MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Štursova Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, Metodickým pokynem k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví a Spoluprácí předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži spáchané, Strategickým protidrogovým plánem Olomouckého kraje na období a ostatními závaznými materiály bude pozornost všech pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 zaměřena na plnění tohoto minimálního preventivního programu. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Koordinací aktivit v oblasti prevence a spoluprací s organizacemi zajišťujícími odbornou pomoc v problematice negativních jevů je pověřena protigrogová preventistka ve spolupráci s výchovnou poradkyní. Účelem primární prevence je předcházet rizikovým jevům v chování žáků, zejména záškoláctví, šikaně, rasismu, xenofobii, vandalismu, zneužívání návykových látek a dalším závislostem. Všichni pedagogičtí pracovníci budou nenásilnou formou využívat k informacím o návykových látkách, zdravém životním stylu a mezilidských vztazích všech možností, které poskytují osnovy předmětů, obzvláště předmětů občanská nauka, základy ekologie, zdravověda, chemie, společenská výchova, potraviny a výživa. V oblasti posilování právního vědomí žáků budeme využívat zejména předměty ekonomika, základy podnikání, právo a odborný výcvik. Společně se žáky a všemi vyučujícími se budeme nadále snažit vytvářet pohodu v prostředí školy, aby žáci měli důvěru se svěřit s případnými problémy, např. s násilím v rodině, poruchami příjmu potravy a dalšími problémy. Oblast pomoci žákům hledat pozitivní alternativy žáci budou prostřednictvím třídních učitelů a ostatních vyučujících seznamování s možnostmi aktivního využívání volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, ke zdravému rozvoji osobnosti a k odpovědnosti za sebe a své jednání budeme podporovat zapojení žáků do organizované zájmové činnosti na škole

2 Spolupráce s rodiči informovat rodiče o prevenci zneužívání návykových látek a o odborných pracovištích v regionu. Na prvních třídních schůzkách předáme rodičům prvních ročníků Rady rodičům se stručným textem o základních problémech s důležitými telefonními čísly odborných a poradenských pracovišť v regionu seznámit rodiče s náplní činností všech odborných pracovišť spolupracovat s rodiči při řešení případných problémů a nabídnout pomoc rodičům žáků, u nichž se problém projevil Spolupráce s dalšími organizacemi a odborníky mimo školu využívat nabídky besed s odborníky v oblasti sociálně-patologických jevů, zejména interaktivních programů zaměřených na zkvalitnění zdravého sebevědomí aktivně spolupracovat se zdravotnickými organizacemi, sociálními kurátory mládeže, případně s policií Stanovení pravidel chování žáci budou na začátku školního roku seznámeni se svými právy a povinnostmi uvedenými ve školním řádu a se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pedagogičtí pracovníci budou využívat všech metod k dosažení správné motivace žáků a co nejlepších výsledků třídní učitelé budou dodržovat opatření ke snížení absence žáků a v případě neomluvené absence jednat s rodiči a výchovnou poradkyní důsledně vyvozovat sankce z porušení Školního řádu SOŠ obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Problém kouření, identifikace a ukládání látek v případě, že žák kouřil v prostorách školy, je nutné mu v další konzumaci zabránit, informovat zákonného zástupce nezletilého žáka. Z konzumace tabákových výrobků je nutné vyvodit sankce stanovené školním řádem v případě konzumace alkoholu ve škole, je nutné další konzumaci zabránit. Pokud je žák ohrožen na zdraví a životě, je nutné volat lékařskou službu první pomoci. Pokud žák není schopný pokračovat ve vyučování, zavolá škola ihned rodiče. Z konzumace alkoholu je nutné vyvodit sankce v souladu se školním řádem pokud pedagogičtí pracovníci zajistí OPL (omamné a psychotropní látky), budou postupovat podle instrukcí, které předala Policie ČR při školení pracovníků školy - při zajištění podezřelé látky je nutné ji v přítomnosti dalších svědků uložit do obálky, na kterou je nutné napsat datum a čas, obálku

3 zalepit, přelepit, opatřit razítkem školy a v případě vědomí přistiženého jeho podpis a podpisy svědků. Poté je nutné vyrozumět Policii ČR. Pouze Policie ČR je oprávněna u osob podezřelých ze zneužití drog provádět šetření. Vždy je nutné informovat rodiče, nabídnout odbornou pomoc a vyvodit sankce podle školního řádu První pomoc při otravě návykovými látkami: návykové látky zvyšují riziko agresivního chování logické argumenty nemívají u intoxikovaných valný význam, nelze spoléhat na komunikaci s poškozeným odklad přivolané lékařské pomoci může žáka vážně poškodit na zdraví nebo životě, důvodem k přivolání lékařské pomoci je i pouhé podezření z otravy je nutné zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu při vědomí, pokud došlo k otravě orální cestou, podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím), vyvolat zvracení, zajistit nepřetržitý dohled a opatřit informace o látce, která byla požita a předat je přivolanému lékaři při vědomí, kdy došlo k otravě nitrožilní cestou nebo vdechnutím, zajistit přísun čerstvého vzduchu, zajistit nepřetržitý dohled a opatřit informace o zneužité látce při bezvědomí položit postiženého do stabilizované polohy, sledovat dýchání, zajistit nepřetržitý dohled až do příjezdu lékaře, opatřit informace o zneužité látce Důležité kontakty MMOL, odd. sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí a mládeže, Olomouc, Štursova ul., tel PPP U Sportovní haly, tel Poradna pro rodinu, Žilinská 7. tel CKI, Dolní nám. 33, tel P-centrum, Lafayettova 9, tel Linka důvěry, tel K-centrum, Sokolská 48, tel Bílý kruh bezpečí, tel Středisko sociální prevence, Na Vozovce 26, tel Policie ČR, Dr. Žáková, tel Lékařská pohotovost, tel ordinace psychologů a psychiatrů

4 Na základě zkušeností z minulých let budeme při plnění minimálního preventivního programu spolupracovat z odborníky, se kterými máme dobré zkušenosti z minulých let, např.: Odd. sociální prevence Mgr. Kupka interaktivní hodiny v prvních ročnících zaměřené na problematiku šikanování, rasismu, xenofobie a právní odpovědnosti mjr. Kamil Jurčík, protidrogové oddělení interaktivní hodina pro vybrané třídy na téma nelegální držení drog spol. ACET Olomouc interaktivní hodiny pro žáky prvních ročníků s protidrogovou tématikou, prevence HIV S TEBOU O TOBĚ program fy Procter & Gamble zaměřený na dospívání, hygienu a reprodukční zdraví Týden duševního zdraví problém bulimie, anorexie a zdravého životního stylu pomoc při celorepublikových sbírkách pro handicapované a sociálně znevýhodněné rozvoj sociálního cítění žáků jako vhodný doplněk budeme využívat nabídek odborníků z praxe, např. MUDr. Uzla, PhDr. Doudy, výchovných koncertů a filmů s tím, že vždy bude následovat rozhovor s pedagogem v malých skupinách žáků. Základ primární prevence spočívá v dobré práci třídních učitelů a všech pedagogických pracovníků. Na začátku školního roku seznamují žáky se školním řádem, kde jsou vymezena práva a povinností žáků, zásady hygieny a BOZP, pochvaly a jiná ocenění, ale také i kázeňská opatření. Důležitou součástí prevence je práce všech učitelů školy při organizování např. soutěží, exkurzí, výstav a ostatních společných aktivit. Olomouc

5

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 v rámci Minimálního preventivního programu v oblasti rizikového chování Motto: Společně za zdravým způsobem života ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou,příspěvková

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Minimální preventivní program Školní rok 2012 2013 I. Cíle, zaměření, metody a prostředky prevence Jsou vymezeny ve Školní preventivní strategii,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (dále jen škola) je soukromou školou společnosti ŠKODA

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 1.Spolupráce s pedagogickým sborem ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 1.1. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více