Krizový plán pro sociálně patologické jevy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krizový plán pro sociálně patologické jevy"

Transkript

1 Krizový plán pro sociálně patologické jevy Úvod 2 Omamné a psychotropní látky 3 Šikana 5 Poradenská a preventivní činnost 7 1

2 Úvod Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jakýchkoliv změnách v chování, ale i v prospěchu žáků. V rámci prevence sociálně patologických jevů (alkohol, drogy, šikana, mentální anorexie, bulimie, sebevražedné pokusy aj.) je nutné : a) konzultovat danou situaci s třídním učitelem, b) řešit daný problém s žákem pokusit se zjistit příčiny změny v jeho chování, c) informovat zákonného zástupce a navrhnout další postup, d) informovat ředitele školy, metodika prevence sociálně patologických jevů, e) týká-li se změna celého kolektivu, provést sociometrické šetření pomocí dotazníku s pomocí pracovníka PPP, f) pedagogičtí pracovníci mají povinnost, při podezření o zanedbání povinné péče o dítě (tělesné tresty, podvýživa, domácí násilí,..), upozornit zákonného zástupce. V případě, že nedojde k nápravě, nahlásit danou situaci na Odbor sociálně právní ochrany dětí na magistrátu města v případě na Policii. g) zaměstnanci školy, žáci a jejich rodiče jsou informováni o tom kdo je Metodik sociálně patologických jevů Mgr. Jan Vít Výchovný poradce Mgr. Pavla Hniličková h) na informativní nástěnce výchovného poradce a ve sborovně je přehled poradenských a jiných preventivních zařízení. 2

3 Omamné a psychotropní látky - při nálezu neznámé látky I. možnost a) Najde-li pedagogický pracovník podezřelou látku a má-li podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru (nejlépe metodikem prevence sociálně patologických jevů) uloží tuto látku do obálky, sepíše se protokol a uloží se obálka do trezoru školy. b) V protokolu je nutné uvést datum, čas, místo zajištěné látky, případně komu byla odebrána. Protokol musí obsahovat dva podpisy pedagogických pracovníků, kteří byli přítomni. Obálka se zapečetí razítkem školy a společně s protokolem se uloží do trezoru školy. c) Ředitel školy případně metodik prevence sociálně patologických jevů informuje Policii ČR. Při převzetí zapečetěné obálky policista písemně potvrdí její převzetí. II. možnost a) Pedagogický pracovník ponechá neznámou látku na místě nálezu. b) Pedagogický pracovník zavolá policii. c) Pedagogický pracovník zajistí místo nálezu před příjezdem policie, případně zajistí žáka u kterého byl nález učiněn. - při podezření ohrožení zdraví či života žáka užitím návykové nebo psychotropní látky a) Žák je odveden ze třídy a pod dohledem dospělé osoby vyčká příchodu zákonného zástupce nebo lékařské služby. b) Zákonný zástupce je informován o zdravotních obtížích (symptomech) žáka a je mu doporučeno, aby vyhledali lékařské ošetření. c) Třídní učitel nabídne zákonnému zástupci spolupráci s Metodikem prevence sociálně patologických jevů případně s Výchovným poradcem školy. d) V případě, že si zákonný zástupce žáka nevyzvedne, aby jej dovedl k lékaři, škola zavolá lékařskou pomoc nebo zajistí převoz k lékaři s doprovodem dospělé osoby. Zákonný zástupce je informován o postupu školy. e) Metodik prevence sociálně patologických jevů vyhotoví zápis o průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezit případnému výskytu žáka pod vlivem návykové látky. 3

4 Postup školy při výskytu návykové nebo psychotropní látky ve třídě 1. Školní řád : 2. Je svolána mimořádná Třídní schůzka rodičů kde se zákonní zástupci seznámí s účinky a příznaky užití návykových látek. Rodiče jsou obeznámeni s postupem školy o tom jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti. Rodiče jsou nabádáni ke spolupráci (tzn. Všímat si atypického chování, sklony k agresi, hysterii, rodiče by měli vědět kde a s kým právě je jejich dítě a co zrovna dělá, ). Je jim nabídnuta spolupráce se školním metodikem prevence a výchovným poradcem. Znovu je jim připomenut školní řád. 3. Žák, který prokazatelně užil nebo distribuoval omamnou či psychotropní látku v areálu školy je kázeňsky potrestán dle školního řádu. 4. Škola pozve zákonného zástupce k jednání se školou. Rodiče zde budou seznámeni se situací, která nastala. Bude jim připomenuto, že došlo k porušení školního řádu a jaké výchovné opatření bylo navrženo. Škola doporučí rodičům specializovanou odbornou pomoc. Tato schůzka bude zaprotokolována. 5. Žáci jsou seznámeni s případem a upozorněni na závažnost celé situace. Je jim znovu připomenut školní řád. Je-li to možné zúčastní se v nejbližší době besedy s Protidrogovým koordinátorem nebo jiným způsobem se jim znovu připomenou rizika spojená s užíváním návykových a psychotropních látek. - při podezření užívání návykových látek a) Je nutné zjistit co nejvíce informací od spolužáků, rodičů, mistrů OV, ostatních vyučujících. b) Za přítomnosti třídního učitele, Metodika prevence, Výchovného poradce, Ředitele školy, kurátora se povede pohovor se žákem a doporučí se mu rozhovor s odborníkem. c) Velice citlivě se informují rodiče o podezření školy. Jsou jim předány kontakty na odborníky a je jim navržena další spolupráce se školou. Oznamování trestné činnosti ( krádež, šikana, týrání, užívání a distribuce omamných a psych. látek, vyhrožování, pohlavní zneužívání, znásilnění, jiná majetková činnost aj...) V případě, že je ped.pracovník nebo jiný zaměstnanec školy svědkem trestné činnosti nebo se o ní dozví, informuje ředitele školy, který má oznamovací povinnost za školu. Je proveden písemná zápis. Ředitel školy nahlásí tuto skutečnost na Policii ČR. 4

5 Šikana Je důležité zdůraznit, že se jedná o trestný čin. a) Dozví-li se pedagogický pracovník o šikanování žáka je nutné celou situaci zmapovat. Tzn. vyslechnout spolužáky, rodiče a také oběť šikany. b) Je potřeba najít věrohodné svědky. c) Ze všech jednáním je nutné provést zápis. d) Jednání vede ředitel školy, výchovný poradce nebo metodik sociálně patologických jevů. e) Třídní učitel provede sociometrický průzkum v cílové skupině nejlépe pod dohledem pracovníka PPP. f) Pokud je možné najít informátory, kteří budou celou situaci mapovat a informovat o nedovoleném chování šikanujících. h) Prokáže-li se šikana, ředitel školy podá trestní oznámení na policii. i) Svolat výchovnou komisi a informovat rodiče o dalším postupu školy vůči agresorům. Rozhovor s obětí :- je vhodné jej provést hned na místě a pokud možno bez třetí osoby - nevyvíjet nátlak na oběť šikany - vhodné vést nenucený hovor, který by měl být mířen na vyslovení jeho pocitů - nabídnout řešení problému metoda usmíření - metoda vnějšího nátlaku Metoda usmíření Provádí se u počátečních stádií šikany a vykazuje-li agresor ochotu své chování změnit. Je vhodné najít společnou řeč a zajistit nápravu chování. V rámci občanské nauky nebo třídnické hodiny hovořit se třídou o chování, o pocitech. Předkládat žákům otázky typu : Co si myslíte, že není v téhle třídě v pořádku? Co byste mohli udělat, aby se to příště nestalo? Kdo si myslí, že by mohl žáka XY bránit? 5

6 Metoda vnějšího nátlaku - Provádí se u pokročilejších forem šikany. a) Svolá se výchovná komise (výchovný poradce, třídní učitel, ředitel školy, zákonný zástupce, žák).!! Před jednáním nejednat s rodiči agresora.!! Jeden žák, jedna výchovná komise. b) U jednání mít jasno jaký trest bude navržen. c) Vyslechnout agresory, přímé svědky, oběť. d) Sepsat zápis o jednání a nechat podepsat všemi zúčastněnými. e) Oznámit agresorům výši trestu. f) Oznámit potrestání před celou třídou (bez oběti). g) komunikativní kruh s třídním učitelem. První sezení bez oběti. h) Pozvat rodiče agresorů i oběti.!! ne najednou. Rodiče agresora informovat každého zvlášť, sdělit jim jakým způsobem byl žák potrestán. Upozornit je na to, že je to závislé chování (přenáší se do vztahů nejenom mezi vrstevníky ve třídě, ale i do budoucích partnerských vztahů). Rodiče oběti informovat, jak byla celá záležitost vyřešena, jak byli útočníci potrestáni. Nabídnout jim odbornou pomoc a spolupráci. 6

7 Poradenská a preventivní činnost Důležitá telefonní čísla : Tísňová linka 112 Záchranná služba 155 Hasiči 150 Policie 158 Městská policie 156 Linky důvěry a krizová centra České Budějovice Linka důvěry nonstop Domácí násilí intervenční centrum Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi Bílý kruh bezpečí Út / Český Krumlov Centrum pro pomoc dětem a mládeži Prachatice Linka pomoci Po,Pá Út-Čt

8 Tábor Farní charita, AURITUS centrum pro lidi ohrožené drogou Strakonice Krizové a kontaktní centrum Písek Linka důvěry ARKÁDA- Po-Pá Linka pomoci Kontaktního centra o.s SANANIM s celorepublikovou působností Linka právní pomoci pro ženy, oběti domácího násilí St- 18:30 20:30 Bílý kruh bezpečí Dona linka (oběti domácího násilí) Persefona právní a psychol. pomoc obětem znásilnění a sex. zneužívání Po-Pá SOS obětem domácího násilí Linka bezpečí pro děti a mládež Bezplatní právníci ústředna Krajský úřad Jihočeského kraje, B.Němcové 49/3, č.dveří 2818, St

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V naší škole při řešení sociálně patologických jevech spolupracují učitelé, popřípadě se radí výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy,

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2014 / 2015 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 501 01 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2014 / 2015 Motto: Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SPŠ TŘEBÍČ Minimální preventivní program (dále jen MPP) je sestaven na základě Metodického pokynu ministra

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na šk. r. 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na šk. r. 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na šk. r. 2011/2012 SZŠ, obor Zdravotnický asistent (ZA) Charakteristika celé školy VOŠ, OA a SZŠ : škola vzdělává žáky a studenty ve 4 základních studijních oborech s celkovým

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 CESTA RESPEKTU Minimální preventivní program Mgr. Stanislava Motalová, Dis. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANĚ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANĚ VE ŠKOLE 1 PROGRAM PROTI ŠIKANĚ VE ŠKOLE Jako součást Minimálního preventivního programu Základní školy a mateřské školy v Chomuticích, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MSMT 22294/2013 1 Vypracovala: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

(součást Minimálního preventivního programu Základní školy Týnská 8, Třebíč, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MSMT- 22 294/2013-1)

(součást Minimálního preventivního programu Základní školy Týnská 8, Třebíč, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MSMT- 22 294/2013-1) Škola ZŠ Týnská 8, Třebíč Program proti šikanování ve škole Č. j.: ZST 479/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: S 10 (součást Minimálního preventivního programu Základní školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo směrnice: 8/2013 Vypracoval: Jana Burianová Schválil: Ředitelka školy Účinnost od: 1. 10. 2013 Počet stran:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 24-25 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpracovala: Mgr. Marcela Hadamčíková 5.9.24 OBSAH ÚVOD 3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY. Stav školy,

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program. pro školní rok 2014/15 zpracoval Mgr. Ladislav Kovář

Minimální preventivní program. pro školní rok 2014/15 zpracoval Mgr. Ladislav Kovář Minimální preventivní program pro školní rok 2014/15 zpracoval Mgr. Ladislav Kovář 1. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 1.1 Sociokulturní specifika lokality 1.2 Základní specifika školy a riziková

Více