ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník"

Transkript

1 Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně. Je tvořen především vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. Charakteristika výuky: Etická výchova vychází z projektu R. Roche Olivara a L. Lence. Vede k osvojení a upevnění základních postojů, formou prožitků žáků, k ujasnění hodnotové orientace, k rozlišení dobra a zla a k jasným mravním normám a zásadám. Senzibilizace je přípravou na dané téma, vede k zapojení nejen kognitivní, ale i emotivní složky osobnosti žáka, následná hodnotová reflexe vede k ujasnění a prohloubení tématu. Forma prožitku je zaměřena na osvojení žádoucích postojů a dovedností. Nácvik v prostředí skupiny, za přítomnosti pedagoga aplikujícího účinné složky výchovného stylu umožňuje prožitek přijetí žáka učitelem i skupinou, pozitivní motivaci, prožitek úspěchu. Cílem etické výchovy je prosociální, pozitivně sociální chování vedoucí ke spolupráci, kladnému přístupu k životu, k upevnění vnitřního vztažného systému, který je zárukou pevné osobnosti schopné realizovat to, co považuje za správné i v náročných situacích života bez podpory okolí. Transfer do života, následující v závěru tématu, usnadňuje jeho praktické uchopení a realizaci v individuálních podmínkách a rolích žáka. Etická výchova zkvalitňuje osobní předpoklady pro úspěšnou spolupráci s druhými jak ve sféře osobní (případné založení rodiny), tak ve sféře profesní, manažerské, řídící. Vede k osvojení dovedností nezbytných pro vedoucí pozice. Vybavuje žáky jednotlivými psychosociálními dovednostmi, které zaměřuje nejen do oblasti posílení osobního vlivu a úspěchu, ale i do oblasti spolupráce a pomoci druhým. Zahrnuje prvky efektivního a účinného programu prevence rizikového chování mládeže. Náplň etické výchovy: Za základ bereme následujících deset bodů výchovy k prosociálnosti* R. Roche-Olivara, které podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti: 1) Komunikace 2) důstojnost lidské osoby, úcta k sobě 3) pozitivní hodnocení druhých 4) tvořivost a iniciativa 5) vyjádření a komunikace citů 6) empatie 7) asertivita 8) reálné a zobrazené vzory 9) pomoc, přátelství a spolupráce 10) komplexní prosociálnost *) prosociálnost = chování jedince zaměřené k prospěchu ostatních lidí

2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - účinné spolupráci ve skupině - spoluvytváření pravidel a podílu na jejich dodržení - rozvíjení základních komunikačních a asertivních dovedností - aktivnímu naslouchání druhým a navracení porozumění - sebepoznání a sebeakceptaci - pozitivnímu hodnoceních druhých, pozitivnímu přístupu k životu v běžných i ztížených podmínkách - vytváření hodnotných mezilidských vztahů, empatii, vzájemné pomoci - ovládání a řízení svého jednání a chování - úctě k člověku, lidské důstojnosti, toleranci k druhým - úctě k hodnotám rodiny, tradic i duchovním hodnotám - úctě a respektování přírody - přijetí zodpovědnosti, uvědomění si práv, povinností a své zodpovědnosti za druhé - zodpovědnému přístupu ke vzdělání - řízení a organizaci učení - komplexnímu pohledu na jevy a skutečnosti - rozpoznání problému a schopnosti navrhnout jeho řešení a řešit problémové situace ve školním kolektivu - ke tvořivosti zejména v oblasti mezilidských vztahů - ke kritickému myšlení, vyslovení, přijetí a pozitivnímu zpracování konstruktivní kritiky - schopnosti vyjádřit a obhájit svá stanoviska a rozhodnutí - zaměření získaných dovedností k plnohodnotnému soužití a spolupráci s ostatními lidmi Organizační vymezení (formy realizace) Využíváme her a cvičení z těchto metod: - sociálně - osobnostní výchova - výchovná dramatika - estetická výchova - celostní pedagogika - sociodrama - terapie hrou - do hodin zařazujeme skupinovou práci, dramatizaci, psychohry, práci s obrazem a hudbou, práci ve skupinách Prostřednictvím vybraných metod můžeme u dětí pomoci rozvíjet: - soustředění a smyslové vnímání - představivost, obrazotvornost a fantazii - neverbální a verbální komunikaci - skupinovou souhru a spolupráci - sebepoznání, sebepřijetí a přijímání druhých - strategie myšlení a tvůrčí práce - schopnost spolupráce - schopnost fyzického a psychického uvolnění

3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Umožňujeme žákům osvojit si strategii k učení a motivovat je pro celoživotní učení. - orientaci našich žáků v oblasti osobností, sociální a morální - uplatnění vlastní tvořivosti v hodinách EtV - celkový harmonický rozvoj osobnosti našich žáků, zejména rozvoj prosociálnosti - seberealizaci, sebehodnocení a sebevyjádření žáků Kompetence k řešení problému Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - rozpoznávání a pochopení problémů - promýšlení a plánování způsobu řešení problémů - samostatné využívání vlastního úsudku a zkušeností - vyhledávání informací vhodných k řešení problémů - tvořivé řešení nastalých problémů v hodinách EtV Kompetence komunikativní Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci - vyjádření vlastního názoru našich žáků - rozvoj schopností vhodnou formou obhájit a prezentovat svůj názor - respektování názoru druhých - dodržování etiky komunikace - asertivní způsoby komunikace - verbální a neverbální komunikaci Kompetence sociální a personální Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých - účinnou spolupráci ve skupině při hodinách EtV - střídání rolí ve skupině - vzájemnou pomoc při plnění úkolů - respektování a dodržování pravidel při práci ve skupině - rozvoj prosociálního a empatického chování - dosažení porozumění a dohody - pozitivní hodnocení sebe sama a druhých - vytvoření pozitivního klimatu ve třídě, skupině Kompetence pracovní Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci - vytváření základních pracovních návyků - ochranu zdraví a životního prostředí - dodržování hygienických pravidel

4 Kompetence občanské Připravujeme žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti - podporu občanského cítění žáků - rozvoj zájmů žáků o kulturní dění - vztah žáků k ekonomickým hodnotám, k lidem odlišných názorů

5 ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení - těší se z radosti a úspěchu jiných, pozitivně hodnotí druhé - identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích Základní komunikační dovednosti - představení se, otevřená komunikace, zdvořilost - základy verbální komunikace pozdrav, otázka, prosba, poděkování, omluva - základy neverbální komunikace postoje, mimika, zrakový kontakt, gesta - komunikace citů - pozitivní hodnocení sebe i druhých - sebepoznání, sebehodnocení Sebepoznání a sebepojetí Komunikace Hodnoty, postoje a praktická etika - jednoduchými skutky uplatňuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině - uznává velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu - analyzuje a vyhodnocuje empatii kolektivu - vytváří si zdravé sebevědomí Tvořivost a základy spolupráce - tvořivost v mezilidských vztazích - schopnost spolupráce - elementární prosociálnost darování, ochota dělit se, povzbuzení, vyjádření soucitu, přátelství Důstojnost a identita lidské osoby - úcta k lidské osobě - jedinečnost a identita člověka rozvoj sebevědomí, sebeovládání, hodnotová orientace Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Mezilidské vztahy, Hodnoty, praktická etika VDO Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané MUV Lidské vztahy, Kulturní diference MUV Lidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6 - nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, snaží se neagresivním způsobem obhájit svá práva - identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory - přijímá a respektuje pocity druhého člověka - váží si jeho schopností - spolupracuje v různých sociálních situacích - je vnímavý k sociálním problémům a v rámci svých schopností je řeší - učí se dávat a přijímat v mezilidských vztazích, přátelství a lásce - seznamuje se s prosociálním chováním v různých situacích Asertivní chování - přijatelný kompromis - přijetí pochvaly - požádání o laskavost, stížnost - asertivní práva, asertivní techniky vysvětlení a nácvik - fair play zdravá soutěživost, dodržování pravidel, pravidel hry Reálné a zobrazené vzory - pozitivní vzory versus pochybné idoly - podpora pozitivního působení televize a médií Vyjádření a komunikace citu - úcta k druhému člověku, jeho vnitřním pocitům a prožitkům Spolupráce, pomoc, darování, dělení se - schopnost a ochota spolupracovat, společně rozhodovat - přijímat a dávat v mezilidských vztazích, v přátelství, lásce - motivace k prosociálnímu chování Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Komunikace Řešení problémů MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Psychohygiena Hodnoty, postoje, praktická etika VDO Občan, občanská společnost a stát Poznávání lidí, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Kooperace a kompetice

7

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova 3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova Ve výuce dle ŠVP Bedříšek akcentujeme etické aspekty napříč celkovým ţivotem

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň 5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, 763 21 Slavičín Školní vzdělávací program PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory 1. Etická výchova integrováno do předmětů Témata: 1. Mezilidské vztahy a

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

Etická výchova I. stupeň -1. ročník

Etická výchova I. stupeň -1. ročník I. stupeň -. ročník osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více