1 MODUL AREA VYUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SESTAVENÍ ROZPOČTU PODLE PROJEKTU TVORBA VÝKAZU VÝMĚR PODLE PROJEKTU...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 MODUL AREA VYUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 1.1 SESTAVENÍ ROZPOČTU PODLE PROJEKTU... 3 1.2 TVORBA VÝKAZU VÝMĚR PODLE PROJEKTU..."

Transkript

1

2 OBSAH 1 MODUL AREA VYUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SESTAVENÍ ROZPOČTU PODLE PROJEKTU TVORBA VÝKAZU VÝMĚR PODLE PROJEKTU NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY PŘENESENÁ DPH PŘEBÍRÁNÍ OBJEKTŮ A POLOŽEK Z JINÝCH ZAKÁZEK Přebírání celých zakázek Oblíbené zakázky DEMONTÁŽE V CENÍKŮ ELEKTRO NOVÝ VÝMĚNNÝ FORMÁT EXCEL KOMPLET EXPORT NABÍDKOVÝCH CEN DO ZADÁNÍ EFEKTIVNĚJŠÍ TVORBA ROZPOČTU NOVÝ DESIGN PROGRAMU OSTATNÍ VYLEPŠENÍ A OPRAVY JAK NEZAPOČÍTAT MNOŽSTVÍ POLOŽKY DO PŘESUNU HMOT? OPRAVA KÓDU POLOŽKY PŘÍMO V OKNĚ HROMADNÉ VKLÁDÁNÍ POLOŽEK S DÍLY PŮVODNÍ CENA MATERIÁLU VYTVOŘENÍ DODATKOVÉHO ROZPOČTU Z ČERPÁNÍ ZJEDNODUŠENÍ OKEN Zjednodušení vyhledávání v ceníkové databázi Rozbor TOV (funkční klávesa F8) Okno pro založení stavby a zakázky Hromadné vyplnění spolupracujících firem na stavbě NASTAVENÍ OBDOBÍ PRO SOUPIS VYKONANÝCH PRACÍ VE HROMADNÉM TISKU DROBNÉ VYLEPŠENÍ /15

3 1 Modul AREA využití projektové dokumentace Jako základní podklad pro tvorbu rozpočtu je často poskytnutá projektová dokumentace v elektronické podobě. K programu KROS plus je nyní k dispozici modul AREA, který umožňuje prohlížet projektovou dokumentaci (ve formátu BMP, JPG, GIF, PNG a PDF) a to v samostatném okně nebo lze hodnoty získat z projektové dokumentace. Dále je možné vypočítat množství různých typů práce a přenést je do výkazu výměr na položce v zakázce. POZNÁMKA: Modul je zdarma zpřístupněný všem uživatelům programu KROS plus na jeden rok, kteří si aktualizují program na verzi Sestavení rozpočtu podle projektu Při tvorbě rozpočtu je dobré znát, jaké položky máme zapsat (např. u zdiva potřebujeme znát jeho tloušťku). K zjištění vhodných položek využíváme projektovou dokumentaci. Dokumentaci otevřeme v prohlížeči AREA. Prohlížeč se zobrazenou projektovou dokumentací můžeme mít otevřený současně s programem KROS plus, a tak je možné dle potřeby přeskakovat z jednoho okna (programu KROS plus) do druhého (modulu AREA). Projektová dokumentace lze v prohlížeči přiblížit, oddálit nebo se v ní posouvat. Otevírá se z otevřené ceníkové databáze nebo otevřené zakázky pomocí ikony. 1.2 Tvorba výkazu výměr podle projektu Pokud chceme projektovou dokumentaci nejen prohlížet, ale i měřit délky (výměry), vypočítat celkové množství položky za pomoci předdefinovaných vzorců a přenést ho (včetně výpočtů a poznámek) do výkazu výměr v rozpočtu, můžeme použit modul AREA v režimu měření. Velkou výhodou je to, že všechny měření děláme v jednom okně a nemusíme se za každým měřením přepínat mezi projektovou dokumentací a programem KROS plus. Při jednotlivých měřeních postupujeme intuitivně, program vás automaticky navádí, který krok by měl následovat. Naměřené výměry se v projektové dokumentaci zvýrazňují, a tak máme přehled o tom, zda se změřili všechny měřené útvary (stěny, místnosti,...). Modul AREA se otevírá z panelu Výkazu výměr ikonou. Pokud modul AREA otevřeme na stejné stavbě opakovaně, načítá se dokumentace, které jsme v modulu použili naposledy. Jestliže jsme ještě na stavbě žádný dokument nevybrali nebo pro aktuální položku potřebujeme jiný podklad, můžeme ho vybrat a otevřít stlačením ikony. Program nás automaticky vyzve na určení typu otevíraného dokumentu (co představuje načtená projektová dokumentace Půdorys, Pohled, Řez). V případě půdorysu je důležité vybrat typ z rozbalovacího seznamu. 3/15

4 Dokument se načte do okna modulu AREA, dá se pomocí nástrojové horní lišty přiblížit, oddálit nebo nastavit % zobrazení dokumentu. Pokud je dokument vícestránkový, jednotlivé stránky se zobrazí v pravé části obrazovky. Jestli chceme načíst jinou stranu, stačí na ni kliknout. V levé části obrazovky nás program nastaví na navigační panel do části Typ práce, kde je důležité vybrat ten typ práce, který pro položku budeme měřit (např. Základy nebo zdi a příčky). Pro každý Typ práce se předdefinované Měřící nástroje, které definujeme v druhém kroku (např. pro typ práce Zemní práce je možné zvolit Výkop kolmý nebo Výkop lichoběžníkový, pro Základy je možné zvolit Beton základů nebo Základovou desku). Některé typy práce mají předdefinovaný jen jeden nástroj na měření (např. Věnce, Stropy, Podlahy), program přeskočí tento krok (definování měřících nástrojů) a nastaví nás hned na třetí krok - Skupiny měření. Aby program dokázal vypočítat reálnou délku měření, je při prvním měření nad dokumentem důležité nadefinovat Mřížky (měřítko). Na výkrese v modulu Area vyznačíme myší vzdálenost, která odpovídá délce (určité kótě, která je skutečně popsána) a tuto vzdálenost zapíšeme do textového políčka Vzdálenost. Na základě této definice program vypočítá mřížku (x, y), a proto měření bude přepočítané na správné rozměry. Měření začneme tak, že se na výkrese kurzorem nastavíme na začátek měření vzdálenosti/plochy a myší vyznačíme měřenou vzdálenost a ukončíme koncovým bodem. Program automaticky zvýrazní celou vzdálenost/plochu mezi body a také okno Oprava měření. V tomto okně se zobrazí naměřená hodnota, kterou je nutné zkontrolovat, když je potřeba i opravit. Důležité je uvést i ostatní rozměry (např. pokud změříme délku zdiva, tu zkontrolujeme a do okna uvedeme i šířku a výšku vyznačeného zdiva). Do panelu v procese 3. Skupiny měření se nachází tlačítko s obrázkem znázorňující právě nastavené měření (spolu se zadanými rozměry). Každé měření s výpočtem se vkládá do jednoho řádku tabulky výkazu výměr (spodní část okna). Chceme-li měření vložit do nového řádku, v okně Oprava měření označíme možnost zapsat do nového řádku. Chceme-li začít nové měření pro danou položku (nový řádek) se stejnými rozměry, stlačíme tlačítko před nastavující měřící nástroj, který jsme použili předtím. Pokud chceme změřit objekt, kterého známe rozměry, jsou odlišné od rozměrů nastavených předtím (v příkladu vyšší jsou rozměry šířka a výška), klikneme na tlačítko Nové měření a postupujeme obdobně. Program si pamatuje vazby mezi výsledky měření a jejich výkresem (zdrojem). Snadno dokážeme zkontrolovat, co je naměřené na konkrétním řádku - nastavíme se na požadovaný řádek a na dokumentu se zvýrazní všechny příslušné hodnoty měření. 4/15

5 Zvýrazněný objekt můžeme na výkresu posunout tak, že ho uchopíme (kurzor se změní na křížek) a přesuneme. Je-li objekt zvýrazněný, můžeme ho vymazat klávesou Delete vymaže se i naměřená část v tabulce. Chceme-li vymazat všechny objekty, které jsme naměřili některým měřícím nástrojem, v procese 3. Skupiny měření se na tento nástroj nastavíme a zavřeme ho křížkem v pravém horním rohu. POZNÁMKA: V module AREA není možné editovat výsledky měření, ale k aktuálnímu nebo novému řádku je možné dopisovat poznámky. V tabulce výkazu výměr se počítají všechny měření do posledního řádku Součet. Pokud jsme všechny měření nutné pro výpočet množství aktuální položky ukončili, součet se všemi řádky (výpočty, poznámky, mezisoučty) přeneseme do Výkazu výměr aktuální položky v KROS plus pomocí tlačítka Přenos. Pokud jsme modul AREA otevřeli z panelu Výkaz výměr, po přenosu množství z modulu AREA se nastaví typ množství z výkazu výměr. 5/15

6 2 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY 2.1 Přenesená DPH Od podléhá režimu přenesené daňové povinnosti i poskytnutí stavebních a montážních prací. Program KROS plus byl proto upravený tak, abychom jsme nově založeným stavbám, zakázkám, dokonce i libovolným položkám mohli nastavit, zda se DPH přenáší na příjemce plnění (na dalšího plátce DPH). Při zakládání stavby/zakázky je nyní přednastavené, že se daňová povinnost na celé stavbě/zakázce nepřenáší (možnost Přenášet daňovou povinnost není označená). Pokud v této stavbě (na které se DPH nepřenáší) chceme jen některým položkám nastavit, že se daňová povinnost přenášet bude, můžeme typ DPH změnit přímo v okně Oprava položky. Do programu byla přidaná hromadná možnost pro nastavení přenášení/nepřenášení DPH na příjemce plnění. Všechny použité typy DPH (přenášené, nepřenášené nebo nulové) se projeví na Krycích a Souhrnných listech zakázek, taktéž v tiskových sestavách Krycího listu, Zjišťovacího protokolu a Fakturách 2.2 Přebírání objektů a položek z jiných zakázek Při tvorbě rozpočtu často vycházíme ze stávajících staveb a přebíráme z nich celé rozpočty nebo jen některé jeho položky. Původní funkce Vlož z jiné zakázky v otevřené zakázce byla vylepšená a na převzetí celých zakázek byla zapracovaná nově do Seznamu zakázek. Při kopírování celých zakázek si můžeme použité zakázky zvýraznit jako oblíbené, abychom při další tvorbě rozpočtu věděli, které zakázky jsou tímto způsobem využitelné Přebírání celých zakázek Pomocí funkce Vlož z jiné zakázky v Seznamu zakázek lze vytvořit zakázku zkopírováním rozpočtu a kalkulace z již existující zakázky. V Seznamu zakázek se nejdříve nastavíme na stavbu, do které chceme přenést rozpočet a kalkulaci z jiné zakázky. Funkci vyvoláme ikonou. Otevře se okno, v levé části, kterého se nacházejí stavby a v pravé části se zobrazí rozpočet nebo kalkulace dané zakázky, na které jsme vlevo nastavení. Takto se můžeme pohybovat po zakázkách, přičemž můžeme hned kontrolovat, zda aktuální zakázka obsahuje položky, pro které ji chceme zkopírovat (obdobně bylo upravené okno Vlož z jiné zakázky na přenos položek v otevřené zakázce). Pomocí rozbalovacího seznamu pod rámem s položkami se můžeme přepínat mezi položkami rozpočtu a položkami kalkulace. 6/15

7 Pro přenášení zakázky můžeme určit, zda chceme zkopírovat Aktuální zakázku popř. Označené zakázky (Pokud jsme nějaké označili), např. navrácení podřízených zakázek a kam se mají kopírované zakázky v aktuální stavbě umístit. Můžeme též nastavit, aby se množství přenesených položek vynulovali a nastavili na přímo zadané (např. předpokládáme-li, že na položkách nové zakázky budeme měnit množství). Předpokládáme-li, že zakázka, kterou právě kopírujeme, využijeme v další práci, můžeme ji hned označit jako oblíbenou Oblíbené zakázky Zakázky, ke kterým se často vracíme, nebo na nich často pracujeme, nebo je používáme jako vzor pro tvorbu dalších rozpočtů, můžeme označit nejen při kopírovaní z jiných zakázek, ale i přímo v Seznamu zakázek kliknutím do sloupce - Oblíbená zakázka. Potřebujeme-li vyhledat zakázku, kterou jsme si označili jako oblíbené, můžeme použít pohled Oblíbené zakázky. V Seznamu zakázek se tak objeví jen oblíbené zakázky s jejich nadřízenými úrovněmi (objekty, stavby ). Pokud jsme označili aspoň jednu zakázku jako oblíbenou, tento pohled se přednastaví a při kopírování položek/zakázek z jiných zakázek. Označování oblíbených zakázek může výrazně ušetřit čas při vyhledávání zakázek. 2.3 Demontáže v ceníků elektro Při využívání elektrikářských ceníků se pro rozpočtování demontáže často využívají montážní položky s poloviční pracností a cenou. Pro využití této metody byla do programu zapracovaná komplexní podpora zahrnující tvorbu rozpočtu, resp. kalkulace, jednoznačnou identifikaci demontážních položek a dokonce i možnost aktualizace těchto položek ceníkovou databází dodávanou s programem. POZOR! Při využívání této metody je důležité dbát na to, aby se využila na správné montážní položky. Při zápisu montážní položky (z elektrikářských ceníků 921, 922, 741 z databáze ÚRS) máme možnost určit, chceme-li zapsat položku jako montáž/demontáž. Pokud si vybereme demontáž, položka se do zakázky zapíše s poloviční cenou a upraví se popis. 7/15

8 Z rozborů se odstraní všechny materiály, které se nacházely v rozboru montážní práce a rozborovým položkám se nastaví poloviční množství. 2.4 Nový výměnný formát Excel Komplet 2012 Na základě opakujícího se požadavku uživatelů o komplexní přenos staveb pomocí jednoho XLS souboru vznikl nový výměnný formát Excel Komplet Ve formátu jsou zachované všechny důležité údaje o stavbě + kompletní sčítací vzorce. Formát je teda ideální pro distribuci zadání, sběr nabídek nebo pro odevzdání kompletní stavby investorovi. Exportovaný soubor je takto připravený na bezproblémové exportování obsahu bez nutnosti dodatečného přizpůsobování v MS Excel (formát XLS). Funkci spustíme ikonou a následným výběrem možnosti Excel Komplet 2012 menu. Vyexportovaný soubor obsahuje záložku s rekapitulací stavby (zde se nachází Souhrnný list stavby a Rekapitulace objektů) a samostatné záložky pro každou exportovanou zakázku zvlášť (každá záložka obsahuje Krycí list, Rekapitulace rozpočtu a Rozpočet). TIP: Abychom se uměli rychle dostat na požadovanou tiskovou sestavu, ve vrchní části každého sešitu se nacházejí přesměrování (hyperlinky) na tiskové sestavy nacházející se na něm (např. v záložce Rekapitulace stavby si můžeme pomocí hyperlinků nastavit přímo na Souhrnný list stavby nebo Rekapitulace objektů stavby). Ze sestavy Rekapitulace objektů stavby se kliknutím na ikonku (vlevo od názvu zakázky) přepneme na záložku odpovídající zakázky 8/15

9 Vyjma možností, které jsou přístupné při exportu do formátu Excel Komplet 2006 (formát používaný v předchozích verzích), nyní můžeme při exportu do formátu Excel Komplet 2012: jednotkové ceny vyexportovat rozdělené na materiál a montáž, zakázky vyexportovat jako zadání s povolením práce navíc o max. počtu, s odemčenými údaji. Vyexportovanou stavbu nebo zakázky můžeme zaslat např. dodavatelovi a ten je může do KROS plus naimportovat pomocí Import Excel. Program automaticky zabezpečí naimportování údaje nejen do zakázek, ale i údajů z Krycích listů uložených v XLS(s) souborů. Při exportu zakázek ve formátu Excel Komplet 2012 a importu zakázek tohoto formátu do nové stavby jsou ceny v souborech zobrazené na stejný počet desetinných míst jako v programu. 2.5 Export nabídkových cen do zadání Dodavatelské firmy se často setkávají s požadavkem doplnit ceny do původního zadání s podmínkou, že původní soubor musí zůstat bez jakékoliv změny mimo vyplněných cen. Pro tyto účely slouží volba Export cen do zadání, které zabezpečí naplnění cen do původního XLS souboru v případě, že byl importovaný ze souboru formátu Excel Komplet 2006, 2012, Excel Univerzál, ConBid nebo Oferta. Export cen si umí poradit se stavbou jako celkem (i přesto když byla importována z více XLS souborů) nebo je možné nabídku naplnit postupně cenovými exporty. Exportováním nabídek se z nejvyšší verze rozpočtu přenesou jednotkové ceny položek do původního souboru. Pokud zadání bylo vyexportované ve formátu Excel Komplet 2012 a byla povolená editace množství a práce navíc, tak se do souboru přenesou i tyto údaje (práce navíc jen do toho počtu, který byl při exportu zadání povolený). 2.6 Efektivnější tvorba rozpočtu Jedno z nejčastěji používaných oken v programu Zápis položky do rozpočtu bylo zpřehledněné a doplněné o další informace, např. zda zapisovaná práce vyžaduje specifikovaný materiál nebo do kterého stavebního dílu bude zapsaná. Důležité údaje jako Kód a Popis položky se nachází hned v prvním řádku. Aby bylo zřejmé, z jakých hodnot se vypočítá Celková cena, jednotlivé činitele (množství a jednotková cena) spolu s výsledkem (Celkovou cenou), se nachází ve stejném řádku. Změnil se také způsob, jakým určujeme, kde se položka do zakázky zapíše - kliknutím na modrý podtržený text (hyperlink) se zobrazí jen ty možnosti, které jsou pro danou položku a nastavení v zakázce dostupné. Přímo z textu hyperlinku nyní víme, kam se položka v zakázce umístí (podle kódu položky, nad nebo pod aktuální položku, do nižší úrovně). Tento způsob určování umístění položky nahradila tlačítka. 2.7 Nový design programu Rozšíření velkých monitorů přineslo uživatelům více pracovního místa na ploše, což způsobilo také zmenšení ovládacích ikon v programu. Proto byly do programu zapracované velké ikonky s vysvětlujícím popisem. V rámci této změny došlo také k jejich úpravě a reorganizaci. Každému uživateli však vyhovuje jiný vzhled a jiné velikosti ikon, proto byla do okna Nastavení (na záložce Systémové nastavení) přidaná možnost výběru typu ikon: Velké ikony s popisem (jdou přednastavené). Velké ikony (bez popisu). Malé ikony. 9/15

10 Nový vzhled a přehlednější ovládání mají také záložky Ceník práce, materiálů, výrobců (původně Materiály z internetu), Rozpočtu, Kalkulace, Čerpání, Výrobní faktury a ukazovatelů RUSO. Aktuální záložka je barevně zvýrazněná ceníkové záložky jsou oranžové, zakázkové záložky modré a záložka RUSO je zelená. Světlemodře podbarvené záložky zakázky znamenají, že jsme naposledy byli nastavení na daný modul (na obrázku v Rozpočtu) a do tohoto modulu můžeme zapisovat z aktuální databáze (na obrázku Ceník práce). Pod záložkou Ceníku práce se zároveň zobrazuje název aktuální databáze a pod záložkami zakázky kód a název aktuální zakázky. Záložka nezakoupeného modulu je šedé barvy a obsahuje s informacemi o daném modulu. - kliknutím na ni se zobrazí okno Vzhledem k zavedení velkých ikonek byly volby pro Import, Export a Archivace v okně Seznam zakázek zakomponované do ikon na horní liště. Všechny potřebné funkce pro práci se zakázkami jsou tak dostupné na jednom místě. 3 OSTATNÍ VYLEPŠENÍ A OPRAVY 3.1 Jak nezapočítat množství položky do přesunu hmot? Na ocenění přesunu hmot používáme většinou hmotnostní přirážky, jejichž množství se počítá jako součet celkových hmotností položek určitého rozsahu (např. všech položek HSV). Některé položky z rozsahu můžou být přesunuté automaticky a jejich hmotnost by se do množství přirážky neměla započítat. Proto byla do programu přidaná možnost nastavení, zda se hmotnost položky má nebo nemá započítat do množství hmotnostních přirážek. Započítávání nebo nezapočítávání hmotnosti do přesunu hmot můžeme nastavit pomocí plovoucího menu vyvolaného na příslušné položce ve sloupci Hmotnost celkem. PŘÍKLAD: Když přesun betonu na stavbě nepotřebujeme započítat (obstarali jsme si betonovou pumpu), na položce nastavíme nezapočítávání hmotnosti do množství přirážky. Písmo celkové hmotnosti (81,233) na položce betonu se změní na hnědé, což znamená, že se do množství přirážky nezapočítává (původně byla hmotnost HSV 112,284; po nezapočítání hmotnosti betonu se množství přesunu hmot za HSV změnilo na 112,284 81,233 = 31,051). 10/15

11 Obdobně můžeme nastavit (ne)započítávání hmotnosti do přesunu hmot více položkám najednou tak, že je nejdříve označíme a před změnou pomocí plovoucího menu se nastavíme na jednu z označených položek. Na nastavení započítávání nebo nezapočítávání hmotností více položek do množství hmotnostních přirážek vznikla také nová hromadná funkce Započítávání hmotnosti do přesunu. TIP: Do okna Rozšířené kontroly ( ) byla přidaná nová kontrola, která nás upozorní na položky, které hmotnosti se nezapočítávají do množství přesunu hmot. Hmotnost položek, kterým jsme nastavili nezapočítávání hmotnosti do přesunu hmot, bude v tiskových sestavách a exportech nulová a nezapočítává se ani do součtů hmotností za díl, kapitolu, zakázku nebo za celou stavbu. 3.2 Oprava kódu položky přímo v okně Když potřebujeme upravit kód zapsané položky, můžeme to udělat přímo v okně Oprava položky (F2), kde bylo zpřístupněné políčko Kód položky (políčko je podbarvené žlutou barvou). Také Typ věty lze změnit jednoduchým způsobem (např. přímo v tabulce zakázky pomocí plovoucího menu), z programu byla odstraněná funkce Typ věty a kód položky, která tyto dvě funkce sdružovala. 3.3 Hromadné vkládání položek s díly Pomocí hromadného vkládání (F3 Hromadně) bylo dosud možné vkládat do rozpočtu nebo kalkulace jen konstrukce nebo materiály. Když jsme tyto položky chtěli zařadit do stavebních dílů, museli jsme tak učinit až v zakázce po hromadném vložení položek. Nyní můžeme vkládané položky zařadit do dílů přímo v tabulce. Dílům je nutné vyplnit minimálně údaje ve sloupcích Kód položky a Popis. Když tyto údaje nevyplníme, při vkládání do zakázky se podbarví červeně. Položky, které v tabulce následují za stavebním dílem, se do tabulky rozpočtu/kalkulace vloží do jeho nižší úrovně. 3.4 Původní cena materiálu V poslední verzi byl zavedený nový typ ceny pro materiál firemní cena. Na základě připomínek uživatelů byla upravená práce s typem ceny materiálu při tvorbě rozpočtu z ceníkové databáze a úpravě této ceny přímo v rozpočtu. 11/15

12 V ceníku materiálů se ve všech pohledech zobrazuje už jen sloupec s Původní cenou (PC). Tento typ ceny (pc) je v nové verzi přednastavený pro zápis z ceníkové databáze (zakoupené spolu s programem). Když změníme cenu materiálu s typem ceny pc v tabulce zakázky, položce se nastaví typ ceny fc, a původní cena (pc) cena zůstane na položce (evidovaná např. v okně Oprava položky) nezměněná. Při zápisu materiálů z ostatních databází (vlastních nebo z Ceníku výrobců z internetu) zůstal přednastavený typ ceny fc. 3.5 Vytvoření dodatkového rozpočtu z čerpání Při přečerpání položek je někdy potřebné navíc práce samostatně vyčíslit a dát schválit investorem jako dodatek. Za tímto účelem byla vytvořená nová funkce, která kromě samotného založení dodatku přenese do jeho rozpočtu přečerpané položky. Funkci Vytvoř dodatkový rozpočet lze spustit z otevřeného čerpání nebo z okna Seznam zakázek na té zakázce, která v čerpání obsahuje aspoň jednu přečerpanou položku. Program otevře okno na Založení dodatkového rozpočtu, ve kterém přednastaví Kód a Název dodatku podle aktuální zakázky. Po potvrzení okna (založení dodatku) se z čerpání a krycího listu čerpaní přenesou ty položky, které byly přečerpané. V původní zakázce (čerpaní) se jejich % čerpání nastaví na 100 % a přečerpané množství (ze sloupce Dodatek v Čerpání) se nastaví položkám v dodatku. Obdobně se přenáší přečerpané náklady VRN a KČ z Krycího listu čerpání přebytečné množství se vloží do Krycího listu dodatkového rozpočtu. 3.6 Zjednodušení oken Větší počet oken nové verze se výrazně zjednodušila. Jde například o okna Seznamu zakázek, Seznamu databáze, ale také okna pro zakládání stavby, zakázky, zápisu položky do zakázky, okno výkazu výměr (Ctrl+W) a jiné Zjednodušení vyhledávání v ceníkové databázi V ceníkové databázi nejčastěji vyhledáváme položku podle kódu nebo podle slova, které by se mohlo nacházet v jejím popise. Pro rychlejší zpřístupnění takového vyhledávání bylo do horní části okna ceníku práce a materiálů doplněné vyhledávácí políčko, které podle zadaného textu samo zvolí optimální způsob vyhledávání a poskytne očekávané výsledky. Zároveň byly jednodušeji zpřístupněné doplňkové volby pro zpřesnění rozsahu vyhledávání. Nové vyhledávání je intuitivní a každému je na první pohled zřejmé, jak položku vyhledá. Když zadáme text, začne se položka vyhledávat podle popisu. Princip vyhledávání položky podle popisu zůstal nezměněný opět máme možnost zúžit vyhledávání v montážních, demontážních položkách nebo položkách pro údržbu a opravu. 12/15

13 Samotné vyhledávání můžeme spustit klávesou Enter nebo tlačítkem Hledej a poté postupujeme stejně jako v předcházející verzi programu (např. zpřesníme hledanou položku pomocí panelu Rychlý filtr výsledků, nastavíme se na položku nebo položku zapíšeme. Pokud do textového okna na vyhledávání zadáme čísla, položka se bude vyhledávat podle kódu. Jestliže je v Nastavení aktivní průběžné vyhledávání, program nás průběžně nastaví na první položku, která svým kódem navíc odpovídá hledané položce Rozbor TOV (funkční klávesa F8) Rozbor TOV se používá velmi často jen na prohlížení, jaké zdroje (limitky) jsou zahrnuté v kalkulované ceně položky. Proto bylo okno Rozbor TOV, které otevřeme např. stlačením klávesy F8, upravené tak, aby bylo co nejpřehlednější a obsahovalo jen ty nejpotřebnější informace (základní informace, zdroje a panel se sumou nákladů). V ceníkové databázi rozlišujeme na tomto okně nově needitační režim (slouží jen prohlížení) a editační režim (v případě pokud chceme rozbor upravovat). Needitační režim rozboru TOV je přednastavený, zapne se po každém otevření programu. V okně je možné rozbory TOV prohlížet. Pokud však potřebujeme úpravu na kterékoliv položce v ceníkové databázi, použijeme tlačítko Uprav rozbor, aktivuje se editační režim. V editačním režimu se zpřístupní položky rozboru na editaci (editovatelné pole se podbarví žlutě), ikony pro práci s položkami rozboru (pod tabulkou rozboru) a objeví se nové tlačítko Nástroje (ve kterém jsou skryté všechny funkce pro práci s rozborem) a Nastav TOV. 13/15

14 POZNÁMKA: V zakázce je editační režim zapnutý vždy, bez ohledu na jeho zapnutí v ceníkové databázi Okno pro založení stavby a zakázky Při zakládání stavby/zakázky je nyní důležité vyplnit jen základní údaje. Okna pro založení stavby/zakázky bylo proto přepracované tak, aby obsahovalo jen základní údaje. Pro evidování podrobnějších údajů o stavbě/zakázce můžeme okna rozšířit. Povinné údaje (Kód a Název stavby/zakázky) se zvýrazní žlutou barvou. Při zakládání stavby se původně zobrazoval Souhrnný list, při zakládání zakázky (objektu a části) zase Krycí list. Obě okna obsahovaly údaje o samotné stavbě/zakázce, ale i jejich nákladů. Nyní se údaje týkající se stavby/zakázky oddělily od nákladů do nových samostatných oken Hromadné vyplnění spolupracujících firem na stavbě Při zakládání popř. opravě stavby/zakázky můžeme údaje o spolupracujících firmách (název, IČO, DIČ o Investorovi, Projektantovi,...). vypsat manuálně nebo přenést do seznamu firem. Pokud jsme se rozhodli využít seznam firem, každou spolupracující firmu jsme museli přenést zvlášť (např. nejdříve Investora, potom Projektanta,..., a za každým jsme se přepínali do seznamu firem a zpět do okna zakládání/opravy stavby/zakázky). Nyní můžeme nastavit všechny spolupracující firmy nacházející se na okně stavby/zakázky najednou - z jednoho okna seznamu firem. Pokud při některém typu spolupracující firmy (Investorovi, Projektantovi,...) na okně stavby/zakázky klikneme na ikonu, otevře se okno ze seznamem firem. V pravé části okna se nacházejí pole pro rychlé vyplnění všech spolupracujících firem. Zeleně podbarvené pole je to, ze kterého jsme okno (pomocí ) vyvolali a do kterého se firma přenese, jak na ni v tabulce dvojklikneme. Vyplněním spolupracující firmy se zelené podbarvení přeneseme na další pole. Obdobným způsobem pokračujeme při vyplnění ostatních polí. Chceme-li vyplnit podbarvené pole, v tabulce se nastavíme na firmu a použijeme šipku v příslušném poli. Všechny vyplněné pole se spolupracujícími firmami se stlačením OK najednou přenesou na okno zakládání/opravy stavby/zakázky. 14/15

15 3.7 Nastavení období pro Soupis vykonaných prací ve hromadném tisku V hromadném tisku jsou k dispozici sestavy pro tisk soupisu vykonaných prací. Tyto sestavy se doteď tiskly jen za poslední období čerpání. V nové verzi byla do hromadného tisku (i z otevřené zakázky čerpání a i ze Seznamu zakázek) přidaná možnost nastavení se období pro tyto šablony, a tak můžeme soupis vykonaných prací vytisknout za starší období. 3.8 Drobné vylepšení Funkce Suma, která umožňuje nastavit množství aktuální položky zvoleným parametrem (např. hmotností) jiných označených položek, se přejmenovala na Naplň množství z označených. Vyvoláme ji z hlavního menu otevřené zakázky výběrem možnosti Položka Pokročilé úpravy Náplň množství z označených. Obdobná funkce v rozboru položky se přejmenovala na Naplň normu z položek rozboru. V případě, že jsme aktualizovali zakázku a některé položky se nezaktualizovali, program nabídne dodatečnou aktualizaci. V minulé verzi program nastavil dodatečnou aktualizaci do otevřené databáze. Nyní se už otevře (a program nás do něj nastaví), kterou jsme zakázku původně aktualizovali. Při vytvoření zůstatkového rozpočtu se z původního čerpání do nově vytvořené stavby/zakázky přenášely jen zůstatky položek. V nové verzi se přenáší navíc zůstatkové hodnoty VRN a KČ z Krycího listu čerpání. Funkce Vyprázdni koš stavby v Seznamu zakázek se přejmenovala na Vymaž trvalo zrušené zakázky. V okně databáze byly zjednodušené panely s obsahem ceníku, obory materiálů, poznámkou k souboru cen a s ceníky dodavatelů. V těchto panelech se zvětšil prostor pro údaje tak, že se některé ovladače přesunuly do plovoucího menu (např. v panelu s obsahem ceníku jde o funkci Obsahy všech ceníků a Zalamovat text). Funkci Nastavit pozici v obsahu ceníku podle aktuální položky v databázi můžeme vyvolat pomocí plovoucího menu na ceníkové položce. 15/15

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Materiály online ceníky prodejců stavebnin, propojení Sledování stavby s ekonomickým SW POHODA, zvětšování údajů v oknech programu, zádržné

Více

Kurz Rozpočtování staveb Manuál pro prací se softwarem Kros plus

Kurz Rozpočtování staveb Manuál pro prací se softwarem Kros plus Kurz Rozpočtování staveb Manuál pro prací se softwarem Kros plus Zdrojem pro tuto příručku je Uživatelská příručka programu KROS PLUS od společnosti ÚRS PRAHA, a.s. Obsah INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Zjednodušené importy z Excelu, Inteligentní importy a kontroly importovaných dat, uživatelská poznámka položek, vylepšení při tvorbě výkazů

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky verze 0.2 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Zjednodušené importy z Excelu, Inteligentní importy a kontroly importovaných dat, uživatelská poznámka položek, vylepšení při tvorbě výkazů

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00 SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00 1. Sledování stavby Chcete kontrolovat vývoj nákladů na stavbě v čase? Potřebujete znát, zda jste překročili plán nákladů v aktuálním období v porovnání se skutečnými náklady

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe Modul Aspe Vyšší agregace Parametry stavby byly rozšířeny o funkci použití vyšších agregací, které mění pohled na stavbu. Po aktivaci jsou všechny stavební díly ve stromové struktuře, tiskových sestavách

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

1 Příprava pracovního prostředí

1 Příprava pracovního prostředí 1 Obsah 1 Příprava pracovního prostředí... 3 1.1 Příprava dat v Money... 3 1.2 Příprava dat v Zoner inshop Manageru... 3 1.2.1 Nastavení agendy Money... 3 2 Zboží - pouze import... 6 2.1 Příprava dat v

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více