Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 212/213 Zpracoval: Roman Hásek editel školy j.: VOŠZ a SZŠ TU

2

3 OBSAH Základní údaje o škole... 1 Pehled obor vzdlání... 2 Personální zabezpeení innosti školy... 3 Údaje o pijímacím ízení pro školní rok Pehledné údaje o výsledcích vzdlávání žák... 9 Hodnocení maturitních zkoušek... 1 Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník Pehled innosti a aktivit ve školním roce 212/ Hodnocení innosti pedmtové komise ošetovatelství (Mgr. Táa Kracíková)... 4 Hodnocení innosti pedmtové komise pírodovdných pedmt (RNDr. Zorka Radová) Hodnocení innosti pedmtové komise spoleenskovdních pedmt (Mgr. Alžbta Pivoková). 45 Hodnocení innosti pedmtové komise cizích jazyk (Mgr. Lea Janáková) Hodnocení innosti pedmtové komise psychologie (Mgr. Jana Trejbalová) Hodnocení innosti pedmtové komise tlesné výchovy (Mgr. Irena Hampelová)... 5 Údaje o provedených kontrolách eskou školní inspekcí Výsledky dalších provedených kontrol Základní údaje o hospodaení školy Zpráva o poskytování informací dle zákona. 16/99 Sb Píloha ekonomická ást výroní zprávy... 54

4 Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a St ední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Sídlo: Procházkova 33,541 1 Trutnov Právní forma: p ísp vková organizace www stránky: Telefon: I : Identifikátor: IZO SZŠ: IZO VOŠZ: IZO DM: Z izovatel školy: Královéhradecký kraj I : Sídlo: Regiocentrum Nový Pivovar, Pivovarské nám. 1245/2 5 3 Hradec Králové editel školy: Mgr.Bc.Roman Hásek Jihoslovanská Trutnov Odlou ená pracovišt :: Domov mládeže, R.A.Dvorského 39, Trutnov Domov mládeže, Bulharská ul. 52, Trutnov Datum a. j. posledního Rozhodnutí o zápisu zm ny do školského rejst íku: j / Kapacita školy a jejich sou ástí: kapacita v 1.ro níku v oboru Celková kapacita: VOŠ DVS SZŠ-ZA denní SZŠ-ZA dálková SZŠ-ZL denní SZŠ - 35 žák VOŠZ - 9 student 1 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213 DM Fib. DM Bul. 4 DM - 72 žák 32

5 Údaje o školské rad : Školská rada SZŠ Trutnov vznikla v roce 25 na základ 167 zákona. 561/24. Za z izovatele byli do Rady SZŠ schváleni 2 zástupci MUDr. Ji í Vambera a p. Ji í Gangur. Na základ voleb byli zvoleni i 2 zástupci rodi žák - paní Sabina Bekrová a paní V ra Podolníková. Z ad u itel jsou leny Školské rady RNDr. Zora Radová (p edseda) a Mgr. Irena Hampelová (jednatel). V pr b hu školního roku se Školská rada SZŠ sešla 2x. P i svých jednáních schválila výro ní zprávu školy za školní rok a zprávu o hospoda ení školy za rok 212. Seznam zájmových, ob anských p ípadn dalších sdružení p sobících p i škole: Studentská rada p i škole p sobí Studentská rada složená z volených zástupc všech osmi t íd denní formy vzd lávání na SZŠ. Studentská rada se schází tvrtletn s editelem školy a výchovným poradcem k ešení aktuálních problém žák jednotlivých t íd a požadavk školy. Mládežnická organizace K p i škole velmi aktivn pracuje MO K, která má 43 len. P edsedou organizace a metodickým vedením MO K byla v tomto školním roce pov ena odborná u itelka Mgr. Jana Trejbalová. Ob anské sdružení Educa Corcontica (dále EC) v ervnu 24 vzniklo p i škole ob anské sdružení rodi a n kterých u itel s cílem podporovat výchovné a vzd lávací aktivity školy. Aktivity sdružení v pr b hu roku ídí t í lenný výbor, zam ení innosti a zprávu o využívání finan ních prost edk schvaluje jednou za rok Valná hromada, jíž se zú ast ují volení zástupci rodi všech t íd a lenové výboru. Odborné u itelky v rámci EC organizují Dny ošet ovatelství, p i nichž zajiš ují víkendová proškolování zdravotních sester z praxe v novinkách v oboru. Výt žek z této innosti je využíván k vlastnímu vzd lávání odborných u itelek. Ve spolupráci se studenty školy zajiš ovala EC organizaci maturitního plesu školy v kulturn spole enském centru UFFO v Trutnov. P ehled obor vzd lání St ední škola: zdravotnický asistent M/7 5letá dálková forma vzd lání podle p vodních osnov dobíhající v 5. ro níku dálkového studia zdravotnický asistent M/1 4letá denní forma vzd lání - v tomto školním roce probíhala výuka v 1., 2., 3. ro níku a ve 4. ro níku studia podle nového ŠVP Praktická sestra. V p tileté dálkové form oboru zdravotnický asistent v tomto školním roce vzd lávání probíhala výuka podle p vodních osnov v 5. ro níku, podle nového ŠVP se vyu ovalo ve 3. ro níku. zdravotnické lyceum M/5 4letá denní forma vzd lání podle p vodních osnov probíhalo v tomto školním roce vzd lání dobíhající ve 3. a 4. ro níku. zdravotnické lyceum M/4-4letá denní forma vzd lání - u tohoto oboru probíhala výuka v 1. a ve 2. ro níku podle nového ŠVP Promedicus. 2 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

6 P ehled u ebních plán Kód oboru Název oboru M/1 Zdravotnický asistent M/ M/ M/ M/ N/1. Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Diplomovaná všeobecná sestra Délka studia (roky) forma vydal nebo schválil u ební dokumenty denní ŠVP- editel školy ŠVP-Praktická sestra dálková dálková denní denní denní MŠMT ŠVP- editel školy MŠMT ŠVP- editel školy MŠMT /23-23 ŠVP-Praktická sestra /24-23 ŠVP-Pomedicus 14 16/27-23/ Pod. j. Platnost od: Souhrnné po ty žák podle druhu školy a formy vzd lání (stav k ) forma vzd lávání SZŠ denní SZŠ dálková VOŠZ denní Celkem Po et po et Po et žák t íd žák na jednu t ídu , ,2 Personální zabezpe ení innosti školy innost obou typ škol (SZŠ a VOŠZ) je zajiš ována pedagogickými pracovníky (u itelé a vychovatelky domov mládeže). K zajišt ní ú elného hospoda ení a zabezpe ení provozu školy i domov mládeže jsou ve škole technicko-hospodá ští a provozní pracovníci. I. U itelé všeobecn vzd lávacích p edm t (dále VVP) Na škole bylo ve školním roce zam stnáno celkem 15 u itel všeobecn vzd lávacích p edm t. Odborná i pedagogická zp sobilost všech t chto u itel VVP odpovídá kvalifika ním požadavk m i pot ebám školy. II. U itelé odborných p edm t V pr b hu školního roku na škole pracovalo celkem 13 odborných u itelek. Všechny spl ovaly požadavek odborné zp sobilosti svou kvalifikací zdravotnického pracovníka s odpovídající praxí. Na oboru vyšší odborné školy - Diplomovaná všeobecná sestra zajiš ovalo výuku 5 externích u itel z toho 5 léka. Všichni léka i byli aprobovaní v léka ském oboru, který vyu ovali (chirurgie, interna a psychiatrie). P edm ty: Ošet ovatelství v interních oborech, Ošet ovatelství v chirurgických oborech a Ošet ovatelství v psychiatrii vyu oval léka spole n s odbornou u itelkou tak, že léka se v hodinách teorie zabýval výukou nemocí, diagnostikou, lé bou, odborná 3 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

7 u itelka poté v hodinách cvi ení vyu ovala ošet ovatelské postupy a pé i o klienta s daným onemocn ním. III. Vychovatelky DM Všechny 4 vychovatelky v DM SZŠ má požadovanou pedagogickou i odbornou zp sobilost. IV. Technickohospodá ští pracovníci editel školy, krom ostatních vedoucích pracovník školy, p ímo ídí jednak odbornou referentku pro vy izování administrativních záležitostí školy, personalistiky a vedení spisové služby, jednak referentku zajiš ující provoz školního informa ního centra a dále ú etní školy. Úkoly související se zajiš ováním provozu školy a drobných oprav v budovách školy a domov mládeže p id luje vedoucí technického úseku školníkovi, který sám ídí práci uklíze ek školy. Úklid a zajiš ování provozu na všech domovech mládeže zajiš ují domovnice, které ídí vedoucí vychovatelka domov mládeže. Aprobovanost pedagogických pracovník na škole: Kategorie U itelé všeobecn vzd lávacích p edm. U itelé odborných p edm t interní U itelé všeob.vzd l. a odbor. p edm t externisté U itelé celkem Vychovatelky Celkový po et 15 Z toho nekvalifikovaní % podílu na aprobované výuce 45,45 % 13 39,4 % 5 15,15 % % 1 % 4 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

8 Souhrnné údaje za školu o po tu pedagogických pracovník, jejich odborné a pedagogické zp sobilosti (dle zákona.563/24 Sb.): U itelé všeobecn vzd lávacích p edm t a odborných p edm t, vychovatelky Osob.. pracov Pracovní za azení (vyu uje p edm ty) editel (BIO, CHE) u itelka (TEV) u itelka (ANJ) u itelka (IKT) u itel (IKT,FYZ) u itelka ( J, LAJ) u itelka (MAT, BIO) U itelka (NEJ) u itelka ( J, D,OBN) u itelka (NEJ) u itel (NEJ, ANJ) u itelka (BIO, CHE) u itelka (TEV,NEJ) u itelka (EKO) u itelka (OBN) Kvalifikace odborná (VŠ) VŠ HK UK Praha VŠ HK Univ. HK VŠ HK UK Praha UJEP Brno SU Opava UJEP Brno UK Praha VŠ HK VŠ HK UK Praha Univ. HK UK Praha Kvalifikace pedagogická Pedagog.fakulta FTVS Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta P írod.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta FTVS Pedagog.fakulta Práv.fakulta Na MD do Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka Ved.prakt.vyu ování Odborná u itelka Odborná u itelka Zástupkyn editele Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka VŠ-UP-Olomouc VŠ UK Praha VŠ UK Praha VŠ UK Praha VŠ Bratislava VŠ UP Olomouc VŠ UP Olomouc VŠ Bratislava VŠ eské Bud. VŠ LF UK VŠ Bratislava VŠ UK Praha VŠ UP Olomouc Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta UK-1LF-Pha -Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta -Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta -Léka ská fakulta Filosof.fakulta do Vedoucí vychovatelka Vychovatelka Vychovatelka Vychovatelka SpgŠ,UK Pha SO-SpgŠ SO-SpgŠ SO-SPgŠ PF-rozš.st. SPgŠ SPgŠ SPgŠ - - Legenda k p edchozí tabulce: (*) ve starobním d chodu (**) v áste ném invalidním d chodu 5 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213 Délka praxe (*) 5,5 5, ,5(**) ,

9 Externí u itelé VOŠZ OS P EDM TY VŠ KVALIFIKACE OŠE v chirurg.oborech OŠE v chirurg.oborech OŠE v interních oborech OŠE v interních oborech OŠE v psychiatrii UK Praha LF HK UK Praha LF UK Praha LF UK Praha LF UK Praha LF PEDAG. VZD L. ped.min PRAXE 33 1, ,5 Po et absolvent škol, kte í nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka PO ET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Školní rok Po et nekvalifikovaných pracovník ŠKOLNÍ ROK U pedagogických pracovník U nepedagogických pracovník THP a provozní pracovníci ODBORNÁ KVALIFIKACE OSOBNÍ ÍSLO PRACOVNÍ ZA AZENÍ Ved.tech.úseku Sam.odb.referent Referent ŠIC Ú etní Ú etní Domovnice - uklíze ka Domovnice - uklíze ka Uklíze ka Uklíze ka Uklíze ka Domovník Školník Vyu ení (obor) XXX XXX XXX XXX XXX Mechanik SOU textilní Prodava ka Prodava ka Kucha ka Elektromechanik Instalatér *na mate ské dovolené, ** áste ný invalidní d chod 6 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213 Odborné (VŠ, ÚSO) název školy ÚSO - SPŠE ÚSO - SEŠ ÚSO - SKŠ ÚSO - OA ÚSO - OA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Délka praxe ,5* 12 27, * 29,5** 29,5**

10 Personální zm ny ve školním roce ZM NA OSOBNÍ ÍSLO VÝUKA P EDM T NEJ, TEV CJL, LAJ CJL, LAJ Domovník Školník Vedoucí ekonom. útvaru Ú etní NÁSTUP UKON ENÍ D VOD Nástup za MD Odchod do d chodu PP na dobu ur itou Výpov zam stnavatele Nástup za MD Údaje o p ijímacím ízení pro školní rok Po et p ihlášených uchaze v denním studiu oboru Zdravotnický asistent byl v tší (o 18 p ihlášek) než na obor Zdravotnické lyceum. P ijímací ízení probíhalo u obou obor s p ijímací zkouškou z biologie lov ka. Ke zjišt ní skute ného zájmu o studium na naší škole se realizovaly se všemi p ihlášenými uchaze i tzv. motiva ní pohovory. P i nich nám uchaze i sd lili, zda je pro n vzd lávání na naší škole prioritou a dále, který ze dvou našich obor preferují. Díky t mto pohovor m bylo možné kvalifikovan odhadnout, kte í žáci cht jí na naši školu skute n ke vzd lávání nastoupit. Po adí p ijímaných uchaze vycházelo z kritérií stanovených editelem školy u obou obor byly rozhodující výsledky dosažené v p edchozím studiu v 8. a 9. t íd na ZŠ. Posuzoval se p itom jednak celkový prosp ch, dále prosp ch v hlavních p edm tech ( eština, matematika) a v rozhodujících p írodov dných p edm tech (biologie a chemie) a znalosti prokázané v p ijímacím testu z biologie lov ka. Dále byly zohled ovány výsledky dosažené v okresních a krajských olympiádách a mimoškolní aktivity zam ené na zdravotnictví. ada p ihlášených na obor ZL m la výborné studijní výsledky na ZŠ. Pro n však bylo prioritní p ijetí na gymnázium, takže op t znep ehlednili po et skute ných uchaze o studium našeho oboru ZL. Na nenapln ná místa proto museli být p ijímáni další uchaze i v po adí na odvolání (v rámci autoremedury). Po úplném prvním kole p ijímacího ízení bylo ve t íd oboru ZL 21 skute n p ijatých uchaze a ve t íd oboru ZA 29 uchaze, kte í sou asn škole odevzdali zápisové lístky. Další kola p ijímacího ízení na obor ZL ešila uvoln ná místa po uchaze ích, kte í si vyzvedli již jednou p edaný zápisový lístek. 7 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

11 P ehled p ijímání žák p i p ijímacím ízení v r. 213 plán p ijetí souhrnný údaj o p ijímacím ízení ZL DENNÍ 1. KOLO ZA DENNÍ 1. KOLO ZA DENNÍ 2. KOLO ZA DÁLKOVÉ 1. KOLO Plán p ijetí P ehled p ijímání žák p i p ijímacím ízení v r. 213 souhrnný údaj o p ijímacím ízení (celkový po et p ijatých žák k ) KÓD OBORU FORMA NÁZEV OBORU 1. KOLO p ihl 2.KOLO p ij. 3.KOLO KE STUDIU NASTOUPILO p ihl. p ij. p ihl. p ij. k 1.9. k M/4 denní 4-letá Zdravotnické lyceum * 53-41M/1 denní 4-letá Zdravotnický asistent * 53-41M/1 dálková 5-letá Zdravotnický asistent CELKEM *p estupy OBORY (t ídy) P ihlášeno P edalo zápis.lístek Zrušilo záp.lístek Dostavilo se k PZ Nedostavilo se k PZ P ijato Nep ijato Odvolalo se P ijato po odvolání P edalo zápis.lístek P ijato celkem Termín p ij.zkoušky Nenastoupilo ke studiu ZL denní 1 kolo ZA denní 1. kolo ZL denní 2. kolo ZA dálkové 1. kolo ZA dálkové 2.kolo a a a Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

12 P ehledné údaje o výsledcích vzd lávání žák 9 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

13 Hodnocení maturitních zkoušek V roce 213 se na VOŠZ a SZŠ Trutnov pot etí realizovaly státní maturitní zkoušky podle školského zákona a nové vyhlášky. Již pošesté se realizovaly maturitní zkoušky u absolvent oboru zdravotnický asistent (ZA), poprvé podle dokument RVP, ŠVP a po tvrté u oboru zdravotnické lyceum (ZL). Jednotlivé ásti maturitních zkoušek byly dob e p ipravené po stránce formální, organiza ní i obsahové, všechny použité dokumenty odpovídaly stanoveným p edpis m. V pr b hu zkoušek nedošlo k žádným rušivým jev m, všechny komise pracovaly zodpov dn a objektivn, dodržovaly platné p edpisy. Klasifikace maturant u profilové ásti odpovídala v domostem, využívání mezip edm tových vztah, logickému uvažování a praktické aplikaci do praxe. P ístup zkoušejících v jednotlivých p edm tech byl p im en náro ný, otázky byly srozumitelné a v cné. Maturanti m li dostatek prostoru k vyjád ení vlastních myšlenek. Ve státní ásti maturitních zkoušek se postupovalo podle vyhlášky a platných dokument, podle pokyn Cermatu. Organizace vlastních zkoušek naplánovaná MŠMT v sou innosti s Cermatem byla stejn jako v lo ském roce, nejd íve písemné, pak praktické zkoušky a ústní ást jako poslední. Výsledky didaktických test se maturanti dozv d li p ed praktickými i ústními maturitami a výsledky písemných prací žáci m li do za átku ústních maturit t ídy. Mohu-li posoudit, mén je stresovalo, proti lo skému roku, kdy výsledky v d li až 1 dní po ukon ení ústních maturit. V letošním roce maturanti p i ukon ení ústních maturit v d li, zda odmaturovali i ne. V letošním roce v tší po et žák nesplnil podmínky uzav ení klasifikace i neprosp l v posledním ro níku st ední školy. Proto v podzimním termínu bude ješt 8 žák p istupovat k ádnému termínu MZ, pokud v srpnu ukon í klasifikaci nebo vykonají opravné zkoušky z p edm t, ze kterých neprosp li. Maturitní zkouška se podle aktuální platné legislativy skládala ze spole né a profilové ásti. Žák získá st ední vzd lání s maturitní zkouškou, jestliže úsp šn vykoná ob ásti maturitní zkoušky. Spole ná ást maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek, a to ze zkoušky z eského jazyka a zkoušky z cizího jazyka (ANJ, NEJ) nebo matematiky. Zkouška z eského jazyka a cizího jazyka se skládá z písemné ásti a ústní ásti. Zkouška z matematiky se skládá písemn. Profilová ást maturitní zkoušky se skládá ze dvou nebo t í povinných zkoušek. editel školy ur í nabídku povinných zkoušek podle RVP nebo p vodních u ebních dokument, dále stanoví formu, témata a termíny konání t chto zkoušek. Žák se podle platné legislativy k maturitní zkoušce musí p ihlásit a to vždy k ur itému datu k jarnímu i podzimnímu termínu. Pro t ídy oboru ZA byly editelem školy stanoveny p edm ty profilové maturitní zkoušky: praktická maturitní zkouška z p edm tu ošet ování nemocných, teoretická odborná zkouška z p edm tu ošet ovatelství. Volitelný odborný p edm t byl u žák t ídy denního studia, kte í maturovali podle ŠVP : psychologie a komunikace nebo somatologie. U žák t ídy dálkového studia byl tento volitelný p edm t dobrovolným, kdy si ho vybraly pouze dv maturantky. Pro obor ZL byly editelem stanoveny p edm ty profilové maturitní zkoušky: písemná maturitní práce a její obhajoba, biologie a volitelný odborný p edm t. Výb r volitelného odborného p edm tu zahrnoval psychologii, chemii nebo zdravotnickou propedeutiku (do které je zahrnuta problematika odborných p edm t : klinické propedeutiky, ošet ovatelské propedeutiky, výchovy ke zdraví a první pomoci). Maturanti si zvolili volitelný p edm t podle svého dalšího studia i zájmu o p edm t. 1 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

14 Obor Spole ná vzd lávání ást MZ JL Zdravotnický CIJ nebo MAT asistent JL Zdravotnické CIJ nebo MAT lyceum Profilová ást praktická zk. OŠN Profilová ást ústní zkoušky OŠE, SOM nebo PSK Maturitní práce BIO, CHE nebo s obhajobou PSY nebo ZDP Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok jarní termín ŽÁK K MZ PROSP LO S VYZNAME N. PO ET Ž. PROSP L PO ET Ž. NEPROSP L (+3)* (+3)* 1 % Zdravot.asistent 4leté denní studiu Zdravotnické lyceum 4leté denní studium CELKEM denní st (+3)* 17 89,47 % 27 87,1 % % % ,53 % 2 6,45 % 4 8% Zdravotní asistent 5leté dálkové stud. CELKEM všechny formy vzd lávání (+3)* 1 11,1 % 5 8,47 % 6 66,6 % 5 84,75 % KÓD OBORU NÁZEV OBORU M/7 Zdravot.asistent 4leté denní studium M/ M/ M/7 ŽÁK VE T ÍD 2 6,45 % 2(+3)* 4% (1%) 2 22,2 % 4(+3)* 6,78 % (1 %) * MZ v opravném termínu Výsledky MZ v jarním termínu Z 68 žák v maturitních t ídách v záv ru 2. pololetí celkov prosp lo 59 žák, 4 byli neklasifikováni a 5 žák neprosp lo z 1-3 p edm tu. Takže k maturit v podzimním termínu je p ihlášeno 8 žák v ádném termínu, pokud úsp šn složí opravnou zkoušku a prosp jí, ímž ukon í ro ník. K 1. opravnému termínu p istoupily u oboru ZA 2 maturantky, jedna ze všech p edm t a druhá z profilových p edm t ošet ovatelství a somatologie a ke 2. opravnému termínu jedna maturantka z DT z matematiky. Takže k maturitní zkoušce v jarním termínu p istoupilo 62 maturant, 59 v ádném termínu a 3 k opravnému termínu maturitní zkoušky. Z celkového po tu 62 maturant v jarním termínu prosp lo celkem 55, z toho 5 prosp lo s vyznamenáním. Neprosp lo 7 maturant, z toho 5 ze dvou p edm t a 2 neprosp li z jednoho p edm tu. Z po tu maturant v ádném termínu p istoupilo k maturitním zkouškám 59 maturant denního i dálkového studia, prosp lo 55, z toho 5 prosp lo s vyznamenáním, pouze 4 neprosp li. 11 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

15 U maturitní zkoušky prosp ly s vyznamenáním ve t íd maturantky a ve t íd ZA 5. d 1 maturantka. ZL 4. 2 maturantky, ve t íd ZA 4. 2 Z denního studia p istoupilo 5 maturant, z toho 48 prosp lo, z nich 4 s vyznamenáním a pouze 2 neprosp li a to pouze u oboru ZL. Ve t íd ZA p istoupilo 19 žák z ro níku k maturitní zkoušce, všichni úsp šn odmaturovali a 2 z nich m li vyznamenání. Pouze 1 žákyn konala opravnou zkoušku z eského jazyka a literatury ve 4. ro níku, u zkoušky prosp la, takže jde k maturit k ádnému podzimnímu termínu. Ve t íd oboru ZL p istoupilo k MZK 31 žák, prosp lo 29 žák, z toho 2 s vyznamenáním, 2 neprosp li. Pouze 1 žákyn neprosp la ze 3 p edm t (BIO, MAT, SPZ) ve 4. ro níku, požádala o opakování ro níku. Ve t íd dálkového studia oboru ZA p istoupilo k MZK 9 maturantek, prosp lo 7, z toho 1 s vyznamenáním, 2 neprosp ly z jednoho p edm tu. Ze dvou p edm t neprosp li v ádném termínu ze ZL 4.: maturantka z BIO a JL (ústní ást) a maturant z PSY a N J (PP), oba budou konat v 1. opravném termínu maturitní zkoušky v podzimním termínu. Z jednoho p edm tu neprosp ly v ádném termínu ze ZA 5d. maturantka z N J (DT, PP) a maturantka z DT z MAT, ob budou konat opravnou maturitní zkoušku v 1. opravném termínu v zá í. V 1. opravném termínu ob maturantky z lo ské ZA 4. neprosp ly, takže v zá í p istoupí ke 2. opravnému termínu maturitních zkoušek. Ve 2. opravném termínu maturantka z lo ských ZA 4. neprosp la z matematiky, ímž vy erpala oba možné opravné termíny, takže pro ni MZK skon ily. T ídy denního studia oboru zdravotnické lyceum i zdravotnický asistent m ly krásné výsledky u maturit se 4 vyznamenanými, kdy u didaktického testu všichni prosp li a m li velmi p kné výsledky. Bylo to díky jejich velmi zodpov dnému p ístupu ke studiu i k vlastní maturitní zkoušce. Žáci oboru ZA a ZL m li pouze 2 žáky, kte í k maturit pro neprosp ch nemohli jít v jarním termínu, a 2 neprospívající u maturity. P estože je n kolik žák, kte í nemohli jít v jarním termínu k maturit i neprosp li u maturitní zkoušky, v tšina žák odmaturovala a to velmi dob e, jak ve státní ásti, tak v profilové. Je to z ejm tím, že pochopili ve 4. ro níku, že bez kvalitní p ípravy nemohou maturitu vykonat a u ní prosp t. V tšina žák letošních absolventských ro ník p istupovala zodpov dn ke studiu i k p íprav k maturitní zkoušce. M li velký strach hlavn ze státní ásti, proto se jí také v p íprav k maturit více v novali a odborné p edm ty a jejich problematiku v profilové ásti n kte í z nich trochu podcenili, proto také ve 3 p ípadech zbyte n neprosp li z biologie, ošet ovatelství i psychologie. Na to, že p edpoklady žák absolventských ro ník nebyly ideální, žáci dosáhli p ekvapiv dobrých výsledk. Výsledky t íd ve spole né ásti MZ v jarním termínu ZL 4. ZA 4. ZA 5.d Celkem JL ANJ NEJ MAT po et ž. pr m r po et ž. pr m r po et ž. pr m r po et ž. pr m r 31 2, ,12 4 3, 11 2, , , 3 2,67, 7 3, 3 2,67 1 5, 3 4, 57 2, ,11 8 3, ,64 12 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

16 Celkový pr m rný výsledek maturitních zkoušek u obou obor v denním i dálkovém studiu je 2,62, což je o,3 lepší než v minulém školním roce. Pr m rný prosp ch maturant denního studia je 2,33, což je o, 5 lepší než maturant denního studia v lo ském roce, pouze se obrátilo zlepšení u oboru ZA a zhoršení u oboru ZL. Výsledky jednotlivých t íd: pr m rný prosp ch u t ídy ZL 4. 2,45 (oproti 2,4) a u t ídy ZA 4. byl 2,2 (oproti 2,72). T ída dálkového studia ZA 5. d m la pr m rný prosp ch 3,2, což je tém stejné jako maturanti v lo ském roce. Z posuzování výsledk spole né ásti MZ vyplynulo, že nejlepších výsledk dosáhly naše t ídy v ANJ ø 2,26 a v JL s ø 2,82. S pr m rným prosp chem p es 3, byla MAT s ø 3,14 a zcela nejslabším p edm tem byl NEJ s ø 3,56. U t ídy dálkového studia se ukázalo, že systém konzultací s malým po tem výukových hodin je pro zvládnutí požadavk volitelných p edm t spole né ásti MZ neadekvátní. Výsledky MZ v podzimním termínu V podzimním termínu p istoupilo poprvé k maturitní zkoušce 7 žák, 4 žáci p istoupili k 1. opravnému termínu, 2 žáci ke 2. opravnému termínu z p edm t, u kterých neprosp li. Dva žáci ze t ídy zdravotnického lycea m li opravné zkoušky v 1. opravném termínu, jak ze státní ásti, tak profilové. P ípravu na maturitní zkoušky kvalitn zvládli, takže všichni žáci denního studia oboru ZL odmaturovali a m li 1 % úsp šnost. Jedna žákyn denního studia oboru ZA po opravné zkoušce z eského jazyka v záv ru 4. ro níku p istoupila k ádnému podzimnímu termínu, odmaturovala ze všech p edm t s velmi p knými známkami a završila op t 1 % úsp šnost žák denního studia oboru ZA. Dv žákyn z lo ského školního roku ve 2. opravném termínu maturitní zkoušky zvládly, takže u maturitní zkoušky prosp ly. Jedna z nich m la zkoušku z praktické maturity - ošet ování nemocných. Zodpov dn se p ipravovala a nešla bez p ípravy jako v jarním termínu 213. Druhá maturantka p ípravu na maturitu ze dvou p edm t také nepodcenila a p ipravila se, jak z ošet ovatelství, tak ze somatologie. Z dálkového studia p istoupilo k ádnému termínu v podzimním období 6 žák, 2 žáci k 1. opravnému termínu MZK. Pouze jedna žákyn z nich ukon ila maturitní zkoušku úsp šn. Ostatní neprosp ly z r zných p edm t. Jedna neprosp la z ošet ovatelství, bála se cizího jazyka, kterému v novala podstatnou ást p ípravy k maturit, a na p edm t profilové ásti ji nezbyl as, podcenila p ípravu. Další maturantka neprosp la u praktické maturitní zkoušky a PP z anglického jazyka. P estože je nezam stnaná, m la možnost p ijít na odd lení se p ipravit, p išla k maturit po dvou m sících bez praxe, bez jakékoliv p ípravy. Neprosp la pro velmi špatnou organizaci práce, nedodržení ošet ovatelských postup a ohrožení pacienta p i hlavním výkonu. Další dv maturantky neprosp ly u DT z matematiky a jedna z DT z n meckého jazyka. Dv maturantky v 1. opravném termínu m ly zkoušku státní ásti, jedna za matematiky, druhá z n meckého jazyka, ob neprosp ly. Jedné žákyni chyb l pouze 1 bod k úsp šnému spln ní maturity. Žáci dálkového studia m li v podzimním termínu malou úsp šnost, protože pat ili mezi žáky, kte í m li problém s n jakým p edm tem již v pr b hu studia nebo p išli studovat na naší školu p i neúsp šnosti na jiné zdravotnické škole. 13 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

17 Celkové výsledky MZ K maturitní zkoušce v roce 213 p istoupilo 66 žák k ádnému termínu, 3 k opravnému termínu z minulého školního roku. Z denního studia oboru ZA a ZL letošního školního roku p istoupilo 51 žák a všichni úsp šn odmaturovali, 4 z nich s vyznamenáním. Z lo ského školního roku p istoupili 3 žáci, 2 z nich odmaturovali, jedna žákyn bohužel nezvládla ani ve 2. opravném termínu DT z matematiky. Z dálkového studia p istoupilo 15 žák k ádnému termínu, 8 prosp lo, z toho 1 s vyznamenáním. 7 žák neprosp lo, jedna ze dvou p edm t, ostatní pouze z jednoho p edm tu nebo ásti p edm tu. Mají možnost opravných termín v roce 214, na které se však musí p ihlásit. Všichni jsou pou eni o dalším postupu, jak p ípravy k maturit, tak k p ihlášení k jarnímu termínu. Mají 5 let od ukon ení studia na p ihlášení se k MZK. Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok dopln no po podzimním termínu KÓD OBORU 53-41M/ M/ M/ M/7 ŽÁK VE T ÍD ŽÁK K MZ PROSP LO S VYZN. PO ET Ž. PROSP L PO ET Ž. NEPROSP L (+3)* (+2) * % 2 6,45 % 18 9 % 29 93,55 % (+1)* 33,33 % % CELKEM denní st (+3)* Zdravotní asistent 5leté dálkové stud (+3)* NÁZEV OBORU Zdravot.asistent 4leté denní studium Zdravot.asistent 4leté denní studiu Zdravotnické lyceum 4leté denní studium CELKEM všechny formy vzd lávání * MZ v opravném termínu 14 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/ ,84 % 1 11,1 % 5 7,58 % 47 (+2) 92,16 % (66,6 %) 7 66,6 % 54 (+2) 81,82 % (66,6%) % (+1)* % (33%) 7 22,2 % 7(+1)* 1,45 % (33,3 %)

18 Pro p ehlednost výsledky z podzimního termínu 213 Podzimní MZK ádný termín zá í 1 (+ 2)* 1 žák (+ 2)* Žák z NEJ PP, PSY Žák z BIO, JL 1. opravný termín zá í 213 Žák z OŠN, JL, MAT Žák z OŠE, SOM 1(+2)* (+2)* Neprosp lo MZK opravný termín MZK opravný termín 2. opravný termín zá í 212 Prosp li 6 (+ 2)* 6 žák Žák z N J DT, PP Žák z MAT 7 (+ 6)* (+4)* 1 OŠN 1x, OŠE 1x ANJ PP 1x N J DT 2x, PP 1x MAT DT 3x 5 žák ZA 5.d 2žáci ZA 5.d 2 5(+2)* 5 *opravný termín MZ Celkové výsledky maturitních zkoušek 213 (jarní i podzimní termín) Po et žák Prosp lo v ádném studiu ve 4. r. a 5. r. Neprosp lo v ádném studiu P edm t neprosp chu Neprosp l po dodate né zkoušce Konal MZ v 1. opravném termínu Konal MZ ve 2. opravném termínu MZ konalo Omluven Prosp lo S vyznamenáním Celkový pr m r Pr m r denního Neprosp lo ZA 4. ZL ZAD Celkem BIO, MAT, SPZ OŠE Žák z NEJ PP, PSY Žák z BIO, JL ústní ást 4 Žák z DT MAT jarní termín Žák z OŠN, JL, MAT Žák z OŠE, SOM 2 (+ 3)* (+ 2)* (+2)* 3 66(+3)* ,2 2,45 3,22 2,62 7 OŠN 1x ANJ PP 1x N J DT 1x OŠE 1x MAT DT 2x 7(+1)* 2,33 (+1)* Neprosp ch v ádném podzimním termínu 213 Neprosp ch v 1. opravném termínu Neprosp ch ve 2. opravném termínu MZK 214 Žák z N J DT, PP Žák z MAT N J DT, PP 1x MAT DT 1x MAT DT 1x v jarním termínu žák ZA 5.d * opravný termín MZ 15 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/

19 Údaje o dalším vzd lávání pedagogických pracovník. U itelé odborných p edm t TERMÍN OSOB. ÍSLO DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁ E PO ÁDÁ Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Zvládání problémových žák I. DESCARTES v.o.s., Svratouch Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Konzulta ní semin.pro management šk. Cermat Hradec Králové Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Syst.progr.pro školní admin.bakalá i ŠZDVPP Hradec Králové Psychiatrické minimum-schizofrenie Sdružení ozdr.a lé eben Trutnov Syst.progr.pro školní admin.bakalá i II ŠZDVPP Hradec Králové Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Zvládání problémových žák I. DESCARTES v.o.s., Svratouch Konf.-Psychiatrické min.-schizofrenie RIAPS Trutnov Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov spec.studium pro šk.metodiky prevence Semiramis o.s. Nymburk Konf.-Návykové látky nap í obory RIAPS Trutnov Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Diabetologické dny - odborné presympoz XIX. pracovní setkání sekce sester LK a spole nost Sanofi Sekce sester eské diab.spol. LS U itelé všeobecných p edm t TERMÍN OSOB. ÍSLO DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁ E ICT ve škole NIDV Hradec Kálové Zadavatel MZ Cermat Praha Informa ní technologie a multimediální didaktické pom cky ŠZDVPP Hradec Králové Krajská odb.konf.o podpo e interakt.výuky AV Media Praha Sem.pro st edoškolské u itele chemie Univerzita Pardubice Sem.pro st edoškolské u itele chemie Univerzita Pardubice BOZP p i nakládání s chemikáliemi ŠZDVPP Hr.Králové 16 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213 PO ÁDÁ

20 Konference editel zdravot. škol Asociace editel zdrav.škol R HK Spolupráce VOŠ,VŠ a zam stnavatel p i modernizaci vzd lávacíh progr.zdrav.voš VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Moderní p ístup k ICT ve škole DLNK Systems Náchod Jarní seminá reditel zdravot.škol Asociace editel zdrav.škol R HK Zadavatel MZ Cermat Praha Metod.podpora u itel a žák -MZ z AJ NIDV Hradec Králové Metod.vzd l.u itel AJ-Výuka písem.pr. AMATE Brno "Bridge the Gap Between Authentic.. Nakl.Bridge a Gate, Praha Zadavatel pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Hodnotitel ústní zk.pro žáky s PUP MZ Cermat Praha III.ro. anglický seminá Englisbooks Beroun Konzulta ní seminá e k pís.pr. Z JL NIDV Hradec Králové Matematika s využitím kancelá ského SW NIDV Hradec Králové Zadavatel pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Hodnotitel ústní zk.pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Konzulta.seminá k písemné práci z JL NIDV Hradec Králové P ehled innosti a aktivit ve školním roce 212/213 Termín Akce T ídy U itelé 4.9. (Út) 9:15-1: Burza u ebnic ZA1., ZA2., ZA3., ZA4., ZL1., ZL2., ZL3., ZL4., ZA3D, ZA5D sportovní kurz ZL2. Dytrych Tomáš, Hampelová Irena, Petrskovský Martin sportovní kurz ZL2. Dytrych Tomáš, Hampelová Irena, Petrskovský Martin íhová Petra 7.9. (Pá) 8.9. (So) 17 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více