Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 212/213 Zpracoval: Roman Hásek editel školy j.: VOŠZ a SZŠ TU

2

3 OBSAH Základní údaje o škole... 1 Pehled obor vzdlání... 2 Personální zabezpeení innosti školy... 3 Údaje o pijímacím ízení pro školní rok Pehledné údaje o výsledcích vzdlávání žák... 9 Hodnocení maturitních zkoušek... 1 Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník Pehled innosti a aktivit ve školním roce 212/ Hodnocení innosti pedmtové komise ošetovatelství (Mgr. Táa Kracíková)... 4 Hodnocení innosti pedmtové komise pírodovdných pedmt (RNDr. Zorka Radová) Hodnocení innosti pedmtové komise spoleenskovdních pedmt (Mgr. Alžbta Pivoková). 45 Hodnocení innosti pedmtové komise cizích jazyk (Mgr. Lea Janáková) Hodnocení innosti pedmtové komise psychologie (Mgr. Jana Trejbalová) Hodnocení innosti pedmtové komise tlesné výchovy (Mgr. Irena Hampelová)... 5 Údaje o provedených kontrolách eskou školní inspekcí Výsledky dalších provedených kontrol Základní údaje o hospodaení školy Zpráva o poskytování informací dle zákona. 16/99 Sb Píloha ekonomická ást výroní zprávy... 54

4 Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a St ední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Sídlo: Procházkova 33,541 1 Trutnov Právní forma: p ísp vková organizace www stránky: Telefon: I : Identifikátor: IZO SZŠ: IZO VOŠZ: IZO DM: Z izovatel školy: Královéhradecký kraj I : Sídlo: Regiocentrum Nový Pivovar, Pivovarské nám. 1245/2 5 3 Hradec Králové editel školy: Mgr.Bc.Roman Hásek Jihoslovanská Trutnov Odlou ená pracovišt :: Domov mládeže, R.A.Dvorského 39, Trutnov Domov mládeže, Bulharská ul. 52, Trutnov Datum a. j. posledního Rozhodnutí o zápisu zm ny do školského rejst íku: j / Kapacita školy a jejich sou ástí: kapacita v 1.ro níku v oboru Celková kapacita: VOŠ DVS SZŠ-ZA denní SZŠ-ZA dálková SZŠ-ZL denní SZŠ - 35 žák VOŠZ - 9 student 1 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213 DM Fib. DM Bul. 4 DM - 72 žák 32

5 Údaje o školské rad : Školská rada SZŠ Trutnov vznikla v roce 25 na základ 167 zákona. 561/24. Za z izovatele byli do Rady SZŠ schváleni 2 zástupci MUDr. Ji í Vambera a p. Ji í Gangur. Na základ voleb byli zvoleni i 2 zástupci rodi žák - paní Sabina Bekrová a paní V ra Podolníková. Z ad u itel jsou leny Školské rady RNDr. Zora Radová (p edseda) a Mgr. Irena Hampelová (jednatel). V pr b hu školního roku se Školská rada SZŠ sešla 2x. P i svých jednáních schválila výro ní zprávu školy za školní rok a zprávu o hospoda ení školy za rok 212. Seznam zájmových, ob anských p ípadn dalších sdružení p sobících p i škole: Studentská rada p i škole p sobí Studentská rada složená z volených zástupc všech osmi t íd denní formy vzd lávání na SZŠ. Studentská rada se schází tvrtletn s editelem školy a výchovným poradcem k ešení aktuálních problém žák jednotlivých t íd a požadavk školy. Mládežnická organizace K p i škole velmi aktivn pracuje MO K, která má 43 len. P edsedou organizace a metodickým vedením MO K byla v tomto školním roce pov ena odborná u itelka Mgr. Jana Trejbalová. Ob anské sdružení Educa Corcontica (dále EC) v ervnu 24 vzniklo p i škole ob anské sdružení rodi a n kterých u itel s cílem podporovat výchovné a vzd lávací aktivity školy. Aktivity sdružení v pr b hu roku ídí t í lenný výbor, zam ení innosti a zprávu o využívání finan ních prost edk schvaluje jednou za rok Valná hromada, jíž se zú ast ují volení zástupci rodi všech t íd a lenové výboru. Odborné u itelky v rámci EC organizují Dny ošet ovatelství, p i nichž zajiš ují víkendová proškolování zdravotních sester z praxe v novinkách v oboru. Výt žek z této innosti je využíván k vlastnímu vzd lávání odborných u itelek. Ve spolupráci se studenty školy zajiš ovala EC organizaci maturitního plesu školy v kulturn spole enském centru UFFO v Trutnov. P ehled obor vzd lání St ední škola: zdravotnický asistent M/7 5letá dálková forma vzd lání podle p vodních osnov dobíhající v 5. ro níku dálkového studia zdravotnický asistent M/1 4letá denní forma vzd lání - v tomto školním roce probíhala výuka v 1., 2., 3. ro níku a ve 4. ro níku studia podle nového ŠVP Praktická sestra. V p tileté dálkové form oboru zdravotnický asistent v tomto školním roce vzd lávání probíhala výuka podle p vodních osnov v 5. ro níku, podle nového ŠVP se vyu ovalo ve 3. ro níku. zdravotnické lyceum M/5 4letá denní forma vzd lání podle p vodních osnov probíhalo v tomto školním roce vzd lání dobíhající ve 3. a 4. ro níku. zdravotnické lyceum M/4-4letá denní forma vzd lání - u tohoto oboru probíhala výuka v 1. a ve 2. ro níku podle nového ŠVP Promedicus. 2 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

6 P ehled u ebních plán Kód oboru Název oboru M/1 Zdravotnický asistent M/ M/ M/ M/ N/1. Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Diplomovaná všeobecná sestra Délka studia (roky) forma vydal nebo schválil u ební dokumenty denní ŠVP- editel školy ŠVP-Praktická sestra dálková dálková denní denní denní MŠMT ŠVP- editel školy MŠMT ŠVP- editel školy MŠMT /23-23 ŠVP-Praktická sestra /24-23 ŠVP-Pomedicus 14 16/27-23/ Pod. j. Platnost od: Souhrnné po ty žák podle druhu školy a formy vzd lání (stav k ) forma vzd lávání SZŠ denní SZŠ dálková VOŠZ denní Celkem Po et po et Po et žák t íd žák na jednu t ídu , ,2 Personální zabezpe ení innosti školy innost obou typ škol (SZŠ a VOŠZ) je zajiš ována pedagogickými pracovníky (u itelé a vychovatelky domov mládeže). K zajišt ní ú elného hospoda ení a zabezpe ení provozu školy i domov mládeže jsou ve škole technicko-hospodá ští a provozní pracovníci. I. U itelé všeobecn vzd lávacích p edm t (dále VVP) Na škole bylo ve školním roce zam stnáno celkem 15 u itel všeobecn vzd lávacích p edm t. Odborná i pedagogická zp sobilost všech t chto u itel VVP odpovídá kvalifika ním požadavk m i pot ebám školy. II. U itelé odborných p edm t V pr b hu školního roku na škole pracovalo celkem 13 odborných u itelek. Všechny spl ovaly požadavek odborné zp sobilosti svou kvalifikací zdravotnického pracovníka s odpovídající praxí. Na oboru vyšší odborné školy - Diplomovaná všeobecná sestra zajiš ovalo výuku 5 externích u itel z toho 5 léka. Všichni léka i byli aprobovaní v léka ském oboru, který vyu ovali (chirurgie, interna a psychiatrie). P edm ty: Ošet ovatelství v interních oborech, Ošet ovatelství v chirurgických oborech a Ošet ovatelství v psychiatrii vyu oval léka spole n s odbornou u itelkou tak, že léka se v hodinách teorie zabýval výukou nemocí, diagnostikou, lé bou, odborná 3 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

7 u itelka poté v hodinách cvi ení vyu ovala ošet ovatelské postupy a pé i o klienta s daným onemocn ním. III. Vychovatelky DM Všechny 4 vychovatelky v DM SZŠ má požadovanou pedagogickou i odbornou zp sobilost. IV. Technickohospodá ští pracovníci editel školy, krom ostatních vedoucích pracovník školy, p ímo ídí jednak odbornou referentku pro vy izování administrativních záležitostí školy, personalistiky a vedení spisové služby, jednak referentku zajiš ující provoz školního informa ního centra a dále ú etní školy. Úkoly související se zajiš ováním provozu školy a drobných oprav v budovách školy a domov mládeže p id luje vedoucí technického úseku školníkovi, který sám ídí práci uklíze ek školy. Úklid a zajiš ování provozu na všech domovech mládeže zajiš ují domovnice, které ídí vedoucí vychovatelka domov mládeže. Aprobovanost pedagogických pracovník na škole: Kategorie U itelé všeobecn vzd lávacích p edm. U itelé odborných p edm t interní U itelé všeob.vzd l. a odbor. p edm t externisté U itelé celkem Vychovatelky Celkový po et 15 Z toho nekvalifikovaní % podílu na aprobované výuce 45,45 % 13 39,4 % 5 15,15 % % 1 % 4 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

8 Souhrnné údaje za školu o po tu pedagogických pracovník, jejich odborné a pedagogické zp sobilosti (dle zákona.563/24 Sb.): U itelé všeobecn vzd lávacích p edm t a odborných p edm t, vychovatelky Osob.. pracov Pracovní za azení (vyu uje p edm ty) editel (BIO, CHE) u itelka (TEV) u itelka (ANJ) u itelka (IKT) u itel (IKT,FYZ) u itelka ( J, LAJ) u itelka (MAT, BIO) U itelka (NEJ) u itelka ( J, D,OBN) u itelka (NEJ) u itel (NEJ, ANJ) u itelka (BIO, CHE) u itelka (TEV,NEJ) u itelka (EKO) u itelka (OBN) Kvalifikace odborná (VŠ) VŠ HK UK Praha VŠ HK Univ. HK VŠ HK UK Praha UJEP Brno SU Opava UJEP Brno UK Praha VŠ HK VŠ HK UK Praha Univ. HK UK Praha Kvalifikace pedagogická Pedagog.fakulta FTVS Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta P írod.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta FTVS Pedagog.fakulta Práv.fakulta Na MD do Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka Ved.prakt.vyu ování Odborná u itelka Odborná u itelka Zástupkyn editele Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka VŠ-UP-Olomouc VŠ UK Praha VŠ UK Praha VŠ UK Praha VŠ Bratislava VŠ UP Olomouc VŠ UP Olomouc VŠ Bratislava VŠ eské Bud. VŠ LF UK VŠ Bratislava VŠ UK Praha VŠ UP Olomouc Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta UK-1LF-Pha -Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta -Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta -Léka ská fakulta Filosof.fakulta do Vedoucí vychovatelka Vychovatelka Vychovatelka Vychovatelka SpgŠ,UK Pha SO-SpgŠ SO-SpgŠ SO-SPgŠ PF-rozš.st. SPgŠ SPgŠ SPgŠ - - Legenda k p edchozí tabulce: (*) ve starobním d chodu (**) v áste ném invalidním d chodu 5 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213 Délka praxe (*) 5,5 5, ,5(**) ,

9 Externí u itelé VOŠZ OS P EDM TY VŠ KVALIFIKACE OŠE v chirurg.oborech OŠE v chirurg.oborech OŠE v interních oborech OŠE v interních oborech OŠE v psychiatrii UK Praha LF HK UK Praha LF UK Praha LF UK Praha LF UK Praha LF PEDAG. VZD L. ped.min PRAXE 33 1, ,5 Po et absolvent škol, kte í nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka PO ET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Školní rok Po et nekvalifikovaných pracovník ŠKOLNÍ ROK U pedagogických pracovník U nepedagogických pracovník THP a provozní pracovníci ODBORNÁ KVALIFIKACE OSOBNÍ ÍSLO PRACOVNÍ ZA AZENÍ Ved.tech.úseku Sam.odb.referent Referent ŠIC Ú etní Ú etní Domovnice - uklíze ka Domovnice - uklíze ka Uklíze ka Uklíze ka Uklíze ka Domovník Školník Vyu ení (obor) XXX XXX XXX XXX XXX Mechanik SOU textilní Prodava ka Prodava ka Kucha ka Elektromechanik Instalatér *na mate ské dovolené, ** áste ný invalidní d chod 6 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213 Odborné (VŠ, ÚSO) název školy ÚSO - SPŠE ÚSO - SEŠ ÚSO - SKŠ ÚSO - OA ÚSO - OA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Délka praxe ,5* 12 27, * 29,5** 29,5**

10 Personální zm ny ve školním roce ZM NA OSOBNÍ ÍSLO VÝUKA P EDM T NEJ, TEV CJL, LAJ CJL, LAJ Domovník Školník Vedoucí ekonom. útvaru Ú etní NÁSTUP UKON ENÍ D VOD Nástup za MD Odchod do d chodu PP na dobu ur itou Výpov zam stnavatele Nástup za MD Údaje o p ijímacím ízení pro školní rok Po et p ihlášených uchaze v denním studiu oboru Zdravotnický asistent byl v tší (o 18 p ihlášek) než na obor Zdravotnické lyceum. P ijímací ízení probíhalo u obou obor s p ijímací zkouškou z biologie lov ka. Ke zjišt ní skute ného zájmu o studium na naší škole se realizovaly se všemi p ihlášenými uchaze i tzv. motiva ní pohovory. P i nich nám uchaze i sd lili, zda je pro n vzd lávání na naší škole prioritou a dále, který ze dvou našich obor preferují. Díky t mto pohovor m bylo možné kvalifikovan odhadnout, kte í žáci cht jí na naši školu skute n ke vzd lávání nastoupit. Po adí p ijímaných uchaze vycházelo z kritérií stanovených editelem školy u obou obor byly rozhodující výsledky dosažené v p edchozím studiu v 8. a 9. t íd na ZŠ. Posuzoval se p itom jednak celkový prosp ch, dále prosp ch v hlavních p edm tech ( eština, matematika) a v rozhodujících p írodov dných p edm tech (biologie a chemie) a znalosti prokázané v p ijímacím testu z biologie lov ka. Dále byly zohled ovány výsledky dosažené v okresních a krajských olympiádách a mimoškolní aktivity zam ené na zdravotnictví. ada p ihlášených na obor ZL m la výborné studijní výsledky na ZŠ. Pro n však bylo prioritní p ijetí na gymnázium, takže op t znep ehlednili po et skute ných uchaze o studium našeho oboru ZL. Na nenapln ná místa proto museli být p ijímáni další uchaze i v po adí na odvolání (v rámci autoremedury). Po úplném prvním kole p ijímacího ízení bylo ve t íd oboru ZL 21 skute n p ijatých uchaze a ve t íd oboru ZA 29 uchaze, kte í sou asn škole odevzdali zápisové lístky. Další kola p ijímacího ízení na obor ZL ešila uvoln ná místa po uchaze ích, kte í si vyzvedli již jednou p edaný zápisový lístek. 7 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

11 P ehled p ijímání žák p i p ijímacím ízení v r. 213 plán p ijetí souhrnný údaj o p ijímacím ízení ZL DENNÍ 1. KOLO ZA DENNÍ 1. KOLO ZA DENNÍ 2. KOLO ZA DÁLKOVÉ 1. KOLO Plán p ijetí P ehled p ijímání žák p i p ijímacím ízení v r. 213 souhrnný údaj o p ijímacím ízení (celkový po et p ijatých žák k ) KÓD OBORU FORMA NÁZEV OBORU 1. KOLO p ihl 2.KOLO p ij. 3.KOLO KE STUDIU NASTOUPILO p ihl. p ij. p ihl. p ij. k 1.9. k M/4 denní 4-letá Zdravotnické lyceum * 53-41M/1 denní 4-letá Zdravotnický asistent * 53-41M/1 dálková 5-letá Zdravotnický asistent CELKEM *p estupy OBORY (t ídy) P ihlášeno P edalo zápis.lístek Zrušilo záp.lístek Dostavilo se k PZ Nedostavilo se k PZ P ijato Nep ijato Odvolalo se P ijato po odvolání P edalo zápis.lístek P ijato celkem Termín p ij.zkoušky Nenastoupilo ke studiu ZL denní 1 kolo ZA denní 1. kolo ZL denní 2. kolo ZA dálkové 1. kolo ZA dálkové 2.kolo a a a Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

12 P ehledné údaje o výsledcích vzd lávání žák 9 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

13 Hodnocení maturitních zkoušek V roce 213 se na VOŠZ a SZŠ Trutnov pot etí realizovaly státní maturitní zkoušky podle školského zákona a nové vyhlášky. Již pošesté se realizovaly maturitní zkoušky u absolvent oboru zdravotnický asistent (ZA), poprvé podle dokument RVP, ŠVP a po tvrté u oboru zdravotnické lyceum (ZL). Jednotlivé ásti maturitních zkoušek byly dob e p ipravené po stránce formální, organiza ní i obsahové, všechny použité dokumenty odpovídaly stanoveným p edpis m. V pr b hu zkoušek nedošlo k žádným rušivým jev m, všechny komise pracovaly zodpov dn a objektivn, dodržovaly platné p edpisy. Klasifikace maturant u profilové ásti odpovídala v domostem, využívání mezip edm tových vztah, logickému uvažování a praktické aplikaci do praxe. P ístup zkoušejících v jednotlivých p edm tech byl p im en náro ný, otázky byly srozumitelné a v cné. Maturanti m li dostatek prostoru k vyjád ení vlastních myšlenek. Ve státní ásti maturitních zkoušek se postupovalo podle vyhlášky a platných dokument, podle pokyn Cermatu. Organizace vlastních zkoušek naplánovaná MŠMT v sou innosti s Cermatem byla stejn jako v lo ském roce, nejd íve písemné, pak praktické zkoušky a ústní ást jako poslední. Výsledky didaktických test se maturanti dozv d li p ed praktickými i ústními maturitami a výsledky písemných prací žáci m li do za átku ústních maturit t ídy. Mohu-li posoudit, mén je stresovalo, proti lo skému roku, kdy výsledky v d li až 1 dní po ukon ení ústních maturit. V letošním roce maturanti p i ukon ení ústních maturit v d li, zda odmaturovali i ne. V letošním roce v tší po et žák nesplnil podmínky uzav ení klasifikace i neprosp l v posledním ro níku st ední školy. Proto v podzimním termínu bude ješt 8 žák p istupovat k ádnému termínu MZ, pokud v srpnu ukon í klasifikaci nebo vykonají opravné zkoušky z p edm t, ze kterých neprosp li. Maturitní zkouška se podle aktuální platné legislativy skládala ze spole né a profilové ásti. Žák získá st ední vzd lání s maturitní zkouškou, jestliže úsp šn vykoná ob ásti maturitní zkoušky. Spole ná ást maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek, a to ze zkoušky z eského jazyka a zkoušky z cizího jazyka (ANJ, NEJ) nebo matematiky. Zkouška z eského jazyka a cizího jazyka se skládá z písemné ásti a ústní ásti. Zkouška z matematiky se skládá písemn. Profilová ást maturitní zkoušky se skládá ze dvou nebo t í povinných zkoušek. editel školy ur í nabídku povinných zkoušek podle RVP nebo p vodních u ebních dokument, dále stanoví formu, témata a termíny konání t chto zkoušek. Žák se podle platné legislativy k maturitní zkoušce musí p ihlásit a to vždy k ur itému datu k jarnímu i podzimnímu termínu. Pro t ídy oboru ZA byly editelem školy stanoveny p edm ty profilové maturitní zkoušky: praktická maturitní zkouška z p edm tu ošet ování nemocných, teoretická odborná zkouška z p edm tu ošet ovatelství. Volitelný odborný p edm t byl u žák t ídy denního studia, kte í maturovali podle ŠVP : psychologie a komunikace nebo somatologie. U žák t ídy dálkového studia byl tento volitelný p edm t dobrovolným, kdy si ho vybraly pouze dv maturantky. Pro obor ZL byly editelem stanoveny p edm ty profilové maturitní zkoušky: písemná maturitní práce a její obhajoba, biologie a volitelný odborný p edm t. Výb r volitelného odborného p edm tu zahrnoval psychologii, chemii nebo zdravotnickou propedeutiku (do které je zahrnuta problematika odborných p edm t : klinické propedeutiky, ošet ovatelské propedeutiky, výchovy ke zdraví a první pomoci). Maturanti si zvolili volitelný p edm t podle svého dalšího studia i zájmu o p edm t. 1 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

14 Obor Spole ná vzd lávání ást MZ JL Zdravotnický CIJ nebo MAT asistent JL Zdravotnické CIJ nebo MAT lyceum Profilová ást praktická zk. OŠN Profilová ást ústní zkoušky OŠE, SOM nebo PSK Maturitní práce BIO, CHE nebo s obhajobou PSY nebo ZDP Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok jarní termín ŽÁK K MZ PROSP LO S VYZNAME N. PO ET Ž. PROSP L PO ET Ž. NEPROSP L (+3)* (+3)* 1 % Zdravot.asistent 4leté denní studiu Zdravotnické lyceum 4leté denní studium CELKEM denní st (+3)* 17 89,47 % 27 87,1 % % % ,53 % 2 6,45 % 4 8% Zdravotní asistent 5leté dálkové stud. CELKEM všechny formy vzd lávání (+3)* 1 11,1 % 5 8,47 % 6 66,6 % 5 84,75 % KÓD OBORU NÁZEV OBORU M/7 Zdravot.asistent 4leté denní studium M/ M/ M/7 ŽÁK VE T ÍD 2 6,45 % 2(+3)* 4% (1%) 2 22,2 % 4(+3)* 6,78 % (1 %) * MZ v opravném termínu Výsledky MZ v jarním termínu Z 68 žák v maturitních t ídách v záv ru 2. pololetí celkov prosp lo 59 žák, 4 byli neklasifikováni a 5 žák neprosp lo z 1-3 p edm tu. Takže k maturit v podzimním termínu je p ihlášeno 8 žák v ádném termínu, pokud úsp šn složí opravnou zkoušku a prosp jí, ímž ukon í ro ník. K 1. opravnému termínu p istoupily u oboru ZA 2 maturantky, jedna ze všech p edm t a druhá z profilových p edm t ošet ovatelství a somatologie a ke 2. opravnému termínu jedna maturantka z DT z matematiky. Takže k maturitní zkoušce v jarním termínu p istoupilo 62 maturant, 59 v ádném termínu a 3 k opravnému termínu maturitní zkoušky. Z celkového po tu 62 maturant v jarním termínu prosp lo celkem 55, z toho 5 prosp lo s vyznamenáním. Neprosp lo 7 maturant, z toho 5 ze dvou p edm t a 2 neprosp li z jednoho p edm tu. Z po tu maturant v ádném termínu p istoupilo k maturitním zkouškám 59 maturant denního i dálkového studia, prosp lo 55, z toho 5 prosp lo s vyznamenáním, pouze 4 neprosp li. 11 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

15 U maturitní zkoušky prosp ly s vyznamenáním ve t íd maturantky a ve t íd ZA 5. d 1 maturantka. ZL 4. 2 maturantky, ve t íd ZA 4. 2 Z denního studia p istoupilo 5 maturant, z toho 48 prosp lo, z nich 4 s vyznamenáním a pouze 2 neprosp li a to pouze u oboru ZL. Ve t íd ZA p istoupilo 19 žák z ro níku k maturitní zkoušce, všichni úsp šn odmaturovali a 2 z nich m li vyznamenání. Pouze 1 žákyn konala opravnou zkoušku z eského jazyka a literatury ve 4. ro níku, u zkoušky prosp la, takže jde k maturit k ádnému podzimnímu termínu. Ve t íd oboru ZL p istoupilo k MZK 31 žák, prosp lo 29 žák, z toho 2 s vyznamenáním, 2 neprosp li. Pouze 1 žákyn neprosp la ze 3 p edm t (BIO, MAT, SPZ) ve 4. ro níku, požádala o opakování ro níku. Ve t íd dálkového studia oboru ZA p istoupilo k MZK 9 maturantek, prosp lo 7, z toho 1 s vyznamenáním, 2 neprosp ly z jednoho p edm tu. Ze dvou p edm t neprosp li v ádném termínu ze ZL 4.: maturantka z BIO a JL (ústní ást) a maturant z PSY a N J (PP), oba budou konat v 1. opravném termínu maturitní zkoušky v podzimním termínu. Z jednoho p edm tu neprosp ly v ádném termínu ze ZA 5d. maturantka z N J (DT, PP) a maturantka z DT z MAT, ob budou konat opravnou maturitní zkoušku v 1. opravném termínu v zá í. V 1. opravném termínu ob maturantky z lo ské ZA 4. neprosp ly, takže v zá í p istoupí ke 2. opravnému termínu maturitních zkoušek. Ve 2. opravném termínu maturantka z lo ských ZA 4. neprosp la z matematiky, ímž vy erpala oba možné opravné termíny, takže pro ni MZK skon ily. T ídy denního studia oboru zdravotnické lyceum i zdravotnický asistent m ly krásné výsledky u maturit se 4 vyznamenanými, kdy u didaktického testu všichni prosp li a m li velmi p kné výsledky. Bylo to díky jejich velmi zodpov dnému p ístupu ke studiu i k vlastní maturitní zkoušce. Žáci oboru ZA a ZL m li pouze 2 žáky, kte í k maturit pro neprosp ch nemohli jít v jarním termínu, a 2 neprospívající u maturity. P estože je n kolik žák, kte í nemohli jít v jarním termínu k maturit i neprosp li u maturitní zkoušky, v tšina žák odmaturovala a to velmi dob e, jak ve státní ásti, tak v profilové. Je to z ejm tím, že pochopili ve 4. ro níku, že bez kvalitní p ípravy nemohou maturitu vykonat a u ní prosp t. V tšina žák letošních absolventských ro ník p istupovala zodpov dn ke studiu i k p íprav k maturitní zkoušce. M li velký strach hlavn ze státní ásti, proto se jí také v p íprav k maturit více v novali a odborné p edm ty a jejich problematiku v profilové ásti n kte í z nich trochu podcenili, proto také ve 3 p ípadech zbyte n neprosp li z biologie, ošet ovatelství i psychologie. Na to, že p edpoklady žák absolventských ro ník nebyly ideální, žáci dosáhli p ekvapiv dobrých výsledk. Výsledky t íd ve spole né ásti MZ v jarním termínu ZL 4. ZA 4. ZA 5.d Celkem JL ANJ NEJ MAT po et ž. pr m r po et ž. pr m r po et ž. pr m r po et ž. pr m r 31 2, ,12 4 3, 11 2, , , 3 2,67, 7 3, 3 2,67 1 5, 3 4, 57 2, ,11 8 3, ,64 12 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

16 Celkový pr m rný výsledek maturitních zkoušek u obou obor v denním i dálkovém studiu je 2,62, což je o,3 lepší než v minulém školním roce. Pr m rný prosp ch maturant denního studia je 2,33, což je o, 5 lepší než maturant denního studia v lo ském roce, pouze se obrátilo zlepšení u oboru ZA a zhoršení u oboru ZL. Výsledky jednotlivých t íd: pr m rný prosp ch u t ídy ZL 4. 2,45 (oproti 2,4) a u t ídy ZA 4. byl 2,2 (oproti 2,72). T ída dálkového studia ZA 5. d m la pr m rný prosp ch 3,2, což je tém stejné jako maturanti v lo ském roce. Z posuzování výsledk spole né ásti MZ vyplynulo, že nejlepších výsledk dosáhly naše t ídy v ANJ ø 2,26 a v JL s ø 2,82. S pr m rným prosp chem p es 3, byla MAT s ø 3,14 a zcela nejslabším p edm tem byl NEJ s ø 3,56. U t ídy dálkového studia se ukázalo, že systém konzultací s malým po tem výukových hodin je pro zvládnutí požadavk volitelných p edm t spole né ásti MZ neadekvátní. Výsledky MZ v podzimním termínu V podzimním termínu p istoupilo poprvé k maturitní zkoušce 7 žák, 4 žáci p istoupili k 1. opravnému termínu, 2 žáci ke 2. opravnému termínu z p edm t, u kterých neprosp li. Dva žáci ze t ídy zdravotnického lycea m li opravné zkoušky v 1. opravném termínu, jak ze státní ásti, tak profilové. P ípravu na maturitní zkoušky kvalitn zvládli, takže všichni žáci denního studia oboru ZL odmaturovali a m li 1 % úsp šnost. Jedna žákyn denního studia oboru ZA po opravné zkoušce z eského jazyka v záv ru 4. ro níku p istoupila k ádnému podzimnímu termínu, odmaturovala ze všech p edm t s velmi p knými známkami a završila op t 1 % úsp šnost žák denního studia oboru ZA. Dv žákyn z lo ského školního roku ve 2. opravném termínu maturitní zkoušky zvládly, takže u maturitní zkoušky prosp ly. Jedna z nich m la zkoušku z praktické maturity - ošet ování nemocných. Zodpov dn se p ipravovala a nešla bez p ípravy jako v jarním termínu 213. Druhá maturantka p ípravu na maturitu ze dvou p edm t také nepodcenila a p ipravila se, jak z ošet ovatelství, tak ze somatologie. Z dálkového studia p istoupilo k ádnému termínu v podzimním období 6 žák, 2 žáci k 1. opravnému termínu MZK. Pouze jedna žákyn z nich ukon ila maturitní zkoušku úsp šn. Ostatní neprosp ly z r zných p edm t. Jedna neprosp la z ošet ovatelství, bála se cizího jazyka, kterému v novala podstatnou ást p ípravy k maturit, a na p edm t profilové ásti ji nezbyl as, podcenila p ípravu. Další maturantka neprosp la u praktické maturitní zkoušky a PP z anglického jazyka. P estože je nezam stnaná, m la možnost p ijít na odd lení se p ipravit, p išla k maturit po dvou m sících bez praxe, bez jakékoliv p ípravy. Neprosp la pro velmi špatnou organizaci práce, nedodržení ošet ovatelských postup a ohrožení pacienta p i hlavním výkonu. Další dv maturantky neprosp ly u DT z matematiky a jedna z DT z n meckého jazyka. Dv maturantky v 1. opravném termínu m ly zkoušku státní ásti, jedna za matematiky, druhá z n meckého jazyka, ob neprosp ly. Jedné žákyni chyb l pouze 1 bod k úsp šnému spln ní maturity. Žáci dálkového studia m li v podzimním termínu malou úsp šnost, protože pat ili mezi žáky, kte í m li problém s n jakým p edm tem již v pr b hu studia nebo p išli studovat na naší školu p i neúsp šnosti na jiné zdravotnické škole. 13 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

17 Celkové výsledky MZ K maturitní zkoušce v roce 213 p istoupilo 66 žák k ádnému termínu, 3 k opravnému termínu z minulého školního roku. Z denního studia oboru ZA a ZL letošního školního roku p istoupilo 51 žák a všichni úsp šn odmaturovali, 4 z nich s vyznamenáním. Z lo ského školního roku p istoupili 3 žáci, 2 z nich odmaturovali, jedna žákyn bohužel nezvládla ani ve 2. opravném termínu DT z matematiky. Z dálkového studia p istoupilo 15 žák k ádnému termínu, 8 prosp lo, z toho 1 s vyznamenáním. 7 žák neprosp lo, jedna ze dvou p edm t, ostatní pouze z jednoho p edm tu nebo ásti p edm tu. Mají možnost opravných termín v roce 214, na které se však musí p ihlásit. Všichni jsou pou eni o dalším postupu, jak p ípravy k maturit, tak k p ihlášení k jarnímu termínu. Mají 5 let od ukon ení studia na p ihlášení se k MZK. Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok dopln no po podzimním termínu KÓD OBORU 53-41M/ M/ M/ M/7 ŽÁK VE T ÍD ŽÁK K MZ PROSP LO S VYZN. PO ET Ž. PROSP L PO ET Ž. NEPROSP L (+3)* (+2) * % 2 6,45 % 18 9 % 29 93,55 % (+1)* 33,33 % % CELKEM denní st (+3)* Zdravotní asistent 5leté dálkové stud (+3)* NÁZEV OBORU Zdravot.asistent 4leté denní studium Zdravot.asistent 4leté denní studiu Zdravotnické lyceum 4leté denní studium CELKEM všechny formy vzd lávání * MZ v opravném termínu 14 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/ ,84 % 1 11,1 % 5 7,58 % 47 (+2) 92,16 % (66,6 %) 7 66,6 % 54 (+2) 81,82 % (66,6%) % (+1)* % (33%) 7 22,2 % 7(+1)* 1,45 % (33,3 %)

18 Pro p ehlednost výsledky z podzimního termínu 213 Podzimní MZK ádný termín zá í 1 (+ 2)* 1 žák (+ 2)* Žák z NEJ PP, PSY Žák z BIO, JL 1. opravný termín zá í 213 Žák z OŠN, JL, MAT Žák z OŠE, SOM 1(+2)* (+2)* Neprosp lo MZK opravný termín MZK opravný termín 2. opravný termín zá í 212 Prosp li 6 (+ 2)* 6 žák Žák z N J DT, PP Žák z MAT 7 (+ 6)* (+4)* 1 OŠN 1x, OŠE 1x ANJ PP 1x N J DT 2x, PP 1x MAT DT 3x 5 žák ZA 5.d 2žáci ZA 5.d 2 5(+2)* 5 *opravný termín MZ Celkové výsledky maturitních zkoušek 213 (jarní i podzimní termín) Po et žák Prosp lo v ádném studiu ve 4. r. a 5. r. Neprosp lo v ádném studiu P edm t neprosp chu Neprosp l po dodate né zkoušce Konal MZ v 1. opravném termínu Konal MZ ve 2. opravném termínu MZ konalo Omluven Prosp lo S vyznamenáním Celkový pr m r Pr m r denního Neprosp lo ZA 4. ZL ZAD Celkem BIO, MAT, SPZ OŠE Žák z NEJ PP, PSY Žák z BIO, JL ústní ást 4 Žák z DT MAT jarní termín Žák z OŠN, JL, MAT Žák z OŠE, SOM 2 (+ 3)* (+ 2)* (+2)* 3 66(+3)* ,2 2,45 3,22 2,62 7 OŠN 1x ANJ PP 1x N J DT 1x OŠE 1x MAT DT 2x 7(+1)* 2,33 (+1)* Neprosp ch v ádném podzimním termínu 213 Neprosp ch v 1. opravném termínu Neprosp ch ve 2. opravném termínu MZK 214 Žák z N J DT, PP Žák z MAT N J DT, PP 1x MAT DT 1x MAT DT 1x v jarním termínu žák ZA 5.d * opravný termín MZ 15 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/

19 Údaje o dalším vzd lávání pedagogických pracovník. U itelé odborných p edm t TERMÍN OSOB. ÍSLO DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁ E PO ÁDÁ Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Zvládání problémových žák I. DESCARTES v.o.s., Svratouch Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Konzulta ní semin.pro management šk. Cermat Hradec Králové Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Syst.progr.pro školní admin.bakalá i ŠZDVPP Hradec Králové Psychiatrické minimum-schizofrenie Sdružení ozdr.a lé eben Trutnov Syst.progr.pro školní admin.bakalá i II ŠZDVPP Hradec Králové Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Zvládání problémových žák I. DESCARTES v.o.s., Svratouch Konf.-Psychiatrické min.-schizofrenie RIAPS Trutnov Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov spec.studium pro šk.metodiky prevence Semiramis o.s. Nymburk Konf.-Návykové látky nap í obory RIAPS Trutnov Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Diabetologické dny - odborné presympoz XIX. pracovní setkání sekce sester LK a spole nost Sanofi Sekce sester eské diab.spol. LS U itelé všeobecných p edm t TERMÍN OSOB. ÍSLO DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁ E ICT ve škole NIDV Hradec Kálové Zadavatel MZ Cermat Praha Informa ní technologie a multimediální didaktické pom cky ŠZDVPP Hradec Králové Krajská odb.konf.o podpo e interakt.výuky AV Media Praha Sem.pro st edoškolské u itele chemie Univerzita Pardubice Sem.pro st edoškolské u itele chemie Univerzita Pardubice BOZP p i nakládání s chemikáliemi ŠZDVPP Hr.Králové 16 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213 PO ÁDÁ

20 Konference editel zdravot. škol Asociace editel zdrav.škol R HK Spolupráce VOŠ,VŠ a zam stnavatel p i modernizaci vzd lávacíh progr.zdrav.voš VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Moderní p ístup k ICT ve škole DLNK Systems Náchod Jarní seminá reditel zdravot.škol Asociace editel zdrav.škol R HK Zadavatel MZ Cermat Praha Metod.podpora u itel a žák -MZ z AJ NIDV Hradec Králové Metod.vzd l.u itel AJ-Výuka písem.pr. AMATE Brno "Bridge the Gap Between Authentic.. Nakl.Bridge a Gate, Praha Zadavatel pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Hodnotitel ústní zk.pro žáky s PUP MZ Cermat Praha III.ro. anglický seminá Englisbooks Beroun Konzulta ní seminá e k pís.pr. Z JL NIDV Hradec Králové Matematika s využitím kancelá ského SW NIDV Hradec Králové Zadavatel pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Hodnotitel ústní zk.pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Konzulta.seminá k písemné práci z JL NIDV Hradec Králové P ehled innosti a aktivit ve školním roce 212/213 Termín Akce T ídy U itelé 4.9. (Út) 9:15-1: Burza u ebnic ZA1., ZA2., ZA3., ZA4., ZL1., ZL2., ZL3., ZL4., ZA3D, ZA5D sportovní kurz ZL2. Dytrych Tomáš, Hampelová Irena, Petrskovský Martin sportovní kurz ZL2. Dytrych Tomáš, Hampelová Irena, Petrskovský Martin íhová Petra 7.9. (Pá) 8.9. (So) 17 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Roman Hásek ředitel školy Čj.: VOŠZ a SZŠ TU 482/2013

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 42 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: +420 495 067 111 Fax: +420 495 518 002 Internet: http://www.faf.cuni.cz Email: brucknerova@faf.cuni.cz

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY............................ 2 1.1 Základní charakteristika školy.........................................

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 Jmenování len zkušebních maturitních komisí, hodnotitel a zadavatel pro školní rok 2011/2012 Podle 80 odst. 5 a 80a zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním,

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více