Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Roman Hásek ředitel školy Čj.: VOŠZ a SZŠ TU 482/2013

2

3 OBSAH Základní údaje o škole... 1 Přehled oborů vzdělání... 2 Personální zabezpečení činnosti školy... 3 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 9 Hodnocení maturitních zkoušek Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled činnosti a aktivit ve školním roce 2012/ Hodnocení činnosti předmětové komise ošetřovatelství (Mgr. Táňa Kracíková) Hodnocení činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů (RNDr. Zorka Radová) Hodnocení činnosti předmětové komise společenskovědních předmětů (Mgr. Alžběta Pivoňková). 45 Hodnocení činnosti předmětové komise cizích jazyků (Mgr. Lea Janáková) Hodnocení činnosti předmětové komise psychologie (Mgr. Jana Trejbalová) Hodnocení činnosti předmětové komise tělesné výchovy (Mgr. Irena Hampelová) Údaje o provedených kontrolách Českou školní inspekcí Výsledky dalších provedených kontrol Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb Příloha ekonomická část výroční zprávy... 54

4 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Právní forma: www stránky: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Procházkova 303, Trutnov příspěvková organizace Telefon: IČ: Identifikátor: IZO SZŠ: IZO VOŠZ: IZO DM: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Královéhradecký kraj IČ: Sídlo: Regiocentrum Nový Pivovar, Pivovarské nám. 1245/ Hradec Králové Mgr.Bc.Roman Hásek Jihoslovanská Trutnov Odloučená pracoviště:: Domov mládeže, R.A.Dvorského 309, Trutnov Domov mládeže, Bulharská ul. 52, Trutnov Datum a č. j. posledního Rozhodnutí o zápisu změny do školského rejstříku: č. j / Kapacita školy a jejich součástí: kapacita VOŠ SZŠ-ZA SZŠ-ZA SZŠ-ZL DM Fib. DM Bul. DVS denní dálková denní v 1.ročníku v oboru Celková kapacita: SZŠ žáků VOŠZ - 90 studentů DM - 72 žáků 1

5 Údaje o školské radě: Školská rada SZŠ Trutnov vznikla v roce 2005 na základě 167 zákona č. 561/2004. Za zřizovatele byli do Rady SZŠ schváleni 2 zástupci MUDr. Jiří Vambera a p. Jiří Gangur. Na základě voleb byli zvoleni i 2 zástupci rodičů žáků - paní Sabina Bekrová a paní Věra Podolníková. Z řad učitelů jsou členy Školské rady RNDr. Zora Radová (předseda) a Mgr. Irena Hampelová (jednatel). V průběhu školního roku se Školská rada SZŠ sešla 2x. Při svých jednáních schválila výroční zprávu školy za školní rok a zprávu o hospodaření školy za rok Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: Studentská rada při škole působí Studentská rada složená z volených zástupců všech osmi tříd denní formy vzdělávání na SZŠ. Studentská rada se schází čtvrtletně s ředitelem školy a výchovným poradcem k řešení aktuálních problémů žáků jednotlivých tříd a požadavků školy. Mládežnická organizace ČČK při škole velmi aktivně pracuje MO ČČK, která má 43 členů. Předsedou organizace a metodickým vedením MO ČČK byla v tomto školním roce pověřena odborná učitelka Mgr. Jana Trejbalová. Občanské sdružení Educa Corcontica (dále EC) v červnu 2004 vzniklo při škole občanské sdružení rodičů a některých učitelů s cílem podporovat výchovné a vzdělávací aktivity školy. Aktivity sdružení v průběhu roku řídí tříčlenný výbor, zaměření činnosti a zprávu o využívání finančních prostředků schvaluje jednou za rok Valná hromada, jíž se zúčastňují volení zástupci rodičů všech tříd a členové výboru. Odborné učitelky v rámci EC organizují Dny ošetřovatelství, při nichž zajišťují víkendová proškolování zdravotních sester z praxe v novinkách v oboru. Výtěžek z této činnosti je využíván k vlastnímu vzdělávání odborných učitelek. Ve spolupráci se studenty školy zajišťovala EC organizaci maturitního plesu školy v kulturně společenském centru UFFO v Trutnově. Přehled oborů vzdělání Střední škola: zdravotnický asistent M/007 5letá dálková forma vzdělání podle původních osnov dobíhající v 5. ročníku dálkového studia zdravotnický asistent M/01 4letá denní forma vzdělání - v tomto školním roce probíhala výuka v 1., 2., 3. ročníku a ve 4. ročníku studia podle nového ŠVP Praktická sestra. V pětileté dálkové formě oboru zdravotnický asistent v tomto školním roce vzdělávání probíhala výuka podle původních osnov v 5. ročníku, podle nového ŠVP se vyučovalo ve 3. ročníku. zdravotnické lyceum M/005 4letá denní forma vzdělání podle původních osnov probíhalo v tomto školním roce vzdělání dobíhající ve 3. a 4. ročníku. zdravotnické lyceum M/04-4letá denní forma vzdělání - u tohoto oboru probíhala výuka v 1. a ve 2. ročníku podle nového ŠVP Promedicus. 2

6 Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Přehled učebních plánů forma vydal nebo schválil učební dokumenty Pod č. j. Platnost od: M/01 Zdravotnický asistent 4 denní ŠVP-ředitel školy ŠVP-Praktická sestra M/ M/ M/ M/ N/1. Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Diplomovaná všeobecná sestra 5 5 dálková dálková MŠMT ŠVP-ředitel školy / ŠVP-Praktická sestra denní MŠMT / denní ŠVP-ředitel školy ŠVP-Pomedicus denní MŠMT / / Souhrnné počty žáků podle druhu školy a formy vzdělání (stav k ) forma vzdělávání Počet tříd počet žáků Počet žáků na jednu třídu SZŠ denní ,6 SZŠ dálková VOŠZ denní Celkem ,2 Personální zabezpečení činnosti školy Činnost obou typů škol (SZŠ a VOŠZ) je zajišťována pedagogickými pracovníky (učitelé a vychovatelky domovů mládeže). K zajištění účelného hospodaření a zabezpečení provozu školy i domovů mládeže jsou ve škole technicko-hospodářští a provozní pracovníci. I. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů (dále VVP) Na škole bylo ve školním roce zaměstnáno celkem 15 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Odborná i pedagogická způsobilost všech těchto učitelů VVP odpovídá kvalifikačním požadavkům i potřebám školy. II. Učitelé odborných předmětů V průběhu školního roku na škole pracovalo celkem 13 odborných učitelek. Všechny splňovaly požadavek odborné způsobilosti svou kvalifikací zdravotnického pracovníka s odpovídající praxí. Na oboru vyšší odborné školy - Diplomovaná všeobecná sestra zajišťovalo výuku 5 externích učitelů z toho 5 lékařů. Všichni lékaři byli aprobovaní v lékařském oboru, který vyučovali (chirurgie, interna a psychiatrie). Předměty: Ošetřovatelství v interních oborech, Ošetřovatelství v chirurgických oborech a Ošetřovatelství v psychiatrii vyučoval lékař společně s odbornou učitelkou tak, že lékař se v hodinách teorie zabýval výukou nemocí, diagnostikou, léčbou, odborná 3

7 učitelka poté v hodinách cvičení vyučovala ošetřovatelské postupy a péči o klienta s daným onemocněním. III. Vychovatelky DM Všechny 4 vychovatelky v DM SZŠ má požadovanou pedagogickou i odbornou způsobilost. IV. Technickohospodářští pracovníci Ředitel školy, kromě ostatních vedoucích pracovníků školy, přímo řídí jednak odbornou referentku pro vyřizování administrativních záležitostí školy, personalistiky a vedení spisové služby, jednak referentku zajišťující provoz školního informačního centra a dále účetní školy. Úkoly související se zajišťováním provozu školy a drobných oprav v budovách školy a domovů mládeže přiděluje vedoucí technického úseku školníkovi, který sám řídí práci uklízeček školy. Úklid a zajišťování provozu na všech domovech mládeže zajišťují domovnice, které řídí vedoucí vychovatelka domovů mládeže. Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole: Kategorie Celkový Z toho % podílu na počet nekvalifikovaní aprobované výuce Učitelé všeobecně ,45 % vzdělávacích předm. Učitelé odborných ,40 % předmětů interní Učitelé všeob.vzděl ,15 % a odbor. předmětů externisté Učitelé celkem % Vychovatelky % 4

8 Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (dle zákona č.563/2004 Sb.): Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů, vychovatelky Osob. č. pracov Pracovní zařazení (vyučuje předměty) Ředitel (BIO, CHE) učitelka (TEV) učitelka (ANJ) učitelka (IKT) učitel (IKT,FYZ) učitelka (ČJ, LAJ) učitelka (MAT, BIO) Učitelka (NEJ) učitelka (ČJ, D,OBN) učitelka (NEJ) učitel (NEJ, ANJ) učitelka (BIO, CHE) učitelka (TEV,NEJ) učitelka (EKO) učitelka (OBN) Kvalifikace odborná (VŠ) VŠ HK UK Praha VŠ HK Univ. HK VŠ HK UK Praha UJEP Brno SU Opava UJEP Brno UK Praha VŠ HK VŠ HK UK Praha Univ. HK UK Praha Kvalifikace pedagogická Pedagog.fakulta FTVS Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta Přírod.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta FTVS Pedagog.fakulta Práv.fakulta Na MD do Délka praxe (*) 5,5 5, ,5(**) Odborná učitelka Odborná učitelka Odborná učitelka Odborná učitelka Odborná učitelka Ved.prakt.vyučování Odborná učitelka Odborná učitelka Zástupkyně ředitele Odborná učitelka Odborná učitelka Odborná učitelka Odborná učitelka VŠ-UP-Olomouc VŠ UK Praha VŠ UK Praha VŠ UK Praha VŠ Bratislava VŠ UP Olomouc VŠ UP Olomouc VŠ Bratislava VŠ České Bud. VŠ LF UK VŠ Bratislava VŠ UK Praha VŠ UP Olomouc Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta UK-1LF-Pha -- Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta -- Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta -- Lékařská fakulta Filosof.fakulta do , Vedoucí vychovatelka Vychovatelka Vychovatelka Vychovatelka SpgŠ,UK Pha SO-SpgŠ SO-SpgŠ SO-SPgŠ PF-rozš.st. SPgŠ SPgŠ SPgŠ Legenda k předchozí tabulce: (*) ve starobním důchodu (**) v částečném invalidním důchodu 5

9 Externí učitelé VOŠZ OS.Č. PŘEDMĚTY VŠ KVALIFIKACE OŠE v chirurg.oborech OŠE v chirurg.oborech OŠE v interních oborech OŠE v interních oborech OŠE v psychiatrii UK Praha LF HK UK Praha LF UK Praha LF UK Praha LF UK Praha LF PEDAG. PRAXE VZDĚL. ped.min 33 10, ,5 Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Školní rok Počet nekvalifikovaných pracovníků ŠKOLNÍ ROK U pedagogických pracovníků 0 U nepedagogických pracovníků 0 THP a provozní pracovníci OSOBNÍ ČÍSLO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ ODBORNÁ KVALIFIKACE Vyučení (obor) Odborné (VŠ, ÚSO) název školy Délka praxe Ved.tech.úseku Sam.odb.referent Referent ŠIC Účetní Účetní Domovnice - uklízečka Domovnice - uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Domovník Školník XXX XXX XXX XXX XXX Mechanik SOU textilní Prodavačka Prodavačka Kuchařka Elektromechanik Instalatér ÚSO - SPŠE ÚSO - SEŠ ÚSO - SKŠ ÚSO - OA ÚSO - OA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ,5* 12 27, * 5 29,5** 29,5** *na mateřské dovolené, **částečný invalidní důchod 6

10 Personální změny ve školním roce OSOBNÍ VÝUKA ZMĚNA NÁSTUP UKONČENÍ DŮVOD ČÍSLO PŘEDMĚTŮ + 32 NEJ, TEV Nástup za MD CJL, LAJ Odchod do důchodu CJL, LAJ Domovník PP na dobu určitou Školník Vedoucí ekonom. útvaru Výpověď zaměstnavatele Účetní Nástup za MD Údaje o přijímacím řízení pro školní rok Počet přihlášených uchazečů v denním studiu oboru Zdravotnický asistent byl větší (o 18 přihlášek) než na obor Zdravotnické lyceum. Přijímací řízení probíhalo u obou oborů s přijímací zkouškou z biologie člověka. Ke zjištění skutečného zájmu o studium na naší škole se realizovaly se všemi přihlášenými uchazeči tzv. motivační pohovory. Při nich nám uchazeči sdělili, zda je pro ně vzdělávání na naší škole prioritou a dále, který ze dvou našich oborů preferují. Díky těmto pohovorům bylo možné kvalifikovaně odhadnout, kteří žáci chtějí na naši školu skutečně ke vzdělávání nastoupit. Pořadí přijímaných uchazečů vycházelo z kritérií stanovených ředitelem školy u obou oborů byly rozhodující výsledky dosažené v předchozím studiu v 8. a 9. třídě na ZŠ. Posuzoval se přitom jednak celkový prospěch, dále prospěch v hlavních předmětech (čeština, matematika) a v rozhodujících přírodovědných předmětech (biologie a chemie) a znalosti prokázané v přijímacím testu z biologie člověka. Dále byly zohledňovány výsledky dosažené v okresních a krajských olympiádách a mimoškolní aktivity zaměřené na zdravotnictví. Řada přihlášených na obor ZL měla výborné studijní výsledky na ZŠ. Pro ně však bylo prioritní přijetí na gymnázium, takže opět znepřehlednili počet skutečných uchazečů o studium našeho oboru ZL. Na nenaplněná místa proto museli být přijímáni další uchazeči v pořadí na odvolání (v rámci autoremedury). Po úplném prvním kole přijímacího řízení bylo ve třídě oboru ZL 21 skutečně přijatých uchazečů a ve třídě oboru ZA 29 uchazečů, kteří současně škole odevzdali zápisové lístky. Další kola přijímacího řízení na obor ZL řešila uvolněná místa po uchazečích, kteří si vyzvedli již jednou předaný zápisový lístek. 7

11 Přehled přijímání žáků při přijímacím řízení v r plán přijetí souhrnný údaj o přijímacím řízení Plán přijetí ZL DENNÍ 1. KOLO ZA DENNÍ 1. KOLO ZA DENNÍ 2. KOLO ZA DÁLKOVÉ 1. KOLO Přehled přijímání žáků při přijímacím řízení v r souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) KÓD OBORU FORMA NÁZEV OBORU 1. KOLO 2.KOLO 3.KOLO KE STUDIU NASTOUPILO přihl přij. přihl. přij. přihl. přij. k 1.9. k M/ M/ M/01 *přestupy denní 4-letá denní 4-letá dálková 5-letá Zdravotnické lyceum Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent * * CELKEM OBORY (třídy) ZL denní 1 kolo ZA denní 1. kolo 8 ZL denní 2. kolo ZA dálkové 1. kolo ZA dálkové 2.kolo Přihlášeno Předalo zápis.lístek Zrušilo záp.lístek Dostavilo se k PZ Nedostavilo se k PZ Přijato Nepřijato Odvolalo se Přijato po odvolání Předalo zápis.lístek Přijato celkem Termín přij.zkoušky 22. a a a Nenastoupilo ke studiu

12 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 9

13 Hodnocení maturitních zkoušek V roce 2013 se na VOŠZ a SZŠ Trutnov potřetí realizovaly státní maturitní zkoušky podle školského zákona a nové vyhlášky. Již pošesté se realizovaly maturitní zkoušky u absolventů oboru zdravotnický asistent (ZA), poprvé podle dokumentů RVP, ŠVP a počtvrté u oboru zdravotnické lyceum (ZL). Jednotlivé části maturitních zkoušek byly dobře připravené po stránce formální, organizační i obsahové, všechny použité dokumenty odpovídaly stanoveným předpisům. V průběhu zkoušek nedošlo k žádným rušivým jevům, všechny komise pracovaly zodpovědně a objektivně, dodržovaly platné předpisy. Klasifikace maturantů u profilové části odpovídala vědomostem, využívání mezipředmětových vztahů, logickému uvažování a praktické aplikaci do praxe. Přístup zkoušejících v jednotlivých předmětech byl přiměřeně náročný, otázky byly srozumitelné a věcné. Maturanti měli dostatek prostoru k vyjádření vlastních myšlenek. Ve státní části maturitních zkoušek se postupovalo podle vyhlášky a platných dokumentů, podle pokynů Cermatu. Organizace vlastních zkoušek naplánovaná MŠMT v součinnosti s Cermatem byla stejně jako v loňském roce, nejdříve písemné, pak praktické zkoušky a ústní část jako poslední. Výsledky didaktických testů se maturanti dozvěděli před praktickými i ústními maturitami a výsledky písemných prací žáci měli do začátku ústních maturit třídy. Mohu-li posoudit, méně je stresovalo, proti loňskému roku, kdy výsledky věděli až 10 dní po ukončení ústních maturit. V letošním roce maturanti při ukončení ústních maturit věděli, zda odmaturovali či ne. V letošním roce větší počet žáků nesplnil podmínky uzavření klasifikace či neprospěl v posledním ročníku střední školy. Proto v podzimním termínu bude ještě 8 žáků přistupovat k řádnému termínu MZ, pokud v srpnu ukončí klasifikaci nebo vykonají opravné zkoušky z předmětů, ze kterých neprospěli. Maturitní zkouška se podle aktuální platné legislativy skládala ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek, a to ze zkoušky z českého jazyka a zkoušky z cizího jazyka (ANJ, NEJ) nebo matematiky. Zkouška z českého jazyka a cizího jazyka se skládá z písemné části a ústní části. Zkouška z matematiky se skládá písemně. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle RVP nebo původních učebních dokumentů, dále stanoví formu, témata a termíny konání těchto zkoušek. Žák se podle platné legislativy k maturitní zkoušce musí přihlásit a to vždy k určitému datu k jarnímu či podzimnímu termínu. Pro třídy oboru ZA byly ředitelem školy stanoveny předměty profilové maturitní zkoušky: praktická maturitní zkouška z předmětu ošetřování nemocných, teoretická odborná zkouška z předmětu ošetřovatelství. Volitelný odborný předmět byl u žáků třídy denního studia, kteří maturovali podle ŠVP : psychologie a komunikace nebo somatologie. U žáků třídy dálkového studia byl tento volitelný předmět dobrovolným, kdy si ho vybraly pouze dvě maturantky. Pro obor ZL byly ředitelem stanoveny předměty profilové maturitní zkoušky: písemná maturitní práce a její obhajoba, biologie a volitelný odborný předmět. Výběr volitelného odborného předmětu zahrnoval psychologii, chemii nebo zdravotnickou propedeutiku (do které je zahrnuta problematika odborných předmětů: klinické propedeutiky, ošetřovatelské propedeutiky, výchovy ke zdraví a první pomoci). Maturanti si zvolili volitelný předmět podle svého dalšího studia či zájmu o předmět. 10

14 Obor vzdělávání Zdravotnický asistent Zdravotnické lyceum Společná část MZ ČJL CIJ nebo MAT ČJL CIJ nebo MAT Profilová část praktická zk. OŠN Maturitní práce s obhajobou Profilová část ústní zkoušky OŠE, SOM nebo PSK BIO, CHE nebo PSY nebo ZDP Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok jarní termín KÓD OBORU M/ M/ M/ M/007 NÁZEV OBORU Zdravot.asistent 4leté denní studium ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ ŽÁKŮ K MZ PROSPĚLO S VYZNAME N. POČET Ž. PROSPĚL POČET Ž. NEPROSPĚ L 0 (+3)* 0 0 (+3)* 100 % Zdravot.asistent 4leté denní studiu ,53 % Zdravotnické lyceum leté denní studium 6,45 % CELKEM denní st (+3)* 4 8 % Zdravotní asistent 5leté dálkové stud. CELKEM všechny formy vzdělávání * MZ v opravném termínu ,1 % 68 59(+3)* 5 8,47 % 17 89,47 % 27 87,10 % % 6 66,6 % 50 84,75 % 0 % 2 6,45 % 2(+3)* 4 % (100%) 2 22,2 % 4(+3)* 6,78 % (100 %) Výsledky MZ v jarním termínu Z 68 žáků v maturitních třídách v závěru 2. pololetí celkově prospělo 59 žáků, 4 byli neklasifikováni a 5 žáků neprospělo z 1-3 předmětu. Takže k maturitě v podzimním termínu je přihlášeno 8 žáků v řádném termínu, pokud úspěšně složí opravnou zkoušku a prospějí, čímž ukončí ročník. K 1. opravnému termínu přistoupily u oboru ZA 2 maturantky, jedna ze všech předmětů a druhá z profilových předmětů ošetřovatelství a somatologie a ke 2. opravnému termínu jedna maturantka z DT z matematiky. Takže k maturitní zkoušce v jarním termínu přistoupilo 62 maturantů, 59 v řádném termínu a 3 k opravnému termínu maturitní zkoušky. Z celkového počtu 62 maturantů v jarním termínu prospělo celkem 55, z toho 5 prospělo s vyznamenáním. Neprospělo 7 maturantů, z toho 5 ze dvou předmětů a 2 neprospěli z jednoho předmětu. Z počtu maturantů v řádném termínu přistoupilo k maturitním zkouškám 59 maturantů denního i dálkového studia, prospělo 55, z toho 5 prospělo s vyznamenáním, pouze 4 neprospěli. 11

15 U maturitní zkoušky prospěly s vyznamenáním ve třídě ZL 4. 2 maturantky, ve třídě ZA 4. 2 maturantky a ve třídě ZA 5. d 1 maturantka. Z denního studia přistoupilo 50 maturantů, z toho 48 prospělo, z nich 4 s vyznamenáním a pouze 2 neprospěli a to pouze u oboru ZL. Ve třídě ZA přistoupilo 19 žáků z ročníku k maturitní zkoušce, všichni úspěšně odmaturovali a 2 z nich měli vyznamenání. Pouze 1 žákyně konala opravnou zkoušku z českého jazyka a literatury ve 4. ročníku, u zkoušky prospěla, takže jde k maturitě k řádnému podzimnímu termínu. Ve třídě oboru ZL přistoupilo k MZK 31 žáků, prospělo 29 žáků, z toho 2 s vyznamenáním, 2 neprospěli. Pouze 1 žákyně neprospěla ze 3 předmětů (BIO, MAT, SPZ) ve 4. ročníku, požádala o opakování ročníku. Ve třídě dálkového studia oboru ZA přistoupilo k MZK 9 maturantek, prospělo 7, z toho 1 s vyznamenáním, 2 neprospěly z jednoho předmětu. Ze dvou předmětů neprospěli v řádném termínu ze ZL 4.: maturantka z BIO a ČJL (ústní část) a maturant z PSY a NĚJ (PP), oba budou konat v 1. opravném termínu maturitní zkoušky v podzimním termínu. Z jednoho předmětu neprospěly v řádném termínu ze ZA 5d. maturantka z NĚJ (DT, PP) a maturantka z DT z MAT, obě budou konat opravnou maturitní zkoušku v 1. opravném termínu v září. V 1. opravném termínu obě maturantky z loňské ZA 4. neprospěly, takže v září přistoupí ke 2. opravnému termínu maturitních zkoušek. Ve 2. opravném termínu maturantka z loňských ZA 4. neprospěla z matematiky, čímž vyčerpala oba možné opravné termíny, takže pro ni MZK skončily. Třídy denního studia oboru zdravotnické lyceum i zdravotnický asistent měly krásné výsledky u maturit se 4 vyznamenanými, kdy u didaktického testu všichni prospěli a měli velmi pěkné výsledky. Bylo to díky jejich velmi zodpovědnému přístupu ke studiu i k vlastní maturitní zkoušce. Žáci oboru ZA a ZL měli pouze 2 žáky, kteří k maturitě pro neprospěch nemohli jít v jarním termínu, a 2 neprospívající u maturity. Přestože je několik žáků, kteří nemohli jít v jarním termínu k maturitě či neprospěli u maturitní zkoušky, většina žáků odmaturovala a to velmi dobře, jak ve státní části, tak v profilové. Je to zřejmě tím, že pochopili ve 4. ročníku, že bez kvalitní přípravy nemohou maturitu vykonat a u ní prospět. Většina žáků letošních absolventských ročníků přistupovala zodpovědně ke studiu i k přípravě k maturitní zkoušce. Měli velký strach hlavně ze státní části, proto se jí také v přípravě k maturitě více věnovali a odborné předměty a jejich problematiku v profilové části někteří z nich trochu podcenili, proto také ve 3 případech zbytečně neprospěli z biologie, ošetřovatelství či psychologie. Na to, že předpoklady žáků absolventských ročníků nebyly ideální, žáci dosáhli překvapivě dobrých výsledků. Výsledky tříd ve společné části MZ v jarním termínu ČJL ANJ NEJ MAT počet ž. průměr počet ž. průměr počet ž. průměr počet ž. průměr ZL , ,12 4 3, ,27 ZA , ,00 3 2,67 0 0,00 ZA 5.d 7 3,00 3 2,67 1 5,00 3 4,00 Celkem 57 2, ,11 8 3, ,64 12

16 Celkový průměrný výsledek maturitních zkoušek u obou oborů v denním i dálkovém studiu je 2,62, což je o 0,03 lepší než v minulém školním roce. Průměrný prospěch maturantů denního studia je 2,33, což je o 0, 05 lepší než maturantů denního studia v loňském roce, pouze se obrátilo zlepšení u oboru ZA a zhoršení u oboru ZL. Výsledky jednotlivých tříd: průměrný prospěch u třídy ZL 4. 2,45 (oproti 2,04) a u třídy ZA 4. byl 2,20 (oproti 2,72). Třída dálkového studia ZA 5. d měla průměrný prospěch 3,20, což je téměř stejné jako maturanti v loňském roce. Z posuzování výsledků společné části MZ vyplynulo, že nejlepších výsledků dosáhly naše třídy v ANJ ø 2,26 a v ČJL s ø 2,82. S průměrným prospěchem přes 3,00 byla MAT s ø 3,14 a zcela nejslabším předmětem byl NEJ s ø 3,56. U třídy dálkového studia se ukázalo, že systém konzultací s malým počtem výukových hodin je pro zvládnutí požadavků volitelných předmětů společné části MZ neadekvátní. Výsledky MZ v podzimním termínu V podzimním termínu přistoupilo poprvé k maturitní zkoušce 7 žáků, 4 žáci přistoupili k 1. opravnému termínu, 2 žáci ke 2. opravnému termínu z předmětů, u kterých neprospěli. Dva žáci ze třídy zdravotnického lycea měli opravné zkoušky v 1. opravném termínu, jak ze státní části, tak profilové. Přípravu na maturitní zkoušky kvalitně zvládli, takže všichni žáci denního studia oboru ZL odmaturovali a měli 100 % úspěšnost. Jedna žákyně denního studia oboru ZA po opravné zkoušce z českého jazyka v závěru 4. ročníku přistoupila k řádnému podzimnímu termínu, odmaturovala ze všech předmětů s velmi pěknými známkami a završila opět 100 % úspěšnost žáků denního studia oboru ZA. Dvě žákyně z loňského školního roku ve 2. opravném termínu maturitní zkoušky zvládly, takže u maturitní zkoušky prospěly. Jedna z nich měla zkoušku z praktické maturity - ošetřování nemocných. Zodpovědně se připravovala a nešla bez přípravy jako v jarním termínu Druhá maturantka přípravu na maturitu ze dvou předmětů také nepodcenila a připravila se, jak z ošetřovatelství, tak ze somatologie. Z dálkového studia přistoupilo k řádnému termínu v podzimním období 6 žáků, 2 žáci k 1. opravnému termínu MZK. Pouze jedna žákyně z nich ukončila maturitní zkoušku úspěšně. Ostatní neprospěly z různých předmětů. Jedna neprospěla z ošetřovatelství, bála se cizího jazyka, kterému věnovala podstatnou část přípravy k maturitě, a na předmět profilové části ji nezbyl čas, podcenila přípravu. Další maturantka neprospěla u praktické maturitní zkoušky a PP z anglického jazyka. Přestože je nezaměstnaná, měla možnost přijít na oddělení se připravit, přišla k maturitě po dvou měsících bez praxe, bez jakékoliv přípravy. Neprospěla pro velmi špatnou organizaci práce, nedodržení ošetřovatelských postupů a ohrožení pacienta při hlavním výkonu. Další dvě maturantky neprospěly u DT z matematiky a jedna z DT z německého jazyka. Dvě maturantky v 1. opravném termínu měly zkoušku státní části, jedna za matematiky, druhá z německého jazyka, obě neprospěly. Jedné žákyni chyběl pouze 1 bod k úspěšnému splnění maturity. Žáci dálkového studia měli v podzimním termínu malou úspěšnost, protože patřili mezi žáky, kteří měli problém s nějakým předmětem již v průběhu studia nebo přišli studovat na naší školu při neúspěšnosti na jiné zdravotnické škole. 13

17 Celkové výsledky MZ K maturitní zkoušce v roce 2013 přistoupilo 66 žáků k řádnému termínu, 3 k opravnému termínu z minulého školního roku. Z denního studia oboru ZA a ZL letošního školního roku přistoupilo 51 žáků a všichni úspěšně odmaturovali, 4 z nich s vyznamenáním. Z loňského školního roku přistoupili 3 žáci, 2 z nich odmaturovali, jedna žákyně bohužel nezvládla ani ve 2. opravném termínu DT z matematiky. Z dálkového studia přistoupilo 15 žáků k řádnému termínu, 8 prospělo, z toho 1 s vyznamenáním. 7 žáků neprospělo, jedna ze dvou předmětů, ostatní pouze z jednoho předmětu nebo části předmětu. Mají možnost opravných termínů v roce 2014, na které se však musí přihlásit. Všichni jsou poučeni o dalším postupu, jak přípravy k maturitě, tak k přihlášení k jarnímu termínu. Mají 5 let od ukončení studia na přihlášení se k MZK. Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok doplněno po podzimním termínu KÓD OBORU M/ M/ M/ M/007 NÁZEV OBORU Zdravot.asistent 4leté denní studium Zdravot.asistent 4leté denní studiu Zdravotnické lyceum 4leté denní studium ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ ŽÁKŮ K MZ CELKEM denní st (+3)* Zdravotní asistent 5leté dálkové stud. CELKEM všechny formy vzdělávání PROSPĚLO S VYZN. POČET Ž. PROSPĚL POČET Ž. NEPROSP ĚL 0 (+3)* 0 (+2) * (+1)* 33,33 % % 10 % 90 % ,45 % 93,55 % 0 % 4 7,84 % ,1 % 68 66(+3)* 5 7,58 % 47 (+2) 92,16 % (66,6 %) 7 66,6 % 54 (+2) 81,82 % (66,6%) 0(+1)* 0 % (33%) 7 22,2 % 7(+1)* 10,45 % (33,3 %) * MZ v opravném termínu 14

18 Pro přehlednost výsledky z podzimního termínu 2013 Podzimní MZK 1 (+ 2)* 0 (+ 2)* 6 (+ 2)* 7 (+ 6)* Řádný termín září 1 žák 6 žáků 7 1. opravný termín září 2013 Žák z NEJ PP, PSY Žák z NĚJ DT, PP Žák z BIO, ČJL Žák z MAT 4 2. opravný termín září 2012 Žák z OŠN, ČJL, MAT Žák z OŠE, SOM 2 Prospěli 1(+2)* 0(+2)* 1 2(+4)* Neprospělo 0 0 OŠN 1x, OŠE 1x ANJ PP 1x NĚJ DT 2x, PP 1x MAT DT 3x MZK opravný termín žáků ZA 5.d 5 MZK opravný termín 0 0 2žáci ZA 5.d 2 5(+2)* *opravný termín MZ * opravný termín MZ Celkové výsledky maturitních zkoušek 2013 (jarní i podzimní termín) ZA 4. ZL ZAD Celkem Počet žáků Prospělo v řádném studiu ve 4. r. a 5. r Neprospělo v řádném studiu Předmět neprospěchu BIO, MAT, SPZ Neprospěl OŠE po dodatečné zkoušce Konal MZ v 1. opravném termínu Konal MZ ve 2. opravném termínu Žák z DT MAT jarní termín Žák z OŠN, ČJL, MAT Žák z OŠE, SOM Žák z NEJ PP, PSY Žák z BIO, ČJL ústní část Žák z NĚJ DT, PP Žák z MAT MZ konalo 20 (+ 3)* (+3)* Omluven Prospělo 18 (+ 2)* (+2)* S vyznamenáním Celkový průměr 2,20 2,45 3,22 2,62 Průměr denního 2,33 Neprospělo 0 (+1)* 7 7(+1)* Neprospěch v řádném podzimním termínu 2013 OŠN 1x ANJ PP 1x NĚJ DT 1x OŠE 1x MAT DT 2x Neprospěch v 1. opravném NĚJ DT, PP 1x termínu MAT DT 1x 2 Neprospěch ve 2. opravném MAT DT 1x termínu v jarním termínu 1 MZK žáků ZA 5.d

19 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé odborných předmětů TERMÍN OSOB.ČÍSLO DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁŘE POŘÁDÁ Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Zvládání problémových žáků I. DESCARTES v.o.s., Svratouch Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Konzultační semin.pro management šk. Cermat Hradec Králové Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Syst.progr.pro školní admin.bakaláři ŠZDVPP Hradec Králové Psychiatrické minimum-schizofrenie Sdružení ozdr.a léčeben Trutnov Syst.progr.pro školní admin.bakaláři II ŠZDVPP Hradec Králové Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Zvládání problémových žáků I. DESCARTES v.o.s., Svratouch Konf.-Psychiatrické min.-schizofrenie RIAPS Trutnov Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov spec.studium pro šk.metodiky prevence Semiramis o.s. Nymburk Konf.-Návykové látky napříč obory RIAPS Trutnov Ošetřovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica při SZŠ Trutnov Diabetologické dny - odborné presympoz. ČLK a společnost Sanofi XIX. pracovní setkání sekce sester Sekce sester České diab.spol.čls TERMÍN OSOB. ČÍSLO Učitelé všeobecných předmětů DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁŘE ICT ve škole NIDV Hradec Kálové Zadavatel MZ Cermat Praha POŘÁDÁ Informační technologie a multimediální didaktické pomůcky ŠZDVPP Hradec Králové Krajská odb.konf.o podpoře interakt.výuky AV Media Praha Sem.pro středoškolské učitele chemie Univerzita Pardubice Sem.pro středoškolské učitele chemie Univerzita Pardubice BOZP při nakládání s chemikáliemi ŠZDVPP Hr.Králové 16

20 Konference ředitelů zdravot. škol Asociace ředitelů zdrav.škol ČR HK Spolupráce VOŠ,VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacíh progr.zdrav.voš VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Moderní přístup k ICT ve škole DLNK Systems Náchod Jarní seminář reditelů zdravot.škol Asociace ředitelů zdrav.škol ČR HK Zadavatel MZ Cermat Praha Metod.podpora učitelů a žáků-mz z AJ NIDV Hradec Králové Metod.vzděl.učitelů AJ-Výuka písem.pr. AMATE Brno "Bridge the Gap Between Authentic.. Nakl.Bridge a Gate, Praha Zadavatel pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Hodnotitel ústní zk.pro žáky s PUP MZ Cermat Praha III.roč. anglický seminář Englisbooks Beroun Konzultační semináře k pís.pr. Z ČJL NIDV Hradec Králové Matematika s využitím kancelářského SW NIDV Hradec Králové Zadavatel pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Hodnotitel ústní zk.pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Konzultač.seminář k písemné práci z ČJL NIDV Hradec Králové Přehled činnosti a aktivit ve školním roce 2012/2013 Termín Akce Třídy Učitelé 4.9. (Út) 9:15-10:00 Burza učebnic ZA1., ZA2., ZA3., ZA4., ZL1., ZL2., ZL3., ZL4., ZA3D, ZA5D Říhová Petra 7.9. (Pá) sportovní kurz ZL2. Dytrych Tomáš, Hampelová Irena, Petrskovský Martin 8.9. (So) sportovní kurz ZL2. Dytrych Tomáš, Hampelová Irena, Petrskovský Martin 17

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2012/2013 Město Třebíč Kraj Vysočina Legislativa Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Z P R Á V A V Ý R O Č N Í. o činnosti školy. za školní rok 2005 2006

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Z P R Á V A V Ý R O Č N Í. o činnosti školy. za školní rok 2005 2006 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005 2006 Srpen 2006 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Broučkova 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: info@szsvzszlin.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice Školní rok : 2005/ 2006 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 7, část třetí obsah a zpracování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více