KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly"

Transkript

1 I,,v ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kohoutov, IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpi ů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Obec Kohoutov Zástupci za Obec: Ing. Ladislav Jitka Albrechtová 65 Grega - starosta - účetní Dvůr Králové nad Labem Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti: dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Jaroslava Machačová kontroloři: Mgr. Kamila Bašová pou «a. ft fl U ř i Markéta Fejková pťl.(~q UA~ tel.: / 563 1

2 A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Kohoutov - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu ávrh rozpočtu obce na rok 2013 byl v souladu s ustanovením 11 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn, tj. od do Pravidla rozpočtového Pravidla rozpočtového provizoria schválena v ZO dne provizoria Rozpočtová opatření V kontrolovaném období zastupitelstvo obce schválilo čtyři rozpočtové změny. Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled je zpracován na období roku Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2013 zastupitelstvo obce schválilo jako schodkový. Výdaje ,- Kč, příjmy ve výši ,- Kč a financováni ve výši Kč (přebytek minulých let). Rozpočet byl schválen odvětvově. Závěrečný účet Závěrečný účet za rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce s výhradami. Vyvěšení návrhu závěrečného účtu na úředních deskách před jeho schvalováním nebylo doloženo. Bankovní výpis Předloženy následující bankovní výpisy: - Č. 5 a 6 za období květen a červen 2013 k účtu ZBÚ vedenému u Komerčni banky, a.s. - Č. 1-5, k účtu vedenému u ČNB Odměňování členů Kontrolovány odměny vyplacené v měsíci září zastupitelstva Pokladní doklad Byly kontrolovány pokladní doklady k níže uvedeným pokladním knihám. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatříděni podle rozpočtové skladby. Pokladní doklady maj í patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Pokladní kniha (deník) Předložena pokladní kniha v elektronické podobě za měsíc květen, červen a listopad Rozvaha Předložen výkaz rozvahy sestavený k a k Účetní doklad Kontrolovány účetní doklady k výše uvedeným bankovním výpisům. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti zaúčtováni a zatřídění podle rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné náležitosti. Výkaz pro hodnocení plnění Předložen výkaz FI 2-12M sestavený k a k rozpočtu l3. Výkaz zisku a ztráty Předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k a k l3.. Smlouvy a další materiály k V kontrolovaném období obec poskytla několik finančních tel.: / kba

3 poskytnutým účelovým dotacím Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Smlouvy nájemní Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o půjčce Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) příspěvků které JSou podloženy smlouvami. amátkově předloženy ke kontrole níže uvedené. - Smlouva č. 4/2013 o poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši ,- Kč na výdaje související s přípravou budoucích projektů a činno t Občanského sdružení Kohoutov. Příspěvek schválen v ZO dne Vyúčtování bylo doloženo. - mlouva č. 2/2013 o poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši ,- Kč na výdaje související s pořádáním dětského dne a uskutečnění výletu ČČK Kohoutov. Příspěvek chválen ZO v rámci schvalování rozpočtu na rok 2013 dne Vyúčtování bylo doloženo. Obec v kontrolovaném období přijala následující dotace: - neinvestiční dotaci ze SR na náklady spojené s volbou prezidenta ČR ve výši ,45 Kč (UZ 98008) - neinvestiční dotaci ze SR na náklady spojené s volbami do PS ČR ve výši ,- Kč (UZ 98071) V kontrolovaném období uzavřela následující majetkoprávní úkon. - ájemní smlouva č.1/20 13 ze dne l3 na pronájem pozemku 249/1 a 249/2 o celkové výměře 1403m2 v k.ú. Kohoutov. Pronájem pozemků schválen v ZO dne l3 a záměr vyvěšen v období od l3 do l3. Pronájem na dobu neurčitou a nájem ve výši 1 403,- Kč za rok. V kontrolovaném období obec uzavřela několik majetkoprávních úkonů. amátkově předložena ke kontrole: - Kupní smlouva ze dne na prodej pozemku 744/1 o výměře 128m2 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč. Záměr prodeje pozemku vyvěšen v období od do Prodej pozemku schválen v ZO dne Pozemek vyřazen z majetku obce v den právních účinků vkladu do K, tj Kupní a směnná smlouva ze dne l3. Touto smlouvou obec směňuje p.p.č. 876/2 o výměře 772m2 za p.p.č. 610/15 o výměře 653m2 ve vlastnictví fyzické o oby. Zúčastněné strany se dohodly, že vzhledem k rozdílné výměře pozemků bude obci. uhrazen doplatek ve výši ,- Kč. Záměr výše uvedeného majetkoprávního vztahu vyvěšen od do Schváleno schválilo směnu výše uvedených pozemků z doplatkem dne O směně bylo účtováno v den právnich účinků vkladu do KN, ti l3. Zastupitelstvo obce dne schválilo poskytnutí neinvestični bezúročné půjčky neziskové organizaci, Občanské sdruženi Kohoutov, ve výši ,- Kč na předfinancováni projektu "Revitalizace kostela anebevzetí Panny Marie v Kohoutově". platnost půjčky je 15 dní po obdrženi dotace ze SZIF. Smlouva č. 1/20l3 ze dne tel.: / 563 jmachacovakr-kralovehradecky.cz 3

4 Zápisy z jednání rady včetně Předloženy zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce za usnesení kontrolované období ze dne , , , , , , , l.1o.2013, , a B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání Při přezkoumání hospodaření - Obec Kohoutov byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedo tatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.:. Právní předpis: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 13 od.t. 1 písmo b) - ebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě O výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. o Informace byla zaslána dne , závěrečný účet byl schválen dne Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Pivovarské nám Hradce Králové tel.: / 563

5 c. Plnění opatření Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:.:. Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 30 odst. 7 pism. a) - Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků. (nenapraveno) o Inventurní soupisy účtů 389, 401, 403 a 406 neobsahovaly skutečnosti, které by umožnily jednoznačně určit majetek na těchto účtech. - Kromě účtu 401 byly k výše uvedené účty doloženy. Účet 401 stále vykazuje některé nevyjasněné položky. 30 odst. 7 pism. h) - Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. (napraveno) - K byla tato chyba napravena. 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. (napraveno) o Účet amostatně movité věci a soubory movitých věcí obsahuje stavbu mostek Kladruby, který má být naúčtován na účet stavby. - opraveno dokladem č. 21 ze dne :. Právní předpi : ČÚ ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČÚS 701 bod 6.2. a Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí. (napraveno) o Prodej pozemku st.p.č 227 nebylo účtováno ke dni návrhu na vklad do katastru nemovitostí. - Zastupitelstvo obce přijalo nápravné opatření, kde uložilo účetní a starostovi účtovat o pohybu majetku v souladu s ČUS 701. V kontrolovaném období při dílčím přezkoumání se majetkoprávní převody majetku neuskutečnily. V roce 2013 je o těchto skutečnostech účtováno správně. ČÚS Územní celek nedodržel postupy účtování transferů. (napraveno) o Dotace ve výši ,40 Kč na volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu nebyla zaúčtována do výnosů příslušného roku, tím došlo ke zkreslení výsledku hospodaření v této hodnotě. - V roce 2013 je o transferech již účtováno správně. :. Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 3 odst. 1písmo a) - ebyl sestaven plán inventur. (napraveno) - K inventarizaci za rok 2013 byl plán inventur zpracován. 3 odst. 1pí m. d) - ebyla sestavena inventarizační zpráva. (napraveno) - K inventarizaci za rok 2013 byla zpráva vypracována. 7 odst. 2 - Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí. (napraveno) tel.: / 563 e-rnail: kba 5

6 o Územní celek neověřil důsledně skutečný stav účtu dodavatelé a účtu DPH,dle inventarizačních evidencí. U účtu dodavatelé se konkrétně jedná o dvě neuhrazené pohledávky ve výši ,53 Kč, které jsou evidovány v knize došlých faktur k Skutečný stav účtu DPH k neodpovídá předloženým daňovým přiznáním. o Dále nebyla důsledně provedena inventarizace u účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti. Účet 315 ob ahuje pohledávky za místnimi poplatky za předchozí roky. Pohledávky ve výši nebylo možné jednoznačně určit. - Zastupitelstvo obce přijalo dne nápravná opatření. Skutečný stav účtů 321 a 343 byl řádně ověřen dle evidencí a doložen příslušnými doklady. aopak inventarizace účtu 315 stále obsahuje pohledávky za předchozí roky, které nelze jednoznačně určit. K byl i zůstatek účtu k 315 doložen. ebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pí m. h) účetnictví vedené územním celkem.:. Právní předpis: ČÚS ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČÚS 706 bod 3. a 4. - Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných položkách. (napraveno) o Obec neúčtuje o opravných položkách k účtu K byly opravné položky za minulá období proúčtována. :. Právní předpis: Vyhláška Č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 28 odst. 1 - Účetní závěrka za rok 2012 nebyla schválena nejpozději do (nenapraveno) o byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.:. Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 17 odst. 2, 3 a 5 - Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti. (nenapraveno) 17 odst. 6 - ávrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn na úřední desce. (napraveno) o Vyvěšeni návrhu ZÚ za rok 2012 na úřední desce v požadovaném rozsahu nebylo doloženo. V případě zveřejnění návrhu ZÚ za rok 2012 na úředni desce umožňující dálkový přístup je zřejmé, že nebyl vůbec vyvěšen. Pivovar ké nám. 12.tS tel.:.t95 8 I7 572 I 563 kba 6

7 - Při konečném přezkoumáni bylo doloženo, že Závěrečný účet za rok 2012 byl zveřejněn od do , při dílčím přezkoumáni nebyl přítomen starosta, který jediný má přístup. :. Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 7J, 72 od t. J a 3 - ad rámec zákona byly vyplaceny mimořádné odměny uvolněným nebo neuvolněným členům zastupitelstva. (napraveno) o V měsíci záři 2013 byly neuvolněným členům zastupitelstva vyplaceny nad rámec zákona. - Při konečném přezkoumáni bylo doloženo, že se jednalo o špatnou formulaci v zápisu ze zastupitelstva, byly doloženy dohody o provedení práce za "Zaj ištění Lidových řemesel Kohoutov". Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem.:. Právní předpis: Zákon č. 563/1991 b. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 3 odst. 1 - Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. (nenapraveno) o Obec o některých pohledávkách za vodné neúčtuje v období se kterým věcně a časově souvisí a také nejsou k těmto pohledávkám vyhotovovány předpisy. o apř. DČ 6173 a 6184 nejsou vyhotoveny předpisy. DČ 6137 a 6140 příjem za vodné za období 7-12/2012, respektive do , rovněž je účtováno přímo do výnosů v době platby, není vyhotoven předpis. D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření - Obec Kohoutov - za rok 2013 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004 sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků.:. Právní předpis: Zákon č. 420/2004 b., o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů J 3 odst. J pí m. b) - ebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumáni hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. o Informace byla zaslána dne , závěrečný účet byl schválen dne Předmět: Zákon č. 420/2004 b. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem.:. Právní předpis: Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 28 odst. J - Účetní závěrka za rok 2012 nebyla schválena nejpozději do tel.: / 563 7

8 byly zjištěny závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 sb.): c2) neprůkazné o Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. c4) překročení působnosti o Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti. es) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumáni II. Při přezkoumání hospodaření - Obec Kohoutov - za rok 2013 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Kohoutov - za rok 2013 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 10,83 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,86 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,78 % Pivovar ké nám tel.: / 563 kbasova kr-kralovehradccky.cz 8

9 Královéhradecký kraj dne POdPJSy~o~troIO~ é.:~~1 s1'~~~:~;: ~'?d Králo éhradeckého kraje ~bor ekonomický odděleni kontrolv ober a analýz Bc. Jaroslava Machačová kontrolor pověřený řízením přezkoumáni... /[... Markéta Fejková kontrolor V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona Č. 137/2006 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek. obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření - Obec Kohoutov - o počtu 10 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel OBEC -0dO TTOV KO!1Outov 6- JČ; OJ7 tel Ing. Ladislav starosta Grega Dne Rozdělovník : Pivovar ké nám. I2.t5 tel.: /563 e-rnail: 9

10 Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal I 1 Kohoutov Jitka Albrechtová 2 1 Královéhradecký kraj Bc. Jaroslava Machačová Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Poznámka: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/, Hradec Králové), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu e závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 b., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení 14 písmo f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše Kč v jednom případě. tel.: /

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3053/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Předslav,

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více