1 MODUL AREA VYUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SESTAVENÍ ROZPOČTU PODLE PROJEKTU TVORBA VÝKAZU VÝMĚR PODLE PROJEKTU...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 MODUL AREA VYUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 1.1 SESTAVENÍ ROZPOČTU PODLE PROJEKTU... 3 1.2 TVORBA VÝKAZU VÝMĚR PODLE PROJEKTU..."

Transkript

1

2 OBSAH 1 MODUL AREA VYUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SESTAVENÍ ROZPOČTU PODLE PROJEKTU TVORBA VÝKAZU VÝMĚR PODLE PROJEKTU NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY PŘENESENÁ DPH PŘEBÍRÁNÍ OBJEKTŮ A POLOŽEK Z JINÝCH ZAKÁZEK Přebírání celých zakázek Oblíbené zakázky DEMONTÁŽE V CENÍKŮ ELEKTRO NOVÝ VÝMĚNNÝ FORMÁT EXCEL KOMPLET EXPORT NABÍDKOVÝCH CEN DO ZADÁNÍ EFEKTIVNĚJŠÍ TVORBA ROZPOČTU NOVÝ DESIGN PROGRAMU OSTATNÍ VYLEPŠENÍ A OPRAVY JAK NEZAPOČÍTAT MNOŽSTVÍ POLOŽKY DO PŘESUNU HMOT? OPRAVA KÓDU POLOŽKY PŘÍMO V OKNĚ HROMADNÉ VKLÁDÁNÍ POLOŽEK S DÍLY PŮVODNÍ CENA MATERIÁLU VYTVOŘENÍ DODATKOVÉHO ROZPOČTU Z ČERPÁNÍ ZJEDNODUŠENÍ OKEN Zjednodušení vyhledávání v ceníkové databázi Rozbor TOV (funkční klávesa F8) Okno pro založení stavby a zakázky Hromadné vyplnění spolupracujících firem na stavbě NASTAVENÍ OBDOBÍ PRO SOUPIS VYKONANÝCH PRACÍ VE HROMADNÉM TISKU DROBNÉ VYLEPŠENÍ /15

3 1 Modul AREA využití projektové dokumentace Jako základní podklad pro tvorbu rozpočtu je často poskytnutá projektová dokumentace v elektronické podobě. K programu KROS plus je nyní k dispozici modul AREA, který umožňuje prohlížet projektovou dokumentaci (ve formátu BMP, JPG, GIF, PNG a PDF) a to v samostatném okně nebo lze hodnoty získat z projektové dokumentace. Dále je možné vypočítat množství různých typů práce a přenést je do výkazu výměr na položce v zakázce. POZNÁMKA: Modul je zdarma zpřístupněný všem uživatelům programu KROS plus na jeden rok, kteří si aktualizují program na verzi Sestavení rozpočtu podle projektu Při tvorbě rozpočtu je dobré znát, jaké položky máme zapsat (např. u zdiva potřebujeme znát jeho tloušťku). K zjištění vhodných položek využíváme projektovou dokumentaci. Dokumentaci otevřeme v prohlížeči AREA. Prohlížeč se zobrazenou projektovou dokumentací můžeme mít otevřený současně s programem KROS plus, a tak je možné dle potřeby přeskakovat z jednoho okna (programu KROS plus) do druhého (modulu AREA). Projektová dokumentace lze v prohlížeči přiblížit, oddálit nebo se v ní posouvat. Otevírá se z otevřené ceníkové databáze nebo otevřené zakázky pomocí ikony. 1.2 Tvorba výkazu výměr podle projektu Pokud chceme projektovou dokumentaci nejen prohlížet, ale i měřit délky (výměry), vypočítat celkové množství položky za pomoci předdefinovaných vzorců a přenést ho (včetně výpočtů a poznámek) do výkazu výměr v rozpočtu, můžeme použit modul AREA v režimu měření. Velkou výhodou je to, že všechny měření děláme v jednom okně a nemusíme se za každým měřením přepínat mezi projektovou dokumentací a programem KROS plus. Při jednotlivých měřeních postupujeme intuitivně, program vás automaticky navádí, který krok by měl následovat. Naměřené výměry se v projektové dokumentaci zvýrazňují, a tak máme přehled o tom, zda se změřili všechny měřené útvary (stěny, místnosti,...). Modul AREA se otevírá z panelu Výkazu výměr ikonou. Pokud modul AREA otevřeme na stejné stavbě opakovaně, načítá se dokumentace, které jsme v modulu použili naposledy. Jestliže jsme ještě na stavbě žádný dokument nevybrali nebo pro aktuální položku potřebujeme jiný podklad, můžeme ho vybrat a otevřít stlačením ikony. Program nás automaticky vyzve na určení typu otevíraného dokumentu (co představuje načtená projektová dokumentace Půdorys, Pohled, Řez). V případě půdorysu je důležité vybrat typ z rozbalovacího seznamu. 3/15

4 Dokument se načte do okna modulu AREA, dá se pomocí nástrojové horní lišty přiblížit, oddálit nebo nastavit % zobrazení dokumentu. Pokud je dokument vícestránkový, jednotlivé stránky se zobrazí v pravé části obrazovky. Jestli chceme načíst jinou stranu, stačí na ni kliknout. V levé části obrazovky nás program nastaví na navigační panel do části Typ práce, kde je důležité vybrat ten typ práce, který pro položku budeme měřit (např. Základy nebo zdi a příčky). Pro každý Typ práce se předdefinované Měřící nástroje, které definujeme v druhém kroku (např. pro typ práce Zemní práce je možné zvolit Výkop kolmý nebo Výkop lichoběžníkový, pro Základy je možné zvolit Beton základů nebo Základovou desku). Některé typy práce mají předdefinovaný jen jeden nástroj na měření (např. Věnce, Stropy, Podlahy), program přeskočí tento krok (definování měřících nástrojů) a nastaví nás hned na třetí krok - Skupiny měření. Aby program dokázal vypočítat reálnou délku měření, je při prvním měření nad dokumentem důležité nadefinovat Mřížky (měřítko). Na výkrese v modulu Area vyznačíme myší vzdálenost, která odpovídá délce (určité kótě, která je skutečně popsána) a tuto vzdálenost zapíšeme do textového políčka Vzdálenost. Na základě této definice program vypočítá mřížku (x, y), a proto měření bude přepočítané na správné rozměry. Měření začneme tak, že se na výkrese kurzorem nastavíme na začátek měření vzdálenosti/plochy a myší vyznačíme měřenou vzdálenost a ukončíme koncovým bodem. Program automaticky zvýrazní celou vzdálenost/plochu mezi body a také okno Oprava měření. V tomto okně se zobrazí naměřená hodnota, kterou je nutné zkontrolovat, když je potřeba i opravit. Důležité je uvést i ostatní rozměry (např. pokud změříme délku zdiva, tu zkontrolujeme a do okna uvedeme i šířku a výšku vyznačeného zdiva). Do panelu v procese 3. Skupiny měření se nachází tlačítko s obrázkem znázorňující právě nastavené měření (spolu se zadanými rozměry). Každé měření s výpočtem se vkládá do jednoho řádku tabulky výkazu výměr (spodní část okna). Chceme-li měření vložit do nového řádku, v okně Oprava měření označíme možnost zapsat do nového řádku. Chceme-li začít nové měření pro danou položku (nový řádek) se stejnými rozměry, stlačíme tlačítko před nastavující měřící nástroj, který jsme použili předtím. Pokud chceme změřit objekt, kterého známe rozměry, jsou odlišné od rozměrů nastavených předtím (v příkladu vyšší jsou rozměry šířka a výška), klikneme na tlačítko Nové měření a postupujeme obdobně. Program si pamatuje vazby mezi výsledky měření a jejich výkresem (zdrojem). Snadno dokážeme zkontrolovat, co je naměřené na konkrétním řádku - nastavíme se na požadovaný řádek a na dokumentu se zvýrazní všechny příslušné hodnoty měření. 4/15

5 Zvýrazněný objekt můžeme na výkresu posunout tak, že ho uchopíme (kurzor se změní na křížek) a přesuneme. Je-li objekt zvýrazněný, můžeme ho vymazat klávesou Delete vymaže se i naměřená část v tabulce. Chceme-li vymazat všechny objekty, které jsme naměřili některým měřícím nástrojem, v procese 3. Skupiny měření se na tento nástroj nastavíme a zavřeme ho křížkem v pravém horním rohu. POZNÁMKA: V module AREA není možné editovat výsledky měření, ale k aktuálnímu nebo novému řádku je možné dopisovat poznámky. V tabulce výkazu výměr se počítají všechny měření do posledního řádku Součet. Pokud jsme všechny měření nutné pro výpočet množství aktuální položky ukončili, součet se všemi řádky (výpočty, poznámky, mezisoučty) přeneseme do Výkazu výměr aktuální položky v KROS plus pomocí tlačítka Přenos. Pokud jsme modul AREA otevřeli z panelu Výkaz výměr, po přenosu množství z modulu AREA se nastaví typ množství z výkazu výměr. 5/15

6 2 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY 2.1 Přenesená DPH Od podléhá režimu přenesené daňové povinnosti i poskytnutí stavebních a montážních prací. Program KROS plus byl proto upravený tak, abychom jsme nově založeným stavbám, zakázkám, dokonce i libovolným položkám mohli nastavit, zda se DPH přenáší na příjemce plnění (na dalšího plátce DPH). Při zakládání stavby/zakázky je nyní přednastavené, že se daňová povinnost na celé stavbě/zakázce nepřenáší (možnost Přenášet daňovou povinnost není označená). Pokud v této stavbě (na které se DPH nepřenáší) chceme jen některým položkám nastavit, že se daňová povinnost přenášet bude, můžeme typ DPH změnit přímo v okně Oprava položky. Do programu byla přidaná hromadná možnost pro nastavení přenášení/nepřenášení DPH na příjemce plnění. Všechny použité typy DPH (přenášené, nepřenášené nebo nulové) se projeví na Krycích a Souhrnných listech zakázek, taktéž v tiskových sestavách Krycího listu, Zjišťovacího protokolu a Fakturách 2.2 Přebírání objektů a položek z jiných zakázek Při tvorbě rozpočtu často vycházíme ze stávajících staveb a přebíráme z nich celé rozpočty nebo jen některé jeho položky. Původní funkce Vlož z jiné zakázky v otevřené zakázce byla vylepšená a na převzetí celých zakázek byla zapracovaná nově do Seznamu zakázek. Při kopírování celých zakázek si můžeme použité zakázky zvýraznit jako oblíbené, abychom při další tvorbě rozpočtu věděli, které zakázky jsou tímto způsobem využitelné Přebírání celých zakázek Pomocí funkce Vlož z jiné zakázky v Seznamu zakázek lze vytvořit zakázku zkopírováním rozpočtu a kalkulace z již existující zakázky. V Seznamu zakázek se nejdříve nastavíme na stavbu, do které chceme přenést rozpočet a kalkulaci z jiné zakázky. Funkci vyvoláme ikonou. Otevře se okno, v levé části, kterého se nacházejí stavby a v pravé části se zobrazí rozpočet nebo kalkulace dané zakázky, na které jsme vlevo nastavení. Takto se můžeme pohybovat po zakázkách, přičemž můžeme hned kontrolovat, zda aktuální zakázka obsahuje položky, pro které ji chceme zkopírovat (obdobně bylo upravené okno Vlož z jiné zakázky na přenos položek v otevřené zakázce). Pomocí rozbalovacího seznamu pod rámem s položkami se můžeme přepínat mezi položkami rozpočtu a položkami kalkulace. 6/15

7 Pro přenášení zakázky můžeme určit, zda chceme zkopírovat Aktuální zakázku popř. Označené zakázky (Pokud jsme nějaké označili), např. navrácení podřízených zakázek a kam se mají kopírované zakázky v aktuální stavbě umístit. Můžeme též nastavit, aby se množství přenesených položek vynulovali a nastavili na přímo zadané (např. předpokládáme-li, že na položkách nové zakázky budeme měnit množství). Předpokládáme-li, že zakázka, kterou právě kopírujeme, využijeme v další práci, můžeme ji hned označit jako oblíbenou Oblíbené zakázky Zakázky, ke kterým se často vracíme, nebo na nich často pracujeme, nebo je používáme jako vzor pro tvorbu dalších rozpočtů, můžeme označit nejen při kopírovaní z jiných zakázek, ale i přímo v Seznamu zakázek kliknutím do sloupce - Oblíbená zakázka. Potřebujeme-li vyhledat zakázku, kterou jsme si označili jako oblíbené, můžeme použít pohled Oblíbené zakázky. V Seznamu zakázek se tak objeví jen oblíbené zakázky s jejich nadřízenými úrovněmi (objekty, stavby ). Pokud jsme označili aspoň jednu zakázku jako oblíbenou, tento pohled se přednastaví a při kopírování položek/zakázek z jiných zakázek. Označování oblíbených zakázek může výrazně ušetřit čas při vyhledávání zakázek. 2.3 Demontáže v ceníků elektro Při využívání elektrikářských ceníků se pro rozpočtování demontáže často využívají montážní položky s poloviční pracností a cenou. Pro využití této metody byla do programu zapracovaná komplexní podpora zahrnující tvorbu rozpočtu, resp. kalkulace, jednoznačnou identifikaci demontážních položek a dokonce i možnost aktualizace těchto položek ceníkovou databází dodávanou s programem. POZOR! Při využívání této metody je důležité dbát na to, aby se využila na správné montážní položky. Při zápisu montážní položky (z elektrikářských ceníků 921, 922, 741 z databáze ÚRS) máme možnost určit, chceme-li zapsat položku jako montáž/demontáž. Pokud si vybereme demontáž, položka se do zakázky zapíše s poloviční cenou a upraví se popis. 7/15

8 Z rozborů se odstraní všechny materiály, které se nacházely v rozboru montážní práce a rozborovým položkám se nastaví poloviční množství. 2.4 Nový výměnný formát Excel Komplet 2012 Na základě opakujícího se požadavku uživatelů o komplexní přenos staveb pomocí jednoho XLS souboru vznikl nový výměnný formát Excel Komplet Ve formátu jsou zachované všechny důležité údaje o stavbě + kompletní sčítací vzorce. Formát je teda ideální pro distribuci zadání, sběr nabídek nebo pro odevzdání kompletní stavby investorovi. Exportovaný soubor je takto připravený na bezproblémové exportování obsahu bez nutnosti dodatečného přizpůsobování v MS Excel (formát XLS). Funkci spustíme ikonou a následným výběrem možnosti Excel Komplet 2012 menu. Vyexportovaný soubor obsahuje záložku s rekapitulací stavby (zde se nachází Souhrnný list stavby a Rekapitulace objektů) a samostatné záložky pro každou exportovanou zakázku zvlášť (každá záložka obsahuje Krycí list, Rekapitulace rozpočtu a Rozpočet). TIP: Abychom se uměli rychle dostat na požadovanou tiskovou sestavu, ve vrchní části každého sešitu se nacházejí přesměrování (hyperlinky) na tiskové sestavy nacházející se na něm (např. v záložce Rekapitulace stavby si můžeme pomocí hyperlinků nastavit přímo na Souhrnný list stavby nebo Rekapitulace objektů stavby). Ze sestavy Rekapitulace objektů stavby se kliknutím na ikonku (vlevo od názvu zakázky) přepneme na záložku odpovídající zakázky 8/15

9 Vyjma možností, které jsou přístupné při exportu do formátu Excel Komplet 2006 (formát používaný v předchozích verzích), nyní můžeme při exportu do formátu Excel Komplet 2012: jednotkové ceny vyexportovat rozdělené na materiál a montáž, zakázky vyexportovat jako zadání s povolením práce navíc o max. počtu, s odemčenými údaji. Vyexportovanou stavbu nebo zakázky můžeme zaslat např. dodavatelovi a ten je může do KROS plus naimportovat pomocí Import Excel. Program automaticky zabezpečí naimportování údaje nejen do zakázek, ale i údajů z Krycích listů uložených v XLS(s) souborů. Při exportu zakázek ve formátu Excel Komplet 2012 a importu zakázek tohoto formátu do nové stavby jsou ceny v souborech zobrazené na stejný počet desetinných míst jako v programu. 2.5 Export nabídkových cen do zadání Dodavatelské firmy se často setkávají s požadavkem doplnit ceny do původního zadání s podmínkou, že původní soubor musí zůstat bez jakékoliv změny mimo vyplněných cen. Pro tyto účely slouží volba Export cen do zadání, které zabezpečí naplnění cen do původního XLS souboru v případě, že byl importovaný ze souboru formátu Excel Komplet 2006, 2012, Excel Univerzál, ConBid nebo Oferta. Export cen si umí poradit se stavbou jako celkem (i přesto když byla importována z více XLS souborů) nebo je možné nabídku naplnit postupně cenovými exporty. Exportováním nabídek se z nejvyšší verze rozpočtu přenesou jednotkové ceny položek do původního souboru. Pokud zadání bylo vyexportované ve formátu Excel Komplet 2012 a byla povolená editace množství a práce navíc, tak se do souboru přenesou i tyto údaje (práce navíc jen do toho počtu, který byl při exportu zadání povolený). 2.6 Efektivnější tvorba rozpočtu Jedno z nejčastěji používaných oken v programu Zápis položky do rozpočtu bylo zpřehledněné a doplněné o další informace, např. zda zapisovaná práce vyžaduje specifikovaný materiál nebo do kterého stavebního dílu bude zapsaná. Důležité údaje jako Kód a Popis položky se nachází hned v prvním řádku. Aby bylo zřejmé, z jakých hodnot se vypočítá Celková cena, jednotlivé činitele (množství a jednotková cena) spolu s výsledkem (Celkovou cenou), se nachází ve stejném řádku. Změnil se také způsob, jakým určujeme, kde se položka do zakázky zapíše - kliknutím na modrý podtržený text (hyperlink) se zobrazí jen ty možnosti, které jsou pro danou položku a nastavení v zakázce dostupné. Přímo z textu hyperlinku nyní víme, kam se položka v zakázce umístí (podle kódu položky, nad nebo pod aktuální položku, do nižší úrovně). Tento způsob určování umístění položky nahradila tlačítka. 2.7 Nový design programu Rozšíření velkých monitorů přineslo uživatelům více pracovního místa na ploše, což způsobilo také zmenšení ovládacích ikon v programu. Proto byly do programu zapracované velké ikonky s vysvětlujícím popisem. V rámci této změny došlo také k jejich úpravě a reorganizaci. Každému uživateli však vyhovuje jiný vzhled a jiné velikosti ikon, proto byla do okna Nastavení (na záložce Systémové nastavení) přidaná možnost výběru typu ikon: Velké ikony s popisem (jdou přednastavené). Velké ikony (bez popisu). Malé ikony. 9/15

10 Nový vzhled a přehlednější ovládání mají také záložky Ceník práce, materiálů, výrobců (původně Materiály z internetu), Rozpočtu, Kalkulace, Čerpání, Výrobní faktury a ukazovatelů RUSO. Aktuální záložka je barevně zvýrazněná ceníkové záložky jsou oranžové, zakázkové záložky modré a záložka RUSO je zelená. Světlemodře podbarvené záložky zakázky znamenají, že jsme naposledy byli nastavení na daný modul (na obrázku v Rozpočtu) a do tohoto modulu můžeme zapisovat z aktuální databáze (na obrázku Ceník práce). Pod záložkou Ceníku práce se zároveň zobrazuje název aktuální databáze a pod záložkami zakázky kód a název aktuální zakázky. Záložka nezakoupeného modulu je šedé barvy a obsahuje s informacemi o daném modulu. - kliknutím na ni se zobrazí okno Vzhledem k zavedení velkých ikonek byly volby pro Import, Export a Archivace v okně Seznam zakázek zakomponované do ikon na horní liště. Všechny potřebné funkce pro práci se zakázkami jsou tak dostupné na jednom místě. 3 OSTATNÍ VYLEPŠENÍ A OPRAVY 3.1 Jak nezapočítat množství položky do přesunu hmot? Na ocenění přesunu hmot používáme většinou hmotnostní přirážky, jejichž množství se počítá jako součet celkových hmotností položek určitého rozsahu (např. všech položek HSV). Některé položky z rozsahu můžou být přesunuté automaticky a jejich hmotnost by se do množství přirážky neměla započítat. Proto byla do programu přidaná možnost nastavení, zda se hmotnost položky má nebo nemá započítat do množství hmotnostních přirážek. Započítávání nebo nezapočítávání hmotnosti do přesunu hmot můžeme nastavit pomocí plovoucího menu vyvolaného na příslušné položce ve sloupci Hmotnost celkem. PŘÍKLAD: Když přesun betonu na stavbě nepotřebujeme započítat (obstarali jsme si betonovou pumpu), na položce nastavíme nezapočítávání hmotnosti do množství přirážky. Písmo celkové hmotnosti (81,233) na položce betonu se změní na hnědé, což znamená, že se do množství přirážky nezapočítává (původně byla hmotnost HSV 112,284; po nezapočítání hmotnosti betonu se množství přesunu hmot za HSV změnilo na 112,284 81,233 = 31,051). 10/15

11 Obdobně můžeme nastavit (ne)započítávání hmotnosti do přesunu hmot více položkám najednou tak, že je nejdříve označíme a před změnou pomocí plovoucího menu se nastavíme na jednu z označených položek. Na nastavení započítávání nebo nezapočítávání hmotností více položek do množství hmotnostních přirážek vznikla také nová hromadná funkce Započítávání hmotnosti do přesunu. TIP: Do okna Rozšířené kontroly ( ) byla přidaná nová kontrola, která nás upozorní na položky, které hmotnosti se nezapočítávají do množství přesunu hmot. Hmotnost položek, kterým jsme nastavili nezapočítávání hmotnosti do přesunu hmot, bude v tiskových sestavách a exportech nulová a nezapočítává se ani do součtů hmotností za díl, kapitolu, zakázku nebo za celou stavbu. 3.2 Oprava kódu položky přímo v okně Když potřebujeme upravit kód zapsané položky, můžeme to udělat přímo v okně Oprava položky (F2), kde bylo zpřístupněné políčko Kód položky (políčko je podbarvené žlutou barvou). Také Typ věty lze změnit jednoduchým způsobem (např. přímo v tabulce zakázky pomocí plovoucího menu), z programu byla odstraněná funkce Typ věty a kód položky, která tyto dvě funkce sdružovala. 3.3 Hromadné vkládání položek s díly Pomocí hromadného vkládání (F3 Hromadně) bylo dosud možné vkládat do rozpočtu nebo kalkulace jen konstrukce nebo materiály. Když jsme tyto položky chtěli zařadit do stavebních dílů, museli jsme tak učinit až v zakázce po hromadném vložení položek. Nyní můžeme vkládané položky zařadit do dílů přímo v tabulce. Dílům je nutné vyplnit minimálně údaje ve sloupcích Kód položky a Popis. Když tyto údaje nevyplníme, při vkládání do zakázky se podbarví červeně. Položky, které v tabulce následují za stavebním dílem, se do tabulky rozpočtu/kalkulace vloží do jeho nižší úrovně. 3.4 Původní cena materiálu V poslední verzi byl zavedený nový typ ceny pro materiál firemní cena. Na základě připomínek uživatelů byla upravená práce s typem ceny materiálu při tvorbě rozpočtu z ceníkové databáze a úpravě této ceny přímo v rozpočtu. 11/15

12 V ceníku materiálů se ve všech pohledech zobrazuje už jen sloupec s Původní cenou (PC). Tento typ ceny (pc) je v nové verzi přednastavený pro zápis z ceníkové databáze (zakoupené spolu s programem). Když změníme cenu materiálu s typem ceny pc v tabulce zakázky, položce se nastaví typ ceny fc, a původní cena (pc) cena zůstane na položce (evidovaná např. v okně Oprava položky) nezměněná. Při zápisu materiálů z ostatních databází (vlastních nebo z Ceníku výrobců z internetu) zůstal přednastavený typ ceny fc. 3.5 Vytvoření dodatkového rozpočtu z čerpání Při přečerpání položek je někdy potřebné navíc práce samostatně vyčíslit a dát schválit investorem jako dodatek. Za tímto účelem byla vytvořená nová funkce, která kromě samotného založení dodatku přenese do jeho rozpočtu přečerpané položky. Funkci Vytvoř dodatkový rozpočet lze spustit z otevřeného čerpání nebo z okna Seznam zakázek na té zakázce, která v čerpání obsahuje aspoň jednu přečerpanou položku. Program otevře okno na Založení dodatkového rozpočtu, ve kterém přednastaví Kód a Název dodatku podle aktuální zakázky. Po potvrzení okna (založení dodatku) se z čerpání a krycího listu čerpaní přenesou ty položky, které byly přečerpané. V původní zakázce (čerpaní) se jejich % čerpání nastaví na 100 % a přečerpané množství (ze sloupce Dodatek v Čerpání) se nastaví položkám v dodatku. Obdobně se přenáší přečerpané náklady VRN a KČ z Krycího listu čerpání přebytečné množství se vloží do Krycího listu dodatkového rozpočtu. 3.6 Zjednodušení oken Větší počet oken nové verze se výrazně zjednodušila. Jde například o okna Seznamu zakázek, Seznamu databáze, ale také okna pro zakládání stavby, zakázky, zápisu položky do zakázky, okno výkazu výměr (Ctrl+W) a jiné Zjednodušení vyhledávání v ceníkové databázi V ceníkové databázi nejčastěji vyhledáváme položku podle kódu nebo podle slova, které by se mohlo nacházet v jejím popise. Pro rychlejší zpřístupnění takového vyhledávání bylo do horní části okna ceníku práce a materiálů doplněné vyhledávácí políčko, které podle zadaného textu samo zvolí optimální způsob vyhledávání a poskytne očekávané výsledky. Zároveň byly jednodušeji zpřístupněné doplňkové volby pro zpřesnění rozsahu vyhledávání. Nové vyhledávání je intuitivní a každému je na první pohled zřejmé, jak položku vyhledá. Když zadáme text, začne se položka vyhledávat podle popisu. Princip vyhledávání položky podle popisu zůstal nezměněný opět máme možnost zúžit vyhledávání v montážních, demontážních položkách nebo položkách pro údržbu a opravu. 12/15

13 Samotné vyhledávání můžeme spustit klávesou Enter nebo tlačítkem Hledej a poté postupujeme stejně jako v předcházející verzi programu (např. zpřesníme hledanou položku pomocí panelu Rychlý filtr výsledků, nastavíme se na položku nebo položku zapíšeme. Pokud do textového okna na vyhledávání zadáme čísla, položka se bude vyhledávat podle kódu. Jestliže je v Nastavení aktivní průběžné vyhledávání, program nás průběžně nastaví na první položku, která svým kódem navíc odpovídá hledané položce Rozbor TOV (funkční klávesa F8) Rozbor TOV se používá velmi často jen na prohlížení, jaké zdroje (limitky) jsou zahrnuté v kalkulované ceně položky. Proto bylo okno Rozbor TOV, které otevřeme např. stlačením klávesy F8, upravené tak, aby bylo co nejpřehlednější a obsahovalo jen ty nejpotřebnější informace (základní informace, zdroje a panel se sumou nákladů). V ceníkové databázi rozlišujeme na tomto okně nově needitační režim (slouží jen prohlížení) a editační režim (v případě pokud chceme rozbor upravovat). Needitační režim rozboru TOV je přednastavený, zapne se po každém otevření programu. V okně je možné rozbory TOV prohlížet. Pokud však potřebujeme úpravu na kterékoliv položce v ceníkové databázi, použijeme tlačítko Uprav rozbor, aktivuje se editační režim. V editačním režimu se zpřístupní položky rozboru na editaci (editovatelné pole se podbarví žlutě), ikony pro práci s položkami rozboru (pod tabulkou rozboru) a objeví se nové tlačítko Nástroje (ve kterém jsou skryté všechny funkce pro práci s rozborem) a Nastav TOV. 13/15

14 POZNÁMKA: V zakázce je editační režim zapnutý vždy, bez ohledu na jeho zapnutí v ceníkové databázi Okno pro založení stavby a zakázky Při zakládání stavby/zakázky je nyní důležité vyplnit jen základní údaje. Okna pro založení stavby/zakázky bylo proto přepracované tak, aby obsahovalo jen základní údaje. Pro evidování podrobnějších údajů o stavbě/zakázce můžeme okna rozšířit. Povinné údaje (Kód a Název stavby/zakázky) se zvýrazní žlutou barvou. Při zakládání stavby se původně zobrazoval Souhrnný list, při zakládání zakázky (objektu a části) zase Krycí list. Obě okna obsahovaly údaje o samotné stavbě/zakázce, ale i jejich nákladů. Nyní se údaje týkající se stavby/zakázky oddělily od nákladů do nových samostatných oken Hromadné vyplnění spolupracujících firem na stavbě Při zakládání popř. opravě stavby/zakázky můžeme údaje o spolupracujících firmách (název, IČO, DIČ o Investorovi, Projektantovi,...). vypsat manuálně nebo přenést do seznamu firem. Pokud jsme se rozhodli využít seznam firem, každou spolupracující firmu jsme museli přenést zvlášť (např. nejdříve Investora, potom Projektanta,..., a za každým jsme se přepínali do seznamu firem a zpět do okna zakládání/opravy stavby/zakázky). Nyní můžeme nastavit všechny spolupracující firmy nacházející se na okně stavby/zakázky najednou - z jednoho okna seznamu firem. Pokud při některém typu spolupracující firmy (Investorovi, Projektantovi,...) na okně stavby/zakázky klikneme na ikonu, otevře se okno ze seznamem firem. V pravé části okna se nacházejí pole pro rychlé vyplnění všech spolupracujících firem. Zeleně podbarvené pole je to, ze kterého jsme okno (pomocí ) vyvolali a do kterého se firma přenese, jak na ni v tabulce dvojklikneme. Vyplněním spolupracující firmy se zelené podbarvení přeneseme na další pole. Obdobným způsobem pokračujeme při vyplnění ostatních polí. Chceme-li vyplnit podbarvené pole, v tabulce se nastavíme na firmu a použijeme šipku v příslušném poli. Všechny vyplněné pole se spolupracujícími firmami se stlačením OK najednou přenesou na okno zakládání/opravy stavby/zakázky. 14/15

15 3.7 Nastavení období pro Soupis vykonaných prací ve hromadném tisku V hromadném tisku jsou k dispozici sestavy pro tisk soupisu vykonaných prací. Tyto sestavy se doteď tiskly jen za poslední období čerpání. V nové verzi byla do hromadného tisku (i z otevřené zakázky čerpání a i ze Seznamu zakázek) přidaná možnost nastavení se období pro tyto šablony, a tak můžeme soupis vykonaných prací vytisknout za starší období. 3.8 Drobné vylepšení Funkce Suma, která umožňuje nastavit množství aktuální položky zvoleným parametrem (např. hmotností) jiných označených položek, se přejmenovala na Naplň množství z označených. Vyvoláme ji z hlavního menu otevřené zakázky výběrem možnosti Položka Pokročilé úpravy Náplň množství z označených. Obdobná funkce v rozboru položky se přejmenovala na Naplň normu z položek rozboru. V případě, že jsme aktualizovali zakázku a některé položky se nezaktualizovali, program nabídne dodatečnou aktualizaci. V minulé verzi program nastavil dodatečnou aktualizaci do otevřené databáze. Nyní se už otevře (a program nás do něj nastaví), kterou jsme zakázku původně aktualizovali. Při vytvoření zůstatkového rozpočtu se z původního čerpání do nově vytvořené stavby/zakázky přenášely jen zůstatky položek. V nové verzi se přenáší navíc zůstatkové hodnoty VRN a KČ z Krycího listu čerpání. Funkce Vyprázdni koš stavby v Seznamu zakázek se přejmenovala na Vymaž trvalo zrušené zakázky. V okně databáze byly zjednodušené panely s obsahem ceníku, obory materiálů, poznámkou k souboru cen a s ceníky dodavatelů. V těchto panelech se zvětšil prostor pro údaje tak, že se některé ovladače přesunuly do plovoucího menu (např. v panelu s obsahem ceníku jde o funkci Obsahy všech ceníků a Zalamovat text). Funkci Nastavit pozici v obsahu ceníku podle aktuální položky v databázi můžeme vyvolat pomocí plovoucího menu na ceníkové položce. 15/15

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Zjednodušené importy z Excelu, Inteligentní importy a kontroly importovaných dat, uživatelská poznámka položek, vylepšení při tvorbě výkazů

Více

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11 MANUÁL PROGRAMU 2 Obsah Část I Základní informace 6 1 Než... začnete... 6 2 O programu... OCEP 6 3 Národní... jazykové verze 8 4 Online... technická podpora 8 Část II Úvod do systému 10 1 Instalace...

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OKNA 2000. Kalkulační program pro okna a dveře UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 4.96

OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OKNA 2000. Kalkulační program pro okna a dveře UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 4.96 OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OKNA 2000 Kalkulační program pro okna a dveře UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 4.96 OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 2 Obsah OKNA 2000... 1 OBSAH... 2 INSTALACE PROGRAMU... 4 ADMINISTRÁTOR

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 28-12-2006 Volba/změna skladu ze kterého prodáváte zboží. Pokud vydáváte zboží ze skladu např. číslo 1 a vyhledáváte zboží pomocí hypertextu, může se stát

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

OKNA WH OKNA. Program pro konstrukci oken. Manuál k projekční části. Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice

OKNA WH OKNA. Program pro konstrukci oken. Manuál k projekční části. Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice Program pro konstrukci oken WH OKNA Manuál k projekční části OKNA Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice Tel.: 323 627 053-4 Fax: 323 627 059 www.winkhaus.cz, www.whokna.cz Strana 1 (celkem

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006 HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006 Skeleton Software 2006 I ESO - Elektronická správa oddílu Obsah Kapitola I Úcel a využití 4 Kapitola II

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Docházkový systém ID-Ware II

Docházkový systém ID-Ware II ID-Ware II Obsah 1.Základní pojmy...8 1.1.Formátovací konvence...8 1.2.Licenční podmínky...8 1.3...8 1.4.Přístupový systém...8 1.5.Administrátor...8 1.6.Uživatel...9 1.7.Uživatelská práva...9 1.8.Nastavení

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více