Důvody k přijetí: Zdravotní důvody 52 Zdravotně sociální důvody 16 Sociální 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvody k přijetí: Zdravotní důvody 52 Zdravotně sociální důvody 16 Sociální 11"

Transkript

1 Úvod Dětské centrum ve Veské u Pardubic je zdravotnické zařízení Krajského úřadu Pardubického kraje. Centrum poskytuje komplexní péči dětem opuštěným, s vážným zdravotním postižením, se syndromem CAN nebo s nařízenou ústavní výchovou. Zajišťuje respitní, úlevnou péči jak pro biologické rodiče, tak i pro pěstounské rodiny. Centrum má také statut zařízení pro výkon okamžité pomoci. Kromě celoročního pobytu přijímá děti na denní či týdenní stacionární péči - dle potřeb dítěte a přání rodičů. Součástí centra je také ambulantní péče pro děti se speciálními potřebami, pro děti v náhradních rodinách. Tato péče mimo jiné zahrnuje podporu a poradentství v oblasti psychologické, sociální, fyzioterapeutické a výchovné. Kapacita zařízení je 60 lůžek pro děti od novorozeneckého věku a 10 lůžek pro matky s jejich dětmi. Všechny žádosti o přijetí dítěte či matky byly v roce 2011 vyřízeny kladně dle přání a momentální situace žadatelů. Příjem dětí v roce 2011 V roce 2011 jsme do zařízení postupně přijali celkem 79 dětí s maximem dětí v novorozeneckém věku nejčastěji se jedná o děti opuštěné rodiči, které v následném období odchází do rodiny náhradní. Děti v pozdějším kojeneckém nebo batolecím věku jsou převážně přijímány ze soudního rozhodnutí pro nedostatečné podmínky a péči rodičů, v některých případech se jedná o děti s CAN syndromem. Starší děti jsou nejčastěji přijaté na respitní, úlevnou péči. Věk dítěte Počet dětí Procentuelní vyjádření Do 1. měsíce 33 42% Do 3. měsíců 5 6% Do 6. měsíců 7 8% Do 9. měsíců 5 6% Do 12.měsíců 4 5% Do 24. měsíců 14 17% Do 36. měsíců 7 8% Starší 14 17% Důvody k přijetí: Zdravotní důvody 52 Zdravotně sociální důvody 16 Sociální 11 Přijetí na základě souhlasu rodičů 71 Přijetí na základě předběžného opatření 7 Přijetí na základě ústavní výchovy 1 Příjem z nemocnice 44 Příjem z domova 24 Odjinud 4 1

2 Příjem pro okamžitou pomoc 32 Děti z manželství 24 Děti mimomanželské 55 Opakovaný pobyt 5 Respitní pobyt 5 Opakované přijetí pro selhání NRP 0 Respitní pobyty se ve třech případech týkaly dětí, které byly umístěné v pěstounské péči. Dvě přijaté děti, s těžkým kombinovaným postižením, byly v trvalé péči svých rodičů. Na žádost těchto rodičů byly opakovaně přijaty do našeho zařízení, kde jim byla poskytnuta komplexní péče. Propuštění dětí v roce 2011 Během roku 2011 bylo ze zařízení postupně propuštěno celkem 79 dětí. Propuštění do vlastní rodiny 45 Propuštění do následného osvojení 21 Propuštění do pěstounské péče 4 Propuštění do dalšího zařízení 7 Jinam 2 Tak jako v minulých letech, i v roce 2011, byla větší část dětí propuštěna do vlastní biologické rodiny, pokud pominuly důvody k přijetí. Z převážné většiny se jedná o děti se zdravotními obtížemi, které se podařilo zvládnout a rodiče si zároveň osvojily léčebné postupy, rehabilitaci a péči o své nemocné dítě. Nadále zůstáváme rodině zázemím, kam se mohou obracet k osvojení dalších poznatků, postupů či k respitnímu pobytu dle potřeby rodiny a hlavně dítěte. Před předáním dítěte do pěstounské či předpěstounské péče se snažíme jednat s biologickými rodiči, abychom je seznámili s tímto typem péče a eventuelně i s budoucími pěstouny na univerzální půdě Centra. Také následná setkání biologických rodičů a jejich dětí v pěstounské péči se v některých případech realizují v našem zařízení, případně domlouváme schůzky ve spolupráci s nestátními organizacemi. Tato oblast potřebuje velkou podporu a pomoc pěstounům a současně citlivé a opakované jednání s biologickými rodiči. Do zařízení sociální péče během roku 2011 byly přeloženy 3 děti s těžkými kombinovanými vadami. Zařízení jsou vybrána vždy ve spolupráci s rodiči a dle zdravotního stavu dítěte. 1 chlapec byl předán do zařízení FOD, 3 děti byly přeložené do zařízení poblíž současného pobytu matky tak, aby byly umožněné eventuální návštěvy rodičů. Dvě děti slovenské národnosti byly repatriované do Slovenské republiky. 2

3 Délka pobytu dětí v zařízení: 0-2 měsíce měsíců měsíců 11 Déle 12 Snažíme se našimi pracovními postupy a úzkou spoluprací s místně příslušnými sociálními odbory oddělení sociálně-právní ochrany dětí o nejkratší pobyt dítěte v zařízení, což v roce 2011 bylo splněno. Propuštění dítěte je v součinnosti s dotčenými orgány OSPOD, soudy, NNO. Nezbytně nutné pro úspěšné završení případů je následné doprovázení rodin. Krátkodobé pobyty se týkají přijatých dětí na respitní péči. Většinou se jedná o 7 14 denní pobyty dle potřeb rodičů a také dětí, které byly přijaty v novorozeneckém věku na žádost rodičů a následně po 6. týdnu života byly propuštěny do náhradní rodinné péče. Děti s těžkými zdravotními problémy jsou v zařízení dlouhodobě, často jejich pobyt končí překladem do zařízení sociální péče a to vždy v součinnosti s rodiči a dle zdravotního stavu dítěte. Nemocnost dětí V roce 2011 jsme v zařízení léčili: Lehké respirační infekty 67 Těžké respirační infekty 34 Průjmovitá onemocnění 18 Záněty středouší 11 Infekce močových cest 9 V roce 2011 jsme v zařízení neměli žádnou přenosnou infekční chorobu ani nosokomiální infekci. Nejvyšší incidence respiračních infektů byla tradičně v měsíci březnu a následně v prosinci, kdy děti onemocněly virovým infektem s častou komplikací bronchitis acuta obstr. 2 děti byly operované k zajištění PEG, 3 děti měly provedenou adenotomii. 3 děti byly přeložené v akutním stavu na JIP dětského oddělení Pardubické krajské nemocnice k řešení jejich problémů jednalo se vždy o děti s těžkým kombinovaným postižením. Nejtěsnější spolupráci máme s Pardubickou krajskou nemocnicí - jak s dětským oddělením, tak i s ostatními odbornými poradnami dle povahy nemocí dětí. Výchovná péče Výchovná péče je nedílnou součástí komplexní péče o dítě v zařízení. Výchovnou péči připravuje a garantuje výchovná sestra, samotnou péči zajišťují zdravotní sestry v rámci svých pracovních postupů. Výchovná sestra sleduje a 1x za měsíc písemně zaznamenává psychomotorický vývoj každého dítěte a doporučuje další postup. Pravidelnou součástí výchovné péče jsou výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí / Kunětická hora, Kočičí hrádek, Dvůr Králové nad Labem, Slatiňany, Dašice /. Děti byly dle Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví na dvou ozdravných pobytech 3

4 v Deštném v Orlických horách a na Milovech na Českomoravské vysočině. Tyto ozdravné pobyty jsou vždy realizované díky sponzorským darům. Mají ale kladnou odezvu pro děti - hlavně pro jejich poznání a další rozvoj psychických i motorických dovedností. Každý měsíc výchovná sestra uspořádala zajímavou akci - ruční dílny, zahradní party, sportovní dopoledne Pokračovali jsme ve spolupráci s MŠ Zvoneček z Pardubic, společně jsme dětem připravili drakiádu. Všechny akce jsou předem oznámeny na našich webových stránkách a dle počtu účastníků akcí víme, že jsou sledované a kladně přijímané nejen našimi dětmi, ale i okolím. Ve výchovné činnosti spolupracujeme a pomáhá nám řada dalších organizací - např. Rodinné centrum Třebechovice pod Orebem, Mamaklub Chrudim, RIC Pardubice, Klub Dubínek, MŠ Popkovice,MŠ Zvoneček, Divadlo dětem o.s. Hradec Králové. Výchovná sestra se aktivně účastní při logopedickém vyšetření, spolupracuje s Ranou péči a vede výchovnou péči pro děti s těžkou poruchou zraku, sluchu. Zajišťuje individuální a skupinovou muzikoterapii. Ve výchovné péči nezastupitelnou roli hrají dobrovolníci, kteří do zařízení dochází, ale také hostitelské rodiny, které dětem poskytnou rodinné prostředí, včetně vhodných podnětů. Během roku 20ll mělo 17 dětí individuální výchovnou péči, kterou zajišťuje psycholožka zařízení. Tato individuální péče je poskytována dětem s problematickým vývojem či dětem s kombinovanými vrozenými vadami. V rámci komplexní péče velmi využíváme senzomozorickou místnost metodou Snoezelen. Tento postup využíváme hlavně pro novorozence a kojence s projevy abstinenčního syndromu, se kterým se setkáváme stále častěji, ale také pro děti s ADHD, se smyslovými poruchami. Rehabilitační péče V zařízení pracují dvě profesně registrované fyzioterapeutky, pracující bez odborného dohledu. Kromě nezbytného vedení dokumentace, aplikovaly fyzioterapeutky řízenou rehabilitaci a podpůrnou rehabilitaci (psychomotorická stimulace, hiporehabilitace, canisterapie, bazénování, masáže, SRT, facilitační metoda míčkováním, práce s bioptronovou lampou). Fyzioterapeutky jsou přítomné při odborném ortopedickém a neurologickém vyšetření, při kterých s odborníky řeší rehabilitační postupy podle zdravotního stavu dítěte. Součástí jejich práce je i ambulantní péče a zácvik rodičů před propuštěním dítěte do vlastní či náhradní rodiny. Rehabilitace je ordinován dětem od novorozeneckého věku a nejčastější diagnózy řešené rehabilitací byly: CTKP u předčasně rozených dětí, vady CNS, DMO, genetické choroby, poúrazové stavy, psychomotorické retardace, respirační infekty. Denně je fyzioterapeutkami opakovaně rehabilitováno 14 dětí, každé má svou dokumentaci, včetně rehabilitačního plánu a průběhu rehabilitace. Od jara do podzimu se rehabilitační pracovnice účastnily 2x v týdnu hiporehabilitace vždy se 6 dětmi. Canisterapie byla prováděna canisterapeutickým psem a jeho asistentkou pro děti hlavně s těžkou formou DMO. Tuto formu také zajišťovaly rehabilitační pracovnice přímo v zařízení DC. Synergní reflexní technika byla používaná jako podpůrná stimulace u dětí s DMO před hlavním cvičením. Hlavní rehabilitační metodou v našem zařízení byla Vojtova reflexní terapie, která je aplikovatelná na všechny diagnozy a jejím prostřednictvím lze ovlivnit posturu i motoriku celého pohybového aparátu. 4

5 Sociální práce v DC Veská Sociální práce je nedílnou součástí komplexní péče o přijaté dítě a jeho rodinu. Sociální pracovnice je vždy přítomná přijetí i propuštění dítěte, včetně nezbytné administrativy. O příjmu i propuštění je vždy písemně informovaná sociální pracovnice z místa trvalého bydliště dítěte. Při propuštění do náhradní rodiny je sociální pracovnice nápomocna náhradním rodičům ve vyřizování agendy a vyjasnění možnosti využití následných sociálních služeb. Je nezbytný úzký kontakt s OSPOD, kdy tyto pracovnice jsou průběžně informované o stavu dítěte, o frekvenci i kvalitě návštěv, včetně jejich dopadu na dítě a o všech změnách, které ovlivňují pohodu dítěte. Sociální pracovnice spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi, azylovými domy, soudy, Policií ČR, magistráty měst, matrikou atd. Na jaře 2011 byla na třídenní stáži ve Francii departement Horní Viena, kde se seznámila s pobytovými i ambulantními službami pro ohrožené děti v této oblasti. Tuto problematiku jsme společně ještě konzultovali s PhDr Ivankou Lefevr / psycholožka pracující v pobytové službě/, která spolu se svými studentkami navštívila naše zařízení. Sociální pracovnice dále poskytuje sociální poradenství rodičům dětí a to jak biologickým, tak i náhradním. Citlivě je provází při jejich návštěvách i pobytech v centru. Participuje také na přípravě budoucích náhradních rodičů v rámci přípravy těchto náhradních rodičů, je nápomocna informacemi také lidem, kteří o náhradní rodinné péči uvažují. Sociální práci vykonává v zařízení také sociální instruktorka, která provází matky při jejich snaze naučit se pečovat o své dítě. V loňském roce byl úspěšně dokončen desetiměsíční projet pro matky s názvem Učíme se pro budoucnost. Maminky díky tomuto projektu získali odborné vědomosti i praktické dovednosti důležité pro jejich další život. Každý měsíc absolvovali jednu odbornou přednášku a jednu zážitkovou metodu. Tento projekt byl financován z Nadačního fondu Albert v částce Kč. Matky v DC Veská Během roku 2011 jsme do DC Veská přijali postupně 24 matek, které se ocitly v těžké životní situaci. 6 matek bylo gravidních. Délka pobytu: Do 1 měsíce 10 Do 3.měsíců 4 Déle 5 Propuštěno s dítětem 21 Propuštěno bez dítěte 5 Ze zařízení během roku 2011 bylo propuštěno 26 matek, v tomto roce bylo propuštěno nejvíc matek s dětmi ve srovnání za poslední léta. Je však nutné i nadále doprovázet propuštěné maminky a býti jim i několik let nablízku. Během roku dvě matky, které původně své děti opustily z porodnice s avizováním podepsání souhlasu s umístěním do náhradní rodiny, následně své rozhodnutí přehodnotily a ve spolupráci se svými rodiči se chtěly o své dítě starat. Byly tedy přijaté do našeho centra k zácviku dovedností péče o dítě a následně byly propuštěné se svými dětmi do své rodiny. 5

6 Propuštění matek je vždy pečlivě plánované, matka je připravena na samostatný život, je znalá finančních možností se základními znalostmi hospodaření a péče o sebe i své dítě. Vždy velmi úzce spolupracujeme s příslušnými organizacemi a to OSPOD, NNO atd. Matce zůstáváme i nadále zázemím, kam se může obrátit dle potřeby. Ve spolupráci s jednotlivci či Charitou pomáháme maminkám vybavit svoji novou domácnost. V letních měsících jsme z našeho zařízení po zrušení ústavní výchovy propustili dvě matky se svými dětmi, které u nás byly více než 3 roky. Během této doby si nejen osvojili dovednosti péče i dítě, o domácnost včetně finanční gramotnosti, ale také vystudovaly Střední odborné učiliště v oboru prodavačka. Budoucí roky ukážou, jestli jsme pro tyto dvě původně extremně nezletilé matky udělali vše, aby v životě obstály. Pochopitelně tento několikaletý projekt byl realizován díky mnoha sponzorů a to hlavně Nadace Václava a Livie Klausových a Nadace Terezy Maxové, ale také díky dobrovolníkům. Snažíme se i nadále ve spolupráci s NNO matky doprovázet v dalších životních situacích. Matky se zúčastňují řady výchovných akcí spolu s našimi dětmi. Ony samotné mají také svůj odpovídající individuální program, který je přizpůsoben hlavně jejich dětem. V péči o naše maminky nám pomáhají dobrovolníci, NNO a také Městská knihovna v Sezemicích, kam maminky dochází alespoň lx v týdnu. Se svými dětmi byly na dvou prodloužených víkendech v Ratibořicích a v Budislavi u Litomyšle s cílem odpočinku, pobytu v přírodě a také poznání jiných životních situací. Velmi zdařilá akce byla ve spolupráci se seniorkami z Třebechovic pod Orebem, které přijely do centra a zde se maminkám věnovaly jednak rozhovory, jednak jim ukazovaly a zároveň učily ruční práce. Do mateřských pokojů jsou přijímáni i budoucí náhradní rodiče, buď celý manželský pár nebo jenom matky, k seznámení s dítětem a zaučení v péči o něj. V celkovém počtu nejsou tyto matky uváděny. Práce s matkami v centru je nezbytnou součástí naší pracovní náplně. Cílem je, aby matky byly schopné a ochotné trvale a samostatně pečovat o své dítě. Z uvedeného vyplývá, že naše maminky potřebují neustálé doprovázení a opakovanou pomoc. Bohužel, i přesto matky své děti mohou opustit či ohrozit. Opakovaně poukazuji na tuto situaci a je potřeba matkám nabídnout veškerou péči, dlouhodobé doprovázení a současně děti sledovat jako suspektně ohrožené prostředím. Provoz zařízení I v roce 2011 jsme měli v měsíčních intervalech provozní porady vždy s následným odborným programem, vizity s měsíčním hodnocením léčebného plánu a stanovením nových cílů. Zdravotní sestřičky se průběžně vzdělávaly, účastnily se Ošetřovatelských dnů v Pardubicích i Hradeckých pediatrických dnů v Hradci Králové. 4 zdravotní sestry zahájily studium na Univerzitě Pardubice s cílem získání titulu dětská zdravotní sestra. Sociální pracovnice, fyzioterapeutka a výchovná sestra se aktivně účastnila Chrudimských sesterských dnů, kde prezentovaly odbornou péči v našem zařízení. Ředitelka zařízení se v měsíčních intervalech účastnila Poradního sboru pro NRP v Pardubicích i Hradci Králové. Je členkou Výboru Společnosti sociální pediatrie, se kterým aktivně a pravidelně spolupracuje. Spolu se sociální pracovnicí se podílí na Komunitním plánování v Pardubicích. Ve spolupráci s Krajským úřadem v Pardubicích se podílí na přípravě žadatelů o náhradní rodinnou péči. 6

7 V dubnu 2011 jsme uskutečnili již tradiční Dny otevřených dveří, což byla velmi zdařilá akce, při které nás navštívilo 200 lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí, včetně bývalých zaměstnanců. V květnu jsme realizovali Setkání pěstounů, na které jsme pozvali pěstouny, kteří přijali do své péče děti z našeho zřízení během roku Pěstounům se věnovali odborníci psychologové, sociální pracovníci, pediatři a podle vyplnění času je nasnadě, že tato setkání i sebepomoc je nutná pro pěstouny i děti v této péči. Děti měly celodenní program rukodělných dílen, muzikoterapie i her. Setkání bylo přijato zúčastněnými velmi pozitivně a reakce nasvědčují pro další pokračování. Tradiční Den dětí v počátku června se konal na zahradě v areálu zařízení a přišlo téměř 200 dětí s doprovodem, akce s pomocí dobrovolníků byla velmi zdařilá. Rovněž velmi veselý a veřejností vyhledávaný byl denní i noční Pohádkový pochod v září a říjnu 2011, který jsme zorganizovali ve spolupráci se studenty pardubických středních škol. Akce byla podpořena Generali pojišťovnou, rockovým festivalem Step by rock a z programu Think Big Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Všechny tyto akce, ač jsou velmi náročné na realizaci, přináší otevření zařízení veřejnosti a našim dětem povšechné velké obohacení. Dne do našeho zařízení přijel pan ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Byl seznámen s problematikou zařízení i komplexní péčí, která se dětem poskytuje. Ocenil význam zařízení s vysoké profesní a lidské angažování všech zaměstnanců. Opakovaně během roku se našim dětem dostávalo významné pomoci od Svazu zahrádkářů z Dašic, Svazku obcí Loučná a dalších organizací a spolků. Velkým vyznamenáním pro všechny zaměstnance zařízení bylo ocenění Společnost přátelská rodině, kterou jsme dostali od Krajského úřadu Pardubického kraje. Cena je pro nás také závazkem pro zvýšení kvality naší péče. Během roku opakovaně přijížděli do našeho zařízení dobrovolníci - studenti z Hradce Králové, kdy tuto dobrovolnickou pomoc zajišťovalo o. s. Divadlo dětem z Hradce Králové. V měsíci dubnu v našem zařízení vykonávaly odbornou praxi studentky Univerzity Palackého z Olomouce. Jejich praxe byla odborně vedená prof. PhDr. Miloněm Potměšilem, PhD a byla vzájemným obohacením odbornými poznatky a osvojením pracovními postupy. Kromě uvedeného je naše zařízení výukovým pracovištěm pro studentky Střední zdravotnické školy v Pardubicích Chrudimi. Vykonávají tady odbornou praxi studenti z vysokých škol se zaměřením na sociální práci. Během roku do našeho zařízení opakovaně chodili firemní dobrovolníci, se kterými jsme v kontaktu prostřednictvím pražského Fóra dárců (nestátní nezisková organizace Czech Donors Forum). Firemní dobrovolníci nám významně pomáhali při úklidu, drobných údržbářských úkonech, práci na zahradě i při péči o naše děti. V roce 2011 jsme se zaměřili na pořízení výpočetní techniky nákup 5 počítačů a postupně bylo zahájeno zavedení ošetřovatelské dokumentace v elektronické podobě. Do konce roku je elektronická podoba ošetřovatelské dokumentace na čtyřech oddělení. Zakoupily jsme 3 monitory dechu pro rizikové novorozence a kojence, dvě vyhřívané dečky, přístroj na měření CRP vše z darů. Na jaře 2011 jsme provedli rekonstrukci dětského hřiště se zakoupením dalších herních prvků tak, aby hřiště splňovalo všechny náležité podmínky. Součástí hřiště jsou i zahradní stoly a lavičky do odpočívací zóny pro děti i dospělé. Koncem roku jsme pořídili dvě polohovací lůžka pro hendikepované děti. 7

8 Personální situace K v DC Veská pracovalo 49 zaměstnanců. Během roku odešly dvě zdravotní sestry na vlastní žádost, jedna do starobního důchodu a jedna sestřička odešla na mateřskou dovolenou. Během roku 2011 jsme do zařízení přijali 3 zdravotní sestry Finanční situace Výnos Dotace z KÚ Dotace na lůžka pro okamžitou pomoc Dávky státní sociální pomoci Zúčtování fondů Ostatní výnosy z činnosti Náklad Potraviny Léky, léčiva Praní prádla Služby nevýrobní povahy Spotřební materiál Nákup DDHM Elektřina Plyn Vodné, stočné Zdravotní a soc. pojištění Mzdy a OON Běžné opravy a údržba Pleny Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady včetně FKSP Hospodářský výsledek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Finanční situace byla přes veškerá úsporná opatření v roce 2011 velmi vážná, opakovaně jsem o ni informovala vedoucí zdravotnického odboru i radní pro zdravotnictví. Je nezbytně nutné usilovat o změnu ve financování na vícezdrojové se zapojením zdravotních pojišťoven. Rovněž zapojení rodičů s uplatněním jejich vyživovací povinnosti je velkým problémem, který nemá pro zařízení právní oporu a plnění této povinnosti je zcela na libovůli rodičů. Využíváme sponzorské dary, které jsou vždy předem konkrétně dané tak, aby pomohly dětem a současně i zařízení - účelové pomůcky / např. pro slepé děti/, pleny, oblečení. Jsou pro nás zcela nezbytná - bez nich bychom se neobešli. Sponzorsky je také řešena řada akcí - hiporehabilitace, ozdravné pobyty dětí, výlety, ruční dílny, apod. Díky mnohým donátorům měly všechny děti svoje dárky pod vánočním stromečkem. 8

9 Během roku 2011 jsme získali finanční pomoc z Nadace Terezy Maxové k částečnému financování studia nezletilé matky s nařízenou ústavní výchovou (nákup školních pomůcek a zajištění dopravy) v celké částce Kč. Dále nám Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových uhradil příspěvek k zajištění studia 3. ročníku Středního odborného učiliště obor prodavač pro dvě matky s nařízenou ústavní výchovou ve výši Kč. Nadační fond Veolia / projekt Minigrant Veolia/ nám umožnil nákup dvou vyhřívaných podložek do postýlek typ RD 95 v celkové výši Kč. Nadační fond Albert významně pozitivně přijal náš projekt Učíme se pro budoucnost a pomohl nám částkou Kč realizovat činnost na podporu vzdělávání, integrace a rozvoje maminek v DC Veská každoměsíční odbornou přednáškou (téma domácí násilí, sebeobrana, zdravá životospráva, finanční gramotnost) a nácvikem volnočasové aktivity (ruční práce, nácvik relaxace ) Kontrolní činnost Během roku 20ll byla v zařízení realizovaná následující kontrolní činnost: Krajská hygienická stanice kontrola proočkovanosti kontrola mléčné kuchyně Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR kontrola BOZ, stav pracovního prostředí, pracovních podmínek Krajský úřad Pardubického kraje kontrola na úseku hospodaření Výstupy a závěry kontrol jsme v xerokopii předali zřizovateli zařízení a jsou součástí této zprávy 9

10 Závěr Během roku 20ll našlo přechodný domov v Dětském centru Veská celkem 79 dětí a 24 matek. Pracovní postupy jsou zavedené tak, aby děti v zařízení měly komplexní odbornou péči v rodinném prostředí a současně děti byly včas propuštěné do rodinného prostředí, které je pro dítě nejdůležitější. Naše zařízení poskytuje zdravotní i sociální služby rodičům a jejich dětem podle jejich potřeb s cílem komplexní péče se zachováním přirozené jednotky dítě rodič. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu zařízení a tím pomohli našim dětem. MUDr. Drahomíra Peřinová ředitelka DC Veská Veská, dne

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 IČO: 1900543 Telefon: 466934001 Email: info@dcveska.cz Definice Dětské centrum Veská (dále jen DC Veská) je: příspěvková

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2013 ÚVOD Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec patří v České republice mezi patnáct zařízení, která jsou dětským centrem. Současně se řadí mezi dvacet organizací,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2012 Úvod Základní údaje o organizaci je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec, ovšem s působností Libereckého kraje, organizace je zapsaná v

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST výroční zpráva za rok 2006 Činnost České alzheimerovské společnosti v roce 2006 3 Libella Pragensis 3 Kontaktní a informační centrum 3 Ediční činnost 3 Přednášková činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více