Textová část 1/38 1. ÚVOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Textová část 1/38 1. ÚVOD"

Transkript

1 Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky musí vycházet z osvědčených metod aplikovaných pro rozvoj sytému měst. Rozvoj systému zeleně musí vycházet z posouzení potenciálu území a z poznání předpokladů území pro naplňování určitých požadovaných funkcí. Definování systému zeleně je předpokladem pro koncepční rozvoj ploch městské zeleně, stanovení priorit i strategie pro zabezpečení dlouhodobé stability a rozvoj rekreačních funkcí v příměstských plochách. Cílem analytické části bylo vytvořit ucelený materiál, který popisuje aktuální stav nezastavěných území a to ploch výhradně městské zeleně. Plochy zeleně jsou klasifikovány zejména s ohledem na takové jejich vlastnosti, které mají v procesu urbanizace systémový charakter. Principy lze shrnout do následujících tezí: Určit plochy, na kterých je základní funkce vázána na objekty zeleně a vegetační prvky. Upřesnit hranice těchto základních ploch, vyhodnotit jejich stav a navrhnout principy jejich rozvoje. Na všech typech výše uvedených ploch vyhodnotit současný stav vegetačních prvků a posoudit jej zejména s ohledem na jejich stabilitu. Definovat prostorové vztahy mezi plochami a vymezit systém zeleně. Popsat návaznost na krajinu, turistické trasy a cyklotrasy. Stanovit principy rozvoje nejhodnotnějších ploch (kompoziční záměr, provoz, předpoklady realizace, management zajištění) Generel zeleně vypracování studie s cílem vytvořit úplnou vědomostní základnu údajů o veřejné zeleni města, vytvořit podklad zahrnující údaje pro další projekční, realizační činnost a údržbu zeleně v městě. Podklad bude sloužit pro vhodný výběr sortimentu okrasných a účelových dřevin. Generel zeleně hodnotí existující ploch zeleně v zastavěném území a ve správě města, zhodnocuje sta funkčního využití a prostorového působení a její kvalitu, resp. Míru poškození ploch zeleně. Hodnotí kvantitativně charakteristiky městské zeleně, zejména plochy a kapacity ploch v zastavěném území. Hodnotí potenciální možnosti dalšího rozvoje jednotlivých druhů zeleně v zastavěném území. 1.1 Řešené území Zpracované území je vymezeno rozsahem zastavěné části katastrálního území Rousínova města zahrnuje tedy zastavěné území města a přechod města do volné krajiny, jako širší návaznost systému zeleně města na širší okolí. Terénní průzkum a hodnocení zachycuje stav ploch ve 2. pololetí roku 2014.

2 Textová část 2/ Řešitelské pracoviště Na zpracování projektu se podíleli: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Ing. Martin Kovář, Ing. Zdena Rudolfová, Bc. Pavel Šimek, grafická spolupráce Bc. Stanislava Hasoňová. Za řešitelský kolektiv: doc.ing. Pavel Šimek, Ph.D Autorizace: ČKA

3 Textová část 3/38 2. METODIKA A ROZBORY 2.1 Základní terminologie a obecné souvislosti Třídění nezastavěných a nezastavitelných území vychází z celkového pojetí návrhu rozvojových os krajinného prostředí. Základní prostorovou jednotkou je základní plocha. Základní plocha je část prostoru, v němž převládá některá z hlavních funkcí a její projevy jsou v základní ploše homogenní. V případě zeleně používáme i označení "plochy zeleně samostatně funkční", aby bylo možno odlišit ty plochy zeleně, kde jsou vegetační prvky součástí jiné základní funkce (např. bydlení, dopravy, apod.). Základní plocha je charakterizována hlavní funkcí. V rámci hlavní funkce jsou vegetační prvky rozděleny podrobněji rozlišeny do funkčních typů (např. městská zeleň je rozlišena na zeleň parků, rekreačních ploch, hřbitovů, apod.). Na základní ploše s hlavní funkcí může být uplatněn ochranný režim. K ochrannému režimu se vztahují prostorové i funkční regulace, vymezené určitým zákonem (např. zákonem o ochraně přírody a krajiny, o ochraně památek apod.). Analýza území z hlediska vegetace je založena na následujících principech: vymezení hranice základních ploch v území navržení hlavní funkce pro každou základní plochu upřesnění funkčního typu vymezení ochranných režimů (zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny atd.) Hlavní funkce nezastavitelných území byly rozlišeny takto: městská zeleň krajinná zeleň není předmětem zadání zemědělsky obhospodařovaná půda - není předmětem zadání plochy plnící funkci lesa - není předmětem zadání významné kompoziční detaily - nejsou v území definovány Jako městská zeleň jsou označeny základní plochy, sloužící jako náhrada za nenávratně ztracené původní přírodní prostředí a jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity. Jejich znakem je prostorová kompozice, přítomnost introdukovaných druhů dřevin a určitý stupeň vybavenosti různými doplňky a drobnými stavbami. Plochy jsou nezastavitelné s výjimkou stavebních objektů, umožňujících funkci např. městského parku (zpevněné cesty, inženýrské sítě, WC). Rozvoj těchto ploch zajišťuje především koncepce krajinářské architektury, intenzita péče a městský zahradník se svými mechanizačními prostředky.

4 Textová část 4/38 Jako krajinná zeleň (uvedeno pro úplnost postupu) jsou označeny plochy s převažující ekologickou a krajinotvornou funkcí. Tvoří ji převážně tvz. rozptýlená zeleň v krajině (vegetační prvky rostoucí mimo les) - skupiny stromů, keřů, trvalých travních porostů na terénních nerovnostech, mezích, remízech, stržích, v břehových hranách vodních toků, v litorálním pásu vodních nádrží, dále sekundární sukcesní stadia v dotěžených dobývacích prostorech, lomech, pískovnách, apod. Plochy krajinné zeleně slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Rozvoj těchto ploch zajišťují především přírodní mechanizmy sukcese a nasycování společenstev. Z toho vyplývá, že plochy krajinné zeleně se mohou nacházet i v jádrových územích měst, např. jako vegetační doprovod vodních toků, území lesoparků apod. Vybrané vegetační objekty s touto hlavní funkcí se podílí na prostorovém komplexu územního systému ekologické stability. Při hodnocení upřesňujeme funkční typy odlišné svými požadavky na druhové a prostorové složení vegetačních formací. 2.2 Městská zeleň Pro podrobnější upřesnění hlavní funkce používáme výraz funkční typ (FT). Detailní popis jednotlivých funkčních typů, navržených regulací a bilanci v řešeném území obsahuje kap. č. 3. Plochy, na kterých plní zeleň hlavní funkci Patří sem tyto funkční typy městské zeleně: P park U parkově upravená plocha O ostatní zeleň OU obytná ulice R rekreační zeleň T ochranná zeleň N nábřeží velkých řek H hřbitovy

5 Textová část 5/38 Plochy, na kterých plní zeleň funkci doprovodnou ZB ZD ZC ZK ZS ZV ZZ zeleň obytných souborů zeleň dopravních staveb zeleň ostatní občanské vybavenosti zeleň školních a kulturních zařízení zeleň sportovišť Zeleň vodotečí Zeleň zdravotnických zařízení Hodnocené údaje jako výsledek terénního průzkumu jsou uvedeny v tabelárním přehledu. Struktura hodnocených atributů u základních ploch je uvedena ve sloupcích popisující aktuální stav ploch. Pro hodnocení základních ploch byl použit následující číselník hodnot pro jednotlivé atributy- tab.č.1:

6 Textová část 6/38 Tab.č. 1 Hodnocené atributy u ploch městské zeleně BODOVÉ HODNOCENÍ STABILITY FUNKČNÍCH TYPŮ Body Popis Vhodnost druhového složení vegetace 1 vyhovuje charakteru funkčního typu a stanovištním podmínkám 2 vyhovuje ne zcela charakteru funkčního typu, neohrožuje stabilitu plochy, ale vyžaduje úpravu (částečná výměna druhů, obohacení druhové skladby) nevyhovuje charakteru funkčního typu nebo stanovištním podmínkám, zásadním způsobem ohrožuje stabilitu plochy, většinou 3 chybí v porostní struktuře kosterní druhy dřevin Prostorová struktura vegetačních prvků 1 odpovídá funkčnímu typu odpovídá ne zcela funkčnímu typu - je nutno zasáhnout do stratifikace porostu, částečně změnit skladbu vegetačních prvků nebo 2 prostor např. odclonit, otevřít, prosvětlit... 3 prostorovou strukturu je třeba znovu vytvořit, stávající struktura je zcela nevhodná Pěstební a zdravotní stav dřevin 1 je vyhovující, zaručuje dlouhodobou existenci funkčního typu na lokalitě 2 u části vegetačních prvků na ploše je nutný zásah, pěstební stav mírně zanedbaný - nutné dílčí pěstební opatření - např. částečné zmlazení, ojedinělé probírky, u výsadeb nutná výchovná opatření u většiny vegetačních prvků, které jsou nositeli prostorové stability nutný aktuální (jednorázový nebo postupný) zásah - např. 3 celkové probírky, asanace, speciální ošetření většího počtu jedinců, obnova bylinného krytu Doplňky a vybavenost 1 vyhovují - jsou v dobrém a dostatečném stavu 2 nedostatečné nebo přestávají plnit svoji funkci, je potřebná postupná obnova 3 schází nebo neplní svoji funkci (jsou v rozpadu), neodpovídají charakteru funkčního typu NN Není a není nutná

7 Textová část 7/38 P O V S N REŽIM NÁVŠTĚVNOSTI (PŘÍSTUPNOST ) veřejnosti přístupná plocha bez omezení časově omezený přístup na plochu vyhrazená plocha STABILITA PLOCHY stabilní nestabilní 3. POPIS FUNKČNÍCH TYPŮ MĚSTSKÉ ZELENĚ Pro jednotlivé funkční typy městské zeleně je zpracován popis každého funkčního typy a návrh regulací. Popis obsahuje kromě obecných informací také specifické informace zjištěné při terénním průzkumu. Regulace obsahují názor zpracovatele na nutná opatření k plnění funkce těchto ploch. 3.1 Plochy zeleně v hlavní funkci Hřbitovy (H) Popis: Plochy účelového zařízení, které svým charakterem patří do soustavy sídelní zeleně. Vysoký podíl vysoké liniové zeleně, nové řešení dílčích částí nutno vždy rozvíjet individuálně řešeným programem. Regulace: V rozvojovém programu respektovat charakter základní plochy v systému zeleně sídla. V druhovém složení možno používat širokého spektra dřevin včetně introdukovaných.

8 Textová část 8/38 Ostatní (O) Popis: Často neupravené plochy, volně přístupné, bez současné údržby. Charakteristickým znakem jsou spontánně vzniklé porosty (dřevin i bylin). Jedná se např. o stavební proluky, plochy po staveništích. Plochy jsou zpravidla volně přístupné a neudržované. Regulace: Při hledání optimálního návrhu na využití těchto ploch respektovat potřebu doplnění struktury nezastavěných ploch. Prioritou je návrh pěstebního modelu. Obytná ulice (OU) Popis: Plochy tvořící mozaiku drobných funkčních typů malých parkově upravených ploch, předzahrádek, neoplocené soukromé zeleně podílející se na charakteru veřejného prostranství. Zpravidla nelze sjednotit podobu či druhové složení, často zde funguje zaběhané zvyklosti ve využití ploch, parkování, užitkové i okrasné zahrádky. Problémem bývá nejen nevhodné druhové složení i prostorová struktura, ale i nevyrovnaná úroveň péče. Regulace: Postupné sjednocování charakteru úpravy např. odstraňováním dožívajících jedinců nevhodných druhů. Je nutno upravit vztahy k využití veřejného prostoru s cílem založení dlouhodobě funkční a odpovídající úpravy. Parky (P) Popis: Souvislá upravená plocha, na které plošná a prostorová struktura vegetačních prvků odpovídá potřebám pro plnohodnotný odpočinek. Jde o převážně o objekty zahradního umění (parky, historické zahrady, veřejné sady). Jejich hlavní funkcí je harmonizace biologických a urbanistických prvků městského prostoru. Skladba vegetačních prvků, dosahovaná intenzita péče, možnost rozvinutí programového řešení a kompozice činí z tohoto funkčního typu nejvýznamnější kompoziční celek krajinářské architektury. Požadavek na možnost poskytnutí účinné rekreace v přírodním prostředí je podmíněn dostatečným kompozičním a pěstebním potenciálem plochy a možností jeho případného využití. Stupeň dosažení kompozičního a pěstebního cíle každé základní plochy je posuzován dosaženou stabilitou plochy.

9 Regulace: Textová část 9/38 Plochy nesmí být redukovány, veškeré činnosti v okolí související s objektem musí být posuzovány z hlediska možných vlivů na park (prostředí i biotop). Rozvojové programy (i programy režimu péče) musí upřednostňovat individuální i systémový charakter plochy. Parkově upravené plochy (U) Popis: Menší parkově upravené plochy, u kterých převažuje dekorativní (prostorotvorná, doplňující) funkce. Na rozdíl od parků tyto plochy neposkytují možnost plnohodnotného prostředí pro odpočinek a možnost všestranně rozvíjet kompozici a program plochy. Jejich funkce v systému zeleně města je významná - vytváří mozaiku drobných ploch, která významně ovlivňuje upravenost (charakter) a specifičnost městských částí i celého sídla. Regulace: Plochy nesmí být redukovány, činnosti a aktivity situované v kontaktu s těmito plochami musí být rozvíjeny (provozovány) tak, aby nenarušovaly charakter plochy. Plochy by měly být rozvíjeny v souladu s jejich charakterem ve vztahu k blíže definovaným potřebám jejich okolí. 3.2 Plochy zeleně ve vedlejší funkci Zeleň obytných souborů (ZB) Popis: Plochy vegetace uvnitř soustředěné bytové zástavby, bezprostředně navazující na zástavbu s určením k využívání obyvateli sídlišť. Zvláštností ploch je přítomnost charakteristické vybavenosti - dětská hřiště, pískoviště, ale i plochy určené k hospodářskému využívání bloků (klepače, sušáky). Regulace: Plochu aktivního biologického povrchu nelze snižovat novou stavební činností. Rozvojové programy musí respektovat uspořádání ploch z hlediska údržby a jejich využívání.

10 Zeleň občanské vybavenosti (ZC) Popis: Textová část 10/38 Funkční typ zahrnující dvě částečně odlišné skupiny ploch. Jednak se jedná o drobné plochy v okolí budov občanské vybavenosti, které nemají charakter parkově upravených ploch (funkce je podřízena charakteru vybavenosti). Do tohoto funkčního typu jsou zahrnuty i plochy často rozsáhlých areálu se zbytkovými plochami vegetace, v kterých se provozují služby obyvatelům (nikoliv průmyslové zařízení). Regulace: Rozvojové programy musí vycházet z konkrétního charakteru plochy. Struktura vegetačních prvků podřízena provozu Zeleň dopravních staveb (ZD) Popis: Převážně liniové plochy zeleně bezprostředně navazující na komunikace a dopravní stavby. Plochy dělících pásů, prostory křižovatek a mimoúrovňových dopravních systémů, zelené pásy mezi komunikací a chodníkem, svahy podél silnic. Regulace: Do kořenového prostoru doprovodné zeleně nelze umísťovat žádné inženýrské sítě. Prostorovou strukturu nutno podřídit zásadám a omezením vyplývajících z provozu na komunikacích. Zeleň školních a kulturních zařízení (ZK) Popis: Převážně vyhražená zeleň, s omezeným přístupem, převážně oplocená, náležející k areálům všech typů škol, mateřských škol, domovů dětí a mládeže, dětských domovů, církevních objektů,kulturních zařízení. Plochy vytváří většinou nezbytné zázemí (doprovod) konkrétního zařízení. Regulace: Plochy je třeba rozvíjet v souladu s potřebami uživatelů objektů při respektování vztahů k vnějším okolním plochám. Zeleň vodotečí (ZV) Popis: Zeleň v doprovodu vodotečí a vodních ploch, zpravidla vždy volně přístupná. Je tvořena charakteristickým druhovým složením dřevin druhově navázaných na vodní prostředí. Důležitá součást kosterní zeleně sídel. Mnohdy má i v zastavěné části přírodě blízký charakter.

11 Regulace: Textová část 11/38 Plochy jsou nositeli přírodní kvality, současně je možno jejich zapojení do urbanizovaného prostředí v závislosti na charakteru zapojení do systému zeleně města. (forma existence i jako stromořadí - součást nábřeží apod.) Zeleň sportovních areálů (ZS) Popis: Plochy zeleně uvnitř sportovních areálů s upraveným režimem přístupnosti, převážně oplocených, náležejících k vyšší vybavenosti, např. stadiony, fotbalová hřiště, tenisové kurty,dostihové závodiště aj. Zeleň je většinou ve formě parkově upravených ploch, pravidelně udržovaných. Může však jít i o minimální plochy zeleně po obvodu hřiště. Regulace: Rozvojové programy musí prioritně vycházet z potřeby zajištění kvalitního prostředí pro provozování sportů a sportovního zařízení. Stávající vegetaci nutno pěstebně zabezpečit 4. HODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH PLOCH MĚSTSKÉ ZELENĚ 4.1 Metodika hodnocení aktuálního stavu (stability) ploch zeleně (1) Klasifikace jednotlivých ploch zeleně byla prováděna na základě poznání souboru charakteristik při terénním průzkumu. Hodnocení probíhalo ve dvou úrovních. Nejdříve byla posouzena úroveň dílčích charakteristik a následně, na základě těchto dílčích hodnocení, byla posouzena plocha jako celek. (2) Aktuální stav ploch zeleně vyjadřuje v terminologii oborových územně plánovacích nástrojů stabilitu ploch. Za stabilní plochy jsou považovány takové, které jsou plně funkční. (3) Posouzení funkčnosti plochy zeleně (resp. její stability) je poznatelné především na základě zjištění určujících vlastností vegetačních prvků a jejich prostorové struktury. Pro vybrané FT zeleně je rovněž důležitou vlastností jejich vybavenost (mobiliářem, doplňky) neboť tato souvisí s plněním rekreačních funkcí. Na základě praktikování tohoto východiska u řady zpracovaných územně plánovacích podkladů byly vybrány pro popis stability tyto kriteria hodnocení: vhodnost druhového složení vegetačních prvků, prostorová struktura vegetačních prvků, pěstební a zdravotní stav dřevin, doplňky a vybavenost

12 Textová část 12/38 (4) Vhodnost druhového složení vegetačních prvků je charakteristika, pomocí které především vyjadřujeme vhodnost taxonomické skladby pro konkrétní FT a stanovištní podmínky. (5) Prostorová struktura vegetačních prvků je charakteristika, pomocí které vyjadřujeme horizontální i vertikální strukturu vegetačních prvků s ohledem na FT, aktuální programovou náplň. Svůj význam při hodnocení mají i širší vazby základní plochy na okolí (provoz, kompozice). (6) Pěstební a zdravotní stav dřevin je charakteristika, pomocí které vyjadřujeme dendrologický potenciál všech dřevinných vegetačních prvků (jako dominantních VP z hlediska prostorové stability plochy) (7) Doplňky a vybavenost je charakteristika, pomocí které vyjadřujeme vybavenost plochy mobilářem. (8) Veškerá data o zastoupených vegetačních prvcích ve funkčních typech byla zpracována v geografickém informačním systému (GIS). (9) Pro posuzování sledovaných parametrů stability byl použit hodnotící systém uvedený v tabelárním přehledu tab.č Soupiska hodnocených ploch Legenda k tabulce: označení sloupce obsah informace Pořadové číslo číslo základní plochy Výměra (m 2 ) výměra základní plochy (v hranicích uvedených ve výkresové části Funkční typ funkční typ zeleně (popis viz. kap. 3) Druhové složení Prostorová struktura Zdravotní stav Bodové hodnocení stability - viz.kap Vybavenost Režim návštěv. Stabilita stabilita základní plochy Poznámka doplňující údaje hodnocených atributů, zpřesnění, komentář Výměra plochy jako srovnávací atribut pro hodnocení je brána jako celková výměra vymezeného funkčního typu. Město Rousínov nemá zpracován pasport zeleně. Tato skutečnost neumožňuje vytvořit bilanci založenou pouze na výměře vegetačních a technických prvků.

13 Textová část 13/38 číslo ZP FT druhové složení prostorová strukt. stav dřevin Název plochy 1 garáže Habrovanská - u dráhy ZD P Rousínov Habrovanský 2 Habrovanský potok ZV P potok Rousínov 3 U Kapličky U P Vyškovská Rousínov 4 U sv. Floriana U P Vyškovská Lesní Rousínov 5 U Rakovce O P Rakovec Rousínov 6 Za obchodem ZC P Školní Rousínov 7 Parčík U Mlýna U P Školní Rousínov 8 Plochy u Potoční ZD P Školní Rousínov vybavenost režim návštěvnosti osa osa USES obec /katastr poznámka u kaple sv. Floriána, rekonstrukce plochy pěstební opatření u dřevin, doplnění vybavenosti Habrovanský potok Rousínov pěstební opatření u stromů 9 Plochy v ul. Potoční ZD P 10 Sídliště Polní ZB P Rousínov sídliště s bariérou zahrad 11 U Mlýna, plochy u potoka ZV P Sportovní LBK5 Rousínov 12 U Mlýna ZC P Sportovní Rousínov změna prostorového řešení, doplnění zeleně 13 Stadion ZS V Rousínov pěstební opatření na stromech ve stromořadí (topoly) 14 Plocha Polní - Stadion U P Rousínov 15 MŠ V Sídlišti ZK V Rousínov 16 Parčík před MŠ ZC P Rousínov 17 Bytovky v Sídlišti ZB P Rousínov doplnění dřevin 18 Základní škola ZK V Rousínov škola, úhyny výsadeb úprava druhového zastoupení a prostorového uspořádání dřevin (monotematické 19 Parčík před ZŠ U P Školní Rousínov jehličnany)

14 Textová část 14/38 číslo ZP FT druhové složení prostorová strukt. stav dřevin vybavenost režim návštěvnosti Název plochy poznámka 20 Velké sídliště ZB P Rousínov 21 SOU ZK V Rousínov areál školy 22 Park Čsl. Armády P P Centrum Vítovická Rousínov 23 U Stadionu U P Rousínov 24 Obytný soubor - Zahradní ZB P Rousínov 25 Sušilovo Náměstí U P Centrum Rousínov náměstí, plocha v realizaci 26 Okolí parkoviště - Trávníky U P Jižní Rousínov doplnit stromy 27 Parkoviště Skálova ZC P Rousínov LBK2,3,4, 28 Rakovec ZV P Rakovec LBC4 Rousínov PO porosty votečí 29 Autobusové nádraží ZD P Rousínov doplnit dřeviny, pěstební 30 Louky U P Jižní Rousínov opatření u stromů 31 Domov důchodců ZC V Rousínov 32 Židovský hřbitov H V Jižní Rousínov židovský hřbitov 33 U Náhonu U P Jižní Rousínov 34 Areály ZC P Rousínov osa osa USES obec /katastr pěstební opatření u dřevin, nebezpečná vrba nad cestou 35 Parčík Kalouskova U P Jižní Rousínov součástí plochy je oplocený tenisový kurt 36 Plocha u Rakovce U P Jižní Rousínov pěstební opatření u stromů 37 U kostela sv. Václava U P Jižní Rousínov 38 Parkoviště pod koupalištěm ZC P Jižní Rousínov doplnit stromy 39 Hřbitov u sv. Václava H O Jižní Rousínov 40 Koupaliště ZS V Rousínov pěstební opatření u dřevin 41 Plochy Velešovická U P Velešovická Slavíkovice 42 Bytovky Velešovická ZB P Velešovická Slavíkovice 43 Clona ZD T P Slavíkovice doplnit porost 44 Náves Slavíkovice U P Slavíkovice

15 Textová část 15/38 číslo ZP FT druhové složení prostorová strukt. stav dřevin vybavenost režim návštěvnosti Název plochy poznámka 45 Škola Slavíkovice ZK O Slavíkovice 46 Hřiště Slavíkovice ZS O Slavíkovice doplnit výsadby a vybavenost 47 Plochy u Hřiště ZC P Slavíkovice 48 Hlinky U P Slavíkovice 49 Kulturní dům Slavíkovice U P Slavíkovice 50 Hřiště Hlékařská U P Slavíkovická Slavíkovice 51 Svahy Nádražní T P Brněnská Rousínov 52 Náves Kroužek U P Kroužek Kroužek 53 Plochy u vjezdu Kroužek ZD P Kroužek Kroužek 54 Plochy v zatáčce U P Vážanská 55 Plochy ukostela sv. Filipa a Jakuba U P Vážanská 56 Hřbitov Královopolské Vážany H O Vážanská 57 Sportoviště - plochy pod kostelem U P osa osa USES Krpol. Vážany Krpol. Vážany Krpol. Vážany Krpol. Vážany obec /katastr zlepšit stav doprovodních ploch (parkoviště, svahy) úprava druhové skladby (akát), pěstební opatření u dřevin 58 Hřiště Královopolské Vážany ZC P Krpol. Vážany dětské hřiště a sportoviště 59 U Pennymarketu ZC P Brněnská Dálniční Rousínov 60 Plochy Čechyňská ZD P Vyškovská Rousínov 61 Vjezd Čechyně ZD P Vyškovská Rousínov 62 Bytovka Čechyně ZB P Čechyně 63 MŠ Čechyně ZK O Čechyně 64 Ulice Čechyně OU P Čechyně 65 Náves Čechyně sever OU P Čechyně vysoký podíl jehličnanů

16 Textová část 16/38 číslo ZP FT druhové složení prostorová strukt. stav dřevin vybavenost režim návštěvnosti Název plochy poznámka 66 Parčík Čechyně U P Čechyně regenerace plochy, dosadba 67 Provozovna Čechyně ZC P Rakovec Čechyně 68 Náves Čechyně jih OU P Čechyně osa osa USES obec /katastr doplnění prostorové struktury a druhové skladby 69 U Jitony ZD P Rousínov odstranění nárostů, pěstební opatření u dřevin 70 Vnitroblok Lipová ratolest U O Rousínov nově založeno 71 Sportoviště ZS P Rousínov celková regenerace Plochy nad Vážanským 72 potokem U P LBK 6 Krpol. Vážany 73 Náves Vítovice OU P Vítovická Vítovice 74 Hřiště Vítovice U P Vítovická Vítovice 75 Městský hřbitov H O Lesní Rousínov 76 Tománkova OU P Rousínov 77 Čsl. Armády OU P Rousínov 78 Npor. Krále Slavíkovice OU P Slavíkovická Slavíkovice 79 Kovářská Slavíkovice OU P Slavíkovice 80 Trnečkova OU P Jižní Rousínov 81 Pod návsí Kroužek OU P Kroužek Kroužek Parkoviště Rudé armády - 82 Skálova ZC P Centrum Dálniční Rousínov 83 Benzina ZD P Dálniční Rousínov 84 Motorest Bonaparte ZC P Dálniční Rousínov 85 Slavkovská ZD P Dálniční Rousínov 86 Areály Slavkovská 1 ZC P Rousínov 87 Areály Slavkovská 2 ZC P Rousínov 88 Rekreační areál Čechyně R P Čechyně

17 4.3 Hodnocení stromořadí (ST) Popis: Textová část 17/38 Stromořadím rozumíme liniovou výsadbu dřevin zpravidla kolem komunikací nebo vodotečí, které jsou tvořeny dřevinami stejného druhu a optimálně i stáří. Regulace: Nutná je odpovídající pěstební péče, aby vegetační prvek plnil funkci kosterního útvaru tvořícího významné linie systému zeleně ve městě i krajině. Hodnocená stromořadí systému zeleně sl. 1 Pořadové číslo: Pořadové číslo v mapě: obsahuje označení stromořadí použité ve výkresech sl. 2 Funkční typ Zkratka funkčního typu - ST sl. 3 Hodnocení stromořadí dle generelu zeleně Bodové hodnocení stability stromořadí Vhodnost druhového složení (DS) Body Popis 1 vyhovuje po celé délce stromořadí 2 vyhovuje, ale je nutný pravidelný tvarovací řez nebo stromořadí obsahuje vtroušeně jiné taxony 3 zcela nevyhovuje z důvodu prostorových možností nebo je stromořadí smíšené po celé délce Pěstební a zdravotní stav (PZS) 1 je vyhovující, není třeba žádných zásahů 2 u části jedinců je třeba provést pěstební opatření - např. průklest, začistění ran, krátkodobě zanedbán tvarovací řez 3 stromořadí vyžaduje větší zásah - např. zmlazení, zvýšenou péči, náročné spec. ošetření, dlouhodobé zanedbání tvarovacího řezu - nutno zvažovat obnovu Úplnost stromořadí (úplnost) 1 úplné stromořadí - výpadek stromů je menší než 20 % 2 mezernaté stromořadí - výpadek stromů od % 3 rozpadlé stromořadí - výpadek větší než 40 % Počet stran (stran) 1 jednostranné 2 oboustranné Počet řad (řad) 1 1 řada 2 2 řady 3 3 řady atd. (řídký výskyt)

18 Textová část 18/38 Soupiska hodnocených stromořadí číslo FT druhové složení vhodnost taxonu stav dřevin počet stran počet řad 1 ST S 2 ST S 3 ST S 4 ST S pěstební opatření u dřevin 5 ST N obnova Komořanské aleje 6 ST S 7 ST S stabilita poznámka

19 Textová část 19/ Závěry (1) Rozsah hodnocení (1) Předmětem hodnocení bylo celkem 88 základních ploch městské zeleně (ZP). Zastoupení jednotlivých funkčních typů (FT) zeleně je následující Funkční typ Celkem % H hřbitov ,1 O ostatní plocha 919 0,2 OU obytná ulice ,0 P park ,5 R rekreační zeleň ,2 T izolační zeleň clona ,5 U parkově upravená plocha ,5 ZB zeleň obytných souborů ,2 ZC zeleň ostatní občanské vybavenosti ,4 ZD zeleň dopravních staveb ,6 ZK zeleň školských a kulturních zařízení ,2 ZS zeleň sportovních areálů ,3 ZV zeleň vodotečí ,3 Celkový součet ,0 Celková výměra FT městské zeleně je 51,2 ha Základní přehled FT uvedený výše ve skutečnosti dokladuje významný fenomén města Jemnice. Tímto fenoménem bezesporu je vysoké zastoupení parků v urbanistické struktuře. Hodnota 52% z celkové výměry zeleně je naprosto výjimečná. Tato hodnota mmj. dokladuje obrovský kompoziční a rekreační potenciál města. Nejrozšířenějším funkčním typem je parkově upravená plocha 22,5% 11,5 ha. Dokladuje to charakteristický rys systému zeleně Rousínova, velké množství menších ploch - chybí plochy s dimenzí a atributy parku - podporuje to potřebu nové plochy pro dlouhodobou rekreaci. Zeleň obytných souborů a zeleň občanské vybavenosti jsou následujícími funkčními typy přesahujícími 10% zastoupení.

20 Textová část 20/38 (2) Hodnocení stability funkčních typů zeleně (1) Hodnocení stability FT je základním kriteriem pro posouzení stavu a funkčnosti jednotlivých ploch sídelní zeleně. stabilita funkční typ Nestabilní % Stabilní % Celkový součet H hřbitov 0, , O ostatní plocha 919 0,2 0,0 919 OU obytná ulice , , P park 0, , R rekreační zeleň 0, , T izolační zeleň clona ,5 0, U parkově upravená plocha , , ZB zeleň obytných souborů , , ZC zeleň ostatní občanské vybavenosti , , ZD zeleň dopravních staveb , , ZK zeleň školských a kulturních zařízení , , ZS zeleň sportovních areálů , , ZV zeleň vodotečí , , Celkový součet 49, , Na základě provedené analýzy je nutno konstatovat relativně vyrovnané zastoupení stabilních a nestabilních ploch. Vyrovnaný podíl je u zeleně bydlení, u zeleně ostatní občanské vybavenosti, u parku i parkově upravených ploch. Největší rozdíl mezi nestabilními a stabilními plochami vykazuje zeleň dopravních staveb. Je to ale způsobeno určitým zkreslením u ploch, které nejsou v majetku a v údržbě města. Z uvedeného vyplývá, že péče o plochy městské zeleně je kvalitativně vyrovnaná a nedostatky se projevují většinou v dílčích atributech h hodnocení.

21 Textová část 21/38 5. SYSTÉM ZELENĚ A JEHO ROZVOJ Primární struktura krajiny v řešeném území (reliéf, vodoteče) vytváří značně dynamický krajinný obraz města, v kterém hrají velmi důležitou roli vegetační prvky zastoupené na jednotlivých plochách zeleně. Na tyto skutečnosti a prostorové vztahy mezi plochami zeleně musí reagovat charakter rozvojový os a rozvojových uzlů systému zeleně i struktura jednotlivých existujících i navrhovaných funkčních typů - charakter jevu, který formuje rámce trvalých ekologických podmínek, bude formovat i charakter současné vegetace. Prostorové vztahy v systému zeleně jsou vyjádřeny ve výkresové části na úrovni celého města především ve: výkresu č. 2 Systém zeleně Pro jednotlivé typy úprav a zamýšlený park Rakovec jsou zpracovány inspirační koláže z archivu Fy Florart, částečně i z volných zdrojů Internetu. Cílem koláží je přiblížit charakter úpravy jako návaznost na definici zadání obsažené v jednotlivých tabulkách - popis základních ploch u rozvojových os a u nových ploch převzatých z územního plánu. 5.1 Teoretická východiska návrhu Koncepce systému zeleně využívá pro kompletaci prostorových vztahů čtyř typů skladebných prvků: rozvojové osy rozvojové uzly zelené klíny základní plochy objekty zeleně Rozvojové osy systému zeleně Rozvojové osy zeleně vytváří prostorově a funkčně spojitý systém, budovaný vzájemnými vazbami jednotlivých ploch. Soustava rozvojových os se opírá o významné (zpravidla historicky vyvinuté) vegetační objekty města, které navazují na krajinné struktury v širším zájmovém území města. Rozvojové uzly Představují významná rozvojová území, v kterých se často kříží rozvojové osy systému zeleně různého významu. Rozvojové uzly takto jsou místy, která jsou zvláště významná z hlediska prostorových souvislostí sytému zeleně.

STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ OBCE STONAVA

STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ OBCE STONAVA STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ OBCE STONAVA TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVALI: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Šonovský autorizovaný architekt Českou komorou architektů pod číslem: 287 ZHOTOVITEL: Ing.

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

1. ÚVOD 1.1 Řešené území 1.2 Řešitelské pracoviště

1. ÚVOD 1.1 Řešené území 1.2 Řešitelské pracoviště 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných ploch obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl musí metodicky vycházet

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou 1.1 ÚVOD Studie Veselí nad Moravou zelená infrastruktura Kollárova Blatnická byla zpracována na základě objednávky uzavřené mezi Městem Veselí nad Moravou a zpracovatelem. 1.2 CÍL STUDIE Cílem studie je

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

Územní studie sídelní zeleně

Územní studie sídelní zeleně Územní studie sídelní zeleně Osnova a metodický rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně (dále jen studie ) v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU ÚZEMNÍ PLÁN HUSTOPEČE NAD BEČVOU A.1. ÚZEMNÍ PLÁN OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok IA. textová část Záznam o účinnosti vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav k 28. 4. 2012 Právní stav územního plánu LIŠANY

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Příloha č. 1 Důvodové zprávy

Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 2 Důvodové zprávy Příloha č. 3 Důvodové zprávy Dle Územního plánu Ústí nad Labem kapitola f) se část p. p. č. 78/31 a část p. p. č. 78/32 obě v k.

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín Objednatel: Obec Terezín, Terezín

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

JMENOVITÝ SEZNAM ZÁMĚRŮ DLE ZADÁNÍ ve vztahu k urbanistické koncepci ÚPn MĚSTA JIRKOV v elementární rovině

JMENOVITÝ SEZNAM ZÁMĚRŮ DLE ZADÁNÍ ve vztahu k urbanistické koncepci ÚPn MĚSTA JIRKOV v elementární rovině JMENOVITÝ SEZNAM ZÁMĚRŮ DLE ZADÁNÍ ve vztahu k urbanistické koncepci ÚPn MĚSTA JIRKOV v elementární rovině Záměry v členění k. ú. Jirkov, Březenec, Červený Hrádek a Jindřišská Číslo N 1 k.ú. Červený Hrádek,

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ V ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADAVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNSÚ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo dne 7.září 1995 vydat podle 16 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

ZADÁNÍ. Územní studie US 6 Přestavbové území dopravněkomerčního terminálu (veřejné prostranství) Města Česká Lípa

ZADÁNÍ. Územní studie US 6 Přestavbové území dopravněkomerčního terminálu (veřejné prostranství) Města Česká Lípa ZADÁNÍ Územní studie US 6 Přestavbové území dopravněkomerčního terminálu (veřejné prostranství) město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1,

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

kromě výše popsaných červeně, modře a fialově šrafovaných ploch Plánu ÚSES obsahuje

kromě výše popsaných červeně, modře a fialově šrafovaných ploch Plánu ÚSES obsahuje Vymezení ÚSES Ve všech výkresech červeně = základní vymezené plochy biocenter a biokoridorů modře = další zvažované plochy pro rozšíření biocenter a biokoridorů fialově = plochy biocenter a biokoridorů

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice Vypracoval: Hexaplan International s.r.o. Šámalova 72 615 00 Brno Datum: březen 2009 Odůvodnění Změny č. 2 ÚpnSÚ Buzice - obsah textové části

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PŘÍLOHA Č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO: ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH Uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Těrlicko návrhu opatření obecné povahy dle 52

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více