Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN"

Transkript

1 Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 2000

2 ISSN Na překladu právních předpisů uveřejněných v těchto Pojistných rozpravách se podílela ve spolupráci s Ministerstvem financí skupina odborníků ČAP ve složení: Ing. Josef Čížek, Ing. Vlastimil Hodinka, JUDr. Ing. Jakub Hradec, Ing. Josef Keller, JUDr. Bedřich Kovář, Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. Korektury provedli: J. Čížek, M. Kasková, M. Kovárnová, E. Trojanová

3 OBSAH Úvodní slovo (JUDr. Ing. Jakub Hradec)... 4 Foreword... 5 Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla... 8 Act No. 168/1999 Coll. on Motor Third-Party Liability Insurance... 9 Vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Decree of the Ministry of Finance No. 205/1999 Coll. implementing the Act on Motor Third-Party Liability Insurance Zákon č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Act No. 307/1999 Coll. amending the Act on Motor Third-Party Liability Insurance... 65

4 Slovo úvodem Publikační činnost České asociace pojišťoven v oblasti překladů právních norem je z logických důvodů většinou zaměřena spíše směrem dovnitř České republiky, nepochybně ale existují výjimky. Překlad zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je nepochybně jednou z nich a jistě jeho vydání přispěje jak k jeho zdárné aplikaci, tak i k jeho lepšímu pochopení. Byť je otázka aplikace tohoto zákona svěřena subjektům působícím v podmínkách českého právního řádu, věřím, že pro všechny pojišťovny, které pojištění odpovědnosti z provozu vozidla provozují nebo hodlají provozovat, je tento překlad cennou pomůckou při jejich jednání se zahraničními subjekty zajistiteli, partnerskými pojišťovnami či zahraničními vlastníky. Otázka lepšího pochopení zákona pak míří k těm zahraničním subjektům, které monitorují dění v České republice. Opět to mohou být subjekty pojišťovacího a zajišťovacího průmyslu, ale leckdy i další. Jestliže byla otázka demonopolizace zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice bedlivě sledována Evropskou komisí, lze předpokládat, že tento překlad neunikne pozornosti ani v Bruselu. Nechci tvrdit, že se má Evropská unie od nás učit, ale kromě toho, že předmětný zákon důsledně sleduje otázku kompatibility s příslušnými směrnicemi Evropské unie, troufám si tvrdit, že v něčem je i průkopnický. Výměna dat mezi pojistiteli, Českou kanceláří pojistitelů a Centrálním registrem vozidel, která byla u nás tímto zákonem zavedena jako součást právního řádu a kterou se přes všechny peripetie náběhu nového systému pojištění odpovědnosti vozidel daří 12 členům ČKP, České kanceláři pojistitelů a Centrálnímu registru vozidel úspěšně realizovat, je významným prvkem funkčnosti systému tohoto povinného pojištění. V řadě států Evropské unie takto uzavřený systém kontroly pojištění však ještě chybí a určitá výměna dat je teprve zaváděna nebo připravována, neboť tak vyžaduje 4. směrnice EU pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Lze tedy v této souvislosti konstatovat, že nejdůležitější právní i faktické předpoklady pro realizaci 4. směrnice EU v České republice již byly vytvořeny. V řadě států Evropské unie jsou kanceláře zelených karet a garanční fondy oddělené subjekty, někdy vzájemně propojené včetně personálních unií řídících orgánů, jinde zcela oddělené, vzájemně na sobě nezávislé a někdy snad i obtížně mezi sebou spolupracující. Jsem přesvědčen, že řešení, které pro Českou republiku definuje předmětný zákon a které spočívá v tom, že v rámci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je Česká kancelář pojistitelů jediným integrujícím subjektem od výměny dat přes funkci kanceláře zelených karet až po správu garančního fondu, pokud jde o hlavní činnosti, je řešením efektivním a jak pro pojišťovací průmysl, tak pro motoristickou veřejnost výhodným. Z některých informací, které mám k disposici díky činnosti na Radě kanceláří, vyplývá, že se v některých zemích začíná uvažovat o sloučení kanceláře zelených karet a garančního fondu. Jsem dalek tvrzení, že jsme někoho předehnali, ale tvrdím, že v našem případě šlo o krok správným směrem. 4 Pojistné rozpravy 8

5 Foreword The publishing activity of the Czech Insurance Association in the area of translations is logically aimed mostly inwards, at readers in the Czech Republic, though, undoubtedly, there are some exceptions. The translation of Law no.168/1999 OJ, on insurance of liability for damage caused by the operation of a motor vehicle, constitutes, of course, one of such exceptions and this publication should contribute both to a successful application and to a better understanding as well. Regarding the application of this law, although it has been entrusted to entities operating under Czech legislation, I believe that this translation will constitute a valuable aid for all the insurance companies operating, or planning to operate, in such insurance, in their negotiations with foreign entities reinsurers, partner insurers or foreign owners. Regarding a better understanding, this concerns foreign institutions monitoring events in the Czech Republic. Again, these may be entities belonging to the insurance and reinsurance industry, but may include other organizations too. Since the question of demonopolization of the ex-lege MTPL insurance in the Czech Republic has been carefully monitored by the European Commission, it can be assumed that this translation will not escape the attention of Brussels either. I do not wish to maintain that the European Union should learn from us, but, in addition to the fact that this law consistently focuses on the problem of compatibility with the corresponding European Union directives, I dare say that, in some aspects, it is a pioneering endeavour. The exchange of information among insurers, the Czech Insurers Bureau and the Central Register of Vehicles, introduced by this law as part of the legal system, which, in spite of all the ups and downs that accompanied the launching of the new system of MTPL insurance, is being successfully implemented by the 12 members of the Czech Insurers Bureau, the Bureau itself and the Central Register of Vehicles and constitutes a significant element of the functionality of the MTPL insurance system. Many European Union states yet lack such an integrated system of insurance control, while some data exchange is only starting to be introduced or still under preparation because it is so required by the Fourth E.U. Directive on MTPL insurance. Therefore, in this respect, it can be claimed that the Czech Republic has already met the most important legal and factual preconditions for the implementation of the Fourth EU Directive. In many countries that are members of the European Union, the green card bureaus and guarantee funds are separate entities, sometimes connected through personal links of their steering bodies, elsewhere totally independent of each other and maybe even cooperating none too smoothly. I am convinced that the solution, defined for the Czech Republic by the law in question and based on the fact that, within the framework of MTPL insurance, it is the Czech Insurers Bureau the sole coordinating entity, ranging from data exchange to the function of green card bureau and on, to the management of the guarantee fund, in so far as the main functions are concerned, represents an effective solution, to the advantage of both the insurance industry and the motoring public. From some sources at my disposal, due to my activities in the Council of Bureaux, it appears that some countries are beginning to contemplate amalgamating the green card bureaus Pojistné rozpravy 8 5

6 Lze tedy doufat, že počáteční úspěchy, jichž bylo při realizaci tohoto zákona dosaženo, jsou dobrým základem pro budoucí pozitivní hodnocení celého nového systému pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice. Hodnocení však samozřejmě musíme přenechat jiným, zejména motoristické veřejnosti. Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů 6 Pojistné rozpravy 8

7 and the guarantee funds. Far from me any wish to put forward claims to having overtaken anybody, but I do affirm that, in our case, it was a step in the right direction. It is thus to be hoped that the initial successes, achieved while this law is being implemented, will constitute a good foundation for a future positive appraisal of the whole new system of MTPL insurance in the Czech Republic. This appraisal, of course, should be left to others, in particular to the motoring public. Jakub Hradec, Chief Executive Czech Insurers Bureau Pojistné rozpravy 8 7

8 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Oddíl první Úvodní ustanovení 1 (1) Tímto zákonem se upravuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti ), zřizuje se Česká kancelář pojistitelů (dále jen Kancelář ) a vymezuje její působnost. (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, 1 ) silnici, 2 ) místní komunikaci 3 ) a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná 4 ) (dále jen pozemní komunikace ), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. (3) Nestanoví-li tento zákon jinak, pojištění odpovědnosti se řídí občanským zákoníkem. 2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) vozidlem silniční vozidlo druhu motocykl, silniční vozidlo druhu tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo, traktor, 5 ) pracovní stroj samojízdný, 6 ) pracovní stroj 1 ) 4 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 2 ) 5 zákona č. 13/1997 Sb. 3 ) 6 zákona č. 13/1997 Sb. 4 ) 7 zákona č. 13/1997 Sb. 5 ) 10 odst. 1 písm. a) až i) vyhlášky č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. 6 ) 11 odst. 2 vyhlášky č. 102/1995 Sb. 8 Pojistné rozpravy 8

9 ACT No. 168/1999 COLL. dated 13 July 1999 on liability insurance for damage caused by operation of vehicle and on amendments to some related acts (the Motor Third-Party Liability Insurance Act) The Parliament has adopted this act of the Czech Republic: PART ONE Motor third-party liability insurance Section One Introductory provisions 1 (1) This act shall regulate liability insurance for damage caused by operation of vehicle (hereinafter referred to as liability insurance ), shall establish the Czech Insurers Bureau (hereinafter referred to as Bureau ) and determine its competency. (2) Unless otherwise stipulated by this act, only that party shall be permitted to operate a vehicle on a highway 1 ), a road 2 ), a local road 3 ) and utility roads with the exception of a utility road to which the public has not access 4 ) (hereinafter referred to as land road ), whose liability for damage caused by operation of such vehicle is insured in accordance with this act. (3) Unless otherwise stipulated by this act, liability insurance shall be governed by The Civil Code. 2 Definition of Terms For the purposes of this act a) a vehicle means a road vehicle such as of a motorcycle, a road vehicle of threewheel or a four-wheel type, a passenger car, a bus, a truck, a special automobile, a towing vehicle, a trailer, a tractor 5 ), a self-propelled working machine 6 ), an 1 ) 4 of Act No. 13/1997 Coll., on land roads. 2 ) 5 of Act No. 13/1997 Coll. 3) 6 of Act No. 13/1997 Coll. 4 ) 7 of Act No. 13/1997 Coll. 5 ) 10 (1) (a) through (i) of Decree No. 102/1995/Coll., on technical capability approval and on technical conditions for road vehicle operation on land roads. 6 ) 11 (2) of Decree No. 102/1995 Coll. Pojistné rozpravy 8 9

10 přípojný 7 ) a jednonápravový traktor s přívěsem; 8 ) za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík, b) tuzemským vozidlem vozidlo, které podléhá evidenci silničních vozidel vedené podle zvláštního právního předpisu 9 ) (dále jen evidence vozidel ), nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel a je ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, c) cizozemským vozidlem vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky, d) pojistitelem pojišťovna, které bylo podle zvláštního právního předpisu 10 ) uděleno Ministerstvem financí (dále jen ministerstvo ) povolení k provozování pojištění odpovědnosti, e) pojistníkem ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti, f) pojištěným ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje, g) poškozeným ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má nárok na náhradu škody podle tohoto zákona, h) škodnou událostí způsobení škody provozem vozidla, i) kanceláří pojistitelů profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti, j) orgánem evidence správní orgán, který vede evidenci vozidel, 9 ) k) zelenou kartou mezinárodní karta automobilového pojištění. Oddíl druhý Pojištění odpovědnosti 3 Pojistná smlouva (1) Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy. Pojistitel je povinen pojistnou smlouvu uzavřít, jestliže návrh na její uzavření neodporuje tomuto zákonu nebo všeobecným pojistnýmpodmínkám pojistitele schváleným ministerstvem. V pojistné smlouvě se lze od tohoto zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti. Bezprostředně 7 ) 11 odst. 3 vyhlášky č. 102/1995 Sb. 8 ) 10 odst. 12 vyhlášky č. 102/1995 Sb. 9 ) 5 odst. 1 písm. m) zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 10 ) Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 10 Pojistné rozpravy 8

11 attachable working machine 7 ), a single-axe tractor with a trailer 8 ); a wheelchair for handicapped is not considered a vehicle, b) a domestic vehicle means a vehicle subject to registration of road vehicles pursuant to the special legal provision 9 ) (hereinafter referred to as the vehicle register ), or a vehicle not subject to registration of vehicles and owned by a natural person or a legal person with a permanent residence permit or seat in the territory of the Czech Republic, c) a foreign vehicle means a vehicle equipped with a foreign registration plate, or a vehicle not equipped with a foreign registration plate and owned by a natural person or a legal person permanently residing or having seat outside the territory of the Czech Republic, d) an insurer means an insurance company which has been granted pursuant to the special legal provision 10 ) a license by the Ministry of Finance (hereinafter referred to as ministry ) to pursue liability insurance, e) a policyholder means the one who has concluded a liability insurance contract with an insurer, f) an insured means the one to whose liability for damage the liability insurance contract applies, g) an injured party * ) means the one who sustained damage by the operation of vehicle and who is entitled to a compensation according to this act, h) a loss-incurred event means causing damage by the operation of vehicle, i) an insurer s bureau means a professional organization associating the insurance companies which are authorized in a certain state to pursue liability insurance, j) the vehicle register body means an administrative body that maintains vehicle registration 9 ), k) a green card means an international automobile insurance card. Section Two Liability insurance 3 Insurance contract (1) Liability insurance incepts on the basis of an insurance contract. An insurer is obliged to conclude an insurance contract if a proposal to conclude it does not contradict this act nor the general insurance conditions of the insurer approved by the ministry. An insurance contract may differ from this act insofar as it does not reduce or restrict 7 ) 11 (3) of Decree No. 102/1995 Coll. 8 ) 10 (12) of Decree No. 102/1995 Coll. 9 ) 5 (1) (m) of Act No. 12/1997 Coll., on land road traffic s safety and fluidity. 10 ) Act No. 185/1991 Coll., on Insurance, as amended. *) see Art. 1 (2), Council Directive 72/166/EEC of 24 April 1972 on the approximation of the laws of the Member States relating to the insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and to the enforcement of the obligation to insure against such liability; also in 3 (1), 3 (4) (b), 6 (2), 8 (2) (c), 8 (3), 9 (1), 9 (3), 11 (2), 24 (2), 24 (3), 24 (4), 24 (5) a 24 (7) of this Act. Pojistné rozpravy 8 11

12 po uzavření pojistné smlouvy týkající se tuzemského vozidla je pojistitel povinen vydat pojistníkovi doklad o pojištění odpovědnosti (dále jen doklad o pojištění ) a na žádost pojistníka zelenou kartu. Náležitosti dokladu o pojištění stanoví ministerstvo vyhláškou. (2) Pojistná smlouva obsahuje nejméně údaje o účastnících smlouvy a o vozidle, době trvání pojištění, pojistném období, limitu pojistného plnění, výši pojistného, způsobu jeho placení a jeho splatnosti. Jestliže v době uzavření pojistné smlouvy nejsou některé údaje týkající se vozidla známy, je pojistník povinen je pojistiteli sdělit ve lhůtě, kterou pojistitel určil, nejpozději však do 15 dnů od uzavření pojistné smlouvy. Zelenou kartu v takovém případě pojistitel vystaví po obdržení tohoto sdělení pojistníka. (3) Pro účely tohoto zákona se limitem pojistného plnění rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události. V členění podle odstavce 4 musí být limity pojistného plnění uvedeny v pojistné smlouvě samostatně. (4) Limit pojistného plnění musí být: a) při škodě podle 6 odst. 2 písm. a) nejméně 18 milionů Kč na každého zraněného nebo usmrceného, b) při škodě podle 6 odst. 2 písm. b) a c) nejméně 5 milionů Kč bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků více poškozených limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených. (5) Pojistné musí být stanoveno tak, aby byla zabezpečena splnitelnost závazků z pojištění odpovědnosti, dostatečná tvorba technických rezerv podle zvláštního právního předpisu 11 ) a úhrada příspěvku Kanceláři podle 18 odst. 5. Minimální pojistné pro rok 2000 je stanoveno jako pojistné v zákonném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla ze zvláštního předpisu pro rok (6) Minimální pojistné podle odstavce 5 se po dobu nejbližších 3 let od nabytí účinnosti tohoto zákona každoročně zvyšuje v procentuální výši nárůstu spotřebitelských cen v předcházejícím kalendářním roce stanovenou Českým statistickým úřadem. Pokud však v kalendářním roce zvýšení škodného průběhu určité skupiny vozidel převýší průměrný nárůst spotřebitelských cen, v následujícím roce se minimální pojistné takové skupiny vozidel zvyšuje o procentuální navýšení škodného průběhu. 11) 14 zákona č. 185/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 52/1994 Sb., kterou se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťovny. 12 Pojistné rozpravy 8

13 a damaged party s liability insurance entitlements. Immediately after the conclusion of an insurance contract concerning a domestic vehicle, the insurer is obliged to issue to the policyholder a certificate of liability insurance (hereinafter referred to as insurance certificate ) and upon the request of the policyholder a green card. The requirements of the certificate of insurance will be stipulated in the decree issued by the ministry. (2) The insurance contract shall contain at least particulars about the parties to the contract and about the vehicle, the duration of insurance policy, the period insured, the limit of the insurance compensation, the amount of premium, the manner of premium remittance and its due dates. If certain particulars about the vehicle are unavailable at the time of the conclusion of the contract, the policyholder is obliged to submit them to the insurer by a deadline specified by the insurer but no later than fifteen days after the conclusion of the insurance contract. In this case the insurer shall issue the green card after this information has been received from the policyholder. (3) For the purposes of this act the limit of the insurance compensation means the upper limit of a compensation by the insurer on a single loss-incurred event. Broken down as per alinea 4, the limits of compensation shall be stated in the insurance contract separately. (4) The limit of insurance compensation shall be at least: a) for damage as per 6 (2) (a), CZK 18 million for each injured or dead, b) for damage as per 6 (2) (b) and (c), CZK 5 million irrespective of the number of injured parties; if the sum total of the claims by more injured parties exceeds the limit of insurance compensation included in the insurance contract, the insurance compensation to each of them shall be reduced in proportion of this limit to the sum total of the claims by all the injured parties. (5) The premium shall be stipulated in a way to assure the ability to fulfill of liability insurance commitments, adequate creation of technical provisions pursuant to the special legal provision 11 ) and payment of contributions to the Bureau pursuant to 18 (5). The minimum premium for the year 2000 is stipulated as premium for ex-lege motor third-party liability insurance by the special provision for the year (6) Within 3 nearest years of the date this act entered into force, the minimum premium shall be increased each year by percentual increase of consumer prices in the preceding calendar year announced by the Czech Statistical Office. If, however, the increase of loss experience of certain group of vehicles in a calendar year exceeds an average increase of consumer prices, the minimum premium for such group of vehicles shall be increased in the next year by increase of loss experience expressed in per cents. 11 ) 14 of Act No. 185/1991 Coll., on Insurance, as amended. Decree No. 52/1994 Coll., of the Ministry of Finance which determines the manner of generating, using and placing the insurance companies technical reserves resources. Pojistné rozpravy 8 13

14 (7) V případě beznehodovostního průběhu může pojistitel pojistníkovi snížit po roce pojistné o 5 % pod hranici minimálního pojistného. (8) Maximální pojistné nesmí být vyšší než minimální pojistné s navýšením o 30 %; vyplývá-li ze statistických údajů vyšší škodovost u vozidel, která jsou určena ke zvláštnímu účelu, než je průměrná škodovost u ostatních vozidel zařazených do stejné skupiny, lze pojistné zvýšit až do výše 1,5 násobku minimálního pojistného. 4 Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti (dále jen pojistná smlouva ) je povinen vlastník nebo spoluvlastník (dále jen vlastník ) tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch těchto osob. 5 Výjimky z pojištění odpovědnosti (1) Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu podle tohoto zákona nemá a) řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu, b) složka Integrovaného záchranného systému 12 ) pro vozidlo s právem přednostní jízdy, 13 )nevyužívané k podnikání a zařazené do okresního požárního poplachového plánu, 14 ) dále jen vozidlo složky Integrovaného záchranného systému ). (2) Na základě dohody uzavřené mezi ministerstvem a pojistitelem vydá tento pojistitel zelenou kartu k vozidlu složky Integrovaného záchranného systému. Rozsah pojištění odpovědnosti 6 (1) Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. 12 ) 5 odst. 1 a 2 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 254/1994 Sb. 13 ) 35 odst. 1 vyhlášky č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb. 14 ) 28 odst. 1 a 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. 14 Pojistné rozpravy 8

15 (7) In case of accident-free record, the premium can be reduced to policyholder by insurer by 5 per cent below the level of minimum premium. (8) The maximum premium may not exceed the minimum premium increased by 30 per cent; if it follows from the statistics that the loss experience as regards the vehicles determined for special purposes exceeds the average loss experience as regards other vehicles included in the same group, the premium may be increased up to 1.5 multiple of the minimum premium. 4 The obligation to conclude a liability insurance contract Unless otherwise stipulated by this act, the owner or co-owner (hereinafter referred to as the owner ) of a domestic vehicle or the driver of a foreign vehicle is obliged to conclude a liability insurance contract (hereinafter referred to as insurance contract ). The right to conclude an insurance contract for the benefit of such persons is not prejudiced. 5 Liability insurance exceptions (1) To conclude a liability insurance contract under this act shall not be incumbent upon a) the driver of a foreign vehicle who is the holder of a valid green card issued by an insurance company in a foreign state, or of a vehicle whose liability insurance in the territory of the Czech Republic is guaranteed by an insurers bureau of a foreign state, b) unit of the Integrated Rescue System 12 ) for vehicle with the right to priority way 13 ) not used for business and included into district fire alarm plan 14 ) (hereinafter referred to as Integrated Rescue System unit vehicle ). (2) On the basis of an agreement concluded between the ministry and the insurer, the latter shall issue the green card to the vehicle of the unit of the Integrated Rescue System. The scope of liability insurance 6 (1) Liability insurance shall apply to each person who is liable for damage caused by the operation of a vehicle specified in an insurance contract. 12 ) 5 (1) and (2) of the Act No. 425/1990 Coll., on the district administration, regulation of the sphere of their activities and on other related measures as amended by Act No. 254/1994 Coll. 13 ) 35 (1) of the Decree No. 99/1989 Coll., on land roads traffic rules ( road traffic rules) as amended by Decree No. 24/1990 Coll. 14 ) 28 (1) and (4) of the Act No. 133/1985 Coll., on fire protection as amended by Act. No. 203/1994 Coll. Pojistné rozpravy 8 15

16 (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný nárok, aby pojistitel za něho nahradil v rozsahu a ve výši podle zvláštního právního předpisu 15 ) poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu a) škody na zdraví nebo usmrcením, b) škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat (dále jen věcná škoda ), c) škody, která má povahu ušlého zisku, d) účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c), pokud ke škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti. Škoda se hradí v penězích, maximálně však do výše limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě. (3) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se pojištění odpovědnosti na škodnou událost, ke které došlo na území České republiky nebo cizího státu uvedeného v seznamu; seznam cizích států stanoví ministerstvo vyhláškou. 7 (1) Pojistitel nehradí a) škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, b) škodu podle 6 odst. 2 písm. b) a c), za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti, c) škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém pojištěný za škodu odpovídá, d) škodu podle 6 odst. 2 písm. b) a c) vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla, e) škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla, f) náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda způsobena, g) škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. (2) Byla-li škoda způsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které v době vzniku škody řídila jiná osoba, nebo osobě, která s vozidlem, jehož provozem byla této 15 ) 442 a následující občanského zákoníku. 16 Pojistné rozpravy 8

17 (2) Unless otherwise stipulated by this act, the insured has the right that the insurer compensates on his/her behalf to the extent and in the amount as per the special legal provision 15 ) for all claims raised and proved by the injured party a) for personal injuries or death, b) for damage caused by impairment, destruction or loss of property, as well as for damage incurred by a loss of property if a natural person lost the capability to take care of it (hereinafter referred to as damage to property ), or c) for damage that has the nature of loss of profit, d) for reasonably spent costs related to legal representation when raising claims as per (a) through (c), provided the loss-incurring event in which the damage originated and for which the insured is liable occurred while the liability insurance was in force. Payment of claim shall be made in money, however, to the maximum of the limit of insurance compensation, determined in the insurance contract. (3) Unless otherwise stipulated by this act, liability insurance shall apply to a lossincurred event that occurred in the territory of the Czech Republic or a foreign state listed; the list of foreign states shall be stipulated in a ministry decree. 7 (1) The insurer shall not compensate for a) damage sustained by the driver of the vehicle by operation of which the damage was caused, b) damage as per 6 (2) (b) and (c) for which the insured is liable to his/her spouse or to the persons who lived with the insured in a household at the time of the loss-incurred event s inception, c) damage to the vehicle by operation of which the damage was caused as well as to the property transported by this vehicle, with the exception of the damage to property which the person transported by this vehicle had on or in his/her custody, in the extent to which the insured is liable for damage, d) damage as per 6 (2) (b) and (c) that occurred between the set of vehicles consisting of a motor vehicle and a trailer, unless caused by the operation of another vehicle, e) damage caused by manipulation with the load of a non-moving vehicle, f) costs incurred by the provision of health care, health insurance benefits or pensions from social insurance as a consequence of personal injury or death sustained by the driver of the vehicle by operation of which this damage had caused, g) damage caused by the operation of vehicle during its participation in an organized motor race or competition, with the exception of the damage caused in the course of such participation if the driver during this race or competition is obliged to observe land road traffic rules. (2) If damage was caused to the owner of the vehicle by the operation of his/her vehicle which at the time of the inception of the damage was driven by another person, or to 15 ) 442 and following of The Civil Code. Pojistné rozpravy 8 17

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B C POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY 1 1 = 25,26 CZK (20.04.2010) POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 T.č. 483.03/01.06.2010 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY T. č. 488.01/01.07.2011 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY (str. 2 10) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Allianz autopojištění

Allianz autopojištění Allianz autopojištění Pojistné podmínky S vámi od A do Z VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ

Více

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d CZECH ENGLISH PRINT American Express Corporate Firemní Karta Card Business pojištění Cestovní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American firemních Express karet Corporate

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2012/05)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2012/05) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla () Obsah: A)

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

Cestovní pojištění k letenkám FlyLine PLUS

Cestovní pojištění k letenkám FlyLine PLUS S FlyLine PLUS létejte bez starostí Pouze u nás s pojištěním pro případ krachu leteckého dopravce! Cestovní pojištění k letenkám FlyLine PLUS ERV pojišťovna se tradičně specializuje na cestovní pojištění

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT mezi těmito účastníky by and between GALLIERA s.r.o. GALLIERA s.r.o. - a - - and [ ] [ ] Tato REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného

Více