastoupili tři pedagogičtí pracovníci jako zástup za dlouhodobě nepřítomné učitele. Dva učitelé jsou absolventy PedF UK v Praze, učitelství odborných předmětů pro učňovská zařízení stavebních oborů a učitelství odborných předmětů pro učňovská zařízení strojních oborů. Vzdělání dalších nově přijatých pedagogů: - Akademie výtvarných umění v Praze + vysvědčení o učitelské způsobilosti v oboru malířství, - Technická univerzita v Liberci Technologie a řízení oděvní výroby+ studium pedagogiky, - VŠZ v Praze fytotechnika + učitelská způsobilost k vyučování předmětů aprobační skupin rostlinná výroba/chemie + UK v Praze PřF biologie (Bc.) + UK v Praze - spec. v pedagogice, školský management (Bc.), - UK v Praze,PřF -Fy Ch pro školy II. cyklu, - SPŠ Informační technologie- aplikace os. počítačů, studuje ČZU v Praze Informatika, - Průmyslová škola bytové tvorby- technologie stavebního a nábyt. truhlářství, - Univerzita Hr. Králové Sociální patologie a prevence (Bc.), pedagogická způsobilost pro výuku odborného výcviku oborů nábytkářských na středních školách, ÚSO - nábytkářská výroba, - VŠZ v Praze provoz a ekonomika + DPS při UK v Praze učitelství odborných předmětů pro absolventy VŠ, studuje FS, - VŠZ v Praze provoz a ekonomika + DPS pro učitele vš. vzdělávacích předmětů na SŠ a 2. st. ZŠ, studuje na UK v Praze PedF, katedra germanistiky v programu CŽV Německý jazyk, - Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze truhlářství, - VŠFS ekonomika a management + UK v Praze DPS. Vzdělání pedagogických pracovníků, kteří nastoupili v průběhu školního roku jako zástup za dlouhodobě nepřítomné učitele: - UKv Praze, PedF matematika tělesná výchova, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 19

20 - VŠE v Praze učitelství ekonomických oborů pro školy II. cyklu, NÚOVrekvalifikační kurz německého jazyka, - UK v Praze, PedF dějepis ruský jazyk. Během školního roku ukončili tři pedagogičtí pracovníci pracovní poměr dohodou. V červnu bylo ukončeno pět termínovaných pracovních poměrů a šest pracovních poměrů na základě dohod. 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) I. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Počet studujících: 4 Počet absolventů: 2 Vzdělávací instituce Obor studia Počet studujících / absolventů ČZU v Praze bakalářský studijní program obor: Učitelství praktického vyučování 1 / 1 Titul Bc. ČZU v Praze Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze Matějovič UK v Praze, Pedagogická fakulta bakalářský studijní program obor: Informatika bakalářský studijní program: obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku DPS: Učitelství praktického vyučování 1 / 1 Titul Bc. 1 / 0 1 // 1 II. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Počet studujících: 2 Počet absolventů: 2 Vzdělávací instituce Obor studia Počet studujících / absolventů Vzdělávací institut Středočeského kraje Studium pro ředitele škol a školských zařízení, ke splnění kvalifikačních předpokladů podle 5 odst. 2 zákona 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky 317/2005 Sb. v rozsahu 124 hodin 2 / 2 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2012/2013 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více