CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: Rozvíjení základních existenciálních zkušeností a otevírání se jejich křesťanské interpretaci Vnímání a otevírání se celistvé skutečnosti světa, který obklopuje člověka Vnímání a přijímání života v jeho plnosti i s jeho rozpory Porozumění křesťanskému obrazu Boha a Ježíše jako Krista Odpovědnému jednání ve společnosti na základě křesťanských mravních ideálů Budování pozitivních vztahů a postoje tolerance k lidem jiných náboženských vyznání a k rozvíjení ekumenických postojů Vnímání křesťanských svátků a slavností a pochopení jejich významu pro život člověka Ocenění přínosu křesťanství pro vývoj lidské společnosti a kulturu jak v národním, tak světovém měřítku 3. Obsahové vymezení Obor Římskokatolické náboženství je vymezen jako povinná součást školních vzdělávacích programů církevních základních škol a odpovídajících ročníků víceletých středních škol zřizovaných institucemi římskokatolické církve Respektuje svobodu jednotlivých žáků ve vztahu k náboženské víře a současně nabízí orientaci v základní nauce římskokatolického náboženství Vychází ze základních otázek člověka spojených s hledáním životního smyslu a ukazuje možnou cestu k jeho nalezení. Poukazuje na souvislost mezi tajemstvím transcendence a posledním cílem člověka Chce rozvíjet a podporovat v žácích základní předpoklady křesťanského životního postoje a jednání Nabízí pomoc pro orientaci v tomto světě, umožňuje přístup k biblickému poselství, k učení katolické církve, ostatních křesťanských církví a k jejich tradici a otevírá možnost života s církví 4. Časové vymezení Jedna vyučovací hodina týdně v prvním, druhém, třetím a čtvrtém ročníku 5. Organizační vymezení Výuka je realizována ve 45 minutových vyučovacích jednotkách Učivo náboženství je svázáno s poznatky v oblasti dějepisu, zeměpisu, českého jazyka a filozofie

2 Organizace maturitní zkoušky volitelného předmětu náboženství ústní zkouška z předmětu náboženství obhajoba samostatné písemné práce s odbornou problematiku před zkušební komisí. Pro výběr nepovinných zkoušek v rámci profilové maturitní zkoušky má student k dispozici nabídku MŠMT a ředitelství školy. 6. Výchovné a vzdělávací strategie a. Kompetence k učení Učitel vede žáky: k práci s informačními zdroji (s Písmem svatým, učebnicemi, vědeckou literaturou a periodiky, internetem) k vypracování referátů a k jejich prezentaci k účasti na soutěžích pořádaných katechetickým střediskem k hledání a třídění informací v procesu učení, k hledání souvislostí mezi získanými vědomostmi k používání odborné terminologie b. Kompetence k řešení problémů Učitel vede žáky: k chápání Bible jako svědectví lidí o zkušenostech osvobozujícího Božího jednání vůči člověku k základním znalostem katolické nauky, ke schopnosti popsat, v čem spočívá pohled na člověka a svět ve světle křesťanské víry k porovnávání vlastní zkušenosti a zkušenosti víry církve k využívání výpočetní techniky při řešení problémů k zhodnocení principů křesťanského jednání v duchu solidarity a lásky k řešení problémových úloh z praktického života k rozpoznávání negativních projevů různých náboženských sekt k diskusi, analýze, hodnocení a využívání získaných poznatků pro svůj život c. Kompetence komunikativní Učitel vede žáky: k dialogu o struktuře a podstatě křesťanských slavností a jejich významu pro křesťanskou spiritualitu a pro život společenství církve ke společnému řešení problémových úkolů k práci ve skupinách k využívání metody kritického a diferencovaného přístupu k vlastní osobě, k sebepřijetí k využívání zásad kritického myšlení k prezentování výsledků vlastní práce k pojmenovávání společenských a individuálních jevů k používání teologické a biblické terminologie k hodnocení a sebehodnocení

3 d. Kompetence sociální a personální Učitel vede žáky: k poznávání základních sociálních a historických souvislostí, které podmiňují hledání a nalézání životního smyslu k chápání role rodiny a jejího významu pro církev a společnost k aktivnímu zapojení do života společenství a společnosti k respektování pravidel křesťanské morálky k hodnocení a sebehodnocení e. Kompetence občanské Učitel vede žáky: k posouzení důležitých pozitivních a negativních událostí světového křesťanství, k zhodnocení jejich církevní interpretace a k utváření závěrů pro svůj kritický postoj a občanský život k zodpovědnosti za život ve všech jeho formách k zodpovědnému jednání, k respektování přesvědčení druhých lidí f. Kompetence pracovní Učitel vede žáky: k převzetí zodpovědnosti za splnění úkolů (pravidelná příprava, termíny, výstupy, forma, úroveň zpracování, prezentace) k samostatnosti v práci ke spolupráci ve skupině k osvojování základních pracovních dovedností a návyků k hodnocení a sebehodnocení Hodinová dotace předmětu v jednotlivých ročnících: Ročníky, ve kterých je předmět vyučován I. A II. A III. A IV. A Časová dotace 1/1 1/1 1/1 1/1 - integrace do předmětu PRO projekt Průřezová témata Náboženství OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace

4 organizační dovednosti, řešení problémů Sociální komunikace Morálka všedního dne Spolupráce a soutěž VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Globalizační a rozvojové procesy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní spolupráce Žijeme v Evropě Vzdělávání v Evropě a ve světě MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke

5 spolupráci mezi lidmi různého kulturního prostředí ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a životní prostředí Životní prostředí regionu a ČR MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uživatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách

6 Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Náboženství Ročník: první ročník 1/4 Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Základy víry Žák disponuje základními vědomostmi o Biblické zvěsti a křesťanském učení Žák se seznámil s životem v katolické církvi a zná náboženské společnosti ve své regionu, zná základní principy ekumenického dialogu Žák umí popsat základní historické souvislosti vzniku a rozvoje křesťanských slavností a svátků Žák pochopil symboly církve, liturgické předměty a skutečnosti Žák se orientuje ve svátostném životě církve a chápe smysl a význam svátostí Žák ví, co znamená mše svatá pro život křesťana a pochopil posvátnost liturgického prostoru pro liturgické slaveni Boží slovo v Bibli, postavy SZ a NZ Církev (katolická, ostatní křesťanské církve, další náboženské Liturgický rok řazení, vrcholy a jednotlivé doby Symboly a liturgické barvy, setkání člověka s Bohem Svátosti církve, význam a účinky Literatura, Dějepis, Zeměpis Multikulturní výchova (kulturní diference) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (objevujeme Evropu a svět) Multikulturní výchova, katolicizmus (kulturní diference) Výtvarná výchova Multikulturní výchova (Kulturní diference) Multikulturní výchova, solidarita (Kulturní diference) Multikulturní výchova (psychologie, sociologie, mezilidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity) Mše svatá, liturgický prostor Žák umí popsat základní liturgické prostory v návaznosti na slavení liturgie Liturgické prostory Výtvarná výchova Žák vnímá nutnost modlitby pro růst víry Modlitba Osobnostní výchova,zsv ( Žák se orientuje ve střídání všedních dnů a svátků a rozlišuje jejich rozdílnou náplň a funkci Maria a svatí ZSV,Výtvarné umění, Historie

7 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Náboženství Ročník: druhý ročník 2/4 Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák umí, vysvětli Religionistiku jako vědní obor. Žák rozumí pojmu náboženství, zná různé hypotézy vzniku náboženství. Žák má základní přehled o minulých současných náboženstvích. Žák dokáže charakterizovat tento náboženský směr. Žák umí popsat jednotlivé etapy vzniku buddhismu. Žák se orientuje v historii vzniku čínského náboženství. Žák je schopen vyjmenovat základní prvky japonského náboženství. Přehled náboženství Religionistika jako věda, pojem, vznik, cíl. Náboženství, definice, vznik. Charakteristika jednotlivých náboženství, zaniklá, živá. Hinduismus. Buddhismus. Čínské náboženství. Japonské náboženství. Žák zná vývoj a hlavní směry Islámu. Žák zná historii a základní charakteristiky judaismu. Žák umí popsat vznik a vývoj křesťanství a důsledky pro svět. Žák základní nauku křesťanství. Žák rozumí pojmu a zná základní představitele tohoto fenoménu. Islám. Judaismus. Křesťanství. Církev, služba, společenství a evangelizace Ateismus versus důkazy Boží existence morální morální morální

8 Žák je schopen orientovat se v problematice nových náboženských směrů. Žák umí rozlišit nové náboženské křesťanské směry. Žák souvislosti mezi hinduismem a novými směry. Žák umí kriticky zhodnotit vliv jednotlivých proudů. Nové náboženské směry a hnutí znaky, dopady, charakteristika. Nové náboženské směry s křesťanským pozadím Náboženská hnutí s hinduistickým pozadím. Náboženská hnutí vycházející ze západního esoterismu. morální Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Náboženství Ročník: třetí ročník 3/4 Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák vnímá účast Nejsvětější Trojice v životě církve Žák rozumí působení Ducha Svatého v svátostech církve Žák chápe Velikonoční tajemství jako Kristovo Vzkříšení a jako vítězství nad mocí viny a smrti Žák vysvětlí vznik, působení a význam svátostí Žák vnímá svátostnost církve a její misijní poslání Žák chápe počátek křesťanova života v kontextu iniciačních svátostí Žák umí charakterizovat křest jako první a nezbytnou svátost uvedení do života s Bohem Život Kristovy církve Liturgie - dílo Nejsvětější Trojice Duch svatý v liturgii Velikonoční tajemství v liturgii Kristovy svátosti, služba církve ve svátostech Svátosti církve a víry Iniciační svátosti Křest výchova (osobnostní a sociální výchova (osobnostní a sociální Dějepis, výchova (osobnostní a sociální výchova (osobnostní a sociální výchova (osobnostní a sociální Dějepis (iniciační obřady různých kultur) (osobnostní a sociální výchova (osobnostní a sociální

9 Žák chápe eucharistii jako zdroj a vrchol náboženského života křesťana Žák zná události letnic a chápe podstatu svátosti biřmování Žák rozumí smyslu a prospěšnosti této svátosti Žák rozumí podstatě svátosti pomazání nemocných Žák chápe smysl sebedarování v životním povolání Žák vnímá důležitost svátosti v lidském společenství Žák rozumí podstatě svátosti kněžství a zná počátky života církve Žák se orientuje v uspořádaní liturgické služby církve Žák účinně využívá osvojené formy verbální i neverbální komunikace Žák cíleně pomáhá posilovat pozitivní stránky druhých Žák produkuje neobvyklá a neočekávaná řešení, která mají ráz originality Žák aktivně přispívá k obohacování společného dění ve skupině Eucharistie Biřmování Svátost smíření Svátost nemocných Svátosti pro společenství Svátost manželství Svátost kněžství Svátostiny a ostatní liturgické úkony Komunikace Pozitivní hodnocení druhých Tvořivost Iniciativa Výtvarné umění (liturgické prostory) výchova (sociální a morální výchova (sociální a morální výchova (sociální a morální výchova (sociální a morální ZSV, Dějepis (přebírání prvků jiných kultur do liturgie svátosti manželství) morální ZSV Sociologie, Dějepis (vývoj vztahu církve a Dějepis (pohřby, uvádění do úřadu apod.) (sociální morální morální výchova (osobnostní, sociální a morální morální Žák rozpoznává a usměrňuje své city, identifikuje se s nimi Vyjádření a komunikace citů morální

10 Žák umí zařadit NZ do dějinných souvislostí a míst. Žák rozumí zmíněným termínům a zná toto období. Žák umí vysvětlit pojmy, orientuje se v dějinných souvislostech. Žák je schopen charakterizovat jednotlivé epochy Žák zná zvláštnosti 3 epochy a okolnosti schizmatu. Žák dokáže popsat podstatné události v renesanci. Žák je schopen formulovat podstatné myšlenky teologie obsažené v těchto osobností. Žák zná okolnosti dějinných zvratů. Žák umí vysvětlit smysl tohoto koncilu Žák pochopil rozdíl mezi církví před a po koncilu. Žák zná zaměření po koncilních papežích. Žák porozuměl smyslu slovanské misie Žák je schopen formulovat podstatné myšlenky evropanství Žák zná historické souvislosti. II. pololetí Církevní dějiny Osoba Ježíše Krista, založení církve. Prvotní církev a apoštolská doba, Řím a šíření církve až do 3. Dějepis (vývoj vztahu církve a století. Vnitřní krize a pronásledování Křesťanů Konstantinovský obrat, dogmatický zápas, Augustýn a ospravedlnění a askeze. Vznik mnišství. Řím a východní patriarcháty Dějepis (pohřby, uvádění do úřadu apod.) (sociální Dějepis (vývoj vztahu církve a Dějepis (pohřby, uvádění do úřadu apod.) Středověká církev, první epocha , druhá epocha (sociální Třetí epocha , Cluny a reformace, Gregoriánská reforma. Velké schizma 1054, křížové výpravy, vznik velkých rytířských Dějepis (vývoj vztahu církve a řádů Čtvrtá epocha, Savignon, kostnický koncil. Renesanční papežství. Pátá epocha, předpoklady reformace. Erasmus, Martin Luter, Katolická reforma Od Baroka k Osvícenství. Od 1789 do 1918 Velká francouzská revoluce a vznik Československa Dějepis (pohřby, uvádění do úřadu apod.) (sociální Dějepis (vývoj vztahu církve a Dějepis (pohřby, uvádění do úřadu apod.) (sociální První Vatikánský koncil a Dějepis (vývoj vztahu církve a papežové po tomto koncilu. Pontifikát Pia XI, Pia XII a Jana XXIII. druhý Vatikánský Dějepis (vývoj vztahu církve a koncil a Pavel VI. Dějepis (vývoj vztahu církve a Pontifikáty po koncilních papežích Slovanští apoštolové Cyril a Dějepis (vývoj vztahu církve a Metoděj Sv. Vojtěch první český Evropan Česká náboženská hnutí Reformace a katolická reformace v českých zemích. Rakouské katolictví. Vznik československé církve. Církev v době totality Dějepis (vývoj vztahu církve a Dějepis (vývoj vztahu církve a

11 Žák umí vysvětlit smysl dnešní směřování církve Žák účinně využívá osvojené formy verbální i neverbální komunikace Žák cíleně pomáhá posilovat pozitivní stránky druhých Dnešní církev, společenství a charita Komunikace ve společenství církve a společnosti Pozitivní hodnocení druhých Dějepis (vývoj vztahu církve a Žák produkuje neobvyklá a neočekávaná řešení, která mají ráz originality Žák aktivně přispívá k obohacování společného dění ve skupině Žák rozpoznává a usměrňuje své city, identifikuje se s nimi Tvořivost v prokazování služebné lásky v evangelizaci Iniciativa v evangelizaci Vyjádření a komunikace citů citů a náboženských postojů Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: Náboženství Ročník: čtvrtý ročník 4/4 Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák chápe počátky lidské existence Žák rozumí křesťanskému pojetí člověka Žák přijímá zodpovědnost za vlastní rozhodnutí Žák je schopen vyrovnat se s vlastními chybami Žák umí popsat zdroje mravnosti Žák vnímá zákon ve svém nitru Základy křesťanské etiky Člověk jako Boží obraz Lidská důstojnost a svoboda Důstojnost člověka Sebeúcta Mravnost lidských skutků a vášní Svědomí Výchova k občanství (kým je člověk) osobnostní a sociální výchova - osobnostní a sociální rozvoj ( výchova - osobnostní a sociální ( výchova - osobnostní a sociální ( výchova - osobnostní a sociální

12 Žák poznal, co získal a co vytváří sám Žák pochopil důsledky nemorálního jednání Žák rozumí pojmu a uvědomuje si jeho vliv na své chování Žák zná Biblický původ Desatera a jeho smysl Žák vnímá zákon jako nutnou normu pro život Žák odlišuje tradiční náboženské směry od heretického učení moderních pseudonáboženství Žák vnímá hodnotu Božího jména Žák rozumí uspořádání svého života v kontextu liturgické roku Žák pochopil hodnotu rodičovského poslání Žák se naučil chápat hodnotu lidského života jako božího daru Žák jedná zodpovědně vůči prostředí, ve kterém žije Žák chápe význam sexuality v lidském životě a zná základní učení církve v této oblasti Žák předkládá argumenty pro správná rozhodnutí v oblasti lidské sexuality a rodičovství Žák zná význam hmotného majetku a křesťanská pravidla jeho užívání Ctnosti lidské a božské Hřích Mravní zákon Úvod k Desateru přikázání. Církev jako nositelka učitelského úřadu. 1. Přikázání a náboženství 2. Přikázání 3. Přikázání 4. Přikázání 5. Přikázání a životní prostředí 6. Přikázání a partnerství 7. Přikázání ( výchova - osobnostní a sociální ( výchova - osobnostní a sociální Výchova k občanství Výchova demokratického občana Dějepis Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Etnický původ, Princip sociálního smíru a solidarity) Biologie,

13 Žák se naučil chránit čest druhého člověka Žák se naučil respektovat manželský život Žák se naučil respektovat hodnotu získaného majetku Žák zná a rozlišuje hodnotu hmotných a nehmotných skutečností Žák objevuje své místo v lidské společnosti Žák je schopen pochopit jednání druhého a předvídá jeho reakce a chování Žák využívá repertoár asertivních způsobů reagování při komunikaci s druhými Žák rozlišuje mezi pozitivními a negativními vzory, využívá napodobování kladných příkladů ve svém životě Žák se identifikuje se způsoby prosociálního jednání Žák vnímá morální rozměr své činnosti, aplikuje prosociálnost na konkrétní problémy života 8. Přikázání 9. Přikázání 10. Přikázání a ekonomika Solidarita Postoje křesťana v lidské společnosti z pohledu církve Empatie a společenství Asertivita, uvolnění agresivity Reálné a zobrazené vzory Spolupráce, pomoc. Ve společenství pokřtěných, v ekumenismu. Darování, dělení Charita jako projev sounáležitosti církve s tímto světem Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Etnický původ, Princip sociálního smíru a solidarity) Výchova k občanství Výchova demokratického občana Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Etnický původ, Princip sociálního smíru a solidarity) Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Etnický původ, Multikultura Princip sociálního smíru a solidarity) Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Etnický původ, Multikultura Princip sociálního smíru a solidarity)

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5/1 PŘEHLED OČEKÁVANÝCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene,

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více