VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční výstavy v lanškrounském muzeu čtěte na straně 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční výstavy v lanškrounském muzeu čtěte na straně 13."

Transkript

1 LL 24 / 2008 STRANA 1 24 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 19. prosince 2008 Cena 25 Kč Požár v Rudolticích str. 5 DNES S BAREVNOU PŘÍLOHOU ZIMA VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční výstavy v lanškrounském muzeu čtěte na straně 13. Mikuláš s čerty naděloval Str. 10 a 12 Adventní koncerty str. 13 Zdeněk Kolářský představil novou knihu str. 13 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a Foto: Jiřina Straková Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 24 / 2008 Rada města Lanškroun jednala dne Finanční záležitosti: RM schvaluje odpisový plán dlou hodobého hmotného majetku na rok 2008 po: Základní škola La, náměstí Al. Jiráska 139 a Sociální služby La. RM mění závazné ukazatele po: Kino La, Městská knihovna La a Městské muzeum La v položce objem prostřed ků na platy bez ostatních osobních nákladů dle přílohy. RM doporučuje ZM La schválit na výšení příspěvku na provoz o 840 tis. Kč u po Sociální služby La. RM ukládá po Sociální služby La od vod z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši , Kč. RM schvaluje převod finančních prostředků z příspěvku na provoz na investiční dotaci ve výši Kč , na nákup kolejnicového systému pře pravy klientů u po Sociální služby La. Právní předpisy obce: RM doporučuje ZM La vydat obec ně závaznou vyhlášku Města La č. 3/ 2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2003 ze dne , o místním poplatku za provoz sys tému shromažďování, sběru, přepra vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Veřejná finanční podpora: RM projednala žádost: církevní právnické osoby Oblastní charita Červený Kostelec o finanční příspěvek na provoz Hospice Anežky České a rozhodla poskytnout veřej nou finanční podporu dle Pravidel ve výši 2.000, Kč; občanského sdružení TJ La Vodní sporty o finanční příspěvek na jach tařský závod na jezeře Otmuchów ve dnech a rozhodla poskytnout veřejnou finanční podpo ru dle Pravidel ve výši 4.000, Kč; společnosti Foibos, a.s., Praha 4 o fi nanční příspěvek na vydání publikace Slavné vily Pardubického kraje 2009 a rozhodla poskytnout veř. finanční podporu dle Pravidel ve výši 5.000, Kč; společnosti Foibos, a.s., Praha 4 o fi nanční příspěvek na realizaci výstav ní expozice Slavné vily Pardubického kraje 2009 a rozhodla poskytnout ve řejnou finanční podporu dle Pravidel ve výši 1.000, Kč; po SzeŠ La o finanční příspěvek na nákup knih do školní knihovny a roz hodla poskytnout veřejnou finanční podporu dle Pravidel ve výši 2.000, Kč; obča. sdružení MC Dětský svět o fi nanční příspěvek na Mikulášskou be sídku a rozhodla poskytnout veř. fin. podporu dle Pravidel ve výši 1.000, Kč; obč. sdružení TJ La Volejbalový oddíl o finanční příspěvek na uspořá dání Českého poháru starších žákyň ve dnech a rozhodla poskytnout veřejnou finanční podpo ru dle Pravidel ve výši , Kč; obč. sdružení TJ La, oddíl stolního tenisu o finanční příspěvek na turnaj dětí a mládeže ve stolním tenise a roz hodla poskytnout veřejnou podporu dle Pravidel ve výši 2.000, Kč. RM rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory: ve výši Kč , a schvaluje smlou vu o poskytnutí veřejné finanční pod pory na opravu fasády domu v měst ské památkové zóně ul. 28. října, čp. 16, VM, La; ve výši Kč , a schvaluje smlou vu o poskytnutí finančního na opravu fasády domu v městské památkové zóně nám. J. M. Marků čp. 6, VM, La. Pronájmy nemovitostí: RM rozhodla pronajmout Tomáši Lepinovi, Letohrad s ohledem na jeho záměry v žádosti v objektu občanské vybavenosti čp. 335 na stpč. 868, ŽP, sál a restauraci a další související prostory nacházející se v I. nadzem ním podlaží a v I. podzemním podlaží tak, jak jsou specifikovány v čl. II. smlouvy o nájmu nebytových prostor, a sklad na stpč. 3095, ŽP na dobu ne určitou za měsíční nájemné , Kč bez DPH (Společenský dům). RM projednala žádost Ley Schle gelové, Dolní Čermná a Jaroslava Štor ka, Rudoltice o pronájem nebytové ho prostoru (trafiky) v novém objektu v ul. T. G. Masaryka a ukládá OPM, FO a KSaT v součinnosti jednat s ža dateli o podmínkách nájemní smlouvy na užívání trafiky a dohody o pracov ní činnosti v souvislosti se zajištěním provozu veřejných záchodků. RM projednala podnět společnosti MBP La, s.r.o., vzešlý ze žádosti o vy řešení bytové situace v domě čp. 281, ŽP, Lidická ulice, La a rozhodla pro najmout byt č. 9 v čp. 649, ŽP, ulice Palackého, La. RM ukládá jednateli společnosti MBP La, s.r.o., uzavřít se žadatelkou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. RM projednala podnět OPM k vy řešení majetkových vztahů v DT a roz hodla pronajmout části poz. v k.ú. DT za roční nájemné 1 Kč/m 2 na dobu neurčitou od RM ukládá OPM uzavřít s nájemníky dohodu o narovnání (horní část D. Třešňovce). RM se seznámila s obsahem zápisu ohledně bytové náhrady nájemci bytu v domě čp. 35, OP, T. G. Masaryka 35, La a rozhodla pronajmout byt č. 174, v domě čp. 980, ulice B. Marti nů, La a ukládá jednateli společnosti MBP La, s.r.o., uzavřít nájemní smlou vu na dobu neurčitou. Vyrovnání kupní ceny: RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Technická infrastruktura lokalita La Podměstí uzavřené mezi městem La jako objed natelem a společnostmi EUBE, a.s., a Rezidence Marci, s.r.o.,pardubice jako zhotovitelem. RM dále schva luje uzavření Dohody o vyrovnání kupní ceny poz. a ceny díla (I. etapa) a o dalším postupu při II. etapě vý stavby bytových domů v lokalitě La Podměstí (tzv. Rezidence Marci). Výkon činností městské policie v Rudolticích: RM rozhodla o uzavření veřejnopráv ní smlouvy mezi městem La a obcí Rudoltice ohledně výkonu některých činností obecní policie na území jiné obce dle přílohy, s připomínkami vze šlými z jednání RM, podle které bude Městská policie La na území obce Ru doltice vykonávat úkoly v rozsahu dle čl. 3 předmětné smlouvy. Správa hřbitova: RM projednala návrh Smlouvy man dátní pro správu veřejného pohřebiště (hřbitova) ve městě La a schvaluje její uzavření se společností Technické služby La, s.r.o., dle přílohy Pomoc v hmotné nouzi: RM souhlasí s uzavřením smlouvy na odběr poukázek pro věcnou výplatu so ciálních dávek pomoci v hmotné nouzi od firmy Accor Services CZ, s.r.o., Praha. Sociální služby: RM schvaluje zpoplatnění služeb spo jených s úklidem společných prostor v domech s pečovatelskou službou vy konávaných pracovníky po Sociální služby La v částce 50 Kč/osoba/mě síc. Úhrada za tuto službu bude oby vatelům domů s pečovatelskou služ bou účtována stejným způsobem jako další běžně poskytované služby So ciálních služeb La. RM schvaluje vypsání výběrového řízení na hlavního lékaře pro Domov pro seniory La a pro Dům s pečova telskou službou a pověřuje ředitele po Sociální služby La jeho uskutečněním. Kamerový systém: RM projednala návrh Pravidel pro obsluhu městského kamerového do hlížecího systému a ukládá veliteli městské policie s návrhem seznámit obsluhu systému a ve smyslu návrhu při pravit vnitřní předpis, kterým se bude obsluha kamerového systému řídit. Nová poliklinika: RM se seznámila se zápisem z jed nání pracovní skupiny pro zpracování plánu a koncepce priorit ve zdravot nictví v La a zprávou předsedy skupi ny MUDr. Václava Kmenta ml. a sou hlasí se zařazením financování prvního stupně studie na výstavbu nové poli kliniky do návrhu rozpočtu města na rok Opravy nemovitostí: RM se seznámila se žádostí společ nosti GURMAN La, s.r.o., nám. J.M. Marků čp. 5, La, o opravu klimatizace v pronajatém nebytovém prostoru v domě čp. 5 na náměstí JMM, v re stauraci Pod Radnicí, a rozhodla o žá dosti jednat až po podpisu aktualizo vané nájemní smlouvy žádající spo lečností. Prodej nemovitostí: RM ukládá OPM zveřejnit úmysl měs ta prodat objekty autokempu Knoflík. RM se seznámila s obsahem zápisu z jednání s majitelkou o směně jejího rodinného domu za dvě volné bytové jednotky v majetku města. RM na zá kladě nesouhlasu majitelky domu čp. 4, OP, ulice T.G. Masaryka, La dopo ručuje ZM prodat bytové jednotky č. 225/1 a č. 225/3 v domě čp. 225, VM, Hradební ulice, La, každý za ce nu , Kč, prostřednictvím rea litní kanceláře a pověřit RM výběrem realitní kanceláře. RM projednala žádost o sepsání kup ní smlouvy na poz. pod přístavbou k do mu čp. 508 a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na převod vlastnictví poz. ppč. 3669/143 o výměře 19 m 2 dle geometrického plánu (nad průcho dem mezi ul. Hradební a 5. května). RM se seznámila s obsahem proto kolu z konání dražby domu čp. 262, ŽP, Lázeňská ulice, La ze dne , doporučuje ZM prodat dům čp. 262 na poz. stpč. 555/1, poz. stpč. 555/1, část poz. ppč. 376 smlouvou o smlouvě budoucí kupní za cenu , Kč, a schválit text smlou vy o smlouvě budoucí kupní dle pří lohy (vedle bývalé výrobny cukroví). RM projednala žádost o prodej poz. pro stavbu rodinného domu a dopo ručuje ZM prodat žadatelům smlou vou o smlouvě budoucí kupní část poz. ppč. 3656/4 za jednotkovou cenu 300 Kč/m 2 za podmínek stanovených IO (Na Vrchách). RM projednala žádost o koupi ne movitosti a doporučuje ZM prodat dům čp. 306, ŽP, Lidická ulice na poz. stpč. 813, poz. stpč. 813 do podí lového vlastnictví za cenu , Kč (konec ulice směrem k Žichlínku). Nabytí nemovitostí: RM projednala podnět OPM k vy řešení majetkových vztahů v ul. Škrou pově a doporučuje ZM bezúplatně nabýt pozemky ppč. 256/3 a 256/4 o celkové výměře 31 m 2 od Úřadu pro za stupování státu ve věcech majetkových. Bezúplatné převody nemovitostí: RM projednala podnět OPM k vy řešení majetkových vztahů v ul. Du kelských hrdinů a doporučuje ZM bezúplatně převést pozemky ppč. 3837/ 6 a 3837/7, oba o celkové výměře 11 m 2, do majetku Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice (u křižovatky ulic Janáčkova, Svo body a Dukelských hrdinů). Smlouvy: RM projednala žádost společnosti Nový zámek, s.r.o., Rudoltice o udě lení výjimky pro výstavbu objektu v ul. Kollárově a doporučuje ZM prodloužit lhůtu výstavby předmětné nemovitosti do a schválit text smlouvy o smlouvě budoucí kup ní na koupi poz. ppč. 480/3 a 476 tak, jak je navrženo v příloze (u Alberta). RM projednala žádost o sepsání kup ní smlouvy a nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy na převod vlastnictví poz. stpč. 3919, ppč. 3708/1 a 461, neboť žadatel nesplnil podmínky u vedené v článku IV. smlouvy o bu doucí kupní smlouvě uzavřené dne (ul. Kollárova). Pojištění majetku města: RM schvaluje Dodatek č. 6 k po jistné smlouvě uzavřené se společ ností Generali Pojišťovna, a.s. Nová místní komunikace: RM doporučuje ZM schválit název nově vzniklé ulice, která spojuje ul. T. G. Masaryka s ul.kollárovou, jako ul. Pivovarskou (prodloužení ulice Pivovarské přes křižovatku s ul. T. G. Masaryka). Použité zkratky: IO investiční odbor, OPM odbor právní a majetku, KSaT kancelář starosty a tajemníka, RM Rada města, pozeemek poz., ŽP Žichlínské Předměstí, OP Ostrovské Předměstí, VM Vnitřní Město, po příspěvková organizace. Všechny uvedené pozemky se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území La. Zprac. Petra Brejšová, kanc. starosty a tajemníka

3 LL 24 / 2008 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 Partnerská spolupráce města v roce 2008 Spolupráce s partnerskými městy Lanškrouna, kterými jsou Kežmarok (Slovensko), Serock (Polsko), Dzierżoniów (Polsko) a Castiglione in Teverina (Itálie), pokračovala také v roce V březnu se uskutečnila v Lanškrouně konference v rámci projektu IDEA Intercultural Dialogue Exchanges Activities, který je financován z prostředků Evropské unie. Na konferenci přijeli hosté z osmi měst, která tvoří čtyři dvo jice partnerských měst: Lanškroun Castiglione in Teverina (Itálie), Hlinsko (Česká republika) Civitella d Agliano (Itálie), Serock (Polsko) Celleno (Itálie), Czosnów (Polsko) Fiamignano (Itálie). Jednotlivé delegace byly složeny ze studentů, učitelů a představitelů měst. Hlavním tématem konference byl Mezikulturní dialog, role středních škol v rozšiřující se Evropě, vnímání Evropské unie mladými lidmi. Tato část projektu navázala na první konferenci, která se uskutečnila na podzim roku 2007 v Itálii. Konference byla plně hra zena z evropských peněz. V dubnu navštívili starosta Martin Košťál, tajemník městského úřadu Petr Kotěra a ředitel Základní školy Dobrovského Oldřich Strnad partnerské město Serock. Konaly se zde již tradiční oslavy Dnů sv. Vojtěcha. Oslav se zúčastnila také další partnerská města Serocku z Litvy (Ignalina), Itálie (Celleno) a Polska (Dzierżoniów). Polský Dzierżoniów, partnerské město Lanškrouna, měla možnost v květnu navštívit osmičlenná skupina cyklistů v čele s radním Zdeňkem Baborákem v rámci 5. ročníku závodu amatérů cyklistů a turistů TRAKT, jehož vznik inspirovala Lanškrounská kopa. Za své úsilí na 50 ti kilometrové trati obdrželi všichni účastníci upomínkový diplom. Dzierżoniów slaví v letošním roce 750 let své existence. Oslav tohoto vý znamného výročí se zúčastnila v měsíci květnu také delegace z Lanškrouna. V rámci oslav umožnilo město Dzierżoniów všem svým partnerským městům potkat a poznat se navzájem. Součástí oslav pro delegace z partnerských měst, kterými jsou vedle Lanškrouna také německý Bischofsheim, anglické dvoj městí Crewe and Nantwich a polská města Serock a Kluczbork, byla mimo jiné prohlídka města, slavnostní zasedání rady města, na kterém byla udělena tři čestná občanství a několik pamětních medailí, slavnostní mše v kostele sv. Jiří a pořízení společné fotografie občanů Dzierżoniówa a hostů. Během závěrečné túry byla možnost prohlédnout si krásné Soví hory. Celý program zakončil koncert legendární hudební skupiny Boney M. V červnu navštívil celý autobus dětí z lanškrounských základních škol part nerské město Serock. Návštěvy se konají pravidelně každé dva roky. Město uhradilo dětem dopravu, ostatní náklady pobytu hradilo hostitelské město. V červenci se konal v partnerském městě Kežmarok festival lidových řemesel EĽRO 2008, který navštívili zastupitelé města Stanislava Švarcová, Jan Šebrle, Ladislav Maixner a ředitel kulturního centra David Knápek. Na slavné řemeslné tradice navazuje tento festival od roku 1991 pod názvem Evropské lidové řemeslo. Dnes je festival řemesel vyhledávanou mezinárodní kulturně spo lečenskou událostí. V rámci festivalu bylo možné zhlédnout historický průvod městem, více než 180 řemeslníků a lidových umělců, bohatý program v místním amfiteátru, na jevišti v areálu hradu a před radnicí. V srpnu letošního roku navštívili studenti z Lanškrouna a okolí italské part nerské město Castiglione in Teverina. Hostitelé přichystali pro návštěvu z Lanš krouna bohatý program. Nejprve je přivítal starosta města Mirco Luzi, poté navštívili místní muzeum vína. Během pětidenní návštěvy nechyběly v pro gramu také plavecký bazén, festival vína, výlet k jezeru Lago di Bolsena nebo na pláž ve městě Montalto. Na dopravu přispělo studentům město Lanškroun, náklady pobytu hradilo město Castiglione in Teverina z prostředků EU. V srpnu byl další příležitostí pro návštěvu Dzierżoniówa 8. včelařský jarmark Medobraní, který navštívili členové rady města Lada Sitová a Zdeněk Baborák. První zářijový víkend patřil návštěvě polského Czosnówa. Czosnów je jedno z měst, které se účastní projektu IDEA Intercultural Dialogue Exchanges Activities. Konala se zde další konference, které se zúčastnil místostarosta města Jan Šebrle, učitel Střední zemědělské školy Lanškroun Pavel Dvořáček a stu dentky gymnázia a střední zemědělské školy. Město Lanškroun uhradilo ces tovní náklady. Druhý víkend v září již tradičně patřil Lanškrounské kopě a městským slav nostem. V rámci letošního jubilejního 40. ročníku jsme měli možnost uvítat v Lanškrouně hosty z partnerských měst. Na návštěvu přijeli turisté a zástupci měst Dzierżoniów, Kežmarok a Serock. Ubytování hostů bylo hrazeno z pro jektu Cesty poznávání přátel. V září se v polském Dzierżoniówě konaly Dzierżoniówské prezentacje, na kterých se představilo Město Lanškroun a také lanškrounské firmy. Třetí víkend v září proběhl 3. ročník Olympiády partnerských měst v Kež maroku, kterého se zúčastnili také zástupci města Lanškroun. Při soutěžním klání se sešli také zástupci měst Kežmarok, Dzierżoniów (Polsko), Příbram (ČR), Hajdúszoboszló (Maďarsko), Serock (Polsko) a Weilburg (Německo). První místo obsadili zástupci domácích, druhé Lanškroun a třetí Serock. Přeji krásné Vánoce Vánoce a s nimi spojený předvá noční čas patří mezi ty dny v roce, na které se nejvíc těšíme. Prožíváme je v každém období našeho života růz ně. K nejhezčím patří asi vzpomínky na Vánoce z našeho dětství, kdy jsme se těšili na to, jaké překvapení nás čeká pod stromečkem. Ani v dospělém věku se však neubráníme sváteční ná ladě a melancholii, očekávání něčeho povznášejícího a dojemného. Snad je v nás někde ukryto kouzlo staročes kých Vánoc. Naši předkové se těšili z toho, že se zase po roce sešli kolem svátečního stolu všichni ti, kteří se měli rádi. Členové rodiny se navzájem obdarovávali maličkostmi, aby si u dělali radost a potěšení. Pokusme se proto i my dnes zastavit, ztišit a rado vat se z vánoční nálady, ozdobeného vánočního stromku a betlémských jesliček. Vím, že toto mé přání není zcela reálné. Jsou mezi námi lidé opuštění, nemocní a další, kteří nemohou trávit sváteční chvíle v rodinném kruhu. Ne málo je i těch, na které už dolehla svě tová hospodářská krize a nemají pro to mnoho důvodů k radosti. Milí spoluobčané, dovolte mi po přát vám nejen v období vánočních svátků, ale též do nového roku 2009 zejména hodně takových darů, jakými jsou zdraví těla i duše, vnitřní poho da, vyrovnanost a síla, která bude potřeba pro překonání nejrůznějších těžkostí, životních problémů a sta rostí. Ing. Martin Košťál, starosta města Již pojedenácté se poslední zářijový víkend vydali zaměstnanci Městského úřadu Lanškroun na zájezd do Vysokých Tater, který je pořádán v rámci part nerských vztahů s městem Kežmarok. Ubytování bylo zajištěno v městečku Mlynčeky, odkud byly každý den pořádány túry. Náklady si zaměstnanci hradili z vlastních zdrojů. I díky výše uvedeným aktivitám se Městu Lanškroun podařilo v letošním roce získat dotaci na projekt Cesty poznávání přátel z Euroregionu Glacensis ve výši téměr EUR. Cesty studentů a žáků lanškrounských škol do partnerských měst dokazují, že Město Lanškroun posouvá úroveň partnerských styků na méně oficiální rovinu, proto na ně přispívá v rámci veřejné finanční podpory a vypisuje granty na dvoustrannou spolupráci subjektů, které rozvíjejí partnerské styky. V letošním roce Město Lanškroun přispělo Sdružení rodičů při ZUŠ J. Pra večka částkou 5.000, Kč na dopravu komorního pěveckého sboru Komo (k)rák a Tria Amabile do Polska, dále Střední zemědělské škole Lanškroun 5.000, Kč na dopravu do Kežmaroku na návštěvu partnerské školy Polno hospodárské, Střední odborné škole a střednímu odbornému učilišti , Kč na návštěvu partnerské školy Zespól Szkól v Dzierżoniówě a nákup stavebnice rozhlasového přijímače pro odbornou stáž v Dzierżoniówě. V polovině roku 2008 bylo vyhlášeno druhé kolo poskytování grantů. V tomto kole získaly příspěvek Střední odborná škola a střední odborné učiliště 6.000, Kč na další rozvoj partnerských styků se školou z Dzierżo niówa, Gymnázium Lanškroun , Kč na zajištění pobytu a programu pro studenty a učitele z partnerské školy v Dzierżoniówě Zespól Gimnazjów im. Stanislawa Konarskiego a Římskokatolická farnost děkanství Lanškroun 4.000,Kč na vystoupení lanškrounského Chrámového sboru kostela sv. Vác lava v Dzierżoniówě. Lenka Mačátová, kancelář starosty a tajemníka OZNÁMENÍ Městský úřad Lanškroun oznamuje podle 39, odst. 1 zákona o obcích, že Město Lanškroun hodlá prodat objekty autokempu Knoflík: objekt bez čp./če. na pozemku stpč (sociální zařízení); pozemek stpč. 3007; objekt občanské vybavenosti čp. 24 na pozemku stpč. 3008; pozemek stpč. 3008; část pozemku ppč. 998/1 (pod přístřeškem objektu čp. 24), vše v k. ú. Lanškroun. Bližší informace na odboru právním a majetku (tel ) Uzavření Městského úřadu Lanškroun DNE A BUDE MĚSTSKÝ ÚŘAD PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN (podle usnesení Rady města Lanškroun č. 432/ 2008 ze dne ).

4 STRANA 4 NEJEN Z MĚSTA LL 24 / 2008 Městská policie výběr z událostí v listopadu 2008 Omlouváme se všem čtenářům naší rubriky, kteří se nedočkali událostí za měsíc říjen. Z důvodu přestavby služebny městské policie byla naše administrativní činnost na delší dobu omezena. Začátkem listopadu strážníci na čerpací stanici v Lanškrouně pomáhali cizímu státnímu příslušníkovi s otevřením dveří u vozidla, ve kterém měl dvouleté dítě. Na lanškrounském rybníku byla nalezena uhynulá labuť, byli přivoláni ha siči, kteří ji vylovili a vzorky odeslaly na Krajskou veterinární správu. V pozdních večerních hodinách se na strážníky obrátila žena, která hledala svého manžela ročník Přes RZP Pardubice bylo zjištěno, že pán byl pře vezen do nemocnice v Ústí nad Orlicí se zdravotními problémy. Městská policie spolupracovala s PČR u několika dopravních nehod. Jedna se stala mezi Lanškrounem a Ústím nad Orlicí, další směrem na Nepomuky. V Lanškrouně u Lidlu se srazila dvě vozidla a na kruhovém objezdu osobní vozidlo srazilo cyklistu ten byl převezen RZS. Na služebnu MěP se dostavila paní z Ostrova, která nalezla v obci zraněnou poštolku. Poštolku si vyzvedl pracovník záchranné stanice Vendolí. Stráž níkům byla předána i nalezená fretka. Zvířátka se ujala náhradní rodina. Při úpravách na zahradě staršího domku byl nalezen starý granát, věc byla předána PČR, která zajistila prostor a přivolala pyrotechnika. Strážníci obdrželi žádost PČR o prověření oznámení na linku 158, že na nám. J.M.Marků v jedné z prodejen textilu dochází k napadání osob. Bylo zjištěno, že se jedná o spor mezi zákazníkem a obsluhou. Vše se vyřešilo domluvou. Během měsíce listopadu bylo mimo jiné také řešeno 7 drobných krádeží v obchodech (všechny pokutami), téměř 70 přestupků bylo zaznamenáno v do pravě a ve 14 případech městská policie zasahovala u podnapilých občanů. Poslední dobou je vzrůstající tendence, kdy se mezi podnapilými stále čas těji objevují ženy. Je s podivem, že agresivita podnapilých žen je větší než u mu žů. Jako příklad uvádíme jednání ženy, která ve zdejší pivnici vulgárně napadala hosty, polévala je pivem a hlasitým křikem se dopouštěla rušení občanského soužití a po vyvedení před budovu i rušení veřejného pořádku. Jednání ženy bude kvalifikováno jako přestupek nebo trestný čin výtržnictví. Na závěr přejeme všem občanům krásné Vánoce a v roce 2009 mnoho zdra ví a spokojenosti. Městská policie Lanškroun V Lanškrouně spuštěn provoz kamerového systému Město Lanškroun závěrem roku 2008 zaznamenává významnou událost v oblasti využívání prostředků pro preventivní činnost, odhalování, dokumen taci a vyhodnocování trestné činnosti na území města. V současné době byl spuštěn zkušební provoz městského kamerového dohlížecího systému, který zajišťuje monitorování vybraných lokalit ve městě. Kolektivní orgány města Lanškrouna (RM usnesením č. 85/2008 ze dne a následně ZM usnesením č. 32/2008 ze dne ) odsouhlasily podání žádosti o zařazení města do programu prevence kriminality a podařilo se získat státní dotaci od MV ČR na moderní kvalitní digitální záznamové zařízení. Provoz městského kamerového dohlížecího systému v Lanškrouně je v sou ladu se zákonem o Policii ČR č. 283/1991 Sb. a zákonem č. 553/ 1991, o obecní policii. Nyní jsou nainstalovány celkem tři monitorovací kamery na veřejná prostranství, a to na náměstí J.M. Marků, náměstí Al. Jiráska a ke kruhovému objezdu při hlavní silnici I/43 v Lanškrouně. Umístění kamer umožňuje sle dovat i přilehlé ulice v těchto lokalitách. Vyhodnocovací pracoviště, tzn. do hled, záznamová technika včetně ovládání jsou umístěny na služebně Městské policie Lanškroun, monitorovací zařízení je také propojeno s Policii České republiky v budově Obvodního oddělení PČR v Lanškrouně. Od 1. ledna 2009 bude zahájen ostrý provoz kamerového systému v našem městě a nepřetržitý dohled budou zajišťovat strážníci městské policie. Další informace o využití MKDS budou poskytnuty v LL v roce Ladislav Sychra, zastupitel města a člen Rady města, t.č. pověřen řízením městské policie v Lanškrouně Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, n.g.knopa 837, MUDr. Nováková Gabriela, Lanškroun, Svobody 356, MUDr. Strnadová Marie, Jablonné, Na Dílech 622, MUDr. Špička Jan, Králíky 414, tel.: MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel.: MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel.: MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, MUDr. Beranová Renata, Jablonné, U Koupaliště 149, MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU pořádá v Lanškrouně ve dnech 8. až Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Diko braz Lanškroun společně s Oblastní charitou Ústí n/o. Jiří Dušánek Výstavba přechodu pro chodce mezi autobusovým nádražím a kruhovou křižovatkou rychle finišuje. JK Veřejná podpora poskytovaná Městem Lanškroun v roce 2009 aktualizovaná pravidla Tak jako v předchozích letech bude i v roce 2009 Město Lanškroun rozdě lovat finanční prostředky na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let a na podporu výchovně vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých. Tak jako v roce 2008 bude možné požádat i o grant na rozvoj partnerských vztahů a cestovního ruchu. Pokud budete žádat o poskytnutí veřejné podpory, měli byste se nejprve podrobně seznámit s dokumentem Pravidla pro poskytování Veřejné podpory z rozpočtu Města Lanškroun, který byl schválen zastupitelstvem města dne Pravidla jsou zveřejněna na oficiálních stránkách města Lanškroun v sekci Granty a dotace města, vytištěná si je můžete vyzvednout i v kanceláři in formací městského úřadu v přízemí radnice. Oproti pravidlům, podle kterých se postupovalo v roce 2008, došlo k několika změnám: termín náklady byl na hrazen termínem výdaje, byla přidána vzorová tabulka na vyúčtování nákladů celoroční činnosti, došlo k přesnějšímu definování uznatelných a neuznatelných výdajů, byly specifikovány termíny cestovné, jízdné a přepravné, pro všechny subjekty byla stanovena jednotná náhrada cestovného v maximální výši 4, Kč/ km, formálně bylo upraveno poskytování příspěvků na odměny trenérům. Připomínáme, že termínem pro vyúčtování nákladů celoroční činnosti v roce 2008 je , poslední den pro přijímání vyúčtování je pondělí Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Tříkrálová sbírka 2009 Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do do mu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. (Mt 2,10 11) Svátek Tří králů vznikl na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se hrála divadelní představení o mudrcích z dálného vý chodu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách a přinesli mu dary zlato, kadidlo a myrhu. Chudé děti chodily oblečené za Tři krále dům od domu s hvězdou a posvě cenou křídou, zpívaly koledy a na dveře domů psaly K+M+B s letopočtem. Nejsou to ale počáteční písmena jmen Tří králů : Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat : Kristus žehnej tomuto domu. Po roce 1948 byla tato tradice potlačena, oživili jsme ji po roce 1989 a byla mnoha lidmi ochotně přijata. Od roku 2001 Charita Česká republika organizuje Tříkrálovou sbírku a umožňuje všem lidem, aby přispěli na pomoc potřebným. Pokud u vás ve dnech zazvoní tři králové s pokladničkou označenou logem charity, číslem a průkazkou, máte možnost přispět na pro jekty realizované Oblastní charitou Ústí nad Orlicí. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 bude v ústeckoorlickém regionu použit na charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, Centrum Pod Střechou, Mateřské centrum Kopretina Horní Sloupnice, občanskou poradnu, osobní asistenci, regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek, fond rozvoje stá vajících projektů oblastní charity a přímou pomoc handicapovaným a sociálně slabým spoluobčanům. Děkujeme všem občanů, kterým není lhostejný osud druhých a kteří přispějí do sbírky. Děkujeme vedoucím skupinek i samotným králům za to, že pů jdou koledovat. Za OCH: Marcela Náhlíková, Olina Tomková

5 LL 24 / 2008 AKTUÁLNĚ STRANA 5 Ze zpravodajství Policie ČR V obci Tatenice se 1. prosince neznámý pachatel vloupal do domu a odcizil finanční hotovost. Spolu s odcizeným fotoaparátem se obohatil o 8 tisíc. Lanškrounští policisté dopadli osobu podezřelou ze spáchání trestného činu krádeže. Muž ze Svitavska odcizil ze stavby v Rudolticích brány za trak tor. Za své jednání se bude v brzké době zpovídat před soudem. O druhém adventním víkendu v Dolním Třešňovci někdo odčerpal z ná drže traktoru 190 litrů nafty. V sobotu ve čtyři hodiny ráno rušili v Lanškrouně noční klid tři mla díci. Policisté, které přivolali místní občané, muže odměnili blokovou pokutou. V úterý 9. prosince v odpoledních hodinách vyjížděli policisté ústecké ne hodovky ke dvěma kolizím v Lanškrouně: Po šestnácté hodině 44letý řidič motocyklu zn. Suzuki zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu vozovky. Když vjížděl do křižovatky, zalekl se zleva jedoucího citroënu 34letého řidiče, strhl řízení a vyboural se. Ke střetu vozidel ani ke zranění žádného z účastníků naštěstí nedošlo. Škodu si majitel stanovil na 100 tisíc korun. O 15 minut později se 50letý řidič nákladního vozidla zn. Mercedes pravděpodobně plně nevěnoval řízení, přejel do protisměru a tam se střetl s pro tijedoucím vozidlem Škoda Favorit, které řídil 40letý řidič. Ten byl s lehkým zraněním převezen do Orlickoústecké nemocnice. Případ nadále šetří policisté. Potrestání čeká nejenom na viníka dopravní nehody, ale také řidiče favoritu, který nemá své vozidlo na sebe převedeno a nepředložil doklad o pojištění. Vyčíslená škoda sahá k 25 tisícům. Požár domu, který je obydlen od roku 2006, zachytila na rudoltickém sídlišti paní Krasava Šerkopová. Protože bydlí v blízkosti, doku mentuje i postup oprav. Foto dole je z neděle Aktuální snímky i informace o tom, jak můžete po moci postiženým rodinám, najdete na webu: Rušnou noc zažili obyvatelé bytovky v Rudolticích ve čtvrtek Krátce po půlnoci začalo hořet podkroví. Muselo být evakuováno čtrnáct rodin. Po žár zcela zničil jeden z podkrovních bytů. Jeho majitelka byla letecky trans portována na popáleninové centrum do Brna. Nikdo jiný naštěstí zraněn ne byl. I přesto, že byl zásah hasičů velmi rychlý, napáchal oheň škodu za jeden milion korun. S největší pravděpodobností bude ale částka daleko větší. Při hašení totiž voda pronikla do spodních pater budovy. Příčinou požáru se bu dou na místě zabývat odborníci. Zkreslení údajů o rodinné situaci přijde 44letou ženu z Lanškrounska draho. Ta, aby dostala sociální podporu, pozměnila v letech 2006 a 2007 požadované údaje. Úřad práce jí v té době vyplatil téměř 22 tisíc korun. Peníze bude muset nyní vrátit. Navíc jí ale hrozí obvinění z trestného činu podvodu. Podvodu se dopustil i 53letý muž z Lanškrouna. Ten měl již v únoru letoš ního roku vyexpedovat zboží na Slovensko. Odběrateli oznámil, že zboží je připraveno, vyinkasoval 68 tisíc korun, ale tím to pro něho skončilo. Zboží neodeslal a peníze si s největší pravděpodobností strčil do vlastní kapsy. V pátek odpoledne přejel mezi Tatenicí a Lanškrounem do proti směru51letý řidič mondea ve chvíli, kdy tudy projíždělo osobní vozidlo značky VW Golf. Kolize se obešla bez zranění, řidič mondea ale při orientační dechové zkoušce nadýchal více než 1,7 promile. V noci ze soboty na neděli nadýchal v Horní Čermné 34letý řidič berlinga 1,8 promile. Policisté mu proto na místě zadrželi řidičský průkaz, zakázali mu další jízdu a navíc mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Nyní mu kromě zákazu řízení hrozí až roční trest odnětí svobody. V sobotu byla policistům oznámena krádež LCD televizoru z jednoho z bytů v Lanškrouně odpoledne došlo k vážné nehodě v Sázavě. Sedmnáctiletý řidič neřidič saxa nedal na místní křižovatce přednost osobnímu automobilu značky VW Polo jedoucímu po hlavní silnici a narazil do něho. Jeden ze spolujezdců byl při nehodě zraněn těžce, dva lehce. Jízda bude mít dohru před soudem. V neděli navečer přehlédl v Lanškrouně chodce 26letý řidič escortu. Chodec, který nadýchal více než 2,7 promile alkoholu, byl s těžkým zraněním převezen do okresní nemocnice. Přečetli jsme: Bez pomoci nezůstali V noci na čtvrtek vypukl v jednom z bytových domů na sídlišti Zámeček ničivý požár. Podle informací, které jsme získali, ještě ve čtvrtek zhodnotil stav budovy po požáru statik. Jak konstatoval, byla zničena střecha a kompletně nejvyšší patro bytového domu, tedy i pět bytových jednotek. Přízemí a první nadzemní podlaží domu není ale podle jeho vyjádření naštěstí nějak zásadně poškozeno. Odhaduje se, že bude možné po rekonstrukci střechy dům obývat v přízemí a v prvním nadzemním podlaží zhruba za dva měsíce. Pět podkrovních bytových jednotek by pak mělo být nově zbudováno zhruba do šesti měsíců. Ve čtvrtek odpoledne se sešla starostka obce Lenka Bártlová s rodinami z bytového domu, který byl v noci na čtvrtek poničen požárem. Ze strany ob ce byla přislíbena finanční pomoc všem nájemníkům domu v souvislosti se zvýšenými náklady buď na nové vybavení bytů, což se týká podkrovních by tů, anebo na zvýšené náklady v souvislosti s likvidací škod na jejich majetku, a to v celkové výši dvěstě tisíc korun. Po dobu rekonstrukce posledního patra bude ze strany obce snížen ostatním nájemníkům nájem sdělila včera Deníku starostka. Jak upřesnila, s ohledem na předpokládanou dobu rekonstrukce domu byly nabídnuty všem čtyřem rodinám, které žily v podkrovních bytech, zcela nové byty v jiné bytovce, která je připravena k nastěhování. Této možnosti prozatím využily dvě rodiny, třetí nájemnice se rozhoduje. Ze strany obce byl také nabídnut byt v budově Obecního úřadu v Rudolti cích, který je určen pro nenadálé události. Byt je vybaven kuchyňskou linkou a je velmi pěkný. Nabídky využila nejpočetnější rodina z domu poškozeného požárem, v níž jsou tři děti. Ostatním, vzhledem k předpokládaným dvěma měsícům, kdy nebude možné dům obývat, bylo navrženo několik variant ná hradního ubytování: v Lanškrouně v hotelu Starý Mlýn, hotel v Krátké ulici, také ubytování v Horním Třešňovci, ve Svitavách na faře a dále v drážním do mě v České Třebové, kde byla ze strany Českých drah dokonce nabídnuta symbolická jedna koruna za první měsíc pobytu. Těchto možností ale prozatím ani jeden z nájemníků nevyužil doplnila Lenka Bártlová. (Orlický deník, )

6 STRANA 6 AKTUÁLNĚ LL 24 / 2008 Recese přijíždí... II V minulých LL jsem psal o potížích lanškrounských firem v souvislosti s vývojem ekonomiky ve světě. V této souvislosti jsem se obrátil s dotazem na některé další firmy v Lanškrouně a kontaktoval jsem také úřad práce. Zajímala mě samozřejmě i situace ve firmě M+M Kovo Marek, jejíž zaměst nanci houfně zamířili na pracovní úřad. Z odpovědí Ing. Petra Šilara vyplývá, že Firma M+M Kovo Marek, s.r.o., nadále existuje a vyrábí. Nepříznivou situaci se snaží řešit intenzivním hledáním nových zákazníků. Potíže jim při neslo omezení zakázek ze strany největších zákazníků. Více informací jsem se oficiálně nedozvěděl. O to zajímavější je vyjádření jednatele firmy Fortel Ing. Františka Jirase. Společnost s několika desítkami zaměstnaců má velkou část své výroby orien tovanou na výrobu zařízení pro automobilový a elektrotechnický průmysl. V le tošním roce firma postavila na okraji města nový moderní výrobní závod. Jak se současná krize v automobilovém průmyslu promítá do vaší výroby? Rozdílně, v oblasti výroby vstřikovacích forem a nástrojů jsme plně vytíženi do konce února 2009, což je s ohledem na průběžnou dobu výroby forem nor mální stav. Velmi nadějně pak vypadají i některé další nabídky s realizací v březnu Pro splnění termínů bude dokonce nutná i přesčasová práce. V oblasti výroby kovových a plastových dílů je situace horší, zákazníci spo třebovávají svoje zásoby a čekají na vývoj poptávky. Přestože nejvíce prezen tujeme dodávky pro automobilový a elektrotechnický průmysl, máme i výrobky např. pro spotřební průmysl, kde nám některé nabíhající projekty mohou po moci překlenout propad v hlavním oboru. Hrozí ve vaší firmě bezprostřední omezování výroby, nebo dokonce pro pouštění? V současné době čerpají střídavě někteří zaměstnanci na lisovnách ještě zá konnou dovolenou, jinak chceme udržet stávající pracovníky, a pokud nedojde k dalšímu výraznému propadu zakázkové náplně, tak propouštět nebudeme. Musíme však přijmout i určitá úsporná opatření a mít i připraven scénář pro nejhorší varianty. S jakým aktuálním problémem se potýkáte a co by vám nejvíce pomohlo? Jediným problémem a myslím si, že většiny firem je nejistota v zakázkové náplni, obava odběratelů cokoliv objednat v normální předkládací lhůtě, takže to vypadá, že nikdo již nebude nic potřebovat. A tomu nevěřím. Sice v menších objemech, ale většina výrob bude pokračovat. Skutečná síla recese se podle mne však ukáže až v závěru 1. čtvrtletí příštího roku. Poslední věta v rozhovoru s Ing. Jirasem není příliš optimistická, nicméně asi nejlépe vystihuje současnou realitu, kterou předvídá také jednatel firmy Forez, pan Ing. Jindřich Marek. My dokážeme celkem dobře předvídat, co nás čeká v nejbližších pěti měsících, ale dál už nevidíme. Ve vývoji nových dílů máme ještě stále bradu vztyčenou, tam máme práce dost. V dodávkách sériových dílů a komponentů dochází už od začátku letošního roku k oddalo vání rozjezdů nových a snižování objemů stávajících cca o 40%. Může se to zdát paradoxní, ale stále se objevují i zcela nové zakázky, které však mají jiné cíle než ty dosavadní. Požadavkem výrobců je snižování nákladů zjednodušo váním výroby dílů. Technické novinky se pak týkají hlavně vývoje úspornějších Výjezdy hasičů za říjen a listopad V říjnu jsme vyjížděli na čtrnáct případů, nejvíce na otevírání bytů (4), tři výjezdy byly dopravní nehody, dva na odstraňování překážek z vozo vek a po jednom na železniční neho du, technologickou pomoc, požár, sundání oběšeného a planý poplach. Uzavřené prostory, hlavně byty, jsme otevírali dvakrát v Lanškrouně, jednou v Tatenicích a Rudolticích. Tři dopravní nehody si vyžádaly dvě zranění. Zasahovali jsme při stře tu motocyklu s invalidním vozíkem na ul. Dobrovského v Lanškrouně, u osobního auta za Cotkytlí směrem na Štíty, které skončilo na střeše v pří kopě, a u nákladního auta v Čenkovi cích, které narazilo do stromu. Na technickou pomoc spojenou s od straňováním překážek z vozovky se vyjíždělo do Rudoltic, kde ze stráně sjel na vozovku vyvrácený pařez s ko řenovým balem. Po domluvě s ope račním střediskem byla na místo po volána Správa a údržba silnic z Lanš krouna, která provedla následný úklid vozovky. Další výjezd byl na spadlý drát veřejného osvětlení přes komuni kaci na ulici Dvořákově v Lanškrou ně. Zde nakonec závadu odstranily tech nické služby. Na železniční dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení osoby projíždějícím rychlíkem, jsme vyjížděli do železniční zastávky v Žich línku, a technologickou pomoc spoje nou s dohašováním po pálení klestí jsme poskytovali v zahrádkářské ko lonii na Lískovci. Dalším výjezdem byl požár osobního auta mezi Lanš krounem a Lukovou. Policie ČR nás povolala na sundání oběšené osoby za autosalonem Seat. Poslední náš vý jezd na zasypanou osobu v Lanškrou ně, který jsme absolvovali společně se záchrankou a policií, se nakonec ukázal jako planý poplach. V listopadu jsme vyjížděli na dva cet dva případů. Shodně po sedmi vý jezdech bylo na otevírání uzavřených prostor a dopravní nehody, po dvou na vytahování vozidel z příkopů a po jednom na požár, planý poplach, únik ekologických modelů aut. Užité vlastnosti, cena vozu a úspory na pohonných hmotách je to, co bude zákazníky v nejbližší době zajímat. Určitou naší výhodou je, že vyrábíme technologicky i konstrukčně vysoce sofistikované komponenty, které nelze jen tak vymyslet a nahradit. To nám dává přece jen pevnější pozici, vysvětluje Ing. Marek a přiznává, že už teď se firma Forez připravuje na problémy. Předpokládáme a připravujeme se na tři hubené roky. Probíráme jednotlivé výdaje položku po položce a hledáme všechny možnosti úspor. Bezprostřední propouštění nám zatím nehrozí i dí ky tomu, že přesouváme výrobu od subdodavatelů pod vlastní střechu. Přiro zený úbytek pracovníků už nastal. Největší průšvih ale vidím v tom, že zasta vujeme projekty připravené k podání nebo i schválené, podporované z peněz EU. Obáváme se totiž, že bychom nebyli schopni dostát svým závazkům. Projekty jsou v řádech desítek milionů a spoluúčast se pohybuje okolo 50%. To je v takhle nejisté době příliš vysoké riziko. Bohužel tento trend bude i v dalších firmách v ČR. To může způsobit nevyužítí časově omezené finanční nabídky z EU pro Českou republiku. Vzhledem k avizovanému propouštění tisíců lidí z automobilového prů myslu a omezování výroby se bude nepříznivý vývoj s největší pravděpodob ností prohlubovat a z reakcí místních podnikatelů je patrné, že tuto prognózu vnímají velmi reálně. Nikdo dnes nechce odhadovat, kdy světová ekonomika narazí na pomyslné dno krize. Vývoj je celosvětově nejistý a do jisté míry ta ké nepřehledný. Naopak velmi přehledná jsou čísla úřadu práce a vývoj nezaměstnanosti v roce Celé první pololetí se počet nezaměstnaných v Lanškrouně a ce lém Lanškrounsku snižoval a své nejnižší míry dosáhl v červnu, kdy bylo bez práce pouhých 159 obyvatel, což představovalo pouhou 3% nezaměstnanost. V celém regionu Lanškrounska byla míra nezaměstnanosti jen nepatrně vyšší 3,3% a podporu pobíralo 366 lidí. Od té doby se vývoj obrátil a nezaměst naných začalo přibývat. Částečně se o to postarali absolventi škol, kteří se na úřad hlásí tradičně v září, ale do statistiky se hlavně v číslech za listopad pro mítlo už i propouštění některých firem. Nárůst však není nijak dramatický. To je často proto, že firmy v rámci úspor propouští nejprve zaměstnance těsně před důchodem nebo v důchodovém věku a zahraniční dělníky. Dalším opat řením je neprodlužování smluv na dobu určitou. Aktuálně jsou k dispozici čísla za měsíc listopad, kdy se na úřad práce při hlásilo 41 nových uchazečů o práci a nezaměstnanost tak poskočila na 5,2% a 277 nezaměstnaných. Skutečně zlomové měsíce však teprve přijdou. Už teď je zřejmé, že v prosinci se na úřadu práce budou hlásit další desítky lidí, neboť některé firmy propouštěly k 30. listopadu Jiné řeší nedostatek práce povinnou několikadenní vánoční dovolenou nebo pobytem doma za část mzdy. Pro úplnost je zajímavé připomenout, že míra nezaměstnanosti v celé České republice do října klesala a na konci třetího čtvrtletí dosáhla hodnoty 4,3%, což je statisticky lepší výsledek než před rokem. Bohužel se mi do dnešního článku nepodařilo získat oficiální vyjádření společností, na které problémy dopadly s největší razancí. Do jisté míry jejich zdrženlivý postoj vůči médiím chápu, protože situace se vyvíjí každým dnem, a co dnes platí, zítra již platit nemusí. Příští LL vycházejí za čtyři týdny, proto očekávám, že bude o čem psát. František Teichmann oleje z osobního auta, pomoc RZP, omytí krve z chodníku a uhynulou la buť na Dlouhém rybníku. Tradičně nejvíce nás zaměstnává o tevírání uzavřených prostor, ani v tom to měsíci tomu nebylo jinak. Třikrát jsme otevírali byty v Rudolticích na sídlišti pod Zámečkem. V Lanškrou ně to bylo též třikrát, jednalo se o o tevření osobního auta, v němž bylo uzavřené dvouleté dítě, otevření bytu a zubní laboratoře. Poslední otevření bylo v Lubníku, kde v bytu postihl ma jitele záchvat padoucnice. Výsledkem sedmi dopravních ne hod, na které jsme vyjížděli, bylo šest zraněných. První nehodou byl střet dvou osobních vozů mezi Lanškrou nem a Ostrovem, kde s námi zasaho val i autojeřáb z Ústí nad Orlicí. Rov něž na této komunikaci havarovalo další osobní auto, které skončilo na střeše. U Damníkova havarovala do dávka, ze které unikal olej, který jsme pomocí sorbentů následně likvidovali. Dále jsme společně s autojeřábem v Žichlínku vyprošťovali zapadlý sy pač. Poté se dvakrát vytahoval z pří kopů autobus, a to v Rudolticích a Ja kubovicích. Poslední nehoda osobní ho vozu se stala na Laudoně, kde auto skončilo mimo vozovku a řidiče bylo nutno vyprostit pomocí hydraulic kého vyprošťovacího nářadí. Technickou pomoc s vytažením ka mionu jsme poskytli na Laudoně, a v Bystřeci, kde se vytahoval z příko pu autobus. Jediný výjezd na požár byl do Zá kladní školy v Damníkově, kde sho řely věci odložené na akumulačních kamnech. K požáru kromě nás přijely dobrovolné jednotky z Lanškrouna a Žichlínku, a z ČD Česká Třebová. Dalším výjezdem byl planý poplach, a způsobilo ho nenahlášené pálení klestu po těžbě v Tatenicích, poté ná sledoval výjezd na únik oleje z osob ního auta na parkovišti v Lanškrouně a výjezd ke kruhovému objezdu, kde byla sražena cyklistka. Předposlední událostí bylo omytí chodníku od krve na Opletalově ulici v Lanškrouně, poslední vylovení mrt vé labutě. Velitel požární stanice npor. Bc. Jiří Katzer

7 LL 24 / 2008 SENIOŘI STRANA 7 Domov pro seniory Janáčkova Lanškroun Jednou z cest, jak rozvíjet svou ctnost a etický půvab, je dobrovolnictví, tak proč to nezkusit například u nás, v Domově pro seniory Lanškroun? Kdo je dobrovolník? Dobrovolník je člověk, který bez potřeby finanční odměny dělá něco pro druhé. Kdo může být dobrovolníkem? Dobrovolnickou činnost může vykonávat kdokoliv, kdo má chuť a možnost věnovat část svého volného času prospěšné činnosti. Jaké činnosti může dobrovolník v Domově pro seniory vykonávat? Společník u lůžka (např. povídání, čtení, luštění křížovek atd.), společník při procházkách, předčítání knih, novin, asistence u společných akcí (např. vánoční besídka atd.), pomoc při volnočasových aktivitách, doprovod při výletech, skupinové aktivity. atd. Co přináší dobrovolnictví? Hřejivý pocit z vykonaného dobra, nové zkušenosti, navázání nových kontaktů, pocit užitečnosti, uplatnění schopností ve prospěch druhých, pocit radosti z pomoci druhým, získání praxe atd. Jak se stát dobrovolníkem v Domově pro seniory Lanškroun? Pokud si najdete volnou chvilku a chcete se stát dobrovolníkem v Domově pro seniory Lanškroun, osobně nás navštivte nebo prosím kontaktujte: instruktorku sociální péče Marcelu Knápkovou, DiS., tel.: , E mail: nebo sociální pracovnici Mgr. Lenku Jakešovou, tel.: , E mail: Program je realizován ve spolupráci s HESTIA Národním dobrovolnickým centrem. Vinobraní v domově pro seniory Byl listopad, někde ještě doznívá vinobranní. A my starší vzpomínáme, jak jsme jezdili od Tesly každý rok na vinobranní do Mikulova, Mělníku, Znojma, i na Slovensko jsme si zajeli, do Modré. Dnes již můžeme jen vzpomínat a jsme rádi, že jsme něco viděli a užili. Dnes již nemůžeme nic. Ještě v televizi můžeme vidět, jak se dnes baví mladí lidé. Aby nám to nebylo líto, tak v našem domově důchodců nás sociální pracov nice mile překvapily a připravily pro nás na 5. listopadu vinobranní, sice pro vizorní, ale krásné. Hrála živá hudba, teklo víno, i hrozny byly rozvěšené. Babičky si zatančily i zazpívaly Vínečko bílé a právě o to šlo. Tady je každá změna vítaná. Doufám, že si to v roce 2009 zopakujeme. Ještě jednou děkujeme! A již se těšíme na Vánoce a co nám přinese nový rok! Anežka Šimečková Počítačový klub při Domově pro seniory Lanškroun hledá dobrovolníky, kteří by se v již fungujícím počítačovém klubu chtěli věnovat výuce seniorů. Činnost je omezena na odpolední až podvečerní hodiny. Nabízíme zajímavou zkušenost a seberealizaci. Na pomocníky se těší Jana Vokálová a Jaroslav Skalický (tel.: , HENDIKEPOVANÍ SE BAVILI Ve středu 3. prosince se v prostorách lanškrounské restaurace U Milána odehrálo Mikulášské setkání, které pořádala místní organizace Svazu tělesně postižených. Na akci se sešlo kolem 40 členů, kteří zpěvem a občas i tancem přivítali nejen nadcházející čas Adventu, ale i v předstihu oslavili příchod roku Zástupci MO STP by rádi touto cestou poděkovali paní Elišce Tlusté za uspořádání této akce a dále děkují za krásný hudební doprovod paní Jindřišce Holečkové. Současně přejí všem spoluobčanům poklidné prožití svátků Vánoc a šťastné vykročení do roku Za MO STP Emílie Dušková Dopis z domova pro seniory: Zabíjačka Nejdříve musím pozdravit naše kuchaře, neboť nám připravili dobrou večeři prejt, červené kroupy. Opět jsem si vzpomněla na předvolební heslo Kdo má kozu a králíky, ten ať volí agrárníky. Já měla obojí, navíc ve chlívku prase.to prase bylo naučené, že poslouchalo dojení kozy a nezačalo dřív žrát, než jsem mu do koryta přilila trochu mléka. Zrovna tak králíci, když jsem šla s hrncem kolem, třískali do branek, a když jsem jim nalila, bylo slyšet jen rccc. Začala zima, blížily se Vánoce a začly zabíjačky. V této době přicházejí vzpomínky na domov, na přípravu dorůžova opražených škvarečků, ovar, polévku prdelačku, jelítka. Hlavně na přípravu zabíjačky. Všechno se odehrávalo v naší velké koupelně. Já měla na starosti řádně ji vydrhnout, navařit kroupy a nachystat mísu se solí. Můj muž se postaral o kotel s horkou vodou. Neboť řezník, když přišel, už ve verandě volal: Voda vře, kroupy dobře uvařeny? Řezník potřeboval někoho šikovného k ruce, takže u nás byli příbuzní až z Ostravy nebo soused. Abych neslyšela, jak moje prasátko kvičí, schovala jsem hlavu pod polštář. Když vše ztichlo, musela jsem jít míchat krev, aby byla stále tekutá. Když se prase hodilo do trok, muselo se opařovat horkou vodou, aby šly štětiny snadno dolů. Poté se pověsilo a znova hezky škrabalo, polévalo studenou vodou, aby bylo čisté. Sociální služby Lanškroun vyhlašují výběrové řízení na místo: ÚSTAVNÍ LÉKAŘ V DOMOVĚ PRO SENIORY Požadavky: min. 2x týdně ordinace v Domově pro seniory praxe v oboru vítána Předpokládaný nástup: 2/2008 Písemná přihláška musí obsahovat: strukturovaný životopis, jméno, příjmení a titul, tlf. kontakt, kopie dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání, datum a podpis. Písemné přihlášky zasílejte do na adresu: Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, Lanškroun v obálce označené v levém horním rohu nápisem Výběrové řízení NEOTEVÍRAT. Po skončení výběrového řízení budou nevyzvednuté doklady obsahující osobní údaje skartovány. K výběrovému řízení budou rozesílány pozvánky. Začalo se kuchat, nejdříve střeva, sádlo (hned se kousek uřízl pro sýkorky), játra, ledviny, plíce. Všechno se umylo a i s uříznutou hlavou se to hodilo do kotle s vřící vodou. Nyní byl čas na malý oddech. Řezníkovi se udělala játra na cibulce, kmínu. A aby to nebylo jako u Suchánků, nalila se do kalíšků slivovička. Přitom se vyprávěly různé zážitky. Vzpomínám na jeden to když už zapíchnuté prase zmizelo a našli ho až na jaře zahrabané pod hromadou listí. Když už bylo vše uvařeno, začalo se třídit, něco do tlačenky, něco do jitrnic. Mně chutnal brzlík a mozeček. Obíračku z hlavy jsme ochucovali křenem s jablky. Řezník pokračoval očišťováním střev. My jsme zatím krájeli cibuli, česnek. Všechno jen lítalo, řezník nás honil, fofr, fofr. Na maso jsme použili mašinku a už to jelo. Namleté maso, ale i zamíchané kroupy se natlačily do střev. Zbylý prejt, kroupy s krví, ovar a polévka prdelačka se roznášely po sousedech. Na zabíjačku se těšili všichni.když maso zchladlo, tak se část oddělila na uzení. Než se založilo do udírny, bylo položeno do láku se solí, česnekem a vodou. Ostatní maso se dávalo do sklenic a zavařilo se. Mrazák jsme tehdy ještě neměli. Na druhý den se nakrájelo sádlo, krásně usmažené škvarečky se na jazyku jen rozplývaly To všechno se mi vybavilo, když jsme tady měli zabíjačkovou večeři. Z domova pro seniory pozdravuje Anežka Šimečková

8 STRANA 8 Z KRAJE LL 24 / 2008 Přečetli jsme: Zůstanou jen místa, kde léčí dobře Audit onkologických center, který exkluzivně získala MF DNES, ukázal, že některá zařízení neléčí rakovinu dobře. Ministerstvo se proto rozhodlo tře tinu z nich zrušit. Ve zbylých centrech se soustředí kvalitní lékaři i přístroje. Každou hodinu se sedm lidí v Česku dozví, že mají rakovinu. Totéž řekli ani ne šedesátileté ženě v jedné pražské nemocnici. Bohužel se spletli. Žena rakovinu neměla, přesto jí lékaři ozařovali a čtyři roky léčili neexistující nemoc tak ur putně, že jí léčba vážně poškodila ledviny. Pacientka by teď podle rozhodnutí soudu měla dostat statisíce korun jako odškodnění. Přesto jí chyba lékařů zřejmě zkrátí život. Drsný příběh, který by se v centru, které se specializuje na léčbu nádorů, nikdy neměl stát, ale stal se. Taková centra už nově léčit pacienty s ná dory nebudou. Přesněji: budou pečovat jen o ty s jednodušším typem nádorů. Rozhodlo se tak ministerstvo zdravotnictví na základě výsledků rozsáhlého auditu onkologických center, který získala MF DNES. Péče se tím nestává méně dostupnou. Znamená to však, že zmizí ta centra, která nemají dostatečnou zkušenost s léčbou kvůli nízkému počtu pacientů, nedostatku lékařů, správně vzdělaných lékařů či kvůli nedostatečnému vyba vení, vyjmenovává náměstkyně ministra zdravotnictví Markéta Hellerová hlavní kritéria, která rozhodovala o tom, která centra zůstanou a která ne. Hodnotilo se mnoho parametrů a lze říci, že nebylo centrum, které by spl nilo bezesporu vše, nicméně zde musela být skutečně velmi racionální úvaha o tom, co ještě je a co už není možno tolerovat. Samozřejmě jsme nemohli o hrozit fungování stávající péče. Nicméně vznikla a vznikne spousta doporučení, co je třeba i ve stávajících centrech napravit. Takovouto hloubkovou analýzu ještě nikdo před námi neudělal, říká Stanislava Pánová z ministerstva zdra votnictví. Centra tak dostanou nařízeno, kolik musí mít lůžek, jaké přístroje, počet lékařů a jejich vzdělání a také jaký musí mít minimální počet pacientů, aby dál mohla zůstat specializovaným centrem. Platí totiž, že čím víc případů lékař léčil, tím lépe to umí. Nemocnice, které se na seznam nedostaly, se zřejmě budou vyřazení bránit. Odebrání nálepky onkologického centra má totiž personální i finanční dopady. Mimo jiné ty nemocnice, které mají statut centra, mnohem snáz dosáhnou na peníze z Evropské unie. Nic se však nezměnilo v tom, kde se budou léčit nemocné děti: jedno cen trum zůstává v pražské nemocnici v Motole, druhé ve Fakultní nemocnici Brno. Radikální řez, k němuž se ministerstvo rozhodlo, je však podle lékařské onkologické společnosti jediný možný a správný. Dávno jsme tušili, že je velký rozdíl mezi tím, jak se kde léčí. Teď to víme, podotýká předseda onko logické společnosti Jiří Vorlíček. Navíc: soustředění drahé a náročné péče do několika center je krok, k němuž ostatní země přistoupily už dávno. V o kolních zemích skutečně neexistují specializovaná centra, která by měla nižší spádovou oblast, než je jeden milion obyvatel, říká Stanislava Pánová z mi nisterstva zdravotnictví. V Česku na rakovinu umírá každý rok 27 tisíc lidí. Nádory jsou druhý nejčastější důvod úmrtí, hned po nemocech srdce a cév. Centra, která zaniknou: Nemocnice Chomutov Centrum Pardubického kraje Nemocnice Zlín Nemocnice Královské Vinohrady pobočky, které spadaly pod větší komplexní onkocentra. Zdroj: Ministerstvo zdravot nictví ČR (MF Dnes, , Lenka Petrášová) Knížka (ne)jen pro myslivce Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek (na foto vlevo)se stal kmotrem knihy Oldřicha Koudelky (vpravo) Knížka (ne)jen pro myslivce. Do života byla slavnostně uvedena v sobotu 6. prosince v Jaroměřicích. S prázdnou neodjížděl ani hejtman v tombole vyhrál slepice bažanta. KÚ Pk Poznámka: Knížku (ne)jen pro myslivce vydal TG TISK s.r.o., Lanškroun. O nás bez nás tak postupuje ministerstvo zdravotnictví vůči Pardubickému kraji Deník MF DNES přinesl ve středu 10. prosince článek o budoucnosti on kologických center v českých a moravských krajích. Autoři textu se odvolávají na audit onkologických center zpracovaný ministerstvem zdravotnictví a citují pracovníky ministerstva. Výsledkem auditu je zrušení několika center včetně toho pardubického. A samospráva Pardubického kraje se ptá: Jak je možné, že ministerstvo nás o auditu neinformovalo a výsledek auditu nám sděluje jen prostřednictvím médií?! Jsme v šoku. Ministerstvo zdravotnictví v případě onkologických center postupuje stejně jako u traumacenter. Nikdo s námi nekonzultoval výstupy z auditu, nikdo nás o jeho výsledcích neinformoval, neměli jsme možnost vy jádřit se k závěrům auditorů. Dozvídat se z novin, že jedno z neklíčovějších a nej modernějších odvětví Pardubické krajské nemocnice má skončit, je pro nás neférové jednání, které rozhodně nehodláme přijmout. Budeme za onkocentrum bojovat stejně jako bojujeme za traumacentrum, prohlásila radní Pardu bického kraje zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová s tím, že Pardu bický kraj bude okamžitě kontaktovat ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Chceme vidět výsledky auditu, chceme se k nim vyjádřit a chceme si s mini strem vyříkat své názory. Nedovolíme, aby špičková péče o pacienty z našeho kraje byla zrušena. KÚ Pk 2. jednání Zastupitelstva Pardubického kraje proběhlo Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo doplnění zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova, a to o dotační titul číslo 9 Podpora obecních prodejen. Zastupitelstvo schválilo dotační titul pro udržení provozu místních prodejen a pojízdných prodejen v obcích do 500 obyvatel. V rámci tohoto titulu bude možné na základě žádosti obce či skupiny obcí poskytnout dotaci ve výši 50% nákladů v běžném roce, maximálně však ve výši 100 tisíc korun. Přesné znění zásad bude k dispozici na internetových stránkách Pardubického kraje, případně na odboru životního prostředí na krajském úřadu v Pardubicích, řekl radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. Program obnovy venkova je zaměřen na rozvoj obcí, měst, svazku obcí a tzv. Místních akčních skupin. Dotace z něj jsou určeny na výstavbu, rekon strukci, opravu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti, veřejného osvětlení a rozhlasu i zřízení sběrných míst a dvorů. Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání také stanovilo celkem sedm výborů zastupitelstva jako tzv. iniciativní a kontrolní orgány. Zároveň zvolilo jejich členy a předsednictvo. Předsedy výborů jsou členové zastu pitelstva, ostatní členové jsou vybíráni z řad odborníků. Zákonem o krajích je uloženo zřízení výboru finančního, výboru kontrolního a výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Dalšími výbory v Par dubickém kraji jsou výbor pro dopravu a dopravní obslužnost, výbor pro zdravotnictví, sociální věci a neziskový sektor, výbor pro regionální rozvoj, kulturu, památkovou péči a cestovní ruch a výbor pro životní prostředí, venkov a zemědělství. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Přehled členů jednotlivých výborů najdete na odkaz Samospráva. KÚ Pk Zastoupení Lanškrouna ve výborech kraj. zastupitelstva: Na práci ve výboru pro výchovu,vzdělání a zaměstnanost zastupitelstva Pardubického kraje se bude podílet i zastupitel za ČSSD z našeho města Ing. Bohumil Bernášek,který byl jmenován členem tohoto výboru. MO ČSSD přeje našemu zastupiteli mnoho úspěchů a pevné nervy. Za MO ČSSD Jaroslav Lechnýř Členem výboru pro regionální rozvoj, kulturu, památkovou péči a ces tovní ruch se stal krajský zastupitel a starosta Lanškrouna Ing. Martin Košťál. Třídíte odpad správně? Zeptejte se dětí Děti jsou v rodinách nejen iniciátory třídění odpadu, ale i jeho odbornými garanty. Vyplývá to z odpovědí respondentů rozhlasové ankety, nedávno pro vedené v ulicích krajského města. Dobrou zprávou rozhodně je, že většina pardubických obyvatel odpad zřejmě třídí. Ne každý si je však jistý, že třídí správně. Samozřejmostí je ovšem třídění odpadu pro naše děti, které jsou do spělým schopny poradit, jak mají s komunálními odpady naložit, komentuje rozhlasovou anketu Martin Kolovratník, ředitel Českého rozhlasu Pardubice. Zatímco dnešní čtyřicátníci chodili se školou na exkurze do továren, dnešní děti navštěvují spíše ekocentra. Do svých rodin si pak odnášejí nové znalosti a návyky, které mají sklon uplatňovat v praxi. Za stoupající oblibou barevných kontejnerů tak stojí nejen dlouhodobá mediální propagace třídění, ale i učitelé a jejich žáci. Děti dnes mají přístup k informacím, které dospělí obvykle nevyhledávají. Zatímco se nad dnešní nejmladší generací často láme hůl, je in formovanější, než jsme byli v jejich věku my, a nesdílí naše předsudky a ne gativní zkušenosti. Třídění odpadu je sázka na budoucnost, vůbec se tedy ne divím, že toto téma zajímá právě děti, doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO KOM, která se zabývá tříděním odpadu a jeho propagací. Více na

9 LL 24 / 2008 DĚTI STRANA 9 Školou zavoněly bylinky Ve středu 10. prosince 2008 přijel na pozvání lektor z Ekocentra Paleta Pardubice do ZŠ speciální a uskutečnil u nás výukový program BYLINKY. Společně s našimi žáky se do programu zapojili žáci 1. tříd ZŠ Smetanova. Děti si očichaly a ochutnaly nejběžnější léčivé bylinky, dozvěděly se, k čemu se používají, a připravily si čaj podle vlastního receptu. Nakonec si vyrobily vlastní voňavé heřmánkové mýdlo, které si odnesly domů. Žáci i my učitelé jsme byli s programem spokojeni. ZŠ speciální, JK HURÁ DO KULIČEK!!! V pondělí 10. listopadu jsme poprvé vyzkoušeli novinku v našem mateř ském centru molitanový bazének s kuličkami a klouzačkou a pohovku pro děti. Tuto ne zrovna levnou hračku jsme si do našeho mateřského centra mohli pořídit díky paní Jarce Staňkové, která věnovala nemálo svého volného času a vypracovala projekt pro grantové řízení Konzumu Společně za úsměv Její projekt byl vybrán, čímž naše mateřské centrum získalo , Kč na nákup kuličkového bazénu. Moc děkujeme Jarce i Konzumu!!! Maminky a děti z MC Poděkování sponzorům Dne 2. prosince se uskutečnilo neformální setkání se sponzory, kteří v le tošním roce přispěli finančním sponzorským darem Základní škole Lanškroun, škole vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. ZŠ Lanškroun takto ještě jednou děkuje všem sponzorům, kteří škole v průběhu roku přispěli na pomůcky pro děti se zdravotním postižením. Jmenovitě děkujeme panu Polanskému z firmy ORSO, s.r.o., panu Stejskalovi z firmy GMS Velkoob chod, s.r.o., a panu Venzarovi, majiteli Krčmy. Všichni výše jmenovaní páni poskytli škole finanční dar, který škola použila na nákup školních pomůcek pro žáky školy. Dále děkujeme také panu Brokešovi, který nám během víkendu bezplatně opravil elektriku. Vzhledem k neutěšené finanční situaci ve školství se díky těmto darům naši žáci mohou vzdělávat v lepších materiálních podmínkách. Přejeme našim sponzorům hodně zdraví a úspěš né vykročení do nového roku Mgr. Hana Minářová, ředitelka ZŠ Lanškroun Relaxační kroužek při ZŠ nám. A. Jiráska 140 (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami) Na škole působí již řadu let relaxační kroužek zaměřený na základy břišního tance, prvky tanečního aerobicu a moderního tance, jednotlivé relaxační tech niky, doplněné různými druhy masáží a vonnými oleji. V letošním roce 2008 jsme využili možnosti získat finanční prostředky na nákup nových pomůcek (hudebních nástrojů, kostýmů, DVD, CD) a doplňků, které umožnily a zpří jemnily další práci nejen učitelům, ale hlavně žákům z podpory města Lanš kroun. Celý projekt byl zaměřen na eliminaci negativních jevů v chování žáků naší školy a na poskytnutí možností, jak efektivně využívat volný čas. Cílem projektu bylo: podpořit činnost relaxačního kroužku, propagovat práci učitelů a žáků, umožnit navázat nové kontakty, motivovat žáky k aktivní mu způsobu trávení volného času. Výrazným přínosem projektu byla soustav ná, systematická práce, kterou dáváme příležitost a prostor ke změně postojů, stylu života a vlastní zodpovědnosti za něj. Plnění naplánovaných aktivit projektu působilo pozitivně na žáky, kteří získali či si udržovali návyky a do vednosti v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Největším zážitkem nejen pro děvčata bylo vystoupení na přehlídce jednot livých škol Akademie 2008 v Ústí nad Orlicí a jubilejním 40. ročníku Lanš krounské kopy. Tanec děvčat, ale i jejich kostýmy udělaly na obecenstvo o brovský dojem. Naše choreografie byla na závěr odměněna velkým potleskem. Moc si přejeme, aby děvčatům i nadále tento relaxační kroužek dodával radost z pohybu, spoustu chuti a elánu nejen do dalšího tancování. Lucie Filipová, Michaela Simandlová Burza škol v ZŠ Lanškroun Dne 2. prosince proběhla akce Burza učilišť a středních odborných škol, kterou každoročně pořádá ZŠ Lanškroun pro rodiče vycházejících žáků školy. Účast středních škol byla tentokrát opravdu hojná, nabídky studia prezentovalo v prostorách ZŠ Lanškroun na nám. A. Jiráska 140 celkem 14 středních škol. Ti z řad rodičů, kteří neváhali a přišli, skutečně nelitovali, protože bylo z čeho vybírat. Škoda jen, že přes inzerované pozvání nepřišli na burzu žádní rodiče vycházejících žáků z ostatních lanškrounských základních škol. Bc. Květoslava Filipová, Jana Lukesová Soutěž v poznávání EU V měsíci říjnu a listopadu se seznamovaly třídy 1. stupně ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se základními pojmy a znalostmi o Evrop ské unii. Poté se uskutečnila soutěž ve vytvoření vlajek vybraných členů EU. Posoudit výsledky nebylo vůbec jednoduché, nakonec porota přihlédla k origi nalitě nápadu řešení a ocenila soutěžící třídy samými prvními místy. Také 2. stupeň školy si rozšířil obzory v oblasti vědomí znalostí o Evropské unii ve znalostech vlajek a orientaci mezi hlavními městy členských států EU na mapě Evropy a třídy pak zápolily o nejlepší umístění ve správné orientaci na čas s přidělováním bodů. Vše mohlo být realizováno na základě finanční dotace z podpory města Lanškroun, díky níž škola zakoupila interaktivní CD Rom Evropská unie. Tento program obsahuje aktualizovaná data o státech EU, a to včetně zvukových ukázek hymny, řeč, základní fráze, mapky, vlaj ky, fotogalerii, geografii, hospodářství, průmysl, rostlinnou a živočišnou vý robu, grafy počtu obyvatel a srovnání velikosti jednotlivých členů EU. Vše je možné aplikovat u jednotlivých počítačů i na interaktivní tabuli. Program obsahuje také celý soubor soutěží na procvičení znalostí. Žáci si takto mohli aktivně procvičit i své nově nabyté znalosti v cizích jazycích a informatice dí ky realizaci projektu Jazyková a informační komunikace pro děti se zdravotním postižením, dotovaného ESF a státním rozpočtem, který nyní prochází dobou udržitelnosti. Program je možné využívat ve výuce zeměpisu, dějepisu, výtvar né výchovy i výchovy k občanství. Děkujeme touto cestou městu Lanškroun za poskytnutí příspěvku z podpory města Lanškroun a těšíme se na další spo lupráci v roce J. Nováková

10 STRANA 10 DĚTI, REGION LL 24 / 2008 GYMNÁZIUM, LANŠKROUN, NÁM. JANA MARKA MARKŮ 113 nám. Jana Marka Marků 113, Lanškroun telefon: ; DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v pondělí v 15 hodin pro žáky z 5. a 9. tříd ZŠ DOSILASO 2008 V pátek 28. listopadu proběhl již osmý ročník tradiční soutěže tram poskautských zpěvů DOSILASO 2008, jehož organizátory byli skauti lanš krounského střediska Zubr a Dikobraz. Akce se poprvé v historii konala v sá le lanškrounského zámku a nepochybně jí to prospělo, neboť v klubovnách na Žižkově ulici zápasili pořadatelé v předchozích ročnících přece jen s trochu ztísněnými podmínkami. Tentokrát se do sálu bez problému vešlo více než sto posluchačů, což vytvořilo náležitou soutěžní atmosféru. Soutěže se zúčast nilo osm sborů, tři dvojice v kategorii bisono a pouze v kategorii individuál ních zpěváků unisono byla (tradičně) účast slabší jen dvě soutěžící. Předvedené výkony všech účastníků byly však velmi hodnotné, takže porotě, kterou tvořily zkušené zpěvačky Zuzana Zedníčková a Vendula Pirklová, da lo hodně práce vše spravedlivě posoudit avšak i to se podařilo! A takové jsou výsledky: V kategorii Unisono (sólový zpěv) zvítězila Alena Mikulecká a další soutěžící Martina Dušánková získala zvláštní cenu poroty. V kategorii Bisono (zpěv ve dvojici) zvítězilo duo Moby Dick ve složení Alena Střechová a Simona Katzerová. (Další umístění: 2. Michaela Cinková, Monika Reslerová; 3. Veronika Skalická, Kateřina Obstová) V kategorii Sbor zvítězily Berušky a Veverky. (Další umístění: 2. Veverky a Vlaštovky; 3. Dlonn; 4. Istanbul; 5. Pomněnky; 6. Vlčata; 7. až 8. místo Sněženky, Kristýna Jílková, Iva Fibikarová a Bára Koutská) Celkem se soutěže zúčastnilo přibližně 85 zpěváků. Byli bychom rádi, kdy by jejich počet rok od roku vzrůstal a kdyby projevili větší zájem i o kategorii sólového zpěvu. Děkujeme našim porotkyním za fundované a nestranné hod nocení soutěže. Děkujeme také městu Lanškroun a Kulturnímu centru Lanš kroun za finanční a technickou podporu celé akce. Na slyšenou v roce 2009! Za pořádající středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun Jan Střecha LUBNÍK SE OTEVÍRÁ SVĚTU Není tajemstvím, že v letošním roce kulturní a zájmový život v Lubníku tro chu oživl. Stalo se tak zejména díky novým aktivitám spolků a uskupení, které nově vznikly nebo obnovily svou činnost. Kromě tradičních akcí (hasičský ples, dětský karneval, čarodějnice,dětský den, loučení s prázdninami i další) přibyly nové akce, např. pouťové posezení, prázdninový výlet do ZOO a již v jiném článku zmiňované vítání Adventu. Pod patronátem TJ Sokol vzniklo tzv. Mateřské centrum, kde se v prosto rách bývalé školky scházejí maminky se svými dětmi. Ačkoli je to zatím ne oficiální organizace, která své působení teprve rozvíjí, její aktivity svůj účel plní velmi dobře a maminky i dětičky tam chodí rády! S novým školním ro kem TJ Sokol zajišťuje pravidelné cvičení, byl otevřen i keramický kroužek. Na příští rok se chystají další nové aktivity. Prozradíme, že přibude 1 ples (TJ So kol), burza dětského oblečení a chystá se mnoho dalšího. Vše bude také zá viset na ochotě dobrovolníků, nápadů není málo, a tak se občané mohou těšit. Každou aktivitu lze ale uskutečnit pouze za podpory pana starosty Langha mera a vedení obce ať už té morální, či hlavně finanční, za vše velmi děkujeme. V poslední době se i obec Lubník začala výrazněji rozvíjet. Zvýšila se vý stavba nových domů. Dříve tolik neutěšený stav vozovky byl napraven díky zdařilé rekonstrukci. Přibývá i občanů, rodí se i dostatek dětí. To vše dává prostor pro další aktivity. Za TJ Sokol Ilona Matějková ŠNEK Klub pohybu v obci,o.s., Vás zve na 3. ročník Silvestrovského hokejování Kde: Před CountrySteak restaurant Albrechtice antuka Kdy: (středa), začátek 13.00, registrace od Jak se přihlásit do soutěže: využijte naší online registrace na Zváni jsou samozřejmě diváci, fanoušci hokeje, zábavy a kvalitního občerstvení. Přihlášky posílejte nejpozději do Těšíme se na Vaši účast... Zbyněk Najman Dne p. vychovatelky 1. tříd ZŠ nám. Al. Jiráska zorganizovaly mikulášské odpoledne školní družiny. Děti navštívil Mikuláš, který měl připravené souitěže a hodnotné balíčky pro každé dítě. Dětem se odpoledne líbilo. Vychovatelky ŠD 1. tříd Už tradičně se vydávají turisté na Mikulášskou vycházku Sázavským údolím do kulturního domu v Nepomukách, kde máme zároveň připravenou zabíjačku. Polévku, kroupy, prejt a tlačenku, to vše připraví Jarda Bratr Novák a jeho žena Jarunka, za což jim chceme veřejně poděkovat. Ve tři hodiny přijde Mikuláš, anděl a dva čerti. Děti už čekají, mají připravené bás ničky a písničky. Dostanou balíčkys cukrovinkami. Odpoledne zakončíme písničkami a někdy i tancem a jsme rádi, že se můžeme společně setkávat. Jiřina Vosátková, foto: Petr Kotyza Mikulášská diskotéka v Albrechticích V sobotu uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve spolu práci s Obecním úřadem v Albrech ticích Mikulášskou diskotéku pro malé i velké. Sál v nově zrekonstru ované budově Společensko kultur ního centra v Albrechticích (dříve škola) se zaplnil dětmi i dospělými, na které byli připraveni MIKULÁŠ, ČERT a ANDĚL. Akce byla organi zovaná za velké pomoci členek Sboru pro občanské záležitosti v Albrech ticích. J. Ficnerová

11 LL 24 / 2008 REGION STRANA 11 VÍTÁNÍ ADVENTU V LUBNÍKU Již první adventní neděle byla pro obyvatele Lubníku neobyčejná. Poprvé v historii obce se odehrála akce, která možná zahájila velmi zajímavou tradici. S nápadem změnit zaběhnutý rytmus života v obci přišly dvě osobnosti míst ního společenského a sportovního života. Obě působí v TJ Sokol Lubník, jež ta ké akci organizátorsky podpořila předsedkyně TJ paní Zdenka Janečková a členka výboru paní Ilona Matějková, které se také staly hlavními pořadatelkami. Nedělní odpoledne mělo dvě části. První z nich se odehrála v místním kul turním sále a byla zaměřena na tradiční rukodělné práce a seznámení spoluob čanů s tradicemi, které Advent a Vánoce představují. Pod dohledem instruktorů si každý zájemce mohl vyzkoušet pestrou nabídku technik. V přísálí byly na dvou stolech ukázky vánočních zvyků známých i méně známých. Dospělé zaujaly zejména již zapomenuté zvyky pro hospodáře, děti byly fascinovány plujícími ořechovými lodičkami... Na zdech si bylo možno přečíst něco z teorie Vánoc" proč se vlastně Vánoce slaví, odkdy, jak to bylo dříve, co se dochovalo až do dnešních dnů. Nechyběly ani popisy různých zvyků a obyčejů, které už jsou téměř zapomenuty, a vysvětlení, jaký měly vý znam. Zájemci se mohli seznámit s pranostikami na každý prosincový den a do zvěděli se, jak se vztahovaly k Adventu, Vánocům, tradicím Štědrého dne apod. Starší děti přivítaly možnost prověřit své znalosti v nabídce tří druhů kvízů pokud něco nevěděly, našly si to na zmiňovaných listech. Správné zodpo vězení celého kvízu bylo ohodnoceno čokoládou. Malým dětem udělal radost zase Dopis Ježíškovi". U připravených stolků si mohly napsat nebo namalovat svá tajná přání a dopis pak vhodit do hvězd ného pytle", který strážil uprostřed sálu veliký anděl, který dopisy jistě Ježíš kovi doručí na správnou adresu. Pro ty z nejmenších, kteří by se náhodou nu dili, byly připraveny pastelky a vánoční omalovánky. K posezení zval i bufet s převážně horkými nápoji, jako třeba svařeným vínem či vánoční medovinou... Místnosti vévodilo pódium, kde se tyčil vysoký ozdobený stromek a okolo něho uspořádaly členky nedávno vzniklého místního keramického kroužku výstavku svých prací. Netřeba dodávat, že šlo o opravdu hezké kousky, které obdivovala řada návštěvníků. Celou atmosféru dokreslovala krásná výzdoba z jedlových větví, znějící koledy a dětský smích. Druhá část programu se odehrála na návsi. Kdo chtěl, mohl si vyslechnout pásmo vánočních písní, koled a básniček. U vánočního stromu se v parčíku před obecním úřadem shromáždilo úctyhodné množství posluchačů všech věkových skupin. Zazpívat přijel pěvecký sbor Klíč, který vznikl při ZŠ na nám. A. Jiráska pod vedením paní učitelek Kapounové a Pallové. Básničky přednesly místní děti. Se zájmem se zúčastnily jak ti úplně nejmenší, tak starší slečny, které zazpívaly nebo zahrály na flétnu. Program moderoval Petr Matějka, místní knihovník. Na závěr se rozsvítil krásný vánoční strom a my se rozloučili známou písní Vánoce, vánoce přicházejí. Pořadatelé vyslovují své poděkování starostovi Karlu Langhamerovi a obec nímu úřadu za podporu nejen morální, ale zejména finanční. Děkují také ob čanům, kteří přišli nejen předvést své dovednosti, ale za nádhernou atmosféru, která díky nim panovala. JS Kaple sv. Anny v Albrechticích Vážení spoluobčané, rádi bychom vám dodatečně poděkovali za návštěvu kaple sv. Anny při koncertu paní Ridiny Ahmedové v sobotu a ne dělní poutní mše svaté. Výtěžek ze vstupného, příspěvky od občanů i firem a sbírky při mši činil , Kč. Tyto peníze byly věnovány v plné výši ob ci na další opravy kaple sv. Anny. I do budoucna počítáme s pořádáním po dobných kulturních akcí. Proč bychom nemohli patřit k obcím, kde se pouť slaví pravidelně? Ještě jednou děkujeme všem, kteří nás podpořili finančně i svou účastí, a také obci za propůjčení kaple sv. Anny. Na závěr vás chceme pozvat k návštěvě kaple sv. Anny o vánočních svátcích. Za občanské sdružení ŠNEK Klub pohybu v obci, o.s., v Albrechticích Pavla a Jiří Horáčkovi Pořad bohoslužeb o Vánocích 2008 ve farnosti Dolní Čermná: 24. prosince STŘEDA ŠTĚDRÝ DEN Dolní Čermná 7.30 h. rorátní mše svatá Verměřovice h. mše svatá pro děti Dolní Čermná h. půlnoční mše svatá 25. prosince ČTVRTEK Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ Verměřovice 9.00 h. Dolní Čermná h. slavná zpívaná mše svatá 26. prosince PÁTEK Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka Dolní Čermná 7.30 h.; Petrovice 9.00 h. Dolní Čermná h. rytmická kytarová mše svatá 28. prosince NEDĚLE Svátek SVATÉ RODINY Ježíše, Marie a Josefa Dolní Čermná 7.30 h.; Petrovice 9.00 h. Dolní Čermná h. mše svatá pro děti 31. prosince STŘEDA SILVESTR, poslední den občanského roku Dolní Čermná 7.30 h. Dolní Čermná h. mše svatá na poděkování za uplynulý rok 1. ledna 2009 ČTVRTEK Slavnost MATKY BOŽÍ, NOVÝ ROK Dolní Čermná 7.30 h.; Verměřovice 9.00 h.; Dolní Čermná h. VÁNOČNÍ VYCHÁZKA NA MARIÁNSKOU HORU SE ZPÍVÁNÍM VÁNOČNÍCH KOLED Letos už půjdeme na Mariánskou horu posedmnácté. Nejčastěji to bývalo na Štěpána (na druhý svátek vánoční), ale letos se ukázalo jako vhodnější vy užít následující den sobotu 27. prosince. Sraz a odchod máme u Dělnického domu v 10 hodin a jdeme zadem okolo Dolního a Horního Třešňovce na Mariánskou horu. Někdo vychází i o něco dříve, abychom se tam všichni sešli po jedenácté hodině. Na Mariánské hoře se můžeme po příchodu zahřát u malého táboráčku, nachystaného už tradičně Miroslavem Pecháčkem z Dolní Čermné. Zavedlo se, že se sejdeme v malé místnosti na faře naproti kostelu a trochu se ohřejeme, je tam k dispozici grog zdarma, koupit se dá i káva nebo čaj. Po sedí se a mezitím nám pan kostelník otevře kostel. U vchodu dostane každý příchozí zpěvník list papíru s texty mnoha vá nočních koled a už následuje přivítání. Mnozí si zapálí přinesené svíčky a tím se ještě víc ocitneme uprostřed vánoční nálady. Dříve nás na začátku vítával Mirek Vosátka, nyní se toho ujala Mgr. Jarmila Beranová. Vánoční náladu pak podpoří Maruška Kolomá čtením vánočního textu o narození Ježíše Krista. Nato se dozvíme od Jiřiny Vosátkové, moderující celý program, které z ko led ve zpěvníku se letos budou zpívat, a už se ozvou muzikanti na kostelním kůru, kterých bývá až 10, varhany a k nim několik kytar, kontrabas, apod. Zpí vává se víc jak 10 koled. Letos s muzikanty poprvé vystoupí i Josef Pilný s pozounem. Na souhru varhan s pozounem se všichni velice těšíme. Hudbu jako celek řídí Tomáš Krejča a letos nám na varhany zahraje Marcela Marková z Lanškrouna. V předchozích ročnících našimi varhaníky byli František Seve rín (4x) z Dolní Čermné, potom to byla Eliška Frieserová z Horní Čermné a ná sledovala Lenka Obrová, provdaná Jansová. Připravujeme také sólový zpěv ně které koledy Hankou Švobovou. Závěr zpívání opět moderuje Jiřina Vosátková. Ta nás také vyzve, jak je v kostele zvykem, k tomu, abychom se se svými sousedy v lavicích a okolo pozdravili a popřáli si šťastný nový rok Po skončení koled mezi nás přijdou Tři králové, což vždycky bývali skautíci, a dnes se účastní i muzikanti a rozdají účastníkům PFky s přáním od Klubu českých turistů a Kulturního centra Lanškroun. U východu z kostela pořádáváme dobrovolnou sbírku na kostel na Mariánské hoře. Loni jsme měli rekordní účast 188 lidí, druhá největší účast byla o rok dříve 183. Na prvním ročníku v roce 1991 jich bylo 15. Celkem sečteno to dělá 1773 účastníků. Je zásadou jít za každého počastí, jako správní turisté. Potom se jde dolů s kopečka do restaurace U Zlatky v Dolním Třešňovci a tam lze poobědvat nebo se občerstvit. Tam také pokračuje společná zábava až skoro do 20 hodin. Od předloňska je dohoda se starostou Horního Třešňovce, že už hodinu před naším příchodem na Mariánskou horu začne v obecním rozhlase pouštět vánoční hudbu a pozve i místní lidi na naše zpívání. Těšíme se na všechny účastníky této předposlední akce místních turistů v tomto roce. Adam Novák, Jiří Kohout

12 STRANA 12 VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ LL 24 / 2008 Stromečku, rozsviť se... opakovaly děti po Mikulášovi, který se v doprovodu své družiny objevil v pátek na náměstí J. M. Marků. Po druhé výzvě se skutečně stromeček k velké radosti všech přítomných rozsvítil. A co předcházelo této hezké před vánoční zvyklosti? No přece čekání na Mikuláše. A jakou podobu mělo to letošní čekání? Tradičně nechyběla postava anděla a čerta. Anděl přivítal všechny přítomné, později statečně hájil lanškrounské děti a chválil je za jejich dobré skutky. Jeho snahu se pokoušel zmařit zlobivý čert, ale vše nakonec dobře dopadlo. Chvíle do příjezdu Mikuláše vyplnila výuka v čertovské škole. Všechno začalo zápisem. Děti, zvlášť ty menší, měly rázem plné ruce práce. A jak by ne, vždyť na ně čekaly přímo čertovské úkoly! Prolézt pekelným tunelem, po radit si s různými skládačkami, odpovědět na všetečné otázky nebylo vždy jednoduché. Místo známek dostávali žáci čertovské školy ďábelská razítka, jinde odměnil školáky za jejich výkon čert nebo anděl. Stejně tomu bylo i s obrázky. Nejlepších deset výtvarníků bylo oceněno přímo na místě. Ostatní zdařilé malůvky budou vystaveny v knihovně a v DDM. Všichni malíři, kteří přinesli obrázek, si zaslouží pochvalu s hvězdičkou. Společným úkolem pro všechny bylo lepení nekonečného řetězu. Zajímá vás, jak dlouhý řetěz se po dařilo vytvořit? Čerti by měli radost, naměřili jsme 38 metrů. Za všechno snažení následovala ještě malá závěrečná nadílka od Mikuláše. A když je řeč o škole, jakou známku by dostali za svou snahu organizátoři (DDM, KC a Divadlo Ve středu)? Pevně doufáme, že jsme nepro padli. V opačném případě máme pro všechny nespokojené přímo čertovskou výzvu. Zapojte se do toho s námi! Přispějte radou, po mocí nebo finanční částkou! Třeba se za rok sejdeme na ANDĚL SKÉM NÁMĚSTÍ, kde bude zářit nejen vánoční stromeček, ale i stov ky spokojených dětí i rodičů. Děkujeme městu Lanškroun za fi nanční podporu. DDM Lanškroun Betlémské světlo 2008 Již v sobotu 13. prosince převzali skauti z celého světa ve vídeňském kos tele srbské pravoslavné církve Betlémské světlo. Tento novodobý symbol Vánoc cestuje každoročně až z Betléma a dostává se do všech domácností v Evropě. V pátek 19. prosince v pražské Svatovítské katedrále plamen od skautů a Českého rozhlasu převezme Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk, manželka prezidenta Livia Klausová, výkonný ředitel Českého rozhlasu Josef Havel a starosta skautů Josef Výprachtický. Letos již podevatenácté budou Betlémské světlo čeští skauti rozvážet vlaky do všech koutů ČR a lidé si jej budou moci převzít již od soboty 20. prosince. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru a přátelství. Myšlenka ší ření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice, která letos slaví své dvacáté druhé výročí. Úplně poprvé plamínek přicestoval v ro ce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského roz hlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Betlémské světlo, do stalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou brněnských skautů putuje v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. Jan Žáček Vánoční Luba Bártová Usnula zem, pod sněhem dýchá, z rampouchů odkapává čas ztichlo i cosi v nás, snad hněv či nenávist a pýcha. A všechno mezi hvězdami a zemí zas voní, voní Vánocemi. Všednosti nános, břímě smutku ztrácíš tmou rolničky hlas zacinká, přelud, či dávná vzpomínka? V ztracený dětský ráj se vracíš. A všechno mezi hvězdami a zemí zas voní, voní Vánocemi. VÁNOČNÍ PŘÁNÍ: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle Vážení přátelé, jednou z nenápadných postaviček, kterou najdeme v každém vánočním bet lémě, je oslík. Je to zvířátko, které nemá tu nejlepší pověst. V životě můžeme potkat hodně různých oslů, ale občas se do role osla sami dostaneme. Přijměte jako malý dáreček tento příběh: Jednoho dne spadl starý osel do staré studny. Chudák zvíře křičelo a vo lalo o pomoc několik hodin a farmář se snažil vymyslet, co má dělat. Nakonec si uvědomil, že nepotřebuje ani studnu, ani osla a rozhodl se studnu i oslem zasypat. Požádal několik sousedů, aby mu pomohli. Každý vzal lopatu a spo lečně začali házet hlínu, písek a smetí do studny. Osel nejprve hlasitě křičel, ale potom se utišil. Ještě přihodili pár plných lopat a potom se farmář do studny podíval. Tam uviděl něco, co nečekal. Když hlína dopadla na osla, on to setřásl a šlápl na to, aby se dostal výš. A čím více hlíny farmáři házeli, tím výše osel byl. A nakonec byl tak vysoko, že ze studny vyskočil a odběhl. Ať už na Vás bude házena jakákoliv špína, důležité je se oklepat a stoupat výš. Můžeme se dostat nahoru i z té nejhlubší studny. Nemůžeme se vzdát a nechat se zasypat. A kdyby bylo nejhůř, je tu ještě Ten, jehož narozeniny slavíme, a On nám určitě pomůže dostat se i z těch nejhlubších temnot. Váš Zbigniew J. Czendlik

13 LL 24 / 2008 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE STRANA 13 V neděli 30. listopadu byly v kostele sv. Václava zahájeny letošní adventní koncerty. Na prvním z nich se představili žáci a učitelé ZUŠ J. Pravečka. V zaplněném kostele zazněly skladby starých i současných mistrů hrané v různém nástrojovém obsazení, nechyběly pěvecké výkony. Pestrý program přispěl k příjemnému prožití první adventní neděle a dle dlouhotrvajícího potlesku lze soudit, že se posluchačům líbil. Marie Střechová, foto: Jaroslav Resler Vernisáž vánoční výstavy zcela zaplnila v sobotu 13. prosince 2008 galerii Městského muzea v Lanškrouně. Kulturní program obstaraly Lanškrounský smíšený sbor a Komo/k/rák. Překvapením bylo krátké dudácké vystoupení ředitele muzea v Uherském Brodě Pavla Popelky. Autory výstavy Sklo v bar vách duhy manžele Staškovy představila ředitelka muzea Marie Borkovcová. Ve vstupních prostorách muzea, kde probíhá menší výstava starých vánoč ních ozdob a betlémů a prodejní výstava drobných uměleckých předmětů, které se mohou stát dobrým tipem na vánoční dárek. Tři adventní koncerty obvykle zajišťují místní hudebníci, jeden bývá z do vozu. Na tom letošním se v neděli 7. prosince představila Zuzana Stirská a Gospel Time. Zaplněný kostel ocenil gospely i vánoční písně. Některé z nich byly z repertoáru Semaforu, protože právě s Jiřím Suchým kdysi zpí vala Zuzana Stirská a nyní i její malá dcera Sany. Ta také zahrála na harfu. Na závěr poděkoval vystupujícím nejen místní farář Zbigniew Czendlik, ale i přítomná senátorka Ludmila Müllerová. Foto: Lada Sitová Na vernisáž vánoční výstavy navázal v městském muzeu křest knihy Klín ženy, jejímž autorem je čestný občan Lanškrouna akademický sochař Zdeněk Kolářský. Slavnost proběhla v prostorách Kabinetu mincí a medailí Zdeňka Kolářského, který se nachází v podkrovních prostorách nad galerií muzea. Knihu vydalo lanškrounské vydavatelství TG TISK. Úvodního slova se ujala ředitelka muzea Marie Borkovcová. Poté promluvil autor doslovu Rudolf Pražma.Křtu se ujal starosta města Lanškroun Martin Košťál. Následovala autogramiáda. Přítomní hosté si mohli nechat podepsat nejen knihu, ale i velký nástěnný kalendář na rok 2009 s díly Zdeňka Ko lářského věnovanými Lanškrounsku, který vydalo Městské muzeum Lanš kroun ve spolupráci s Městem Lanškroun. Text a foto: Lada Sitová Na třetím adventním koncertě se v neděli představily v kostele sv. Václava dva pěvecké sbory vedené Vladimírou Jetmarovou Komo/k/rák (sbor ZUŠ Jindřicha Pravečka) a Lanškrounský smíšený sbor. Foto: LS

14 STRANA 14 KULTURA LL 24 / 2008 Lidé neuposlechli, a dobře udělali Koncem listopadu se v Lanškrouně objevily plakáty se sdělením Na náš koncert nechoďte, které tímto neobvyklým způsobem zvaly na muzicírování v chrámu sv. Václava. To se mělo konat ve středu 3. prosince v 18 hodin pod patronací římskokatolického děkanství. Byl to dost pošmourný všední den, doba ani odpolední, ani večerní, a ten název k tomu! A pozvánka byla nikoli na rockový, punkový či swingový kon cert, ale na Prague Cello Quartet, tedy na hudbu, která ani při větší propagaci sály nijak nepřeplní. Jenže trocha studentské recese se zřejmě vyplatila. V 18 hodin byla všechna místa v kostele obsazena a před posluchače před stoupila čtveřice mladých hráčů na cello Petr Špaček, Václav Petr, Petr Chu doba a Jan Zvěřina. Koncert plný sametových tónů a jiskřivé energie začal. Mladí interpreti si získali publikum hned první skladbou Händlovým Allegro Maestoso z Vodní hudby. Tato hudba jednak navodila příjemnou předvánoční atmosféru, ale také už ukázala, jak se pravděpodobně hudebníci zhostí svého úkolu. Podání bylo živé, s důrazem na frázování a rytmus. Proto nebylo divu, že po Pavaně Gabriela Fauré se rytmu oddali naplno, a to jak v Chačaturjanově Šavlovém tanci, tak především v interpretaci skladeb finské skupiny Apocalyptica. Skladba Toreador byla v jejich podání patrně nejlepším číslem koncertu. To, že heavy metal a rytmus vůbec je jim blízký, dokázali i zařazením skladeb G. Gershwina, skupiny Led Zeppelin, Metallica či ústřední melodie z filmu Sedm statečných. Krásu dlouhých vázaných tónů si však po sluchači také mohli vychutnat, a to jak v 1. větě Guldova Violoncellového koncertu, tak třeba ve známé písni Beatles Yesterday či ve slavném Čardáši V. Montiho. Avšak ani v závěrečné skladbě večera, ve svérázně upravené koledě Veselé vánoční hody, kde dokonce přispěli i vlastním zpěvem, mladí interpreti ne zapřeli svoje opojení rytmem a inklinaci k moderní hudbě. Není proto divu, že posluchači je odměnili dlouhým a velmi srdečným potleskem a z kostela odcházeli s úsměvem na tváři. Neboť pokud se nějaké chybičky vyskytly, nadšení a elán je velmi převýšily. Kéž tu máme takových koncertů více. st Foto: Zbigniew Czendlik Reakce na článek Návrat na prkna, která znamenají svět od Radky Jánešové z LL ze dne Nerad cokoli řeším přes tisk, ale tímto článkem se cítím neprávem pošpiněn. Zdůrazňuji však, že reakce je směřována přímo pisatelce, protože všichni zá stupci divadelních ochotnických spolků ve městě se od jejího článku distancují! Reakci začnu fakty. Radka Jánešová je členkou Divadla Ve středu, které i po dle názvu zkouší především ve středu. Představení se pak přímo ve středu ko nat nemusejí. Zámek je k dispozici všem spolkům se stejnými pravidly a jed no z nich je, že před divadelní zkouškou má přednost program Kulturního centra (dále jen KC) na sále zámku. Snad Radka nechce všechny středy pro zkoušky jednoho spolku! Od září jsou na tom středy asi takto 3.9. volný sál!, jednání zastupitelstva, zkouška Divadla Ve středu (dále jen DVS), zkouška DVS, volný sál!, představení Chudák manžel (cca 120 návštěvníků), zkouška DVS, cestopis Ekvádor Ga lapágy (výjimečně na sále), volný sál!, volný sál!, jednání zastupitelstva, společenský večer Domova dětí, představení Milión Liber (cca 160 návštěvníků), volný sál!, Ve středu se nepeče, ve středu se hraje (každoroční vystoupení lanškrounských kapel), jednání zastupitelstva, Vánoce, Silvestr, zkouška DVS, zkouška DVS, volný sál!, zkouška DVS u pozorňuji pak, že divadelní spolek nemusí vždy zkoušet jen v jeden daný den. Ostatní spolky této možnosti bohatě využívají a vždy jsme v KC našli va riantu a možnost využití sálu pro ochotníky. Co se týče střed, tak si myslím, že je právě dobře, že sál je využíván téměř každý den. Nejde dohodnout na každou středu zkoušku, a to nejen z ekonomických důvodů, nebo Radka ne ví, kolik dnes stojí např. elektřina? Proto si nemyslím, že bychom na KC byli jakkoliv proti ochotnickým spolkům. K umístění ve Václavově gratuluji všem zúčastněným spolkům, ale nejde Radko Jánešová, srovnávat vesnici s desetitisícovým městem. Sál na zámku má široké využití od pronájmů po koncertní vystoupení. V žádném případě tak nevyhlašuji válku Divadlu Ve středu, jen jsem musel hájit práci KC ne jen pro ochotníky. Článek Radky mě velmi mrzí z toho důvodu, že se sama osobně nepřišla do Kulturního centra zajímat o danou situaci! Pokud jde o lepší divadelní sál, doporučuji Radce, aby přišla na zá mek na jednání zastupitelstva a ve vstupech veřejnosti se na tento problém může zeptat radních i zastupitelů města, případně představit vlastní názor či připomínku. Závěrem chci podotknout, že bych nerad svojí reakcí rozpoutal přestřelku přes Listy. Reagoval jsem na článek Radky Jánešové. Na případný další článek na toto téma nebudu reagovat. David Knápek, KC BEZ SPONZORŮ BY TO SOTVA ŠLO aneb Další rok s Divadlem Ve středu Lidé v Lanškrouně si zvykli chodit do divadla a svou přízní podporují ze jména místní divadelní spolky a sdružení, což je chvályhodné. My se touto pozorností cítíme zavázáni a snažíme se přízeň publika neztratit. Jak tedy vypadal letošní rok Divadla Ve středu? Premiéra pravda žádná nebyla. Ne že bychom se jí vyhýbali, ale některé in scenace potřebují zkrátka více času ke své realizaci, a v takové situaci jsme právě teď. Diváci se tedy mají stále na co těšit. Přesto to však nebyl rok prázd ný. Několikrát jsme v různých sálech vystupovali s komedií S tvojí dcerou ne a v červnu jsme si ji zahráli i v Lanškrouně (u příležitosti 4. výročí prvního veřejného vystoupení našeho souboru) a byli jsme opět mile překvapeni zájmem diváků. Určitě ocenili, že herci se už takřka obejdou bez nápovědy, tu tam ma jí jen coby maskota. Úroveň představení byla příznivě hodnocena i v podzimní soutěži divadelních souborů ve Václavově, odkud jsme si odvezli několik ocenění. Naši herci pomáhali při organizaci masopustu, mohli jste je potkat jako po hádkové bytosti při Kopě nebo nedávno dokonce jako bytosti nebeské (i pe kelné!) na mikulášských slavnostech na náměstí. Spolupracujeme také s Měst skou knihovnou, pro niž už tradičně připravujeme dramatizované čtení ukázek z nových děl autorů našeho regionu. Byly tu však i dvě už tradiční velké akce, které bychom bez sponzorů nezvlád li, a těmi jsou naše večery. V dubnu jsme připravili Ruský večer, kde byla před stavena kniha V. Turka Krugobajkalka. Naším hostem byl zástupce velvy slanectví Ruské federace pan Ilja Agejev a diváci byli uvítáni skleničkou vodky. V listopadu jsme uspořádali Moravský večer, k jehož úspěch přispěli ze jména naši hosté členové souboru písní a tanců Vsacan ze Vsetína a spiso vatelé Pavel Popelka a Josef Holcman. Tato náročná akce by sotva byla mož ná bez sponzorského příspěvku, a tak bych tímto chtěla ještě jednou poděkovat zejména panu Jiřímu Sloupenskému firma TG TISK, který nám opět vý znamně přispěl nejen finančně, ale tentokrát pomohl i s organizací večera. Je to vlastně zatím největší lanškrounský mecenáš a je škoda, že je většinou jedi ný ze všech větších podniků, které zde působí. Na diváky čekalo na stole vynikající moravské víno, což byla také záležitost sponzorů paní Dany Novákové a pana Jiřího Horáčka. Dokumentaci celého večera nám sponzorsky opět udělal Fotoateliér paní Jiřiny Strakové. Rok se chýlí ke konci a lidé si vzájemně přejí štěstí a úspěchy v roce příš tím. Toto vše jménem našeho souboru přeji všem našim příznivcům, bez nichž bychom spoustu věcí dělat nemohli, a to by pak v Lanškrouně bylo trochu smutno. Ať se vám tedy daří! Za Divadlo Ve středu Růžena Šteflová

15 LL 24 / 2008 NÁZORY STRANA 15 Děkuji... Karel Kryl: Děkuji (úryvky) Děkuji. Za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji za nezdar: ten naučí mne píli, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Za slzy děkuji: ty naučí mne citu k živým, již žalují a křičí po soucitu. Pro touhu po kráse děkuji za ošklivost. Za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost usnutí děkuji za únavu, za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral, Beránku, děkuji. Marně jsi neumíral. Děkuji. Šest písmen, která by osamocená neznamenala a ani nevypovídala vůbec nic. Jejich existence by byla naprosto zbytečná. Až teprve tehdy, když si vzájemně nabídnou své dlaně a spojí se pevným poutem, vzniká magické slovo, které v sobě skrývá hloubku našich citů. Drobné, skoro až přeslechnu telné či přehlédnutelné slovo, ale přesto, nebo možná právě proto, v sobě skrývá ohromnou sílu. Díky němu totiž můžeme rozzářit tisíce smutných očí, tisíce bledých tváří a miliony lidských srdcí. Už malé děti se učí, kdy a jak správně použít toto slůvko. Zpočátku je pro ně sice jen dalším termínem do jejich roz růstajícího se slovníku, ale brzy jistě odhalí jeho pravou cenu. Zjistí, že jím mohou vyjádřit vděk svým rodičům za život a vroucnou obětavost. Děkujeme za vše dobré, co nás na naší cestě životem potkalo. Za každý ú spěch, správné rozhodnutí. Nemyslíte ale, že i přesto je slov díků na našem světě málo? Že spoustě samozřejmých věcí se křivdí? Možná. Také nedokážete odpovědět na tuto otázku? Už proto by bylo dobré zpomalit krok a zamyslet se nad tím, kolik věcí, situací a lidí potřebuje pocítit naši úctu a obdiv. Neměli bychom se ale zamýšlet jen nad životními klady, které nás dovedly ke štěstí. Protože to třeba nebylo to pravé, trvalé štěstí. Vzpomeňme si i na situace, které se zprvu sice jevily jako špatný vtip, ale jen díky naší vytrvalosti a síle se z nich stala příjemná skutečnost. Na chvíle, kdy nám nebylo zrovna nejlépe, ale my jsme se dokázali vzepřít osudu a jít dál. Dál po jiné, klikaté cestě, na které jsme však objevili něco no vého, co stálo za to se zvednout. Naučme se děkovat za bolest, která nás do nutila zamyslet se nad svým životem. Za bolest, která nám pomohla ponořit se do hloubky našeho svědomí a která na mnoho našich otázek nalezla odpovědi. Ptali jsme se proč. Proč se nám nedaří? A pochopili jsme, že k dosažení úspě chu je zapotřebí více snahy a píle. To se stalo naší motivací a hybnou silou úsilí začít znovu a precizněji. Naše práce byla tím cennější, když jsme si i přes vyčerpání všech sil mohli říci, že za naší slávou stojí poctivost. Děkujme za skutečnosti, které nás dovedly k opravdové radosti z úspěchu. Pozastavme se i nad místy našeho života, kdy se projevily naše slabosti. Tím, že si dokážeme přiznat, že nějakou slabost máme, otvíráme svá srdce bližním. Dokážeme se vžít do jejich situace a dokážeme jim pomoci v těžkých chvílích. Pochopíme, že pokaždé není nebe bez mraků a naučíme se i odpouštět. Nikdo není bez chyby, ani my, a proto bychom měli pokorně přijímat chybování druhých. Dozajista nám za to poděkují. Jsou však slzy také projevem slabosti? Já myslím, že ne. Mnoho mužů se mnou jistě souhlasit nebude, ale pro mne je slza důkazem přítomnosti citu v našich očích. Tím, že pláčeme, jim pomáháme vyjít na světlo boží, aby se mohly rozprchnout do lidských srdcí, která city potřebují jako květy ranní vláhu. Bez nich by uvadla a jejich krása by se ztratila. Byla by škoda té krásy. Vždyť každý hledá právě ji, tak proč ji zatracovat. Co se ale pod slovem krása skrývá? Existuje vůbec ta pravá a jedinečná, po které všichni tak touží? Těžko říci. Kdybych se však zeptala, co je to ošklivost, všichni by mi jistě rychle odpověděli. Proč je nám ošklivost blíže, na dosah? Aby na světě vládl posměch a zlost? Ne! Je to proto, abychom si uvědomili tu pravou cenu krásy. Jen tehdy, když se setkáme tváří v tvář s ošklivostí a zlým osudem, dokážeme krásu plně docenit. Uvědomíme si, že tudy cesta nevede, a pokusíme se být lepšími. O kráse si také můžeme nechat zdát ve svých snech. Až nám únava zavře víčka a my se plně oddáme moci snů. Vše zlé, co ve dne slýcháme, se rázem promění v příjemné šumění splavu a zpěvu ptáků. Po náročném dni konečně nastává chvíle klidu a odpočinku. Někdo však touží po únavě a spánku, aby se ve svém snu stal silnějším člověkem. Tíží ho bolest a jen při snění, když ho nikdo nevidí a neposlouchá, je schopen proti ní bojovat. Vzplane jako oheň a všechna bolest se po chvíli roztaví v žáru jeho odhodlanosti a síly. Děkuje za možnost rovnocenného souboje, kterého se mu v žití nedostává. Někdo bojuje ve svých snech, někdo se upíná k Bohu a někdo se snaží svou bolest vyjádřit, aby ulehčil své duši. Vezme si do ruky papír a tužku, paletu a štětec a své pocity vnese do tvorby. Často v takovýchto vypjatých životních momentech vznikají díla hodná mistrů. Tíha okolností nás vždy donutí dostat ze sebe ty nejhlubší city, které v sobě nosíme. Přináší nám to úlevu, a proto nezbývá než děkovat. Svým dílem totiž přinášíme mnoho dobrého i pro ostatní. Třeba jim právě my otevřeme oči a oni dojdou k poznání hodnot života. Takový odkaz zde zanechal i Ježíš Kristus. Obětoval se pro nás. Chce vy vádět zaslepené z temných ulic, chromé z vysokých hor a shromáždit je v neko nečném ráji. Svůj dík už vyslovilo mnoho zbloudilých, a proto věřím, že jeho oběť nebyla zbytečná. Mnoha lidem navrátila do očí zář a do srdcí teplo. Děkujme tedy, že je ještě na světě něco, co je silnější než smutek, nevraživost a svár. Děkujme za vše kolem nás, protože vše se děje z určitého důvodu, kte rý nám ale musí zůstat navždy skrytý. Vše zlé se může kdykoli obrátit v dobro. Ale jen tehdy, když ho budeme chtít hledat. Lucie Moravcová (maturitní práce, 2008) Vánoční zpovědnice Radost ve dvou sobě blízkých je dvojnásobná. Jiným ji přeji, sám na ni jen vzpomínám. Samota přichází, odchází a znovu se vrací jako mořský příliv. Když rodiče zemřeli a syn se odstěhoval, Štědrý den jsme prožívali dvakrát. Náš končíval vzpomínáním. Vzpomínkami na to, co bylo, a představami, co by mohlo být. Ten zvyk zachovávám i u syna. Jen ruka mi chybí, kterou bych při tom pohladil. U srdce je mi někdy těsno, do oka pustí slzičku. Po tváři nesklouzne, roztaje jako v slunci ranní rosa. Osud mi dal dobrou ženu, byla mi písničkou do slunce a pomocnou holí, když léta, kterými čas padal na má ramena, byla těžká rudým zlem. Byli jsme jako dva stromy v zámecké aleji: skloní se k sobě, prorůstají, vzájemně se chrání, když jeden padne, z druhého s sebou vezme velký kus. Ženě jsem asi nevrátil tolik, kolik mi dala. Proto mi ji osud vzal. Vzpomínky jsou oči, kterými na sebe vidíme přes mlhovinu prožitých let. To, co vidím, má barvu bílou a černou. Nežil jsem tak, jak jsem chtěl, ale jen jak jsem mohl. Jako člověk a jako učitel. Učitel je hlava a srdce. Hlavou učí, srdcem vychovává. Ve svobodné škole, ne v kleci s tabulkami, co musí a co nesmí. Dvakrát jsem na ně zapomněl a za to byl trestán. Přesto jsem si život nedovedl představit bez školní tabule za zády. Proto na ni nemohu zapomenout, i když cesta ke školním dveřím zarostla vysokou trávou. Údělem člověka je jít po cestě času. Na jejím konci je propast beze dna. Já se k ní blížím, někdy se mi zdá, že už ji vidím. Kdy do ní padnu? Tím se netrápím. Vždyť život člověka je kapkou rosy na stéble věčného času. Tak proč si ji kalit nejistotou a strachem. Z Vánoc jsem si učinil zpovědnici toho, co bylo nejblíže mému srdci. Ať mi to odpustí čtenář mých článků. Omlouvám se mu za čas, který ztratil četbou těchto řádků. Jaroslav Špaček Vánoční dopis z domova pro seniory Je prosinec a již začínají přípravy na Vánoce. Ve městě v obchodech je vánoční výzdoba a plno lákadel na dárky. Ale když posloucháte zprávy, slyšíte, jak všude propouští tolik lidí, tak nevím, co si z té veliké nabídky bu dou moci koupit. Zvlášť, když byli zvyklí kupovat si drahé dárky i na půjčku. Ani Ježíšek jim nepomůže, Co se dnes děje ve světe, to nepochopí. Mně to připadá jako za první republiky. Také veliká nezaměstnanost, dětí plno. Někteří neměli ani kde bydlet. Jedni bydleli u sedláka v kůlně se 4 dět mi. Jejich maminka chodila žebrat, aby měly aspoň kousek chleba. Dnes se nechodí žebrat, ale krást. A z toho mám velký strach. Neboť dnešní lidé si zvykli všechno mít. Barák, auto, dobře se najíst, obléci, na dovolenou do Řecka, Chorvatska, Itálie. Bylo to krásné. Ale co teď? Děti mají na výšce, všude se musí platit. Doprava, ubytování, strava. Co mladé rodiny s dětmi, které mají půjčku? A co naše vláda? Jak to chce řešit? Mladé lidi nic dobrého nečeká. Přesto vám všem přeji, abyste ty krásné svátky prožili ve zdraví, lásce a radosti. A říkejte si: Vždycky nějak bylo, aby nebylo ještě hůř. Hlavně, abychom byli zdraví a skromní! Zdraví Anežka Šimečková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se ať již svou prací (dobrovolnickou nebo v rámci své pracovní náplně), hmot nou pomocí, morální podporou nebo modlitbou podíleli a po dílejí na likvidaci požáru (a jeho následků) v Rudolticích na Zámečku. Míša Wendligová

16 STRANA 16 PŘEČTĚTE SI LL 24 / 2008 Společenská kronika NAROZENÍ: Anna Karnová, Cotkytle Magdalena Hubená, M. Alše Denis Šmíd, Rudoltice Jakub Holubář, Lubník Petr Jansa, M. Alše Jan Hlaváček, Rudoltice 601 Péťa SŇATKY: Viktor Polzer a Terezie Langrová, Vysoké Mýto a Žichlínek Zdeněk Horák a Friedrichová Lucie, Žichlínek Zdeněk Kučera a Irena Kališíková, Bystřec Lukáš Palkovič a Radka Jirásková, Krátká 935 a Dvorská Jan Smolčák a Daniela Červíková, Výprachtice 86 a 61 BLAHOPŘÁNÍ Touto cestou chceme poblahopřát naší mamince a babičce paní JINDŘIŠCE FREISLEBENOVÉ k významnému životnímu ju bileu, které oslavila Děkujeme za lásku a úsměvy, které rozdává na všechny strany. Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody i v novém roce. Manžel a děti s rodinami VZPOMÍNÁME: Eva Krsková, Slovenská 1017, 50 let Bohuslav Motyčka, Albrechtická 812, 66 let Ludmila Šubrtová, Lubník 57, 84 let Vladimír Merta, Rudoltice 262, 77 let Jiří Helbich, Koburk 55, 87 let Julius Nagy, Ostrov 227, 59 let Ing. Antonín Němec, Kollárova 242, 75 let Anna Mikulecká, Nepomuky 30, 84 let Antonín Marek, Kollárova 240, 65 let Jaroslav Jedzianik, Albrechtice 139, 64 let Jiří Jelínek, Českých Bratří 522, 73 let MOTTO PRO ŽIVOT Je obvyklé, že knihy a filmy mívají své motto. Někdy spíš k pousmání, jindy jako dobrá rada. Filmy z prostředí školy nejsou výjimkou. A poučení z jednoho z nich: Dělejte dětské krůčky. I obtížné věci se dají zvládnout, pokud člověk pracuje s rozmyslem, rozvážně, pomalu. Při práci s dětmi to platí dvojnásob. Není co závidět ani ředitelkám MŠ. Každé z místních předškolních zařízení má svůj věk.ve všech školkách proběhly alespoň částečné rekonstrukce. Mateřská škola Na Výsluní je nyní uvnitř jako nová. Veškeré vnitřní úpravy se děly za působení ředitelky Pavly Bučkové. Paní ředitelka Bučková odchází k l.l. 2OO9 do důchodu. Děkujeme jí za její práci a přejeme do nadcházejícího životního období hodně zdraví a elánu. Přidáme jednu radu: Skoro všechno se dá zvládnout, stačí dělat dětské krůčky. Za kolektiv MŠ Na Výsluní M. Wieczorková. VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (3) V minulém článku jste se dozvěděli, jak lze ušetřit významné částky na hy potéce. Stačí k tomu včas a vhodným způsobem komunikovat s bankou. Dnes si povíme, jakým způsobem lze ušetřit hodně peněz i na Vašich pojistkách. Lidé mnohdy nakupují pojistky jenom podle toho, co jim poradí pojišťovací agenti. Nejčastějšími argumenty prodejců bývá vysoké zhodnocení peněz, daňová úspora nebo připojištění zdarma. Přitom pojistka už v samotném ná zvu napovídá, k čemu má sloužit. K pojištění. K zajištění takových situací, které bychom sami finančně nezvládli. Ztráta střechy nad hlavou po povodni nebo požáru nás může výrazně ekonomicky ohrozit. Rozbité okno ale zvlád neme zaplatit sami. Podobné to je u životních a úrazových pojistek. Když někdo po autonehodě zůstane invalidní, přichází o budoucí příjmy v hodnotě stovek tisíc nebo milionů korun. Je to velké riziko, které se vyplatí mít pojištěné. Zlomená ruka nebo vyražený zub je událost, která nás ekonomicky neohrozí, a je zbytečné za takové riziko platit. TIP pro Vás: Podívejte se do Vašich majetkových i životních pojistek a vy pište si na papír všechna rizika, která máte pojištěna. Vedle těchto rizik si na pište, kolik Vás každé riziko měsíčně stojí. Potom rozdělte rizika na důležitá a nedůležitá. Máte pojištěna všechna důležitá rizika? A na správné částky? Kolik Vám vyplatí pojišťovna v případě totální škody na nemovitosti? Sečtěte, kolik platíte za nedůležitá rizika. Za rizika, které pro Vás nejsou důležitá, ne plaťte. Ušetřené peníze si dávejte stranou a vylepšete si tím třeba ekonomickou kondici v penzi. Na webu si stáhněte kalkulačku a spočítejte si, kolik byste vydělali za deset let, pokud byste tuto částku měsíčně odkládali do podílového fondu s výnosem 5%. A potom si zkuste spočítat, kolik byste vydělali, kdybyste tuto částku in vestovali dvacet let do akciového podílového fondu s výnosem 8%. Na pojist kách se dá vydělat i jinak, ale o tom se dočtete v dalších článcích. Miroslav Frydrych Milí čtenáři, chtěla bych se s vámi podělit o jednu milou zkušenost. Jako malé dítě jsem si říkala učení mučení a tohle rčení mi vydrželo až do dospělosti. Až teď, když se naše dcera stala prvňáčkem, jsem teprve zjistila, že to tak nemusí být a že opravdu existuje škola hrou, o které jsem jako malá slýchávala a také moc snila. Teprve v našich dětech se mi splnil můj dětský sen. Ale začnu pěk ně od začátku. Když měla jít naše dcerka letos do 1. třídy, dlouho jsme se s manželem rozmýšleli, kterou školu zvolit. Přece jenom je to důležitý krok v životě dítěte! Nakonec jsme se rozhodli pro ZŠ Dobrovského, protože jsme ji také v dětství navštěvovali. Měla jsem velké pochybnosti, jestli se tam Terezce bude líbit, jestli bude paní učitelka hodná a zda jsme vůbec udělali dobře. Ale teď už můžu s jistotou říct, že jsme vykonali pro naši dcerku to nejlepší a ani trochu tohoto rozhodnutí nelitujeme. Vše začalo již před letními prázdninami, kdy na lanškrounském zámku žáci z 9. třídy slavnostně předávali budoucím prvňáčkům pomyslnou štafetu školní docházky. Nádherná, slavnostní atmosféra, rodiče a prarodiče dojatí a naše děti se cítily dospěle. Také první školní den byl moc kouzelný a děti díky paní učitelce Zdeňce Štorkové pocítily, že je to jen a jenom jejich velký den. Jen se prvňáčci trochu rozkoukali, naučili se číst a psát několik písmenek, už jim paní učitelka oznámila, že proběhne slavnostní otvírání a předávání slabikáře. V pátek 28. listopadu přišly do školy pohádkové bytosti, které plnily různé úkoly, a po jejich absolvování dostal každý žák od paní učitelky zlatý klíč a krásný nový slabikář, který si zlatým klíčem odemknul. Na celý den se stala paní učitelka buď hodným králem, Honzou, nebo vypravěčem a dětem povídala krásné pohádky, plné moudrosti a poučení. Nakonec projektového dne vypukl královský bál. Následující týden jim paní učitelka uspořádala mikulášskou besídku, kde nebyli žáci, ale samí andílci, čertíci a mikuláši. Kdybyste jenom viděli tu radost a štěstí, které se odrážely v dětských očích! Tolik šťastných, rozesmátých dětských obličejíčků jsem kolem sebe už dlouho neviděla. V posledním prosincovém týdnu je ještě čeká vánoční besídka a již teď si dovedu představit dětské očekávání. Nyní, v době adventu, se každé pondělí schází všichni žáci na chodbě, za palují svíčky na adventním věnci a zpívají vánoční koledy. Je to až neuvěřitelné, že ještě v této hektické a uspěchané době se najde paní učitelka, která všechny žáčky bere jako vlastní děti, umí je pochválit, pohladit, vychovávat, a dokonce ve svém vlastním volnu pro ně chystá takováto překvapení. Také ji moc ob divuji za to, že navzdory 28 žákům ve třídě je stále milá, usměvavá, rozdává kolem sebe radost a dobrou náladu. Na závěr bych také chtěla poděkovat panu řediteli Strnadovi, že takovéto netradiční akce podporuje, dále paní vychovatelkám, které naše drobečky po vyučování nejen hlídají, obětavě se o ně starají, ale rozvíjejí jejich schopnosti. Ale největší poklona a dík patří naší paní učitelce Zdeňce Štorkové, která ukázala dětem, že škola není jenom dřina a utrpení. Za to jí já i všechny ro diče našich prvňáčků moc děkujeme. Tímto článkem nechci nijak snižovat práci ostatních učitelů, vím, že je to po volání velmi náročné a vysilující, ale my zatím známe jen naši paní učitelku a ta u dětí obstála na výbornou, a tak si určitě uznání zaslouží. Kamila Nastoupilová

17 LL 24 / 2008 PŘEČTĚTE SI STRANA 17 VZPOMÍNKA Z NAMIBIE Vzpomínám na Lanškroun, kde jsem se vyučil a v letech 1961 až 1964, před odchodem na vojnu, působil jako člen skupiny ORION. Vzpomínek je mnoho, taková doba se nedá zapomenout. Tehdá jsme neměli moc velký přístup k mu zice, která byla populární ve světě, tak zvaný BIG BEAT. Poslouchali jsme Radio Luxem burg, já jsem stával s mojím tran sistorákem u potrubního vedení, abych dostal lepší příjem, Pepa Ko pecký nahrával a pozorně poslou chal, které skladby by bylo možno nacvičit a přidat do našeho reper toáru. Vybíral skladby, které by se líbily publiku. Hrávalo se mimo jiných zájezdů do okolních měst a zahraničí jako Německo, Maďarsko (kde jsem se bohužel nezúčastnil ) také na Střeláku, bylo to většinou ve středu, tak zvané HRÁTKY, a bývalo tam nabito. Hrálo se k tan ci i poslechu, skladba In the Mood, kdy se opakovaně přidávalo, tanečníky a tanečnice doslova rozdováděla. V tempu a zápalu hry mi někdy začal ujíždět velký buben, šlapka se mi vzda lovala, a tak bývalý baskytarista a zpěvák Ruda Wolf během hry přikročil a buben mi vrátil do původní polohy nebo blokoval nohou. Malý virbl bu bínek bylo nutno (hlavně v zimě) občas nahřát u místních roztopených kamen, neboť se kůže neposlušně povolovala. Jezdívalo se firemním autobusem Tesly, byl to Ikarus se zamontovaným motorem Tatry 111. Jezdívali s námi nejbližší fanoušci, kteří také pomáhali nosit a stavět aparaturu, o kterou se po technické stránce staral můj spolužák pocházející z Chocně, Jirka Kopecký. Postavil tenkrát upravený reproduktor s takzvanou ozvěnou (ECHO) pro sólo Pepy Kopeckého ve skladbě skupiny Shadows The young ones. Různých příhod bylo mnoho, na jednu se nedá též zapomenout, kdy náš kapelník a vedoucí skupiny Pepa Kopecký byl doslova elektrifikován při odkládání kytary spoluúčinkující skupiny ze Svitav (mimo jiné mého rodiště), jejich aparatura konfliktovala s naší aparaturou údajně špatné uzemnění na jejich straně!! Nebyla to příjemná situace, nebylo možno se ho, ležícího na podiu, dotknout, sousední kytara mu byla záhadným způsobem vykopnuta... Pozdní příchody na zkoušky v KULTURÁKU byly pokutovány penězi, ty pak byly používané na nové struny a podobně, Pepa jako vedoucí o něco starší než my ostatní dbal na pořádek a docházku, ode mne při nácviku a hraní skladeb vyžadoval takzvané perfektní kulomety, trochu z potížemi, ale sna žil jsem se, jak nejlépe to šlo, dnes bych mu je ještě rád předvedl. Hrávaly se skladby různého druhu, něco od Beatles, jako populární skladba All my loving, instrumentální skladba Apache, Pepa Kopecký bravurně ovládal instrumentalní skladbu Amurada od skupiny Shadows, Ladislav Schlegel bezvadně zpíval song Have some fun tonight, Miroslav Stejskal (Icek) exceloval svým suchým hlasem v mnoha dalších skladbách, velmi dobře zpíval song Život je pes originál od Pavla Sedláčka, Ruda Wolf s ví ce sametovým hlasem mimo jiné také zpíval se skupinou pana Chládka NONET, kde spolu s Líbou Urbanovou (doufám, že se všichni na Líbu pa matují), moc hezky zněly skladby jako O nás dvou ( už Goethe psal, ), moc jim to ladilo, originál Milan Chladil a Yveta Simonová. Hrávalo se též na zimním plesu v Kulturáku, kde hudba Nonetu a Orionu zněla do ranních hodin, při takové příležitosti nám vypomáhal na saxofon Lu bomír Vejrek od Nonetu, Ladislav Schlegel též exceloval v mojí nejvíce oblí bené skladbě Ave Maria, zpíval ji německy, anglické texty byly bohužel jen odposlechnuty, ale nijak to nikomu nevadilo. Dnes vím, že i ta angličtina nebyla tak špatná. Publikum nám nalévalo krev do žil, hrálo se lépe a lépe, když se hudba líbila, už tenkrát po určitých skladbách doslova šíleli! Zdálo se, že (jak jsme tenkrát komentovali naši snahu) To jsme to zase rozsvítili. Podle chování našich fanoušků to určitě byla pravda. Při jednom z našich vystoupení se do konce přišel podívat a poslechnout sám pan ředitel Tesly Ing. Pajerek, který si po chvíli poslechu podle zprávy Zdenka Syrového (tehdy předseda ČSM) pod stolem podupával do rytmu ( Hoši, je to dobrý... ). Byla to asi taková pod niková inspekce, jestli se to vůbec dá poslouchat, před plánovaným zájezdem do tenkrát Východního Německa. Zájezdy byly většinou organizovány teh dejším předsedou ČSM Zdeňkem Syrovým, jeho kancelář byla v prvním pat ře Kulturního domu, kde jsme sedávali a vybírali skladby do příštího repertoáru. Vzpomínám též na našeho občasného komentátora Oldřicha Zítka, který svým humorem bavil publikum. Hledal jsem teď nějaký obrázek ke svým vzpomínkám, ale fotilo se velmi málo, ani nevím proč. I když jsme měli moc hezké speciálně ušité úbory, byla to černá košile kolem límce lemovaná bílou stuhou, na levém rukávu byl vy šitý znak souhvězdí ORIONU a pod znakem napsáno ORION, k černé barvě košile pasovaly šedé kalhoty... Po všech různých příhodách s bicí soupravou a podobně se zakoupila nová souprava, a jestli se dobře pamatuji, tak i nové kytary, tenkrát nazývané přez dívkou PÁDLA (jako vesla na veslování), a to proto, že elektrické kytary jsou ploché, barva kytar byla červená. Dokonce si pamatuji i naši ZNĚLKU hranou na začátku vystoupení, při které se všichni kytaristé (byli 3: Pepa, Láďa a Ruda) souměrně pohybovali doprava a zpět... Na Lanškroun vzpomínám stále a moc rád, moje vzpomínky mne donutily se pokusit navázat (díky internetu) kontakt s Lanškrounem, kde musím vřele poděkovat panu Ing. Jiřímu Kohoutovi, který projevil veškerou snahu mi po moci a odpověděl na moje dotazy do web stránky Lanškrouna, zároveň moc děkuji Hynkovi Stejskalovi, ktery též odpověděl na můj dotaz týkající se zpě váka skupiny Mirka Stejskala (jeho otce), s kterým a jeho rodinou též udržuji kontakt. Díky panu Kohoutovi jsem dnes také majitelem knihy Tesla Vzpomínky pamětníků. V Tesle jsem v odborném učilišti dostal základy v mém oboru pracuji posledních 40 let pro firmu Siemens. Nakonec bych touto cestou rád popřál bývalým členům Orionu, je jich rodinám, fanouškům a všem čtenářům Listů Lanškrounska vánoční pohodu a úspěšný nový rok Sincerely ve vzpomínkách, Viktor Novak, Windhoek, Namibia Veselé Vánoce Letošní zima začíná pro Lanš krounsko pěkně nepříjemně. Místní firmy dostávají pořádnou nakládačku od skomírajících au tomobilek, kterým v tomto nevese lém představení sekunduje světová ekonomika se svým křečovitým tanečkem. Venku to vypadá na dal ší, v pořadí již třetí blátivé Vánoce a do toho všeho nám ČEZ jako již tradičně od 1. ledna zdraží elektřinu. Přidáme li do tohoto výčtu zjevných předvánočních katastrof menší domácí nesnáze v podobě připáleného cukroví či šíleného souseda, který už třetí noc testuje silvestrovskou pyrotechniku, vznáší se nad letošní podobou klidných a vlídných Vánoc pěkně veliký otazník. Nicméně teď vzpomínám na ty, kteří leží po operaci v nemocnici, na rodiny, které o střechu nad hlavou připravil požár a přeji si, aby za rok měli stejné starosti jako my. Protože oni svůj smysl pro humor často ztrácí mnohem mé ně než my, jak dokazuje jedna aktuální esemeska od kamaráda z nemocnice:...největší potíže mi dělá hlad. Sežral bych Karkulku i s košíkem... A proto sobě a všem ostatním přeji, aby nad všedními problémy mávli ru kou a zahnali i ten pomyslný otazník. František Teichmann PS: Kdyby se vám zdálo, že na příští první číslo LL roku 2009 čekáte nějak nezvykle dlouho, připomínám, že vychází až v pátek 16. ledna. Slosování předplatitelů Velký nástěnný kalendář s názvem Zdeněk Kolářský městu Lanškroun a jeho okolí je první cenou v letošním slosování předplatitelů Listů Lanškrounska. Získává ji pan Jaroslav Knápek, ul. Na Větru. Pro dalších devět předplatitelů máme v redakci připraveny stolní kalendáře z produkce firmy TG TISK. Vyhráli je: Blanka Faltejsková, Smetanova ul., Růžena Janíková, ul. T.G.Masaryka, Eliška Killarová, Jungmannova ul., Vladimír Musil, ul. Českých Bratří, Josef Sekanina, Jilemnického ul., Zdeněk Skalický, Husova ul., Květa Vališová, Strážní ul., Ladislava Zachařová, Dvořákova ul. a Marie Zachovalová, Janáčkova ul. Všem výhercům blahopřejeme. Kalendáře si mohou vyzvednout v redakci LL v sídle firmy TG TISK, 5. května 1010 (proti Penny marketu). Vzhledem k dovoleným bude provoz ve firmě přes vánoční svátky omezen, takže před Vánoci je možné přijít do konce pracovní doby v pátek a poté až v pondělí 5. ledna Všichni čtenáři mohou zkusit štěstí znovu v soutěži s tajenkou křížovky v dnešní příloze. Příjemné Vánoce přeje redakce LL.

18 STRANA 18 SPORT, INZERCE LL 24 / 2008 ČERTOVSKÝ BĚH 25. ročník Na trať z Damníkova do Anenské Studánky dlou hou 4,2 km se vydalo 89 běžců a běžkyň, kteří museli překonat pře výšení 220 m. Absolutním vítězem se stal Michal Ho ráček z Iscarexu, na druhém místě skončil Jindřich Král a na třetím padesátiletý Jo sef Siegel. Mezi ženami se nejvíce dařilo albrechtické Michaele Mertové. Muži A let (4,2 km): 1. Michal Horáček 14:52.80, 2. Jindřich Král (oba ISCAREX Česká Třebová), 3. František Fajfr (SK OMT Pardubice). Muži B let: 1. Jaromír Krejčí (Ski klub Pastviny) 15:53.80, 2. Aleš Stránský (ISCAREX Česká Třebová), 3. Stanislav Krejčí (ASPV Těchonín). Muži C let: 1. Josef Siegel (AC Choceň) 15:39.60, 2. Miroslav Krupička (FORT SMC Ústí nad Orlicí), 3. Miroslav Krsek (ESAB Vamberk). Muži D 60 let a starší: 1. Rudolf Ehrig (ISCAREX Česká Třebová) 19:47.20, 2. Jiří Marek (Orel Vysoké Mýto), 3. Ota Sadílek (Atletika Albrechtice). Junioři, 19 let a mladší: 1. Jan Kopecký (Hvězda SKP Pardubice) 16:16.90, 2. Stanislav Krejčí (Jiskra UO), 3. Petr Nechvíl (AC Choceň). Ženy A let: 1. Michaela Mertová (Atletika Albrechtice) 17:22.80, 2. Lenka Dušková, 3. Pavla Šimůnková (obě ISCAREX Č. Třebová). Ženy B 35 let a starší: 1. Denisa Barnetová (KUS Jablonné n. O.) 18:39.10, 2. Eva Jirásková (ISCAREX Č. Třebová), 3. Jana Matyášová (D. Dobrouč). Juniorky, 19 let a mladší: 1. Hana Jirásková (ISCAREX) 19:31.40, 2. Petra Čerenková (Orel Rtyně), 3. Michaela Stránská (ISCAREX). Místní organizace ČSSD v Lanškrouně přeje všem příznivců a občanům města Lanškroun příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a osobních úspěchů v Novém roce HOROLEZECKÁ STĚNA JE O VÁNOCÍCH OTEVŘENA DENNĚ po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne V sobotu 27. a v pondělí proběhnou jednoduché instruktážní kurzy pro zájemce z řad začátečníků. Přijďte si to zkusit! Věk nerozhoduje! V tělocvičně ZŠ A. Jiráska Projekt Renaissance Díky našemu projektu získalo již téměř 90 různých nemocnic, ústavů, dět ských stacionářů, organizací vozíčkářů a mnoho dalších podobných institucí po celé ČR více než 100 lékařských magnetoterapeutických přístrojů zdarma. Naše společnost ( ZES Brno, a.s.) je výrobcem a distributorem lékařských přístrojů pro nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii. Tyto přístroje jsou určeny zejména pro domácí léčbu bolestí zad a kloubů, špatného prokrvování končetin, atrofie, ztuhlosti a zkrácení svalů a případně i proleženin (dekubitů) vzniklých nedokonalou péčí při dlouhodobém pobytu na lůžku či invalidním vozíku. Možnost domácí léčby je důležitá právě pro tělesně handicapované, pro něž je nutnost docházet na potřebnou terapii do zdravotnického zařízení často velice zatěžující. Rozhodli jsme se rozšířit naši pomoc i na sektor dlouhodobě nemocných jednotlivců a rodin, které se o tyto nemocné starají. Více informací najdete na: renaissance.cz/ Bronislava Kopuncová

19 LL 24 / 2008 SPORT STRANA 19 Volejbal výsledky Sobota liga žen v Prostějově, 13. a 14. kolo: TJ OP Prostějov VO TJ Lanškroun A 3 : 0 (25:20, 25:16, 25:22), 3 : 1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:19) Komentář k utkáním Jana Drozdová: Hráčky z Prostějova jsou na tom v ta bulce podobně jako my, tudíž jsme věděly, že porazit se dají. Do prvního setu jsme ale nastoupily dosti nejistě. Soupeřky hrály skvěle a na rozdíl od nás vy robily minimum nevynucených chyb. První set jsme tedy prohrály a bohužel jsme se nedokázaly zvednout ani v setu druhém a třetím. Z prohry v prvním zá pase jsme byly značně zklamané. Po hodinové pauze jsme s novou chutí nastoupily do druhého zápasu. Začaly jsme velice dobře, ale i přes naše vedení v koncovce nás soupeřky v prvním setu porazily. Ve druhém setu jsme byly úspěšnější i bo jovnější a vítězství patřilo po napínavé koncovce nám. Třetí set nám opět u tekl v koncovce, ve čtvrtém se nám přestalo dařit a soupeřky nás bez větších potíží porazily. Dvě prohry v Prostějově nás hodně mrzí. Naše družstvo bylo ta ké mírně rozhozeno indispozicí jedné z hráček, což nám také k vítězství moc ne pomohlo. Sestava: Strnadová Blanka, Mrázová Andrea, Kristková Markéta, Ma tějková Kateřina, Drozdová Jana, Šedá Tereza, Vlčková Klára, Marková Petra. 1. liga juniorek v Šumperku, 15. a 16. kolo: TJ Šumperk VO TJ Lanškroun 1 : 3 (20:25, 24:26, 25:12, 21:25), 3 : 1 (25:17, 25:27, 25:16, 26:24) Komentář k utkáním Libor Tomiška: Dvě vítězství by hodně zvýšila šanci na celkové vítězství ve skupině a postup do finálové skupiny ligy juniorek. Če kal nás zdatný soupeř a naše hráčky věděly, že pokud chtějí uspět, musí využít jeho snad jediné slabiny špatného příjmu podání. A to se v prvém utkání po tvrdilo, i když vývoj nebyl zdaleka jednoznačný v náš prospěch. Ve třetím pro hraném setu jsme i díky experimentu trenéra se sestavou uhrály pouze 12 bodů. Ale vítězství 3 : 1 se počítá a je velice důležité! Ve druhém utkání musel tre nér udělat systémové změny v sestavě, ale to nebyla hlavní příčina naší porážky. Našim hráčkám již nevycházel zdaleka tak razantní servis jako v prvém utkání a naše takřka neexistující bloky umožnily soupeři tvrdě útočit do rozhozené obrany. Přesto ve čtvrtém setu to dlouho vypadalo, že se půjde do tie breaku, ale pak se hráčkám Šumperka podařilo zablokovat Kristýnu. Nezbývá než sympatickým hráčkám Šumperka pogratulovat k zaslouženému vítězství ve druhém utkání. Ovšem nutno podotknout, to se jim to hraje! Je třeba jim zá vidět tu báječnou volejbalovou atmosféru, která je v našich halách málokde k vidění. Možná ve Svitavách, ale tam je obecenstvo vulgární. Myslím, že na še hráčky před tak skvělým obecenstvem ještě nehrály. Sestava: Ficnarová Adé la, Hejlová Kamila, Chládková Barbora, Jelínková Markéta, Jirásková Hana, Míková Kristýna, Paďourová Iveta, Šemberová Martina, Zachařová Veronika. 1. liga kadetek v České Třebové, 15. a 16. kolo: Sokol Česká Třebová VO TJ Lanškroun 3 : 0 (25:18, 25:18, 26:24), 3 : 1 (22:25, 25:23, 25:22, 25:23) U vedoucího družstva soutěže nebyly šance na úspěch. Sestava: Komínková Michaela, Zechovská Zuzana, Kolderová Natálie, Musilová Tereza, Svatoňová Veronika a Petra, Picková Kristýna, Brožková Lucie, Jandová Tereza a Klára. Krajský přebor žen I. třídy v České Třebové, 15. a 16. kolo: Sokol Česká Třebová VO TJ Lanškroun B 3 : 1 (25:17, 22:25, 25:14, 25:17), 3 : 1 (25:22, 25:19, 23:25, 25:17) Hráčky držely s favoritem krok, ale porážkám nezabránily. Sestava: Chládková, Marková, Jehličková, Šebrlová Hana a Zuzana, Kolderová, Betlachová, Křivková. Neděle Krajský přebor mužů I. třídy ve Svitavách, 15. a 16. kolo: TJ Svitavy VO TJ Lanškroun A 2 : 3 (15:25, 25:18, 26:24, 12:25, 10:15), 0 : 3 (17:25, 21:25, 15:25) Komentář k utkáním Michal Peškar: V hale s mezinárodními parametry ve Svitavách k atmosféře podobné té při mezinárodních utkáních české reprezen tace chyběli snad už jen podavači a stovky nadšeně povzbuzujících fanoušků. Lanškroun začal dvojutkání trochu rozespale, avšak i tak poměrně jasně zví tězil v prvním setu. V dalších dvou setech svitavští hráči podávali vyrovnaný výkon, který bez větších problémů stačil na špatně přijímající a hlavně nedů razně útočící tým hostů. Ve čtvrtém setu přišel zvrat, Lanškroun dokázal zlepšit hru a vybojovat si tak pátý, rozhodující set. V tomto setu se již nic nezměnilo ve výkonech jednotlivých družstev a dobře hrající Lanškroun tak úspěšně za končil první zápas. Druhý zápas měl už od začátku jasného favorita, který nedal soupeřovi příliš mnoho prostoru k obratu v zápase. Výsledek byl jedno značný a my můžeme být rádi, že favoritem v tomto zápase bylo družstvo Lanš krouna. Sestava: Janisch Filip, Pfeifer Jakub, Pfeifer Jiří, Jurča Zbyněk, Peš kar Michal, Havlena Ondřej, Kolder Ondřej, Rybka Michal, Valúšek Michal. Krajský přebor starších žákyň v Moravské Třebové, 7. kolo: VO TJ La Slovan Mor. Třebová 2 : 3 (20:25, 26:24, 19:25, 25:23, 13:15), TJ Svitavy 3 : 0 (25:13, 25:15, 25:20) Naše hráčky bez větších problémů porazily družstvo Svitav. Proti Moravské Třebové se již tak nedařila hra v poli a z utkání se stala velká přetahovaná, v dramatické koncovce pátého setu byly úspěšnější domácí hráčky. Sestava: Píšová Martina, Holečková Kristýna, Jandová Tereza, Svatoňová Veronika, Brožková Lucie, Kolderová Natálie, Picková Kristýna, Musilová Tereza. Sobota liga žen v Horní Čermné, 15. a 16. kolo: VO TJ Lanškroun A Sokol Křenovice 1 : 3 (28:26, 22:25, 21:25, 22:25), 2 : 3 (25:19, 21:25, 25:17, 20:25, 8:15) Komentář k utkáním Radka Janyšková: Družstvo z Křenovic je na tom po dobně jako my. Do prvního setu jsme šly s velikou bojovností a vyhrály jsme. Druhý set jsme těsně prohrály, soupeř se rozehrál a svou chytrostí a zkušeností nás všemožně převezl. Další dva sety byly podobné, nedokázaly jsme udr žet náskok bodů až do konce, což je naše velká slabina, a soupeř toho zna telně využíval. Po hodinové pauze jsme první set stejně jako v prvním zápase vyhrály. Opakoval se i druhý set, tedy prohra. Ve třetím setu jsme dokázaly opět zabojovat a vyhrát. Další set už jsme nechtěly nechat nic náhodě, ale jako by nás opustilo štěstí, občas byl i rozhodčí proti nám, a to nás rozhodilo tak, že jsme ani čtvrtý set nevyhrály. Na řadu přišel tedy tie break. První po lovina byla vyrovnalá, ale pak nám docházely síly a na starší a zkušené soupeřky jsme nestačily. Obě prohry nás dost mrzí, neboť jsme věděly, že na tyto sou peřky máme. Děkujeme Terce Kolembusové, která zastoupila za paní Mrázovou jako trenérka. Děkujeme také divákům, kteří nás přijeli povzbudit i do Horní Čermné. Budeme bojovat dál a snažit se vyhrát s dalšími soupeři. Sestava: Andrea Mrázová, Blanka Strnadová, Markéta Kristková, Jana Drozdová, Radka Janyšková, Kateřina Matějková, Tereza Šedá, Petra Marková 1. liga juniorek v Lanškrouně, 17. a 18. kolo: VO TJ Lanškroun Réma Rychnov nad Kněžnou 3 : 0 (25:13, 25:17, 25:11), 3 : 0 (25:16, 25:16, 25:15) Komentář k utkáním Libor Tomiška: Oba zápasy byly odehrány jako přes kopírák. Soupeř nestačil prakticky v žádné herní činnosti a vždy za necelých 50 minut bylo vymalováno. Tato vítězství prakticky znamenají pro naše druž stvo juniorek prvenství v základní skupině a postup do bojů ve finálové skupině, kde se bude hrát o extraligu juniorek. Předpokládám, že bez našich větších ambicí, ale třeba nás naše hráčky překvapí. Bude hodně záležet na jejich přístupu k tré ninku, docházce a určitě bude třeba dát do hry více bojovnosti a srdíčka. Sestava: Hejlová Kamila, Jelínková Markéta, Míková Kristýna, Zachařová Veronika, Chládková Bára, Šemberová Martina, Komínková Michaela, Svatoňová Petra. 1. liga kadetek v Lanškrouně, 17. a 18. kolo: VO TJ Lanškroun Rubena Náchod 1 : 3 (19:25, 25:23, 17:25, 16:25), 0 : 3 (22:25, 12:25, 27:29) V prvém utkání, po druhém vyhraném setu, svitla našim hráčkám naděje, ale série našich nevynucených chyb usnadnila náchodským volejbalistkám vítěz ství. Ve druhém utkání opět série chyb v koncovce znamenala prohru 0 : 3. Sestava: Brožková Lucie, Jandová Klára a Tereza, Kolderová Natálie, Picková Kristýna, Píšová Martina, Komínková Michaela, Svatoňová Petra a Veronika. Neděle Krajský přebor žen I. třídy v Lanškrouně, 17. a 18. kolo: VO TJ Lanškroun B TJ Energetik Chvaletice 3 : 0 (25:21, 25:14, 26:24), 3 : 0 (25:17, 25:13, 25:15) V posledních zápa sech první poloviny soutěže neměly naše hráčky se soupeřem větší problém a hlad ce zvítězily. S třetím místem po první půl ce vládne v našem družstvu spokoje nost. Sestava: Jehličková, Jurčová, Šebrlová, Chládková, Křivko vá, Betlachová, Kol derová, Hřebíčková, Marková. Krajský přebor mužů I. třídy v Lanškrouně, 17. a 18. kolo: VO TJ Lanškroun A TJ Energetik Chvaletice 1 : 3 (25:23, 23:25, 21:25, 17:25), 1 : 3 (23:25, 25:20, 16:25, 18:25) Na rozdíl od družstva žen se našim hráčům tolik nedařilo a soupeři z Chvaletic odebrali v každém utkání pouhý jeden set. Oblastní přebor mladších žákyň v Uničově, 3. kolo: VO TJ Lanškroun UP Olomouc 0 : 2 (19:25, 16:25), PVK Přerov 2 : 0 (25:21, 25:23), Sokol Šternberk 0 : 2 (18:25, 20:25), PVK Prostějov 0 : 2 (18:25, 22:25) Naše hra trpěla neúčastí několika hráček základní sestavy, takže jedno vítězství je asi maximum, kterého naše hráčky mohly dosáhnout. Sestava: Ponomare vová Nicola, Preisnerová Sofie, Macháčková Zuzana, Kulhánková Michaela, Stará Michaela, Králová Tereza, Chrobáková Aneta, Šilarová Jana. Libor Tomiška, foto: Petr Mareš Další podrobnosti a informace z VO TJ Lanškroun najdete na:

20 STRANA 20 INZERCE LL 24 / 2008 Estetické zákroky pro Váš lepší vzhled Zdravotní středisko, Okružní 10, 1. patro, Mohelnice S přicházejícím zimním obdobím si Vás tímto dovolujeme oslovit a nabídnout Vám služby, pro které nastal ideální čas! Permanentní epilace laserem rychlé, bezbolestné a účinné odstranění nežádoucího ochlupení. Výuka angličtiny a němčiny v centru Lanškrouna od ledna 2009 probíhá v malých skupinách (čtyřčlenné apod.) v pracovních dnech od 13 do 20 hod. Rekvalifikační kurz účetnictví v České Třebové v termínu: Agentura ORLIVA Mgr. Luboš Smejkal, Purkyňova 104, Lanškroun. Tel.: , * Koupím garáž Na Minařáku. Info na tel: Platím hotově. Rejuvenace pleti laserem odstranění vrásek, pigmentací, pih a cévních anomálií. Diamantová mikrodermabraze zlepšení kvality pleti, redukce jizviček po akné, korekce rozšířených pórů, celkové vyhlazení pleti. Bezbolestné hloubkové čistění pleti. DÁLE NABÍZÍME: Laserová gelová maska Asklepio s využitím neinvazivního laseru. Blue Beam (modré světlo) účinná léčba akné, při které se ničí bakterie způsobující akné. Léčba zánětu, otoku, bolesti pomocí infračervené hloubkové sondy (tenisový loket, záněty kloubů, popáleniny, korekce jizev, záněty nosních dutin, opary atd.) Poradenství v oblasti péče o pleť a kosmetické služby. Kontaktujte nás: mob.: * Pronajmu byt 3+1 v Lanškrouně, částečně zařízený, volný ihned, nájem 4,5tis. + 4tis. inkaso. Tel.: , * Pro dceru s rodinou koupím men ší domek se zahrádkou v Lanškrou ně a okolí. Tel.: * Pro chov koní sháním zeměděl skou usedlost v okolí Lanškrouna. Tel.: Bc. Emanuela Russitzki, DiS. MUDr. Leoš Russitzki Těšíme se na Vás v novém příjemném prostředí! * KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, pohledy, obálky, bankovky, tuzex. bony, celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hoto vosti, nejvyšší možné ceny. Informace na tel. : Inzerce v LISTECH LANŠKROUNSKA Podmínky pro zájemce o podnikatelskou inzerci: cena za 1 cm 2 12 Kč. Strana Cena při opakované inzerci Uvedené ceny A4 1x 2x a více celoročně jsou bez DPH, za publikaci 1/ inzerce v jednom 1/ čísle LL. Představujeme vám: 3500 Kč / strana. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.): 6 Kč/1 cm 2.

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 6. 2. 2006 76/2006 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z kontrolního dne na akci Domov důchodců ze dne 19. 1. 2006. 77/2006 Rada města Lanškroun bere na

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.04.2009 157/2009 Rada města Lanškroun schvaluje převod finančních prostředků z příspěvku na provoz na investiční dotaci ve výši Kč 10.000,-- u příspěvkové organizace

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne 14.09.2016 USNESENÍ č. 103/ZM/2016 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 03.02.2014 38/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 1609/2014 ze dne 14.01.2014) o připojení

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 04.12.2006 859/2006 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku Města Lanškroun č. 6/2006 ze dne 13.12.2006, kterou se

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1764/R/250716: předložený

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.6.2016 396/15/RM/2016 Souhlas zřizovatele zařazení projektových záměrů příspěvkové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne 25.07.2016 USNESENÍ č. 387/RM/2016 Zahraniční služební cesta do Göppingenu Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu PaedDr. Marie Borkovcové

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 22 rady města konané 01.06.2015 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 09.12.2013 533/2013 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne 10.02.2016 USNESENÍ č. 1/ZM/2016 Návrh Ing. Martina Košťála - prověření zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky " KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN"

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 07 konaného 10. října 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 07 konaného 10. října 2016 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 07 konaného 10. října 2016 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Málek Karel, Ing. (07) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Krabec Dušan,

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne 13. 6. 2016 Program: 1) Schválení programu zastupitelstva obce 2) Obnova místní komunikace Třešňovka zadávací dokumentace,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne Schválení účasti města Lanškroun na projektu WELCOME

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne Schválení účasti města Lanškroun na projektu WELCOME Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne 22.08.2016 USNESENÍ č. 415/RM/2016 Darovací smlouva Hlínafest Rada města Lanškroun projednala podnět kanceláře starosty a tajemníka k uzavření darovací

Více

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 5. U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 75/2010 RM s c h v a l u j e Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění, využití a odstranění

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 11. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (11. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 25.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 13.6.2016 366/14/RM/2016 Prodej pozemku - záměr (Š. A.) I. Rada města navrhuje zastupitelstvu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 17.12.2007 923/2007 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti SANITA Lanškroun s. r. o. (čj. 32497/07/PRA ze dne 26.11.2007) o pronájem nebytových prostor

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne 18.04.2016 USNESENÍ č. 169/RM/2016 Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Mgr. Oldřicha

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne /2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise.

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne /2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise. V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 05.03.2012 92/2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise. Mgr. Kateřina Kárská, asistentka starostky Datum realizace

Více

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/10/2015 Schválení programu 10. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne 23. 4. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 17. 12. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní -

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané 04.09.2013 Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 26.11.2012 509/2012 Rada města Lanškroun v souladu s ust. 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovila výši peněžitých

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015 2015/06/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015 2015/06/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Finanční záležitosti

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 23.05.2016 277/11/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne 1.12.2008 777/37/R/2008 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.386/21/r/2008, 547/26/R/2008, 667/32/R/2008, 698/34/R/2008, 710/35/R/2008,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne 4. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3777/2015 Počet listů dokumentu: 2 Usnesení RM č. 521/2015 hospodaření organizace

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 392/16/RM/2013 směna pozemků Lesy ČR,s.p. Rada města navrhuje zastupitelstvu města zveřejnit

Více