výroční zpráva annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva annual report"

Transkript

1 výroční zpráva annual report Hospodářská komora Economic Chamber hlavního města Prahy of the City of Prague

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Řídící a kontrolní orgány HKP 4 Vývoj členské základny 6 Odborné sekce HKP 7 výroční zpráva 2003 annual repor t O b s a h Informační zdroje členů HKP 12 Mezinárodní spolupráce 13 Zpráva o činnosti úřadu 13 Přehled činností komory v roce Zpráva o hospodaření za rok Plán činnosti na rok Seznam členů Hospodářské komory hl. m. Prahy 20 Hospodářská komora hlavního města Prahy OBCHODNÍ JMÉNO: Hospodářská komora hl.m. Prahy SÍDLO: nám. Franze Kafky 7, Praha 1 DATUM ZALOŽENÍ: 29. června 1994 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (IČ): TELEFONNÍ ČÍSLA: sekretariát úřadu HKP: Servis Hospodářské komory: FAXOVÁ ČÍSLA: sekretariát HKP: Servis Hospodářské komory: E MAIL: INTERNETOVÁ ADRESA: 1

3 úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení členové Hospodářské komory, dámy a pánové, dovolujeme si Vám, tak jako každoročně, předložit přehled činností Hospo dářské komory hl.m. Prahy. Velmi usilujeme o informační otevřenost, a to nejen směrem ke všem členům komory, ale také k dalším podnikatelským subjektům a organizacím, které s námi spolupracují. Věříme, že se vám všem touto Výroční zprávou dostává do rukou přehledný a vypovídající sou bor informací o Hospodářské komoře hl.m. Prahy. Rok 2003 probíhal, a to nejen z pozice Hospodářské komory ale i celé České republiky, ve znamení příprav na blížící se integraci do Evropské unie. Tento rok také potvrdil vzrůstající zájem o Hospodářskou komoru. Dosažené výsledky navázaly na pozitivní trend z let předchozích, přičemž rozrůstající se členská základna je nejlepším měřítkem práce komory. Celkové hospodaření Hospodářské komory hl.m. Prahy skončilo s přebytkem a výsledky byly, jako již tradičně auditovány. Komora každoročně usiluje o zlepšení svých služeb podnikatelům a v tomto trendu pokračovala i v minulém roce, kdy obsloužila přes klientů. Tento nárůst byl způsoben i zavedením dvou nových projektů. Informačních míst pro podnikatele, kde HKP je součástí projektu HK ČR a Ratingu MSP, jehož prostřednictvím Hospodářská komora hl. m. Prahy podporuje zejmé na malé a střední firmy. Hospodářská komora hl. m. Prahy tradičně přikládá velkou váhu vztahu a spolupráci s hlavním městem Prahou a všemi městskými částmi. V posledním období byla též prohloubena spolupráce s orgány státní správy a s krajskými a okresními hospodářskými komorami v celé České republice. Dlouholeté úsilí Hospodářské komory hl.m. Prahy o skutečnou podporu pod nikatelské sféry vedlo, jak věřím, k sílící prestiži Hospodářské komory mezi podnikateli. Hospodářská komora hl.m. Prahy je vnímána jako významný subjekt, jehož názory a doporučení není možné v žádném případě ignorovat. Dovolte mi, abych na tomto místě jménem celého představenstva a jménem svým poděkoval předsedům i členům odborných sekcí, kteří po celý rok 2003 pracovali pro rozvoj města, svých firem a tedy i celé podnikatelské sféry. Děkuji Vám všem, jak členům komory tak i našim klientům, za projevenou důvěru a mnohým též za aktivní spolupráci. Vás všechny bych rád ujistil, že Hospodářská komora hl.m. Prahy bude i v následujícím období dělat vše pro to, aby podnikatelské prostředí v České republice, i přes nepřízeň některých subjektů, či osob, dosáhlo úrovně a kvality podnikatelského prostředí vyspě lých evropských zemí. Aby čeští podnikatelé získali v Unii pozici sebevědomé a konkurenceschopné skupiny. Petr Kužel předseda představenstva Petr KUŽEL předseda představenstva HKP 2

4 Chairman s foreword Dear Chamber of Commerce members, Ladies and Gentlemen Let me submit survey of activities of the Chamber of Commerce of the capital Prague as every year. We strive for openness in information not only to all Chamber mem bers, but also to further business subjects and organizations which cooperate with us. We believe that you receive a well arranged file of information about Chamber of Commerce of Prague together with this Annual Report. The year 2003 was marked, not only for the Chamber but also for the whole of the Czech Republic, with preparation for the for thcoming EU integration. The year has also confirmed an increasing interest in the Chamber. The achieved results have followed the positive trend of the previous years while the steeply growing member base is the best criterion of the Chamber work. Overall economic performance of the Chamber of Commerce of the capital Prague has resulted in surplus and the results have been audited as usual. The Chamber aims at improvement of its services to businessmen every year and it continued in the same trend also in the last year when it served to more than 3,750 customers. This increase has been also caused by introduction of two new projects: Information Spots for businessmen where the Prague chamber is par t of a project of the Chamber of Commerce of the Czech Republic and Ministry of Industry Rating by which means the Chamber of Prague supports namely SMEs (small and medium sized companies). chairman s foreword The Chamber of Commerce of the capital Prague traditionally places great emphasis on relation and cooperation with the capital Prague and all city parts. Cooperation with local authorities, regional and district chambers in the whole of the Czech Republic has been lately deepened as well. The effor t of the Chamber of Prague in the course of many years for the real suppor t of business sphere has led to, as I hope, growing prestige of the Chamber among businessmen. The Chamber of Commerce of the capital Prague is perceived as an important subject whose opinions and recommendations can be by no means igno red. Let me thank at this spot on behalf of the board and myself to all the chairmen and members of all specialized sections who worked for the whole of the year 2003 for the development of the city, their companies and thus the whole business sphere.. I thank you all, both the Chamber members as well as our customers, for the expres sed trust and to many of you also for the active cooperation. I would like to assure you all that the Chamber of Commerce of the capital Prague will do all for the business environment of the Czech Republic to reach the level and the quality of the business environment of developed European countries in the following period despite the disfavor of certain subjects in the following period. For the Czech businessmen to reach the position of an assertive competitive group in the Union. Petr Kužel Chairman of the Board 3

5 Řídící a kontrolní orgány Hospodářské komory hl.m. Prahy Představenstvo Hospodářské komory hl. m. Prahy se v roce 2003 sešlo celkem na šesti pravidelných zasedáních. V průběhu celého roku se průběžně zabývalo zprávami o činnosti komory a plněním finančního plánu. V roce 2003 se sou časně uskutečnila čtyři zasedání předsednictva HKP. Představenstvo pracovalo ve složení: PŘEDSEDA PŘEDSTAVENST VA MÍSTOPŘEDSEDOVÉ p. Petr Kužel, generální ředitel KERT, s.r.o. Zastupuje hospodářskou komoru navenek a jedná jejím jmé nem. Do jeho kompetence dále patří řízení představenstva jako nejvyššího orgánu mezi Shromážděními delegátů komory. Koordinuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými resorty v oblasti hospodářství a ekonomiky hl. města Prahy i České republiky. Ing. Jitka Albrechtová předsedkyně představenstva A.S., a.s. Kompetentce: legislativa a daňová problematika, včetně poradenství v těchto oblastech. p. Otakar Čapek generální ředitel a předseda představenstva Kolektory Praha,a.s. Kompetence: infrastruktura a spo lupráce s firmami, jejichž majoritním vlastníkem je Hl. m. Praha. Ing. Jindřich Hess předseda představenstva METROSTAV, a.s. Kompetence: zahraniční vztahy a jejich koordinace s Hl. m. Prahou. Ing. Vlastimil Hloužek jednatel HZ Praha, s.r.o. Kompetence: ekonomika a hospoda ření Hospodářské komory hl. m. Prahy a příprava na vstup do EU. 4

6 ČLENOVÉ Ing. Josef Sedláček, majitel SELAN Kompetence: oblast vnitřních vztahů a vzta hů s HKČR Ing. Josef Krch, technický ředitel SIEMENS, s.r.o. Kompetence: oblast vzdělávání Ing. Richard Motyčka, majitel M NEMOVITOSTI Kompetence: oblast informačních systémů Ing. Michal Kotlín, soukromý konzultant Kompetence: oblast obchodních řetězců Ing. Bohumil Mach, ředitel TCP Praha, a.s. Kompetence: oblast projektů Ing. Vlastimil Navrátil, generální ředitel Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Kompetence: oblast pojišťovnictví Ing. Václav Okleštěk, jednatel EURO TREND, s.r.o. Kompetence: oblast Evropské unie Ing. Petr Knapp, člen představenstva ČSOB, a.s. Kompetence: oblast bankovnictví JUDr. Přemysl Raban, jednatel KPK Kompetence: oblast právní DOZORČÍ RADA Dozorčí rada na svých zasedáních sledovala a revidovala plnění finančního plánu. Členové dozorčí rady byli průběžně informováni o čin nosti úřadu komory a o činnosti pracovníků, zabezpečujících klíčové oblasti. Složení Dozorčí rady PŘEDSEDKYNĚ DOZORČÍ RADY Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., majitelka vzdělávací agentury VOX ČLENOVÉ Ing. Petr Kuchár, generální ředitel Subterra, a.s. Ing. Ivan Lipovský, CSc., vedoucí Odboru strategických projektů, Skanska, a.s. Ing. Radek Lanč, soukromý podnikatel Ing. Milan Houfek, generální ředitel a předseda představenstva Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Kompetence: oblast dopravy 5

7 Vývoj členské základny Dynamika rozvoje je charakterizována následujícími hodnotami: Počet členů v roce: Počet právnických osob: 385 Počet fyzických osob: Z hlediska oborového zaměření je stav členské základny následující: 1. strojírenské podniky 9,1% 2. stavební firmy 7,5% 3. obchodní organizace 25,3% 4. firmy a organizace poskytující různé druhy služeb 51,8% 5. banky a pojišťovny 2,2% 6. společnosti obchodující cennými papíry 3,2% 7. zbývající část tvoří družstva 0,9% 2,2 3,2 0,9 9,1 25,3 51,8 7,5 6

8 Odborné sekce Hospodářské komory hl.m. Prahy Sekce, jako pracovní orgány HKP, jsou místy, kde dochází k přímé účasti členů, případně nečlenů, na činnosti komory Každý z členů se může zúčastnit práce v předsednictvech sekcí nebo v pracovních skupinách. Členové komory tak mají možnost získávat potřebné informace, vymě ňovat si své zkušenosti v daném oboru, přispívat k rozvoji jednotlivých oblastí a tím napomáhat ke zlepšení podnikatelského prostředí, nejen na území hl. m. Prahy. Současně mají i možnost prezentovat své názory a požadavky vůči komoře, pří padně hlavnímu městu. Sekce představují neformální pracovní skupiny zástupců podniků se stejným zaměřením. Jedním z jejich cílů je zlepšení vzájemné informo vanosti v dané problematice. V rámci Hospodářské komory hl. m. Prahy pracují následující odborné sekce: sekce kolektorů sekce stavebnictví a územního rozvoje sekce cestovního ruchu a kongresové turistiky sekce dopravní sekce evropské unie sekce malého a středního podnikání Odborná sekce se v roce 2003 scházela pravidelně. Hlavním úkolem, který z nich vyplynul, byla zejména spolupráce na odstranění povodňo vých škod způsobených v roce 2002 zvýše ním hladiny spodní vody a zajištění protipo vodňových opatřeních pro případ další mimořádné situace. Odborná sekce zpraco vala a připravovala materiály pro hlavní město Prahu na základě kterých bylo možné ve spolupráci s odbornými úseky Magistrátu dokončit tyto činnosti v únoru Pravidelně byl projednáván postup velké opravy kolektoru Václavské náměstí, kde za složitých podmínek při zajištění staveniště v prostoru Václavského náměstí a Rytířské ulice se podařilo zvládnout tuto opravu v plá novaném termínu a bez navýšení nákladů. Byly předány HMP technickokvalitativní pod mínky pro projektování kolektorů a v nejbližší době je předpoklad, že Rada HMP tyto TKP vydá jako závazný dokument pro projektování kolektorů v Praze. Pokračuje příprava na dokončení TKP pro výstavbu a monitoring kolektorů, kde je před poklad předání HMP v průběhu června Byl pravidelně projednáván a koordinován postup účastníků sekce při přípravě zahájení stavby kolektoru Vodičkova. Ve dnech června 2003 se na pozvá 7

9 ní Radnice v rakouském Hallstattu uskuteč nila exkurze do podzemních prostor včetně dolů, kde byli účastníci seznámeni s různý mi způsoby ražby a zajištění podzemních staveb. Akce se zúčastnilo 40 osob. Nyní probíhá příprava odborné exkurze na kolek tory v Berlíně SRN, která by měla proběh nou první týden v červnu Odborná sekce se chce zaměřit ve své práci na dokončení technickokvalitivních podmínek, zajištění oprav kolektorů zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu proti vstupu nepo volaných osob, přípravu změny osvětlení z elektrického na plynové tam, kde je možné vést plynovody v kolektorech v centru města. Otakar Čapek předseda sekce Sekce se v průběhu roku scházela zejména nad jednotlivými tématy, která mají vztah k odborné činnosti členů sekce, což byla v začátku roku příprava účasti a vlastní účast na veletrhu MIPIM 2003 v Cannes, zaměřená na prezentaci a praktické rozvinu tí zásad projektu "Vstup investora jedněmi dveřmi". Zástupci sekce se aktivně zúčastnili tvorby metodického pokynu, upravujícího vedení územního řízení stavebními úřady na území hl.m.prahy. Pokyn vedl k zjednodušení postupu tohoto řízení. Na toto téma se usku tečnilo diskusní setkání na půdě HKP za účasti náměstka primátora Ing. Jana Bürge meistra Zástupci sekce se jako zakládající člen aktivně zúčastňují činnosti "Sdružení STAVEBNICT VÍ A SLUŽBY PRO STAVEBNICT VÍ" s celorepubli kovou působností. V závěru roku došlo ke změně na místě před sedy sekce. Novým předsedou sekce se stal Ing. Karel Rezek. Činnost sekce se v dalším období soustředí na užší spolupráci s Útvarem rozvoje hl.m.prahy, možnosti využívání grantů, strukturálních fondů, projekty PPP (propoje ní veřejných a soukromých investic) a na ovlivnění připravované legislativy zejména nového znění zákona o územním plánování a stavebním řádu. Ing. Roman Razák předseda sekce Z hlediska průmyslu cestovního ruchu má Praha má výjimečné postavení nejen v rámci České republiky, ale i v širším geografickém kontextu. Je důležitým místem pro provozo vání většiny podnikatelských oborů a discip lín cestovního ruchu. Je řazena mezi klíčová místa středoevropského regionu z hlediska poptávky po výjezdech do zahraničí. Tutéž pozici má i v rámci domácího cestovního ruchu.v oblasti příjezdové turistiky je jednou z nejoblíbenějších evropských destinací. To dotvrzuje obrovský zájem leteckých doprav ců nalétávat právě Prahu. Sekce cestovního ruchu Hospodářské komo ry hl.m. Prahy se v roce 2003 v rámci svých jednání zabývala zejména problematikou spojenou se vstupem do Evropské unie, oče kávaném v květnu následujícího roku. Dalším 8

10 tématem bylo např. jak čelit následkům předpokládaného zvýšení DPH u ubytovacích a stravovacích služeb. Sekce konstatovala, že bude li tento krok realizován, velmi prav děpodobně dojde k zastavení investic do průmyslu cestovního ruchu, protože zahra niční investoři nebudou chtít vstupovat na český trh. Promítnutí zvýšené sazby do cen bude mít za následek pokles domácího cestovního ruchu, pokles příjezdového cestovního ruchu a tím i devizových příjmů státu z této činnos ti v době, kdy se incoming do České republi ky vzpamatovává z několikaleté stagnace. Je vysoce pravděpodobné, že dojde k výrazné mu poklesu tvorby pracovních příležitostí, protože podnikatelé budou muset hledat zdroje, aby mohli státu odvádět o 14 % víc než v předchozím období. V uplynulém období se Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. podílela na několika profesně společenských akcích, jejichž cílem byla výměna informací, týkají cích se průmyslu cestovního ruchu. PhDr. Jaromír Kainc předseda sekce V uplynulém roce uskutečnila tři plenární zasedání sekce, na kterých byly m.j. projed nána témata, z nichž členové sekce mohli čerpat informace o některých stěžejních akcích v hl. m. Praze, majících vazbu k řeše ní dopravní problematiky. Jako příklad je možno uvést následující okruhy: Dopravní strategie města Zhodnocení povodní v r Dopravní obslužnost hl.m. Prahy Investiční činnost města v oblasti dopravy Trasa IV.C2 metra. Hosty sekce byli a cenné referáty přednesli např. radní pro dopravu pan Radovan Stei ner, Ing Pavel Uher za Povodí Vltavy, Ing. Jiří Pokorný z Metroprojektu, Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopra vu a další. Dopravní sekce má ustavené pracovní skupi ny dle jednotlivých oblastí dopravy. Tyto sku piny pracovaly v rámci sekce autonomně a řešily jednotlivé problémy detailněji. Skupi na vodní dopravy např. podala podrobný roz bor povodňové situace v srpnu 2002 a to jak z hlediska vzniku, tak důsledků této události i perspektivy řešení následků. Činnost sekce zvýšila vzájemnou informova nost pražské odborné dopravní veřejnosti a přispěla k dobré komunikaci s vedením města. Ing. Ivan Vácha předseda sekce V roce 2003 se Sekce EU zabývala zejména přípravou základních dokumentů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů Evrop ské unie. Jedná se o Jednotné programové dokumenty JPD 2 a 3, které jsou zaměřeny na "Podporu hospodářské a sociální konver ze regionů, které čelí strukturálním obtížím" a na "Podporu adaptace a modernizace strategie a systému vzdělávání, školení a zaměstnanosti". Rozpracování těchto pro gramů do jednotlivých priorit a opatření a předložení Programové dodatku pro cíl 2 umožňuje začít v tomto roce efektivně čer pat alespoň některé prostředky z alokova ných cca 115 mil. eur. Zástupce Sekce EU 9

11 HKP pracuje aktivně jak v Monitorovacím výboru pro JPD 2, tak v pracovní skupině pro Strukturální fondy EU, kterou zřídila HK ČR. I v dalším období bude práce na realiza ci JPD stěžejním úkolem sekce, která má za tímto účelem záměr uspořádat v květnu akci "14 dní informací o čerpání ze SF EU". Chce me postupně shromáždit soubor jednotlivých námětů, které by mohla HKP podporovat a napomáhat jejich realizaci. 29. března uspořádala Sekce EU schůzku členů všech sekcí HKP věnovanou zapojení HKP a pražských podnikatelů do realizace JPD. Akce se zúčastnili náměstek ministra práce a sociálních věcí a jeho kolega z minis terstva pro místní rozvoj, náměstek praž ského primátora a další hosté. Informace ze schůzky budou projednány ve všech sekcích HKP a napomohou i vytipování vhodných pro jektů. Dále se sekce zabývala prohloubením spolu práce s Magistrátem hl.města Prahy, který bude zabezpečovat praktickou realizaci řady projektů, zejména z oblasti JPD 2. Příno sem bylo nesporně zřízení nového odboru Strukturálních fondů Evropské unie. Pro příští období předpokládáme možnost lepšího využití Domu hl. m. Prahy v Bruselu, nově řízeného manažerem, který má zájem o spolupráci s HKP a dobře zná její možnos ti i potřeby. Pro rok 2004 se jeví jako významné i zahájení realizace projektů v opatření 2.2. Podpora malého a středního podnikání. Důležitým předpokladem je zpra cování a schválení grantového schématu, které bude zřejmě garantovat Českomorav ská záruční a rozvojová banka. HKP dala svoji podporu projektu "Pražský gastronomický klastr", který byl vytipován v rámci Phare 2003 společně s dalšími 24 projektovými záměry vhodnými k dopracová ní pro čerpání ze SF. Mezi nimi je řada námětů podnikatelsky zajímavých, které však jistě nevyčerpávají možnosti podnikate lů v hlavním městě. Sekce dále hledala možnosti spolupráce s Českou podnikatelskou reprezentací (CEBRE) při Evropské unii v Bruselu a infor mování našich členů o možnostech jejího využití. Těžištěm činnosti sekce bude zapojení HKP do realizace JPD v letech K zajištění tohoto úkolu je nutno dále posílit spolupráci s magistrátem HMP a Domem Prahy v Bruselu. Významnou roli v adaptaci pražských podnikatelů na vstup do EU by mohla sehrát i Regionální rozvojová agentu ra, pokud se ji podaří v tomto roce založit. Ing. Václav Okleštěk předseda sekce Odborná sekce MSP byla založena na zákla dě průzkumu potřeb podnikatelů v nejrůzněj ších oblastech podnikání. Sekce si jako jeden z prvních a hlavních úkolů stanovila zmapo vat situaci kolem získávání finančních pro středků malými a středními podniky v ČR, dále pak zjistit skutečný stav a rozbor admi nistrativních a regulatorních překážek zaklá dání, řízení a rozvoje malých a středních podniků. Na základě získaných informací a znalostí se chce pokusit zformulovat náměty a návrhy směrem k finančním insti tucím i například ke státním orgánům pro změnu strategie a podmínek, vytvářených pro podporu a rozvoj MSP. Činnost sekce byla v průběhu roku 2003 poměrně rozmanitá. Dne 27. března 2003 se v Praze uskuteč nila III. národní konference o malém 10

12 a středním podnikání, která si kladla za hlavní cíl stanovení směrů a zásad řešení rozvoje MSP Sekce MSP se účastnila v pra covní skupině "Přístup k financím", kde byla diskutována tři základní témata Komerční bankovnictví ve vztahu k malým středním podnikům, Zdroje EU pro podporu malého středního podnikání, Tuzemské zdroje pod pory malého středního podnikání. V dubnu byl sekcí uspořádán seminář s názvem "Úvěr reálná skutečnost nebo pouhé přání " za účasti 6 významných ban kovních domů v ČR působících. Úspěšně tak byla zahájena spolupráce s některými finančními institucemi. Zásadním krokem sekce s cílem zlepšení situace nejen ve získávání finančních zdro jů, ale i zkvalitnění dodavatelsko odběratel ských vztahů se jeví celoroční aktivita v podobě projektu Rating MSP. Jedná se o zavedení systému hodnocení "podnikatel ského zdraví" malých a středních podniků, který zvýší jejich šance v mnoha oblas tech, včetně komunikace s orgány státní správy. Zástupci Sekce MSP se v průběhu roku účastnili řady odborných akcí a přednášek a prezentovali svoje názory k problematice podnikání ve veřejných médiích. Byla rozší řena členská základna a osloveni vybraní čle nové HKP s nabídkou účasti členství a práce v sekci. Ing. Vladimír Srp předseda sekce Mezinárodní spolupráce V roce 2003 byly dále prohlubovány kontak ty z minulých let, zejména u přímých vztahů, navázaných v předchozím období. V lednu proběhlo na půdě HKP setkání s představi teli Enterprice Florida,Inc. s cílem získat kon takty na další obchodní komory v oblasti východní Ameriky. V únoru následovalo set kání s Francouzko českou obchodní komo rou, se kterou je uzavřena smlouva o spolu práci, zejména v oblasti stavebnictví, realitní a developerské činnosti. Ve druhém pololetí navštívila HKP delegace turecké obchodní komory Sansun, zajímající se o dovoz a vývoz strojů, metalurgických a dalších produktů. Zástupce HKP se rovněž zúčastňuje práce v pracovní skupině pro spolupráci České republiky se Sankt Peterburgem a Lenin gradskou oblastí, jejíž význam v průběhu času roste a dostává konkrétní podobu. Zintenzivnění aktivit na poli mezinárodní spo lupráce v roce 2003 se promítlo i do dalšího období počátku roku 2004 a to nejen ve vztahu ke vstupu do EU. Zajímavé kontakty a akce jsou zveřejňovány na internetových stránkách HKP. 11

13 Informační zdroje členů HKP Zpravodaj a další média Poskytování informací členské základně o aktuálním dění, souvisejícím s oblastí pod nikání je jedním za stěžejních úkolů Hospo dářské komory hl.m. Prahy. Členové komory jsou pravidelně informováni zejména o čin nosti komory, novinkách z Hl. m. Prahy a činnosti nejrůznějších institucí, souvisejí cích s podnikáním. Hospodářská komora hl. m. Prahy se snaží podnikatelům zpro středkovat také názory osobností, např. z oblasti politiky. službách v oblasti informatiky, možnos tech pro exportní informační podpory apod. nových členech HKP problematice související se vstupem ČR do EU významných událostech a zajímavos tech, týkajících se členských firem HKP politických a ekonomických souvislos tech, majících vliv na podnikání v hlav ním městě Praze K důležitým informačním kanálům komory patří především Zpravodaj HKP a její inter netové stránky. Zpravodaj HKP vychází jako dvouměsíčník v nákladu 3000 ks a je zdarma distribuován jak všem členům HKP, tak i krajským a okre sním hospodářským komorám na území celé ČR, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, Vládě ČR, Zastupitel stvu hl. m. Prahy a starostům městských i příměstských částí hl. m. Prahy. Prostřednictvím Zpravodaje HKP jsou členo vé pravidelně informováni zejména o: činnosti Hospodářské komory hl. m. Prahy a Úřadu HK hl. m. Prahy poskytovaných službách Servisu Hospo dářské komory Prahy účasti členů HKP na akcích pořádaných Hospodářskou komorou ČR a jinými krajskými či okresními HK průběhu odborných seminářů setkáních s představiteli veřejného života aktivitách úřadu HK ČR činnosti odborných sekcí Hospodářské komora hl. m. Prahy zahraničních stycích, přípravě zahra ničních misí a možnostech obchodních kontaktů V každém čísle je vyhrazen i dostatečný pro stor pro inzerci, zejména členů HKP. Významným prostředkem předávání infor mací jsou internetové stránky Hospodářské komory hl. m. Prahy Jejich prostřednictvím má komora možnost předá vat svým členům i zainteresované veřejnosti vysoce aktuální informace, doplňující infor mace ke statím ve Zpravodaji i komunikovat základní informace dlouhodobého charakte ru o komoře, její činnosti a jejích orgánech. Internetové stránky jsou současně využívá ny také i pro vzájemnou interaktivní komuni kaci. V závěru roku 2003 byla zprovozněna nová podoba internetových stránek komory, která graficky odpovídá modernímu standardu elektronických médií a obsahově je bohatší a více interaktivní, než byly původní stránky HKP. Hospodářská komora využívá ke komunikaci podle možností také periodika pro širokou veřejnost, vydávaná různými organizacemi, z nichž s některými spolupracuje zcela pra videlně. Mezi ně patří např. Hospodářské noviny, Právo příloha Firma, Deníky Bohe mia, deník Metro, týdeník EURO, týdeník Profit, magazíny EuroFirma a Prosperita, internetový portál Peníze.cz a mnohé další. 12

14 Zpráva o činnosti úřadu Vážení členové Hospodářské komory hl. m. Prahy, dámy a pánové, úřad HKP je výkonným orgánem komory, jehož úkolem je zajišťovat čin nosti související s každodenním chodem komory, dle ustanovení zákona 301/92 Sb. o působnosti hospodářských komor. Jednou z priorit komory v letošním roce příprav vstupu naší země do EU bylo zvýšení cel kové informovanosti podnikatelů. Komora proto přistoupila k významné změně svých internetových stránek, jak z pohledu jejich funkce, tak i grafiky. S potřebou zvyšování informovanosti souvisí také zahájení pro jektu Informačních míst pro podnikatele na sklonku roku 2003, který organizačně zajišťoval Úřad HKP. Druhým významným projektem roku, který zajišťoval Úřad HKP společně se Servisem HKP, byl Rating MSP. Věřím, že nejen tyto významné projekty, ale i běžné činnosti, zabezpe čující plynulý chod Hospodářské komory hl. m. Prahy, přinesou pro spěch členům komory i ostatním podnikatelům. Zdeněk Kovář ředitel Úřadu HKP Úřad zajišťoval také servis pro plnění dílčích úkolů, dle pokynů před sedy a představenstva HKP zejména v oblastech: vztahů k ostatním komorám HK ČR zahraničních styků Hospodářské komo ry hl.m. Prahy rozvíjení spolupráce s partnerskými svazy a sdruženími rozvíjení spolupráce s Magistrátem hl.m. Prahy projekt Rating MSP projekt Informační místa pro podnikatele spolupráce s HK ČR Činnosti úřadu HKP vedení evidence a seznamu členské základny příprava podkladů pro jednání orgánů komory vedení administrativy a zajištění běžné 13

15 ho chodu komory vytváření koncepce rozvoje výstav a veletrhů zajištění servisu pro uvedené sekce K významným oblastem činnosti Úřadu HKP v roce 2003 patřilo zejména založení a zpro voznění Informačních míst pro podnikatele na území Hl. m. Prahy v rámci stejnojmen ného celorepublikového projektu. Posláním projektu je zprostředkovat českým podnika telům informace, zejména v souvislosti s přechodem na evropský trh. Hospodářská komora ČR zahájila projekt InMP v loňském roce ve všech regionech ČR. V závěru roku 2003 jich fungovalo po celé zemi 75. Zřizo váním informačních míst v Praze byla pově řena Hospodářská komora hl. m. Prahy. V současné době jich je v provozu pět. Lze je nalézt v Praze 1, 4, 7, 9 a v Praze 13. V roce 2003 pracoval úřad Hospodářské komory hl.m. Prahy v následujícím složení: Ředitel Zdeněk Kovář Vedoucí odd. vnitřních vtahů a členské základny Jana Vlčková Vedoucí odd. komunikace a tisková mluvčí Mgr. Hana Janišová Vedoucí odd. zahraničních kontaktů Ing. Pavel Lebruška Manažer projektů Rating MSP a InMP Jiří Svoboda Všechny činnosti HKP probíhají ve spoluprá ci se Servisem Hospodářské komory Prahy, který je stoprocentní dceřinou společností Hospodářské komory hl. m. Prahy. Praha, s.r.o. SHKP zajišťoval plnění úkolů, dle pokynů předsedy a představenstva HKP: informační servis a šíření informací o podnikatelské činnosti členů komory na základě jejich předchozího souhlasu vzdělávací činnost pořádání seminářů zajišťování účasti HKP na výstavách vydávání tiskovin komor y, zejména Zpra vodaje HKP výběr nových zaměstnanců, včetně zaškolení SERVIS Hospodářské komory Prahy se podí lel na přípravě a organizaci vybraných výstav a veletrhů, pořádaných v roce Dále byla členské základně nabídnuta řada odborných seminářů a setkání s politickou reprezentací Hlavního města Prahy i České republiky. SERVIS Hospodářské komory Prahy také spravuje internetové stránky Hospodářské komory hl. m. Prahy, které jsou pravidelně aktualizovány. Jejich prostřednictvím jsou podnikatelé informování o práci komory, včetně nabídky služeb a dalších důležitých informací. V roce 2003 pracoval SERVIS Hospodář ské komory Prahy v následujícím složení: Ředitel Zdeněk Kovář Asistentka Jitka Blábolilová Ostatní agenda pro zajištění služeb SHKP je realizována studenty z Vyšší obchodní pod nikatelské školy. Servis Hospodářské komory 5.února proběhlo neformální setkání s pre 14

16 Přehled činností komory v roce 2003 zidentem HK ČR Jaromírem Drábkem a předsedou představenstva HKP Petrem Kuželem, zakončené společnou tiskovou kon ferencí. 13. února se konalo setkání podnikatelů s ministrem financí ČR Bohuslavem Sobot kou. Jeho hlavním tématem byla reforma veřejných financí 21. února se sešla Daňová skupina na Svazu průmyslu 26. února HKP a Francouzsko česká obchodní komora společně uspořádaly BUSINESS MIX setkání představitelů obou komor s odborníky ze členských společností z oblastí architektury, stavebnictví a nemo vitostí března se konal ve francouzském Cannes veletrh MIPIM 2003, kde, již tradič ně pod patronací HKP, bylo prezentováno také Hl. m. Praha. 1. března navští vil HKP: starosta indonézského města města Yogyakarty, spolu s přednostou kraje, zástupcem Sněmovny repre zentantů, prezi dentem Indonés ké marketingové asociace a prvním tajemní kem Indonéského velvyslanectví v ČR. 10. dubna uspořádala HKP ve spolupráci se Sekcí MSP seminář s názvem "Úvěr reálná skutečnost nebo pouhé přání?", jehož zámě rem bylo informování podnikatelů o možnos tech úvěrů u bankovních domů, působících v ČR. 12. května proběhlo setkání členů HKP a dalších podnikatelů a osobností se staros tou Prahy 13 a představiteli obce. 15. května uspořádala HKP ve spolupráci se Sekcí stavebnictví a územního rozvoje za účasti náměstka primátora hl.m. Prahy Ing. Jana Burgermaistera seminář s názvem "Zjednodušení procesu při inves torských záležitostech na území hl.m. Prahy". 22. května zorganizovala HKP ve spoluprá ci s TES Praha, a.s. a SGS Czech Republic, s.r.o. seminář "Praxe zavádění systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000" června se členové Sekce kolektorů HKP zúčastnili Exkurze OSK do solného dolu Salzwelten Hallstatt 5. června proběhlo ve spolupráci HKP a MČ Praha 5 setkání podnikatelů se starostou Prahy 5 a představiteli hospodářské komory 19. července se představitelé HKP zúčast nili konference EURO FORUM, jejímž téma tem byla Penzijní reforma 25. září byl oficiálně zahájen projekt Rating MSP a na toto téma byla uspořádána tisko vá konference. 1. října byla oficiálně zahájena pražská část 15

17 projektu Informačních míst pro podnikatele října se členoví HKP zúčastnili Česko Lotyšské mise října byl v prostorách HKP uspořádán seminář "Mzdové systémy " 5. listopadu proběhla za účasti představite lé HKP diskuse podnikatelů s ministrem pro místní rozvoj ČR a místopředsedou US DEU JUDr. Pavlem Němcem 5. listopadu společně uspořádaly Česko belgicko lucemburská HK a HKP další ze série workshopů o evropské unii s názvem "Jak připravit úspěch firmy a využít šance vstupu do Evropské unie" 19. listopadu HKP ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. a MČ Praha 5 uspořádala na Úřadu MČ Praha 5 setkání s malými a středními podnikateli. GROUP, jejímž členem je také HKP. Účastní kům byly podány informace o vývoji projektu "Pragueon" 1. prosince uspořádala HKP ve spolupráci se vzdělávací agenturou VOX seminář na téma "Uplatňování DPH v tuzemsku po novele " Hospodaření hospodářské komory hl.m. 25. listopadu proběhlo jednání SUN Nejvýznamější projekty roku 2003 V průběhu roku 2003 zahájila HKP dva významné projekty: Rating MSP Jeho posláním je zejména zpřístupnit malým a středním podnikům rychlejší přístup k úvě rům i k zakázkám a posléze také k finančním prostředkům ze Strukturálních fondů EU. Ke konci roku 2003 bylo podnikatelům k dispo zici 40 kontaktních míst na území ČR. InMP Projekt Informačních míst pro podnikatele HKČR. V závěru roku v Praze vzniklo pět InMP na území MČ Praha 1, 4, 7, 9 a

18 Zpráva o hospodaření za rok 2003 Prahy skončilo v roce 2003 celkovým ziskem ve výši 879 tis. Kč. Celkové náklady činily tis. Kč a celkové výnosy tis. Kč. Spotřeba materiálu a energie 296 Opravy a udržování 8 Cestovné 69 Náklady na reprezentaci 57 Ostatní služby Osobní náklady 802 Ostatní daně a poplatky 10 Úroky 34 Kurzové ztráty 1 Jiné ostatní náklady 22 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 129 Náklady celkem Tržby z prodeje služeb Úroky 10 Kurzové zisky 1 Přijaté příspěvky Provozní dotace 180 Výnosy celkem Hospodářský výsledek komory zapříčinil, že hodnota vlastního jmění se zvýšila ze 266 tis. Kč na tis. Kč. K dosažení výše zmíněného hospodářského výsledku přispěl nově realizovaný projekt "Informační místa pro podnikatele". Účetnictví a hospodaření Hospodářské komory hl. m. Prahy bylo ověřeno auditorem. 17

19 Plán činnosti Hospodářské komory na rok 2004 ČLENSKÁ ZÁKLADNA Prioritou Hospodářské komory hl.m. Prahy v oblasti spolupráce s členskou základnou je zejména zdokonalení vzájemné komunikace, například prostřednictvím Internetu, Zpra vodaje HKP, dalších tiskovin, a spolupráce s médii. Úkolem komory je poskytování rele vantních informací z Magistrátu hl.m. Prahy, poradenství pro podnikatele, informa cí o daňové problematice i o stanoviscích představitelů HKP k aktuálnímu politickému dění, včetně zákonodárství. Hlavním krédem bude využití odborného potenciálu HKP pro posílení pozice podnikatelské sféry. SPOLUPRÁCE S MAGISTRÁTEM HL. M. PRAHY Hospodářská komora hl.m. Prahy má i v dal ším období v úmyslu aktivně spolupracovat na územním rozvoji města, jeho dopravní politice a na výstavnictví i dalších oblastech, souvise jících s podnikáním. Hodlá zajišťovat servis a kontakty se zahraničními delegacemi, které mají zájem setkávat se s podnikatelskou sfé rou, také pro Magistrát hl.m. Prahy a spolu pracovat na zvýšení synergií mezi městem a podnikatelskou sférou. Hospodářská komo ra hl.m. Prahy bude, spolu s představiteli hlavního města Prahy, spolupracovat na ustanovení a efektivním chodu Regionální roz vojové agentury. OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Intenzita činnosti na poli mezinárodních vztahů má zjevnou vzrůstající tendenci, zejména v oblasti bilaterálních vztahů, vedoucích ke zprostředkování přímé spolu práce mezi podnikatelskými subjekty. Poža davky tohoto druhu lze očekávat stále častě ji, zejména od zahraničních hospodářských komor s povinným členstvím podnika telských subjektů. Způsob vzájemně efektivní a zajistitel né spolupráce for mou dohod o spo lupráci bude hlav ním tématem prv ního pololetí Pro podporu tohoto vývoje HKP postupně vybuduje databázi všech zahraničních komor, se kterými bude dohodnut stálý přímý kontakt. To umožní operativně pomáhat našim členům při návštěvách partnerů v zahraničí využít slu žeb místních komor a naopak umožní využít pomoci naší komory zahraničním podnika telským subjektům. V prvním čtvrtletí jsou očekávány návštěvy Hornorakouské obchodní komory, delegace města Gdaňsk a skupiny chorvatských firem pod záštitou Obchodní komory Pula. Konkretní podobu dostává činnost v rámci pracovní skupiny pro spolupráci České republiky se Sankt Peterburgem a Lenin gradskou oblastí (mezinárodní výstavy, spo lečná zasedání pracovních skupin, atp). 18

20 Je přirozenou snahou HKP spolupracovat při organizaci takových akcí s útvary Hlavní ho města Prahy, zejména s odborem zahra ničních vztahů. ČINNOST ODBORNÝCH SEKCÍ Hlavní část odborné činnosti hospodářské komory hl. m. Prahy bude i nadále soustře děna do odborných sekcí. V souvislosti s nutností co největšího počtu kvalifikova ných pracovníků po vstupu do EU hodlá HKP založit v roce 2004 Sekci vzdělávání. Cílem činnosti vysoce kvalifikovaných odborníků je zejména dopad práce jednotlivých sekcí na rozvoj hl.m. Prahy a podnikatelské sféry. Sekce při své činnosti úzce spolupracují s MHMP. SPOLUPRÁCE MEZI HKP, HK ČR, KHK A OHK Spolupráci se sítí hospodářských komor v celé ČR považuje Hospodářská komora hl.m. Prahy za nejméně stejně důležitou, jako spolupráci se zahraničím. Hodlá proto i nadále systematicky pracovat na prohlubo vání vzájemných vztahů mezi Krajskými hos podářskými komorami a Okresními hospo dářskými komorami, například formou pravi delných společných setkání, která jsou ideál ní platformou pro výměnu názorů a informa cí. Vedení jednotlivých krajských komor, vždy spolu s hejtmanem konkrétního kraje, postupně představuje svým členům na stránkách Zpravodaje HKP. Do této oblasti bude, stejně jako v roce 2003, zahrnuta také spolupráce na projektech s celorepubli kovou působností, jako jsou např. projekt InMP a projekt Rating MSP. ním městem Prahou. Komora se bude aktiv ně podílet na rozvoji pražského výstavnictví jako celku i na prestiži konkrétních výstav a veletrhů, jejichž garantem se tradičně stává. Mezi cíle HKP v této oblasti patří mimo jiné, i snaha, napomoci českému výstavnictví k dostatečné konkurenceschop nosti v rámci evropského trhu. Účasti komo ry na veletrzích a výstavách slouží zároveň také k prezentaci jejích členů, zejména z řad malých a středních podniků. SETKÁNÍ S POLITIKY Možnost získání relevantních informací přímo z politické scény ČR poskytnou i v dal ším roce členům HKP, mimo jiné, i setkání s představiteli hlavního města Prahy a další mi osobnostmi politického a hospodářského života naší země, která jsou průběžně zařa zována na program činnosti Hospodářské komory hl.m. Prahy. Rozvory s politiky budou také pravidelně zařazovány do Zpra vodaje HKP. VÝSTAVNICTVÍ Výstavnictví, jako jedna z hlavních oblastí zájmu podnikatelů, bude i v příštím období sledována a zaštiťována Hospodářskou komorou hl.m. Prahy ve spolupráci s hlav 19

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Regionální hospodárská komora Poohrí. 31.5.2005 Karlovy Vary

Regionální hospodárská komora Poohrí. 31.5.2005 Karlovy Vary Regionální hospodárská komora Poohrí 31.5.2005 Karlovy Vary Statut RHK Poohrí RHK PoohríP je ustavena na základz klade zákona c.301/1992 Sb. a zákona z c.121/93 Sb,, který mením a doplnuje zákonz c.301/1992

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Exportní fórum 10. 3. 2016 Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o HK ČR Územní působnost

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE 18. ROČNÍK KONFERENCE 1,0 ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 KONFERENCE ISSS Konference

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 188

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 188 Datum zápisu: 12. září 1990 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 188 Spisová značka: C 188 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: ACCT-rakousko-československá

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu

Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 4 Název priority Číslo opatření 4.1. Zpráva o výsledcích výběrového procesu Adaptabilita a podnikání Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online ihned bez registru boris becker. Aleš Horák IČO:63430851Výroba, obchod a s v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchodaleš Horák IČO:62136011Výroba,

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Hájíme zájmy měst a obcí České republiky XVIII. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro vládu

Více

PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ

PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ INF MHMP a MČ 4.12.2014 1 Program Pozn.: Předchozí schůzky 2014: 13.3. (epraha), 28.5, 16.7. (VZ Architekt) Úvod Vorlíček, Šolc Organizace, koncepce - Šolc Architektura

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti Koruna Vysočiny, z.s., Kancelář managementu destinace se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04415868

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2017

Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2017 Projednal a schválil SV ATOK dne 8. 11. 2016 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Mgr.

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Zpráva o činnosti Členská schůze, , Praha

Zpráva o činnosti Členská schůze, , Praha Členská schůze, 11. 10. 2014, Praha Návrh plánu činnosti na rok 2013 1. Zvyšování povědomí o VO 2. Udržování a zlepšování systému komunikace 3. Vytváření organizační struktury, zapojení členů 4. Pokračování

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. února 2016 v 09:00 h V Praze 17. února 2016 Čj. 2210/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb. Soukromý sektor

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb. Soukromý sektor Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb Soukromý sektor 1 Mechanismy zajišťování veřejných služeb Rozsah kompetencí státu, úz.sam dán způsob zabezpečení ne Rostoucí počet kompetencí ÚS x finanční

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 01.06.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1734 ze dne 1.10.2013 k Revitalizaci Karlova náměstí Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí stav naplňování Memoranda

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra Moderní nástroje podpory exportu 1 Agendy MPO pro podporu exportu MPO jako policymaker - exportní pojištění a financování - podpora určená pro malé a střední firmy CzechTrade - české oficiální účasti -

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Mgr. Stanislav Schneidr Odbor evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Výroční konference ROP Střední Čechy 2010 Brandýs nad Labem, 15. září

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ NEZISKOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SLOŽENÉ Z PŘEDNÍCH OSOBNOSTÍ A LÍDRŮ ČESKÉHO NEMOVITOSTNÍHO TRHU. NAŠE AKTIVITY SMĚŘUJÍ K ODBORNÉ I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI. INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ O ASOCIACI Asociace pro

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z KONFERENCE OČEKÁVANÝ VÝVOJ REALITNÍHO TRHU A DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z KONFERENCE OČEKÁVANÝ VÝVOJ REALITNÍHO TRHU A DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z KONFERENCE OČEKÁVANÝ VÝVOJ REALITNÍHO TRHU A DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ Datum: 5. 12. 2012 Místo: Hotel Holiday Inn, Brno Pořadatel: Konference s.r.o. Odborný garant: Doc. Ing. Stanislav

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 21.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 31.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města Písek ve

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Management a ekonomika ve stavebnictví Obory studijního programu Stavební

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí Náklady ČKA za 1.

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí Náklady ČKA za 1. OBSAH 1. Úvod 2 2. Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 2011 2 2.1. Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí 2011 2 2.2. Náklady ČKA za 1. čtvrtletí 2011 5 3. Činnost ČKA v 1. čtvrtletí 2011 7 3.1. Činnost samosprávných

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost: Kompetence Členská základna Sídlo a kontakt: Nerudova 25, 301 00 Plzeň tel:

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Konference Brno Holiday Inn 26.10. 2011 Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás a Vaše kolegy srdečně pozvat na 8.ročník odborné konference na téma : Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

R&P DEVELOPMENT. Růžička a partneři development s.r.o.

R&P DEVELOPMENT. Růžička a partneři development s.r.o. R&P DEVELOPMENT Růžička a partneři development s.r.o. Společnost Růžička a partneři development s.r.o. se věnuje podnikatelské činnosti v oblasti realit a developmentu NABÍZÍME TYTO SLUŽBY developerská

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více