Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná."

Transkript

1 Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace, Průběžná klasifikace po předmětech a Průběžná klasifikace z předmětu. Pro zadání průběžné klasifikace pro klasifikační skupinu byly k dispozici funkce Průběžná klasifikace po předmětech a Průběžná klasifikace z předmětu. V nové verzi modulu Klasifikace žáků bude pro zadání průběžné klasifikace ve třídě i pro zadání průběžné klasifikace pro klasifikační skupinu pouze jedna funkce a to funkce Průběžná klasifikace. Bude umožňovat zadávání v tabulce zjednodušeně řečeno práce s průběžnou klasifikací bude podobná práci v Excelu. Kromě zadávání průběžné klasifikace se změny dotknou také funkcí pro prohlížení průběžné klasifikace funkce v nabídce Výstupy. Aby to bylo možné, je především třeba přejít na novou strukturu databáze. Přibudou údaje, které umožní zadávat známky v tabulce (neboli do jednotlivých sloupců). Protože ale není jednoduše možné již existující známky v průběžné klasifikaci do sloupců rozdělit, nová funkce bude zpřístupněna ve chvíli, kdy průběžná klasifikace bude prázdná. Tato situace nastává po převodu na nový školní rok nebo po převodu 2. pololetí. Přepnutí na nové funkce pro průběžnou klasifikaci K automatickému přepnutí funkčnosti modulu Klasifikace žáků dojde po převodu na nový školní rok v nových pololetích bude přístupná nová funkce, v archivu bude možno pracovat s průběžnou klasifikací tak jako doposud. Automatické přepnutí práce s průběžnou klasifikací se provede ve verzi SAS 7.3 a vyšší. Pokud jste provedli převod na nový školní rok ve starší verzi, nebo chcete nové funkce pro práci s průběžnou klasifikací používat až od 2. pololetí, je možnost ručně přepnout způsob práce s průběžnou klasifikací pomocí funkce Možnosti z nabídky Konfigurace v Hlavním modulu. Po výběru této funkce se zobrazí dialogové okno Možnosti. V pravé části dialogového okna se nachází položka Průběžná klasifikace. Po zvolení této položky se v napravo zobrazí pracovní plocha se zaškrtávací položka průběžná klasifikace v tabulce od 1. pololetí 2013/14 a popisem významu nastavení. Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Upozornění: Přepnutí způsobu práce s průběžnou klasifikací je nevratná operace. Po uložení tohoto nastavení jej nelze změnit. Změnu nastavení způsobu práce s průběžnou klasifikací provádějte pouze tehdy, pokud jste jediným uživatelem, který v okamžik změny nastavení pracuje se SASem. Zadání průběžné klasifikace pro třídu Funkce pro zadání průběžné klasifikace se nachází v nabídce Vstupy Průběžná klasifikace pro třídu. Pro vlastní zápis průběžné klasifikace slouží funkce Průběžná klasifikace. Po zvolení funkce Průběžná klasifikace se zobrazí dialogové okno Výběr předmětu ve třídě. Slouží pro zadání třídy a předmětu, pro které se bude průběžná klasifikace zadávat. V seznamu tříd se nabízí všechny třídy v modulu Klasifikace žáků. Po výběru třídy se upraví seznam předmětů, ze kterých je možno zadávat průběžnou klasifikaci podle nastavených přístupových práv. Pokud má uživatel povolenu práci s třídou, pak se nabídnou všechny předměty ve třídě. V opačném případě se nabídnou pouze ty předměty, u kterých je přihlášený uživatel uveden v číselníku předmětů po třídách jako vyučující učitel. Po zadání třídy a předmětu se zobrazí dialogové okno Průběžná klasifikace, ve kterém probíhá vlastní práce s průběžnou klasifikací. Okno se skládá z následujících částí identifikace třídy a předmětu, tabulka pro zadání průběžné klasifikace, tabulka se statistickými údaji o zadané průběžné klasifikaci a panel s informacemi o aktuálním sloupci a aktuální známce v tabulce s průběžnou klasifikací. Identifikace třídy a předmětu V horní části dialogového okna Průběžná klasifikace se nachází údaje o třídě a předmětu, se kterými se aktuálně pracuje. Tabulka pro zadání průběžné klasifikace Nejdůležitější částí dialogového okna Průběžná klasifikace je tabulka pro její zadávání, která zabírá největší část okna. V prvním sloupci tabulky se nachází seznam žáků pro zadání průběžné klasifikace.

2 Je-li tento sloupec prázdný a tabulka má pouze 2 řádky, pak žádný žák ve vybrané třídě se vybraný předmět neučí. Je-li skutečnost jiná, je třeba provést kontrolu číselníku předmětů po třídách, případně nastavení volitelných a nepovinných předmětů pro žáky. V prvním řádku tabulky se nachází identifikace sloupců, do kterých je možno zadávat známky, a označení funkčních sloupců. Těchto sloupců je pět a mají následující význam: sloupec označený znaménkem + o slouží pro přidání nového sloupce sloupec označený znakem Ø o obsahuje průměrnou známku žáka vypočítanou jako vážený průměr zadaných známek sloupec označený znakem Zn o obsahuje průběžnou známku vypočítanou na základě průměrné známky sloupec označený znakem ¼ o obsahuje čtvrtletní známku, kterou je možno ručně zapsat nebo automaticky vypočítat. Výpočet se spouští kliknutím myši na ikonu sloupce. sloupec označený znakem ½ o obsahuje pololetní známku, kterou je možno ručně zapsat nebo automaticky vypočítat. Výpočet se spouští kliknutím myši na ikonu sloupce. Ovládání Známky se zadávají do jednotlivých sloupců. Tyto sloupce jsou označeny pořadovým číslem a známky v nich mají některé vlastnosti společné. Sloupce v tabulce slouží k umístění známek pro hodnocení žáků např. pro jednotlivé písemky budou existovat sloupce, do kterých se zapíší výsledky z písemky konané v určitý den, další sloupec může být vytvořen pro ústní zkoušení a známky do něj se budou zapisovat postupně tak, jak bude ústní zkoušení probíhat. Přidání nového sloupce Nový sloupec se vytvoří po kliknutí myší na ikonu sloupce se znakem +. Zobrazí se dialogové okno Průběžná klasifikace nový sloupec. V horní části dialogového okna se nachází identifikace třídy a předmětu, se kterými se pracuje. Následuje část Vlastnosti sloupce. Ta obsahuje vlastnosti, které budou společné pro celý sloupec, tzn. pro všechny známky ve sloupci. Jedná se o následující parametry: Pořadové číslo o identifikace sloupce o nabídne se vždy první dosud nepoužité číslo o sloupce v tabulce jsou řazeny podle zadaných pořadových čísel Typ zkoušení o výběr položky z Číselníku typů zkoušení o odkaz na váhu známky (údaj v číselníku typů zkoušení) Vlastnosti známek ve sloupci o určení způsobu zadávání známek. Na výběr je ze dvou možností: vlastnosti každé známky ve sloupci lze měnit při zápisu známky do sloupce se zobrazí dialogové okno, kde bude možno jednotlivé vlastnosti známky změnit vlastnosti pro známku budou přednastaveny podle údajů v části Vlastnosti známky nadpis části Vlastnosti známky je zvýrazněn modrou barvou implicitně přednastaveno všechny známky ve sloupci mají stejné vlastnosti známka se přímo zapíše do sloupce vlastnosti nově zadané známky se přeberou z nastavení sloupce v části Vlastnosti známky nadpis části Vlastnosti známky je zvýrazněn červenou barvou Poslední částí dialogového okna Průběžná klasifikace nový sloupec je část Vlastnosti známky. Kromě typu zkoušení se pro jednotlivé známky evidují následující údaje: Datum datum, kdy byl žák hodnocen Učitel učitel, který žáka hodnotil upřesnění (téma), za co byl žák hodnocen Tyto údaje mohou být pro všechny známky ve sloupci stejné, avšak nemusí (např. ústní zkoušení datum i téma zkoušení jsou různé). V závislosti na tom, jak je nastavena položka Vlastnosti známek ve sloupci, má tato část dvě různé podoby:

3 vlastnosti každé známky ve sloupci lze měnit o Datum: informace o tom, že se při zadávání známky nabídne aktuální datum o Učitel: informace o tom, že se při zadávání známky nabídne přihlášený uživatel o vstupní pole, do kterého lze zapsat text, který se nabídne při zadávání známky všechny známky ve sloupci mají stejné vlastnosti o Datum vstupní řádek pro zadání data hodnocení přednastaveno aktuální datum při zadávání je možno využít kalendář, který se zobrazí po kliknutí na ikonu kalendáře za vstupním řádkem o Učitel vstupní řádek pro zadání učitele přednastaven přihlášený uživatel o Poznámka vstupní pole pro zadání údaje, za co byl žák hodnocen Pro zadané datum se provádí kontrola, aby splnilo podmínky odpovídající nastavenému pololetí a školnímu roku, se kterými se pracuje. 1. pololetí datum může být v intervalu od pololetí datum může být v intervalu od Po stisku tlačítka OK se vloží nový sloupec, do kterého lze zadávat známky. Oprava sloupce Oprava vlastností sloupce se provádí kliknutím myší na záhlaví sloupce pro zadávání známek. Zobrazí se dialogové okno Průběžná klasifikace oprava sloupce, ve kterém lze změnit jednotlivé vlastnosti. Odebrání sloupce Zrušení sloupce lze provést pomocí tlačítka se znakem -, které se nachází nad pravým horním rohem tabulky pro zadání průběžné klasifikace. Odebrat lze pouze sloupec, který neobsahuje žádné známky. Před zrušením sloupce se zobrazí dotaz, zda sloupec opravdu odebrat. Po potvrzení dotazu dojde ke zrušení sloupce. Řazení sloupců v tabulce Sloupce pro zadání průběžné klasifikace v tabulce jsou seřazeny podle zadaných pořadových čísel. Pořadová čísla nemusí tvořit posloupnost, některá čísla lze vynechat a později sloupec s vynechaným číslem doplnit. Pokud nastane problém a potřebujeme vložit nový sloupec do již existující posloupnosti (tzn. pořadové číslo sloupce již existuje), pak stačí pro nově zadávaný sloupec zadat pořadové číslo podle toho, kam chceme sloupec vložit. Po vložení sloupce dojde k přepočítání sloupců, nově vložené pořadové číslo má přednost, již zadaná pořadová čísla pro sloupce se posunou. Podobně můžeme provést změnu pořadí již existujících sloupců provedeme opravu sloupce, změníme pořadové číslo na požadované a změnu uložíme. Stejně jako při vložení nového sloupce dojde k přepočítání pořadových čísel sloupců a opravený sloupec se přemístí na požadované místo. Zadávání známky Známky z průběžné klasifikace lze zadávat pouze do sloupců, které jsou označeny pořadovými čísly. Způsob, jakým bude zápis známky probíhat, závisí na nastavení vlastností sloupce, konkrétně se jedná o údaj Vlastnosti známek ve sloupci. Je-li údaj Vlastnosti známek ve sloupci nastaven na vlastnosti každé známky ve sloupci lze měnit, pak se při zápisu známky do sloupce zobrazí dialogové okno Průběžná klasifikace známka, ve kterém lze zadat známku i její další vlastnosti. V horní části dialogového okna se nachází identifikace třídy a předmětu, pro které se známka zadává, a také společné vlastnosti sloupce, do kterého známka patří: pořadové číslo sloupce a typ zkoušení včetně váhy známky. V části Vlastnosti známky se zadávají údaje: Známka o výběr známky z číselníku známek pro průběžnou klasifikaci Datum o vstupní řádek pro zadání data hodnocení o přednastaveno aktuální datum o při zadávání je možno využít kalendář, který se zobrazí po kliknutí na ikonu kalendáře za vstupním řádkem Učitel o vstupní řádek pro zadání učitele o přednastaven přihlášený uživatel Poznámka

4 o o vstupní pole pro zadání údaje, za co byl žák hodnocen přednastaveno podle vlastností sloupce Pro zadané datum se provádí kontrola, aby splnilo podmínky odpovídající nastavenému pololetí a školnímu roku, se kterými se pracuje: 1. pololetí datum může být v intervalu od pololetí datum může být v intervalu od Po stisku tlačítka OK se zadaná známka vloží do tabulky. Je-li údaj Vlastnosti známek ve sloupci nastaven na všechny známky ve sloupci mají stejné vlastnosti, pak se známky zapisují přímo do tabulky a přebírají vlastnosti nastavené pro sloupec. Po každém zápisu známky proběhne výpočet průměrné a průběžné známky. Oprava známky Způsob opravy známky závisí na nastavení vlastností sloupce, konkrétně se jedná o údaj Vlastnosti známek ve sloupci. Je-li tento údaj nastaven na hodnotu vlastnosti každé známky ve sloupci lze měnit, pak opravu lze provést buď tak, že v buňce s aktivní známkou začneme psát, část znaků rušit nebo na tuto buňku klikneme myší. Zobrazí se dialogové okno Průběžná klasifikace známka a další postup je shodný se zadáváním známky. Je-li údaj Vlastnosti známek ve sloupci nastaven na všechny známky ve sloupci mají stejné vlastnosti, pak se známka opravuje přepsáním známky. Smazání známky Smazání známky se provádí stiskem klávesy Del. Způsob smazání známky závisí na nastavení vlastností sloupce, konkrétně se jedná o údaj Vlastnosti známek ve sloupci. Je-li údaj Vlastnosti známek ve sloupci nastaven na hodnotu vlastnosti každé známky ve sloupci lze měnit, pak lze známku zrušit také pomocí dialogového okna Průběžná klasifikace známka, které se automaticky objeví po stisku klávesy v aktivní buňce. V levém dolním rohu se nachází tlačítko Smazat známku po jeho stisknutí dojde k vymazání známky. Zadání čtvrtletní známky Čtvrtletní známka se zadává do sloupce, který je označený znakem ¼ (pro 1. čtvrtletí) nebo ¾ pro (3. čtvrtletí). Známky lze přímo zapisovat do tohoto sloupce, nebo lze provést automatický výpočet. Ten se provádí kliknutím myší na záhlaví sloupce. Po potvrzení dotazu Vypočítat čtvrtletní známku pro všechny žáky v tabulce? se provede vlastní výpočet čtvrtletní známky probíhá na základě průměrné a průběžné známky. Čtvrtletní známka odpovídá známce z číselníku známek pro celkovou klasifikaci. Zadání pololetní známky Pololetní známka se zadává do sloupce, který je označený znakem ½ (pro 1. pololetí) nebo 2 / 2 pro (2. pololetí). Známky lze přímo zapisovat do tohoto sloupce, nebo lze provést automatický výpočet. Ten se provádí kliknutím myší na záhlaví sloupce. Po potvrzení dotazu Vypočítat pololetní známku pro všechny žáky v tabulce? se provede vlastní výpočet pololetní známky probíhá na základě průměrné a průběžné známky. Pololetní známka odpovídá známce z číselníku známek pro celkovou klasifikaci. Tabulka se statistickými údaji o průběžné klasifikaci Tato tabulka se nachází pod tabulkou pro zadání průběžné klasifikace. V klasickém zobrazení je z této tabulky zobrazen pouze jeden řádek, a to řádek s průměrnou známkou pro jednotlivé sloupce. Tato známka odpovídá aritmetickému průměru známek ve sloupci. V dalších řádcích tabulky se zobrazují počty známek z průběžné klasifikace zadané v jednotlivých sloupcích. Tabulku pro průběžnou klasifikaci a tabulku se statistickými údaji odděluje silnější čára, která umožňuje měnit výšku tabulek a zobrazit více statistických údajů. Po umístění kurzoru myši na tuto čáru se kurzor změní a stiskem levého tlačítka myši a přetažením čáry je možno změnit výšku tabulek. Po zadání známky v tabulce pro průběžnou klasifikaci dochází k automatickému přepočítání údajů v tabulce se statistickými údaji. Informace o aktuálním sloupci a aktuální známce v tabulce s průběžnou klasifikací V pravé části dialogového okna se nachází panel, který obsahuje informace o aktuálním sloupci a aktuální známce.

5 Pro aktuální sloupec se zobrazují následující údaje: Pořadové číslo Typ zkoušení včetně váhy vlastnosti každé známky ve sloupci lze měnit nebo všechny známky ve sloupci mají stejné vlastnosti Datum Učitel Poznámka Pro aktuální známku se zobrazují údaje: Známka Typ zkoušení včetně váhy Datum Učitel Poznámka Aktuální sloupce a aktuální známka odpovídají aktivnímu buňce v tabulce s průběžnou klasifikací. Poznámky: Aktuální sloupec a řádek v tabulce s průběžnou klasifikací je zvýrazněn světle modrou barvou, aktivní buňka v tabulce má barvu odpovídající nastavení v systému Windows pro tabulku (nejčastěji bílou). Záhlaví sloupců, které mají určitou funkci (např. přidání nového sloupce), je vykresleno žlutou barvou. Rozměry dialogového okna Průběžná klasifikace nejsou pevné, lze je měnit ovládání je stejné jako u oken s proměnnou velikostí ve Windows. Nastavené rozměry dialogového okna se ukládají, při novém spuštění funkce má okno stejnou velikost jako při posledním použití funkce. Zadání průběžné klasifikace pro klasifikační skupinu Funkce pro zadání průběžné klasifikace pro klasifikační skupinu se nachází v nabídce Vstupy Průběžná klas. pro klas. skupinu. Pro vlastní zápis průběžné klasifikace slouží funkce Průběžná klasifikace. Po zvolení funkce Průběžná klasifikace se zobrazí dialogové okno Výběr předmětu v klasifikační skupině. Slouží pro zadání klasifikační skupiny a předmětu, pro které se bude průběžná klasifikace zadávat. V seznamu klasifikačních skupin se nabízí ty, ve kterých je přihlášený uživatel uveden jako učitel. Po výběru klasifikační skupiny se upraví seznam předmětů, ze kterých je možno zadávat průběžnou klasifikaci obsahuje pouze předměty, kterou jsou uvedeny ve vybrané klasifikační skupině. Po zadání klasifikační skupiny a předmětu se zobrazí dialogové okno Průběžná klasifikace, ve kterém probíhá vlastní práce s průběžnou klasifikací. Ovládání je stejné jako v případě zadání průběžné klasifikace pro třídu, pouze v části identifikace se místo třídy uvádí vybraná klasifikační skupina. Průběžná klasifikace čtvrtletní Mezi funkce pro práci s průběžnou klasifikací patří funkce, která umožňuje zadat čtvrtletní známku v seznamu žáků. Tato funkce je k dispozici jak při práci s celými třídami, tak i při práci s klasifikačními skupinami funkce Vstupy Průběžná klasifikace pro třídu Průběžná klasifikace čtvrtletní, Vstupy Průběžná klas. pro klas. skupinu Průběžná klasifikace čtvrtletní. Uvedené funkce zůstávají součástí modulu Klasifikace žáků, ke změně však dochází přímo v okně se seznamem žáků, ve kterém se zadává čtvrtletní známka. V tomto okně se v levém dolním rohu nachází tlačítko s ikonou popsaného listu papíru. Po kliknutí na uvedené tlačítko se zobrazí okno Prohlížení průběžné klasifikace pro vybranou třídu (klasifikační skupinu) a předmět. Toto okno má stejný vzhled jako okno pro zadání průběžné klasifikace. Rozdíl je v tom, že v něm nelze provádět žádné změny a navíc chybí sloupce se čtvrtletní a pololetní klasifikací. Průběžná klasifikace pololetní Mezi funkce pro práci s průběžnou klasifikací patří funkce, která umožňuje zadat pololetní známku v seznamu žáků. Tato funkce je k dispozici jak při práci s celými třídami, tak i při práci s klasifikačními skupinami funkce Vstupy Průběžná klasifikace pro třídu Průběžná klasifikace pololetní, Vstupy Průběžná klas. pro klas. skupinu Průběžná klasifikace pololetní. Uvedené funkce zůstávají součástí modulu Klasifikace žáků, ke změně však dochází přímo v okně se seznamem žáků, ve kterém se zadává pololetní známka. V tomto okně se v levém dolním rohu nachází tlačítko s ikonou popsaného listu papíru. Po kliknutí na uvedené tlačítko se zobrazí okno Prohlížení průběžné klasifikace pro vybranou třídu (klasifikační

6 skupinu) a předmět. Toto okno má stejný vzhled jako okno pro zadání průběžné klasifikace. Rozdíl je v tom, že v něm nelze provádět žádné změny a navíc chybí sloupec s pololetní klasifikací. Prohlížení průběžné klasifikace Funkce pro prohlížení průběžné klasifikace se nachází v nabídce Výstupy. Doposud byly k dispozici 2 funkce pro prohlížení průběžné klasifikace ve třídě a jedna pro prohlížení průběžné klasifikace v klasifikační skupině. Nová verze přináší změnu. Pro prohlížení průběžné klasifikace ve třídě slouží funkce Prohlížení průběžné klas. pro třídu, pro prohlížení průběžné klasifikace pro klasifikační skupinu zase funkce Prohlížení průběžné klas. pro klas. skupinu. Po výběru funkce se zobrazí dialogové okno pro zadání třídy (klasifikační skupiny) a předmětu se kterými se bude pracovat. Poté se objeví dialogové okno Prohlížení průběžné klasifikace. Práce s tímto dialogovým oknem je téměř stejná jako ve při zadávání průběžné klasifikace, jediný rozdíl spočívá v tom, že nelze provádět žádné změny.

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice 2013 Popis programu Bakaláři Databázový systém Bakaláři je na škole v provozu již šestnáct

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Po zobrazení stránek školy na adrese www.soustop.cz klikněte na záložku Bakaláři: Zobrazí se přihlašovací obrazovka do systému Bakaláři: Do přihlašovacího

Více

39 Supervize osobní asistence

39 Supervize osobní asistence 39 Supervize osobní asistence Uživatelský modul Supervize osobní asistence náleží k modulům řešícím agendu služby osobní asistentce. Modul realizuje evidenci pořádaných supervizí služby osobní asistence.

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště:

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: I. II. III. IV. I. Zápis výsledků po PŘEDMĚTECH Zápis výsledků po TERMÍNECH

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla.

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla. Vážení rodiče. Od nového školního roku se chystáme ve všech třídách vám zpřístupnit internetovou aplikaci, která vás bude informovat o řadě událostí ve škole. Bude to přehled docházky vašeho dítěte, přehled

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_06 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

DOCHÁZKA - Intraweb. Intrawebové rozhraní programu Docházka. Uživatelská příručka. 2013 RON Software, spol. s r.o. www.ron.cz

DOCHÁZKA - Intraweb. Intrawebové rozhraní programu Docházka. Uživatelská příručka. 2013 RON Software, spol. s r.o. www.ron.cz DOCHÁZKA - Intraweb Intrawebové rozhraní programu Docházka Uživatelská příručka 2013 RON Software, spol. s r.o. www.ron.cz OBSAH 1 1 Docházkový systém - modul Intraweb 2 Osobní údaje 3 Docházka zaměstnance

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více