ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH"

Transkript

1 ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH 2019

2 ZPRACOVATEL ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH Atelier T-plan, s.r.o. Sezimova 380/13, Praha 4 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel společnosti Ing. arch. Karel Beránek hlavní projektant Kolektiv zpracovatelů: Ing. arch. Karel Beránek Ing. et Ing. Lenka Chlanová Ing. Michal Fogl č. z

3 Obsah 1. Vymezení řešené plochy 4 2. Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 4 3. Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 5 4. Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 5 5. Podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 6 6. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu 6 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 7 8. Vymezení veřejných prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo 7 9. Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje Druh a účel umisťovaných staveb Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury Podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Podmínky pro vymezená ochranná pásma Podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability Stanovení pořadí změn v území Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona Počet listů regulačního plánu a počet listů grafické části Odkazy Přílohy regulačního plánu Pod Čilinou v Rokycanech 12 3

4 Regulační plán lokality Pod Čilinou v Rokycanech se po vydání změny č. 1 RP mění takto: 1. Vymezení řešené plochy 1.1. V první větě se mezi slova západě a koridorem vkládá slovo vede V první větě se ruší slova a přeložkou vzdušného elektrického vedení 22 kv Za druhou větu se vkládá věta: Při západní hranici koridoru obchvatové komunikace je přeložka vzdušného elektrického vedení 22 kv částečně již mimo řešené území Ruší se věta Řešená plocha leží zcela, nebo z části na pozemcích uvedených v příloze č Podmínky pro vymezení a využití pozemků 2.1. Název kapitoly Podmínky pro vymezení a využití pozemků se nahrazuje novým názvem: 2. Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 2.2. U nadpisu 2.1. Stavební pozemky 1) se ruší odkaz 1) ; 2.3. V odstavci se ruší odkaz 2), na konec této kapitoly se vkládá (RD) ; 2.4. V odstavci se ruší odkazy 2) a 3), na konec této kapitoly se vkládá (SRD) 2.5. V odstavci se ruší odkaz 4, na konec této kapitoly se vkládá (BD) V odstavci se slova regulativy funkčního a prostorového uspořádání území města platného územního plánu města Rokycany nahrazují slovy podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle územního plánu Rokycany a slova obytnému území rodinných domů se nahrazují slovy plochám BI plocha pro bydlení individuální v rodinných domech městské, příměstské, odkaz 5) se mění na odkaz 1) ; 2.7. V odstavci se ruší odkazy 6), 7), 8) a 9) ; 2.8. V odstavci se ruší odkazy 10) a 11) ; 2.9. V odstavci se ruší odkazy 12), 13), 14) a 40) a slova vzoru, který je přílohou č. 2 tohoto regulačního plánu se nahrazují slovy Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb V odstavci se odkaz 15) mění na odkaz 2), slova regulativy funkčního a prostorového uspořádání území města platného územního plánu města Rokycany se nahrazují slovy podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle územního plánu Rokycany a slova obytnému území bytových domů se nahrazují slovy plochám BH plocha pro bydlení hromadné V odstavci se ruší odkazy 10) a 11) ; Název podkapitoly 2.4. Nezastavěné území 41) se nahrazuje názvem Podmínky využití stavebních pozemků pro plochu rekreace ; 4

5 2.13. V odstavci se text Vymezují se pozemky nezastavěného území pro sady a zahrady. nahrazuje textem Vymezují se pozemky pro plochu rekreace - RZ - plocha individuální rekreace - zahrádkářská osada V odstavci se slova regulativech funkčního a prostorového uspořádání území města územního plánu města Rokycany nahrazují slovy podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle územního plánu Rokycany a odkaz 21) se mění na odkaz 5) 3. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 16) 3.1. Název kapitoly Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury se nahrazuje novým názvem: 3. Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 3.2. V odstavcích , a se ruší odkazy 17) ; 3.3. Vkládá se nový odstavec 3.1.7, který zní: Při návrhu budou respektovány podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle územního plánu Rokycany, vztahující se k plochám DS - plocha pro silniční dopravu7) V názvu podkapitoly 3.2. se ruší odkaz 19) ; 3.5. V odstavci se text ostatní krajinnou zeleň, ostatní městskou zeleň a izolační zeleň 20) nahrazuje textem park a zeleň ochranou a izolační 3) ; 3.6. Text odstavce byl nahrazen textem Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v územním plánu Rokycany 4). Dle tohoto využití budou plochy PZ.1 a ZO v řešeném území využity pro veřejná prostranství s prvky ochranné a izolační zeleně V názvu podkapitoly 3.3. se ruší odkaz 22) ; 3.8. V části se za první odstavec vkládá věta Při návrhu budou respektovány podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle územního plánu Rokycany, vztahující se k plochám T plocha technické infrastruktury8). 4. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 4.1. Název kapitoly Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území se nahrazuje novým názvem: 4. Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 4.2. V podkapitole 4.2. se ruší odkaz 23) 4.3. V podkapitole 4.3. se vypouští text č. 15 a 16 5

6 5. Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 5.1. Název kapitoly Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí se nahrazuje novým názvem: 5. Podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 5.2. V podkapitole 5.1. se ruší odkaz 19) a slova městské zeleně se nahrazují slovy PZ.1.1 a PZ.1.2 vymezené v grafické části RP ; 5.3. V podkapitole 5.2. v prvním odstavci se slovo jsou nahrazuje slovem budou a za první větu se vkládá věta Příklady uspořádání těchto komunikací jsou uvedeny ve výkresu 2.2 vzorové příčné řezy RP. ; 5.4. V podkapitole 5.3. se odkaz 5) mění na odkaz 1) a odkaz 15) se mění na odkaz 2) ; 5.5. V názvu podkapitoly 5.4. se ruší odkaz 24) ; 5.6. První věta podkapitoly 5.4. se nahrazuje větou Občanské vybavení místního významu, jako např. prodejny, stravování, služby, lékařské ordinace apod. mohou být součástí obytné zástavby za podmínek, stanovených v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochy pro bydlení individuální v rodinných domech městské, příměstské 1) a plochy pro bydlení hromadné 2). ; 5.7. V podkapitole 5.5. se ruší odkaz 25) ; 5.8. V podkapitole 5.6. se ruší odkazy 26), 27), 28) ; 6. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví 6.1. Název kapitoly Podmínky pro ochranu veřejného zdraví se nahrazuje novým názvem: 6. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu 6.2. V podkapitole 6.1. se ruší odkaz 29) ; 6.3. V odstavci se ruší odkaz 30) ; 6.4. Byla vymezena nová podkapitola 6.4. Požární ochrana, která zní: 6.4. Požární ochrana RP nestanovuje podmínky pro požární ochranu. 6

7 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 32) 7.1. Název kapitoly Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 32) se nahrazuje novým názvem: 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 7.2. V podkapitole 7.3. se ruší odkaz 39) a dále se vypouští slova na plochách veřejných prostranství KZ ostatní krajinná zeleň ; 7.3. V podkapitole 7.4. se vypouští slova seznam pozemků je v příloze č. 3. ; 7.4. Podkapitola 7.5. se ruší. 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo 8.1. Název kapitoly Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo se nahrazuje novým názvem: 8. Vymezení veřejných prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo 8.2. V podkapitole 8.1 se ruší věta Další veřejně prospěšnou stavbou jsou tato veřejná prostranství: ; 8.3. Odstavec nově zní PZ.1 park ; 8.4. Odstavec nově zní ZO - Zeleň ochranná a izolační ; 8.5. Text podkapitoly 8.2. Vymezení pozemků nově zní: Vymezení pozemků a rozsah veřejných prostranství je ve výkresu Veřejně prospěšné stavby, seznam pozemků je v příloze č. 1. K těmto pozemkům má předkupní právo město Rokycany a všechny pozemky se nachází v k. ú. Rokycany Podkapitola 8.3. se ruší. 9. Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje 9.1. Podkapitola 9.1. se ruší; 9.2. Podkapitola 9.2. se nově čísluje jako 9.1. a ruší se v ní odkaz 36) 9.3. Podkapitola 9.3. se ruší; 9.4. Podkapitola 9.4. se ruší; 7

8 9.5. Podkapitola 9.5. se ruší; 9.6. Podkapitola 9.6. se ruší. 10. Druh a účel umisťovaných staveb Kapitola 10. se nemění. 11. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury V podkapitole se slovo regulativy nahrazuje slovy podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, vypouští se slovo města a odkaz 5) se mění na odkaz 1) ; V podkapitole se slovo regulativy nahrazuje slovy podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, vypouští se slovo města a odkaz 5) se mění na odkaz 1). 12. Podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Kapitola 12. se nemění. 13. Podmínky pro vymezená ochranná pásma Kapitola 13. se nemění. 14. Podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability Text kapitoly 14. nově zní: Do územního systému ekologické stability jsou jako veřejně prospěšná opatření zařazeny v bodě 7.3. některé pozemky PZ.1 - park a ZO - Zeleň ochranná a izolační. Podmínky využití jsou stanoveny v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití územního plánu Rokycany 6). 8

9 15. Stanovení pořadí změn v území Kapitola 15. se nemění. 16. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona Kapitola 16. se nemění. 17. Počet listů regulačního plánu a počet listů grafické části Obsah regulačního plánu se nemění, počet listů bude upraven v úplném znění. 18. Odkazy Odkazy 1) až 41) se ruší, nové odkazy se číslují ve vzestupné řadě 1), 2), 3) atd Kapitola 18. Odkazy nově zní: 1) Podmínky pro využití ploch bydlení BI plocha pro bydlení individuální v rodinných domech městské, příměstské Hlavní využití: bydlení v rodinných domech; Přípustné využití: integrované zařízení pro podnikatelskou činnost v rodinném domě či jedna stavba na pozemku se stavbou rodinného domu pro podnikatelskou činnost, jako jsou zařízení obchodní, veřejného stravování, služby a drobné provozy místního významu; doplňkové stavby k rodinným domům (např. odstavná stání a garáže, zahradní skleníky, přístřešky, altány, bazény apod.); zahrady okrasné, pobytové a užitkové; související dopravní a technická infrastruktura; občanské vybavení místního významu; veřejná prostranství místního významu; sportovní hřiště a dětská hřiště místního významu; okrasná a izolační zeleň; Nepřípustné využití: stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.); Podmínky prostorového uspořádání: nová zástavba i změny stávající zástavby musí zohledňovat měřítko a charakter okolní zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa, včetně hodnotné stávající zeleně; 9

10 podlažnost nové zástavby i změn stávající zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví, u zástavby na svahu se počet podlaží počítá od nejnižší úrovně terénu; minimální podíl zeleně na rostlém terénu u pozemků náležejících: - izolovanému rodinnému domu bude 50% z využité plochy; - k polovině rodinného dvojdomu bude 40% z využité plochy; - řadovému rodinnému domu bude 30% z využité plochy. nároky na parkování automobilů vyvolané novou zástavbou nebo změnou stávající zástavby budou vyřešeny v rámci využité plochy; Doplňující regulace: zástavba zahrnutá do Regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech se bude prioritně řídit pravidly obsaženými v tomto RP. 2) Podmínky pro využití ploch bydlení BH plocha pro bydlení hromadné Hlavní využití: bydlení v bytových domech; Přípustné využití: doplňkové stavby k bytovým domům (např. integrovaná obchodní zařízení, služby, živnostenské provozy, zdravotní, kulturní, sociální zařízení, odstavná stání a garáže, přístřešky, altány, bazény, apod.); související dopravní a technická infrastruktura; občanská vybavenost místního významu (např. obchodní zařízení, služby, živnostenské provozy, služby, zdravotní, sociální a kulturní zařízení apod.); veřejná prostranství místního významu; sportovní hřiště a dětská hřiště místního významu; okrasná a izolační zeleň; Nepřípustné využití: stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.); Podmínky prostorového uspořádání: nová zástavba i změny stávající zástavby musí zohledňovat měřítko a charakter okolní zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa, včetně hodnotné stávající zeleně; výška nové zástavby i změn stávající zástavby nepřesáhne 5 nadzemní podlaží; nároky na parkování automobilů vyvolané novou zástavbou nebo změnou stávající zástavby budou vyřešeny v rámci využité plochy; Doplňující regulace: zástavba zahrnutá do Regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech se bude prioritně řídit pravidly obsaženými v tomto RP. 3) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle územního plánu Rokycany, část Plocha zeleně 4) Podmínky pro využití ploch zeleně PZ.1 - park Hlavní využití: parky, historické zahrady Přípustné využití: zeleň veřejných prostranství; doprovodná zeleň vodních toků nebo dopravních staveb drobné vodní toky a plochy; plochy ÚSES související dopravní a technická infrastruktura; drobné stavby a činnosti sloužící rekreačním účelům (komunikace pro pěší a cyklisty, altány, dětská hřiště, fontány, informační centra, hygienická zařízení, místa odpočinku apod.); Nepřípustné využití: 10

11 stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím; Podmínky prostorového uspořádání: využití ploch musí respektovat krajinářské, přírodní, urbanistické a architektonické hodnoty daného místa; ZO - Zeleň ochranná a izolační Hlavní využití: plochy zeleně s ochrannou a izolační funkcí v zastavěném a nezastavěném území (zeleň podél tras dopravní a technické infrastruktury, ploch výroby nebo občanského vybavení, apod.); Přípustné využití: drobné stavby a činnosti sloužící rekreačním účelům (komunikace pro pěší a cyklisty, hipostezky, altány, odpočinková a informační místa apod.); parkové úpravy, zeleň veřejných prostranství; plochy ÚSES související dopravní a technická infrastruktura; částečné extenzivní zemědělské využití; Nepřípustné využití: stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím; Podmínky prostorového uspořádání: využití ploch musí respektovat krajinářské, přírodní, urbanistické a architektonické hodnoty daného místa; 5) Podmínky pro využití ploch rekreace RZ - plocha individuální rekreace - zahrádkářská osada Hlavní využití: stavby pro rodinnou rekreaci zahrádkářská chata a zahrada; Přípustné využití: doplňkové stavby související se stavbami pro rodinnou rekreaci (např. odstavná stání, zahradní skleníky, přístřešky, altány, bazény apod.); související dopravní a technická infrastruktura; veřejná prostranství, zeleň místního významu; sportovní a dětská hřiště místního významu; Nepřípustné využití: stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují rekreační funkce (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.); Podmínky prostorového uspořádání: nová zástavba i změny stávající zástavby musí zohledňovat měřítko a charakter okolní zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa; výška nových staveb i změn stávajících staveb nepřesáhne 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví; zastavěná plocha zahrádkářské chaty nepřesáhne 25 m2; podíl zeleně na rostlém terénu bude minimálně 80% z využité plochy; nároky na parkování automobilů vyvolané novou zástavbou nebo změnou stávající zástavby budou vyřešeny v rámci využité plochy; 6) Návrh územního systému ekologické stability (ÚSES) Podmínky funkčního využití Uvedené podmínky využití pro skladebné části ÚSES jsou nadřazeny podmínkám jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (kap. F) je-li přes ně ÚSES vymezen. Hlavní využití: současné využití; využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření; Přípustné využití: 11

12 nezbytně nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury (včetně nezbytných protipovodňových opatření); zakládání drobných vodních či lesních ploch; drobné stavby a zařízení pro rekreaci (stezky pro pěší a cyklisty, hipostezky, odpočinková a informační místa, apod.); Nepřípustné využití: jiné než hlavní a přípustné využití; využití, které by snižovalo současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES a omezovalo funkčnost jednotlivých skladebných částí (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, urbanizace, odvodňování, apod.); jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí ÚSES. Před Přílohu č. 1 se vkládá nadpis kapitoly: 19. Přílohy regulačního plánu Pod Čilinou v Rokycanech 19. Přílohy regulačního plánu Pod Čilinou v Rokycanech Příloha č. 1 se ruší; Příloha č. 2 se ruší; Příloha č. 3 se ruší; Příloha č. 4 je nově číslována jako příloha č. 1; V tabulce v příloze č. 1 se ruší sloupec kultura; V tabulce v příloze č. 1 se ruší celé položky IZ2 a IZ5; V tabulce v příloze č. 1 se ve sloupci kód mění názvy položek takto: Položka MZ1 se mění na PZ.1.1; Položka MZ2 se mění na PZ.1.2; Položka IZ3 se mění na ZO.5; Položka IZ4 se mění na ZO V tabulce v příloze č. 1 se ve sloupci pozemek č. mění názvy položek takto: U položky PZ.1.2 se pozemek č. 822 se mění na 822/1; U položky ZO.5 se pozemek č. 740/6 se mění na 740/15; U položky ZO.5 se pozemek č. 778 se mění na 778/7; U položky ZO.6 se pozemek č. 778 se mění na 778/61; U položky ZO.6 se pozemky č. 2809/1 a 2814 ruší; 12

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Č Á S T A / I. 1 NÁVRH ZMĚ N Y Č. 2 P ř íloha č. 3 Příloha č. 1 strana 1 z 5 Návrh změny č. 2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, kterou se mění Územní plán Rožnov pod Radhoštěm ve znění změny č. 1. Územní

Více

BRATŘÍNOV. ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRATŘÍNOV) KOplan

BRATŘÍNOV. ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRATŘÍNOV) KOplan BRATŘÍNOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU (K. Ú. BRATŘÍNOV) TEXTOVÁ ČÁST KOplan BRATŘÍNOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRATŘÍNOV) TEXTOVÁ ČÁST květen 2019 Ing. Ondřej Kalivoda, Ph.D. odpovědný projektant Obsah 1. Vymezení

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S T A R É B U K Y Z M Ě N A Č. 3

Ú Z E M N Í P L Á N S T A R É B U K Y Z M Ě N A Č. 3 Ú Z E M N Í P L Á N S T A R É B U K Y Z M Ě N A Č. 3 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 3 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C S T A R É B U K Y - S T A R É B U K Y 5 0 5

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

I. Změna územního plánu

I. Změna územního plánu I. Změna územního plánu A. TEXTOVÁ ČÁST I. Změna územního plánu... 3 I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 I.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

pro veřejné projednání pro veřejné projednání

pro veřejné projednání pro veřejné projednání pro veřejné projednání pro veřejné projednání prosinec 2018 Pořizovatel dokumentace Městský úřad KADAŇ Zpracovatel: Autorský tým: Spolupráce: Ing. arch. Ivan Kaplan - AGORA STUDIO Vinohradská 156 130

Více

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ Brno, březen 2018 JEDOVNICE Změna č. 2 územního plánu Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Městys Jedovnice Městský úřad Blansko, úřad územního plánování,

Více

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ Brno, říjen 2018 JEDOVNICE Změna č. 2 územního plánu zahrnující změny označené Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12 včetně uvedení ÚP do

Více

ÚP Jasenná - změna č.1 návrh. Příloha P1

ÚP Jasenná - změna č.1 návrh. Příloha P1 ÚP Jasenná - změna č.1 návrh Příloha P1 Ing. arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500, Zlín leden 2018 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN JASENNÁ ZMĚNA Č.1 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Obecní úřad Zálesná Zhoř, Zálesná Zhoř 33. 664 84 Objednatel: Obec Zálesná Zhoř Projektant:

Více

Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR H O R S K Á 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO T R U T N O V

Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR H O R S K Á 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO T R U T N O V O B J E D N A T E L M Ě ŘÍTKO O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 1 4 5 5 4 1 0 1 T R U T N O V PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE DATUM I/2018 PARE. textová část. návrh pro společné jednání ( 50 stavebního zákona)

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE DATUM I/2018 PARE. textová část. návrh pro společné jednání ( 50 stavebního zákona) ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE návrh pro společné jednání ( 50 stavebního zákona) textová část DATUM I/2018 PARE POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: Městský úřad Žamberk Odbor

Více

O B E C J E N I Š O V I C E. Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U N Á V R H Z M Ě N A č

O B E C J E N I Š O V I C E. Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U N Á V R H Z M Ě N A č O B E C J E N I Š O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U N Á V R H Z M Ě N A č. 3 2 0 0 8 Územní plán sídelního útvaru Jenišovice 1 Seznam příloh Grafické přílohy jsou z důvodu přehlednosti

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU ZMĚNA Č.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.1

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU ZMĚNA Č.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.1 Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.1 ZÁŘÍ 2018 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY Zastupitelstvo obce Paseka se na svém zasedání dne 10. 12. 2004 rozhodlo vydat

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NESUCHYNĚ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nesuchyně PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NESUCHYNĚ 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Obec Jiřice u Miroslavi

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ČERVEN 2018 2 OBJEDNATEL: MĚSTO BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ Brno, únor 2019 JEDOVNICE Změna č. 2 územního plánu zahrnující změny označené Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12 včetně uvedení ÚP do

Více

1. ZMĚNA č. 1 ÚP LÍŠNICE OBSAH:

1. ZMĚNA č. 1 ÚP LÍŠNICE OBSAH: 1. ZMĚNA č. 1 ÚP LÍŠNICE OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST Výkres 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ VÝŘEZ 1 1: 5000 Výkres 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ VÝŘEZ 2 1: 5000 Výkres 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY I.A NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ Duben 2017 Příloha č. 1 2 Objednatel: Obec Březůvky Březůvky 1 763 45 Březůvky IČ: 00283843 www.brezuvky.cz Statut.

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO O B E C M A R T I N I C E V K R K O N O Š Í C H - M A R T I N I C E V K R K O N O Š Í C

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok IA. textová část Záznam o účinnosti vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav k 28. 4. 2012 Právní stav územního plánu LIŠANY

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STRUHAŘOV. Objednatel : Obec Struhařov, Struhařov 75, Benešov

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STRUHAŘOV. Objednatel : Obec Struhařov, Struhařov 75, Benešov ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STRUHAŘOV Objednatel : Obec Struhařov, Struhařov 75, 256 01 Benešov Pořizovatel : Obecní úřad Struhařov, Struhařov 75, 256 01 Benešov zastoupení : starosta obce Ing. Libor

Více

Územního plánu Znojmo

Územního plánu Znojmo B-15-067-000 Změna č. 1 Územního plánu Znojmo Textová část Objednatel: Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Pořizovatel: Městský úřad Znojmo Odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ. změna č. 1. návrh. úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Liberec 30, Leknínová 1063

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ. změna č. 1. návrh. úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Liberec 30, Leknínová 1063 návrh změna č. 1 pořizovatel: Magistrát města Liberec úřad územního plánování projektant: Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS 463 11 Liberec 30, Leknínová 1063 odborný garant: Ing. arch. Jiří Plašil, ČKA

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE. textová část PARE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE. textová část PARE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE DATUM VIII/2019 PARE POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Oddělení územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN Změna č. 5 a 6 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Hulín OKRES : Kroměříž KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Hulín, Odbor rozvoje města a životního prostředí

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2004 obce VĚDOMICE o vymezení závazné části Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Vědomice Zastupitelstvo obce Vědomice vyhlašuje v souladu s ustanovením 29 odst. 2 a 3

Více

ÚP Jasenná - změna č.1 návrh. Příloha P1

ÚP Jasenná - změna č.1 návrh. Příloha P1 ÚP Jasenná - změna č.1 návrh Příloha P1 Ing. arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500, Zlín září 2016 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN JASENNÁ ZMĚNA Č.1 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO SVOJETÍN 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O T R U T N O V

Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O T R U T N O V P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T R U T N O V - S L O V A N S K É N Á M. 1 6 5 5 4 1 1 6 T R U T N O V P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚJEZD U BRNA

ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚJEZD U BRNA ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚJEZD U BRNA NÁVRH PRO PROJEDNÁNÍ DLE 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA (VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno srpen 2018 ZMĚ NA Č. 1A ÚP ÚJEZD U BRNA 08/2018

Více

Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu

Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu Zadání regulačního plánu Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) str.1/9 Identifikační údaje Místo: Pořizovatel: pozemky

Více

Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6

Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6 1 Z A D Á N Í Ú Z E M N Í S T U D I E TŘEBOŇ Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6 (K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY) POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ, ODBOR ÚPaSŘ ZPRACOVATEL: Ing.arch. Aleš Valder PROSINEC

Více

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Identifikační údaje Místo: Pořizovatel: pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Obecní úřad Přišimasy, (na základě spolupráce s osobou splňující kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST návrh ke společnému jednání Město Police nad Metují Masarykovo náměstí 98 549 54 Police nad Metují září 2018 Zpracovatel změny č. 1 ÚP Police nad Metují:

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

BLANSKO ZMĚNA B2015-Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Brno, srpen 2016

BLANSKO ZMĚNA B2015-Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Brno, srpen 2016 BLANSKO ZMĚNA B2015-Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU Brno, srpen 2016 BLANSKO Změna B2015-Z2 územního plánu včetně aktualizace a prověření podnětů skupin Z1, Z2, A1, S1 Objednatel: Pořizovatel: Město Blansko Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 I. NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv DUBEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č. 2 I. NÁVRH OBJEDNATEL POŘIZOVATEL OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KRAJ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

ÚP plenkovice Změna č. 1, Textová část - výrok. Studio Region, Zelná 104/13, Brno 3/2018

ÚP plenkovice Změna č. 1, Textová část - výrok. Studio Region, Zelná 104/13, Brno 3/2018 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY. textová část PARE. návrh pro veřejné projednání ( 52 stavebního zákona)

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY. textová část PARE. návrh pro veřejné projednání ( 52 stavebního zákona) ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY návrh pro veřejné projednání ( 52 stavebního zákona) DATUM III/2018 PARE POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: Městský úřad Turnov Odbor

Více

TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA Č.1

TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA Č.1 ZPRACOVÁNO NAD PODKLADEM: ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A.2 REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ OBSAH 2. ZÁVAZNÉ REGULATIVY...3 2.1 ZÁSADY URBANISTICKÉ KONCEPCE... 3 2.2 ZÁSADY FUNKČNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

OBSAH DOKUMENTACE Skupina změn J2, J3, J4 a J7 ÚPN SÚ Jedovnice. kapitola- název

OBSAH DOKUMENTACE Skupina změn J2, J3, J4 a J7 ÚPN SÚ Jedovnice. kapitola- název OBSAH DOKUMENTACE Skupina změn J2, J3, J4 a J7 ÚPN SÚ Jedovnice Textová část průvodní zpráva: kapitola- název strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...3 1. Název úkolu, objednatel, zpracovatel...3 2. Obsah změny územního

Více

Územní plán Kytín. Textová část

Územní plán Kytín. Textová část Územní plán Kytín Textová část říjen 2010 Záznam o účinnosti územního plánu Kytín vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Kytín datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: jméno a funkce:

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU I.1. TEXTOVÁ ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LISTOPAD 2017 ÚZEMNĚ

Více

Změna č. 2 ÚP Pletený Újezd 12/ Změna č. 2 územního plánu PLETENÝ ÚJEZD NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Změna č. 2 ÚP Pletený Újezd 12/ Změna č. 2 územního plánu PLETENÝ ÚJEZD NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Změna č. 2 ÚP Pletený Újezd 12/ 2017 Změna č. 2 územního plánu PLETENÝ ÚJEZD NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Obsah změny č. 2 územního plánu: A. TEXTOVÁ ČÁST - je zpracována v rozsahu měněných částí B. GRAFICKÁ

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK změna č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK únor 2019 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který Změnu č.7 ÚP vydal Zastupitelstvo města Tábora pořizovatel Městský úřad Tábor, odbor rozvoje Oprávněná úřední osoba

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání KONDRAC k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST návrh ke společnému jednání Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby

Více

TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY)

TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY) TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY) TEXTOVÁ ČÁST TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY) TEXTOVÁ ČÁST Ing. Ondřej Kalivoda, Ph.D. únor 2018 autorizovaný

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. Obsah

A. TEXTOVÁ ČÁST. Obsah A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah I. Územní plán... 2 I.1 Vymezení zastavěného území... 2 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 I.2.1 Koncepce rozvoje území obce... 2 I.2.2 Koncepce ochrany

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2

ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2 ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2 A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části: A1. ÚVOD 1.1. Základní údaje, zadání úkolu 1.2. Vazby na územně plánovací dokumentaci 1.3. Použité podklady 1.4. Vymezení řešeného

Více

Územní plán Sadová Změna č. 2

Územní plán Sadová Změna č. 2 Územní plán Sadová Změna č. 2 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 08/2015 Textová část Změna č. 2 Územního plánu

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen B o l e b o ř /1. změna územního plánu obce /návrh /Architekti /březen 2012 Akce: Část: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOLEBOŘ 1.. změna Návrh Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti urbanistický

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. 7 vydal : Zastupitelstvo obce Holubice Datum

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MLADÉ BUKY

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MLADÉ BUKY ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MLADÉ BUKY OBJEDNATEL: MĚSTYS MLADÉ BUKY POŘIZOVATEL: MěÚ TRUTNOV, ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ: ING.

Více

Příloha č. 1 Důvodové zprávy

Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 2 Důvodové zprávy Příloha č. 3 Důvodové zprávy Dle Územního plánu Ústí nad Labem kapitola f) se p. p. č. 896/15 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem nachází v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1 II. TEXTOVÁ ČÁST - Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Město Kelč Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Ing. arch. Eva Tempírová AURatelier

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Změna č. 1 územního plánu Zálezly 1. Textová část

Změna č. 1 územního plánu Zálezly 1. Textová část Změna č. 1 územního plánu Zálezly 1. Textová část Úprava textu po společném jednání barevně zvýrazněna 9.12.2017. ing. arch. Ladislav Komrska projektant 1 Základní údaje Stupeň dokumentace: Projektant:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE, NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE A SUCHOHRDLY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE ZÁŘÍ

Více