Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Roman Hásek ředitel školy Čj.: VOŠZ a SZŠ TU 482/2013

2

3 OBSAH Základní údaje o škole... 1 Přehled oborů vzdělání... 2 Personální zabezpečení činnosti školy... 3 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 9 Hodnocení maturitních zkoušek Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled činnosti a aktivit ve školním roce 2012/ Hodnocení činnosti předmětové komise ošetřovatelství (Mgr. Táňa Kracíková) Hodnocení činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů (RNDr. Zorka Radová) Hodnocení činnosti předmětové komise společenskovědních předmětů (Mgr. Alžběta Pivoňková). 45 Hodnocení činnosti předmětové komise cizích jazyků (Mgr. Lea Janáková) Hodnocení činnosti předmětové komise psychologie (Mgr. Jana Trejbalová) Hodnocení činnosti předmětové komise tělesné výchovy (Mgr. Irena Hampelová) Údaje o provedených kontrolách Českou školní inspekcí Výsledky dalších provedených kontrol Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb Příloha ekonomická část výroční zprávy... 54

4 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Právní forma: www stránky: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Procházkova 303, Trutnov příspěvková organizace Telefon: IČ: Identifikátor: IZO SZŠ: IZO VOŠZ: IZO DM: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Královéhradecký kraj IČ: Sídlo: Regiocentrum Nový Pivovar, Pivovarské nám. 1245/ Hradec Králové Mgr.Bc.Roman Hásek Jihoslovanská Trutnov Odloučená pracoviště:: Domov mládeže, R.A.Dvorského 309, Trutnov Domov mládeže, Bulharská ul. 52, Trutnov Datum a č. j. posledního Rozhodnutí o zápisu změny do školského rejstříku: č. j / Kapacita školy a jejich součástí: kapacita VOŠ SZŠ-ZA SZŠ-ZA SZŠ-ZL DM Fib. DM Bul. DVS denní dálková denní v 1.ročníku v oboru Celková kapacita: SZŠ žáků VOŠZ - 90 studentů DM - 72 žáků 1

5 Údaje o školské radě: Školská rada SZŠ Trutnov vznikla v roce 2005 na základě 167 zákona č. 561/2004. Za zřizovatele byli do Rady SZŠ schváleni 2 zástupci MUDr. Jiří Vambera a p. Jiří Gangur. Na základě voleb byli zvoleni i 2 zástupci rodičů žáků - paní Sabina Bekrová a paní Věra Podolníková. Z řad učitelů jsou členy Školské rady RNDr. Zora Radová (předseda) a Mgr. Irena Hampelová (jednatel). V průběhu školního roku se Školská rada SZŠ sešla 2x. Při svých jednáních schválila výroční zprávu školy za školní rok a zprávu o hospodaření školy za rok Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: Studentská rada při škole působí Studentská rada složená z volených zástupců všech osmi tříd denní formy vzdělávání na SZŠ. Studentská rada se schází čtvrtletně s ředitelem školy a výchovným poradcem k řešení aktuálních problémů žáků jednotlivých tříd a požadavků školy. Mládežnická organizace ČČK při škole velmi aktivně pracuje MO ČČK, která má 43 členů. Předsedou organizace a metodickým vedením MO ČČK byla v tomto školním roce pověřena odborná učitelka Mgr. Jana Trejbalová. Občanské sdružení Educa Corcontica (dále EC) v červnu 2004 vzniklo při škole občanské sdružení rodičů a některých učitelů s cílem podporovat výchovné a vzdělávací aktivity školy. Aktivity sdružení v průběhu roku řídí tříčlenný výbor, zaměření činnosti a zprávu o využívání finančních prostředků schvaluje jednou za rok Valná hromada, jíž se zúčastňují volení zástupci rodičů všech tříd a členové výboru. Odborné učitelky v rámci EC organizují Dny ošetřovatelství, při nichž zajišťují víkendová proškolování zdravotních sester z praxe v novinkách v oboru. Výtěžek z této činnosti je využíván k vlastnímu vzdělávání odborných učitelek. Ve spolupráci se studenty školy zajišťovala EC organizaci maturitního plesu školy v kulturně společenském centru UFFO v Trutnově. Přehled oborů vzdělání Střední škola: zdravotnický asistent M/007 5letá dálková forma vzdělání podle původních osnov dobíhající v 5. ročníku dálkového studia zdravotnický asistent M/01 4letá denní forma vzdělání - v tomto školním roce probíhala výuka v 1., 2., 3. ročníku a ve 4. ročníku studia podle nového ŠVP Praktická sestra. V pětileté dálkové formě oboru zdravotnický asistent v tomto školním roce vzdělávání probíhala výuka podle původních osnov v 5. ročníku, podle nového ŠVP se vyučovalo ve 3. ročníku. zdravotnické lyceum M/005 4letá denní forma vzdělání podle původních osnov probíhalo v tomto školním roce vzdělání dobíhající ve 3. a 4. ročníku. zdravotnické lyceum M/04-4letá denní forma vzdělání - u tohoto oboru probíhala výuka v 1. a ve 2. ročníku podle nového ŠVP Promedicus. 2

6 Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Přehled učebních plánů forma vydal nebo schválil učební dokumenty Pod č. j. Platnost od: M/01 Zdravotnický asistent 4 denní ŠVP-ředitel školy ŠVP-Praktická sestra M/ M/ M/ M/ N/1. Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Diplomovaná všeobecná sestra 5 5 dálková dálková MŠMT ŠVP-ředitel školy / ŠVP-Praktická sestra denní MŠMT / denní ŠVP-ředitel školy ŠVP-Pomedicus denní MŠMT / / Souhrnné počty žáků podle druhu školy a formy vzdělání (stav k ) forma vzdělávání Počet tříd počet žáků Počet žáků na jednu třídu SZŠ denní ,6 SZŠ dálková VOŠZ denní Celkem ,2 Personální zabezpečení činnosti školy Činnost obou typů škol (SZŠ a VOŠZ) je zajišťována pedagogickými pracovníky (učitelé a vychovatelky domovů mládeže). K zajištění účelného hospodaření a zabezpečení provozu školy i domovů mládeže jsou ve škole technicko-hospodářští a provozní pracovníci. I. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů (dále VVP) Na škole bylo ve školním roce zaměstnáno celkem 15 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Odborná i pedagogická způsobilost všech těchto učitelů VVP odpovídá kvalifikačním požadavkům i potřebám školy. II. Učitelé odborných předmětů V průběhu školního roku na škole pracovalo celkem 13 odborných učitelek. Všechny splňovaly požadavek odborné způsobilosti svou kvalifikací zdravotnického pracovníka s odpovídající praxí. Na oboru vyšší odborné školy - Diplomovaná všeobecná sestra zajišťovalo výuku 5 externích učitelů z toho 5 lékařů. Všichni lékaři byli aprobovaní v lékařském oboru, který vyučovali (chirurgie, interna a psychiatrie). Předměty: Ošetřovatelství v interních oborech, Ošetřovatelství v chirurgických oborech a Ošetřovatelství v psychiatrii vyučoval lékař společně s odbornou učitelkou tak, že lékař se v hodinách teorie zabýval výukou nemocí, diagnostikou, léčbou, odborná 3

7 učitelka poté v hodinách cvičení vyučovala ošetřovatelské postupy a péči o klienta s daným onemocněním. III. Vychovatelky DM Všechny 4 vychovatelky v DM SZŠ má požadovanou pedagogickou i odbornou způsobilost. IV. Technickohospodářští pracovníci Ředitel školy, kromě ostatních vedoucích pracovníků školy, přímo řídí jednak odbornou referentku pro vyřizování administrativních záležitostí školy, personalistiky a vedení spisové služby, jednak referentku zajišťující provoz školního informačního centra a dále účetní školy. Úkoly související se zajišťováním provozu školy a drobných oprav v budovách školy a domovů mládeže přiděluje vedoucí technického úseku školníkovi, který sám řídí práci uklízeček školy. Úklid a zajišťování provozu na všech domovech mládeže zajišťují domovnice, které řídí vedoucí vychovatelka domovů mládeže. Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole: Kategorie Celkový Z toho % podílu na počet nekvalifikovaní aprobované výuce Učitelé všeobecně ,45 % vzdělávacích předm. Učitelé odborných ,40 % předmětů interní Učitelé všeob.vzděl ,15 % a odbor. předmětů externisté Učitelé celkem % Vychovatelky % 4

8 Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (dle zákona č.563/2004 Sb.): Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů, vychovatelky Osob. č. pracov Pracovní zařazení (vyučuje předměty) Ředitel (BIO, CHE) učitelka (TEV) učitelka (ANJ) učitelka (IKT) učitel (IKT,FYZ) učitelka (ČJ, LAJ) učitelka (MAT, BIO) Učitelka (NEJ) učitelka (ČJ, D,OBN) učitelka (NEJ) učitel (NEJ, ANJ) učitelka (BIO, CHE) učitelka (TEV,NEJ) učitelka (EKO) učitelka (OBN) Kvalifikace odborná (VŠ) VŠ HK UK Praha VŠ HK Univ. HK VŠ HK UK Praha UJEP Brno SU Opava UJEP Brno UK Praha VŠ HK VŠ HK UK Praha Univ. HK UK Praha Kvalifikace pedagogická Pedagog.fakulta FTVS Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta Přírod.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta FTVS Pedagog.fakulta Práv.fakulta Na MD do Délka praxe (*) 5,5 5, ,5(**) Odborná učitelka Odborná učitelka Odborná učitelka Odborná učitelka Odborná učitelka Ved.prakt.vyučování Odborná učitelka Odborná učitelka Zástupkyně ředitele Odborná učitelka Odborná učitelka Odborná učitelka Odborná učitelka VŠ-UP-Olomouc VŠ UK Praha VŠ UK Praha VŠ UK Praha VŠ Bratislava VŠ UP Olomouc VŠ UP Olomouc VŠ Bratislava VŠ České Bud. VŠ LF UK VŠ Bratislava VŠ UK Praha VŠ UP Olomouc Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta UK-1LF-Pha -- Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta -- Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta -- Lékařská fakulta Filosof.fakulta do , Vedoucí vychovatelka Vychovatelka Vychovatelka Vychovatelka SpgŠ,UK Pha SO-SpgŠ SO-SpgŠ SO-SPgŠ PF-rozš.st. SPgŠ SPgŠ SPgŠ Legenda k předchozí tabulce: (*) ve starobním důchodu (**) v částečném invalidním důchodu 5

9 Externí učitelé VOŠZ OS.Č. PŘEDMĚTY VŠ KVALIFIKACE OŠE v chirurg.oborech OŠE v chirurg.oborech OŠE v interních oborech OŠE v interních oborech OŠE v psychiatrii UK Praha LF HK UK Praha LF UK Praha LF UK Praha LF UK Praha LF PEDAG. PRAXE VZDĚL. ped.min 33 10, ,5 Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Školní rok Počet nekvalifikovaných pracovníků ŠKOLNÍ ROK U pedagogických pracovníků 0 U nepedagogických pracovníků 0 THP a provozní pracovníci OSOBNÍ ČÍSLO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ ODBORNÁ KVALIFIKACE Vyučení (obor) Odborné (VŠ, ÚSO) název školy Délka praxe Ved.tech.úseku Sam.odb.referent Referent ŠIC Účetní Účetní Domovnice - uklízečka Domovnice - uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Domovník Školník XXX XXX XXX XXX XXX Mechanik SOU textilní Prodavačka Prodavačka Kuchařka Elektromechanik Instalatér ÚSO - SPŠE ÚSO - SEŠ ÚSO - SKŠ ÚSO - OA ÚSO - OA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ,5* 12 27, * 5 29,5** 29,5** *na mateřské dovolené, **částečný invalidní důchod 6

10 Personální změny ve školním roce OSOBNÍ VÝUKA ZMĚNA NÁSTUP UKONČENÍ DŮVOD ČÍSLO PŘEDMĚTŮ + 32 NEJ, TEV Nástup za MD CJL, LAJ Odchod do důchodu CJL, LAJ Domovník PP na dobu určitou Školník Vedoucí ekonom. útvaru Výpověď zaměstnavatele Účetní Nástup za MD Údaje o přijímacím řízení pro školní rok Počet přihlášených uchazečů v denním studiu oboru Zdravotnický asistent byl větší (o 18 přihlášek) než na obor Zdravotnické lyceum. Přijímací řízení probíhalo u obou oborů s přijímací zkouškou z biologie člověka. Ke zjištění skutečného zájmu o studium na naší škole se realizovaly se všemi přihlášenými uchazeči tzv. motivační pohovory. Při nich nám uchazeči sdělili, zda je pro ně vzdělávání na naší škole prioritou a dále, který ze dvou našich oborů preferují. Díky těmto pohovorům bylo možné kvalifikovaně odhadnout, kteří žáci chtějí na naši školu skutečně ke vzdělávání nastoupit. Pořadí přijímaných uchazečů vycházelo z kritérií stanovených ředitelem školy u obou oborů byly rozhodující výsledky dosažené v předchozím studiu v 8. a 9. třídě na ZŠ. Posuzoval se přitom jednak celkový prospěch, dále prospěch v hlavních předmětech (čeština, matematika) a v rozhodujících přírodovědných předmětech (biologie a chemie) a znalosti prokázané v přijímacím testu z biologie člověka. Dále byly zohledňovány výsledky dosažené v okresních a krajských olympiádách a mimoškolní aktivity zaměřené na zdravotnictví. Řada přihlášených na obor ZL měla výborné studijní výsledky na ZŠ. Pro ně však bylo prioritní přijetí na gymnázium, takže opět znepřehlednili počet skutečných uchazečů o studium našeho oboru ZL. Na nenaplněná místa proto museli být přijímáni další uchazeči v pořadí na odvolání (v rámci autoremedury). Po úplném prvním kole přijímacího řízení bylo ve třídě oboru ZL 21 skutečně přijatých uchazečů a ve třídě oboru ZA 29 uchazečů, kteří současně škole odevzdali zápisové lístky. Další kola přijímacího řízení na obor ZL řešila uvolněná místa po uchazečích, kteří si vyzvedli již jednou předaný zápisový lístek. 7

11 Přehled přijímání žáků při přijímacím řízení v r plán přijetí souhrnný údaj o přijímacím řízení Plán přijetí ZL DENNÍ 1. KOLO ZA DENNÍ 1. KOLO ZA DENNÍ 2. KOLO ZA DÁLKOVÉ 1. KOLO Přehled přijímání žáků při přijímacím řízení v r souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) KÓD OBORU FORMA NÁZEV OBORU 1. KOLO 2.KOLO 3.KOLO KE STUDIU NASTOUPILO přihl přij. přihl. přij. přihl. přij. k 1.9. k M/ M/ M/01 *přestupy denní 4-letá denní 4-letá dálková 5-letá Zdravotnické lyceum Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent * * CELKEM OBORY (třídy) ZL denní 1 kolo ZA denní 1. kolo 8 ZL denní 2. kolo ZA dálkové 1. kolo ZA dálkové 2.kolo Přihlášeno Předalo zápis.lístek Zrušilo záp.lístek Dostavilo se k PZ Nedostavilo se k PZ Přijato Nepřijato Odvolalo se Přijato po odvolání Předalo zápis.lístek Přijato celkem Termín přij.zkoušky 22. a a a Nenastoupilo ke studiu

12 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 9

13 Hodnocení maturitních zkoušek V roce 2013 se na VOŠZ a SZŠ Trutnov potřetí realizovaly státní maturitní zkoušky podle školského zákona a nové vyhlášky. Již pošesté se realizovaly maturitní zkoušky u absolventů oboru zdravotnický asistent (ZA), poprvé podle dokumentů RVP, ŠVP a počtvrté u oboru zdravotnické lyceum (ZL). Jednotlivé části maturitních zkoušek byly dobře připravené po stránce formální, organizační i obsahové, všechny použité dokumenty odpovídaly stanoveným předpisům. V průběhu zkoušek nedošlo k žádným rušivým jevům, všechny komise pracovaly zodpovědně a objektivně, dodržovaly platné předpisy. Klasifikace maturantů u profilové části odpovídala vědomostem, využívání mezipředmětových vztahů, logickému uvažování a praktické aplikaci do praxe. Přístup zkoušejících v jednotlivých předmětech byl přiměřeně náročný, otázky byly srozumitelné a věcné. Maturanti měli dostatek prostoru k vyjádření vlastních myšlenek. Ve státní části maturitních zkoušek se postupovalo podle vyhlášky a platných dokumentů, podle pokynů Cermatu. Organizace vlastních zkoušek naplánovaná MŠMT v součinnosti s Cermatem byla stejně jako v loňském roce, nejdříve písemné, pak praktické zkoušky a ústní část jako poslední. Výsledky didaktických testů se maturanti dozvěděli před praktickými i ústními maturitami a výsledky písemných prací žáci měli do začátku ústních maturit třídy. Mohu-li posoudit, méně je stresovalo, proti loňskému roku, kdy výsledky věděli až 10 dní po ukončení ústních maturit. V letošním roce maturanti při ukončení ústních maturit věděli, zda odmaturovali či ne. V letošním roce větší počet žáků nesplnil podmínky uzavření klasifikace či neprospěl v posledním ročníku střední školy. Proto v podzimním termínu bude ještě 8 žáků přistupovat k řádnému termínu MZ, pokud v srpnu ukončí klasifikaci nebo vykonají opravné zkoušky z předmětů, ze kterých neprospěli. Maturitní zkouška se podle aktuální platné legislativy skládala ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek, a to ze zkoušky z českého jazyka a zkoušky z cizího jazyka (ANJ, NEJ) nebo matematiky. Zkouška z českého jazyka a cizího jazyka se skládá z písemné části a ústní části. Zkouška z matematiky se skládá písemně. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle RVP nebo původních učebních dokumentů, dále stanoví formu, témata a termíny konání těchto zkoušek. Žák se podle platné legislativy k maturitní zkoušce musí přihlásit a to vždy k určitému datu k jarnímu či podzimnímu termínu. Pro třídy oboru ZA byly ředitelem školy stanoveny předměty profilové maturitní zkoušky: praktická maturitní zkouška z předmětu ošetřování nemocných, teoretická odborná zkouška z předmětu ošetřovatelství. Volitelný odborný předmět byl u žáků třídy denního studia, kteří maturovali podle ŠVP : psychologie a komunikace nebo somatologie. U žáků třídy dálkového studia byl tento volitelný předmět dobrovolným, kdy si ho vybraly pouze dvě maturantky. Pro obor ZL byly ředitelem stanoveny předměty profilové maturitní zkoušky: písemná maturitní práce a její obhajoba, biologie a volitelný odborný předmět. Výběr volitelného odborného předmětu zahrnoval psychologii, chemii nebo zdravotnickou propedeutiku (do které je zahrnuta problematika odborných předmětů: klinické propedeutiky, ošetřovatelské propedeutiky, výchovy ke zdraví a první pomoci). Maturanti si zvolili volitelný předmět podle svého dalšího studia či zájmu o předmět. 10

14 Obor vzdělávání Zdravotnický asistent Zdravotnické lyceum Společná část MZ ČJL CIJ nebo MAT ČJL CIJ nebo MAT Profilová část praktická zk. OŠN Maturitní práce s obhajobou Profilová část ústní zkoušky OŠE, SOM nebo PSK BIO, CHE nebo PSY nebo ZDP Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok jarní termín KÓD OBORU M/ M/ M/ M/007 NÁZEV OBORU Zdravot.asistent 4leté denní studium ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ ŽÁKŮ K MZ PROSPĚLO S VYZNAME N. POČET Ž. PROSPĚL POČET Ž. NEPROSPĚ L 0 (+3)* 0 0 (+3)* 100 % Zdravot.asistent 4leté denní studiu ,53 % Zdravotnické lyceum leté denní studium 6,45 % CELKEM denní st (+3)* 4 8 % Zdravotní asistent 5leté dálkové stud. CELKEM všechny formy vzdělávání * MZ v opravném termínu ,1 % 68 59(+3)* 5 8,47 % 17 89,47 % 27 87,10 % % 6 66,6 % 50 84,75 % 0 % 2 6,45 % 2(+3)* 4 % (100%) 2 22,2 % 4(+3)* 6,78 % (100 %) Výsledky MZ v jarním termínu Z 68 žáků v maturitních třídách v závěru 2. pololetí celkově prospělo 59 žáků, 4 byli neklasifikováni a 5 žáků neprospělo z 1-3 předmětu. Takže k maturitě v podzimním termínu je přihlášeno 8 žáků v řádném termínu, pokud úspěšně složí opravnou zkoušku a prospějí, čímž ukončí ročník. K 1. opravnému termínu přistoupily u oboru ZA 2 maturantky, jedna ze všech předmětů a druhá z profilových předmětů ošetřovatelství a somatologie a ke 2. opravnému termínu jedna maturantka z DT z matematiky. Takže k maturitní zkoušce v jarním termínu přistoupilo 62 maturantů, 59 v řádném termínu a 3 k opravnému termínu maturitní zkoušky. Z celkového počtu 62 maturantů v jarním termínu prospělo celkem 55, z toho 5 prospělo s vyznamenáním. Neprospělo 7 maturantů, z toho 5 ze dvou předmětů a 2 neprospěli z jednoho předmětu. Z počtu maturantů v řádném termínu přistoupilo k maturitním zkouškám 59 maturantů denního i dálkového studia, prospělo 55, z toho 5 prospělo s vyznamenáním, pouze 4 neprospěli. 11

15 U maturitní zkoušky prospěly s vyznamenáním ve třídě ZL 4. 2 maturantky, ve třídě ZA 4. 2 maturantky a ve třídě ZA 5. d 1 maturantka. Z denního studia přistoupilo 50 maturantů, z toho 48 prospělo, z nich 4 s vyznamenáním a pouze 2 neprospěli a to pouze u oboru ZL. Ve třídě ZA přistoupilo 19 žáků z ročníku k maturitní zkoušce, všichni úspěšně odmaturovali a 2 z nich měli vyznamenání. Pouze 1 žákyně konala opravnou zkoušku z českého jazyka a literatury ve 4. ročníku, u zkoušky prospěla, takže jde k maturitě k řádnému podzimnímu termínu. Ve třídě oboru ZL přistoupilo k MZK 31 žáků, prospělo 29 žáků, z toho 2 s vyznamenáním, 2 neprospěli. Pouze 1 žákyně neprospěla ze 3 předmětů (BIO, MAT, SPZ) ve 4. ročníku, požádala o opakování ročníku. Ve třídě dálkového studia oboru ZA přistoupilo k MZK 9 maturantek, prospělo 7, z toho 1 s vyznamenáním, 2 neprospěly z jednoho předmětu. Ze dvou předmětů neprospěli v řádném termínu ze ZL 4.: maturantka z BIO a ČJL (ústní část) a maturant z PSY a NĚJ (PP), oba budou konat v 1. opravném termínu maturitní zkoušky v podzimním termínu. Z jednoho předmětu neprospěly v řádném termínu ze ZA 5d. maturantka z NĚJ (DT, PP) a maturantka z DT z MAT, obě budou konat opravnou maturitní zkoušku v 1. opravném termínu v září. V 1. opravném termínu obě maturantky z loňské ZA 4. neprospěly, takže v září přistoupí ke 2. opravnému termínu maturitních zkoušek. Ve 2. opravném termínu maturantka z loňských ZA 4. neprospěla z matematiky, čímž vyčerpala oba možné opravné termíny, takže pro ni MZK skončily. Třídy denního studia oboru zdravotnické lyceum i zdravotnický asistent měly krásné výsledky u maturit se 4 vyznamenanými, kdy u didaktického testu všichni prospěli a měli velmi pěkné výsledky. Bylo to díky jejich velmi zodpovědnému přístupu ke studiu i k vlastní maturitní zkoušce. Žáci oboru ZA a ZL měli pouze 2 žáky, kteří k maturitě pro neprospěch nemohli jít v jarním termínu, a 2 neprospívající u maturity. Přestože je několik žáků, kteří nemohli jít v jarním termínu k maturitě či neprospěli u maturitní zkoušky, většina žáků odmaturovala a to velmi dobře, jak ve státní části, tak v profilové. Je to zřejmě tím, že pochopili ve 4. ročníku, že bez kvalitní přípravy nemohou maturitu vykonat a u ní prospět. Většina žáků letošních absolventských ročníků přistupovala zodpovědně ke studiu i k přípravě k maturitní zkoušce. Měli velký strach hlavně ze státní části, proto se jí také v přípravě k maturitě více věnovali a odborné předměty a jejich problematiku v profilové části někteří z nich trochu podcenili, proto také ve 3 případech zbytečně neprospěli z biologie, ošetřovatelství či psychologie. Na to, že předpoklady žáků absolventských ročníků nebyly ideální, žáci dosáhli překvapivě dobrých výsledků. Výsledky tříd ve společné části MZ v jarním termínu ČJL ANJ NEJ MAT počet ž. průměr počet ž. průměr počet ž. průměr počet ž. průměr ZL , ,12 4 3, ,27 ZA , ,00 3 2,67 0 0,00 ZA 5.d 7 3,00 3 2,67 1 5,00 3 4,00 Celkem 57 2, ,11 8 3, ,64 12

16 Celkový průměrný výsledek maturitních zkoušek u obou oborů v denním i dálkovém studiu je 2,62, což je o 0,03 lepší než v minulém školním roce. Průměrný prospěch maturantů denního studia je 2,33, což je o 0, 05 lepší než maturantů denního studia v loňském roce, pouze se obrátilo zlepšení u oboru ZA a zhoršení u oboru ZL. Výsledky jednotlivých tříd: průměrný prospěch u třídy ZL 4. 2,45 (oproti 2,04) a u třídy ZA 4. byl 2,20 (oproti 2,72). Třída dálkového studia ZA 5. d měla průměrný prospěch 3,20, což je téměř stejné jako maturanti v loňském roce. Z posuzování výsledků společné části MZ vyplynulo, že nejlepších výsledků dosáhly naše třídy v ANJ ø 2,26 a v ČJL s ø 2,82. S průměrným prospěchem přes 3,00 byla MAT s ø 3,14 a zcela nejslabším předmětem byl NEJ s ø 3,56. U třídy dálkového studia se ukázalo, že systém konzultací s malým počtem výukových hodin je pro zvládnutí požadavků volitelných předmětů společné části MZ neadekvátní. Výsledky MZ v podzimním termínu V podzimním termínu přistoupilo poprvé k maturitní zkoušce 7 žáků, 4 žáci přistoupili k 1. opravnému termínu, 2 žáci ke 2. opravnému termínu z předmětů, u kterých neprospěli. Dva žáci ze třídy zdravotnického lycea měli opravné zkoušky v 1. opravném termínu, jak ze státní části, tak profilové. Přípravu na maturitní zkoušky kvalitně zvládli, takže všichni žáci denního studia oboru ZL odmaturovali a měli 100 % úspěšnost. Jedna žákyně denního studia oboru ZA po opravné zkoušce z českého jazyka v závěru 4. ročníku přistoupila k řádnému podzimnímu termínu, odmaturovala ze všech předmětů s velmi pěknými známkami a završila opět 100 % úspěšnost žáků denního studia oboru ZA. Dvě žákyně z loňského školního roku ve 2. opravném termínu maturitní zkoušky zvládly, takže u maturitní zkoušky prospěly. Jedna z nich měla zkoušku z praktické maturity - ošetřování nemocných. Zodpovědně se připravovala a nešla bez přípravy jako v jarním termínu Druhá maturantka přípravu na maturitu ze dvou předmětů také nepodcenila a připravila se, jak z ošetřovatelství, tak ze somatologie. Z dálkového studia přistoupilo k řádnému termínu v podzimním období 6 žáků, 2 žáci k 1. opravnému termínu MZK. Pouze jedna žákyně z nich ukončila maturitní zkoušku úspěšně. Ostatní neprospěly z různých předmětů. Jedna neprospěla z ošetřovatelství, bála se cizího jazyka, kterému věnovala podstatnou část přípravy k maturitě, a na předmět profilové části ji nezbyl čas, podcenila přípravu. Další maturantka neprospěla u praktické maturitní zkoušky a PP z anglického jazyka. Přestože je nezaměstnaná, měla možnost přijít na oddělení se připravit, přišla k maturitě po dvou měsících bez praxe, bez jakékoliv přípravy. Neprospěla pro velmi špatnou organizaci práce, nedodržení ošetřovatelských postupů a ohrožení pacienta při hlavním výkonu. Další dvě maturantky neprospěly u DT z matematiky a jedna z DT z německého jazyka. Dvě maturantky v 1. opravném termínu měly zkoušku státní části, jedna za matematiky, druhá z německého jazyka, obě neprospěly. Jedné žákyni chyběl pouze 1 bod k úspěšnému splnění maturity. Žáci dálkového studia měli v podzimním termínu malou úspěšnost, protože patřili mezi žáky, kteří měli problém s nějakým předmětem již v průběhu studia nebo přišli studovat na naší školu při neúspěšnosti na jiné zdravotnické škole. 13

17 Celkové výsledky MZ K maturitní zkoušce v roce 2013 přistoupilo 66 žáků k řádnému termínu, 3 k opravnému termínu z minulého školního roku. Z denního studia oboru ZA a ZL letošního školního roku přistoupilo 51 žáků a všichni úspěšně odmaturovali, 4 z nich s vyznamenáním. Z loňského školního roku přistoupili 3 žáci, 2 z nich odmaturovali, jedna žákyně bohužel nezvládla ani ve 2. opravném termínu DT z matematiky. Z dálkového studia přistoupilo 15 žáků k řádnému termínu, 8 prospělo, z toho 1 s vyznamenáním. 7 žáků neprospělo, jedna ze dvou předmětů, ostatní pouze z jednoho předmětu nebo části předmětu. Mají možnost opravných termínů v roce 2014, na které se však musí přihlásit. Všichni jsou poučeni o dalším postupu, jak přípravy k maturitě, tak k přihlášení k jarnímu termínu. Mají 5 let od ukončení studia na přihlášení se k MZK. Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok doplněno po podzimním termínu KÓD OBORU M/ M/ M/ M/007 NÁZEV OBORU Zdravot.asistent 4leté denní studium Zdravot.asistent 4leté denní studiu Zdravotnické lyceum 4leté denní studium ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ ŽÁKŮ K MZ CELKEM denní st (+3)* Zdravotní asistent 5leté dálkové stud. CELKEM všechny formy vzdělávání PROSPĚLO S VYZN. POČET Ž. PROSPĚL POČET Ž. NEPROSP ĚL 0 (+3)* 0 (+2) * (+1)* 33,33 % % 10 % 90 % ,45 % 93,55 % 0 % 4 7,84 % ,1 % 68 66(+3)* 5 7,58 % 47 (+2) 92,16 % (66,6 %) 7 66,6 % 54 (+2) 81,82 % (66,6%) 0(+1)* 0 % (33%) 7 22,2 % 7(+1)* 10,45 % (33,3 %) * MZ v opravném termínu 14

18 Pro přehlednost výsledky z podzimního termínu 2013 Podzimní MZK 1 (+ 2)* 0 (+ 2)* 6 (+ 2)* 7 (+ 6)* Řádný termín září 1 žák 6 žáků 7 1. opravný termín září 2013 Žák z NEJ PP, PSY Žák z NĚJ DT, PP Žák z BIO, ČJL Žák z MAT 4 2. opravný termín září 2012 Žák z OŠN, ČJL, MAT Žák z OŠE, SOM 2 Prospěli 1(+2)* 0(+2)* 1 2(+4)* Neprospělo 0 0 OŠN 1x, OŠE 1x ANJ PP 1x NĚJ DT 2x, PP 1x MAT DT 3x MZK opravný termín žáků ZA 5.d 5 MZK opravný termín 0 0 2žáci ZA 5.d 2 5(+2)* *opravný termín MZ * opravný termín MZ Celkové výsledky maturitních zkoušek 2013 (jarní i podzimní termín) ZA 4. ZL ZAD Celkem Počet žáků Prospělo v řádném studiu ve 4. r. a 5. r Neprospělo v řádném studiu Předmět neprospěchu BIO, MAT, SPZ Neprospěl OŠE po dodatečné zkoušce Konal MZ v 1. opravném termínu Konal MZ ve 2. opravném termínu Žák z DT MAT jarní termín Žák z OŠN, ČJL, MAT Žák z OŠE, SOM Žák z NEJ PP, PSY Žák z BIO, ČJL ústní část Žák z NĚJ DT, PP Žák z MAT MZ konalo 20 (+ 3)* (+3)* Omluven Prospělo 18 (+ 2)* (+2)* S vyznamenáním Celkový průměr 2,20 2,45 3,22 2,62 Průměr denního 2,33 Neprospělo 0 (+1)* 7 7(+1)* Neprospěch v řádném podzimním termínu 2013 OŠN 1x ANJ PP 1x NĚJ DT 1x OŠE 1x MAT DT 2x Neprospěch v 1. opravném NĚJ DT, PP 1x termínu MAT DT 1x 2 Neprospěch ve 2. opravném MAT DT 1x termínu v jarním termínu 1 MZK žáků ZA 5.d

19 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé odborných předmětů TERMÍN OSOB.ČÍSLO DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁŘE POŘÁDÁ Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Zvládání problémových žáků I. DESCARTES v.o.s., Svratouch Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Konzultační semin.pro management šk. Cermat Hradec Králové Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Syst.progr.pro školní admin.bakaláři ŠZDVPP Hradec Králové Psychiatrické minimum-schizofrenie Sdružení ozdr.a léčeben Trutnov Syst.progr.pro školní admin.bakaláři II ŠZDVPP Hradec Králové Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Zvládání problémových žáků I. DESCARTES v.o.s., Svratouch Konf.-Psychiatrické min.-schizofrenie RIAPS Trutnov Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov spec.studium pro šk.metodiky prevence Semiramis o.s. Nymburk Konf.-Návykové látky napříč obory RIAPS Trutnov Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Diabetologické dny - odborné presympoz. ČLK a společnost Sanofi XIX. pracovní setkání sekce sester Sekce sester České diab.spol.čls TERMÍN OSOB. ČÍSLO Učitelé všeobecných předmětů DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁŘE ICT ve škole NIDV Hradec Kálové Zadavatel MZ Cermat Praha POŘÁDÁ Informační technologie a multimediální didaktické pomůcky ŠZDVPP Hradec Králové Krajská odb.konf.o podpoře interakt.výuky AV Media Praha Sem.pro středoškolské učitele chemie Univerzita Pardubice Sem.pro středoškolské učitele chemie Univerzita Pardubice BOZP při nakládání s chemikáliemi ŠZDVPP Hr.Králové 16

20 Konference ředitelů zdravot. škol Asociace ředitelů zdrav.škol ČR HK Spolupráce VOŠ,VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacíh progr.zdrav.voš VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Moderní přístup k ICT ve škole DLNK Systems Náchod Jarní seminář reditelů zdravot.škol Asociace ředitelů zdrav.škol ČR HK Zadavatel MZ Cermat Praha Metod.podpora učitelů a žáků-mz z AJ NIDV Hradec Králové Metod.vzděl.učitelů AJ-Výuka písem.pr. AMATE Brno "Bridge the Gap Between Authentic.. Nakl.Bridge a Gate, Praha Zadavatel pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Hodnotitel ústní zk.pro žáky s PUP MZ Cermat Praha III.roč. anglický seminář Englisbooks Beroun Konzultační semináře k pís.pr. Z ČJL NIDV Hradec Králové Matematika s využitím kancelářského SW NIDV Hradec Králové Zadavatel pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Hodnotitel ústní zk.pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Konzultač.seminář k písemné práci z ČJL NIDV Hradec Králové Přehled činnosti a aktivit ve školním roce 2012/2013 Termín Akce Třídy Učitelé 4.9. (Út) 9:15-10:00 Burza učebnic ZA1., ZA2., ZA3., ZA4., ZL1., ZL2., ZL3., ZL4., ZA3D, ZA5D Říhová Petra 7.9. (Pá) sportovní kurz ZL2. Dytrych Tomáš, Hampelová Irena, Petrskovský Martin 8.9. (So) sportovní kurz ZL2. Dytrych Tomáš, Hampelová Irena, Petrskovský Martin 17

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Roman Hásek ředitel školy Čj.: VOŠZ a SZŠ TU 482/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 33 Čj.: 652/2 ze dne.. 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2/2 Část I. Základní údaje o škole a) Název školy:

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval: Roman Hásek ředitel školy Čj.: VOŠZ a SZŠ TU 533/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VOŠZ TRUTNOV

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VOŠZ TRUTNOV Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VOŠZ TRUTNOV Zpracovala Lucie Převlocká Čj.: VOŠZ a SZŠ TU

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Roman Hásek ředitel školy Čj.: VOŠZTU/690/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy- část VOŠZ

Výroční zpráva o činnosti školy- část VOŠZ Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Čj.: VOŠZ a SZŠ TU 534/2014 14.10.2014 Výroční zpráva o činnosti školy- část VOŠZ za školní rok 2013/2014 Zpracovala:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 212/213 Zpracoval: Roman Hásek editel školy j.: VOŠZ a SZŠ TU OBSAH Základní

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Setkání s rodiči 21. listopadu 2016 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Přehled akcí: školní rok 2009/10

Přehled akcí: školní rok 2009/10 1.9. 2.9. 3.9. 8:00 Opravné maturity POC 8:00-9:40 Zahájení školního roku 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 1.EL, 1.OA, 6.A, 2.C, 2.EL, 2.OA, 7.A, 3.C, 3.EL, 3.OA, 8.A, 4.B, 4.C, 4.EL, 4.OA 11:00 Opravné maturity

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace F r a n t i š k a N o h y 959/6 www.szds-oa.cz info@szds-oa.cz Výroční zpráva za

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2008

MATURITNÍ ROČNÍK 2008 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2008 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2008 MATURITNÍ ROČNÍK 2008 K maturitní zkoušce v roce 2008 se přihlásilo v řádném

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín Plán školního roku 2016/2017 35 29.08.-04.09. 1.9. zahájení školního roku 1. - 7.9. společná část MZ - podzimní termín 36 05.09-11.09. 12. - 16.9. sportovní kurz - 1C, 1M - Sázava 37 12.09.-18.09. 12.

Více

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Obory podle ŠVP platné od 1. 9. 2014, počínaje 1. ročníkem Obsah Asistent zubního technika...

Více

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016

Směrnice č. 02/2016. Zabezpečení maturitních zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitou ve školním roce 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2016 Zabezpečení maturitních

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2016/17 Začátek školního roku: 1. 9. 2016 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2016/17 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 1. 9.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 33 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 29/2 Část I. Základní údaje o škole a) Název školy: Vyšší odborná škola

Více

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán činnosti školy na rok 2016/2017

Plán činnosti školy na rok 2016/2017 Plán činnosti školy na rok 2016/2017 datum měsíc právní předpis do 1. 9. Září Vydání nových platových výměrů 136 odst. 2 ZP MŠMT určí termíny konání DT a PP v jarním obd. 2017 2 odst. 3 mat. vyhl. Prokazatelné

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 29. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 29. 8. v 9.00 zahajovací

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška Maturitní zkouška 2017-2018 www.novamaturita.cz 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vyhláška č. 177/2009 Sb.,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Přijímací řízení pro denní formu:

Přijímací řízení pro denní formu: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 vyhlašuje Přijímací řízení: 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/17 do oborů vzdělání: Zdravotnické lyceum

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Příkaz ředitele školy č. 4 /2015 ************************

Příkaz ředitele školy č. 4 /2015 ************************ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice ****************************************************************

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Maturitní řád gymnázia

Maturitní řád gymnázia I. Německé zemské gymnasium, mateřská škola a základní škola, o. p. s. Maturitní řád gymnázia Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní řád I. Německého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Naše koncepce kariérového poradenství Kariérové poradenství školy stojí na třech základních

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK ve školním roce 2015/2016 Vypracovala: ZŘ TV Schvaluje: Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Vysoké

Více

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Mgr. Ludmila Pavlátová, v. r. ředitelka školy MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Ředitel Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více