POPIS PARAMETRU Kód: Název: Akronym: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt SUBJBIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPIS PARAMETRU Kód: Název: Akronym: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt SUBJBIS"

Transkript

1 P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Číselník: BA Vykazující subjekty SUBJBIS Banka, pobočka zahraniční banky nebo jiný (nebankovní) subjekt, který je podle platných právních předpisů a opatření ČNB povinen předkládat informace a podklady (zpravidla ve formě výkazů) České národní bance. Pokud jsou údaje vykazovány za (nebankovní) subjekt bez právní subjektivity (např. podílový fond), je tímto parametrem konkretizován tento " vykazovaný subjekt". Reálným vykazujícím subjektem s povinností předkládání informací je pak instituce s právní subjektivitou, která vykazovaný subjekt založila nebo ho spravuje či jinak zastřešuje (např. správcovská/zakladatelská investiční společnost vykazovaného podílového fondu, v systému MTS-SUD-ISL označovaná jako odpovědný "komunikující subjekt" konkretizovaný mimo systém parametrického popisu výkazu), nebo je stanovena jako vykazující subjekt podle určitého právního předpisu. Verze: 8.3 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0009 Jednotka veličiny Jednotky vybraných fyzikálních, relativních a j. veličin. Číselník: BA Jednotky veličin JEDVEL Verze: 5.1 P0011 Časová charakteristika Číselník: YY Určení časové charakteristiky Parametr P0011 úzce souvisí s parametrem P0014 SLEDOBDO Časová charakteristika kvalifikuje sledovaný jev resp. údaj buď k určitému okamžiku nebo určitému období (intervalu) ve vazbě na stanovené vykazovací období nebo termín. Verze: 5.1 Strana:1/13

2 P0012 Periodicita Číselník: BA Typy vykazovacího období PERIOD Periodicita (či frekvence) sestavování resp. předkládání výkazů nebo jiných činností Verze: 6.1 Garant: Ing. Zámečníková / odb.418 P0013 Povaha hodnoty ukazatele Číselník: YY Druh charakteristiky DRCHAR Vyjadřuje povahu údajů v informačním systému z hlediska vztahu zobrazovaného jevu (resp. údajů o něm) k termínu sestavení výkazu nebo k termínu jeho stanovení či zjištění údajů (skutečnost, prognóza ap.), přesnosti (spolehlivosti) údajů popř. specifických účelových hledisek. Verze: 5.1 Garant: Ing. Zámečníková / odb.418 P0014 Typ ukazatele Číselník: BA Charakteristika jevu z hlediska průběhu v čase Parametr P0014 úzce souvisí s parametrem P0011 JEVCASE Parametr specifikuje zejména, zda se jedná o údaj okamžikový, intervalový, obratový či kumulovaný. Verze: 2.1 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 Strana:2/13

3 P0019 Struktura sledovaných měn Číselník: BA Kódy měn ISO PREPMEN Struktura měn, v nichž je sledován příslušný ukazatel (údaj) nebo ve kterých mohou být prováděny příslušné operace. Verze: 5.1 P0021 Typ úvěru Číselník: BA Typy úvěrů UCELUVER Vymezuje typ úvěru podle jeho charakteru nebu účelu jeho použití. Obdobně charakterizuje i pohledávky obdobné úvěrům ( z realizovaných záruk, akreditivů, finančního leasingu, ap.), popř.typy uložených vkladů z věcného hlediska. Používá se zejména pro třídění poskytnutých úvěrů popř. uložených vkladů. Verze: 6.0 Platnost od: Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0024 Typ vkladu Číselník: BA Typy vkladů a přijatých úvěrů TypVKLA Vymezuje typ vkladu, popř. přijatého úvěru podle jeho formy (běžný nebo vkladový účet, vkladový certifikát nebo jiné potvrzení o vkladu ap.), charakteru jeho splatnosti ( na požádání, na termín ap.) a případného účelu použití vkladu. U přijatých úvěrů vymezuje základní typ úvěru podle jeho věcného charakteru. Může též sloužit k rozlišení typů vkladů podle jiných klasifikačních hledisek. Verze: 4.1 Platnost od: Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:3/13

4 P0025 Země (stát) Číselník: BA Kódy zemí ISO,geografické a ekonomické rozdělení světa KODZEME Země (stát) zaregistrovaná podle mezinárodní normy International Standard Organization (ISO) (definovaná jejím politicko-geografickým územím), která se vztahuje ke sledovanému jevu (transakci, obchodu ap.) nebo ke sledovanému subjektu, resp. objektu (klient, akcionář, banka, jiný podnikatelský subjekt apd.) Verze: 4.2 Platnost od: Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky Číselník: BA Vazba údaje na opravné položky a oprávky VAZBOPRA Vztah pohledávek a jiných složek majetku (aktiv) k opravným položkám a oprávkám nebo znehodnocení pohledávek oceňovaných RH, charakterizující vykazování (sledování) brutto údajů (bez uvažování kompenzace o opravné položky a případné oprávky ev. jiné znehodnocení), nebo netto údajů (kompenzovaných o opravné položky a případné oprávky), popř. samotných opravných položek a oprávek nebo znehodnocení pohledávek oceňovaných reálnou hodnotou, které příslušní k danému ukazateli aktiv (a jej popisujícímu informačnímu prvku). Slouží k definování nebo upřesnění pojetí sledovaných aktiv a jejich složek nebo k rozlišení aktiv a opravných položek v rámci jedné struktury (tabulky ap.). Verze: 4.2 Platnost od: Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Číselník: BA Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB SEKTESA95 Ekonomický sektor, za nějž je vykazujícím subjektem (popř. jiným subjektem, v němž vzniká příslušná informace) sledován nebo vykazován příslušný ukazatel (údaj). Používá se při konkretizaci sektorové příslušnosti: - klientů, pro něž vykazující subjekt provádí operace, - emitentů cenných papírů, s nimiž klienti nebo vykazující subjekty provádějí příslušné operace, - dalších typů objektů vykazování (držitelé CP atd). Vlastnosti (objekty) definované v P0008, P0036, P0048, P0050, P0051 jsou věcně shodné, rozlišují se pouze hlediskem třídění. Verze: 6.2 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 Strana:4/13

5 P0046 Rozsah vykazování podle území SLOZBAN Souhrn bankou vykazovaných údajů o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích (ve vztahu k rezidentům v ČR i nerezidentům), které se vztahují k činnosti vykazující banky nebo činnosti vykazující pobočky zahraniční banky na stanoveném území, resp. k organizačním složkám této banky nebo pobočky zahraniční banky působícím na stanoveném území (např. stát, seskupení států, svět, region). Obdobně charakterizuje souhrn vykazovaných údajů vztahujících se k činnosti nebo organizačním složkám nebankovního vykazujícího subjektu na stanoveném území. Číselník: BA Územní rozsah vykazovaných údajů Jednotlivé údaje mohou být v případě potřeby teritoriálně členěny podle územní příslušnosti sledovaných objektů vykazování (klienti apod.) za použití jiných odpovídajících parametrů. Verze: 6.2 Platnost od: Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0049 Identifikační číslo subjektu - IČO nebo NIČO Datový typ: an10 - an10 (10 abecedně číselných znaků) ICONICO Uvede se identifikační číslo subjektu IČO, v případě zahraničních subjektů náhradní idenfikační číslo (NIČO). NIČO si u zahraničních společností určí vykazující subjekt sám, v rámci jednotlivých období se nemění a nesmí kolidovat s některým IČEM. Prvním znakem NIČA je číslice 9 další jsou volitelné. Maximální počet číslic je 10 a minimální počet číslic je 6. Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:5/13

6 P0052 Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO Datový typ: ICO - n8 (8 číselných znaků) Identifikační číslo (IČO) je číslicový pořadový kód, který slouží k jednoznačné identifikaci ekonomických subjektů. Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba a dále fyzické osoby, které mají podle zvláštního předpisu postavení podnikatele. U zahraničních osob se uvádí IČO nebo NIČO (tj. náhradní identifikační číslo přiřazované střediskem cenných papírů pro zahraniční právnické osoby). Je určeno zejména k identifikaci rozsáhlých množin nebankovních právnických osob. ICO Verze: 2.2 Platnost od: P0053 Stav ke dni Datový typ: d1 - Datum ve tvaru YYYYMMDD DATUM Termín sestavení výkazu, tj. den k němuž se vztahují vykazované údaje. V případě údajů o minulosti se jedná o sledovaný časový okamžik/den při sledování stavových veličin nebo koncový den sledovaného období při sledování tokových/intervalových veličin. V případě údajů o budoucnosti se jedná zpravidla o den, k němuž se předpokládá, resp. vztahuje, stanovení (platnost) příslušné varianty plánu nebo prognózy. Vyjadřuje den, měsíc, rok příslušného aktu, k němuž se vztahuje. Verze: 4.1 P0060 Termín předkládání Číselník: XX Frekvence předkládání TERPRED Stanovené termíny předkládání výkazu (resp. datového souboru) vykazujícím subjektem České národní bance. Zpravidla jsou dány opatřením nebo jiným právním předpisem vydaným ČNB, resp. jsou z těchto předpisů odvozeny. Verze: 2.1 Strana:6/13

7 P0065 Smluvní doba splatnosti Číselník: BA Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek SMLDO Splatnost sjednaná v úvěrové smlouvě, smlouvě o vkladovém účtu, nebo v závazcích a pohledávkách vyplývajících z termínovaných operací, splatnost stanovená emitentem cenného papíru, případně obdobně sjednaná nebo stanovená doba splatnosti jiných aktiv nebo pasiv. U vkladů s výpovědní lhůtou se za smluvní splatnost považuje sjednaná výpovědní lhůta. Smluvní doba splatnosti bývá též označována jako "původní splatnost". Smluvní doba splatnosti představuje lhůtu počínající sledovaným okamžikem (např. dnem uložení vkladu, dnem emise dluhopisu apod. podle použití parametru) a končící okamžikem (zpravidla dnem) smluvně stanovené splatnosti. Tato lhůta se vztahuje k reálným kalendářním dnům, týdnům, měsícům nebo rokům bez ohledu na bankou nebo jinou institucí uplatňovanou konvenci (např. 30/360) pro úročení pohledávek a závazků, účetní operace aj Verze: 2.7 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0074 Text (an 35) Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) TEXT35 P0076 Text (an 80) Datový typ: an80 - an80 ( 80 abecedně číselných znaků) TEXT80 Strana:7/13

8 P0096 Název cenného papíru Jedná se o o emitenta CP případně jiné označení CP různé od ISIN. Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) NAZCP Garant: ing. Zámečníková / odb, 418 P0101 Klasifikace fondů podle majetku v portfoliu Číselník: BA Typy fondů kolektivního investování FOPORT Zařazení fondu kolektivního investování (FKI) do kategorie typu fondu podle typu a rizikovosti aktiv, do kterých fond převážně investuje. Vychází ze způsobu investování fondu uvedeném v jeho statutu ( popřípadě v dalších vydaných dokumentech FKI) a z metodiky klasifikace fondů Unie investičních společností České republiky (UNIS ČR), popřípadě z jiných klasifikací FKI. Platnost od: Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0102 Klasifikace fondů podle charakteru investorů Číselník: BA Druhy fondů kolektivního investování FOINV Zařazení fondu kolektivního investování (FKI) do kategorie podle typu investorů, pro než je fond určen. Vychází ze statutu fondu a dalších vydaných dokumentů a informací týkajících se FKI, které jsou zveřejňovány nebo poskytovány investorům. Platnost od: Garant: Ing. Zámečníková / odb.418 Strana:8/13

9 P0125 Země (ekonomické teritorium) Číselník: BA Kódy zemí ISO,geografické a ekonomické rozdělení světa P0025 -ET Země definováné jejich ekonomickým územím (teritoriem), které z největší části tvoří geografické území spravované vládou dané země, na němž osoby, zboží a kapitál obíhají volně. Ekonomické teritorium dále tvoří vzdušný prostor, vnitrozemské vody a zemský povrch vč. nerostných zdrojů, na které země uplaťňuje výlučná práva, nebo toto specifikum spravuje na základě smlouvy s vládou jiné země (např. území využívané pro diplomatické, vojenské či jiné speciální účely). Ekonomické území země nezahrnuje exteritoriální enklávy (části geografického území, které jsou ve vlastnictví dané země, ale podle mezinárodních smluv nebo dohod mezi státy je užívají vládní orgány jiných zemí, instituce EU nebo mezinárodní organizace). Používá se obvykle v návaznosti na sektorové členění podle ESA 95. Verze: 1.2 Platnost od: Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0200 Zkrácený název právnické osoby ZKPRAV Zkrácený název právnické osoby podle Registru ekonomických subjektů vedeného ČSÚ (RES). U zahraničních společností se uvede prvních 35 znaků (včetně mezer a diakritiky) z názvu subjektu Obchodním rejstříku nebo podle obdobného dokumentu. V případě shodných zkrácených názvů vzniklých z prvních 35 znaků názvu provede vykazující subjekt rozlišení zkrácených názvů podle svého uvážení a použije ho shodně v celém výkazu. Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) V případě shodných zkrácených názvů vzniklých z prvních 35 znaků názvu provede vykazující subjekt rozlišení zkrácených názvů podle svého uvážení a použije ho shodně v celém výkazu. U zahraničních společností se uvede prvních 35 znaků z názvu subjektu. Verze: 1.4 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:9/13

10 P0204 Adresa - ulice,číslo Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) ULICE Skutečná adresa 1. část : název ulice a číslo popisné : - trvalého pobytu fyzické osoby - občana - sídla právnické osoby (nebo její org. jednotky, popř. pracoviště) - sídla fyzické osoby - podnikatele, platná ke dni sestavení výkazu. Platnost od: Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0206 Adresa - obec Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) MESTO Skutečná adresa trvalého pobytu 3. část : název obce, příp. doplněný o číslo nebo název městské části Rozsah a termín platnosti jako P0204. Platnost od: Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0214 Měsíc/rok Datový typ: d4 - Datum měsíc/ rok ve tvaru MM/RRRR MES_ROK Vyjadřuje měsíc a rok, ve kterém se uskutečnila nebo má uskutečnit příslušná transakce či operace. Platnost od: Strana:10/13

11 P0301 ISIN ISIN Mezinárodní číselný kód pro identifikaci jednotlivých emisí cenných papírů. Datový typ: ISIN - an12 ( maximálně 12 abecedně číselných znaků) Platnost od: P0302 Ideální podíl na nemovitosti Datový typ: an80 - an80 ( 80 abecedně číselných znaků) IDPODNEM Uvádí se výše ideálního podílu na nemovitosti. Pokud jsou podíly různě uvedou se ve stejném pořadí jako označení parcelního čísla nemovitosti oddělené čárkami. V případě, že se jedná o nemovitost v držení nemovitostní společnosti, na které má účast speciální fond nemovitostí, uvede se výše ideálního podílu v držení nemovitostní společností. P0506 Klasifikace investičních nástrojů Číselník: BA Investiční nástroje a podkladová aktiva INVNAS Určení typu investičních nástrojů ve smyslu 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Strana:11/13

12 P0511 Vztah k legislativě Číselník: BA Vztah k legislativě ZAKONY Odkazy na zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, do kterého se řadí příslušný cenných papír. P1102 Specifikace fondů FKI Členění fondů kolektivního investování dle jejich formy Číselník: BA Druhy fondů kolektivního investování SPECFKI P1506 Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Číselník: BA Investiční nástroje a podkladová aktiva PODAKT P1511 Investiční limit 1 Číselník: BA Vztah k legislativě INLIM1 Vazba na zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, které se vztahuje na investiční limit na majetek fondu Strana:12/13

13 P2102 Kategorie FKI KATFKI Rozlišení fondů kolektivního investování podle toho, jestli splňují požadavky práva Evropských společenství Číselník: BA Druhy fondů kolektivního investování P2511 Investiční limit 2 Číselník: BA Vztah k legislativě INVLIM2 Vazba na zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, které se vztahuje na investiční limit na emitenta, či fond kolektivního investování Strana:13/13