Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná."

Transkript

1 Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace, Průběžná klasifikace po předmětech a Průběžná klasifikace z předmětu. Pro zadání průběžné klasifikace pro klasifikační skupinu byly k dispozici funkce Průběžná klasifikace po předmětech a Průběžná klasifikace z předmětu. V nové verzi modulu Klasifikace žáků bude pro zadání průběžné klasifikace ve třídě i pro zadání průběžné klasifikace pro klasifikační skupinu pouze jedna funkce a to funkce Průběžná klasifikace. Bude umožňovat zadávání v tabulce zjednodušeně řečeno práce s průběžnou klasifikací bude podobná práci v Excelu. Kromě zadávání průběžné klasifikace se změny dotknou také funkcí pro prohlížení průběžné klasifikace funkce v nabídce Výstupy. Aby to bylo možné, je především třeba přejít na novou strukturu databáze. Přibudou údaje, které umožní zadávat známky v tabulce (neboli do jednotlivých sloupců). Protože ale není jednoduše možné již existující známky v průběžné klasifikaci do sloupců rozdělit, nová funkce bude zpřístupněna ve chvíli, kdy průběžná klasifikace bude prázdná. Tato situace nastává po převodu na nový školní rok nebo po převodu 2. pololetí. Přepnutí na nové funkce pro průběžnou klasifikaci K automatickému přepnutí funkčnosti modulu Klasifikace žáků dojde po převodu na nový školní rok v nových pololetích bude přístupná nová funkce, v archivu bude možno pracovat s průběžnou klasifikací tak jako doposud. Automatické přepnutí práce s průběžnou klasifikací se provede ve verzi SAS 7.3 a vyšší. Pokud jste provedli převod na nový školní rok ve starší verzi, nebo chcete nové funkce pro práci s průběžnou klasifikací používat až od 2. pololetí, je možnost ručně přepnout způsob práce s průběžnou klasifikací pomocí funkce Možnosti z nabídky Konfigurace v Hlavním modulu. Po výběru této funkce se zobrazí dialogové okno Možnosti. V pravé části dialogového okna se nachází položka Průběžná klasifikace. Po zvolení této položky se v napravo zobrazí pracovní plocha se zaškrtávací položka průběžná klasifikace v tabulce od 1. pololetí 2013/14 a popisem významu nastavení. Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Upozornění: Přepnutí způsobu práce s průběžnou klasifikací je nevratná operace. Po uložení tohoto nastavení jej nelze změnit. Změnu nastavení způsobu práce s průběžnou klasifikací provádějte pouze tehdy, pokud jste jediným uživatelem, který v okamžik změny nastavení pracuje se SASem. Zadání průběžné klasifikace pro třídu Funkce pro zadání průběžné klasifikace se nachází v nabídce Vstupy Průběžná klasifikace pro třídu. Pro vlastní zápis průběžné klasifikace slouží funkce Průběžná klasifikace. Po zvolení funkce Průběžná klasifikace se zobrazí dialogové okno Výběr předmětu ve třídě. Slouží pro zadání třídy a předmětu, pro které se bude průběžná klasifikace zadávat. V seznamu tříd se nabízí všechny třídy v modulu Klasifikace žáků. Po výběru třídy se upraví seznam předmětů, ze kterých je možno zadávat průběžnou klasifikaci podle nastavených přístupových práv. Pokud má uživatel povolenu práci s třídou, pak se nabídnou všechny předměty ve třídě. V opačném případě se nabídnou pouze ty předměty, u kterých je přihlášený uživatel uveden v číselníku předmětů po třídách jako vyučující učitel. Po zadání třídy a předmětu se zobrazí dialogové okno Průběžná klasifikace, ve kterém probíhá vlastní práce s průběžnou klasifikací. Okno se skládá z následujících částí identifikace třídy a předmětu, tabulka pro zadání průběžné klasifikace, tabulka se statistickými údaji o zadané průběžné klasifikaci a panel s informacemi o aktuálním sloupci a aktuální známce v tabulce s průběžnou klasifikací. Identifikace třídy a předmětu V horní části dialogového okna Průběžná klasifikace se nachází údaje o třídě a předmětu, se kterými se aktuálně pracuje. Tabulka pro zadání průběžné klasifikace Nejdůležitější částí dialogového okna Průběžná klasifikace je tabulka pro její zadávání, která zabírá největší část okna. V prvním sloupci tabulky se nachází seznam žáků pro zadání průběžné klasifikace.

2 Je-li tento sloupec prázdný a tabulka má pouze 2 řádky, pak žádný žák ve vybrané třídě se vybraný předmět neučí. Je-li skutečnost jiná, je třeba provést kontrolu číselníku předmětů po třídách, případně nastavení volitelných a nepovinných předmětů pro žáky. V prvním řádku tabulky se nachází identifikace sloupců, do kterých je možno zadávat známky, a označení funkčních sloupců. Těchto sloupců je pět a mají následující význam: sloupec označený znaménkem + o slouží pro přidání nového sloupce sloupec označený znakem Ø o obsahuje průměrnou známku žáka vypočítanou jako vážený průměr zadaných známek sloupec označený znakem Zn o obsahuje průběžnou známku vypočítanou na základě průměrné známky sloupec označený znakem ¼ o obsahuje čtvrtletní známku, kterou je možno ručně zapsat nebo automaticky vypočítat. Výpočet se spouští kliknutím myši na ikonu sloupce. sloupec označený znakem ½ o obsahuje pololetní známku, kterou je možno ručně zapsat nebo automaticky vypočítat. Výpočet se spouští kliknutím myši na ikonu sloupce. Ovládání Známky se zadávají do jednotlivých sloupců. Tyto sloupce jsou označeny pořadovým číslem a známky v nich mají některé vlastnosti společné. Sloupce v tabulce slouží k umístění známek pro hodnocení žáků např. pro jednotlivé písemky budou existovat sloupce, do kterých se zapíší výsledky z písemky konané v určitý den, další sloupec může být vytvořen pro ústní zkoušení a známky do něj se budou zapisovat postupně tak, jak bude ústní zkoušení probíhat. Přidání nového sloupce Nový sloupec se vytvoří po kliknutí myší na ikonu sloupce se znakem +. Zobrazí se dialogové okno Průběžná klasifikace nový sloupec. V horní části dialogového okna se nachází identifikace třídy a předmětu, se kterými se pracuje. Následuje část Vlastnosti sloupce. Ta obsahuje vlastnosti, které budou společné pro celý sloupec, tzn. pro všechny známky ve sloupci. Jedná se o následující parametry: Pořadové číslo o identifikace sloupce o nabídne se vždy první dosud nepoužité číslo o sloupce v tabulce jsou řazeny podle zadaných pořadových čísel Typ zkoušení o výběr položky z Číselníku typů zkoušení o odkaz na váhu známky (údaj v číselníku typů zkoušení) Vlastnosti známek ve sloupci o určení způsobu zadávání známek. Na výběr je ze dvou možností: vlastnosti každé známky ve sloupci lze měnit při zápisu známky do sloupce se zobrazí dialogové okno, kde bude možno jednotlivé vlastnosti známky změnit vlastnosti pro známku budou přednastaveny podle údajů v části Vlastnosti známky nadpis části Vlastnosti známky je zvýrazněn modrou barvou implicitně přednastaveno všechny známky ve sloupci mají stejné vlastnosti známka se přímo zapíše do sloupce vlastnosti nově zadané známky se přeberou z nastavení sloupce v části Vlastnosti známky nadpis části Vlastnosti známky je zvýrazněn červenou barvou Poslední částí dialogového okna Průběžná klasifikace nový sloupec je část Vlastnosti známky. Kromě typu zkoušení se pro jednotlivé známky evidují následující údaje: Datum datum, kdy byl žák hodnocen Učitel učitel, který žáka hodnotil upřesnění (téma), za co byl žák hodnocen Tyto údaje mohou být pro všechny známky ve sloupci stejné, avšak nemusí (např. ústní zkoušení datum i téma zkoušení jsou různé). V závislosti na tom, jak je nastavena položka Vlastnosti známek ve sloupci, má tato část dvě různé podoby:

3 vlastnosti každé známky ve sloupci lze měnit o Datum: informace o tom, že se při zadávání známky nabídne aktuální datum o Učitel: informace o tom, že se při zadávání známky nabídne přihlášený uživatel o vstupní pole, do kterého lze zapsat text, který se nabídne při zadávání známky všechny známky ve sloupci mají stejné vlastnosti o Datum vstupní řádek pro zadání data hodnocení přednastaveno aktuální datum při zadávání je možno využít kalendář, který se zobrazí po kliknutí na ikonu kalendáře za vstupním řádkem o Učitel vstupní řádek pro zadání učitele přednastaven přihlášený uživatel o Poznámka vstupní pole pro zadání údaje, za co byl žák hodnocen Pro zadané datum se provádí kontrola, aby splnilo podmínky odpovídající nastavenému pololetí a školnímu roku, se kterými se pracuje. 1. pololetí datum může být v intervalu od pololetí datum může být v intervalu od Po stisku tlačítka OK se vloží nový sloupec, do kterého lze zadávat známky. Oprava sloupce Oprava vlastností sloupce se provádí kliknutím myší na záhlaví sloupce pro zadávání známek. Zobrazí se dialogové okno Průběžná klasifikace oprava sloupce, ve kterém lze změnit jednotlivé vlastnosti. Odebrání sloupce Zrušení sloupce lze provést pomocí tlačítka se znakem -, které se nachází nad pravým horním rohem tabulky pro zadání průběžné klasifikace. Odebrat lze pouze sloupec, který neobsahuje žádné známky. Před zrušením sloupce se zobrazí dotaz, zda sloupec opravdu odebrat. Po potvrzení dotazu dojde ke zrušení sloupce. Řazení sloupců v tabulce Sloupce pro zadání průběžné klasifikace v tabulce jsou seřazeny podle zadaných pořadových čísel. Pořadová čísla nemusí tvořit posloupnost, některá čísla lze vynechat a později sloupec s vynechaným číslem doplnit. Pokud nastane problém a potřebujeme vložit nový sloupec do již existující posloupnosti (tzn. pořadové číslo sloupce již existuje), pak stačí pro nově zadávaný sloupec zadat pořadové číslo podle toho, kam chceme sloupec vložit. Po vložení sloupce dojde k přepočítání sloupců, nově vložené pořadové číslo má přednost, již zadaná pořadová čísla pro sloupce se posunou. Podobně můžeme provést změnu pořadí již existujících sloupců provedeme opravu sloupce, změníme pořadové číslo na požadované a změnu uložíme. Stejně jako při vložení nového sloupce dojde k přepočítání pořadových čísel sloupců a opravený sloupec se přemístí na požadované místo. Zadávání známky Známky z průběžné klasifikace lze zadávat pouze do sloupců, které jsou označeny pořadovými čísly. Způsob, jakým bude zápis známky probíhat, závisí na nastavení vlastností sloupce, konkrétně se jedná o údaj Vlastnosti známek ve sloupci. Je-li údaj Vlastnosti známek ve sloupci nastaven na vlastnosti každé známky ve sloupci lze měnit, pak se při zápisu známky do sloupce zobrazí dialogové okno Průběžná klasifikace známka, ve kterém lze zadat známku i její další vlastnosti. V horní části dialogového okna se nachází identifikace třídy a předmětu, pro které se známka zadává, a také společné vlastnosti sloupce, do kterého známka patří: pořadové číslo sloupce a typ zkoušení včetně váhy známky. V části Vlastnosti známky se zadávají údaje: Známka o výběr známky z číselníku známek pro průběžnou klasifikaci Datum o vstupní řádek pro zadání data hodnocení o přednastaveno aktuální datum o při zadávání je možno využít kalendář, který se zobrazí po kliknutí na ikonu kalendáře za vstupním řádkem Učitel o vstupní řádek pro zadání učitele o přednastaven přihlášený uživatel Poznámka

4 o o vstupní pole pro zadání údaje, za co byl žák hodnocen přednastaveno podle vlastností sloupce Pro zadané datum se provádí kontrola, aby splnilo podmínky odpovídající nastavenému pololetí a školnímu roku, se kterými se pracuje: 1. pololetí datum může být v intervalu od pololetí datum může být v intervalu od Po stisku tlačítka OK se zadaná známka vloží do tabulky. Je-li údaj Vlastnosti známek ve sloupci nastaven na všechny známky ve sloupci mají stejné vlastnosti, pak se známky zapisují přímo do tabulky a přebírají vlastnosti nastavené pro sloupec. Po každém zápisu známky proběhne výpočet průměrné a průběžné známky. Oprava známky Způsob opravy známky závisí na nastavení vlastností sloupce, konkrétně se jedná o údaj Vlastnosti známek ve sloupci. Je-li tento údaj nastaven na hodnotu vlastnosti každé známky ve sloupci lze měnit, pak opravu lze provést buď tak, že v buňce s aktivní známkou začneme psát, část znaků rušit nebo na tuto buňku klikneme myší. Zobrazí se dialogové okno Průběžná klasifikace známka a další postup je shodný se zadáváním známky. Je-li údaj Vlastnosti známek ve sloupci nastaven na všechny známky ve sloupci mají stejné vlastnosti, pak se známka opravuje přepsáním známky. Smazání známky Smazání známky se provádí stiskem klávesy Del. Způsob smazání známky závisí na nastavení vlastností sloupce, konkrétně se jedná o údaj Vlastnosti známek ve sloupci. Je-li údaj Vlastnosti známek ve sloupci nastaven na hodnotu vlastnosti každé známky ve sloupci lze měnit, pak lze známku zrušit také pomocí dialogového okna Průběžná klasifikace známka, které se automaticky objeví po stisku klávesy v aktivní buňce. V levém dolním rohu se nachází tlačítko Smazat známku po jeho stisknutí dojde k vymazání známky. Zadání čtvrtletní známky Čtvrtletní známka se zadává do sloupce, který je označený znakem ¼ (pro 1. čtvrtletí) nebo ¾ pro (3. čtvrtletí). Známky lze přímo zapisovat do tohoto sloupce, nebo lze provést automatický výpočet. Ten se provádí kliknutím myší na záhlaví sloupce. Po potvrzení dotazu Vypočítat čtvrtletní známku pro všechny žáky v tabulce? se provede vlastní výpočet čtvrtletní známky probíhá na základě průměrné a průběžné známky. Čtvrtletní známka odpovídá známce z číselníku známek pro celkovou klasifikaci. Zadání pololetní známky Pololetní známka se zadává do sloupce, který je označený znakem ½ (pro 1. pololetí) nebo 2 / 2 pro (2. pololetí). Známky lze přímo zapisovat do tohoto sloupce, nebo lze provést automatický výpočet. Ten se provádí kliknutím myší na záhlaví sloupce. Po potvrzení dotazu Vypočítat pololetní známku pro všechny žáky v tabulce? se provede vlastní výpočet pololetní známky probíhá na základě průměrné a průběžné známky. Pololetní známka odpovídá známce z číselníku známek pro celkovou klasifikaci. Tabulka se statistickými údaji o průběžné klasifikaci Tato tabulka se nachází pod tabulkou pro zadání průběžné klasifikace. V klasickém zobrazení je z této tabulky zobrazen pouze jeden řádek, a to řádek s průměrnou známkou pro jednotlivé sloupce. Tato známka odpovídá aritmetickému průměru známek ve sloupci. V dalších řádcích tabulky se zobrazují počty známek z průběžné klasifikace zadané v jednotlivých sloupcích. Tabulku pro průběžnou klasifikaci a tabulku se statistickými údaji odděluje silnější čára, která umožňuje měnit výšku tabulek a zobrazit více statistických údajů. Po umístění kurzoru myši na tuto čáru se kurzor změní a stiskem levého tlačítka myši a přetažením čáry je možno změnit výšku tabulek. Po zadání známky v tabulce pro průběžnou klasifikaci dochází k automatickému přepočítání údajů v tabulce se statistickými údaji. Informace o aktuálním sloupci a aktuální známce v tabulce s průběžnou klasifikací V pravé části dialogového okna se nachází panel, který obsahuje informace o aktuálním sloupci a aktuální známce.

5 Pro aktuální sloupec se zobrazují následující údaje: Pořadové číslo Typ zkoušení včetně váhy vlastnosti každé známky ve sloupci lze měnit nebo všechny známky ve sloupci mají stejné vlastnosti Datum Učitel Poznámka Pro aktuální známku se zobrazují údaje: Známka Typ zkoušení včetně váhy Datum Učitel Poznámka Aktuální sloupce a aktuální známka odpovídají aktivnímu buňce v tabulce s průběžnou klasifikací. Poznámky: Aktuální sloupec a řádek v tabulce s průběžnou klasifikací je zvýrazněn světle modrou barvou, aktivní buňka v tabulce má barvu odpovídající nastavení v systému Windows pro tabulku (nejčastěji bílou). Záhlaví sloupců, které mají určitou funkci (např. přidání nového sloupce), je vykresleno žlutou barvou. Rozměry dialogového okna Průběžná klasifikace nejsou pevné, lze je měnit ovládání je stejné jako u oken s proměnnou velikostí ve Windows. Nastavené rozměry dialogového okna se ukládají, při novém spuštění funkce má okno stejnou velikost jako při posledním použití funkce. Zadání průběžné klasifikace pro klasifikační skupinu Funkce pro zadání průběžné klasifikace pro klasifikační skupinu se nachází v nabídce Vstupy Průběžná klas. pro klas. skupinu. Pro vlastní zápis průběžné klasifikace slouží funkce Průběžná klasifikace. Po zvolení funkce Průběžná klasifikace se zobrazí dialogové okno Výběr předmětu v klasifikační skupině. Slouží pro zadání klasifikační skupiny a předmětu, pro které se bude průběžná klasifikace zadávat. V seznamu klasifikačních skupin se nabízí ty, ve kterých je přihlášený uživatel uveden jako učitel. Po výběru klasifikační skupiny se upraví seznam předmětů, ze kterých je možno zadávat průběžnou klasifikaci obsahuje pouze předměty, kterou jsou uvedeny ve vybrané klasifikační skupině. Po zadání klasifikační skupiny a předmětu se zobrazí dialogové okno Průběžná klasifikace, ve kterém probíhá vlastní práce s průběžnou klasifikací. Ovládání je stejné jako v případě zadání průběžné klasifikace pro třídu, pouze v části identifikace se místo třídy uvádí vybraná klasifikační skupina. Průběžná klasifikace čtvrtletní Mezi funkce pro práci s průběžnou klasifikací patří funkce, která umožňuje zadat čtvrtletní známku v seznamu žáků. Tato funkce je k dispozici jak při práci s celými třídami, tak i při práci s klasifikačními skupinami funkce Vstupy Průběžná klasifikace pro třídu Průběžná klasifikace čtvrtletní, Vstupy Průběžná klas. pro klas. skupinu Průběžná klasifikace čtvrtletní. Uvedené funkce zůstávají součástí modulu Klasifikace žáků, ke změně však dochází přímo v okně se seznamem žáků, ve kterém se zadává čtvrtletní známka. V tomto okně se v levém dolním rohu nachází tlačítko s ikonou popsaného listu papíru. Po kliknutí na uvedené tlačítko se zobrazí okno Prohlížení průběžné klasifikace pro vybranou třídu (klasifikační skupinu) a předmět. Toto okno má stejný vzhled jako okno pro zadání průběžné klasifikace. Rozdíl je v tom, že v něm nelze provádět žádné změny a navíc chybí sloupce se čtvrtletní a pololetní klasifikací. Průběžná klasifikace pololetní Mezi funkce pro práci s průběžnou klasifikací patří funkce, která umožňuje zadat pololetní známku v seznamu žáků. Tato funkce je k dispozici jak při práci s celými třídami, tak i při práci s klasifikačními skupinami funkce Vstupy Průběžná klasifikace pro třídu Průběžná klasifikace pololetní, Vstupy Průběžná klas. pro klas. skupinu Průběžná klasifikace pololetní. Uvedené funkce zůstávají součástí modulu Klasifikace žáků, ke změně však dochází přímo v okně se seznamem žáků, ve kterém se zadává pololetní známka. V tomto okně se v levém dolním rohu nachází tlačítko s ikonou popsaného listu papíru. Po kliknutí na uvedené tlačítko se zobrazí okno Prohlížení průběžné klasifikace pro vybranou třídu (klasifikační

6 skupinu) a předmět. Toto okno má stejný vzhled jako okno pro zadání průběžné klasifikace. Rozdíl je v tom, že v něm nelze provádět žádné změny a navíc chybí sloupec s pololetní klasifikací. Prohlížení průběžné klasifikace Funkce pro prohlížení průběžné klasifikace se nachází v nabídce Výstupy. Doposud byly k dispozici 2 funkce pro prohlížení průběžné klasifikace ve třídě a jedna pro prohlížení průběžné klasifikace v klasifikační skupině. Nová verze přináší změnu. Pro prohlížení průběžné klasifikace ve třídě slouží funkce Prohlížení průběžné klas. pro třídu, pro prohlížení průběžné klasifikace pro klasifikační skupinu zase funkce Prohlížení průběžné klas. pro klas. skupinu. Po výběru funkce se zobrazí dialogové okno pro zadání třídy (klasifikační skupiny) a předmětu se kterými se bude pracovat. Poté se objeví dialogové okno Prohlížení průběžné klasifikace. Práce s tímto dialogovým oknem je téměř stejná jako ve při zadávání průběžné klasifikace, jediný rozdíl spočívá v tom, že nelze provádět žádné změny.

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice 2013 Popis programu Bakaláři Databázový systém Bakaláři je na škole v provozu již šestnáct

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Po zobrazení stránek školy na adrese www.soustop.cz klikněte na záložku Bakaláři: Zobrazí se přihlašovací obrazovka do systému Bakaláři: Do přihlašovacího

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL.,FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla.

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla. Vážení rodiče. Od nového školního roku se chystáme ve všech třídách vám zpřístupnit internetovou aplikaci, která vás bude informovat o řadě událostí ve škole. Bude to přehled docházky vašeho dítěte, přehled

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více