výroční zpráva annual report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva annual report"

Transkript

1 výroční zpráva annual report Hospodářská komora Economic Chamber hlavního města Prahy of the City of Prague

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Řídící a kontrolní orgány HKP 4 Vývoj členské základny 6 Odborné sekce HKP 7 výroční zpráva 2003 annual repor t O b s a h Informační zdroje členů HKP 12 Mezinárodní spolupráce 13 Zpráva o činnosti úřadu 13 Přehled činností komory v roce Zpráva o hospodaření za rok Plán činnosti na rok Seznam členů Hospodářské komory hl. m. Prahy 20 Hospodářská komora hlavního města Prahy OBCHODNÍ JMÉNO: Hospodářská komora hl.m. Prahy SÍDLO: nám. Franze Kafky 7, Praha 1 DATUM ZALOŽENÍ: 29. června 1994 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (IČ): TELEFONNÍ ČÍSLA: sekretariát úřadu HKP: Servis Hospodářské komory: FAXOVÁ ČÍSLA: sekretariát HKP: Servis Hospodářské komory: E MAIL: INTERNETOVÁ ADRESA: 1

3 úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení členové Hospodářské komory, dámy a pánové, dovolujeme si Vám, tak jako každoročně, předložit přehled činností Hospo dářské komory hl.m. Prahy. Velmi usilujeme o informační otevřenost, a to nejen směrem ke všem členům komory, ale také k dalším podnikatelským subjektům a organizacím, které s námi spolupracují. Věříme, že se vám všem touto Výroční zprávou dostává do rukou přehledný a vypovídající sou bor informací o Hospodářské komoře hl.m. Prahy. Rok 2003 probíhal, a to nejen z pozice Hospodářské komory ale i celé České republiky, ve znamení příprav na blížící se integraci do Evropské unie. Tento rok také potvrdil vzrůstající zájem o Hospodářskou komoru. Dosažené výsledky navázaly na pozitivní trend z let předchozích, přičemž rozrůstající se členská základna je nejlepším měřítkem práce komory. Celkové hospodaření Hospodářské komory hl.m. Prahy skončilo s přebytkem a výsledky byly, jako již tradičně auditovány. Komora každoročně usiluje o zlepšení svých služeb podnikatelům a v tomto trendu pokračovala i v minulém roce, kdy obsloužila přes klientů. Tento nárůst byl způsoben i zavedením dvou nových projektů. Informačních míst pro podnikatele, kde HKP je součástí projektu HK ČR a Ratingu MSP, jehož prostřednictvím Hospodářská komora hl. m. Prahy podporuje zejmé na malé a střední firmy. Hospodářská komora hl. m. Prahy tradičně přikládá velkou váhu vztahu a spolupráci s hlavním městem Prahou a všemi městskými částmi. V posledním období byla též prohloubena spolupráce s orgány státní správy a s krajskými a okresními hospodářskými komorami v celé České republice. Dlouholeté úsilí Hospodářské komory hl.m. Prahy o skutečnou podporu pod nikatelské sféry vedlo, jak věřím, k sílící prestiži Hospodářské komory mezi podnikateli. Hospodářská komora hl.m. Prahy je vnímána jako významný subjekt, jehož názory a doporučení není možné v žádném případě ignorovat. Dovolte mi, abych na tomto místě jménem celého představenstva a jménem svým poděkoval předsedům i členům odborných sekcí, kteří po celý rok 2003 pracovali pro rozvoj města, svých firem a tedy i celé podnikatelské sféry. Děkuji Vám všem, jak členům komory tak i našim klientům, za projevenou důvěru a mnohým též za aktivní spolupráci. Vás všechny bych rád ujistil, že Hospodářská komora hl.m. Prahy bude i v následujícím období dělat vše pro to, aby podnikatelské prostředí v České republice, i přes nepřízeň některých subjektů, či osob, dosáhlo úrovně a kvality podnikatelského prostředí vyspě lých evropských zemí. Aby čeští podnikatelé získali v Unii pozici sebevědomé a konkurenceschopné skupiny. Petr Kužel předseda představenstva Petr KUŽEL předseda představenstva HKP 2

4 Chairman s foreword Dear Chamber of Commerce members, Ladies and Gentlemen Let me submit survey of activities of the Chamber of Commerce of the capital Prague as every year. We strive for openness in information not only to all Chamber mem bers, but also to further business subjects and organizations which cooperate with us. We believe that you receive a well arranged file of information about Chamber of Commerce of Prague together with this Annual Report. The year 2003 was marked, not only for the Chamber but also for the whole of the Czech Republic, with preparation for the for thcoming EU integration. The year has also confirmed an increasing interest in the Chamber. The achieved results have followed the positive trend of the previous years while the steeply growing member base is the best criterion of the Chamber work. Overall economic performance of the Chamber of Commerce of the capital Prague has resulted in surplus and the results have been audited as usual. The Chamber aims at improvement of its services to businessmen every year and it continued in the same trend also in the last year when it served to more than 3,750 customers. This increase has been also caused by introduction of two new projects: Information Spots for businessmen where the Prague chamber is par t of a project of the Chamber of Commerce of the Czech Republic and Ministry of Industry Rating by which means the Chamber of Prague supports namely SMEs (small and medium sized companies). chairman s foreword The Chamber of Commerce of the capital Prague traditionally places great emphasis on relation and cooperation with the capital Prague and all city parts. Cooperation with local authorities, regional and district chambers in the whole of the Czech Republic has been lately deepened as well. The effor t of the Chamber of Prague in the course of many years for the real suppor t of business sphere has led to, as I hope, growing prestige of the Chamber among businessmen. The Chamber of Commerce of the capital Prague is perceived as an important subject whose opinions and recommendations can be by no means igno red. Let me thank at this spot on behalf of the board and myself to all the chairmen and members of all specialized sections who worked for the whole of the year 2003 for the development of the city, their companies and thus the whole business sphere.. I thank you all, both the Chamber members as well as our customers, for the expres sed trust and to many of you also for the active cooperation. I would like to assure you all that the Chamber of Commerce of the capital Prague will do all for the business environment of the Czech Republic to reach the level and the quality of the business environment of developed European countries in the following period despite the disfavor of certain subjects in the following period. For the Czech businessmen to reach the position of an assertive competitive group in the Union. Petr Kužel Chairman of the Board 3

5 Řídící a kontrolní orgány Hospodářské komory hl.m. Prahy Představenstvo Hospodářské komory hl. m. Prahy se v roce 2003 sešlo celkem na šesti pravidelných zasedáních. V průběhu celého roku se průběžně zabývalo zprávami o činnosti komory a plněním finančního plánu. V roce 2003 se sou časně uskutečnila čtyři zasedání předsednictva HKP. Představenstvo pracovalo ve složení: PŘEDSEDA PŘEDSTAVENST VA MÍSTOPŘEDSEDOVÉ p. Petr Kužel, generální ředitel KERT, s.r.o. Zastupuje hospodářskou komoru navenek a jedná jejím jmé nem. Do jeho kompetence dále patří řízení představenstva jako nejvyššího orgánu mezi Shromážděními delegátů komory. Koordinuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými resorty v oblasti hospodářství a ekonomiky hl. města Prahy i České republiky. Ing. Jitka Albrechtová předsedkyně představenstva A.S., a.s. Kompetentce: legislativa a daňová problematika, včetně poradenství v těchto oblastech. p. Otakar Čapek generální ředitel a předseda představenstva Kolektory Praha,a.s. Kompetence: infrastruktura a spo lupráce s firmami, jejichž majoritním vlastníkem je Hl. m. Praha. Ing. Jindřich Hess předseda představenstva METROSTAV, a.s. Kompetence: zahraniční vztahy a jejich koordinace s Hl. m. Prahou. Ing. Vlastimil Hloužek jednatel HZ Praha, s.r.o. Kompetence: ekonomika a hospoda ření Hospodářské komory hl. m. Prahy a příprava na vstup do EU. 4

6 ČLENOVÉ Ing. Josef Sedláček, majitel SELAN Kompetence: oblast vnitřních vztahů a vzta hů s HKČR Ing. Josef Krch, technický ředitel SIEMENS, s.r.o. Kompetence: oblast vzdělávání Ing. Richard Motyčka, majitel M NEMOVITOSTI Kompetence: oblast informačních systémů Ing. Michal Kotlín, soukromý konzultant Kompetence: oblast obchodních řetězců Ing. Bohumil Mach, ředitel TCP Praha, a.s. Kompetence: oblast projektů Ing. Vlastimil Navrátil, generální ředitel Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Kompetence: oblast pojišťovnictví Ing. Václav Okleštěk, jednatel EURO TREND, s.r.o. Kompetence: oblast Evropské unie Ing. Petr Knapp, člen představenstva ČSOB, a.s. Kompetence: oblast bankovnictví JUDr. Přemysl Raban, jednatel KPK Kompetence: oblast právní DOZORČÍ RADA Dozorčí rada na svých zasedáních sledovala a revidovala plnění finančního plánu. Členové dozorčí rady byli průběžně informováni o čin nosti úřadu komory a o činnosti pracovníků, zabezpečujících klíčové oblasti. Složení Dozorčí rady PŘEDSEDKYNĚ DOZORČÍ RADY Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., majitelka vzdělávací agentury VOX ČLENOVÉ Ing. Petr Kuchár, generální ředitel Subterra, a.s. Ing. Ivan Lipovský, CSc., vedoucí Odboru strategických projektů, Skanska, a.s. Ing. Radek Lanč, soukromý podnikatel Ing. Milan Houfek, generální ředitel a předseda představenstva Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Kompetence: oblast dopravy 5

7 Vývoj členské základny Dynamika rozvoje je charakterizována následujícími hodnotami: Počet členů v roce: Počet právnických osob: 385 Počet fyzických osob: Z hlediska oborového zaměření je stav členské základny následující: 1. strojírenské podniky 9,1% 2. stavební firmy 7,5% 3. obchodní organizace 25,3% 4. firmy a organizace poskytující různé druhy služeb 51,8% 5. banky a pojišťovny 2,2% 6. společnosti obchodující cennými papíry 3,2% 7. zbývající část tvoří družstva 0,9% 2,2 3,2 0,9 9,1 25,3 51,8 7,5 6

8 Odborné sekce Hospodářské komory hl.m. Prahy Sekce, jako pracovní orgány HKP, jsou místy, kde dochází k přímé účasti členů, případně nečlenů, na činnosti komory Každý z členů se může zúčastnit práce v předsednictvech sekcí nebo v pracovních skupinách. Členové komory tak mají možnost získávat potřebné informace, vymě ňovat si své zkušenosti v daném oboru, přispívat k rozvoji jednotlivých oblastí a tím napomáhat ke zlepšení podnikatelského prostředí, nejen na území hl. m. Prahy. Současně mají i možnost prezentovat své názory a požadavky vůči komoře, pří padně hlavnímu městu. Sekce představují neformální pracovní skupiny zástupců podniků se stejným zaměřením. Jedním z jejich cílů je zlepšení vzájemné informo vanosti v dané problematice. V rámci Hospodářské komory hl. m. Prahy pracují následující odborné sekce: sekce kolektorů sekce stavebnictví a územního rozvoje sekce cestovního ruchu a kongresové turistiky sekce dopravní sekce evropské unie sekce malého a středního podnikání Odborná sekce se v roce 2003 scházela pravidelně. Hlavním úkolem, který z nich vyplynul, byla zejména spolupráce na odstranění povodňo vých škod způsobených v roce 2002 zvýše ním hladiny spodní vody a zajištění protipo vodňových opatřeních pro případ další mimořádné situace. Odborná sekce zpraco vala a připravovala materiály pro hlavní město Prahu na základě kterých bylo možné ve spolupráci s odbornými úseky Magistrátu dokončit tyto činnosti v únoru Pravidelně byl projednáván postup velké opravy kolektoru Václavské náměstí, kde za složitých podmínek při zajištění staveniště v prostoru Václavského náměstí a Rytířské ulice se podařilo zvládnout tuto opravu v plá novaném termínu a bez navýšení nákladů. Byly předány HMP technickokvalitativní pod mínky pro projektování kolektorů a v nejbližší době je předpoklad, že Rada HMP tyto TKP vydá jako závazný dokument pro projektování kolektorů v Praze. Pokračuje příprava na dokončení TKP pro výstavbu a monitoring kolektorů, kde je před poklad předání HMP v průběhu června Byl pravidelně projednáván a koordinován postup účastníků sekce při přípravě zahájení stavby kolektoru Vodičkova. Ve dnech června 2003 se na pozvá 7

9 ní Radnice v rakouském Hallstattu uskuteč nila exkurze do podzemních prostor včetně dolů, kde byli účastníci seznámeni s různý mi způsoby ražby a zajištění podzemních staveb. Akce se zúčastnilo 40 osob. Nyní probíhá příprava odborné exkurze na kolek tory v Berlíně SRN, která by měla proběh nou první týden v červnu Odborná sekce se chce zaměřit ve své práci na dokončení technickokvalitivních podmínek, zajištění oprav kolektorů zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu proti vstupu nepo volaných osob, přípravu změny osvětlení z elektrického na plynové tam, kde je možné vést plynovody v kolektorech v centru města. Otakar Čapek předseda sekce Sekce se v průběhu roku scházela zejména nad jednotlivými tématy, která mají vztah k odborné činnosti členů sekce, což byla v začátku roku příprava účasti a vlastní účast na veletrhu MIPIM 2003 v Cannes, zaměřená na prezentaci a praktické rozvinu tí zásad projektu "Vstup investora jedněmi dveřmi". Zástupci sekce se aktivně zúčastnili tvorby metodického pokynu, upravujícího vedení územního řízení stavebními úřady na území hl.m.prahy. Pokyn vedl k zjednodušení postupu tohoto řízení. Na toto téma se usku tečnilo diskusní setkání na půdě HKP za účasti náměstka primátora Ing. Jana Bürge meistra Zástupci sekce se jako zakládající člen aktivně zúčastňují činnosti "Sdružení STAVEBNICT VÍ A SLUŽBY PRO STAVEBNICT VÍ" s celorepubli kovou působností. V závěru roku došlo ke změně na místě před sedy sekce. Novým předsedou sekce se stal Ing. Karel Rezek. Činnost sekce se v dalším období soustředí na užší spolupráci s Útvarem rozvoje hl.m.prahy, možnosti využívání grantů, strukturálních fondů, projekty PPP (propoje ní veřejných a soukromých investic) a na ovlivnění připravované legislativy zejména nového znění zákona o územním plánování a stavebním řádu. Ing. Roman Razák předseda sekce Z hlediska průmyslu cestovního ruchu má Praha má výjimečné postavení nejen v rámci České republiky, ale i v širším geografickém kontextu. Je důležitým místem pro provozo vání většiny podnikatelských oborů a discip lín cestovního ruchu. Je řazena mezi klíčová místa středoevropského regionu z hlediska poptávky po výjezdech do zahraničí. Tutéž pozici má i v rámci domácího cestovního ruchu.v oblasti příjezdové turistiky je jednou z nejoblíbenějších evropských destinací. To dotvrzuje obrovský zájem leteckých doprav ců nalétávat právě Prahu. Sekce cestovního ruchu Hospodářské komo ry hl.m. Prahy se v roce 2003 v rámci svých jednání zabývala zejména problematikou spojenou se vstupem do Evropské unie, oče kávaném v květnu následujícího roku. Dalším 8

10 tématem bylo např. jak čelit následkům předpokládaného zvýšení DPH u ubytovacích a stravovacích služeb. Sekce konstatovala, že bude li tento krok realizován, velmi prav děpodobně dojde k zastavení investic do průmyslu cestovního ruchu, protože zahra niční investoři nebudou chtít vstupovat na český trh. Promítnutí zvýšené sazby do cen bude mít za následek pokles domácího cestovního ruchu, pokles příjezdového cestovního ruchu a tím i devizových příjmů státu z této činnos ti v době, kdy se incoming do České republi ky vzpamatovává z několikaleté stagnace. Je vysoce pravděpodobné, že dojde k výrazné mu poklesu tvorby pracovních příležitostí, protože podnikatelé budou muset hledat zdroje, aby mohli státu odvádět o 14 % víc než v předchozím období. V uplynulém období se Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. podílela na několika profesně společenských akcích, jejichž cílem byla výměna informací, týkají cích se průmyslu cestovního ruchu. PhDr. Jaromír Kainc předseda sekce V uplynulém roce uskutečnila tři plenární zasedání sekce, na kterých byly m.j. projed nána témata, z nichž členové sekce mohli čerpat informace o některých stěžejních akcích v hl. m. Praze, majících vazbu k řeše ní dopravní problematiky. Jako příklad je možno uvést následující okruhy: Dopravní strategie města Zhodnocení povodní v r Dopravní obslužnost hl.m. Prahy Investiční činnost města v oblasti dopravy Trasa IV.C2 metra. Hosty sekce byli a cenné referáty přednesli např. radní pro dopravu pan Radovan Stei ner, Ing Pavel Uher za Povodí Vltavy, Ing. Jiří Pokorný z Metroprojektu, Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopra vu a další. Dopravní sekce má ustavené pracovní skupi ny dle jednotlivých oblastí dopravy. Tyto sku piny pracovaly v rámci sekce autonomně a řešily jednotlivé problémy detailněji. Skupi na vodní dopravy např. podala podrobný roz bor povodňové situace v srpnu 2002 a to jak z hlediska vzniku, tak důsledků této události i perspektivy řešení následků. Činnost sekce zvýšila vzájemnou informova nost pražské odborné dopravní veřejnosti a přispěla k dobré komunikaci s vedením města. Ing. Ivan Vácha předseda sekce V roce 2003 se Sekce EU zabývala zejména přípravou základních dokumentů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů Evrop ské unie. Jedná se o Jednotné programové dokumenty JPD 2 a 3, které jsou zaměřeny na "Podporu hospodářské a sociální konver ze regionů, které čelí strukturálním obtížím" a na "Podporu adaptace a modernizace strategie a systému vzdělávání, školení a zaměstnanosti". Rozpracování těchto pro gramů do jednotlivých priorit a opatření a předložení Programové dodatku pro cíl 2 umožňuje začít v tomto roce efektivně čer pat alespoň některé prostředky z alokova ných cca 115 mil. eur. Zástupce Sekce EU 9

11 HKP pracuje aktivně jak v Monitorovacím výboru pro JPD 2, tak v pracovní skupině pro Strukturální fondy EU, kterou zřídila HK ČR. I v dalším období bude práce na realiza ci JPD stěžejním úkolem sekce, která má za tímto účelem záměr uspořádat v květnu akci "14 dní informací o čerpání ze SF EU". Chce me postupně shromáždit soubor jednotlivých námětů, které by mohla HKP podporovat a napomáhat jejich realizaci. 29. března uspořádala Sekce EU schůzku členů všech sekcí HKP věnovanou zapojení HKP a pražských podnikatelů do realizace JPD. Akce se zúčastnili náměstek ministra práce a sociálních věcí a jeho kolega z minis terstva pro místní rozvoj, náměstek praž ského primátora a další hosté. Informace ze schůzky budou projednány ve všech sekcích HKP a napomohou i vytipování vhodných pro jektů. Dále se sekce zabývala prohloubením spolu práce s Magistrátem hl.města Prahy, který bude zabezpečovat praktickou realizaci řady projektů, zejména z oblasti JPD 2. Příno sem bylo nesporně zřízení nového odboru Strukturálních fondů Evropské unie. Pro příští období předpokládáme možnost lepšího využití Domu hl. m. Prahy v Bruselu, nově řízeného manažerem, který má zájem o spolupráci s HKP a dobře zná její možnos ti i potřeby. Pro rok 2004 se jeví jako významné i zahájení realizace projektů v opatření 2.2. Podpora malého a středního podnikání. Důležitým předpokladem je zpra cování a schválení grantového schématu, které bude zřejmě garantovat Českomorav ská záruční a rozvojová banka. HKP dala svoji podporu projektu "Pražský gastronomický klastr", který byl vytipován v rámci Phare 2003 společně s dalšími 24 projektovými záměry vhodnými k dopracová ní pro čerpání ze SF. Mezi nimi je řada námětů podnikatelsky zajímavých, které však jistě nevyčerpávají možnosti podnikate lů v hlavním městě. Sekce dále hledala možnosti spolupráce s Českou podnikatelskou reprezentací (CEBRE) při Evropské unii v Bruselu a infor mování našich členů o možnostech jejího využití. Těžištěm činnosti sekce bude zapojení HKP do realizace JPD v letech K zajištění tohoto úkolu je nutno dále posílit spolupráci s magistrátem HMP a Domem Prahy v Bruselu. Významnou roli v adaptaci pražských podnikatelů na vstup do EU by mohla sehrát i Regionální rozvojová agentu ra, pokud se ji podaří v tomto roce založit. Ing. Václav Okleštěk předseda sekce Odborná sekce MSP byla založena na zákla dě průzkumu potřeb podnikatelů v nejrůzněj ších oblastech podnikání. Sekce si jako jeden z prvních a hlavních úkolů stanovila zmapo vat situaci kolem získávání finančních pro středků malými a středními podniky v ČR, dále pak zjistit skutečný stav a rozbor admi nistrativních a regulatorních překážek zaklá dání, řízení a rozvoje malých a středních podniků. Na základě získaných informací a znalostí se chce pokusit zformulovat náměty a návrhy směrem k finančním insti tucím i například ke státním orgánům pro změnu strategie a podmínek, vytvářených pro podporu a rozvoj MSP. Činnost sekce byla v průběhu roku 2003 poměrně rozmanitá. Dne 27. března 2003 se v Praze uskuteč nila III. národní konference o malém 10

12 a středním podnikání, která si kladla za hlavní cíl stanovení směrů a zásad řešení rozvoje MSP Sekce MSP se účastnila v pra covní skupině "Přístup k financím", kde byla diskutována tři základní témata Komerční bankovnictví ve vztahu k malým středním podnikům, Zdroje EU pro podporu malého středního podnikání, Tuzemské zdroje pod pory malého středního podnikání. V dubnu byl sekcí uspořádán seminář s názvem "Úvěr reálná skutečnost nebo pouhé přání " za účasti 6 významných ban kovních domů v ČR působících. Úspěšně tak byla zahájena spolupráce s některými finančními institucemi. Zásadním krokem sekce s cílem zlepšení situace nejen ve získávání finančních zdro jů, ale i zkvalitnění dodavatelsko odběratel ských vztahů se jeví celoroční aktivita v podobě projektu Rating MSP. Jedná se o zavedení systému hodnocení "podnikatel ského zdraví" malých a středních podniků, který zvýší jejich šance v mnoha oblas tech, včetně komunikace s orgány státní správy. Zástupci Sekce MSP se v průběhu roku účastnili řady odborných akcí a přednášek a prezentovali svoje názory k problematice podnikání ve veřejných médiích. Byla rozší řena členská základna a osloveni vybraní čle nové HKP s nabídkou účasti členství a práce v sekci. Ing. Vladimír Srp předseda sekce Mezinárodní spolupráce V roce 2003 byly dále prohlubovány kontak ty z minulých let, zejména u přímých vztahů, navázaných v předchozím období. V lednu proběhlo na půdě HKP setkání s představi teli Enterprice Florida,Inc. s cílem získat kon takty na další obchodní komory v oblasti východní Ameriky. V únoru následovalo set kání s Francouzko českou obchodní komo rou, se kterou je uzavřena smlouva o spolu práci, zejména v oblasti stavebnictví, realitní a developerské činnosti. Ve druhém pololetí navštívila HKP delegace turecké obchodní komory Sansun, zajímající se o dovoz a vývoz strojů, metalurgických a dalších produktů. Zástupce HKP se rovněž zúčastňuje práce v pracovní skupině pro spolupráci České republiky se Sankt Peterburgem a Lenin gradskou oblastí, jejíž význam v průběhu času roste a dostává konkrétní podobu. Zintenzivnění aktivit na poli mezinárodní spo lupráce v roce 2003 se promítlo i do dalšího období počátku roku 2004 a to nejen ve vztahu ke vstupu do EU. Zajímavé kontakty a akce jsou zveřejňovány na internetových stránkách HKP. 11

13 Informační zdroje členů HKP Zpravodaj a další média Poskytování informací členské základně o aktuálním dění, souvisejícím s oblastí pod nikání je jedním za stěžejních úkolů Hospo dářské komory hl.m. Prahy. Členové komory jsou pravidelně informováni zejména o čin nosti komory, novinkách z Hl. m. Prahy a činnosti nejrůznějších institucí, souvisejí cích s podnikáním. Hospodářská komora hl. m. Prahy se snaží podnikatelům zpro středkovat také názory osobností, např. z oblasti politiky. službách v oblasti informatiky, možnos tech pro exportní informační podpory apod. nových členech HKP problematice související se vstupem ČR do EU významných událostech a zajímavos tech, týkajících se členských firem HKP politických a ekonomických souvislos tech, majících vliv na podnikání v hlav ním městě Praze K důležitým informačním kanálům komory patří především Zpravodaj HKP a její inter netové stránky. Zpravodaj HKP vychází jako dvouměsíčník v nákladu 3000 ks a je zdarma distribuován jak všem členům HKP, tak i krajským a okre sním hospodářským komorám na území celé ČR, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, Vládě ČR, Zastupitel stvu hl. m. Prahy a starostům městských i příměstských částí hl. m. Prahy. Prostřednictvím Zpravodaje HKP jsou členo vé pravidelně informováni zejména o: činnosti Hospodářské komory hl. m. Prahy a Úřadu HK hl. m. Prahy poskytovaných službách Servisu Hospo dářské komory Prahy účasti členů HKP na akcích pořádaných Hospodářskou komorou ČR a jinými krajskými či okresními HK průběhu odborných seminářů setkáních s představiteli veřejného života aktivitách úřadu HK ČR činnosti odborných sekcí Hospodářské komora hl. m. Prahy zahraničních stycích, přípravě zahra ničních misí a možnostech obchodních kontaktů V každém čísle je vyhrazen i dostatečný pro stor pro inzerci, zejména členů HKP. Významným prostředkem předávání infor mací jsou internetové stránky Hospodářské komory hl. m. Prahy Jejich prostřednictvím má komora možnost předá vat svým členům i zainteresované veřejnosti vysoce aktuální informace, doplňující infor mace ke statím ve Zpravodaji i komunikovat základní informace dlouhodobého charakte ru o komoře, její činnosti a jejích orgánech. Internetové stránky jsou současně využívá ny také i pro vzájemnou interaktivní komuni kaci. V závěru roku 2003 byla zprovozněna nová podoba internetových stránek komory, která graficky odpovídá modernímu standardu elektronických médií a obsahově je bohatší a více interaktivní, než byly původní stránky HKP. Hospodářská komora využívá ke komunikaci podle možností také periodika pro širokou veřejnost, vydávaná různými organizacemi, z nichž s některými spolupracuje zcela pra videlně. Mezi ně patří např. Hospodářské noviny, Právo příloha Firma, Deníky Bohe mia, deník Metro, týdeník EURO, týdeník Profit, magazíny EuroFirma a Prosperita, internetový portál Peníze.cz a mnohé další. 12

14 Zpráva o činnosti úřadu Vážení členové Hospodářské komory hl. m. Prahy, dámy a pánové, úřad HKP je výkonným orgánem komory, jehož úkolem je zajišťovat čin nosti související s každodenním chodem komory, dle ustanovení zákona 301/92 Sb. o působnosti hospodářských komor. Jednou z priorit komory v letošním roce příprav vstupu naší země do EU bylo zvýšení cel kové informovanosti podnikatelů. Komora proto přistoupila k významné změně svých internetových stránek, jak z pohledu jejich funkce, tak i grafiky. S potřebou zvyšování informovanosti souvisí také zahájení pro jektu Informačních míst pro podnikatele na sklonku roku 2003, který organizačně zajišťoval Úřad HKP. Druhým významným projektem roku, který zajišťoval Úřad HKP společně se Servisem HKP, byl Rating MSP. Věřím, že nejen tyto významné projekty, ale i běžné činnosti, zabezpe čující plynulý chod Hospodářské komory hl. m. Prahy, přinesou pro spěch členům komory i ostatním podnikatelům. Zdeněk Kovář ředitel Úřadu HKP Úřad zajišťoval také servis pro plnění dílčích úkolů, dle pokynů před sedy a představenstva HKP zejména v oblastech: vztahů k ostatním komorám HK ČR zahraničních styků Hospodářské komo ry hl.m. Prahy rozvíjení spolupráce s partnerskými svazy a sdruženími rozvíjení spolupráce s Magistrátem hl.m. Prahy projekt Rating MSP projekt Informační místa pro podnikatele spolupráce s HK ČR Činnosti úřadu HKP vedení evidence a seznamu členské základny příprava podkladů pro jednání orgánů komory vedení administrativy a zajištění běžné 13

15 ho chodu komory vytváření koncepce rozvoje výstav a veletrhů zajištění servisu pro uvedené sekce K významným oblastem činnosti Úřadu HKP v roce 2003 patřilo zejména založení a zpro voznění Informačních míst pro podnikatele na území Hl. m. Prahy v rámci stejnojmen ného celorepublikového projektu. Posláním projektu je zprostředkovat českým podnika telům informace, zejména v souvislosti s přechodem na evropský trh. Hospodářská komora ČR zahájila projekt InMP v loňském roce ve všech regionech ČR. V závěru roku 2003 jich fungovalo po celé zemi 75. Zřizo váním informačních míst v Praze byla pově řena Hospodářská komora hl. m. Prahy. V současné době jich je v provozu pět. Lze je nalézt v Praze 1, 4, 7, 9 a v Praze 13. V roce 2003 pracoval úřad Hospodářské komory hl.m. Prahy v následujícím složení: Ředitel Zdeněk Kovář Vedoucí odd. vnitřních vtahů a členské základny Jana Vlčková Vedoucí odd. komunikace a tisková mluvčí Mgr. Hana Janišová Vedoucí odd. zahraničních kontaktů Ing. Pavel Lebruška Manažer projektů Rating MSP a InMP Jiří Svoboda Všechny činnosti HKP probíhají ve spoluprá ci se Servisem Hospodářské komory Prahy, který je stoprocentní dceřinou společností Hospodářské komory hl. m. Prahy. Praha, s.r.o. SHKP zajišťoval plnění úkolů, dle pokynů předsedy a představenstva HKP: informační servis a šíření informací o podnikatelské činnosti členů komory na základě jejich předchozího souhlasu vzdělávací činnost pořádání seminářů zajišťování účasti HKP na výstavách vydávání tiskovin komor y, zejména Zpra vodaje HKP výběr nových zaměstnanců, včetně zaškolení SERVIS Hospodářské komory Prahy se podí lel na přípravě a organizaci vybraných výstav a veletrhů, pořádaných v roce Dále byla členské základně nabídnuta řada odborných seminářů a setkání s politickou reprezentací Hlavního města Prahy i České republiky. SERVIS Hospodářské komory Prahy také spravuje internetové stránky Hospodářské komory hl. m. Prahy, které jsou pravidelně aktualizovány. Jejich prostřednictvím jsou podnikatelé informování o práci komory, včetně nabídky služeb a dalších důležitých informací. V roce 2003 pracoval SERVIS Hospodář ské komory Prahy v následujícím složení: Ředitel Zdeněk Kovář Asistentka Jitka Blábolilová Ostatní agenda pro zajištění služeb SHKP je realizována studenty z Vyšší obchodní pod nikatelské školy. Servis Hospodářské komory 5.února proběhlo neformální setkání s pre 14

16 Přehled činností komory v roce 2003 zidentem HK ČR Jaromírem Drábkem a předsedou představenstva HKP Petrem Kuželem, zakončené společnou tiskovou kon ferencí. 13. února se konalo setkání podnikatelů s ministrem financí ČR Bohuslavem Sobot kou. Jeho hlavním tématem byla reforma veřejných financí 21. února se sešla Daňová skupina na Svazu průmyslu 26. února HKP a Francouzsko česká obchodní komora společně uspořádaly BUSINESS MIX setkání představitelů obou komor s odborníky ze členských společností z oblastí architektury, stavebnictví a nemo vitostí března se konal ve francouzském Cannes veletrh MIPIM 2003, kde, již tradič ně pod patronací HKP, bylo prezentováno také Hl. m. Praha. 1. března navští vil HKP: starosta indonézského města města Yogyakarty, spolu s přednostou kraje, zástupcem Sněmovny repre zentantů, prezi dentem Indonés ké marketingové asociace a prvním tajemní kem Indonéského velvyslanectví v ČR. 10. dubna uspořádala HKP ve spolupráci se Sekcí MSP seminář s názvem "Úvěr reálná skutečnost nebo pouhé přání?", jehož zámě rem bylo informování podnikatelů o možnos tech úvěrů u bankovních domů, působících v ČR. 12. května proběhlo setkání členů HKP a dalších podnikatelů a osobností se staros tou Prahy 13 a představiteli obce. 15. května uspořádala HKP ve spolupráci se Sekcí stavebnictví a územního rozvoje za účasti náměstka primátora hl.m. Prahy Ing. Jana Burgermaistera seminář s názvem "Zjednodušení procesu při inves torských záležitostech na území hl.m. Prahy". 22. května zorganizovala HKP ve spoluprá ci s TES Praha, a.s. a SGS Czech Republic, s.r.o. seminář "Praxe zavádění systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000" června se členové Sekce kolektorů HKP zúčastnili Exkurze OSK do solného dolu Salzwelten Hallstatt 5. června proběhlo ve spolupráci HKP a MČ Praha 5 setkání podnikatelů se starostou Prahy 5 a představiteli hospodářské komory 19. července se představitelé HKP zúčast nili konference EURO FORUM, jejímž téma tem byla Penzijní reforma 25. září byl oficiálně zahájen projekt Rating MSP a na toto téma byla uspořádána tisko vá konference. 1. října byla oficiálně zahájena pražská část 15

17 projektu Informačních míst pro podnikatele října se členoví HKP zúčastnili Česko Lotyšské mise října byl v prostorách HKP uspořádán seminář "Mzdové systémy " 5. listopadu proběhla za účasti představite lé HKP diskuse podnikatelů s ministrem pro místní rozvoj ČR a místopředsedou US DEU JUDr. Pavlem Němcem 5. listopadu společně uspořádaly Česko belgicko lucemburská HK a HKP další ze série workshopů o evropské unii s názvem "Jak připravit úspěch firmy a využít šance vstupu do Evropské unie" 19. listopadu HKP ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. a MČ Praha 5 uspořádala na Úřadu MČ Praha 5 setkání s malými a středními podnikateli. GROUP, jejímž členem je také HKP. Účastní kům byly podány informace o vývoji projektu "Pragueon" 1. prosince uspořádala HKP ve spolupráci se vzdělávací agenturou VOX seminář na téma "Uplatňování DPH v tuzemsku po novele " Hospodaření hospodářské komory hl.m. 25. listopadu proběhlo jednání SUN Nejvýznamější projekty roku 2003 V průběhu roku 2003 zahájila HKP dva významné projekty: Rating MSP Jeho posláním je zejména zpřístupnit malým a středním podnikům rychlejší přístup k úvě rům i k zakázkám a posléze také k finančním prostředkům ze Strukturálních fondů EU. Ke konci roku 2003 bylo podnikatelům k dispo zici 40 kontaktních míst na území ČR. InMP Projekt Informačních míst pro podnikatele HKČR. V závěru roku v Praze vzniklo pět InMP na území MČ Praha 1, 4, 7, 9 a

18 Zpráva o hospodaření za rok 2003 Prahy skončilo v roce 2003 celkovým ziskem ve výši 879 tis. Kč. Celkové náklady činily tis. Kč a celkové výnosy tis. Kč. Spotřeba materiálu a energie 296 Opravy a udržování 8 Cestovné 69 Náklady na reprezentaci 57 Ostatní služby Osobní náklady 802 Ostatní daně a poplatky 10 Úroky 34 Kurzové ztráty 1 Jiné ostatní náklady 22 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 129 Náklady celkem Tržby z prodeje služeb Úroky 10 Kurzové zisky 1 Přijaté příspěvky Provozní dotace 180 Výnosy celkem Hospodářský výsledek komory zapříčinil, že hodnota vlastního jmění se zvýšila ze 266 tis. Kč na tis. Kč. K dosažení výše zmíněného hospodářského výsledku přispěl nově realizovaný projekt "Informační místa pro podnikatele". Účetnictví a hospodaření Hospodářské komory hl. m. Prahy bylo ověřeno auditorem. 17

19 Plán činnosti Hospodářské komory na rok 2004 ČLENSKÁ ZÁKLADNA Prioritou Hospodářské komory hl.m. Prahy v oblasti spolupráce s členskou základnou je zejména zdokonalení vzájemné komunikace, například prostřednictvím Internetu, Zpra vodaje HKP, dalších tiskovin, a spolupráce s médii. Úkolem komory je poskytování rele vantních informací z Magistrátu hl.m. Prahy, poradenství pro podnikatele, informa cí o daňové problematice i o stanoviscích představitelů HKP k aktuálnímu politickému dění, včetně zákonodárství. Hlavním krédem bude využití odborného potenciálu HKP pro posílení pozice podnikatelské sféry. SPOLUPRÁCE S MAGISTRÁTEM HL. M. PRAHY Hospodářská komora hl.m. Prahy má i v dal ším období v úmyslu aktivně spolupracovat na územním rozvoji města, jeho dopravní politice a na výstavnictví i dalších oblastech, souvise jících s podnikáním. Hodlá zajišťovat servis a kontakty se zahraničními delegacemi, které mají zájem setkávat se s podnikatelskou sfé rou, také pro Magistrát hl.m. Prahy a spolu pracovat na zvýšení synergií mezi městem a podnikatelskou sférou. Hospodářská komo ra hl.m. Prahy bude, spolu s představiteli hlavního města Prahy, spolupracovat na ustanovení a efektivním chodu Regionální roz vojové agentury. OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Intenzita činnosti na poli mezinárodních vztahů má zjevnou vzrůstající tendenci, zejména v oblasti bilaterálních vztahů, vedoucích ke zprostředkování přímé spolu práce mezi podnikatelskými subjekty. Poža davky tohoto druhu lze očekávat stále častě ji, zejména od zahraničních hospodářských komor s povinným členstvím podnika telských subjektů. Způsob vzájemně efektivní a zajistitel né spolupráce for mou dohod o spo lupráci bude hlav ním tématem prv ního pololetí Pro podporu tohoto vývoje HKP postupně vybuduje databázi všech zahraničních komor, se kterými bude dohodnut stálý přímý kontakt. To umožní operativně pomáhat našim členům při návštěvách partnerů v zahraničí využít slu žeb místních komor a naopak umožní využít pomoci naší komory zahraničním podnika telským subjektům. V prvním čtvrtletí jsou očekávány návštěvy Hornorakouské obchodní komory, delegace města Gdaňsk a skupiny chorvatských firem pod záštitou Obchodní komory Pula. Konkretní podobu dostává činnost v rámci pracovní skupiny pro spolupráci České republiky se Sankt Peterburgem a Lenin gradskou oblastí (mezinárodní výstavy, spo lečná zasedání pracovních skupin, atp). 18

20 Je přirozenou snahou HKP spolupracovat při organizaci takových akcí s útvary Hlavní ho města Prahy, zejména s odborem zahra ničních vztahů. ČINNOST ODBORNÝCH SEKCÍ Hlavní část odborné činnosti hospodářské komory hl. m. Prahy bude i nadále soustře děna do odborných sekcí. V souvislosti s nutností co největšího počtu kvalifikova ných pracovníků po vstupu do EU hodlá HKP založit v roce 2004 Sekci vzdělávání. Cílem činnosti vysoce kvalifikovaných odborníků je zejména dopad práce jednotlivých sekcí na rozvoj hl.m. Prahy a podnikatelské sféry. Sekce při své činnosti úzce spolupracují s MHMP. SPOLUPRÁCE MEZI HKP, HK ČR, KHK A OHK Spolupráci se sítí hospodářských komor v celé ČR považuje Hospodářská komora hl.m. Prahy za nejméně stejně důležitou, jako spolupráci se zahraničím. Hodlá proto i nadále systematicky pracovat na prohlubo vání vzájemných vztahů mezi Krajskými hos podářskými komorami a Okresními hospo dářskými komorami, například formou pravi delných společných setkání, která jsou ideál ní platformou pro výměnu názorů a informa cí. Vedení jednotlivých krajských komor, vždy spolu s hejtmanem konkrétního kraje, postupně představuje svým členům na stránkách Zpravodaje HKP. Do této oblasti bude, stejně jako v roce 2003, zahrnuta také spolupráce na projektech s celorepubli kovou působností, jako jsou např. projekt InMP a projekt Rating MSP. ním městem Prahou. Komora se bude aktiv ně podílet na rozvoji pražského výstavnictví jako celku i na prestiži konkrétních výstav a veletrhů, jejichž garantem se tradičně stává. Mezi cíle HKP v této oblasti patří mimo jiné, i snaha, napomoci českému výstavnictví k dostatečné konkurenceschop nosti v rámci evropského trhu. Účasti komo ry na veletrzích a výstavách slouží zároveň také k prezentaci jejích členů, zejména z řad malých a středních podniků. SETKÁNÍ S POLITIKY Možnost získání relevantních informací přímo z politické scény ČR poskytnou i v dal ším roce členům HKP, mimo jiné, i setkání s představiteli hlavního města Prahy a další mi osobnostmi politického a hospodářského života naší země, která jsou průběžně zařa zována na program činnosti Hospodářské komory hl.m. Prahy. Rozvory s politiky budou také pravidelně zařazovány do Zpra vodaje HKP. VÝSTAVNICTVÍ Výstavnictví, jako jedna z hlavních oblastí zájmu podnikatelů, bude i v příštím období sledována a zaštiťována Hospodářskou komorou hl.m. Prahy ve spolupráci s hlav 19

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE.

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE. ročník 9 REGIONÁLNÍ podnikatelský zpravodaj červen 2009 čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Časopis, který sluší i vašemu domovu

Časopis, který sluší i vašemu domovu Jak se podniká a žije v Nizozemsku Senátní volby 2008 4/2008 Časopis, který sluší i vašemu domovu Radní hl. m. Prahy MARTIN LANGMAJER Masarykovo nádraží a změny OO POZOR NA ZMĚNY V OBCHODNÍCH LISTINÁCH!

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

POJISTNÝ OBZOR 4 2006

POJISTNÝ OBZOR 4 2006 POJISTNÝ OBZOR 4 2006 ROČNÍK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce...

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Výroční zpráva 2011 Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E ČASOPIS SVAZU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Svět strojírenské techniky září 2013 www.sst.cz Muž, který zůstává věrný své firmě /str. 4/ ŽĎAS značka s dobrou tradicí /str. 14/ Tisková konference k veletrhu EMO

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (6/2010) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Myslete na novoročenky už nyní! www.vasepf.cz Sen začíná prací Na otázky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy projektů. Díky tomu se na jihu Čech každoročně koná řada akcí jak pro širokou veřejnost, tak

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen>

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen> O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! Vstup do EU otevřel českým podnikatelským subjektům přístup k řadě nových příležitostí, současně je však vystavil dalším konkurenčním hrozbám. Vyrovnat se

Více

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA 1 obsah # VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU SLOVO MINISTRA SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY CZECHTRADE / VAŠE AGENTURA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V CZECHTRADE VÝSLEDKY

Více

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání hkp Tančící dům 1/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání Externí financování je pro udržení cash flow nutnost

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více