PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI. Univerzita Karlova v Praze. na Univerzitě Karlově v Praze. akademický rok. informace"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze informace PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI na Univerzitě Karlově v Praze akademický rok 2010/2011

2 Revoluèní Karolinum cný o Ov á zn V PRAZE Námìstí republiky Celetná Melan tric NOVÌ u há Staromìstské námìstí le Že ho á sk tíø Ry va POINT ská Paøíž CHARLES UNIVERSITY Dlo Na trh p íko Pø ì UDÌLEJTE SI RADOST ORIGINÁLNÍMI SUVENÝRY! Celetná 14 Praha 1 PONDÌLÍ - ÈTVRTEK: 10:00-18:00 PÁTEK: 10:00-16:00 SOBOTA - NEDÌLE: 11:00-17:00 TRIÈKA MIKINY ÈEPICE SKLENIÈKY PROPISKY SADY POHLEDNIC MAPY PUBLIKACE A MNOHEM VÍCE! S LOGEM UNIVERZITY KARLOVY

3 U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e

4

5 informace PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI na Univerzitě Karlově v Praze akademický rok 2010/2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2010

6 Univerzita Karlova v Praze Informačně-poradenské centrum RUK, 2010

7 Ü Obsah Ü Úvod Ü Podpora poskytovaná studentům se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze Ü Kancelář pro studenty se speciálními potřebami Ü Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami Ü Studijní oddělení Ü Univerzitní pracoviště poskytující podporu studentům se speciálními potřebami 25 Laboratoř Carolina Centrum podpory studia zrakově postižených studentů UK při Kabinetu software a výuky informatiky MFF UK Mediatéka Jazykového centra FF UK Elektronická knihovna Katedry české literatury a literární vědy FF UK Ústřední knihovna PedF UK Knihovna KTF UK Knihovna ETF UK Knihovna PF UK Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK (pracoviště zajišťující výuku studijního oboru Čeština v komunikaci neslyšících) Ústav jazykové a odborné přípravy Jazykový kurz pro zdravotně postižené.. 37 Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK Ü Informačně-poradenské centrum UK Informační služby Poradenské služby Ü Poradenské služby jednotlivých fakult Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a spec. etiky HTF UK.. 43 Psychologická a psychoterapeutická poradna při Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK Studentská poradna při Ústavu zdraví dětí a mládeže 3. LF UK Středisko služeb pro studenty na LF UK v Plzni Pedagogicko-psychologická poradna při Katedře sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Psychologická poradna pro vysokoškoláky při Katedře psychologie FF UK Poradna pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami při Katedře speciální pedagogiky PedF UK Akademická psychologická poradna při Katedře pedagogické a školní psychologie PedF UK

8 OBSAH Rehabilitační poradna při Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK Adiktologická ambulance Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK Praha Studentský farář ETF UK Ü Ostatní zdroje podpory a pomoci Studenti s pohybovým postižením Studenti se zrakovým postižením Studenti se sluchovým postižením Studenti s psychologickými a psychiatrickými poruchami Všechny typy postižení Nadace Linka důvěry Ü Asistence při studiu na UK Ü Přístupnost budov Univerzity Karlovy Areál Karolinum Areál Jinonice Katolická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Husitská teologická fakulta Právnická fakulta lékařská fakulta lékařská fakulta Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Matematicko-fyzikální fakulta Pedagogická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií Ü Možnosti studia v zahraničí Typy studijních pobytů Finanční podpora studia v zahraničí Ü Možnosti ubytování a stravování Koleje Univerzity Karlovy v Praze Menzy Univerzity Karlovy v Praze Ü Sociálně právní aspekty Zdravotní pojištění studentů Sociální nemocenské pojištění Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Dávky sociální péče Informační zdroje Stipendia Univerzity Karlovy Ü Užitečné odkazy

9 Ü Úvod Do rukou se Vám dostává již dvanácté vydání publikace Informace pro studenty se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze, kterou ve spolupráci s ostatními specializovanými pracovišti UK připravuje Kancelář pro studenty se speciálními potřebami RUK. Publikace obsahuje ucelené informace o systému podpory pro studenty se speciálními potřebami na UK. Poukazuje na zdroje, které pomáhají studentům zorientovat se v univerzitním prostředí a představuje jednotlivá pracoviště, která se specializují na podporu studentů s různými druhy zdravotního postižení. Najdete zde i základní informace ohledně sociálně-právní problematiky studentů. Publikace je určena nejen stávajícím studentům, osobám s postižením, které o studiu na univerzitě uvažují, ale i ostatní laické a odborné veřejnosti, která se zajímá o problematiku vysokoškolského vzdělávání osob se zdravotním postižením. Doufáme, že publikace bude pro Vás užitečným zdrojem informací o podpoře studentů se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově a umožní Vám lepší orientaci v této problematice. Kancelář pro studenty se speciálními potřebami Univerzita Karlova v Praze 7

10 Ü Podpora poskytovaná studentům se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze Univerzita Karlova v Praze se významně opírá o suverenitu jednotlivých fakult, čemuž odpovídá systém a organizace podpory, která je studentům se speciálními potřebami poskytována. Toto uspořádání lze charakterizovat jako decentralizované, tzn. že podpora není poskytována centrálně na celouniverzitní úrovni, ale je zajišťována ve vzájemné součinnosti více subjekty zároveň. Základními subjekty této podpory jsou především kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na příslušných fakultách, Kancelář pro studenty se speciálními potřebami působící na celouniverzitní úrovni, specializovaná pracoviště a poradny zaměřující se na jednotlivé cílové skupiny studentů, studijní oddělení příslušných fakult a v neposlední řadě individuální subjekty podpory v podobě konkrétních vyučujících a ostatních pracovníků Univerzity Karlovy v Praze. Grafické znázornění systému podpory Þ Kancelář pro studenty se speciálními potřebami specializovaná pracoviště UK poradny UK student se speciálními potřebami studijní oddělení fakult UK vyučující ostatní subjekty podpory kontaktní osoby 8

11 PODPORA POSKYTOVANÁ STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK Počty studentů se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách UK v akademickém roce 2009/10 (stav k ). FAKULTA s pohybové postižení se zrakové postižení se sluchové postižení ostatní CELKEM KTF ETF HTF PF LF LF LF LF Pl LF HK FaF FF PřF MFF PedF FSV FTVS FHS CELKEM Kolonka ostatní zahrnuje: SPU, kombinované postižení, poruchy řeči atd. Û Popis grafického znázornění Schéma znázorňuje hlavní subjekty podpory poskytované studentům se speciálními potřebami na UK. Student se speciálními potřebami může požádat o podporu při studiu více způsoby. Buď přímo na své fakultě uvědomí o své záležitosti příslušnou kontaktní osobu a ta mu předá kontakty na kompetentní pracoviště, nebo kontaktuje Kancelář pro studenty se speciálními potřebami a ta mu poskytne příslušné informace. Pokud student disponuje informacemi o nabízené podpoře na UK, může oprávněná pracoviště kontaktovat sám. 9

12 PODPORA POSKYTOVANÁ STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK Univerzita Karlova v Praze poskytuje svým studentům podporu při studiu těmito základními mechanismy: poskytování kvalitních informací studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami, s čímž souvisejí činnosti podporující kvalitní komunikaci pracovníků Univerzity angažovaných v této oblasti, jakož i činnosti vedoucí ke zvyšování informovanosti pedagogů v této problematice; uplatňování mechanismů podpory poskytované studentům se speciálními potřebami v průběhu studia včetně vytváření speciálních studijních podmínek dle typu a stupně postižení; bezbariérové přístupy do objektů Univerzity a zajištění přístupnosti vnitřního vybavení kolejí a menz (ve smyslu vyhl. č. 369/2001 Sb.) 1 ; poskytování asistence při studiu na Univerzitě s cílem kompenzovat znevýhodnění studenta při plnění studijních povinností a činnostech s nimi souvisejících; technická vybavení univerzitních pracovišť sloužící pro potřeby všech uchazečů o studium a studentů se speciálními potřebami; zvyšování povědomí akademické obce v oblasti studentů a uchazečů se speciálními potřebami za účelem řádného přístupu k této skupině studentů a jejich specifickým potřebám výuky na různých fakultách a oborech; poskytování ostatních forem podpory spadajících do kompetence každé z fakult; monitoring oblasti podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami a činností s nimi souvisejících. Charakteristickým rysem úsilí v této oblasti je snaha o individuální přístup ke každému studentovi a jeho speciálním potřebám, snaha nabídnout těmto studentům možnost volby a nechávat především na nich, pro jaký druh podpory se rozhodnou tak, aby mohli především sami ovlivnit svoji přirozenou integraci do studentského i studijního života na UK. Studentem či uchazečem o studium se speciálními potřebami rozumíme takového studenta či uchazeče o studium, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor Univerzity za účelem úspěšného průběhu studia. 1 Dle Dlouhodobého záměru UK v Praze 10

13 PODPORA POSKYTOVANÁ STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK V praxi rozeznáváme tyto skupiny studentů se speciálními potřebami: osoby s pohybovým postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se specifickými poruchami učení, osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami, osoby s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením a osoby s kombinovaným postižením. Všechny výše uvedené skupiny studentů se speciálními potřebami jsou nuceny se během svého studia vyrovnávat s překonáváním nejrůznějších bariér od přístupnosti budov a učeben, studijních materiálů, přes problémy s dopravou, omezenými možnostmi ubytování a stravování až po bariéry lidské. Cílem činnosti Univerzity je vytvářet takové akademické prostředí, které umožní všem studentům a uchazečům o studium, bez ohledu na povahu a stupeň jejich postižení, rovný přístup ke vzdělání, rozvoji jejich osobnosti, talentu, tvůrčích, intelektuálních i tělesných schopností v rozsahu jejich plného potenciálu. Z povahy tohoto cíle vyplývá, že oblast podpory poskytovaná studentům se speciálními potřebami je permanentní a kontinuální proces, v němž je třeba ve všech výše uvedených segmentech dále pokračovat. Ü Dokument Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami je dokument, který vyšel v platnost jako opatření rektora po letech usilovné práce mnoha subjektů. Jeho posláním je v souladu s platnými právními předpisy deklarovat a definovat práva studentů se speciálními potřebami, kteří se připravují na budoucí povolání studiem na Univerzitě Karlově v Praze a zajistit tak plnohodnotnou účast studentů s postižením ve všech oblastech akademického života. Jeho dalším, neméně významným cílem, je zlepšit informovanost studentů a uchazečů o studium se speciálními potřebami a výrazně zkvalitnit komunikaci všech pracovníků UK, kteří se touto problematikou studentů zabývají, jakož i informovanost pedagogů o této problematice. 11

14 PODPORA POSKYTOVANÁ STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK Dokument se stal metodickým materiálem a rovněž i nástrojem kontinuálního zkvalitňování a hodnocení úrovně poskytovaných služeb. Principy v něm obsažené a standardizované ostatními evropskými univerzitami tak umožňují srovnatelné podmínky studia pro studenty se speciálními potřebami. 12

15 Ü Kancelář pro studenty se speciálními potřebami Celetná 13, Praha 1 přízemí (bezbariérový přístup) tel.: , kontaktní osoby: PhDr. KATEŘINA ŠÁMALOVÁ ALICE RYTYCHOVÁ, DiS. Kancelář pro studenty se speciálními potřebami je integrální součástí Informačně-poradenského centra UK a její činnost je v kompetenci prorektorky pro celoživotní vzdělávání a rovné příležitosti. Kancelář působí na celouniverzitní úrovni a zajišťuje koordinační, konzultační, informační, evidenční, koncepční a metodickou pomoc a podporu pro studenty se speciálními potřebami a spolupracuje s jednotlivými pracovišti z oblasti těchto studentů. Kancelář zejména: zajišťuje informovanost o podmínkách studia na UK uchazečům se speciálními potřebami; věnuje zvláštní pozornost studentům se speciálními potřebami prvních ročníků; studentům se speciálními potřebami poskytuje poradenské služby, aktivně se zasazuje o řešení jejich individuálních studijních záležitostí a získává od nich zpětnou vazbu na služby Univerzity; koordinuje služby a další pomoc studentům se speciálními potřebami na univerzitě (např. asistenci při studiu); zajišťuje informovanost o službách UK pro studenty se speciálními potřebami, doplňuje a aktualizuje speciální webovou stránku, aktualizuje a každoročně vydává informační brožuru a zajišťuje její cílenou distribuci; 13

16 KANCELÁŘ PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI za účelem řádného plnění studijních povinností studentů se speciálními potřebami spolupracuje s kontaktními osobami na jednotlivých fakultách, s pracovníky studijních oddělení, s dalšími pracovišti na UK a zároveň i s ostatními odděleními IPC; vyjadřuje se ke stavebním úpravám kolejí i menz a vybavování pokojů pro studenty se speciálními potřebami; eviduje subjekty (státní i evropské instituce, nadace, grantové agentury) poskytující finanční prostředky, a to jak pracovištím, tak jednotlivcům studentům s se speciálními potřebami, spolupracuje na uvedené problematice s vedením IPC UK; koordinuje celouniverzitní projekty zaměřené na oblast podpory studentů se speciálními potřebami; spolupracuje s obdobnými pracovišti na jiných vysokých školách a se zájmovými organizacemi lidí s postižením; sleduje nové podněty, nové metody, nová zařízení aj., informuje o nich, event. iniciuje jejich zavádění na UK. 14

17 Ü Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách Na jednotlivých fakultách jsou k dispozici studentům se speciálními potřebami kontaktní osoby, které jsou při své činnosti ve spolupráci s ostatními subjekty systému podpory. Kontaktní osoby zejména projednávají přípravy na modifikované přijímací řízení pro uchazeče, spolupracují s vyučujícími na individuálních studijních plánech, zajišťují tlumočníky do/z českého znakového jazyka, spolupracují se speciálními pracovišti a ústavy na převedení studijních materiálů do formy použitelné pro studenty se specifickými potřebami atd. Katolická teologická fakulta doc. PhDr. MIREIA RYŠKOVÁ, Th.D. Katedra biblických věd tel.: Evangelická teologická fakulta ThDr. LADISLAV BENEŠ Katedra praktické teologie tel.: Husitská teologická fakulta Právnická fakulta prof. PhDr. BEÁTA KRAHULCOVÁ, CSc. Katedra psychosociálních věd tel.: JUDr. KRISTINA KOLDINSKÁ, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení tel.:

18 KONTAKTNÍ OSOBY PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI 1. lékařská fakulta doc. MUDr. OLGA ŠVESTKOVÁ, Ph.D. Klinika rehabilitačního lékařství tel.: lékařská fakulta doc. PaedDr. PAVEL KOLÁŘ, Ph.D. přednosta Kliniky rehabilitace tel.: lékařská fakulta doc. MUDr. DANIELA JANOVSKÁ, CSc. proděkanka pro magisterský studijní program tel.: Lékařská fakulta Plzeň Lékařská fakulta HK Farmaceutická fakulta Filozofická fakulta doc. MUDr. JITKA KOČOVÁ, CSc. vedoucí Ústavu histologie a embryologie tel.: PhDr. MARIANA BAŽANTOVÁ Oddělení společenských věd tel.: prof. RNDr. KAREL WAISSER, DrSc. Katedra anorganické a organické chemie tel.: doc. PhDr. ILONA GILLERNOVÁ, CSc. Proděkanka pro přijímací řízení a další vzdělávání tel.:

19 KONTAKTNÍ OSOBY PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Přírodovědecká fakulta RNDr. KATEŘINA BLAŽOVÁ Středisko biologického vzdělávání tel.: Matematicko-fyzikální fakulta Mgr. LUKÁŠ KRUMP, Ph.D. Matematický ústav UK tel.: Pedagogická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií PhDr. PaedDr. ANNA KUCHARSKÁ, Ph.D. proděkanka pro studijní záležitosti tel.: ALENA STARÁ vedoucí studijního oddělení FSV UK tel.: PaedDr. JAN HRUŠA, CSc. vedoucí Katedry sportů v přírodě tel.: Mgr. ELIŠKA PINCOVÁ Kvalifikační modul tel.: Chtěli bychom upozornit na možnost změn v průběhu akademického roku. V případě, že uvedená kontaktní osoba není k zastižení, doporučujeme kontaktovat studijní oddělení příslušné fakulty nebo Kancelář pro studenty se speciálními potřebami. Aktuální informace jsou rovněž uveřejněny na 17

20 Ü Studijní oddělení Odbor pro studium a záležitosti studentů Rektorát Univerzity Karlovy v Praze Ovocný trh 3 5, Praha 1 Staré Město tel.: vedoucí: PhDr. VLADISLAVA KŮŽELOVÁ Ü Úřední hodiny: středa Ü Oddělení: Oddělení rozhodnutí tel.: Oddělení poplatků a cen udělovaných studentům tel.: Oddělení sociálních záležitostí tel.: Oddělení dokladů a matrik tel.: Oddělení akreditací tel.: Oddělení informační a technické podpory tel.: Oddělení doktorského studia tel.: Oddělení celoživotního vzdělávání tel.: Katolická teologická fakulta Thákurova 3, Praha 6 Dejvice tel.: fax: vedoucí: Mgr. MARIE CHALUPECKÁ

21 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Ü Úřední hodiny: Út St Čt So (pouze ve dnech výuky KS) Evangelická teologická fakulta Černá 9, P.O. Box 529, Praha 1 Nové Město tel.: fax: vedoucí: Mgr. KAREL PLECHL Ü Úřední hodiny: Po (2. poschodí, č. dv. 228) St Husitská teologická fakulta Pacovská 350/4, P.O. Box 56, Praha 4 Krč tel.: fax: vedoucí: Mgr. JITKA CHALOUPKOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út St Čt, Pá Právnická fakulta nám. Curieových 7, Praha 1 Staré Město tel.: fax:

22 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ vedoucí: JUDr. TOMÁŠ HORÁČEK, Ph.D. expand=1 Ü Úřední hodiny: Po Út St Čt lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Nové Město tel.: fax: vedoucí: VLADĚNA TOPIČOVÁ Ü Úřední hodiny: Po, St Út, Čt lékařská fakulta V úvalu 84, Praha 5 Motol tel.: fax: vedoucí: MARIE HAVLOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út Čt Pá

23 3. lékařská fakulta Ruská 87, Praha 10 Vinohrady tel.: fax: vedoucí: Bc. ALENA VLASÁKOVÁ, DiS. Ü Úřední hodiny: Po, Čt, Pá Út St STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, Plzeň tel.: fax: vedoucí: Mgr. MARTINA BURIÁNKOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út, Čt Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, Hradec Králové tel.: fax: vedoucí: Ing. EVA FAISTOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Čt Pá

24 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Heyrovského 1203, Hradec Králové tel.: fax: vedoucí: VLASTA SHEJBALOVÁ Stranky/default.aspx Ü Úřední hodiny: Po Út St Čt Filozofická fakulta nám. Jana Palacha 2, Praha 1 Staré Město tel.: fax: vedoucí: DANA BUDKOVÁ Ü Úřední hodiny: Út, Pá St Čt Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Nové Město (studijní odd. sídlí Na Slupi 16, Praha 2, v areálu Botanické zahrady UK) tel.: fax: vedoucí: RNDr. VERONIKA BARTŮŇKOVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út Pá

25 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Matematicko-fyzikální fakulta Ke Karlovu 3, Praha 2 Nové Město tel.: fax: vedoucí: JUDr. DANA MACHAROVÁ Ü Úřední hodiny: Po Út Čt Pá Pedagogická fakulta M. D. Rettigové 4, Praha 1 Nové Město tel.: fax: vedoucí: Bc. HELENA HOUŠKOVÁ, DiS. Ü Úřední hodiny: Po Út Čt Fakulta sociálních věd Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 Staré Město tel.: fax: vedoucí: ALENA STARÁ Ü Úřední hodiny: Po Út, Pá St

26 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Fakulta tělesné výchovy a sportu José Martího 31, Praha 6 Vokovice tel.: fax: vedoucí: Mgr. MARKÉTA ZEITHAMMEROVÁ Ü Úřední hodiny: Út, Čt, Pá St Fakulta humanitních studií U Kříže 4 10, Praha 5 Jinonice tel.: fax: vedoucí: Mgr. JITKA ŠTĚPÁNKOVÁ Ü Úřední hodiny: Po, St Út, Čt

27 Ü Univerzitní pracoviště poskytující podporu studentům se speciálními potřebami LABORATOŘ CAROLINA Centrum podpory studia zrakově postižených studentů na UK při Kabinetu software a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty UK Malostranské nám. 25, Praha 1 Malá Strana tel vedoucí: RNDr. RUDOLF KRYL Ü Umístění Centra Laboratoř Carolina se nachází v prvním patře Matematicko-fyzikální fakulty UK. Od zastávky ze směru Malostranská se dejte kolmo podél domů okolo parkoviště a u průjezdu napravo. Vchod je těsně před stánkem s občerstvením a je nad ním umístěn zvukový orientační maják. Projdete hlavním vchodem a za ním lítacími dveřmi. Po pravé straně je schodiště a výtah. V prvním patře zahněte doprava a na konci chodby doleva. Laboratoř (počítačová studovna) Carolina jsou poslední dveře vpravo. Číslo dveří 126. Před vchodem je nalevo nástěnka, kde jsou uvedeny otevírací hodiny a případně tu mohou být uveřejněny další důležité informace (např. mimořádné omezení přístupu do studovny). Pro nevidomé dává Laboratoř upozornění v braillově písmu na dveře. Tyto informace jsou zveřejňovány i na webových stránkách Ü O Centru Služby Centra jsou poskytovány zrakově postiženým studentům Univerzity Karlovy a ve volné kapacitě i ostatním zrakově postiženým. Ü Laboratoř Carolina Vybavení laboratoře mohou využívat studenti se zdravotním postižením, kteří se již naučili ovládat techniku, která je v laboratoři instalována a byl 25

28 PRACOVIŠTĚ POSKYTUJÍCÍ PODPORU STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI jim vydán uživatelský průkaz. Žádné předběžné počítačové znalosti se nepředpokládají. Podmínkou je pouze znalost psaní na klávesnici (psacím stroji) a případně znalost braillova písma (zájemci o práci s braillským řádkem). Ü Kurzy a konzultace Potřebné znalosti mohou klienti získat buď v konzultacích nebo v individuálních kurzech pod vedením lektorů. Kurzy mohou připravit klienty pro samostatnou práci se speciálními softwary, jsme však schopni připravit kurzy i na jiná relevantní témata. Lektory jsou většinou studenti MFF nebo pracovníci Centra. Uchazeči o kurzy se mohou hlásit kdykoli během roku. Kurzy jsou individuální, a tak záleží pouze na domluvě lektora a uchazeče, kdy a v jaké frekvenci se kurzy budou konat. Stačí, když uchazeč zavolá na výše uvedený telefon, případně pošle s požadavky na kurz, svými časovými možnostmi a kontaktem na sebe. Kromě počítačových kurzů se na Centrum mohou obracet zrakově postižení s libovolnými dotazy, problémy a žádostmi o pomoc. Vzhledem k vybavení a získaným zkušenostem jsme schopni pomoci při výběru speciálních softwarů a počítačových sestav či s dalšími softwarovými kompenzačními pomůckami (např. ozvučenými mobily). Ü Digitalizace učebních textů Centrum poskytuje studentům UK digitalizaci běžně tištěných knih, skript a černotiskových textů pro studijní účely. Ve volné kapacitě poskytuje tyto služby i studentům ostatních VŠ resp. SŠ. Podmínkou pro získání digitalizovaných textů je průkazka ZTP/P a podpis prohlášení o dodržování autorských práv. Digitalizované knihy jsou zpravidla zájemcům zaslány em nebo je mohou získat přímo v Laboratoři Carolina. Digitalizace je postupně prováděna podle nové metodiky vypracované VŠ centrem Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně. Nová metodika více respektuje orientaci v textu (generovaný obsah, označování nadpisů, popis grafiky, uzpůsobování tabulek). Proto je potřeba se domluvit se studentem, jaké použití textu předpokládá. Kromě skenování je snaha získávat texty přímo od nakladatelů. Ty však musíme ještě zpracovat podobným způsobem jako u textů skenovaných. V poslední době se našemu pracovišti stále více daří získávat texty knih přímo od nakladatelů za jimi určených podmínek, případně s nimi uzavírá dohody o poskytování knih. Vzhledem k velkému zájmu z řad studentů se zatím jedná především o právnickou literaturu. 26

29 PRACOVIŠTĚ POSKYTUJÍCÍ PODPORU STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Seznam hotových knih nebo dostupných publikací v Centru najdete v nové uspořádanější podobě (například možnost volby tématického třídění) na webové stránce Ü Organizace zkoušek zrakově postižených Laboratoř může zajistit pro libovolné pracoviště UK konání zkoušek a testů zrakově handicapovaných studentů s využitím všech dostupných speciálních kompenzačních programů. Obsahovou stránku testu musí zajistit pořádající pracoviště, technickou stránku věci i případný zácvik studentů pro práci s kompenzačními programy zajistí pracovníci laboratoře Carolina. Požadavky na zkoušky je potřeba podat s dostatečným předstihem. Ü Vybavení Centra Laboratoř Carolina je v současné době vybavena sedmi počítači s velkými monitory a speciálními softwary. Pro slabozraké uživatele jsou k dispozici programy pro zvětšování ZoomText 9.18 CZ s hlasovou podporou a s možností zobrazení na dvou displejích, Magic 8 CZ s hlasovou podporou a Supernova 9, který je vhodný i pro práci nevidomého. Uživatelé mohou pracovat se softwarem Jaws (verze 7, 8 a 9 s českou nápovědou) a WindowEyes 5.5 Profi. K dispozici jsou české hlasové syntézy WintalkerVoice, Hlas a Zuzana RealSpeak. Tyto asistivní technologie umožňují nevidomým uživatelům pracovat v prostředí Windows, některé i s braillskými zobrazovači. Máme tři zařízení tohoto typu Power Braille a dva braillské řádky značky Navigator. V laboratoři je výkonná oboustranná braillská tiskárna Everest s prostředím WinBraille. K dispozici je i černotisková tiskárna a dva skenery. Skenery jsou využívány v kurzech, nevidomými k samostatnému pořizování textů, ale zejména k digitalizaci textů pracovníky centra. Počítač se skenerem je vybaven programem pro rozlišování textů (OCR) Fine Reader 7 a 9 na dvou PC, který je možné využívat se speciálními softwary Jaws, Magic nebo ZoomText 9.1. Ü Předpokládaná otevírací doba (během akademického roku): pondělí čtvrtek pátek (Vzhledem k možnému většímu počtu zájemců doporučujeme nejdříve se telefonicky dohodnout.) 27

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze informace informace PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI na Univerzitě Karlově v Praze akademický rok 2009/2010 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2009 Univerzita Karlova v Praze Informačně-poradenské

Více

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0019 Číslo a název oblasti podpory:

Více

Informační a poradenské centrum ZČU

Informační a poradenské centrum ZČU Komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a kariérového poradenství Adresa: Univerzitní 20, 306 14 Plzeň UI 213 Telefon: 377 631 350-4 ipcentr@rek.zcu.cz www.zcu.cz/pracoviste/ipc/

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Podpora studentů se speciálními

Podpora studentů se speciálními Podpora studentů se speciálními potřebami při vysokoškolském studiu Inkluzivnívzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011 PedFUK v Praze, PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI

Více

BEZBARIÉROVÉ ČVUT. prezentují : Mgr. Barbora Čalkovská Ing. arch. Jana Zezulová PŘEKONEJME BARIÉRY 2013

BEZBARIÉROVÉ ČVUT. prezentují : Mgr. Barbora Čalkovská Ing. arch. Jana Zezulová PŘEKONEJME BARIÉRY 2013 BEZBARIÉROVÉ ČVUT prezentují : Mgr. Barbora Čalkovská Ing. arch. Jana Zezulová PŘEKONEJME BARIÉRY 2013 obsah 1. STŘEDISKO ELSA 2. PRAXE projekt BB ČVUT mapování příklad podpory studentů STŘEDISKO ELSA,

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Vydání: první 2010 Počet stran: 24. Náklad: 60 Tisk: Repronis, s.r.o. Ostrava

Vydání: první 2010 Počet stran: 24. Náklad: 60 Tisk: Repronis, s.r.o. Ostrava O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A V O S T R A VĚ METODIKA PODPORY A VYROVNÁVÁNÍ PODMÍNEK PŘI STUDIU STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Kolektiv autorů Centrum Pyramida

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická AKTUALITY Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? KONTAKTY AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Akademická obec, potenciální uchazeči

Akademická obec, potenciální uchazeči OR č. 20/2012 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 11. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE006500/2012 Počet stran:

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Pedagogická knihovna ZČU

Pedagogická knihovna ZČU Pedagogická knihovna ZČU www.knihovna.zcu zcu.cz cz Úvodní shromáždění studentů 1. ročníku 16. a 17. září 2013 Vaše univerzita Vaše knihovna Váš svět Univerzitní knihovna ZČU Knihovna Bory - Univerzitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Pilíře Vlastní zážitky k pochopení těch, kterým chceme připravit služby na míru Komunikace Sdílení

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PLZEŇ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ, FAKULTA EKONOMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu 6. Program

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Centrum pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. A NEJEN PRO NĚ. Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/29.005

Centrum pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. A NEJEN PRO NĚ. Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/29.005 Centrum pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. A NEJEN PRO NĚ Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/29.005 Slezská univerzita v Opavě Na Rybníčku 626/1 746 01 Opava www.slu.cz https://www.facebook.com/slu.cz

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.2.05/01.0016 Vzdělávání pedagogů pro integraci

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více