1 MODUL AREA VYUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SESTAVENÍ ROZPOČTU PODLE PROJEKTU TVORBA VÝKAZU VÝMĚR PODLE PROJEKTU...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 MODUL AREA VYUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 1.1 SESTAVENÍ ROZPOČTU PODLE PROJEKTU... 3 1.2 TVORBA VÝKAZU VÝMĚR PODLE PROJEKTU..."

Transkript

1

2 OBSAH 1 MODUL AREA VYUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SESTAVENÍ ROZPOČTU PODLE PROJEKTU TVORBA VÝKAZU VÝMĚR PODLE PROJEKTU NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY PŘENESENÁ DPH PŘEBÍRÁNÍ OBJEKTŮ A POLOŽEK Z JINÝCH ZAKÁZEK Přebírání celých zakázek Oblíbené zakázky DEMONTÁŽE V CENÍKŮ ELEKTRO NOVÝ VÝMĚNNÝ FORMÁT EXCEL KOMPLET EXPORT NABÍDKOVÝCH CEN DO ZADÁNÍ EFEKTIVNĚJŠÍ TVORBA ROZPOČTU NOVÝ DESIGN PROGRAMU OSTATNÍ VYLEPŠENÍ A OPRAVY JAK NEZAPOČÍTAT MNOŽSTVÍ POLOŽKY DO PŘESUNU HMOT? OPRAVA KÓDU POLOŽKY PŘÍMO V OKNĚ HROMADNÉ VKLÁDÁNÍ POLOŽEK S DÍLY PŮVODNÍ CENA MATERIÁLU VYTVOŘENÍ DODATKOVÉHO ROZPOČTU Z ČERPÁNÍ ZJEDNODUŠENÍ OKEN Zjednodušení vyhledávání v ceníkové databázi Rozbor TOV (funkční klávesa F8) Okno pro založení stavby a zakázky Hromadné vyplnění spolupracujících firem na stavbě NASTAVENÍ OBDOBÍ PRO SOUPIS VYKONANÝCH PRACÍ VE HROMADNÉM TISKU DROBNÉ VYLEPŠENÍ /15

3 1 Modul AREA využití projektové dokumentace Jako základní podklad pro tvorbu rozpočtu je často poskytnutá projektová dokumentace v elektronické podobě. K programu KROS plus je nyní k dispozici modul AREA, který umožňuje prohlížet projektovou dokumentaci (ve formátu BMP, JPG, GIF, PNG a PDF) a to v samostatném okně nebo lze hodnoty získat z projektové dokumentace. Dále je možné vypočítat množství různých typů práce a přenést je do výkazu výměr na položce v zakázce. POZNÁMKA: Modul je zdarma zpřístupněný všem uživatelům programu KROS plus na jeden rok, kteří si aktualizují program na verzi Sestavení rozpočtu podle projektu Při tvorbě rozpočtu je dobré znát, jaké položky máme zapsat (např. u zdiva potřebujeme znát jeho tloušťku). K zjištění vhodných položek využíváme projektovou dokumentaci. Dokumentaci otevřeme v prohlížeči AREA. Prohlížeč se zobrazenou projektovou dokumentací můžeme mít otevřený současně s programem KROS plus, a tak je možné dle potřeby přeskakovat z jednoho okna (programu KROS plus) do druhého (modulu AREA). Projektová dokumentace lze v prohlížeči přiblížit, oddálit nebo se v ní posouvat. Otevírá se z otevřené ceníkové databáze nebo otevřené zakázky pomocí ikony. 1.2 Tvorba výkazu výměr podle projektu Pokud chceme projektovou dokumentaci nejen prohlížet, ale i měřit délky (výměry), vypočítat celkové množství položky za pomoci předdefinovaných vzorců a přenést ho (včetně výpočtů a poznámek) do výkazu výměr v rozpočtu, můžeme použit modul AREA v režimu měření. Velkou výhodou je to, že všechny měření děláme v jednom okně a nemusíme se za každým měřením přepínat mezi projektovou dokumentací a programem KROS plus. Při jednotlivých měřeních postupujeme intuitivně, program vás automaticky navádí, který krok by měl následovat. Naměřené výměry se v projektové dokumentaci zvýrazňují, a tak máme přehled o tom, zda se změřili všechny měřené útvary (stěny, místnosti,...). Modul AREA se otevírá z panelu Výkazu výměr ikonou. Pokud modul AREA otevřeme na stejné stavbě opakovaně, načítá se dokumentace, které jsme v modulu použili naposledy. Jestliže jsme ještě na stavbě žádný dokument nevybrali nebo pro aktuální položku potřebujeme jiný podklad, můžeme ho vybrat a otevřít stlačením ikony. Program nás automaticky vyzve na určení typu otevíraného dokumentu (co představuje načtená projektová dokumentace Půdorys, Pohled, Řez). V případě půdorysu je důležité vybrat typ z rozbalovacího seznamu. 3/15

4 Dokument se načte do okna modulu AREA, dá se pomocí nástrojové horní lišty přiblížit, oddálit nebo nastavit % zobrazení dokumentu. Pokud je dokument vícestránkový, jednotlivé stránky se zobrazí v pravé části obrazovky. Jestli chceme načíst jinou stranu, stačí na ni kliknout. V levé části obrazovky nás program nastaví na navigační panel do části Typ práce, kde je důležité vybrat ten typ práce, který pro položku budeme měřit (např. Základy nebo zdi a příčky). Pro každý Typ práce se předdefinované Měřící nástroje, které definujeme v druhém kroku (např. pro typ práce Zemní práce je možné zvolit Výkop kolmý nebo Výkop lichoběžníkový, pro Základy je možné zvolit Beton základů nebo Základovou desku). Některé typy práce mají předdefinovaný jen jeden nástroj na měření (např. Věnce, Stropy, Podlahy), program přeskočí tento krok (definování měřících nástrojů) a nastaví nás hned na třetí krok - Skupiny měření. Aby program dokázal vypočítat reálnou délku měření, je při prvním měření nad dokumentem důležité nadefinovat Mřížky (měřítko). Na výkrese v modulu Area vyznačíme myší vzdálenost, která odpovídá délce (určité kótě, která je skutečně popsána) a tuto vzdálenost zapíšeme do textového políčka Vzdálenost. Na základě této definice program vypočítá mřížku (x, y), a proto měření bude přepočítané na správné rozměry. Měření začneme tak, že se na výkrese kurzorem nastavíme na začátek měření vzdálenosti/plochy a myší vyznačíme měřenou vzdálenost a ukončíme koncovým bodem. Program automaticky zvýrazní celou vzdálenost/plochu mezi body a také okno Oprava měření. V tomto okně se zobrazí naměřená hodnota, kterou je nutné zkontrolovat, když je potřeba i opravit. Důležité je uvést i ostatní rozměry (např. pokud změříme délku zdiva, tu zkontrolujeme a do okna uvedeme i šířku a výšku vyznačeného zdiva). Do panelu v procese 3. Skupiny měření se nachází tlačítko s obrázkem znázorňující právě nastavené měření (spolu se zadanými rozměry). Každé měření s výpočtem se vkládá do jednoho řádku tabulky výkazu výměr (spodní část okna). Chceme-li měření vložit do nového řádku, v okně Oprava měření označíme možnost zapsat do nového řádku. Chceme-li začít nové měření pro danou položku (nový řádek) se stejnými rozměry, stlačíme tlačítko před nastavující měřící nástroj, který jsme použili předtím. Pokud chceme změřit objekt, kterého známe rozměry, jsou odlišné od rozměrů nastavených předtím (v příkladu vyšší jsou rozměry šířka a výška), klikneme na tlačítko Nové měření a postupujeme obdobně. Program si pamatuje vazby mezi výsledky měření a jejich výkresem (zdrojem). Snadno dokážeme zkontrolovat, co je naměřené na konkrétním řádku - nastavíme se na požadovaný řádek a na dokumentu se zvýrazní všechny příslušné hodnoty měření. 4/15

5 Zvýrazněný objekt můžeme na výkresu posunout tak, že ho uchopíme (kurzor se změní na křížek) a přesuneme. Je-li objekt zvýrazněný, můžeme ho vymazat klávesou Delete vymaže se i naměřená část v tabulce. Chceme-li vymazat všechny objekty, které jsme naměřili některým měřícím nástrojem, v procese 3. Skupiny měření se na tento nástroj nastavíme a zavřeme ho křížkem v pravém horním rohu. POZNÁMKA: V module AREA není možné editovat výsledky měření, ale k aktuálnímu nebo novému řádku je možné dopisovat poznámky. V tabulce výkazu výměr se počítají všechny měření do posledního řádku Součet. Pokud jsme všechny měření nutné pro výpočet množství aktuální položky ukončili, součet se všemi řádky (výpočty, poznámky, mezisoučty) přeneseme do Výkazu výměr aktuální položky v KROS plus pomocí tlačítka Přenos. Pokud jsme modul AREA otevřeli z panelu Výkaz výměr, po přenosu množství z modulu AREA se nastaví typ množství z výkazu výměr. 5/15

6 2 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY 2.1 Přenesená DPH Od podléhá režimu přenesené daňové povinnosti i poskytnutí stavebních a montážních prací. Program KROS plus byl proto upravený tak, abychom jsme nově založeným stavbám, zakázkám, dokonce i libovolným položkám mohli nastavit, zda se DPH přenáší na příjemce plnění (na dalšího plátce DPH). Při zakládání stavby/zakázky je nyní přednastavené, že se daňová povinnost na celé stavbě/zakázce nepřenáší (možnost Přenášet daňovou povinnost není označená). Pokud v této stavbě (na které se DPH nepřenáší) chceme jen některým položkám nastavit, že se daňová povinnost přenášet bude, můžeme typ DPH změnit přímo v okně Oprava položky. Do programu byla přidaná hromadná možnost pro nastavení přenášení/nepřenášení DPH na příjemce plnění. Všechny použité typy DPH (přenášené, nepřenášené nebo nulové) se projeví na Krycích a Souhrnných listech zakázek, taktéž v tiskových sestavách Krycího listu, Zjišťovacího protokolu a Fakturách 2.2 Přebírání objektů a položek z jiných zakázek Při tvorbě rozpočtu často vycházíme ze stávajících staveb a přebíráme z nich celé rozpočty nebo jen některé jeho položky. Původní funkce Vlož z jiné zakázky v otevřené zakázce byla vylepšená a na převzetí celých zakázek byla zapracovaná nově do Seznamu zakázek. Při kopírování celých zakázek si můžeme použité zakázky zvýraznit jako oblíbené, abychom při další tvorbě rozpočtu věděli, které zakázky jsou tímto způsobem využitelné Přebírání celých zakázek Pomocí funkce Vlož z jiné zakázky v Seznamu zakázek lze vytvořit zakázku zkopírováním rozpočtu a kalkulace z již existující zakázky. V Seznamu zakázek se nejdříve nastavíme na stavbu, do které chceme přenést rozpočet a kalkulaci z jiné zakázky. Funkci vyvoláme ikonou. Otevře se okno, v levé části, kterého se nacházejí stavby a v pravé části se zobrazí rozpočet nebo kalkulace dané zakázky, na které jsme vlevo nastavení. Takto se můžeme pohybovat po zakázkách, přičemž můžeme hned kontrolovat, zda aktuální zakázka obsahuje položky, pro které ji chceme zkopírovat (obdobně bylo upravené okno Vlož z jiné zakázky na přenos položek v otevřené zakázce). Pomocí rozbalovacího seznamu pod rámem s položkami se můžeme přepínat mezi položkami rozpočtu a položkami kalkulace. 6/15

7 Pro přenášení zakázky můžeme určit, zda chceme zkopírovat Aktuální zakázku popř. Označené zakázky (Pokud jsme nějaké označili), např. navrácení podřízených zakázek a kam se mají kopírované zakázky v aktuální stavbě umístit. Můžeme též nastavit, aby se množství přenesených položek vynulovali a nastavili na přímo zadané (např. předpokládáme-li, že na položkách nové zakázky budeme měnit množství). Předpokládáme-li, že zakázka, kterou právě kopírujeme, využijeme v další práci, můžeme ji hned označit jako oblíbenou Oblíbené zakázky Zakázky, ke kterým se často vracíme, nebo na nich často pracujeme, nebo je používáme jako vzor pro tvorbu dalších rozpočtů, můžeme označit nejen při kopírovaní z jiných zakázek, ale i přímo v Seznamu zakázek kliknutím do sloupce - Oblíbená zakázka. Potřebujeme-li vyhledat zakázku, kterou jsme si označili jako oblíbené, můžeme použít pohled Oblíbené zakázky. V Seznamu zakázek se tak objeví jen oblíbené zakázky s jejich nadřízenými úrovněmi (objekty, stavby ). Pokud jsme označili aspoň jednu zakázku jako oblíbenou, tento pohled se přednastaví a při kopírování položek/zakázek z jiných zakázek. Označování oblíbených zakázek může výrazně ušetřit čas při vyhledávání zakázek. 2.3 Demontáže v ceníků elektro Při využívání elektrikářských ceníků se pro rozpočtování demontáže často využívají montážní položky s poloviční pracností a cenou. Pro využití této metody byla do programu zapracovaná komplexní podpora zahrnující tvorbu rozpočtu, resp. kalkulace, jednoznačnou identifikaci demontážních položek a dokonce i možnost aktualizace těchto položek ceníkovou databází dodávanou s programem. POZOR! Při využívání této metody je důležité dbát na to, aby se využila na správné montážní položky. Při zápisu montážní položky (z elektrikářských ceníků 921, 922, 741 z databáze ÚRS) máme možnost určit, chceme-li zapsat položku jako montáž/demontáž. Pokud si vybereme demontáž, položka se do zakázky zapíše s poloviční cenou a upraví se popis. 7/15

8 Z rozborů se odstraní všechny materiály, které se nacházely v rozboru montážní práce a rozborovým položkám se nastaví poloviční množství. 2.4 Nový výměnný formát Excel Komplet 2012 Na základě opakujícího se požadavku uživatelů o komplexní přenos staveb pomocí jednoho XLS souboru vznikl nový výměnný formát Excel Komplet Ve formátu jsou zachované všechny důležité údaje o stavbě + kompletní sčítací vzorce. Formát je teda ideální pro distribuci zadání, sběr nabídek nebo pro odevzdání kompletní stavby investorovi. Exportovaný soubor je takto připravený na bezproblémové exportování obsahu bez nutnosti dodatečného přizpůsobování v MS Excel (formát XLS). Funkci spustíme ikonou a následným výběrem možnosti Excel Komplet 2012 menu. Vyexportovaný soubor obsahuje záložku s rekapitulací stavby (zde se nachází Souhrnný list stavby a Rekapitulace objektů) a samostatné záložky pro každou exportovanou zakázku zvlášť (každá záložka obsahuje Krycí list, Rekapitulace rozpočtu a Rozpočet). TIP: Abychom se uměli rychle dostat na požadovanou tiskovou sestavu, ve vrchní části každého sešitu se nacházejí přesměrování (hyperlinky) na tiskové sestavy nacházející se na něm (např. v záložce Rekapitulace stavby si můžeme pomocí hyperlinků nastavit přímo na Souhrnný list stavby nebo Rekapitulace objektů stavby). Ze sestavy Rekapitulace objektů stavby se kliknutím na ikonku (vlevo od názvu zakázky) přepneme na záložku odpovídající zakázky 8/15

9 Vyjma možností, které jsou přístupné při exportu do formátu Excel Komplet 2006 (formát používaný v předchozích verzích), nyní můžeme při exportu do formátu Excel Komplet 2012: jednotkové ceny vyexportovat rozdělené na materiál a montáž, zakázky vyexportovat jako zadání s povolením práce navíc o max. počtu, s odemčenými údaji. Vyexportovanou stavbu nebo zakázky můžeme zaslat např. dodavatelovi a ten je může do KROS plus naimportovat pomocí Import Excel. Program automaticky zabezpečí naimportování údaje nejen do zakázek, ale i údajů z Krycích listů uložených v XLS(s) souborů. Při exportu zakázek ve formátu Excel Komplet 2012 a importu zakázek tohoto formátu do nové stavby jsou ceny v souborech zobrazené na stejný počet desetinných míst jako v programu. 2.5 Export nabídkových cen do zadání Dodavatelské firmy se často setkávají s požadavkem doplnit ceny do původního zadání s podmínkou, že původní soubor musí zůstat bez jakékoliv změny mimo vyplněných cen. Pro tyto účely slouží volba Export cen do zadání, které zabezpečí naplnění cen do původního XLS souboru v případě, že byl importovaný ze souboru formátu Excel Komplet 2006, 2012, Excel Univerzál, ConBid nebo Oferta. Export cen si umí poradit se stavbou jako celkem (i přesto když byla importována z více XLS souborů) nebo je možné nabídku naplnit postupně cenovými exporty. Exportováním nabídek se z nejvyšší verze rozpočtu přenesou jednotkové ceny položek do původního souboru. Pokud zadání bylo vyexportované ve formátu Excel Komplet 2012 a byla povolená editace množství a práce navíc, tak se do souboru přenesou i tyto údaje (práce navíc jen do toho počtu, který byl při exportu zadání povolený). 2.6 Efektivnější tvorba rozpočtu Jedno z nejčastěji používaných oken v programu Zápis položky do rozpočtu bylo zpřehledněné a doplněné o další informace, např. zda zapisovaná práce vyžaduje specifikovaný materiál nebo do kterého stavebního dílu bude zapsaná. Důležité údaje jako Kód a Popis položky se nachází hned v prvním řádku. Aby bylo zřejmé, z jakých hodnot se vypočítá Celková cena, jednotlivé činitele (množství a jednotková cena) spolu s výsledkem (Celkovou cenou), se nachází ve stejném řádku. Změnil se také způsob, jakým určujeme, kde se položka do zakázky zapíše - kliknutím na modrý podtržený text (hyperlink) se zobrazí jen ty možnosti, které jsou pro danou položku a nastavení v zakázce dostupné. Přímo z textu hyperlinku nyní víme, kam se položka v zakázce umístí (podle kódu položky, nad nebo pod aktuální položku, do nižší úrovně). Tento způsob určování umístění položky nahradila tlačítka. 2.7 Nový design programu Rozšíření velkých monitorů přineslo uživatelům více pracovního místa na ploše, což způsobilo také zmenšení ovládacích ikon v programu. Proto byly do programu zapracované velké ikonky s vysvětlujícím popisem. V rámci této změny došlo také k jejich úpravě a reorganizaci. Každému uživateli však vyhovuje jiný vzhled a jiné velikosti ikon, proto byla do okna Nastavení (na záložce Systémové nastavení) přidaná možnost výběru typu ikon: Velké ikony s popisem (jdou přednastavené). Velké ikony (bez popisu). Malé ikony. 9/15

10 Nový vzhled a přehlednější ovládání mají také záložky Ceník práce, materiálů, výrobců (původně Materiály z internetu), Rozpočtu, Kalkulace, Čerpání, Výrobní faktury a ukazovatelů RUSO. Aktuální záložka je barevně zvýrazněná ceníkové záložky jsou oranžové, zakázkové záložky modré a záložka RUSO je zelená. Světlemodře podbarvené záložky zakázky znamenají, že jsme naposledy byli nastavení na daný modul (na obrázku v Rozpočtu) a do tohoto modulu můžeme zapisovat z aktuální databáze (na obrázku Ceník práce). Pod záložkou Ceníku práce se zároveň zobrazuje název aktuální databáze a pod záložkami zakázky kód a název aktuální zakázky. Záložka nezakoupeného modulu je šedé barvy a obsahuje s informacemi o daném modulu. - kliknutím na ni se zobrazí okno Vzhledem k zavedení velkých ikonek byly volby pro Import, Export a Archivace v okně Seznam zakázek zakomponované do ikon na horní liště. Všechny potřebné funkce pro práci se zakázkami jsou tak dostupné na jednom místě. 3 OSTATNÍ VYLEPŠENÍ A OPRAVY 3.1 Jak nezapočítat množství položky do přesunu hmot? Na ocenění přesunu hmot používáme většinou hmotnostní přirážky, jejichž množství se počítá jako součet celkových hmotností položek určitého rozsahu (např. všech položek HSV). Některé položky z rozsahu můžou být přesunuté automaticky a jejich hmotnost by se do množství přirážky neměla započítat. Proto byla do programu přidaná možnost nastavení, zda se hmotnost položky má nebo nemá započítat do množství hmotnostních přirážek. Započítávání nebo nezapočítávání hmotnosti do přesunu hmot můžeme nastavit pomocí plovoucího menu vyvolaného na příslušné položce ve sloupci Hmotnost celkem. PŘÍKLAD: Když přesun betonu na stavbě nepotřebujeme započítat (obstarali jsme si betonovou pumpu), na položce nastavíme nezapočítávání hmotnosti do množství přirážky. Písmo celkové hmotnosti (81,233) na položce betonu se změní na hnědé, což znamená, že se do množství přirážky nezapočítává (původně byla hmotnost HSV 112,284; po nezapočítání hmotnosti betonu se množství přesunu hmot za HSV změnilo na 112,284 81,233 = 31,051). 10/15

11 Obdobně můžeme nastavit (ne)započítávání hmotnosti do přesunu hmot více položkám najednou tak, že je nejdříve označíme a před změnou pomocí plovoucího menu se nastavíme na jednu z označených položek. Na nastavení započítávání nebo nezapočítávání hmotností více položek do množství hmotnostních přirážek vznikla také nová hromadná funkce Započítávání hmotnosti do přesunu. TIP: Do okna Rozšířené kontroly ( ) byla přidaná nová kontrola, která nás upozorní na položky, které hmotnosti se nezapočítávají do množství přesunu hmot. Hmotnost položek, kterým jsme nastavili nezapočítávání hmotnosti do přesunu hmot, bude v tiskových sestavách a exportech nulová a nezapočítává se ani do součtů hmotností za díl, kapitolu, zakázku nebo za celou stavbu. 3.2 Oprava kódu položky přímo v okně Když potřebujeme upravit kód zapsané položky, můžeme to udělat přímo v okně Oprava položky (F2), kde bylo zpřístupněné políčko Kód položky (políčko je podbarvené žlutou barvou). Také Typ věty lze změnit jednoduchým způsobem (např. přímo v tabulce zakázky pomocí plovoucího menu), z programu byla odstraněná funkce Typ věty a kód položky, která tyto dvě funkce sdružovala. 3.3 Hromadné vkládání položek s díly Pomocí hromadného vkládání (F3 Hromadně) bylo dosud možné vkládat do rozpočtu nebo kalkulace jen konstrukce nebo materiály. Když jsme tyto položky chtěli zařadit do stavebních dílů, museli jsme tak učinit až v zakázce po hromadném vložení položek. Nyní můžeme vkládané položky zařadit do dílů přímo v tabulce. Dílům je nutné vyplnit minimálně údaje ve sloupcích Kód položky a Popis. Když tyto údaje nevyplníme, při vkládání do zakázky se podbarví červeně. Položky, které v tabulce následují za stavebním dílem, se do tabulky rozpočtu/kalkulace vloží do jeho nižší úrovně. 3.4 Původní cena materiálu V poslední verzi byl zavedený nový typ ceny pro materiál firemní cena. Na základě připomínek uživatelů byla upravená práce s typem ceny materiálu při tvorbě rozpočtu z ceníkové databáze a úpravě této ceny přímo v rozpočtu. 11/15

12 V ceníku materiálů se ve všech pohledech zobrazuje už jen sloupec s Původní cenou (PC). Tento typ ceny (pc) je v nové verzi přednastavený pro zápis z ceníkové databáze (zakoupené spolu s programem). Když změníme cenu materiálu s typem ceny pc v tabulce zakázky, položce se nastaví typ ceny fc, a původní cena (pc) cena zůstane na položce (evidovaná např. v okně Oprava položky) nezměněná. Při zápisu materiálů z ostatních databází (vlastních nebo z Ceníku výrobců z internetu) zůstal přednastavený typ ceny fc. 3.5 Vytvoření dodatkového rozpočtu z čerpání Při přečerpání položek je někdy potřebné navíc práce samostatně vyčíslit a dát schválit investorem jako dodatek. Za tímto účelem byla vytvořená nová funkce, která kromě samotného založení dodatku přenese do jeho rozpočtu přečerpané položky. Funkci Vytvoř dodatkový rozpočet lze spustit z otevřeného čerpání nebo z okna Seznam zakázek na té zakázce, která v čerpání obsahuje aspoň jednu přečerpanou položku. Program otevře okno na Založení dodatkového rozpočtu, ve kterém přednastaví Kód a Název dodatku podle aktuální zakázky. Po potvrzení okna (založení dodatku) se z čerpání a krycího listu čerpaní přenesou ty položky, které byly přečerpané. V původní zakázce (čerpaní) se jejich % čerpání nastaví na 100 % a přečerpané množství (ze sloupce Dodatek v Čerpání) se nastaví položkám v dodatku. Obdobně se přenáší přečerpané náklady VRN a KČ z Krycího listu čerpání přebytečné množství se vloží do Krycího listu dodatkového rozpočtu. 3.6 Zjednodušení oken Větší počet oken nové verze se výrazně zjednodušila. Jde například o okna Seznamu zakázek, Seznamu databáze, ale také okna pro zakládání stavby, zakázky, zápisu položky do zakázky, okno výkazu výměr (Ctrl+W) a jiné Zjednodušení vyhledávání v ceníkové databázi V ceníkové databázi nejčastěji vyhledáváme položku podle kódu nebo podle slova, které by se mohlo nacházet v jejím popise. Pro rychlejší zpřístupnění takového vyhledávání bylo do horní části okna ceníku práce a materiálů doplněné vyhledávácí políčko, které podle zadaného textu samo zvolí optimální způsob vyhledávání a poskytne očekávané výsledky. Zároveň byly jednodušeji zpřístupněné doplňkové volby pro zpřesnění rozsahu vyhledávání. Nové vyhledávání je intuitivní a každému je na první pohled zřejmé, jak položku vyhledá. Když zadáme text, začne se položka vyhledávat podle popisu. Princip vyhledávání položky podle popisu zůstal nezměněný opět máme možnost zúžit vyhledávání v montážních, demontážních položkách nebo položkách pro údržbu a opravu. 12/15

13 Samotné vyhledávání můžeme spustit klávesou Enter nebo tlačítkem Hledej a poté postupujeme stejně jako v předcházející verzi programu (např. zpřesníme hledanou položku pomocí panelu Rychlý filtr výsledků, nastavíme se na položku nebo položku zapíšeme. Pokud do textového okna na vyhledávání zadáme čísla, položka se bude vyhledávat podle kódu. Jestliže je v Nastavení aktivní průběžné vyhledávání, program nás průběžně nastaví na první položku, která svým kódem navíc odpovídá hledané položce Rozbor TOV (funkční klávesa F8) Rozbor TOV se používá velmi často jen na prohlížení, jaké zdroje (limitky) jsou zahrnuté v kalkulované ceně položky. Proto bylo okno Rozbor TOV, které otevřeme např. stlačením klávesy F8, upravené tak, aby bylo co nejpřehlednější a obsahovalo jen ty nejpotřebnější informace (základní informace, zdroje a panel se sumou nákladů). V ceníkové databázi rozlišujeme na tomto okně nově needitační režim (slouží jen prohlížení) a editační režim (v případě pokud chceme rozbor upravovat). Needitační režim rozboru TOV je přednastavený, zapne se po každém otevření programu. V okně je možné rozbory TOV prohlížet. Pokud však potřebujeme úpravu na kterékoliv položce v ceníkové databázi, použijeme tlačítko Uprav rozbor, aktivuje se editační režim. V editačním režimu se zpřístupní položky rozboru na editaci (editovatelné pole se podbarví žlutě), ikony pro práci s položkami rozboru (pod tabulkou rozboru) a objeví se nové tlačítko Nástroje (ve kterém jsou skryté všechny funkce pro práci s rozborem) a Nastav TOV. 13/15

14 POZNÁMKA: V zakázce je editační režim zapnutý vždy, bez ohledu na jeho zapnutí v ceníkové databázi Okno pro založení stavby a zakázky Při zakládání stavby/zakázky je nyní důležité vyplnit jen základní údaje. Okna pro založení stavby/zakázky bylo proto přepracované tak, aby obsahovalo jen základní údaje. Pro evidování podrobnějších údajů o stavbě/zakázce můžeme okna rozšířit. Povinné údaje (Kód a Název stavby/zakázky) se zvýrazní žlutou barvou. Při zakládání stavby se původně zobrazoval Souhrnný list, při zakládání zakázky (objektu a části) zase Krycí list. Obě okna obsahovaly údaje o samotné stavbě/zakázce, ale i jejich nákladů. Nyní se údaje týkající se stavby/zakázky oddělily od nákladů do nových samostatných oken Hromadné vyplnění spolupracujících firem na stavbě Při zakládání popř. opravě stavby/zakázky můžeme údaje o spolupracujících firmách (název, IČO, DIČ o Investorovi, Projektantovi,...). vypsat manuálně nebo přenést do seznamu firem. Pokud jsme se rozhodli využít seznam firem, každou spolupracující firmu jsme museli přenést zvlášť (např. nejdříve Investora, potom Projektanta,..., a za každým jsme se přepínali do seznamu firem a zpět do okna zakládání/opravy stavby/zakázky). Nyní můžeme nastavit všechny spolupracující firmy nacházející se na okně stavby/zakázky najednou - z jednoho okna seznamu firem. Pokud při některém typu spolupracující firmy (Investorovi, Projektantovi,...) na okně stavby/zakázky klikneme na ikonu, otevře se okno ze seznamem firem. V pravé části okna se nacházejí pole pro rychlé vyplnění všech spolupracujících firem. Zeleně podbarvené pole je to, ze kterého jsme okno (pomocí ) vyvolali a do kterého se firma přenese, jak na ni v tabulce dvojklikneme. Vyplněním spolupracující firmy se zelené podbarvení přeneseme na další pole. Obdobným způsobem pokračujeme při vyplnění ostatních polí. Chceme-li vyplnit podbarvené pole, v tabulce se nastavíme na firmu a použijeme šipku v příslušném poli. Všechny vyplněné pole se spolupracujícími firmami se stlačením OK najednou přenesou na okno zakládání/opravy stavby/zakázky. 14/15

15 3.7 Nastavení období pro Soupis vykonaných prací ve hromadném tisku V hromadném tisku jsou k dispozici sestavy pro tisk soupisu vykonaných prací. Tyto sestavy se doteď tiskly jen za poslední období čerpání. V nové verzi byla do hromadného tisku (i z otevřené zakázky čerpání a i ze Seznamu zakázek) přidaná možnost nastavení se období pro tyto šablony, a tak můžeme soupis vykonaných prací vytisknout za starší období. 3.8 Drobné vylepšení Funkce Suma, která umožňuje nastavit množství aktuální položky zvoleným parametrem (např. hmotností) jiných označených položek, se přejmenovala na Naplň množství z označených. Vyvoláme ji z hlavního menu otevřené zakázky výběrem možnosti Položka Pokročilé úpravy Náplň množství z označených. Obdobná funkce v rozboru položky se přejmenovala na Naplň normu z položek rozboru. V případě, že jsme aktualizovali zakázku a některé položky se nezaktualizovali, program nabídne dodatečnou aktualizaci. V minulé verzi program nastavil dodatečnou aktualizaci do otevřené databáze. Nyní se už otevře (a program nás do něj nastaví), kterou jsme zakázku původně aktualizovali. Při vytvoření zůstatkového rozpočtu se z původního čerpání do nově vytvořené stavby/zakázky přenášely jen zůstatky položek. V nové verzi se přenáší navíc zůstatkové hodnoty VRN a KČ z Krycího listu čerpání. Funkce Vyprázdni koš stavby v Seznamu zakázek se přejmenovala na Vymaž trvalo zrušené zakázky. V okně databáze byly zjednodušené panely s obsahem ceníku, obory materiálů, poznámkou k souboru cen a s ceníky dodavatelů. V těchto panelech se zvětšil prostor pro údaje tak, že se některé ovladače přesunuly do plovoucího menu (např. v panelu s obsahem ceníku jde o funkci Obsahy všech ceníků a Zalamovat text). Funkci Nastavit pozici v obsahu ceníku podle aktuální položky v databázi můžeme vyvolat pomocí plovoucího menu na ceníkové položce. 15/15

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Materiály online ceníky prodejců stavebnin, propojení Sledování stavby s ekonomickým SW POHODA, zvětšování údajů v oknech programu, zádržné

Více

Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II

Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II Abstrakt Veřejné zakázky v České republice, víceřádkový výkaz výměr, ceníky prodejců materiálů, pořadové číslo položky rozpočtu, ceny za označené položky

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

VSTUPY: Moduly VÝSTUPY: Firemní komunikace ČERPÁNÍ ROZPOČET VÝROBNÍ FAKTURA KALKULACE UKAZATELE OFERTA HARMONOGRAM

VSTUPY: Moduly VÝSTUPY: Firemní komunikace ČERPÁNÍ ROZPOČET VÝROBNÍ FAKTURA KALKULACE UKAZATELE OFERTA HARMONOGRAM VSTUPY: Moduly UKAZATELE ROZPOČET ČERPÁNÍ OFERTA HARMONOGRAM KALKULACE VÝROBNÍ FAKTURA VÝSTUPY: Firemní komunikace Tisk dokumentů Export dat 1 Základní orientace v programu hlavní okna Přístup k: Seznam

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Kurz Rozpočtování staveb Manuál pro prací se softwarem Kros plus

Kurz Rozpočtování staveb Manuál pro prací se softwarem Kros plus Kurz Rozpočtování staveb Manuál pro prací se softwarem Kros plus Zdrojem pro tuto příručku je Uživatelská příručka programu KROS PLUS od společnosti ÚRS PRAHA, a.s. Obsah INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Zjednodušené importy z Excelu, Inteligentní importy a kontroly importovaných dat, uživatelská poznámka položek, vylepšení při tvorbě výkazů

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 1. Sledování stavby Potřebujete porovnávat plán nákladů se skutečnými náklady z účetnictví? Chcete získat přehled o nákladech na materiály na stavbě nebo přehled o fakturách

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Soupisy prací veřejných zakázek dle vyhlášky č.230/2012 Sb. Soupisy prací veřejných zakázek dle vyhlášky č.230/2012 Sb.

Soupisy prací veřejných zakázek dle vyhlášky č.230/2012 Sb. Soupisy prací veřejných zakázek dle vyhlášky č.230/2012 Sb. Soupisy prací veřejných zakázek dle vyhlášky č.230/2012 Sb. 1/ 23 Obsah 1 Úvodní informace 3 2 Využití podkladů Cenové soustavy ÚRS v soupisech prací dle vyhlášky č.230/2012 Sb. 4 3 Založení stavby a její

Více

Ceník stavebních prací s VR a s přístupem do on-line verze

Ceník stavebních prací s VR a s přístupem do on-line verze Verlag Dashöfer https://www.dashofer.cz/cenik-stavebnich-praci-s-vr-a-s-pristupem-do-on-line-verze-productcspvron/ Software Ceník stavebních prací s VR a s přístupem do on-line verze Ceník stavebních prací

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky verze 0.2 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Zjednodušené importy z Excelu, Inteligentní importy a kontroly importovaných dat, uživatelská poznámka položek, vylepšení při tvorbě výkazů

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13 TransKlim v.1.0 Program pro zaznamenávání a vyhodnocování hodnot z měření teplot a vlhkosti v objektech kulturních památek s přenosem po síti nn 230V/50Hz. Uživatelská příručka pro verzi 1.13 Uživatelská

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

František Hudek. květen 2012

František Hudek. květen 2012 VY_32_INOVACE_FH06 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2012 8. ročník

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe Modul Aspe Vyšší agregace Parametry stavby byly rozšířeny o funkci použití vyšších agregací, které mění pohled na stavbu. Po aktivaci jsou všechny stavební díly ve stromové struktuře, tiskových sestavách

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Základní principy vyhledávání firem

Základní principy vyhledávání firem Základní principy vyhledávání firem Vyhledávat informace v databázi lze několika způsoby. Základní způsob používá postupné kroky, kdy otevíráme tzv. slovníky, z nichž vybíráme požadované hodnoty, například

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.19 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

IMPORT DAT DO DATABÁZE

IMPORT DAT DO DATABÁZE Úvod do problematiky IMPORT DAT DO DATABÁZE Databázové tabulky lze naplňovat i již dříve pořízenými údaji. Můžeme tak snadno načíst do databáze data pořízená v textovém editoru WORD nebo v tabulkovém procesoru

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00 SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00 1. Sledování stavby Chcete kontrolovat vývoj nákladů na stavbě v čase? Potřebujete znát, zda jste překročili plán nákladů v aktuálním období v porovnání se skutečnými náklady

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

TVOŘÍME MAPU V GIS. manuál

TVOŘÍME MAPU V GIS. manuál TVOŘÍME MAPU V GIS manuál 1 Quantum GIS Každý GIS pracuje s tzv. vrstvami (vrstva měst, řek, krajů, atd.), které pak zobrazuje v mapovém poli. Pro práci s jednotlivými vrstvami slouží panel nástrojů, kde

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura Skladové hospodářství - inventura Manuál popisuje postup inventury v modulu Skladové hospodářství, které je součástí modulu Autoservis. 1.1 Kontrola

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Grid 2. Krok za krokem. Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu

Grid 2. Krok za krokem. Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu Grid 2 Krok za krokem Jednoduchý manuál pro základní úpravy mřížek v programu Kopírování sady mřížek (uživatele) Chceme-li si vyzkoušet práci s programem Grid 2, je nejlepší upravit si již vytvořené mřížky

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více