Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 212/213 Zpracoval: Roman Hásek editel školy j.: VOŠZ a SZŠ TU

2

3 OBSAH Základní údaje o škole... 1 Pehled obor vzdlání... 2 Personální zabezpeení innosti školy... 3 Údaje o pijímacím ízení pro školní rok Pehledné údaje o výsledcích vzdlávání žák... 9 Hodnocení maturitních zkoušek... 1 Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník Pehled innosti a aktivit ve školním roce 212/ Hodnocení innosti pedmtové komise ošetovatelství (Mgr. Táa Kracíková)... 4 Hodnocení innosti pedmtové komise pírodovdných pedmt (RNDr. Zorka Radová) Hodnocení innosti pedmtové komise spoleenskovdních pedmt (Mgr. Alžbta Pivoková). 45 Hodnocení innosti pedmtové komise cizích jazyk (Mgr. Lea Janáková) Hodnocení innosti pedmtové komise psychologie (Mgr. Jana Trejbalová) Hodnocení innosti pedmtové komise tlesné výchovy (Mgr. Irena Hampelová)... 5 Údaje o provedených kontrolách eskou školní inspekcí Výsledky dalších provedených kontrol Základní údaje o hospodaení školy Zpráva o poskytování informací dle zákona. 16/99 Sb Píloha ekonomická ást výroní zprávy... 54

4 Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a St ední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Sídlo: Procházkova 33,541 1 Trutnov Právní forma: p ísp vková organizace www stránky: Telefon: I : Identifikátor: IZO SZŠ: IZO VOŠZ: IZO DM: Z izovatel školy: Královéhradecký kraj I : Sídlo: Regiocentrum Nový Pivovar, Pivovarské nám. 1245/2 5 3 Hradec Králové editel školy: Mgr.Bc.Roman Hásek Jihoslovanská Trutnov Odlou ená pracovišt :: Domov mládeže, R.A.Dvorského 39, Trutnov Domov mládeže, Bulharská ul. 52, Trutnov Datum a. j. posledního Rozhodnutí o zápisu zm ny do školského rejst íku: j / Kapacita školy a jejich sou ástí: kapacita v 1.ro níku v oboru Celková kapacita: VOŠ DVS SZŠ-ZA denní SZŠ-ZA dálková SZŠ-ZL denní SZŠ - 35 žák VOŠZ - 9 student 1 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213 DM Fib. DM Bul. 4 DM - 72 žák 32

5 Údaje o školské rad : Školská rada SZŠ Trutnov vznikla v roce 25 na základ 167 zákona. 561/24. Za z izovatele byli do Rady SZŠ schváleni 2 zástupci MUDr. Ji í Vambera a p. Ji í Gangur. Na základ voleb byli zvoleni i 2 zástupci rodi žák - paní Sabina Bekrová a paní V ra Podolníková. Z ad u itel jsou leny Školské rady RNDr. Zora Radová (p edseda) a Mgr. Irena Hampelová (jednatel). V pr b hu školního roku se Školská rada SZŠ sešla 2x. P i svých jednáních schválila výro ní zprávu školy za školní rok a zprávu o hospoda ení školy za rok 212. Seznam zájmových, ob anských p ípadn dalších sdružení p sobících p i škole: Studentská rada p i škole p sobí Studentská rada složená z volených zástupc všech osmi t íd denní formy vzd lávání na SZŠ. Studentská rada se schází tvrtletn s editelem školy a výchovným poradcem k ešení aktuálních problém žák jednotlivých t íd a požadavk školy. Mládežnická organizace K p i škole velmi aktivn pracuje MO K, která má 43 len. P edsedou organizace a metodickým vedením MO K byla v tomto školním roce pov ena odborná u itelka Mgr. Jana Trejbalová. Ob anské sdružení Educa Corcontica (dále EC) v ervnu 24 vzniklo p i škole ob anské sdružení rodi a n kterých u itel s cílem podporovat výchovné a vzd lávací aktivity školy. Aktivity sdružení v pr b hu roku ídí t í lenný výbor, zam ení innosti a zprávu o využívání finan ních prost edk schvaluje jednou za rok Valná hromada, jíž se zú ast ují volení zástupci rodi všech t íd a lenové výboru. Odborné u itelky v rámci EC organizují Dny ošet ovatelství, p i nichž zajiš ují víkendová proškolování zdravotních sester z praxe v novinkách v oboru. Výt žek z této innosti je využíván k vlastnímu vzd lávání odborných u itelek. Ve spolupráci se studenty školy zajiš ovala EC organizaci maturitního plesu školy v kulturn spole enském centru UFFO v Trutnov. P ehled obor vzd lání St ední škola: zdravotnický asistent M/7 5letá dálková forma vzd lání podle p vodních osnov dobíhající v 5. ro níku dálkového studia zdravotnický asistent M/1 4letá denní forma vzd lání - v tomto školním roce probíhala výuka v 1., 2., 3. ro níku a ve 4. ro níku studia podle nového ŠVP Praktická sestra. V p tileté dálkové form oboru zdravotnický asistent v tomto školním roce vzd lávání probíhala výuka podle p vodních osnov v 5. ro níku, podle nového ŠVP se vyu ovalo ve 3. ro níku. zdravotnické lyceum M/5 4letá denní forma vzd lání podle p vodních osnov probíhalo v tomto školním roce vzd lání dobíhající ve 3. a 4. ro níku. zdravotnické lyceum M/4-4letá denní forma vzd lání - u tohoto oboru probíhala výuka v 1. a ve 2. ro níku podle nového ŠVP Promedicus. 2 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

6 P ehled u ebních plán Kód oboru Název oboru M/1 Zdravotnický asistent M/ M/ M/ M/ N/1. Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Diplomovaná všeobecná sestra Délka studia (roky) forma vydal nebo schválil u ební dokumenty denní ŠVP- editel školy ŠVP-Praktická sestra dálková dálková denní denní denní MŠMT ŠVP- editel školy MŠMT ŠVP- editel školy MŠMT /23-23 ŠVP-Praktická sestra /24-23 ŠVP-Pomedicus 14 16/27-23/ Pod. j. Platnost od: Souhrnné po ty žák podle druhu školy a formy vzd lání (stav k ) forma vzd lávání SZŠ denní SZŠ dálková VOŠZ denní Celkem Po et po et Po et žák t íd žák na jednu t ídu , ,2 Personální zabezpe ení innosti školy innost obou typ škol (SZŠ a VOŠZ) je zajiš ována pedagogickými pracovníky (u itelé a vychovatelky domov mládeže). K zajišt ní ú elného hospoda ení a zabezpe ení provozu školy i domov mládeže jsou ve škole technicko-hospodá ští a provozní pracovníci. I. U itelé všeobecn vzd lávacích p edm t (dále VVP) Na škole bylo ve školním roce zam stnáno celkem 15 u itel všeobecn vzd lávacích p edm t. Odborná i pedagogická zp sobilost všech t chto u itel VVP odpovídá kvalifika ním požadavk m i pot ebám školy. II. U itelé odborných p edm t V pr b hu školního roku na škole pracovalo celkem 13 odborných u itelek. Všechny spl ovaly požadavek odborné zp sobilosti svou kvalifikací zdravotnického pracovníka s odpovídající praxí. Na oboru vyšší odborné školy - Diplomovaná všeobecná sestra zajiš ovalo výuku 5 externích u itel z toho 5 léka. Všichni léka i byli aprobovaní v léka ském oboru, který vyu ovali (chirurgie, interna a psychiatrie). P edm ty: Ošet ovatelství v interních oborech, Ošet ovatelství v chirurgických oborech a Ošet ovatelství v psychiatrii vyu oval léka spole n s odbornou u itelkou tak, že léka se v hodinách teorie zabýval výukou nemocí, diagnostikou, lé bou, odborná 3 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

7 u itelka poté v hodinách cvi ení vyu ovala ošet ovatelské postupy a pé i o klienta s daným onemocn ním. III. Vychovatelky DM Všechny 4 vychovatelky v DM SZŠ má požadovanou pedagogickou i odbornou zp sobilost. IV. Technickohospodá ští pracovníci editel školy, krom ostatních vedoucích pracovník školy, p ímo ídí jednak odbornou referentku pro vy izování administrativních záležitostí školy, personalistiky a vedení spisové služby, jednak referentku zajiš ující provoz školního informa ního centra a dále ú etní školy. Úkoly související se zajiš ováním provozu školy a drobných oprav v budovách školy a domov mládeže p id luje vedoucí technického úseku školníkovi, který sám ídí práci uklíze ek školy. Úklid a zajiš ování provozu na všech domovech mládeže zajiš ují domovnice, které ídí vedoucí vychovatelka domov mládeže. Aprobovanost pedagogických pracovník na škole: Kategorie U itelé všeobecn vzd lávacích p edm. U itelé odborných p edm t interní U itelé všeob.vzd l. a odbor. p edm t externisté U itelé celkem Vychovatelky Celkový po et 15 Z toho nekvalifikovaní % podílu na aprobované výuce 45,45 % 13 39,4 % 5 15,15 % % 1 % 4 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

8 Souhrnné údaje za školu o po tu pedagogických pracovník, jejich odborné a pedagogické zp sobilosti (dle zákona.563/24 Sb.): U itelé všeobecn vzd lávacích p edm t a odborných p edm t, vychovatelky Osob.. pracov Pracovní za azení (vyu uje p edm ty) editel (BIO, CHE) u itelka (TEV) u itelka (ANJ) u itelka (IKT) u itel (IKT,FYZ) u itelka ( J, LAJ) u itelka (MAT, BIO) U itelka (NEJ) u itelka ( J, D,OBN) u itelka (NEJ) u itel (NEJ, ANJ) u itelka (BIO, CHE) u itelka (TEV,NEJ) u itelka (EKO) u itelka (OBN) Kvalifikace odborná (VŠ) VŠ HK UK Praha VŠ HK Univ. HK VŠ HK UK Praha UJEP Brno SU Opava UJEP Brno UK Praha VŠ HK VŠ HK UK Praha Univ. HK UK Praha Kvalifikace pedagogická Pedagog.fakulta FTVS Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta P írod.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta FTVS Pedagog.fakulta Práv.fakulta Na MD do Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka Ved.prakt.vyu ování Odborná u itelka Odborná u itelka Zástupkyn editele Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka Odborná u itelka VŠ-UP-Olomouc VŠ UK Praha VŠ UK Praha VŠ UK Praha VŠ Bratislava VŠ UP Olomouc VŠ UP Olomouc VŠ Bratislava VŠ eské Bud. VŠ LF UK VŠ Bratislava VŠ UK Praha VŠ UP Olomouc Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta Filosof.fakulta UK-1LF-Pha -Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta -Pedagog.fakulta Pedagog.fakulta -Léka ská fakulta Filosof.fakulta do Vedoucí vychovatelka Vychovatelka Vychovatelka Vychovatelka SpgŠ,UK Pha SO-SpgŠ SO-SpgŠ SO-SPgŠ PF-rozš.st. SPgŠ SPgŠ SPgŠ - - Legenda k p edchozí tabulce: (*) ve starobním d chodu (**) v áste ném invalidním d chodu 5 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213 Délka praxe (*) 5,5 5, ,5(**) ,

9 Externí u itelé VOŠZ OS P EDM TY VŠ KVALIFIKACE OŠE v chirurg.oborech OŠE v chirurg.oborech OŠE v interních oborech OŠE v interních oborech OŠE v psychiatrii UK Praha LF HK UK Praha LF UK Praha LF UK Praha LF UK Praha LF PEDAG. VZD L. ped.min PRAXE 33 1, ,5 Po et absolvent škol, kte í nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka PO ET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Školní rok Po et nekvalifikovaných pracovník ŠKOLNÍ ROK U pedagogických pracovník U nepedagogických pracovník THP a provozní pracovníci ODBORNÁ KVALIFIKACE OSOBNÍ ÍSLO PRACOVNÍ ZA AZENÍ Ved.tech.úseku Sam.odb.referent Referent ŠIC Ú etní Ú etní Domovnice - uklíze ka Domovnice - uklíze ka Uklíze ka Uklíze ka Uklíze ka Domovník Školník Vyu ení (obor) XXX XXX XXX XXX XXX Mechanik SOU textilní Prodava ka Prodava ka Kucha ka Elektromechanik Instalatér *na mate ské dovolené, ** áste ný invalidní d chod 6 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213 Odborné (VŠ, ÚSO) název školy ÚSO - SPŠE ÚSO - SEŠ ÚSO - SKŠ ÚSO - OA ÚSO - OA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Délka praxe ,5* 12 27, * 29,5** 29,5**

10 Personální zm ny ve školním roce ZM NA OSOBNÍ ÍSLO VÝUKA P EDM T NEJ, TEV CJL, LAJ CJL, LAJ Domovník Školník Vedoucí ekonom. útvaru Ú etní NÁSTUP UKON ENÍ D VOD Nástup za MD Odchod do d chodu PP na dobu ur itou Výpov zam stnavatele Nástup za MD Údaje o p ijímacím ízení pro školní rok Po et p ihlášených uchaze v denním studiu oboru Zdravotnický asistent byl v tší (o 18 p ihlášek) než na obor Zdravotnické lyceum. P ijímací ízení probíhalo u obou obor s p ijímací zkouškou z biologie lov ka. Ke zjišt ní skute ného zájmu o studium na naší škole se realizovaly se všemi p ihlášenými uchaze i tzv. motiva ní pohovory. P i nich nám uchaze i sd lili, zda je pro n vzd lávání na naší škole prioritou a dále, který ze dvou našich obor preferují. Díky t mto pohovor m bylo možné kvalifikovan odhadnout, kte í žáci cht jí na naši školu skute n ke vzd lávání nastoupit. Po adí p ijímaných uchaze vycházelo z kritérií stanovených editelem školy u obou obor byly rozhodující výsledky dosažené v p edchozím studiu v 8. a 9. t íd na ZŠ. Posuzoval se p itom jednak celkový prosp ch, dále prosp ch v hlavních p edm tech ( eština, matematika) a v rozhodujících p írodov dných p edm tech (biologie a chemie) a znalosti prokázané v p ijímacím testu z biologie lov ka. Dále byly zohled ovány výsledky dosažené v okresních a krajských olympiádách a mimoškolní aktivity zam ené na zdravotnictví. ada p ihlášených na obor ZL m la výborné studijní výsledky na ZŠ. Pro n však bylo prioritní p ijetí na gymnázium, takže op t znep ehlednili po et skute ných uchaze o studium našeho oboru ZL. Na nenapln ná místa proto museli být p ijímáni další uchaze i v po adí na odvolání (v rámci autoremedury). Po úplném prvním kole p ijímacího ízení bylo ve t íd oboru ZL 21 skute n p ijatých uchaze a ve t íd oboru ZA 29 uchaze, kte í sou asn škole odevzdali zápisové lístky. Další kola p ijímacího ízení na obor ZL ešila uvoln ná místa po uchaze ích, kte í si vyzvedli již jednou p edaný zápisový lístek. 7 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

11 P ehled p ijímání žák p i p ijímacím ízení v r. 213 plán p ijetí souhrnný údaj o p ijímacím ízení ZL DENNÍ 1. KOLO ZA DENNÍ 1. KOLO ZA DENNÍ 2. KOLO ZA DÁLKOVÉ 1. KOLO Plán p ijetí P ehled p ijímání žák p i p ijímacím ízení v r. 213 souhrnný údaj o p ijímacím ízení (celkový po et p ijatých žák k ) KÓD OBORU FORMA NÁZEV OBORU 1. KOLO p ihl 2.KOLO p ij. 3.KOLO KE STUDIU NASTOUPILO p ihl. p ij. p ihl. p ij. k 1.9. k M/4 denní 4-letá Zdravotnické lyceum * 53-41M/1 denní 4-letá Zdravotnický asistent * 53-41M/1 dálková 5-letá Zdravotnický asistent CELKEM *p estupy OBORY (t ídy) P ihlášeno P edalo zápis.lístek Zrušilo záp.lístek Dostavilo se k PZ Nedostavilo se k PZ P ijato Nep ijato Odvolalo se P ijato po odvolání P edalo zápis.lístek P ijato celkem Termín p ij.zkoušky Nenastoupilo ke studiu ZL denní 1 kolo ZA denní 1. kolo ZL denní 2. kolo ZA dálkové 1. kolo ZA dálkové 2.kolo a a a Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

12 P ehledné údaje o výsledcích vzd lávání žák 9 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

13 Hodnocení maturitních zkoušek V roce 213 se na VOŠZ a SZŠ Trutnov pot etí realizovaly státní maturitní zkoušky podle školského zákona a nové vyhlášky. Již pošesté se realizovaly maturitní zkoušky u absolvent oboru zdravotnický asistent (ZA), poprvé podle dokument RVP, ŠVP a po tvrté u oboru zdravotnické lyceum (ZL). Jednotlivé ásti maturitních zkoušek byly dob e p ipravené po stránce formální, organiza ní i obsahové, všechny použité dokumenty odpovídaly stanoveným p edpis m. V pr b hu zkoušek nedošlo k žádným rušivým jev m, všechny komise pracovaly zodpov dn a objektivn, dodržovaly platné p edpisy. Klasifikace maturant u profilové ásti odpovídala v domostem, využívání mezip edm tových vztah, logickému uvažování a praktické aplikaci do praxe. P ístup zkoušejících v jednotlivých p edm tech byl p im en náro ný, otázky byly srozumitelné a v cné. Maturanti m li dostatek prostoru k vyjád ení vlastních myšlenek. Ve státní ásti maturitních zkoušek se postupovalo podle vyhlášky a platných dokument, podle pokyn Cermatu. Organizace vlastních zkoušek naplánovaná MŠMT v sou innosti s Cermatem byla stejn jako v lo ském roce, nejd íve písemné, pak praktické zkoušky a ústní ást jako poslední. Výsledky didaktických test se maturanti dozv d li p ed praktickými i ústními maturitami a výsledky písemných prací žáci m li do za átku ústních maturit t ídy. Mohu-li posoudit, mén je stresovalo, proti lo skému roku, kdy výsledky v d li až 1 dní po ukon ení ústních maturit. V letošním roce maturanti p i ukon ení ústních maturit v d li, zda odmaturovali i ne. V letošním roce v tší po et žák nesplnil podmínky uzav ení klasifikace i neprosp l v posledním ro níku st ední školy. Proto v podzimním termínu bude ješt 8 žák p istupovat k ádnému termínu MZ, pokud v srpnu ukon í klasifikaci nebo vykonají opravné zkoušky z p edm t, ze kterých neprosp li. Maturitní zkouška se podle aktuální platné legislativy skládala ze spole né a profilové ásti. Žák získá st ední vzd lání s maturitní zkouškou, jestliže úsp šn vykoná ob ásti maturitní zkoušky. Spole ná ást maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek, a to ze zkoušky z eského jazyka a zkoušky z cizího jazyka (ANJ, NEJ) nebo matematiky. Zkouška z eského jazyka a cizího jazyka se skládá z písemné ásti a ústní ásti. Zkouška z matematiky se skládá písemn. Profilová ást maturitní zkoušky se skládá ze dvou nebo t í povinných zkoušek. editel školy ur í nabídku povinných zkoušek podle RVP nebo p vodních u ebních dokument, dále stanoví formu, témata a termíny konání t chto zkoušek. Žák se podle platné legislativy k maturitní zkoušce musí p ihlásit a to vždy k ur itému datu k jarnímu i podzimnímu termínu. Pro t ídy oboru ZA byly editelem školy stanoveny p edm ty profilové maturitní zkoušky: praktická maturitní zkouška z p edm tu ošet ování nemocných, teoretická odborná zkouška z p edm tu ošet ovatelství. Volitelný odborný p edm t byl u žák t ídy denního studia, kte í maturovali podle ŠVP : psychologie a komunikace nebo somatologie. U žák t ídy dálkového studia byl tento volitelný p edm t dobrovolným, kdy si ho vybraly pouze dv maturantky. Pro obor ZL byly editelem stanoveny p edm ty profilové maturitní zkoušky: písemná maturitní práce a její obhajoba, biologie a volitelný odborný p edm t. Výb r volitelného odborného p edm tu zahrnoval psychologii, chemii nebo zdravotnickou propedeutiku (do které je zahrnuta problematika odborných p edm t : klinické propedeutiky, ošet ovatelské propedeutiky, výchovy ke zdraví a první pomoci). Maturanti si zvolili volitelný p edm t podle svého dalšího studia i zájmu o p edm t. 1 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

14 Obor Spole ná vzd lávání ást MZ JL Zdravotnický CIJ nebo MAT asistent JL Zdravotnické CIJ nebo MAT lyceum Profilová ást praktická zk. OŠN Profilová ást ústní zkoušky OŠE, SOM nebo PSK Maturitní práce BIO, CHE nebo s obhajobou PSY nebo ZDP Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok jarní termín ŽÁK K MZ PROSP LO S VYZNAME N. PO ET Ž. PROSP L PO ET Ž. NEPROSP L (+3)* (+3)* 1 % Zdravot.asistent 4leté denní studiu Zdravotnické lyceum 4leté denní studium CELKEM denní st (+3)* 17 89,47 % 27 87,1 % % % ,53 % 2 6,45 % 4 8% Zdravotní asistent 5leté dálkové stud. CELKEM všechny formy vzd lávání (+3)* 1 11,1 % 5 8,47 % 6 66,6 % 5 84,75 % KÓD OBORU NÁZEV OBORU M/7 Zdravot.asistent 4leté denní studium M/ M/ M/7 ŽÁK VE T ÍD 2 6,45 % 2(+3)* 4% (1%) 2 22,2 % 4(+3)* 6,78 % (1 %) * MZ v opravném termínu Výsledky MZ v jarním termínu Z 68 žák v maturitních t ídách v záv ru 2. pololetí celkov prosp lo 59 žák, 4 byli neklasifikováni a 5 žák neprosp lo z 1-3 p edm tu. Takže k maturit v podzimním termínu je p ihlášeno 8 žák v ádném termínu, pokud úsp šn složí opravnou zkoušku a prosp jí, ímž ukon í ro ník. K 1. opravnému termínu p istoupily u oboru ZA 2 maturantky, jedna ze všech p edm t a druhá z profilových p edm t ošet ovatelství a somatologie a ke 2. opravnému termínu jedna maturantka z DT z matematiky. Takže k maturitní zkoušce v jarním termínu p istoupilo 62 maturant, 59 v ádném termínu a 3 k opravnému termínu maturitní zkoušky. Z celkového po tu 62 maturant v jarním termínu prosp lo celkem 55, z toho 5 prosp lo s vyznamenáním. Neprosp lo 7 maturant, z toho 5 ze dvou p edm t a 2 neprosp li z jednoho p edm tu. Z po tu maturant v ádném termínu p istoupilo k maturitním zkouškám 59 maturant denního i dálkového studia, prosp lo 55, z toho 5 prosp lo s vyznamenáním, pouze 4 neprosp li. 11 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

15 U maturitní zkoušky prosp ly s vyznamenáním ve t íd maturantky a ve t íd ZA 5. d 1 maturantka. ZL 4. 2 maturantky, ve t íd ZA 4. 2 Z denního studia p istoupilo 5 maturant, z toho 48 prosp lo, z nich 4 s vyznamenáním a pouze 2 neprosp li a to pouze u oboru ZL. Ve t íd ZA p istoupilo 19 žák z ro níku k maturitní zkoušce, všichni úsp šn odmaturovali a 2 z nich m li vyznamenání. Pouze 1 žákyn konala opravnou zkoušku z eského jazyka a literatury ve 4. ro níku, u zkoušky prosp la, takže jde k maturit k ádnému podzimnímu termínu. Ve t íd oboru ZL p istoupilo k MZK 31 žák, prosp lo 29 žák, z toho 2 s vyznamenáním, 2 neprosp li. Pouze 1 žákyn neprosp la ze 3 p edm t (BIO, MAT, SPZ) ve 4. ro níku, požádala o opakování ro níku. Ve t íd dálkového studia oboru ZA p istoupilo k MZK 9 maturantek, prosp lo 7, z toho 1 s vyznamenáním, 2 neprosp ly z jednoho p edm tu. Ze dvou p edm t neprosp li v ádném termínu ze ZL 4.: maturantka z BIO a JL (ústní ást) a maturant z PSY a N J (PP), oba budou konat v 1. opravném termínu maturitní zkoušky v podzimním termínu. Z jednoho p edm tu neprosp ly v ádném termínu ze ZA 5d. maturantka z N J (DT, PP) a maturantka z DT z MAT, ob budou konat opravnou maturitní zkoušku v 1. opravném termínu v zá í. V 1. opravném termínu ob maturantky z lo ské ZA 4. neprosp ly, takže v zá í p istoupí ke 2. opravnému termínu maturitních zkoušek. Ve 2. opravném termínu maturantka z lo ských ZA 4. neprosp la z matematiky, ímž vy erpala oba možné opravné termíny, takže pro ni MZK skon ily. T ídy denního studia oboru zdravotnické lyceum i zdravotnický asistent m ly krásné výsledky u maturit se 4 vyznamenanými, kdy u didaktického testu všichni prosp li a m li velmi p kné výsledky. Bylo to díky jejich velmi zodpov dnému p ístupu ke studiu i k vlastní maturitní zkoušce. Žáci oboru ZA a ZL m li pouze 2 žáky, kte í k maturit pro neprosp ch nemohli jít v jarním termínu, a 2 neprospívající u maturity. P estože je n kolik žák, kte í nemohli jít v jarním termínu k maturit i neprosp li u maturitní zkoušky, v tšina žák odmaturovala a to velmi dob e, jak ve státní ásti, tak v profilové. Je to z ejm tím, že pochopili ve 4. ro níku, že bez kvalitní p ípravy nemohou maturitu vykonat a u ní prosp t. V tšina žák letošních absolventských ro ník p istupovala zodpov dn ke studiu i k p íprav k maturitní zkoušce. M li velký strach hlavn ze státní ásti, proto se jí také v p íprav k maturit více v novali a odborné p edm ty a jejich problematiku v profilové ásti n kte í z nich trochu podcenili, proto také ve 3 p ípadech zbyte n neprosp li z biologie, ošet ovatelství i psychologie. Na to, že p edpoklady žák absolventských ro ník nebyly ideální, žáci dosáhli p ekvapiv dobrých výsledk. Výsledky t íd ve spole né ásti MZ v jarním termínu ZL 4. ZA 4. ZA 5.d Celkem JL ANJ NEJ MAT po et ž. pr m r po et ž. pr m r po et ž. pr m r po et ž. pr m r 31 2, ,12 4 3, 11 2, , , 3 2,67, 7 3, 3 2,67 1 5, 3 4, 57 2, ,11 8 3, ,64 12 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

16 Celkový pr m rný výsledek maturitních zkoušek u obou obor v denním i dálkovém studiu je 2,62, což je o,3 lepší než v minulém školním roce. Pr m rný prosp ch maturant denního studia je 2,33, což je o, 5 lepší než maturant denního studia v lo ském roce, pouze se obrátilo zlepšení u oboru ZA a zhoršení u oboru ZL. Výsledky jednotlivých t íd: pr m rný prosp ch u t ídy ZL 4. 2,45 (oproti 2,4) a u t ídy ZA 4. byl 2,2 (oproti 2,72). T ída dálkového studia ZA 5. d m la pr m rný prosp ch 3,2, což je tém stejné jako maturanti v lo ském roce. Z posuzování výsledk spole né ásti MZ vyplynulo, že nejlepších výsledk dosáhly naše t ídy v ANJ ø 2,26 a v JL s ø 2,82. S pr m rným prosp chem p es 3, byla MAT s ø 3,14 a zcela nejslabším p edm tem byl NEJ s ø 3,56. U t ídy dálkového studia se ukázalo, že systém konzultací s malým po tem výukových hodin je pro zvládnutí požadavk volitelných p edm t spole né ásti MZ neadekvátní. Výsledky MZ v podzimním termínu V podzimním termínu p istoupilo poprvé k maturitní zkoušce 7 žák, 4 žáci p istoupili k 1. opravnému termínu, 2 žáci ke 2. opravnému termínu z p edm t, u kterých neprosp li. Dva žáci ze t ídy zdravotnického lycea m li opravné zkoušky v 1. opravném termínu, jak ze státní ásti, tak profilové. P ípravu na maturitní zkoušky kvalitn zvládli, takže všichni žáci denního studia oboru ZL odmaturovali a m li 1 % úsp šnost. Jedna žákyn denního studia oboru ZA po opravné zkoušce z eského jazyka v záv ru 4. ro níku p istoupila k ádnému podzimnímu termínu, odmaturovala ze všech p edm t s velmi p knými známkami a završila op t 1 % úsp šnost žák denního studia oboru ZA. Dv žákyn z lo ského školního roku ve 2. opravném termínu maturitní zkoušky zvládly, takže u maturitní zkoušky prosp ly. Jedna z nich m la zkoušku z praktické maturity - ošet ování nemocných. Zodpov dn se p ipravovala a nešla bez p ípravy jako v jarním termínu 213. Druhá maturantka p ípravu na maturitu ze dvou p edm t také nepodcenila a p ipravila se, jak z ošet ovatelství, tak ze somatologie. Z dálkového studia p istoupilo k ádnému termínu v podzimním období 6 žák, 2 žáci k 1. opravnému termínu MZK. Pouze jedna žákyn z nich ukon ila maturitní zkoušku úsp šn. Ostatní neprosp ly z r zných p edm t. Jedna neprosp la z ošet ovatelství, bála se cizího jazyka, kterému v novala podstatnou ást p ípravy k maturit, a na p edm t profilové ásti ji nezbyl as, podcenila p ípravu. Další maturantka neprosp la u praktické maturitní zkoušky a PP z anglického jazyka. P estože je nezam stnaná, m la možnost p ijít na odd lení se p ipravit, p išla k maturit po dvou m sících bez praxe, bez jakékoliv p ípravy. Neprosp la pro velmi špatnou organizaci práce, nedodržení ošet ovatelských postup a ohrožení pacienta p i hlavním výkonu. Další dv maturantky neprosp ly u DT z matematiky a jedna z DT z n meckého jazyka. Dv maturantky v 1. opravném termínu m ly zkoušku státní ásti, jedna za matematiky, druhá z n meckého jazyka, ob neprosp ly. Jedné žákyni chyb l pouze 1 bod k úsp šnému spln ní maturity. Žáci dálkového studia m li v podzimním termínu malou úsp šnost, protože pat ili mezi žáky, kte í m li problém s n jakým p edm tem již v pr b hu studia nebo p išli studovat na naší školu p i neúsp šnosti na jiné zdravotnické škole. 13 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

17 Celkové výsledky MZ K maturitní zkoušce v roce 213 p istoupilo 66 žák k ádnému termínu, 3 k opravnému termínu z minulého školního roku. Z denního studia oboru ZA a ZL letošního školního roku p istoupilo 51 žák a všichni úsp šn odmaturovali, 4 z nich s vyznamenáním. Z lo ského školního roku p istoupili 3 žáci, 2 z nich odmaturovali, jedna žákyn bohužel nezvládla ani ve 2. opravném termínu DT z matematiky. Z dálkového studia p istoupilo 15 žák k ádnému termínu, 8 prosp lo, z toho 1 s vyznamenáním. 7 žák neprosp lo, jedna ze dvou p edm t, ostatní pouze z jednoho p edm tu nebo ásti p edm tu. Mají možnost opravných termín v roce 214, na které se však musí p ihlásit. Všichni jsou pou eni o dalším postupu, jak p ípravy k maturit, tak k p ihlášení k jarnímu termínu. Mají 5 let od ukon ení studia na p ihlášení se k MZK. Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok dopln no po podzimním termínu KÓD OBORU 53-41M/ M/ M/ M/7 ŽÁK VE T ÍD ŽÁK K MZ PROSP LO S VYZN. PO ET Ž. PROSP L PO ET Ž. NEPROSP L (+3)* (+2) * % 2 6,45 % 18 9 % 29 93,55 % (+1)* 33,33 % % CELKEM denní st (+3)* Zdravotní asistent 5leté dálkové stud (+3)* NÁZEV OBORU Zdravot.asistent 4leté denní studium Zdravot.asistent 4leté denní studiu Zdravotnické lyceum 4leté denní studium CELKEM všechny formy vzd lávání * MZ v opravném termínu 14 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/ ,84 % 1 11,1 % 5 7,58 % 47 (+2) 92,16 % (66,6 %) 7 66,6 % 54 (+2) 81,82 % (66,6%) % (+1)* % (33%) 7 22,2 % 7(+1)* 1,45 % (33,3 %)

18 Pro p ehlednost výsledky z podzimního termínu 213 Podzimní MZK ádný termín zá í 1 (+ 2)* 1 žák (+ 2)* Žák z NEJ PP, PSY Žák z BIO, JL 1. opravný termín zá í 213 Žák z OŠN, JL, MAT Žák z OŠE, SOM 1(+2)* (+2)* Neprosp lo MZK opravný termín MZK opravný termín 2. opravný termín zá í 212 Prosp li 6 (+ 2)* 6 žák Žák z N J DT, PP Žák z MAT 7 (+ 6)* (+4)* 1 OŠN 1x, OŠE 1x ANJ PP 1x N J DT 2x, PP 1x MAT DT 3x 5 žák ZA 5.d 2žáci ZA 5.d 2 5(+2)* 5 *opravný termín MZ Celkové výsledky maturitních zkoušek 213 (jarní i podzimní termín) Po et žák Prosp lo v ádném studiu ve 4. r. a 5. r. Neprosp lo v ádném studiu P edm t neprosp chu Neprosp l po dodate né zkoušce Konal MZ v 1. opravném termínu Konal MZ ve 2. opravném termínu MZ konalo Omluven Prosp lo S vyznamenáním Celkový pr m r Pr m r denního Neprosp lo ZA 4. ZL ZAD Celkem BIO, MAT, SPZ OŠE Žák z NEJ PP, PSY Žák z BIO, JL ústní ást 4 Žák z DT MAT jarní termín Žák z OŠN, JL, MAT Žák z OŠE, SOM 2 (+ 3)* (+ 2)* (+2)* 3 66(+3)* ,2 2,45 3,22 2,62 7 OŠN 1x ANJ PP 1x N J DT 1x OŠE 1x MAT DT 2x 7(+1)* 2,33 (+1)* Neprosp ch v ádném podzimním termínu 213 Neprosp ch v 1. opravném termínu Neprosp ch ve 2. opravném termínu MZK 214 Žák z N J DT, PP Žák z MAT N J DT, PP 1x MAT DT 1x MAT DT 1x v jarním termínu žák ZA 5.d * opravný termín MZ 15 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/

19 Údaje o dalším vzd lávání pedagogických pracovník. U itelé odborných p edm t TERMÍN OSOB. ÍSLO DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁ E PO ÁDÁ Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Zvládání problémových žák I. DESCARTES v.o.s., Svratouch Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Konzulta ní semin.pro management šk. Cermat Hradec Králové Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Syst.progr.pro školní admin.bakalá i ŠZDVPP Hradec Králové Psychiatrické minimum-schizofrenie Sdružení ozdr.a lé eben Trutnov Syst.progr.pro školní admin.bakalá i II ŠZDVPP Hradec Králové Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Zvládání problémových žák I. DESCARTES v.o.s., Svratouch Konf.-Psychiatrické min.-schizofrenie RIAPS Trutnov Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov spec.studium pro šk.metodiky prevence Semiramis o.s. Nymburk Konf.-Návykové látky nap í obory RIAPS Trutnov Ošet ovatelské dny - 1.pomoc Educa Corcontica p i SZŠ Trutnov Diabetologické dny - odborné presympoz XIX. pracovní setkání sekce sester LK a spole nost Sanofi Sekce sester eské diab.spol. LS U itelé všeobecných p edm t TERMÍN OSOB. ÍSLO DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁ E ICT ve škole NIDV Hradec Kálové Zadavatel MZ Cermat Praha Informa ní technologie a multimediální didaktické pom cky ŠZDVPP Hradec Králové Krajská odb.konf.o podpo e interakt.výuky AV Media Praha Sem.pro st edoškolské u itele chemie Univerzita Pardubice Sem.pro st edoškolské u itele chemie Univerzita Pardubice BOZP p i nakládání s chemikáliemi ŠZDVPP Hr.Králové 16 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213 PO ÁDÁ

20 Konference editel zdravot. škol Asociace editel zdrav.škol R HK Spolupráce VOŠ,VŠ a zam stnavatel p i modernizaci vzd lávacíh progr.zdrav.voš VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Moderní p ístup k ICT ve škole DLNK Systems Náchod Jarní seminá reditel zdravot.škol Asociace editel zdrav.škol R HK Zadavatel MZ Cermat Praha Metod.podpora u itel a žák -MZ z AJ NIDV Hradec Králové Metod.vzd l.u itel AJ-Výuka písem.pr. AMATE Brno "Bridge the Gap Between Authentic.. Nakl.Bridge a Gate, Praha Zadavatel pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Hodnotitel ústní zk.pro žáky s PUP MZ Cermat Praha III.ro. anglický seminá Englisbooks Beroun Konzulta ní seminá e k pís.pr. Z JL NIDV Hradec Králové Matematika s využitím kancelá ského SW NIDV Hradec Králové Zadavatel pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Hodnotitel ústní zk.pro žáky s PUP MZ Cermat Praha Konzulta.seminá k písemné práci z JL NIDV Hradec Králové P ehled innosti a aktivit ve školním roce 212/213 Termín Akce T ídy U itelé 4.9. (Út) 9:15-1: Burza u ebnic ZA1., ZA2., ZA3., ZA4., ZL1., ZL2., ZL3., ZL4., ZA3D, ZA5D sportovní kurz ZL2. Dytrych Tomáš, Hampelová Irena, Petrskovský Martin sportovní kurz ZL2. Dytrych Tomáš, Hampelová Irena, Petrskovský Martin íhová Petra 7.9. (Pá) 8.9. (So) 17 Výro ní zpráva SZŠ Trutnov školní rok 212/213

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Roman Hásek ředitel školy Čj.: VOŠZ a SZŠ TU 482/2013

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Roman Hásek ředitel školy Čj.: VOŠZ a SZŠ TU 482/2013

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval: Roman Hásek ředitel školy Čj.: VOŠZ a SZŠ TU 533/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 33 Čj.: 652/2 ze dne.. 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2/2 Část I. Základní údaje o škole a) Název školy:

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Roman Hásek ředitel školy Čj.: VOŠZTU/690/2015

Více

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 25. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 25. 8. v 9.00 zahajovací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VOŠZ TRUTNOV

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VOŠZ TRUTNOV Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VOŠZ TRUTNOV Zpracovala Lucie Převlocká Čj.: VOŠZ a SZŠ TU

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Zpráva o p ijímacím ízení na Fakult elektrotechnické Z U v Plzni v ak. roce 2009/10

Zpráva o p ijímacím ízení na Fakult elektrotechnické Z U v Plzni v ak. roce 2009/10 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o p ijímacím ízení na Fakult elektrotechnické Z U v Plzni v ak. roce 2009/10 Zpracováno dne 23. 10. 2009 Informace o p ijímacím ízení na FEL

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV Pod Šachtami 335, 261 02 Příbram IV Identifikátor

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

P IJÍMACÍ ÍZENÍ - VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P EDPIS

P IJÍMACÍ ÍZENÍ - VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P EDPIS P IJÍMACÍ ÍZENÍ - VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P EDPIS Zákon 561/2004 Sb. - školský zákon 59 Podmínky p ijetí ke vzd lávání ve st ední škole (1) Ke vzd lávání ve st ední škole lze p ijmout uchaze e, kte

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Přijímací řízení pro denní formu:

Přijímací řízení pro denní formu: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 vyhlašuje Přijímací řízení: 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/17 do oborů vzdělání: Zdravotnické lyceum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Tabulka č. 2 Nepovinné předměty Tabulka č. předmětů Příloha č. 1 Realizace v Nepovinný předmět Volitelný předmět 1 Volitelné předměty

Tabulka č. 2 Nepovinné předměty Tabulka č. předmětů Příloha č. 1 Realizace v Nepovinný předmět Volitelný předmět 1 Volitelné předměty Alena Nováková Vyučující Lucie Hopfová 23 12 Počet žáků 26 14 20 4. 3. 4. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4. Ročník Ročník 15 4. 3. 4. 4. Počet žáků 13 6 11 1 17 14 10 13 Příloha č. 1 Realizace volitelných a nepovinných

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon)

Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) ijímání ke vzd lávání ve st ední škole 59 Podmínky p ijetí ke vzd lávání ve st ední škole (1)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 1/2012 o přijímacím řízení ve znění Dodatku č. 1 z 3. října 2012 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

Pedagogicko psychologická poradna v Semilech

Pedagogicko psychologická poradna v Semilech Pedagogicko psychologická poradna v Semilech Výroční zpráva PPP za školní rok 2000/2001 I. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: ředitelka + psycholog 1. Mgr.Věra Provazníková 1,0 psycholog 2. PhDr.Věra Picková 1,0 3.

Více

ISBN

ISBN ÚIV 2008 Naše pod kování pat í hlavním len m projektového týmu Mgr. Pavle Cibulkové, Ing. Lence Havlákové, Bc. Jitce Konrádové, RNDr. Michaele Kle hové, Ing. Ji ímu Novotnému, Ing. Martin Šáchové a Ing.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

6FKYiOLOR0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDW ORYêFKRY\ VWXGLMQtKRRERUX. /' HYD VNiDQiE\WNi VNiYêURED

6FKYiOLOR0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDW ORYêFKRY\ VWXGLMQtKRRERUX. /' HYD VNiDQiE\WNi VNiYêURED 1 0,1,67(56792â.2/679Ë0/È'(ä($7 /29é&+29< 6FKYiOLOR0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDW ORYêFKRY\ GQHþMV~þLQQRVWtRG]i tsrþtqdmhsuyqtpurþqtnhp 'HQQtVWXGLXP 8ý(%1Ë3/È1 VWXGLMQtKRRERUX /' HYD VNiDQiE\WNi VNiYêURED

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Střední škola automobilní Holice,

Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011-2012 V Holicích dne 31.8. 2011 vypracovala:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Část I. Charakteristika školy. 1. Základní charakteristika školy: Mateřská škola Okříšky adresa: J. A. Komenského 515, Okříšky 675

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222. Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222 Výroční zpráva k 31.8.2007 Název organizace: Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který za posledních 10 let prošel dynamickým

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2014) V Praze dne 28. 7. 2014 Ing. Miloš Kodad ředitel školy Obsah

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 4 /2 0 1 5 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 026 122/99-2168 Signatura: bb6cs103 Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy Okresní pracoviště Rakovník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 1. základní škola Rakovník, Martinovského

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Kalná za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75 017 351 IZO 102 578 273 identifikátor školy 650 063 805 vedení

Více

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. O organizaci: MENS SANA, o.p.s. (zdravá mysl), je nestátní, nezisková organizace, která byla

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jana Turanová Obsah výroční zprávy o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy- část VOŠZ

Výroční zpráva o činnosti školy- část VOŠZ Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Čj.: VOŠZ a SZŠ TU 534/2014 14.10.2014 Výroční zpráva o činnosti školy- část VOŠZ za školní rok 2013/2014 Zpracovala:

Více

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Kritéria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání jsou stanovena v souladu s 60

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r.o. Němčická 1749/4, Praha 4 142 00 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Praha, říjen 2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Č.j.: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: OTI Ing. Josef Janíček 4. 6. 2010 Věc: Výzva k podání nabídky-veřejná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 036 180/99-0001 Inspektorát č. 02 Střední Čechy

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 036 180/99-0001 Inspektorát č. 02 Střední Čechy Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 036 180/99-0001 Inspektorát č. 02 Střední Čechy Signatura: oc5us301 Okresní pracoviště Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: IZO: 110 450 337 Ředitel školy: Střední

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn právní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-816/12-S. Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-816/12-S. Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-816/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo: Studentská

Více

TŘÍDNÍ. Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava

TŘÍDNÍ. Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ UČEBNÍCH OBORŮ NASTUPUJÍCÍCH DO 1.ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 / 2017 Třída: 1.ZK Tř. učitelka: Mgr. Petra Plachá Třída:

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

Rámcové a školní vzdělávací programy

Rámcové a školní vzdělávací programy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Vzdělávací programy ( 3) Systém vzdělávacích programů Národní program vzdělávání

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2009

MATURITNÍ ROČNÍK 2009 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2009 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2009 MATURITNÍ ROČNÍK 2009 K maturitní zkoušce v roce 2009 se přihlásilo v řádném

Více