PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze informace PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI na Univerzitě Karlově v Praze akademický rok 2010/2011

2 Revoluèní Karolinum cný o Ov á zn V PRAZE Námìstí republiky Celetná Melan tric NOVÌ u há Staromìstské námìstí le Že ho á sk tíø Ry va POINT ská Paøíž CHARLES UNIVERSITY Dlo Na trh p íko Pø ì UDÌLEJTE SI RADOST ORIGINÁLNÍMI SUVENÝRY! Celetná 14 Praha 1 PONDÌLÍ - ÈTVRTEK: 10:00-18:00 PÁTEK: 10:00-16:00 SOBOTA - NEDÌLE: 11:00-17:00 TRIÈKA MIKINY ÈEPICE SKLENIÈKY PROPISKY SADY POHLEDNIC MAPY PUBLIKACE A MNOHEM VÍCE! S LOGEM UNIVERZITY KARLOVY

3 U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e

4

5 informace PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI na Univerzitě Karlově v Praze akademický rok 2010/2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2010

6 Univerzita Karlova v Praze Informačně-poradenské centrum RUK, 2010

7 Ü Obsah Ü Úvod Ü Podpora poskytovaná studentům se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze Ü Kancelář pro studenty se speciálními potřebami Ü Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami Ü Studijní oddělení Ü Univerzitní pracoviště poskytující podporu studentům se speciálními potřebami 25 Laboratoř Carolina Centrum podpory studia zrakově postižených studentů UK při Kabinetu software a výuky informatiky MFF UK Mediatéka Jazykového centra FF UK Elektronická knihovna Katedry české literatury a literární vědy FF UK Ústřední knihovna PedF UK Knihovna KTF UK Knihovna ETF UK Knihovna PF UK Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK (pracoviště zajišťující výuku studijního oboru Čeština v komunikaci neslyšících) Ústav jazykové a odborné přípravy Jazykový kurz pro zdravotně postižené.. 37 Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK Ü Informačně-poradenské centrum UK Informační služby Poradenské služby Ü Poradenské služby jednotlivých fakult Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a spec. etiky HTF UK.. 43 Psychologická a psychoterapeutická poradna při Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK Studentská poradna při Ústavu zdraví dětí a mládeže 3. LF UK Středisko služeb pro studenty na LF UK v Plzni Pedagogicko-psychologická poradna při Katedře sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Psychologická poradna pro vysokoškoláky při Katedře psychologie FF UK Poradna pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami při Katedře speciální pedagogiky PedF UK Akademická psychologická poradna při Katedře pedagogické a školní psychologie PedF UK

8 OBSAH Rehabilitační poradna při Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK Adiktologická ambulance Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK Praha Studentský farář ETF UK Ü Ostatní zdroje podpory a pomoci Studenti s pohybovým postižením Studenti se zrakovým postižením Studenti se sluchovým postižením Studenti s psychologickými a psychiatrickými poruchami Všechny typy postižení Nadace Linka důvěry Ü Asistence při studiu na UK Ü Přístupnost budov Univerzity Karlovy Areál Karolinum Areál Jinonice Katolická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Husitská teologická fakulta Právnická fakulta lékařská fakulta lékařská fakulta Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Matematicko-fyzikální fakulta Pedagogická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií Ü Možnosti studia v zahraničí Typy studijních pobytů Finanční podpora studia v zahraničí Ü Možnosti ubytování a stravování Koleje Univerzity Karlovy v Praze Menzy Univerzity Karlovy v Praze Ü Sociálně právní aspekty Zdravotní pojištění studentů Sociální nemocenské pojištění Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Dávky sociální péče Informační zdroje Stipendia Univerzity Karlovy Ü Užitečné odkazy

9 Ü Úvod Do rukou se Vám dostává již dvanácté vydání publikace Informace pro studenty se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze, kterou ve spolupráci s ostatními specializovanými pracovišti UK připravuje Kancelář pro studenty se speciálními potřebami RUK. Publikace obsahuje ucelené informace o systému podpory pro studenty se speciálními potřebami na UK. Poukazuje na zdroje, které pomáhají studentům zorientovat se v univerzitním prostředí a představuje jednotlivá pracoviště, která se specializují na podporu studentů s různými druhy zdravotního postižení. Najdete zde i základní informace ohledně sociálně-právní problematiky studentů. Publikace je určena nejen stávajícím studentům, osobám s postižením, které o studiu na univerzitě uvažují, ale i ostatní laické a odborné veřejnosti, která se zajímá o problematiku vysokoškolského vzdělávání osob se zdravotním postižením. Doufáme, že publikace bude pro Vás užitečným zdrojem informací o podpoře studentů se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově a umožní Vám lepší orientaci v této problematice. Kancelář pro studenty se speciálními potřebami Univerzita Karlova v Praze 7

10 Ü Podpora poskytovaná studentům se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze Univerzita Karlova v Praze se významně opírá o suverenitu jednotlivých fakult, čemuž odpovídá systém a organizace podpory, která je studentům se speciálními potřebami poskytována. Toto uspořádání lze charakterizovat jako decentralizované, tzn. že podpora není poskytována centrálně na celouniverzitní úrovni, ale je zajišťována ve vzájemné součinnosti více subjekty zároveň. Základními subjekty této podpory jsou především kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na příslušných fakultách, Kancelář pro studenty se speciálními potřebami působící na celouniverzitní úrovni, specializovaná pracoviště a poradny zaměřující se na jednotlivé cílové skupiny studentů, studijní oddělení příslušných fakult a v neposlední řadě individuální subjekty podpory v podobě konkrétních vyučujících a ostatních pracovníků Univerzity Karlovy v Praze. Grafické znázornění systému podpory Þ Kancelář pro studenty se speciálními potřebami specializovaná pracoviště UK poradny UK student se speciálními potřebami studijní oddělení fakult UK vyučující ostatní subjekty podpory kontaktní osoby 8

11 PODPORA POSKYTOVANÁ STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK Počty studentů se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách UK v akademickém roce 2009/10 (stav k ). FAKULTA s pohybové postižení se zrakové postižení se sluchové postižení ostatní CELKEM KTF ETF HTF PF LF LF LF LF Pl LF HK FaF FF PřF MFF PedF FSV FTVS FHS CELKEM Kolonka ostatní zahrnuje: SPU, kombinované postižení, poruchy řeči atd. Û Popis grafického znázornění Schéma znázorňuje hlavní subjekty podpory poskytované studentům se speciálními potřebami na UK. Student se speciálními potřebami může požádat o podporu při studiu více způsoby. Buď přímo na své fakultě uvědomí o své záležitosti příslušnou kontaktní osobu a ta mu předá kontakty na kompetentní pracoviště, nebo kontaktuje Kancelář pro studenty se speciálními potřebami a ta mu poskytne příslušné informace. Pokud student disponuje informacemi o nabízené podpoře na UK, může oprávněná pracoviště kontaktovat sám. 9

12 PODPORA POSKYTOVANÁ STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK Univerzita Karlova v Praze poskytuje svým studentům podporu při studiu těmito základními mechanismy: poskytování kvalitních informací studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami, s čímž souvisejí činnosti podporující kvalitní komunikaci pracovníků Univerzity angažovaných v této oblasti, jakož i činnosti vedoucí ke zvyšování informovanosti pedagogů v této problematice; uplatňování mechanismů podpory poskytované studentům se speciálními potřebami v průběhu studia včetně vytváření speciálních studijních podmínek dle typu a stupně postižení; bezbariérové přístupy do objektů Univerzity a zajištění přístupnosti vnitřního vybavení kolejí a menz (ve smyslu vyhl. č. 369/2001 Sb.) 1 ; poskytování asistence při studiu na Univerzitě s cílem kompenzovat znevýhodnění studenta při plnění studijních povinností a činnostech s nimi souvisejících; technická vybavení univerzitních pracovišť sloužící pro potřeby všech uchazečů o studium a studentů se speciálními potřebami; zvyšování povědomí akademické obce v oblasti studentů a uchazečů se speciálními potřebami za účelem řádného přístupu k této skupině studentů a jejich specifickým potřebám výuky na různých fakultách a oborech; poskytování ostatních forem podpory spadajících do kompetence každé z fakult; monitoring oblasti podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami a činností s nimi souvisejících. Charakteristickým rysem úsilí v této oblasti je snaha o individuální přístup ke každému studentovi a jeho speciálním potřebám, snaha nabídnout těmto studentům možnost volby a nechávat především na nich, pro jaký druh podpory se rozhodnou tak, aby mohli především sami ovlivnit svoji přirozenou integraci do studentského i studijního života na UK. Studentem či uchazečem o studium se speciálními potřebami rozumíme takového studenta či uchazeče o studium, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor Univerzity za účelem úspěšného průběhu studia. 1 Dle Dlouhodobého záměru UK v Praze 10

13 PODPORA POSKYTOVANÁ STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK V praxi rozeznáváme tyto skupiny studentů se speciálními potřebami: osoby s pohybovým postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se specifickými poruchami učení, osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami, osoby s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením a osoby s kombinovaným postižením. Všechny výše uvedené skupiny studentů se speciálními potřebami jsou nuceny se během svého studia vyrovnávat s překonáváním nejrůznějších bariér od přístupnosti budov a učeben, studijních materiálů, přes problémy s dopravou, omezenými možnostmi ubytování a stravování až po bariéry lidské. Cílem činnosti Univerzity je vytvářet takové akademické prostředí, které umožní všem studentům a uchazečům o studium, bez ohledu na povahu a stupeň jejich postižení, rovný přístup ke vzdělání, rozvoji jejich osobnosti, talentu, tvůrčích, intelektuálních i tělesných schopností v rozsahu jejich plného potenciálu. Z povahy tohoto cíle vyplývá, že oblast podpory poskytovaná studentům se speciálními potřebami je permanentní a kontinuální proces, v němž je třeba ve všech výše uvedených segmentech dále pokračovat. Ü Dokument Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami je dokument, který vyšel v platnost jako opatření rektora po letech usilovné práce mnoha subjektů. Jeho posláním je v souladu s platnými právními předpisy deklarovat a definovat práva studentů se speciálními potřebami, kteří se připravují na budoucí povolání studiem na Univerzitě Karlově v Praze a zajistit tak plnohodnotnou účast studentů s postižením ve všech oblastech akademického života. Jeho dalším, neméně významným cílem, je zlepšit informovanost studentů a uchazečů o studium se speciálními potřebami a výrazně zkvalitnit komunikaci všech pracovníků UK, kteří se touto problematikou studentů zabývají, jakož i informovanost pedagogů o této problematice. 11

14 PODPORA POSKYTOVANÁ STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK Dokument se stal metodickým materiálem a rovněž i nástrojem kontinuálního zkvalitňování a hodnocení úrovně poskytovaných služeb. Principy v něm obsažené a standardizované ostatními evropskými univerzitami tak umožňují srovnatelné podmínky studia pro studenty se speciálními potřebami. 12

15 Ü Kancelář pro studenty se speciálními potřebami Celetná 13, Praha 1 přízemí (bezbariérový přístup) tel.: , kontaktní osoby: PhDr. KATEŘINA ŠÁMALOVÁ ALICE RYTYCHOVÁ, DiS. Kancelář pro studenty se speciálními potřebami je integrální součástí Informačně-poradenského centra UK a její činnost je v kompetenci prorektorky pro celoživotní vzdělávání a rovné příležitosti. Kancelář působí na celouniverzitní úrovni a zajišťuje koordinační, konzultační, informační, evidenční, koncepční a metodickou pomoc a podporu pro studenty se speciálními potřebami a spolupracuje s jednotlivými pracovišti z oblasti těchto studentů. Kancelář zejména: zajišťuje informovanost o podmínkách studia na UK uchazečům se speciálními potřebami; věnuje zvláštní pozornost studentům se speciálními potřebami prvních ročníků; studentům se speciálními potřebami poskytuje poradenské služby, aktivně se zasazuje o řešení jejich individuálních studijních záležitostí a získává od nich zpětnou vazbu na služby Univerzity; koordinuje služby a další pomoc studentům se speciálními potřebami na univerzitě (např. asistenci při studiu); zajišťuje informovanost o službách UK pro studenty se speciálními potřebami, doplňuje a aktualizuje speciální webovou stránku, aktualizuje a každoročně vydává informační brožuru a zajišťuje její cílenou distribuci; 13

16 KANCELÁŘ PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI za účelem řádného plnění studijních povinností studentů se speciálními potřebami spolupracuje s kontaktními osobami na jednotlivých fakultách, s pracovníky studijních oddělení, s dalšími pracovišti na UK a zároveň i s ostatními odděleními IPC; vyjadřuje se ke stavebním úpravám kolejí i menz a vybavování pokojů pro studenty se speciálními potřebami; eviduje subjekty (státní i evropské instituce, nadace, grantové agentury) poskytující finanční prostředky, a to jak pracovištím, tak jednotlivcům studentům s se speciálními potřebami, spolupracuje na uvedené problematice s vedením IPC UK; koordinuje celouniverzitní projekty zaměřené na oblast podpory studentů se speciálními potřebami; spolupracuje s obdobnými pracovišti na jiných vysokých školách a se zájmovými organizacemi lidí s postižením; sleduje nové podněty, nové metody, nová zařízení aj., informuje o nich, event. iniciuje jejich zavádění na UK. 14

17 Ü Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách Na jednotlivých fakultách jsou k dispozici studentům se speciálními potřebami kontaktní osoby, které jsou při své činnosti ve spolupráci s ostatními subjekty systému podpory. Kontaktní osoby zejména projednávají přípravy na modifikované přijímací řízení pro uchazeče, spolupracují s vyučujícími na individuálních studijních plánech, zajišťují tlumočníky do/z českého znakového jazyka, spolupracují se speciálními pracovišti a ústavy na převedení studijních materiálů do formy použitelné pro studenty se specifickými potřebami atd. Katolická teologická fakulta doc. PhDr. MIREIA RYŠKOVÁ, Th.D. Katedra biblických věd tel.: Evangelická teologická fakulta ThDr. LADISLAV BENEŠ Katedra praktické teologie tel.: Husitská teologická fakulta Právnická fakulta prof. PhDr. BEÁTA KRAHULCOVÁ, CSc. Katedra psychosociálních věd tel.: JUDr. KRISTINA KOLDINSKÁ, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení tel.:

18 KONTAKTNÍ OSOBY PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI 1. lékařská fakulta doc. MUDr. OLGA ŠVESTKOVÁ, Ph.D. Klinika rehabilitačního lékařství tel.: lékařská fakulta doc. PaedDr. PAVEL KOLÁŘ, Ph.D. přednosta Kliniky rehabilitace tel.: lékařská fakulta doc. MUDr. DANIELA JANOVSKÁ, CSc. proděkanka pro magisterský studijní program tel.: Lékařská fakulta Plzeň Lékařská fakulta HK Farmaceutická fakulta Filozofická fakulta doc. MUDr. JITKA KOČOVÁ, CSc. vedoucí Ústavu histologie a embryologie tel.: PhDr. MARIANA BAŽANTOVÁ Oddělení společenských věd tel.: prof. RNDr. KAREL WAISSER, DrSc. Katedra anorganické a organické chemie tel.: doc. PhDr. ILONA GILLERNOVÁ, CSc. Proděkanka pro přijímací řízení a další vzdělávání tel.:

19 KONTAKTNÍ OSOBY PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Přírodovědecká fakulta RNDr. KATEŘINA BLAŽOVÁ Středisko biologického vzdělávání tel.: Matematicko-fyzikální fakulta Mgr. LUKÁŠ KRUMP, Ph.D. Matematický ústav UK tel.: Pedagogická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií PhDr. PaedDr. ANNA KUCHARSKÁ, Ph.D. proděkanka pro studijní záležitosti tel.: ALENA STARÁ vedoucí studijního oddělení FSV UK tel.: PaedDr. JAN HRUŠA, CSc. vedoucí Katedry sportů v přírodě tel.: Mgr. ELIŠKA PINCOVÁ Kvalifikační modul tel.: Chtěli bychom upozornit na možnost změn v průběhu akademického roku. V případě, že uvedená kontaktní osoba není k zastižení, doporučujeme kontaktovat studijní oddělení příslušné fakulty nebo Kancelář pro studenty se speciálními potřebami. Aktuální informace jsou rovněž uveřejněny na 17

20 Ü Studijní oddělení Odbor pro studium a záležitosti studentů Rektorát Univerzity Karlovy v Praze Ovocný trh 3 5, Praha 1 Staré Město tel.: vedoucí: PhDr. VLADISLAVA KŮŽELOVÁ Ü Úřední hodiny: středa Ü Oddělení: Oddělení rozhodnutí tel.: Oddělení poplatků a cen udělovaných studentům tel.: Oddělení sociálních záležitostí tel.: Oddělení dokladů a matrik tel.: Oddělení akreditací tel.: Oddělení informační a technické podpory tel.: Oddělení doktorského studia tel.: Oddělení celoživotního vzdělávání tel.: Katolická teologická fakulta Thákurova 3, Praha 6 Dejvice tel.: fax: vedoucí: Mgr. MARIE CHALUPECKÁ

21 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Ü Úřední hodiny: Út St Čt So (pouze ve dnech výuky KS) Evangelická teologická fakulta Černá 9, P.O. Box 529, Praha 1 Nové Město tel.: fax: vedoucí: Mgr. KAREL PLECHL Ü Úřední hodiny: Po (2. poschodí, č. dv. 228) St Husitská teologická fakulta Pacovská 350/4, P.O. Box 56, Praha 4 Krč tel.: fax: vedoucí: Mgr. JITKA CHALOUPKOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út St Čt, Pá Právnická fakulta nám. Curieových 7, Praha 1 Staré Město tel.: fax:

22 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ vedoucí: JUDr. TOMÁŠ HORÁČEK, Ph.D. expand=1 Ü Úřední hodiny: Po Út St Čt lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Nové Město tel.: fax: vedoucí: VLADĚNA TOPIČOVÁ Ü Úřední hodiny: Po, St Út, Čt lékařská fakulta V úvalu 84, Praha 5 Motol tel.: fax: vedoucí: MARIE HAVLOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út Čt Pá

23 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10 Vinohrady tel.: fax: vedoucí: Bc. ALENA VLASÁKOVÁ, DiS. Ü Úřední hodiny: Po, Čt, Pá Út St STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, Plzeň tel.: fax: vedoucí: Mgr. MARTINA BURIÁNKOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út, Čt Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové tel.: fax: vedoucí: Ing. EVA FAISTOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Čt Pá

24 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Heyrovského 1203, Hradec Králové tel.: fax: vedoucí: VLASTA SHEJBALOVÁ Stranky/default.aspx Ü Úřední hodiny: Po Út St Čt Filozofická fakulta nám. Jana Palacha 2, Praha 1 Staré Město tel.: fax: vedoucí: DANA BUDKOVÁ Ü Úřední hodiny: Út, Pá St Čt Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Nové Město (studijní odd. sídlí Na Slupi 16, Praha 2, v areálu Botanické zahrady UK) tel.: fax: vedoucí: RNDr. VERONIKA BARTŮŇKOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út Pá

25 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Matematicko-fyzikální fakulta Ke Karlovu 3, Praha 2 Nové Město tel.: fax: vedoucí: JUDr. DANA MACHAROVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út Čt Pá Pedagogická fakulta M. D. Rettigové 4, Praha 1 Nové Město tel.: fax: vedoucí: Bc. HELENA HOUŠKOVÁ, DiS. Ü Úřední hodiny: Po Út Čt Fakulta sociálních věd Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 Staré Město tel.: fax: vedoucí: ALENA STARÁ Ü Úřední hodiny: Po Út, Pá St

26 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Fakulta tělesné výchovy a sportu José Martího 31, Praha 6 Vokovice tel.: fax: vedoucí: Mgr. MARKÉTA ZEITHAMMEROVÁ Ü Úřední hodiny: Út, Čt, Pá St Fakulta humanitních studií U Kříže 4 10, Praha 5 Jinonice tel.: fax: vedoucí: Mgr. JITKA ŠTĚPÁNKOVÁ Ü Úřední hodiny: Po, St Út, Čt

27 Ü Univerzitní pracoviště poskytující podporu studentům se speciálními potřebami LABORATOŘ CAROLINA Centrum podpory studia zrakově postižených studentů na UK při Kabinetu software a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty UK Malostranské nám. 25, Praha 1 Malá Strana tel vedoucí: RNDr. RUDOLF KRYL Ü Umístění Centra Laboratoř Carolina se nachází v prvním patře Matematicko-fyzikální fakulty UK. Od zastávky ze směru Malostranská se dejte kolmo podél domů okolo parkoviště a u průjezdu napravo. Vchod je těsně před stánkem s občerstvením a je nad ním umístěn zvukový orientační maják. Projdete hlavním vchodem a za ním lítacími dveřmi. Po pravé straně je schodiště a výtah. V prvním patře zahněte doprava a na konci chodby doleva. Laboratoř (počítačová studovna) Carolina jsou poslední dveře vpravo. Číslo dveří 126. Před vchodem je nalevo nástěnka, kde jsou uvedeny otevírací hodiny a případně tu mohou být uveřejněny další důležité informace (např. mimořádné omezení přístupu do studovny). Pro nevidomé dává Laboratoř upozornění v braillově písmu na dveře. Tyto informace jsou zveřejňovány i na webových stránkách Ü O Centru Služby Centra jsou poskytovány zrakově postiženým studentům Univerzity Karlovy a ve volné kapacitě i ostatním zrakově postiženým. Ü Laboratoř Carolina Vybavení laboratoře mohou využívat studenti se zdravotním postižením, kteří se již naučili ovládat techniku, která je v laboratoři instalována a byl 25

28 PRACOVIŠTĚ POSKYTUJÍCÍ PODPORU STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI jim vydán uživatelský průkaz. Žádné předběžné počítačové znalosti se nepředpokládají. Podmínkou je pouze znalost psaní na klávesnici (psacím stroji) a případně znalost braillova písma (zájemci o práci s braillským řádkem). Ü Kurzy a konzultace Potřebné znalosti mohou klienti získat buď v konzultacích nebo v individuálních kurzech pod vedením lektorů. Kurzy mohou připravit klienty pro samostatnou práci se speciálními softwary, jsme však schopni připravit kurzy i na jiná relevantní témata. Lektory jsou většinou studenti MFF nebo pracovníci Centra. Uchazeči o kurzy se mohou hlásit kdykoli během roku. Kurzy jsou individuální, a tak záleží pouze na domluvě lektora a uchazeče, kdy a v jaké frekvenci se kurzy budou konat. Stačí, když uchazeč zavolá na výše uvedený telefon, případně pošle s požadavky na kurz, svými časovými možnostmi a kontaktem na sebe. Kromě počítačových kurzů se na Centrum mohou obracet zrakově postižení s libovolnými dotazy, problémy a žádostmi o pomoc. Vzhledem k vybavení a získaným zkušenostem jsme schopni pomoci při výběru speciálních softwarů a počítačových sestav či s dalšími softwarovými kompenzačními pomůckami (např. ozvučenými mobily). Ü Digitalizace učebních textů Centrum poskytuje studentům UK digitalizaci běžně tištěných knih, skript a černotiskových textů pro studijní účely. Ve volné kapacitě poskytuje tyto služby i studentům ostatních VŠ resp. SŠ. Podmínkou pro získání digitalizovaných textů je průkazka ZTP/P a podpis prohlášení o dodržování autorských práv. Digitalizované knihy jsou zpravidla zájemcům zaslány em nebo je mohou získat přímo v Laboratoři Carolina. Digitalizace je postupně prováděna podle nové metodiky vypracované VŠ centrem Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně. Nová metodika více respektuje orientaci v textu (generovaný obsah, označování nadpisů, popis grafiky, uzpůsobování tabulek). Proto je potřeba se domluvit se studentem, jaké použití textu předpokládá. Kromě skenování je snaha získávat texty přímo od nakladatelů. Ty však musíme ještě zpracovat podobným způsobem jako u textů skenovaných. V poslední době se našemu pracovišti stále více daří získávat texty knih přímo od nakladatelů za jimi určených podmínek, případně s nimi uzavírá dohody o poskytování knih. Vzhledem k velkému zájmu z řad studentů se zatím jedná především o právnickou literaturu. 26

29 PRACOVIŠTĚ POSKYTUJÍCÍ PODPORU STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Seznam hotových knih nebo dostupných publikací v Centru najdete v nové uspořádanější podobě (například možnost volby tématického třídění) na webové stránce Ü Organizace zkoušek zrakově postižených Laboratoř může zajistit pro libovolné pracoviště UK konání zkoušek a testů zrakově handicapovaných studentů s využitím všech dostupných speciálních kompenzačních programů. Obsahovou stránku testu musí zajistit pořádající pracoviště, technickou stránku věci i případný zácvik studentů pro práci s kompenzačními programy zajistí pracovníci laboratoře Carolina. Požadavky na zkoušky je potřeba podat s dostatečným předstihem. Ü Vybavení Centra Laboratoř Carolina je v současné době vybavena sedmi počítači s velkými monitory a speciálními softwary. Pro slabozraké uživatele jsou k dispozici programy pro zvětšování ZoomText 9.18 CZ s hlasovou podporou a s možností zobrazení na dvou displejích, Magic 8 CZ s hlasovou podporou a Supernova 9, který je vhodný i pro práci nevidomého. Uživatelé mohou pracovat se softwarem Jaws (verze 7, 8 a 9 s českou nápovědou) a WindowEyes 5.5 Profi. K dispozici jsou české hlasové syntézy WintalkerVoice, Hlas a Zuzana RealSpeak. Tyto asistivní technologie umožňují nevidomým uživatelům pracovat v prostředí Windows, některé i s braillskými zobrazovači. Máme tři zařízení tohoto typu Power Braille a dva braillské řádky značky Navigator. V laboratoři je výkonná oboustranná braillská tiskárna Everest s prostředím WinBraille. K dispozici je i černotisková tiskárna a dva skenery. Skenery jsou využívány v kurzech, nevidomými k samostatnému pořizování textů, ale zejména k digitalizaci textů pracovníky centra. Počítač se skenerem je vybaven programem pro rozlišování textů (OCR) Fine Reader 7 a 9 na dvou PC, který je možné využívat se speciálními softwary Jaws, Magic nebo ZoomText 9.1. Ü Předpokládaná otevírací doba (během akademického roku): pondělí čtvrtek pátek (Vzhledem k možnému většímu počtu zájemců doporučujeme nejdříve se telefonicky dohodnout.) 27

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze informace informace PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI na Univerzitě Karlově v Praze akademický rok 2009/2010 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2009 Univerzita Karlova v Praze Informačně-poradenské

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0019 Číslo a název oblasti podpory:

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: Program na podporu znevýhodněných osob při přijímání a studiu na vysoké škole,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN Softwarové vybavení Veškeré softwarové vybavení vyžaduje OS Windows XP nebo novější, tj. WinVista, Win7 nebo Win8. Podporovány jsou jak 32bitové, tak

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 Obsah Umístění provozů knihovny Otevírací doba Práva a povinnosti uživatelů, registrace Výpůjčky Sankce E-zdroje Přehled

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Univerzita Karlova je prestižní, kosmopolitní a dynamicky se rozvíjející vysoká škola. Je největší a v mezinárodním měřítku nejlépe hodnocenou českou univerzitou. Byla založena v roce 1348, a proto patří

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE

ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE Informace pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Kanál na YOUTUBE: www.youtube.com/ipcvstecb Stránka na FACEBOOKU: www.facebook.com/ipcvstecb E-mail IPC: ipc.vstecb@gmail.com

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2008

Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2008 Přehled 2008 informačních a poradenských pracovišť vysokých škol v ČR Univerzita Karlova v Praze 2008 Univerzita Karlova v Praze, Informačně-poradenské centrum Prosinec 2008 (aktualizováno 7.5.2009) OBSAH

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

http://sit.pedf.cuni.cz

http://sit.pedf.cuni.cz Středisko informačních technologií (SIT) http://sit.pedf.cuni.cz Tato prezentace ke stažení E-mail: helpdesk@pedf.cuni.cz Kancelář: 018 Tel.: 221 900 209 Co se dozvím na této prezentaci 1. Informace o

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Adaptace matematiky pro nevidomé pomocí editoru Lambda

Adaptace matematiky pro nevidomé pomocí editoru Lambda Adaptace matematiky pro nevidomé pomocí editoru Lambda JAROMÍR TICHÝ VÁCLAV VRBÍK Fakulta pedagogická Západočeské univerzity, Plzeň Nevidomým při studiu matematiky obvykle nepomáhají technologie, které

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy 12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298 Příjemce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Název

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 010 Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí závěrečná zpráva Program: Podprogram:. Program na podporu vzdělávání v oblasti

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2011

Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2011 Přehled 2011 informačních a poradenských pracovišť vysokých škol v ČR Univerzita Karlova v Praze 2011 Univerzita Karlova v Praze, Informačně poradenské centrum březen 2011 OBSAH Obsah... 5 Úvod... 9

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace.

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace. Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK aneb jak efektivně hledat užitečné vědecké informace Radka Lukášová K čemu je dobrá knihovna? Pomáhá: ušetřit peníze: - možno zapůjčit

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Název projektu: Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům PhDr.

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více