PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze informace PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI na Univerzitě Karlově v Praze akademický rok 2010/2011

2 Revoluèní Karolinum cný o Ov á zn V PRAZE Námìstí republiky Celetná Melan tric NOVÌ u há Staromìstské námìstí le Že ho á sk tíø Ry va POINT ská Paøíž CHARLES UNIVERSITY Dlo Na trh p íko Pø ì UDÌLEJTE SI RADOST ORIGINÁLNÍMI SUVENÝRY! Celetná 14 Praha 1 PONDÌLÍ - ÈTVRTEK: 10:00-18:00 PÁTEK: 10:00-16:00 SOBOTA - NEDÌLE: 11:00-17:00 TRIÈKA MIKINY ÈEPICE SKLENIÈKY PROPISKY SADY POHLEDNIC MAPY PUBLIKACE A MNOHEM VÍCE! S LOGEM UNIVERZITY KARLOVY

3 U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e

4

5 informace PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI na Univerzitě Karlově v Praze akademický rok 2010/2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2010

6 Univerzita Karlova v Praze Informačně-poradenské centrum RUK, 2010

7 Ü Obsah Ü Úvod Ü Podpora poskytovaná studentům se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze Ü Kancelář pro studenty se speciálními potřebami Ü Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami Ü Studijní oddělení Ü Univerzitní pracoviště poskytující podporu studentům se speciálními potřebami 25 Laboratoř Carolina Centrum podpory studia zrakově postižených studentů UK při Kabinetu software a výuky informatiky MFF UK Mediatéka Jazykového centra FF UK Elektronická knihovna Katedry české literatury a literární vědy FF UK Ústřední knihovna PedF UK Knihovna KTF UK Knihovna ETF UK Knihovna PF UK Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK (pracoviště zajišťující výuku studijního oboru Čeština v komunikaci neslyšících) Ústav jazykové a odborné přípravy Jazykový kurz pro zdravotně postižené.. 37 Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK Ü Informačně-poradenské centrum UK Informační služby Poradenské služby Ü Poradenské služby jednotlivých fakult Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a spec. etiky HTF UK.. 43 Psychologická a psychoterapeutická poradna při Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK Studentská poradna při Ústavu zdraví dětí a mládeže 3. LF UK Středisko služeb pro studenty na LF UK v Plzni Pedagogicko-psychologická poradna při Katedře sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Psychologická poradna pro vysokoškoláky při Katedře psychologie FF UK Poradna pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami při Katedře speciální pedagogiky PedF UK Akademická psychologická poradna při Katedře pedagogické a školní psychologie PedF UK

8 OBSAH Rehabilitační poradna při Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK Adiktologická ambulance Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK Praha Studentský farář ETF UK Ü Ostatní zdroje podpory a pomoci Studenti s pohybovým postižením Studenti se zrakovým postižením Studenti se sluchovým postižením Studenti s psychologickými a psychiatrickými poruchami Všechny typy postižení Nadace Linka důvěry Ü Asistence při studiu na UK Ü Přístupnost budov Univerzity Karlovy Areál Karolinum Areál Jinonice Katolická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Husitská teologická fakulta Právnická fakulta lékařská fakulta lékařská fakulta Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Matematicko-fyzikální fakulta Pedagogická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií Ü Možnosti studia v zahraničí Typy studijních pobytů Finanční podpora studia v zahraničí Ü Možnosti ubytování a stravování Koleje Univerzity Karlovy v Praze Menzy Univerzity Karlovy v Praze Ü Sociálně právní aspekty Zdravotní pojištění studentů Sociální nemocenské pojištění Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Dávky sociální péče Informační zdroje Stipendia Univerzity Karlovy Ü Užitečné odkazy

9 Ü Úvod Do rukou se Vám dostává již dvanácté vydání publikace Informace pro studenty se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze, kterou ve spolupráci s ostatními specializovanými pracovišti UK připravuje Kancelář pro studenty se speciálními potřebami RUK. Publikace obsahuje ucelené informace o systému podpory pro studenty se speciálními potřebami na UK. Poukazuje na zdroje, které pomáhají studentům zorientovat se v univerzitním prostředí a představuje jednotlivá pracoviště, která se specializují na podporu studentů s různými druhy zdravotního postižení. Najdete zde i základní informace ohledně sociálně-právní problematiky studentů. Publikace je určena nejen stávajícím studentům, osobám s postižením, které o studiu na univerzitě uvažují, ale i ostatní laické a odborné veřejnosti, která se zajímá o problematiku vysokoškolského vzdělávání osob se zdravotním postižením. Doufáme, že publikace bude pro Vás užitečným zdrojem informací o podpoře studentů se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově a umožní Vám lepší orientaci v této problematice. Kancelář pro studenty se speciálními potřebami Univerzita Karlova v Praze 7

10 Ü Podpora poskytovaná studentům se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze Univerzita Karlova v Praze se významně opírá o suverenitu jednotlivých fakult, čemuž odpovídá systém a organizace podpory, která je studentům se speciálními potřebami poskytována. Toto uspořádání lze charakterizovat jako decentralizované, tzn. že podpora není poskytována centrálně na celouniverzitní úrovni, ale je zajišťována ve vzájemné součinnosti více subjekty zároveň. Základními subjekty této podpory jsou především kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na příslušných fakultách, Kancelář pro studenty se speciálními potřebami působící na celouniverzitní úrovni, specializovaná pracoviště a poradny zaměřující se na jednotlivé cílové skupiny studentů, studijní oddělení příslušných fakult a v neposlední řadě individuální subjekty podpory v podobě konkrétních vyučujících a ostatních pracovníků Univerzity Karlovy v Praze. Grafické znázornění systému podpory Þ Kancelář pro studenty se speciálními potřebami specializovaná pracoviště UK poradny UK student se speciálními potřebami studijní oddělení fakult UK vyučující ostatní subjekty podpory kontaktní osoby 8

11 PODPORA POSKYTOVANÁ STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK Počty studentů se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách UK v akademickém roce 2009/10 (stav k ). FAKULTA s pohybové postižení se zrakové postižení se sluchové postižení ostatní CELKEM KTF ETF HTF PF LF LF LF LF Pl LF HK FaF FF PřF MFF PedF FSV FTVS FHS CELKEM Kolonka ostatní zahrnuje: SPU, kombinované postižení, poruchy řeči atd. Û Popis grafického znázornění Schéma znázorňuje hlavní subjekty podpory poskytované studentům se speciálními potřebami na UK. Student se speciálními potřebami může požádat o podporu při studiu více způsoby. Buď přímo na své fakultě uvědomí o své záležitosti příslušnou kontaktní osobu a ta mu předá kontakty na kompetentní pracoviště, nebo kontaktuje Kancelář pro studenty se speciálními potřebami a ta mu poskytne příslušné informace. Pokud student disponuje informacemi o nabízené podpoře na UK, může oprávněná pracoviště kontaktovat sám. 9

12 PODPORA POSKYTOVANÁ STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK Univerzita Karlova v Praze poskytuje svým studentům podporu při studiu těmito základními mechanismy: poskytování kvalitních informací studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami, s čímž souvisejí činnosti podporující kvalitní komunikaci pracovníků Univerzity angažovaných v této oblasti, jakož i činnosti vedoucí ke zvyšování informovanosti pedagogů v této problematice; uplatňování mechanismů podpory poskytované studentům se speciálními potřebami v průběhu studia včetně vytváření speciálních studijních podmínek dle typu a stupně postižení; bezbariérové přístupy do objektů Univerzity a zajištění přístupnosti vnitřního vybavení kolejí a menz (ve smyslu vyhl. č. 369/2001 Sb.) 1 ; poskytování asistence při studiu na Univerzitě s cílem kompenzovat znevýhodnění studenta při plnění studijních povinností a činnostech s nimi souvisejících; technická vybavení univerzitních pracovišť sloužící pro potřeby všech uchazečů o studium a studentů se speciálními potřebami; zvyšování povědomí akademické obce v oblasti studentů a uchazečů se speciálními potřebami za účelem řádného přístupu k této skupině studentů a jejich specifickým potřebám výuky na různých fakultách a oborech; poskytování ostatních forem podpory spadajících do kompetence každé z fakult; monitoring oblasti podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami a činností s nimi souvisejících. Charakteristickým rysem úsilí v této oblasti je snaha o individuální přístup ke každému studentovi a jeho speciálním potřebám, snaha nabídnout těmto studentům možnost volby a nechávat především na nich, pro jaký druh podpory se rozhodnou tak, aby mohli především sami ovlivnit svoji přirozenou integraci do studentského i studijního života na UK. Studentem či uchazečem o studium se speciálními potřebami rozumíme takového studenta či uchazeče o studium, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor Univerzity za účelem úspěšného průběhu studia. 1 Dle Dlouhodobého záměru UK v Praze 10

13 PODPORA POSKYTOVANÁ STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK V praxi rozeznáváme tyto skupiny studentů se speciálními potřebami: osoby s pohybovým postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se specifickými poruchami učení, osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami, osoby s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením a osoby s kombinovaným postižením. Všechny výše uvedené skupiny studentů se speciálními potřebami jsou nuceny se během svého studia vyrovnávat s překonáváním nejrůznějších bariér od přístupnosti budov a učeben, studijních materiálů, přes problémy s dopravou, omezenými možnostmi ubytování a stravování až po bariéry lidské. Cílem činnosti Univerzity je vytvářet takové akademické prostředí, které umožní všem studentům a uchazečům o studium, bez ohledu na povahu a stupeň jejich postižení, rovný přístup ke vzdělání, rozvoji jejich osobnosti, talentu, tvůrčích, intelektuálních i tělesných schopností v rozsahu jejich plného potenciálu. Z povahy tohoto cíle vyplývá, že oblast podpory poskytovaná studentům se speciálními potřebami je permanentní a kontinuální proces, v němž je třeba ve všech výše uvedených segmentech dále pokračovat. Ü Dokument Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami je dokument, který vyšel v platnost jako opatření rektora po letech usilovné práce mnoha subjektů. Jeho posláním je v souladu s platnými právními předpisy deklarovat a definovat práva studentů se speciálními potřebami, kteří se připravují na budoucí povolání studiem na Univerzitě Karlově v Praze a zajistit tak plnohodnotnou účast studentů s postižením ve všech oblastech akademického života. Jeho dalším, neméně významným cílem, je zlepšit informovanost studentů a uchazečů o studium se speciálními potřebami a výrazně zkvalitnit komunikaci všech pracovníků UK, kteří se touto problematikou studentů zabývají, jakož i informovanost pedagogů o této problematice. 11

14 PODPORA POSKYTOVANÁ STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK Dokument se stal metodickým materiálem a rovněž i nástrojem kontinuálního zkvalitňování a hodnocení úrovně poskytovaných služeb. Principy v něm obsažené a standardizované ostatními evropskými univerzitami tak umožňují srovnatelné podmínky studia pro studenty se speciálními potřebami. 12

15 Ü Kancelář pro studenty se speciálními potřebami Celetná 13, Praha 1 přízemí (bezbariérový přístup) tel.: , kontaktní osoby: PhDr. KATEŘINA ŠÁMALOVÁ ALICE RYTYCHOVÁ, DiS. Kancelář pro studenty se speciálními potřebami je integrální součástí Informačně-poradenského centra UK a její činnost je v kompetenci prorektorky pro celoživotní vzdělávání a rovné příležitosti. Kancelář působí na celouniverzitní úrovni a zajišťuje koordinační, konzultační, informační, evidenční, koncepční a metodickou pomoc a podporu pro studenty se speciálními potřebami a spolupracuje s jednotlivými pracovišti z oblasti těchto studentů. Kancelář zejména: zajišťuje informovanost o podmínkách studia na UK uchazečům se speciálními potřebami; věnuje zvláštní pozornost studentům se speciálními potřebami prvních ročníků; studentům se speciálními potřebami poskytuje poradenské služby, aktivně se zasazuje o řešení jejich individuálních studijních záležitostí a získává od nich zpětnou vazbu na služby Univerzity; koordinuje služby a další pomoc studentům se speciálními potřebami na univerzitě (např. asistenci při studiu); zajišťuje informovanost o službách UK pro studenty se speciálními potřebami, doplňuje a aktualizuje speciální webovou stránku, aktualizuje a každoročně vydává informační brožuru a zajišťuje její cílenou distribuci; 13

16 KANCELÁŘ PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI za účelem řádného plnění studijních povinností studentů se speciálními potřebami spolupracuje s kontaktními osobami na jednotlivých fakultách, s pracovníky studijních oddělení, s dalšími pracovišti na UK a zároveň i s ostatními odděleními IPC; vyjadřuje se ke stavebním úpravám kolejí i menz a vybavování pokojů pro studenty se speciálními potřebami; eviduje subjekty (státní i evropské instituce, nadace, grantové agentury) poskytující finanční prostředky, a to jak pracovištím, tak jednotlivcům studentům s se speciálními potřebami, spolupracuje na uvedené problematice s vedením IPC UK; koordinuje celouniverzitní projekty zaměřené na oblast podpory studentů se speciálními potřebami; spolupracuje s obdobnými pracovišti na jiných vysokých školách a se zájmovými organizacemi lidí s postižením; sleduje nové podněty, nové metody, nová zařízení aj., informuje o nich, event. iniciuje jejich zavádění na UK. 14

17 Ü Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách Na jednotlivých fakultách jsou k dispozici studentům se speciálními potřebami kontaktní osoby, které jsou při své činnosti ve spolupráci s ostatními subjekty systému podpory. Kontaktní osoby zejména projednávají přípravy na modifikované přijímací řízení pro uchazeče, spolupracují s vyučujícími na individuálních studijních plánech, zajišťují tlumočníky do/z českého znakového jazyka, spolupracují se speciálními pracovišti a ústavy na převedení studijních materiálů do formy použitelné pro studenty se specifickými potřebami atd. Katolická teologická fakulta doc. PhDr. MIREIA RYŠKOVÁ, Th.D. Katedra biblických věd tel.: Evangelická teologická fakulta ThDr. LADISLAV BENEŠ Katedra praktické teologie tel.: Husitská teologická fakulta Právnická fakulta prof. PhDr. BEÁTA KRAHULCOVÁ, CSc. Katedra psychosociálních věd tel.: JUDr. KRISTINA KOLDINSKÁ, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení tel.:

18 KONTAKTNÍ OSOBY PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI 1. lékařská fakulta doc. MUDr. OLGA ŠVESTKOVÁ, Ph.D. Klinika rehabilitačního lékařství tel.: lékařská fakulta doc. PaedDr. PAVEL KOLÁŘ, Ph.D. přednosta Kliniky rehabilitace tel.: lékařská fakulta doc. MUDr. DANIELA JANOVSKÁ, CSc. proděkanka pro magisterský studijní program tel.: Lékařská fakulta Plzeň Lékařská fakulta HK Farmaceutická fakulta Filozofická fakulta doc. MUDr. JITKA KOČOVÁ, CSc. vedoucí Ústavu histologie a embryologie tel.: PhDr. MARIANA BAŽANTOVÁ Oddělení společenských věd tel.: prof. RNDr. KAREL WAISSER, DrSc. Katedra anorganické a organické chemie tel.: doc. PhDr. ILONA GILLERNOVÁ, CSc. Proděkanka pro přijímací řízení a další vzdělávání tel.:

19 KONTAKTNÍ OSOBY PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Přírodovědecká fakulta RNDr. KATEŘINA BLAŽOVÁ Středisko biologického vzdělávání tel.: Matematicko-fyzikální fakulta Mgr. LUKÁŠ KRUMP, Ph.D. Matematický ústav UK tel.: Pedagogická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií PhDr. PaedDr. ANNA KUCHARSKÁ, Ph.D. proděkanka pro studijní záležitosti tel.: ALENA STARÁ vedoucí studijního oddělení FSV UK tel.: PaedDr. JAN HRUŠA, CSc. vedoucí Katedry sportů v přírodě tel.: Mgr. ELIŠKA PINCOVÁ Kvalifikační modul tel.: Chtěli bychom upozornit na možnost změn v průběhu akademického roku. V případě, že uvedená kontaktní osoba není k zastižení, doporučujeme kontaktovat studijní oddělení příslušné fakulty nebo Kancelář pro studenty se speciálními potřebami. Aktuální informace jsou rovněž uveřejněny na 17

20 Ü Studijní oddělení Odbor pro studium a záležitosti studentů Rektorát Univerzity Karlovy v Praze Ovocný trh 3 5, Praha 1 Staré Město tel.: vedoucí: PhDr. VLADISLAVA KŮŽELOVÁ Ü Úřední hodiny: středa Ü Oddělení: Oddělení rozhodnutí tel.: Oddělení poplatků a cen udělovaných studentům tel.: Oddělení sociálních záležitostí tel.: Oddělení dokladů a matrik tel.: Oddělení akreditací tel.: Oddělení informační a technické podpory tel.: Oddělení doktorského studia tel.: Oddělení celoživotního vzdělávání tel.: Katolická teologická fakulta Thákurova 3, Praha 6 Dejvice tel.: fax: vedoucí: Mgr. MARIE CHALUPECKÁ

21 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Ü Úřední hodiny: Út St Čt So (pouze ve dnech výuky KS) Evangelická teologická fakulta Černá 9, P.O. Box 529, Praha 1 Nové Město tel.: fax: vedoucí: Mgr. KAREL PLECHL Ü Úřední hodiny: Po (2. poschodí, č. dv. 228) St Husitská teologická fakulta Pacovská 350/4, P.O. Box 56, Praha 4 Krč tel.: fax: vedoucí: Mgr. JITKA CHALOUPKOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út St Čt, Pá Právnická fakulta nám. Curieových 7, Praha 1 Staré Město tel.: fax:

22 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ vedoucí: JUDr. TOMÁŠ HORÁČEK, Ph.D. expand=1 Ü Úřední hodiny: Po Út St Čt lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Nové Město tel.: fax: vedoucí: VLADĚNA TOPIČOVÁ Ü Úřední hodiny: Po, St Út, Čt lékařská fakulta V úvalu 84, Praha 5 Motol tel.: fax: vedoucí: MARIE HAVLOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út Čt Pá

23 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10 Vinohrady tel.: fax: vedoucí: Bc. ALENA VLASÁKOVÁ, DiS. Ü Úřední hodiny: Po, Čt, Pá Út St STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, Plzeň tel.: fax: vedoucí: Mgr. MARTINA BURIÁNKOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út, Čt Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové tel.: fax: vedoucí: Ing. EVA FAISTOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Čt Pá

24 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Heyrovského 1203, Hradec Králové tel.: fax: vedoucí: VLASTA SHEJBALOVÁ Stranky/default.aspx Ü Úřední hodiny: Po Út St Čt Filozofická fakulta nám. Jana Palacha 2, Praha 1 Staré Město tel.: fax: vedoucí: DANA BUDKOVÁ Ü Úřední hodiny: Út, Pá St Čt Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Nové Město (studijní odd. sídlí Na Slupi 16, Praha 2, v areálu Botanické zahrady UK) tel.: fax: vedoucí: RNDr. VERONIKA BARTŮŇKOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út Pá

25 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Matematicko-fyzikální fakulta Ke Karlovu 3, Praha 2 Nové Město tel.: fax: vedoucí: JUDr. DANA MACHAROVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út Čt Pá Pedagogická fakulta M. D. Rettigové 4, Praha 1 Nové Město tel.: fax: vedoucí: Bc. HELENA HOUŠKOVÁ, DiS. Ü Úřední hodiny: Po Út Čt Fakulta sociálních věd Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 Staré Město tel.: fax: vedoucí: ALENA STARÁ Ü Úřední hodiny: Po Út, Pá St

26 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Fakulta tělesné výchovy a sportu José Martího 31, Praha 6 Vokovice tel.: fax: vedoucí: Mgr. MARKÉTA ZEITHAMMEROVÁ Ü Úřední hodiny: Út, Čt, Pá St Fakulta humanitních studií U Kříže 4 10, Praha 5 Jinonice tel.: fax: vedoucí: Mgr. JITKA ŠTĚPÁNKOVÁ Ü Úřední hodiny: Po, St Út, Čt

27 Ü Univerzitní pracoviště poskytující podporu studentům se speciálními potřebami LABORATOŘ CAROLINA Centrum podpory studia zrakově postižených studentů na UK při Kabinetu software a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty UK Malostranské nám. 25, Praha 1 Malá Strana tel vedoucí: RNDr. RUDOLF KRYL Ü Umístění Centra Laboratoř Carolina se nachází v prvním patře Matematicko-fyzikální fakulty UK. Od zastávky ze směru Malostranská se dejte kolmo podél domů okolo parkoviště a u průjezdu napravo. Vchod je těsně před stánkem s občerstvením a je nad ním umístěn zvukový orientační maják. Projdete hlavním vchodem a za ním lítacími dveřmi. Po pravé straně je schodiště a výtah. V prvním patře zahněte doprava a na konci chodby doleva. Laboratoř (počítačová studovna) Carolina jsou poslední dveře vpravo. Číslo dveří 126. Před vchodem je nalevo nástěnka, kde jsou uvedeny otevírací hodiny a případně tu mohou být uveřejněny další důležité informace (např. mimořádné omezení přístupu do studovny). Pro nevidomé dává Laboratoř upozornění v braillově písmu na dveře. Tyto informace jsou zveřejňovány i na webových stránkách Ü O Centru Služby Centra jsou poskytovány zrakově postiženým studentům Univerzity Karlovy a ve volné kapacitě i ostatním zrakově postiženým. Ü Laboratoř Carolina Vybavení laboratoře mohou využívat studenti se zdravotním postižením, kteří se již naučili ovládat techniku, která je v laboratoři instalována a byl 25

28 PRACOVIŠTĚ POSKYTUJÍCÍ PODPORU STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI jim vydán uživatelský průkaz. Žádné předběžné počítačové znalosti se nepředpokládají. Podmínkou je pouze znalost psaní na klávesnici (psacím stroji) a případně znalost braillova písma (zájemci o práci s braillským řádkem). Ü Kurzy a konzultace Potřebné znalosti mohou klienti získat buď v konzultacích nebo v individuálních kurzech pod vedením lektorů. Kurzy mohou připravit klienty pro samostatnou práci se speciálními softwary, jsme však schopni připravit kurzy i na jiná relevantní témata. Lektory jsou většinou studenti MFF nebo pracovníci Centra. Uchazeči o kurzy se mohou hlásit kdykoli během roku. Kurzy jsou individuální, a tak záleží pouze na domluvě lektora a uchazeče, kdy a v jaké frekvenci se kurzy budou konat. Stačí, když uchazeč zavolá na výše uvedený telefon, případně pošle s požadavky na kurz, svými časovými možnostmi a kontaktem na sebe. Kromě počítačových kurzů se na Centrum mohou obracet zrakově postižení s libovolnými dotazy, problémy a žádostmi o pomoc. Vzhledem k vybavení a získaným zkušenostem jsme schopni pomoci při výběru speciálních softwarů a počítačových sestav či s dalšími softwarovými kompenzačními pomůckami (např. ozvučenými mobily). Ü Digitalizace učebních textů Centrum poskytuje studentům UK digitalizaci běžně tištěných knih, skript a černotiskových textů pro studijní účely. Ve volné kapacitě poskytuje tyto služby i studentům ostatních VŠ resp. SŠ. Podmínkou pro získání digitalizovaných textů je průkazka ZTP/P a podpis prohlášení o dodržování autorských práv. Digitalizované knihy jsou zpravidla zájemcům zaslány em nebo je mohou získat přímo v Laboratoři Carolina. Digitalizace je postupně prováděna podle nové metodiky vypracované VŠ centrem Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně. Nová metodika více respektuje orientaci v textu (generovaný obsah, označování nadpisů, popis grafiky, uzpůsobování tabulek). Proto je potřeba se domluvit se studentem, jaké použití textu předpokládá. Kromě skenování je snaha získávat texty přímo od nakladatelů. Ty však musíme ještě zpracovat podobným způsobem jako u textů skenovaných. V poslední době se našemu pracovišti stále více daří získávat texty knih přímo od nakladatelů za jimi určených podmínek, případně s nimi uzavírá dohody o poskytování knih. Vzhledem k velkému zájmu z řad studentů se zatím jedná především o právnickou literaturu. 26

29 PRACOVIŠTĚ POSKYTUJÍCÍ PODPORU STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Seznam hotových knih nebo dostupných publikací v Centru najdete v nové uspořádanější podobě (například možnost volby tématického třídění) na webové stránce Ü Organizace zkoušek zrakově postižených Laboratoř může zajistit pro libovolné pracoviště UK konání zkoušek a testů zrakově handicapovaných studentů s využitím všech dostupných speciálních kompenzačních programů. Obsahovou stránku testu musí zajistit pořádající pracoviště, technickou stránku věci i případný zácvik studentů pro práci s kompenzačními programy zajistí pracovníci laboratoře Carolina. Požadavky na zkoušky je potřeba podat s dostatečným předstihem. Ü Vybavení Centra Laboratoř Carolina je v současné době vybavena sedmi počítači s velkými monitory a speciálními softwary. Pro slabozraké uživatele jsou k dispozici programy pro zvětšování ZoomText 9.18 CZ s hlasovou podporou a s možností zobrazení na dvou displejích, Magic 8 CZ s hlasovou podporou a Supernova 9, který je vhodný i pro práci nevidomého. Uživatelé mohou pracovat se softwarem Jaws (verze 7, 8 a 9 s českou nápovědou) a WindowEyes 5.5 Profi. K dispozici jsou české hlasové syntézy WintalkerVoice, Hlas a Zuzana RealSpeak. Tyto asistivní technologie umožňují nevidomým uživatelům pracovat v prostředí Windows, některé i s braillskými zobrazovači. Máme tři zařízení tohoto typu Power Braille a dva braillské řádky značky Navigator. V laboratoři je výkonná oboustranná braillská tiskárna Everest s prostředím WinBraille. K dispozici je i černotisková tiskárna a dva skenery. Skenery jsou využívány v kurzech, nevidomými k samostatnému pořizování textů, ale zejména k digitalizaci textů pracovníky centra. Počítač se skenerem je vybaven programem pro rozlišování textů (OCR) Fine Reader 7 a 9 na dvou PC, který je možné využívat se speciálními softwary Jaws, Magic nebo ZoomText 9.1. Ü Předpokládaná otevírací doba (během akademického roku): pondělí čtvrtek pátek (Vzhledem k možnému většímu počtu zájemců doporučujeme nejdříve se telefonicky dohodnout.) 27

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY METODICKÁ INSTRUKCE K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Budějovice 2013 Tato metodická příručka vznikla

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Educational opportunities of adult deaf

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Dodatek Sborníku konference ISSS 2003. Obsah

Dodatek Sborníku konference ISSS 2003. Obsah Dodatek Sborníku konference ISSS 2003 (plné znění vybraných příspěvků a příspěvky došlé po uzávěrce) Obsah Poštovní služby elektronického věku... 2 Ing. Antonín Ambrož, Česká pošta, s. p., RNDr. Vlasta

Více

Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji

Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Brno 2011 2 Vážení přátelé, dostává se

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více