Bankovní institut vysoká škola Praha. Druhy trestů, trestní sazby a efektivita jejich aplikace v praxi. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Druhy trestů, trestní sazby a efektivita jejich aplikace v praxi. Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Druhy trestů, trestní sazby a efektivita jejich aplikace v praxi Bakalářská práce Lucie Zlámalová 6/2010

2 Obsah OBSAH... 1 I. ÚVOD... 2 II. DRUHY TRESTŮ A TRESTNÍHO ŘÍZENÍ V HISTORII... 5 ARCHAICKÉ PRÁVO... 5 ANTICKÉ ŘECKO... 7 ŘÍMSKÉ PRÁVO... 8 CHRISTIANIZACE PRÁVA V ŘÍMĚ A ROZŠÍŘENÍ CÍRKVE DO ZBYTKU EVROPY STŘEDOVĚK TEMNÝ STŘEDOVĚK DOBA OSVÍCENÍ III. DRUHY TRESTŮ V MODERNÍ HISTORII ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODA VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY TRESTNÍ ZÁKON PRVNÍ REPUBLIKY ROZDĚLENÍ TRESTNÝCH ČINŮ, TRESTY II. SVĚTOVÁ VÁLKA Norimberské zákony TRESTNÍ ZÁKON V ČSSR PO ROCE IV. ZÁSADNÍ ZMĚNY V TRESTNÍM ZÁKONĚ PO ROCE VZNIK DEMOKRATICKÉHO STÁTU ČSFR NOVELIZACE TRESTNÍHO ZÁKONA A TRESTNÍHO ŘÁDU PO ROCE POSLEDNÍ ÚPRAVA TRESTNÍHO ZÁKONA TJ. NOVÝ TRESTNÍ ZÁKON 40/2009 SB. Z ZMĚNY VE ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI ZÁKONA 40/2009 SB DRUHY TRESTŮ V NOVÉM ZÁKONĚ 40/2009 SB V. VÝVOJ ALTERNATIVNÍCH DRUHŮ TRESTŮ OD ROKU 1989 DO SOUČASNOSTI VÝKON DOHLEDU NAD ODSOUZENÝMI PENĚŢITÝ TREST Pozitiva trestu Negativa trestu OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE A ZMĚNY OD Pozitiva trestu Negativa trestu DOMÁCÍ VĚZENÍ Pozitiva trestu Negativa trestu ZÁKAZ VSTUPU NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A JINÉ SPOLEČENSKÉ AKCE Pozitiva trestu Negativa trestu VI. NOVÝ TRESTNÍ ZÁKON Z ROKU 2009, JEHO PŘÍNOSY PRO SPOLEČNOST VII. ZÁVĚR ANOTACE: ANNOTATION: PROHLÁŠENÍ: VIII. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: Zákony Publikace Internetové stránky Přílohy

3 I. Úvod Člověk, jakým jsme dnes, se vyvíjel mnoho milionů let. Počátek člověka jako druhu, tedy Homo sapiens sapiens je datován od 40 tisíc let př. n. l. Uţ v té době existovalo právo. V té době i v době dávno, dávno před tím, kdy ještě člověk nevypadal, tak jak ho dnes známe. Právo silnějšího je dáno do vínku všem tvorům uţ od pradávna. To, čím se lišíme od ostatních zvířat, je schopnost mluvit a myslet, své myšlenky realizovat v činny, a tím zdokonalovat sebe sama i své okolí. Člověk je tvor společenský, proto vţdy ţil a lovil ve smečkách. Zde je prvopočátek vývoje práva tzv. archaického práva, úplná kolébka právní vědy. Podle páva silnějšího byl volen vůdce smečky nebo kmene a ten na základě své moci mohl určovat pravidla chování ostatních členů. V 5. tisíciletí př. n. l. začaly vznikat na východě Evropy první městské státy a zde byl také napsán první zákoník. Nejstarší psaný zákoník pochází z městského státu Uru a to konkrétně z 22. stol. př. n. l. Následoval vznik Starobabylónské říše. Zde, za vlády Chamurapiho v 18. stol. př. n. l., vznikl další psaný zákoník tzv. Chamurapiho zákoník. Vzhledem k vysoké koncentraci lidí v nově vznikajících městech začala být kodifikace pravidel chování nezbytnou součástí samotné existence společnosti. Bylo nutné stanovit závazná pravidla chování a s tím i sankce, které nastanou v případě, ţe budou pravidla porušena. Toto je jedním z důvodů vzniku právní vědy jako vědního oboru. Právo a trestní právo jako jeho součást potřebovalo několik tisíc let, aby získalo podobu, kterou známe dnes. Bylo třeba staletí zapisování jednotlivých aplikací práva v praxi a generování postupů samotné tvorby zákonů a norem. Otázkou je, jestli principy, vyvíjející se celá staletí, a právní normy, které na základě těchto principů vznikly, jsou pro společnost a jedince dostatečnou ochranou a pro ty, kteří mají potřebu nebo chuť tyto normy porušit je následná sankce, trest skutečným trestem v pravém slova smyslu a hříšník si následně opakované páchání trestné činnosti opravdu rozmyslí? Nejsou právní normy v trestním právu jen pouhou teoretickou ochranou, která v praxi pokulhává za psanou verzí, protoţe naráţí na lidský faktor a na tzv. úředního šimla v podobě byrokracie respektive nadměrná písemná dokumentace je upřednostněna před výkonem praktických zásahů? Říká se, ţe právní norma je dobrá, pokud se v ní neplýtvá slovy. To bylo důvodem, ţe se při tvorbě právních norem začaly pouţívat abstraktní pojmy. To znamená, ţe pod jeden abstraktní pojem se zahrne spousta výrazů, které jsou si podobné druhem, vlastnostmi apod. Problém je v tom, ţe abstraktní cítění je u kaţdého jiné, a to má za 2

4 následek, ţe se prezentace těchto pojmů můţe lišit. Vzniká tedy otázka, není abstrakce přespříliš? Jsou ještě právní normy jednoznačně pochopitelné pro všechny subjekty, které ji pouţívají? Splňují právní normy svou funkci? Tato práce se věnuje oblasti práva, která upravuje a kodifikuje trestné činy a stanoví sankce za porušení těchto pravidel. Tresty, které trestní právo pouţívá, se také vyvíjejí celá staletí. Tradice sankce ve stylu oko za oko, zub za zub, která má své kořeny v Babylónii, přeţila aţ do moderní historie. Mnoho národů po celém světě v této tradici stále pokračuje. Myslím tím země tzv. třetího světa a islámský svět. V Evropě se jiţ na konci 19. století začaly ozývat hlasy ţádající zrušení trestů smrti a jiných brutálních praktik, kterých se v exekuci uţívalo. Společnost vykročila cestou humanismu. Společenství národů, podpisem Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, začala pomalu přijímat humánní postoje za své. Vznikem a následným rozšířením Evropské unie byla Všeobecná deklarace lidských práv a svobod ratifikována do legislativ všech členských států. Po přistoupení České republiky i do ústavy České republiky. Česká republika se snaţí od sametové revoluce v roce 1989 přiblíţit západnímu světu a to nejen západoevropským státům, ale i USA. Moliére řekl: Brát si někoho za vzor ještě neznamená kašlat a plivat jako on. Český národ se inspiruje při tvorbě své legislativy v západní Evropě, hlavně pak v sousedním Německu a v neposlední řadě také v USA. Respektive převzít určitou invenci, pouţít ji s veškerým úsilím a se snahou být lepší neţ ten, od koho invence pochází. Jen s jednou vadou. Právní normy, které lze pouţít ve vyspělých společnostech jakými jsou Německo, USA, Francie atd. nelze uplatnit v České republice. Je to prosté, výše psané státy mají pro legislativu uzpůsobenou i situaci společností. Celkový sytém fungování těchto zemí je uţ na takovvé úrovni, ţe společnost a jedinec je chráněna nejen právní normou, ale systémem samotným, který právní normy prosazuje, aplikuje v praxi a především je sám ctí. Humánní přístup k trestnímu právu začíná být problém, protoţe ovlivňuje jiţ nejmladší generaci. Tento problém se netýká pouze České republiky, ta jen převzala styl humánní výchovy ze západní Evropy a USA. Benevolence ve výchově, vliv médií, internetu a vliv společnosti jiţ začínají nést své ovoce. Rostoucí kriminalita mládeţe je velkým problémem, který nás trápí jiţ několik desítek let. Ale jaký člověk vyroste z dítěte, které nemá základy slušného vychování, správný náhled na ţivot, motivaci ke správnému a poctivému ţití, které nemůţe hledat vzor ve svých rodičích. Naši teenageři mají ve spoustě případech zvrácený smysl pro morální hodnoty, pokud ještě vůbec nějaké mají. 3

5 Humanita je velice chvályhodná vlastnost, ale nic by se nemělo přehánět, někdy totiţ méně, znamená více. Musíme si však uvědomit, ţe všichni lidé nepřemýšlí stejně a vţdy se najde někdo, kdo se bude snaţit nastavené benevolence v legislativě vyuţít ve svůj prospěch. To je dobře viditelné na některých soudních sporech, které byly medializovány. Náš trestněprávní systém v mnoha případech tváří tak, ţe ze soudního sporu vyjde viník relativně lépe neţ poškozený. Mohlo by vypadat, ţe trestáni jsou pak nakonec poškození a pozůstalí po obětech trestných činů. Trestní zákon a výsledný trestný postih, by měl u kaţdého občana vzbuzovat respekt a autoritu takovým způsobem, aby si potencionální pachatel svůj čin raději rozmyslel dřív, neţ ho uskuteční a zdrţel se tak protiprávního jednání a pokud se jedná o občana, který se jiţ protiprávního jednání dopustil, musí být trest takový, aby se stal jednak satisfakcí pro poškozené (alespoň do určité míry) a samozřejmě musí na odsouzeného působit takovým způsobem, aby mu příště nestálo za to znovu trest absolvovat. V České republice i po nabytí účinnosti nového Trestního zákona 40/2009 Sb. z je však situace taková, ţe mezi námi ţijí skupiny občanů, kteří páchají trestné činy i pro to, aby se úmyslně stali odsouzenými. Ideálním trestem se pak stává trest odnětí svobody. Tito lidé, jsou ve většině případů jiţ natolik zběhlí, ţe vědí naprosto přesně jaký trestný čin je třeba spáchat, aby trestní sazba byla podle jejich představ. Soud je odsoudí k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a oni si jsou vědomí, ţe stát je ze zákona povinen jim zajistit zdravotní péči, stravu a kulturní vyţití atd. Například dle zákona o výkonu trestu odnětí svobody 169/1999 Sb., 16, odst. 7 mají vězni, kteří nepracují a práci neodmítli bez uvedení váţných důvodu nebo nemohou pracovat ze zdravotních důvodů mají dokonce nárok na kapesné ve výši 100,- Kč za jeden kalendářní měsíc.náklady, které stát vynaloţil na uvěznění těchto osob odsouzených k odnětí svobody nepodmíněně, s největší pravděpodobností nikdy nedostane. Jedná se ve většině případů o sociálně velmi slabé jedince, kteří mají minimální příjmy (podporu v nezaměstnanosti, sociální příplatky) nebo nemají ţádné příjmy. Tyto osoby si z dluhu, který jim vznikl vůči státu nic nedělají a státem je dluh de facto nevymahatelný. Je sice pravdou, ţe se jedná o skupinu lidí na okraji společnosti, kterých není velké mnoţství, ale jsou! Nejde tak dost dobře o tyto lidi, ale o nás ostatní o zbytek standardní společnosti, která na tuto okrajovou skupinu doplácí a je úplně jedno jakým způsobem. Jestli doplácíme ve formě zvýšených daní nebo jako poškození, kterým zpravidla nezbude nic jiného neţ si vzniklou škodu nechat odstranit na vlastní náklady. 4

6 Starý Trestní zákon 140/1961 Sb. i nový zákon 40/2009 Sb. upravuje takzvané alternativní druhy trestů, které by měly být alternativou k trestu nepodmíněného odnětí svobody. Jak jsou to tresty? Jak jsou vyuţité a vyuţitelné? Jaké aspekty ovlivňují ukládání alternativních trestů a jejich následný výkon? II. Druhy trestů a trestního řízení v historii 1 Archaické právo V dobách prvobytně pospolných společností, kdy začala vznikat potřeba usměrnit chování příslušníků kmene, se právo aplikovalo pouze ústně. Vznikaly formy patriarchátů, kdy vůdce byl hlavou kmene a zároveň soudcem a zákonodárcem. Jako porotu vyuţíval tzv. rady starších. Pravidla, která určoval, byla znakem moci, kterou měl nad ostatními. Dalším aspektem při aplikaci práva bylo náboţenství. Lidé se obávali pro ně v té době nevysvětlitelných úkazů a přisuzovali je bohům. Formami pokání bylo přinášení obětí. Na obětních místech umírali lidé i zvířata a ostatní doufali v boţí smír a odpuštění. První psaný zákoník byl napsán v 22. století př. n. l. Vydal ho Umammue, sumerský král městského státu Uru. Zákoník je psaný pro nás velmi nemoderním způsobem. Jedná se o konkrétní výčet trestných činů a s tím i výčet následných trestů, které budou hříšníka čekat, pokud zákon poruší. V době sumerské kultury byly tresty velmi tvrdé. Dnes bychom řekli, ţe byly nelidské. Nejznámějším zákoníkem této doby je tzv. Chamurapiho zákoník. Král Chamurapi ţil v letech př. n. l. a byl šestým králem starobabylónské říše. Níže je uvedena ukázka z Chamurapiho zákoníku 2 : Spravedlivé zákony, které Chamurapi, král mocný, pevně stanovil a zemi opatřil řádný mrav a dobré vedení ( ), aby spravedlnosti dal vzejít na zemi, aby vyhubil bezboţníky zlosyny, aby silný nekřivdil slabému ( ) Tedy: 1 V kapitole II. bylo čerpáno z knihy Evropské dějiny práva, autor: Hans Hattenhauer, rok vydání 1998, nakladatelství: C.H.Beck, I.vydání, ISBN

7 1. Jestliţe někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraţdy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. 16. Jestliţe někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen. 22. Jestliţe se někdo dopustil loupeţe a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen Jestliţe šenkýřka, v jejímţ domě se scházeli zločinci, tyto zločince nezadrţela a do paláce nepřivedla, bude tato šenkýřka usmrcena Jestliţe dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku Jestliţe právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko Jestliţe zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost Jestliţe vyrval oko nevolníka nebo zlomil kost nevolníka, zaplatí jednu minu stříbra Jestliţe otrok jiné osoby udeřil příslušníka třídy plnoprávných občanů ve tvář, uříznou mu ucho Jestliţe stavitel postavil někomu dům a neudělal své dílo pevně a zeď spadne, tento stavitel pevně vystaví tuto zeď ze svých vlastních prostředků. Ve dvou výše zmíněných psaných zákonících se poprvé objevil termín ordál, tj. boţí trest. Slovo ordál je germánského původu. Pouţíval se v případech, kdy nebylo moţno jednoznačně dokázat vinu nebo nevinu. K ordálu se většinou pouţívaly přírodní ţivly, tedy oheň a voda, ale také souboj, poţití některých tekutin nebo pokrmů. Účelem boţího soudu bylo, ţe obţalovaný přeţil vliv tzv. boţího nástroje (voda, oheň) v případě, který by ho za normálních okolností zabil nebo poškodil. V té době lidé věřili, ţe viníka vidí boţí oko a tímto způsobem bůh promlouvá a usvědčuje nebo osvobozuje od provinění. Ordál se jako způsob důkazního řízení pouţíval do pozdního středověku, kdy ho pak nahradilo mučení u výslechu. Mučením se vynucovalo přiznání. Instituce, která těchto způsobů ráda pouţívala, byla hlavně inkvizice při čarodějnických procesech. Starobabylónský panovník Chamurapi se zasadil mimo jiné o zavedení samosprávy, rozdělil zemi do administrativních jednotek, tj. krajů. 6

8 Antické Řecko Řekové byli ti, kteří poloţili základy moderní právní vědě jako oboru. Právo jako vědní obor vzniklo z filosofie, tzv. všeobecné vědy. Nejdůleţitějším přínosem Řeků evropskému právu je řecké městské zřízení zvané POLIS. Polis bylo městské zřízení, kde se obyvatelé podíleli na řešení tzv. veřejných záleţitostí. Veřejné záleţitosti v Řecku se projednávaly na shromáţděních, kterým se říkalo AGORA. Agora byl sněm, kterému předsedali kmeti a urození. Sněm by se dal přirovnat k radě starších. Účastníci sněmu zasedali v kruhu na ozdobených kamenech. Okolo kruhu se shromaţďovali ostatní občané Polis. Účast v Agoře byla povinná, ale pouze pro plnoprávné občany muţského pohlaví. Ačkoliv byla v městských zřízeních demokracie, řídila se přísnou hierarchií a to králem počínaje, přes urozené, méně urozené aţ po otroky, kteří byli bez jakýchkoliv práv. Otrok nebyl brán jako člověk, nýbrţ jako věc. Touto hierarchií se řídilo i jednání v Agoře, hlavní slovo měla rada kmetů. I kdyţ jsou Řekové velmi vášnivý a emotivní národ, snaţila se rada kmetů hledat racionální a moudrá rozhodnutí, která mohli rozumově zdůvodnit. Přestoţe měli aristokraté díky svému původu právo prosazovat svůj názor mezi prvními, byli si vědomi, ţe bez dostatečné podpory Agory se jejich rozhodnutí neshledá s úspěchem. Od těchto dob je známá zkušenost, ţe ţádná veřejná záleţitost se nedá řešit bez toho, aby se vládnoucí ucházeli o přízeň těch, kterým vládnou. Tento princip se stal jednou z hlavních a procesních zásad jiţ před tím, neţ byl popsán řeckými filosofy ve stol. př. n. l. Hlavní představitelé Agory sice nebyli právníky, ale byli za svá rozhodnutí odměňováni, respektive strana ţalovaná i ţalující vloţily do kruhu, okolo kterého seděla rada starších určenou částku (dva talenty zlata). Tento obnos připadl soudci, který nejlépe a nejrozumněji rozhodl a k jehoţ názoru se přiklonila většina Agory. Stabilitu a řád dávaly řeckému systému do kamenných desek tesané zákony zvané NOMOSY. Nomosy upravovaly průběh soudních procesů, procesní postupy a dále materiální právo. Zákonodárnou moc mělo v Řecku také shromáţdění lidu, to navrhovalo a schvalovalo zákony (Nomosy). Písemně a závazně začaly své právo Řekové uplatňovat v 7. století př. n. l. Přestoţe měli Řekové psané právní normy, neznali výklad zákonů ani soudní úvahu. Nomosy měly absolutní přednost. V sankcích si Řekové brali do určité míry za vzor Starobabylónskou říši a její tresty ve stylu oko za oko, zub za zub. Pokud nebyl trest určen Nomosem, určovala trest Agora. I zde se pouţíval ordál, tedy boţí soud. 7

9 Za zavedení určité stability v zákonech vděčily např. Athény Solónovi. Jeho reformy obnášely např. zavedení správy financí, úřady pro správu městského majetku. Přestoţe je mnohdy Řecko povaţováno za vzor demokracie, uţ Aristoteles napsal, ţe prvořadá je vyváţenost. Kaţdé zřízení, monarchie jako vláda krále, aristokracie jako vláda vznešených a demokracie jako vláda lidu, se můţe zvrhnout. Římské právo Římané se od Řeků liší svým neoblomným smyslem pro právo a svým disciplinovaným chováním. Řím byl původně městem rolníků a jejich smysl pro právo vznikal pouţíváním selského rozumu, ctili hodnoty, které budovali, a praktické zkušenosti se staly postupně srozumitelnou právní morálkou a tu zarputile zachovávali. Římané měli přísné normativní vědomí se smyslem učit se novým a lepším způsobům, smysl pro povinnost a konzervativní smýšlení. Nadále se pěstovala druhová odlišnost mezi šlechtou a obyčejným lidem. Základní konsensus byl: - fas (posvátné právo); - ius (právní příkaz); - mos maiorum (mravy otců); Jedním z hlavních pramenů římského práva byly zákony dvanácti tabulí. Tyto zákony byly sepsány 450 let př. n. l. Tyto zákony vytvořili lidé a lidé je také museli odsouhlasit. Zákony dvanácti tabulí byly garancí svobody, neustále zdůrazňovaly závaznost práva pro všechny i pro nejvyšší moc. Zákony měly všem zajistit právo. Byly vytvořeny ve spolupráci s Řeky, kteří sice byli v Římě jako otroci, nicméně Římané k nim vzhlíţeli jako ke svým učitelům. Řekové učili Římany filosofii a jiným vědám, ve kterých vynikali. Římané se svým obdivem k řeckým znalostem netajili. Kaţdá z tabulí obsahovala konkrétní téma. Tabule I. upravovala povinnost dostavit se k soudu. Byla zde popsána zastupitelnost tzv. vindex. Zástupce musel být rovný zastupovanému rodem či postavením. Soudní procesy se konaly pouze do západu slunce a měly spíše smírčí charakter. Měly rozsoudit, ale také smířit znesvářené strany. Tabule II. upravovala postupy soudních řízení. V Římě jiţ existoval soudce. Byl to soudce z lidu. Spoluobčan znalý práva. Druhá tabule upravovala také soudní sázku tj. obnos, který obě strany při zahájení procesu sloţily. 8

10 Vítězná strana dostala sloţený obnos zpět. Vklad poraţeného propadl soudu. Platba neboli sázka byl nástroj, který měl zajistit, ţe soud bude opravdu poslední instancí. Tabule III. upravovala systém rozhodnutí. Upravovala postupy při nesplnění rozsudku. Trestem za nesplnění mohlo být i otroctví. Tabule IV. upravovala otcovskou moc. Hlava rodiny měla téměř absolutní moc nad ostatními členy domácnosti. Mantinelem měla být pouze otcovská náklonnost a dobré mravy. Dále zde byla úprava rozvodu manţelství a vypořádání majetku. Tabule V. upravovala dědictví. To se řídilo rodovým svazkem. Dnes bychom řekli ze zákona. V případě existence závěti měla přednost vůle zůstavitele projevená v závěti. Tabule VI. upravovala majetkové pohyby, tedy koupě a ostatní převody majetku. Převody majetku měly svá daná pravidla. Dále zde bylo upraveno vydrţení a s tím související postavení manţelky. Řím byl k ţenám poměrně tolerantní a umoţňoval jim právní svébytnost. Tabule VII. upravovala všechny sousedské vztahy. Tabule VIII. upravovala delikty, dnes bychom řekli trestní zákon. Bylo zde upraveno i zneuţití práva soudcem. Sice z něj nebyly vyvozeny ţádné právní důsledky, ale měla svou váţnost souvislosti s morálními zásadami. Boţí soud v minulosti tak rozšířený se v Římě pouţíval minimálně. Římské právo si zakládalo na rozumovém důkazním řízení. Tabule IX. upravovala velezradu. Dále pak ustanovení, ţe bez rozsudku nesmí být nikdo usmrcen. Tabule X. upravovala pohřbívání mrtvých. Například to, ţe neboţtíci nesmí být pohřbíváni ve městě. Tabule XI. a XII. upravovaly vztahy mezi otroky, společenskými třídami, přestupky otroků apod. Římská republika byla konzervativní a budoucnosti otevřená i svou ústavou. Stát řídili dva konsulové, kteří byli podřízeni právu. Konsulům podřízený, nicméně disponující nejvyšší úřední mocí, byli preatoři. Preator dosazoval soudce, tedy soukromé osoby. Od roku 367 př. n. l. vznikl úřad censorů. Censor byl stráţcem mravů. Měl moc odejmout senátorský post, pokud by byla porušena mos maiorum. V moci censora bylo také udělit kterémukoliv občanovi důtku. Důtka sniţovala čest občana, který ji dostal, a podle toho se 9

11 k němu zbytek společnosti choval. Řím jako první rozdělil právo na soukromé a veřejné a dále pak soukromé na: Ius natural přirozené právo; Ius genetium právo mezi národy, právo ostatních národů ve vztahu k římským občanům; Ius civil občanské právo, do určité doby se týkalo výhradně římských občanů; Ačkoliv je ius civil základem pro svobodné právní systémy neznamenalo to, ţe kaţdý občan v Římě, později v římských provinciích uţíval plně práv a svobod zněj vycházejících. Podstatným aspektem byl stále původ a postavení ve společnosti. Christianizace práva v Římě a rozšíření církve do zbytku Evropy Christianizace si začala razit obrysy světového právního řádu od roku 313 n. l. Milánským tolerančním patentem. Tím nastal vzestup křesťanství na celoříšské náboţenství. To bylo za vlády císaře Theodeseus ( n. l.). Církev disponovala přesvědčivým učením a byla schopna navázat na římské tradice. Právo se také muselo podřídit nové etice, to znamenalo milosrdenství, boţí milost a lásku. Zboţnost a lásku hlásali Římané a Ţidé, přesto bylo psané právo závazné nadále pro všechny i pro křesťany. Během následujících století upevňovala vzniklá křesťanská církev své postavení a svůj vliv. Vzhledem k tomu, ţe stoupal počet těch, kteří se k nové víře hlásili, rostlo v církvi přesvědčení o jediné a správné víře a náboţenství. Postupem času se církev dostala do postavení, kdy bděla nad světským právem, které mělo svůj původ v tradičním římském právu. Vštěpovala svým posluchačům mravní zásady, které hlásal Jeţíš. Pod vlajkou kříţe a s větou na rtech Bůh si to ţádá měla rozpínavé tendence a i za cenu krveprolití své učení prosazovala. Dalo by se to přirovnat k velké monarchii s despotickými sklony, která pod hrozbou exkomunikace ovládala po dlouhá staletí všechny monarchy Evropy. Jiţ Aristoteles hlásal, ţe kaţdé zřízení se můţe zvrhnout. V tomto případě neplatilo, ţe demokracie, která vznikla v Řecku, se můţe zvrhnout ve vládu lůzy, nýbrţ římská demokracie se přetransformovala v absolutní nadvládu církve ve jménu Krista. Bezhlavá důvěra v církev a v její kázání nemohla trvat věčně. Čím dál častěji se objevovali ti, kteří chtěli důkazy o tvrzení církve. Také ti, kteří nesouhlasili. Z pochybností lidí se v 11. století zrodila vlna kacířství. Trestný čin z pohledu církve. Církev nepotřebovala zbytečné otázky a oponenty. Zpočátku církev trestala kacíře exkomunikací a 10

12 vyhnanstvím. Procesní postupy se řídily dle světského práva, tedy v první řadě šlo o objasnění skutkové podstaty. Postupně začaly vznikat ze strany církve obavy, ţe trest exkomunikace není dostačující a co víc, můţou se najít tací, kteří to nebudou povaţovat za trest nýbrţ za čest. Přistoupilo se k trestu smrti. Jako důkazní materiál slouţilo svědectví nebo boţí soud (ordál). Řešení ve věci kacířství měla na starosti inkvizice. Jednalo se o institut, který měl objasnit skutkové otázky. Jednalo-li se o kacířství, byla skutkovou otázkou pravověrnost. Inkviziční soudci dostali seznam otázek, na které měli zjistit odpovědi. Inkvizitory kladené otázky byly například, jestli měla podezřelá osoba styk s kacíři, jestli jim poskytla přístřešek, jestli se podrobila kacířskému křtu. Vedle obţalovaného bylo nutné vyslechnout tímto způsobem i svědky. Poté se přiznání a nepřímě důkazy musely zhodnotit. Vzhledem k rostoucímu počtu kacířů vypravila církev počátkem 12. století křiţáckou výpravu proti kacířům. Ve jménu Krista bylo pár kacířů krvavě umlčeno. Výsledný efekt nebyl takový, jaký církev očekávala. Bylo nutné změnit postup a kacířství a procesní postupy s kacíři zahrnout do zákonů (procesní řád z Novary vydaný roku 1190). Kacíři byli nazýváni nepřátelé ústavy. Od počátku 13. století přijala církev právní zásady, které popisovaly důsledky a sankce pro kacíře. Církev došla k závěru, ţe pro efektivní potírání kacířů je potřeba mít lidi školené v oboru potírání a analyzování problému kacířství. Vznikl řád Dominikánů. Vzhledem k tomu, ţe kacíři byli často ze vzdělaných vrstev, zavedla církev opatření, která následně usvědčeného kacíře zbavila právní způsobilosti. Příkladem, kacíři nesměli vykonávat své povolání. Spolu s vysokými finančními sankcemi se snaţila církev donutit kacíře k návratu k církvi, pokud to nedokázal jejich kazatel. Jestliţe nebyl kacíř odsouzen k smrti, mohl být odsouzen k ţaláři, sluţbě ve svaté zemi (Jeruzalémě). Většinou se jednalo o kříţovou výpravu, k nošení oděvů kajícníka apod. Středověk Po rozpadu římské říše se Evropa musela vzpamatovat a vykročit novou cestou. Začala zde vznikat města. Ta se zdaleka nepodobala antickým městům ve stylu Říma nebo Athén. Antická města byla především vojenskými základnami, které měly město chránit proti případným vpádům nepřátel. Středověkým městům vévodila katedrála tj. chrám páně. Peníze, které v římské říši běţně fungovaly, nahradil výměnný obchod BARTER. Středověká města vznikala většinou plánovaně. Zeměpán, s vidinou zisku z obchodu či 11

13 jiných výhod, zaloţil město a propůjčil mu určitá práva, např. právo k obchodování. Svobodná města neexistovala. Vţdy byla podřízena nějaké vyšší moci. Mohl to být zeměpán nebo papeţ. Tato nesvoboda vyvolala v 11. století vzpoury měšťanů, kteří chtěli města převzít do svých rukou. V 11. století byly tyto vzpoury zpravidla krvavě potlačeny. Další moţností k zaloţení města byla přísaha. Přísahu sloţily významné osoby spolu se zeměpánem. Tato přísaha zavazovala obě strany k právům i povinnostem z přísahy vyplývajících. Tento způsob se v Evropě zachoval aţ do 19. století. Později skládali přísahu sami občané, pokud chtěli získat občanství. Občan, který ţádal o občanství, respektive o moţnost usadit se v některém městě, musel sloţit přísahu, vytvořit soupis svého majetku a zaplatit určenou sumu. Se vznikem měst začalo vznikat také městské právo. To bylo zcela odlišné od práva zemského, které existovalo paralelně s městským právem. Od zeměpána byly určeny podmínky, které museli kupci i ostatní občané dodrţovat, např. poplatky za uţívání půdy, moţnost výroby aj. Města si při tvorbě pramenů práva brala za příklad Řím. Kupci, kteří město většinou ovládali, zasedali v úřadech a senátech. Právními akty se upravovaly práva a povinnosti občanů s přihlédnutím ke kupeckému a zvykovému právu. Kupecké, obchodní právo se začalo do Evropy šířit z Benátek ve 13. století. Začaly vznikat cechy, ty zaštítily konkrétní odvětví obchodu, ale také diktovaly pravidla obchodování včetně cen a mnoţství prodaného zboţí. Vše samozřejmě v souladu s jiţ daným městským právem. Spolu s vznikem středověkých měst začaly vznikat i školy. V prvopočátku byly pod patronátem církve. Vyučovala se zde rétorika, gramatika a dialektika tj. logika. Dalšími předměty byly geometrie, astronomie, aritmetika a muzika. I v předmětech, které se na těchto školách vyučovaly, bylo patrné, ţe se církev nechala inspirovat antickou kulturou. To platilo i u práva. Opět se objevily svitky z římského práva. Corpus iuris z Justiciánovy doby byl uloţen v knihovně Medicejských a to jako úplný opis. Na počátku 12. století vznikla Bolognská právní fakulta jako první v Evropě. Poté následovala další města, např. Heidelberg, Praha, Cambridge, Neapol, Orleans ad. Soudní procesy ve 12. a 13. století se lišily v případě králů a šlechty a v případě obyčejných lidí. V případě šlechty a panovníků se soud snaţil spíše o smír. U obyčejných lidí vystupoval králem dosazený soudce s nárokem na absolutní poslušnost. Před rozšířením světského práva byli soudci příslušníci biskupského úřadu. Od 12. století se začalo v trestním právu objevovat právo útrpné. Největší boom zaznamenalo aţ v 15. století, kdy vznikla většina mučicích nástrojů. Tělesné tresty se ve 12

14 13. století pouţívaly také v případě, kdy odsouzený neměl peníze na zaplacení pokuty. V tomto případě se soud řídil dle starého zákona z Bible, tj. oko za oko, zub za zub, jizva za jizvu atd. Temný středověk Na počátku 15. století se začal měnit pohled na kacířství. Bylo to moţná zapříčiněno morovými epidemiemi, které církev do určité míry přičítala právě nevěřícím a kacířům. Církev dospěla k názoru, ţe postupy při kacířských procesech nejsou dostatečně efektivní a hrozba exkomunikace není pro kacíře dostačující. Jedním z precedentů byl proces s Janou z Arku. Ta byla upálena Vzhledem k zavedeným procesním postupům ji církev nemohla obvinit z čarodějnictví a odsoudit k smrti. V kacířských procesech bylo podstatné svědectví a předloţené důkazy. Pověst kacíře musela být veřejně známá a musela vzbuzovat všeobecné pohoršení. Tyto důkazy v tomto případě chyběly. Vzhledem k tomu, ţe zájem na smrti Jany z Arku byl především politický, byla nakonec lstí přinucena porušit danou přísahu. Příčinou k trestu smrti byla tedy křivá přísaha. 50 let po upálení Jany z Arku se honba za kacíři a čarodějnicemi stala pro církev prvořadou. Papeţ Inocenc VIII. přijal za své postupy inkvizice z Horního Německa při potírání kacířství. Předně pak Heinricha Insistorise ( ), autora díla Kladivo na čarodějnice. Tato kniha byla rozdělena na tři části. Autor zde popisuje znaky kacířů a čarodějnic, popsal skutky jimi páchané. Dále jsou pak v knize popsány postupy výslechů a praktiky, jimiţ je moţno dosáhnout přiznání. Jedním z hlavních rozdílů bylo to, ţe obviněný neznal svědky, kteří proti němu vypovídali. Jednání byla neveřejná a princip celého procesu uţ z počátku zamítal moţnost omilostnění. V čarodějnických procesech se útrpné právo prosazovalo velmi razantně. Při původních kacířských procesech bylo zakázáno opakované mučení. Kniha Kladivo na čarodějnice změnila pouze terminologii a mučení nebylo opakované, nýbrţ pokračující. Kniha Kladivo na čarodějnice byla díky vynálezu knihtisku v roce 1455 rozšířena do celé Evropy. V Českých zemích podle této knihy probíhaly čarodějnické procesy ve Velkých Losinách o několik desítek let později. V čarodějnických procesech se odsouzenci na smrt automaticky zkonfiskoval veškerý majetek. Ten pak propadl vrchnosti a církvi. Vrchnost posléze ze zkonfiskovaného majetku hradila soudní výlohy a pochopitelně i se soudními výlohami související odměnu pro soudce. Celou Evropu ovládl strach z inkvizice. Brutální procesy začaly ustupovat aţ na přelomu 17. a 18. století. 13

15 V 16. století se začalo rozšiřovat i světské právo a s tím i tresty za běţné světské prohřešky. I ve světském právu se hojně vyuţívalo práva útrpného. Existovala moţnost odsoudit k trestu smrti s konfiskací majetku i bez konfiskace. Dále zde byly různé formy mrzačení. Dalším moţným trestem bylo vyhnanství. To mohlo být na dobu určitou nebo neurčitou. Od 15. století byla trestním činem i ţebrota. Ţebrák mohl být na několik dní uvězněn. V roce 1555 vynalezli v Anglii první káznici, předchůdkyni věznic. Důvod byl prostý, nastolit kázeň, bohulibou práci a potírání chudoby. Mezi hrdelní zločiny patřilo cizoloţství, přestoţe tomuto sportu holdovali i králové a jiní mocnáři. Katu zpravidla propadly manţelky, jak urozeného tak prostého původu. Doba osvícení V 19. století nastala velká snaha o kodifikaci právních norem a o sjednocení procesních postupů, o ustanovení jasných a přesných pravidel. K prvním velkým kodifikacím práva dal podnět pruský král Fridrich II Veliký. Jednalo se o Všeobecný soudní řád, který byl napsán v letech a Všeobecné zemské právo z roku TAto kodifikace se však neshledala s očekávanou akceptací ze strany obyvatel pruských zemí. Obyvatelé Porýní se řídili dle francouzského Code civil z roku Ten se také stal vzorem pro tvorbu dalších velkých právních kodexů. Všeobecné zemské právo přestalo platit aţ , kdy vešel v platnost Občanský zákoník německé říše (BGB). V roce 1811 byl vydán Všeobecný občanský zákoník pro dědičné země (ABGB). Tento kodex platí v Rakousku dodnes, samozřejmě ve znění pozdějších předpisů. V polovině 18 století začala emancipace a to s prvním titulem Mgr uděleného ţeně, s volebním právem v USA. Na konci 18 století se začaly upravovat pravidla pro věznice. V roce 1789 byla sepsána Všeobecná deklarace lidských práv a svobod, která se stala základem ústavní listiny spojených národů z roku Počátkem 19. století se začala Evropa zmítat v boji o přerozdělení zemí a území. V roce 1815 na konferenci ve Vídni se státy Evropy na nějakou dobu dohodly a nastal dočasný klid. Počátkem 19 století se zárukou svobody začal stávat porotní soud. Soudce byl neutrální, musel rozhodovat podle svého vědomí a svědomí a podle práva. V Anglii vznikl roku 1873 Supreme Court Judicature Act a tím se definitivně oddělila Anglie od staré Evropy a od kontinentálního práva. V roce 1889 se na kongresu v Bruselu dostaly do povědomí nové druhy trestů. Konkrétně se jednalo o podmínečné odsouzení, krátkodobé odnětí svobody, recidiva, nucená výchova a trestní právo pro mladistvé. 14

16 III. Druhy trestů v moderní historii Československého národa Vznik Československé republiky Na počátku 20. století se Evropa vedla spory o území, moc, trhy či odbytiště. Tyto spory vyvrcholily v roce 1914, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. Důvodem byl atentát na rakouského císaře Františka Ferdinanda d Este. Tímto aktem začala první světová válka, která zachvátila Evropu, Afriku a Asii. Velmi důleţitým datem se stal 24. říjen 1918, kdy Italové nastoupili do rozhodující bitvy, ve které porazili vojska Rakouska. Prohra v této bitvě znamenala faktický zánik Rakousko-Uherska. Prakticky zaniklo Rakousko-Uhersko aţ abdikací císaře Karla I., který podepsal abdikaci dne Ten den podepsali příměří i Němci a tím se skončila první světová válka. Národy připojené k císařství se osamostatnily a vznikly nové státy. S nimi i Československo. Vznik Československého státu se datuje na , prezidentem byl zvolen T. G. Masaryk a předsedou vlády byl Karel Kramář. Nově vzniklý stát přijal provizorní ústavu a byl rozdělen na 5 samosprávných zemí, které si záleţitosti lokálního charakteru řešily samy. Mírová konference v Paříţi v roce 1919 uzavřela veškeré případné spory o území. Definitivně byly stanoveny hranice území států. Trestní zákon První republiky Československá republika pouţívala v trestním právu rakouský zákon 117/1852 ř. z. Zákon byl doplněný zákonem 562/1919 Sb., který upravoval podmínečné odsouzení a podmínečné propuštění z výkonu trestu. Další novelizaci přinesl rok 1929, trestní zákon byl novelizován zákonem 31/1929 Sb. V roce 1934 byl schválen zákon 91/1934 Sb. o ukládání trestu smrti a o doţivotních trestech. Rozdělení trestných činů, tresty Trestní zákon první republiky rozlišoval tři typy trestných činů a to: přestupky přečiny zločiny 15

17 Přestupky byly méně závaţným protiprávním jednáním, které výrazně neohroţovalo společnost a její zájem, anebo bylo toto chování označeno v zákoně jako přestupek. Přestupky se řešily převáţně finančním postihem nebo pokáráním. Přestupky, ač byly popsány v trestním zákoně, nespadají do trestního práva, jedná se o právo správní. Důvodem je, ţe řešení přestupků příslušelo městským úřadům, později Národním výborům a po roce 1989 opět Městské úřady a Magistráty. V historii byla moţnost tělesného trestu, ale ten byl v zákonech první republiky nepřípustný. Přečinem byl čin závaţnějšího charakteru neţ přestupek, ale méně závaţný neţ zločin, např. týrání zvěře. Přečiny jiţ projednával soud. Soudní proces byl jednodušší neţ u zločinu. Trestní sazby, které se udělovaly za spáchané přečiny, byly niţší. U přečinů mohl být pachatel odsouzen podmínečně s odkladem do pěti let. Další moţností bylo odsouzení k odnětí svobody do maximálně pěti let. V případě, ţe byl pachatel přečinu odsouzen k odnětí svobody, byl umístěn v trestnici s méně přísným reţimem. Vězeň nemusel být spoután v okovech a měl povolené návštěvy. Bylo dovoleno, aby se ve výkonu trestu věnoval práci nebo vzdělávání. V trestnicích byly k dispozici knihovny. Pokud se ovšem vězeň dopustil kázeňského přestupku proti řádu trestnice, byl potrestán. Bylo moţné, aby byl umístěn na separaci, bylo moţné nařídit mu půst nebo tvrdší lůţko. V případě, ţe byl vězeň potrestán půstem, byl mu příděl jídla stanoven na chléb s vodou a to jednou za dva dny, nejméně však 3 x týdně. 3 V případě přečinů mohla být vězni samozřejmě udělena i milost, nebo mohl být propuštěn podmínečně. Zločiny byly trestné činy zvlášť nebezpečné pro společnost a pro její zájmy, nebo byly jako zločiny specifikovány trestním zákonem. 4 Zločiny se dál rozlišovaly na méně závaţné a těţké zločiny a zvlášť těţké zločiny. Podle tohoto se také pachatel soudil. Trestní sazba pro zločiny s menší závažností byla v rozmezí 5 10 let. Jednalo se trestné činy: 1. Spoluvina na velezradě ( 60-61), úmyslné opomenutí, nezabránění nebo neoznámení jednání směřujícího k ublíţení císaři, násilné změny formy vlády nebo státní územní celistvosti; 2. pozdviţení ( 70); 3 čerpáno z str. 5-8, 4 čerpáno z: str

18 3. vzbouření ( 75); 4. veřejné násilí ( 77) proti veřejným institucím; 5. veřejné násilí ( 86), ohroţení zdraví nebo ţivota osob závaţným poškozením cizího majetku; 6. loupeţ lidí ( 91), zavlečení jednoho nebo více osob do zahraničí; 7. únos ( 97) dítěte do 14 let nebo ţeny proti její vůli; 8. zneuţití moci úřední ( 103); 9. rušení náboţenství ( 123); 10. násilné smilstvo ( 126) znásilnění ţeny bez ublíţení na zdraví; 11. zprznění ( 128); 12. zločiny smilstva proti přirozenosti ( ) pohlavní styk se zvířaty a osobami stejného pohlaví za zvlášť závaţných okolností; 13. vraţda prostá ( ); 14. pokus vraţdy úkladné, loupeţné zjednané na osobě příbuzné ( 138); 15. zabití prosté ( 142); 16. vyhnání cizího plodu ( 148); 17. odloţení dítěte ( 150) zanedbání péče s následkem smrti; 18. souboj ( 160); 19. krádeţ ( 179); 20. zpronevěra ( 182); 21. loupeţ ( 191); 22. podvod ( 203 a 205, odst. a,b); 23. utrhání na cti ( 210); 24. nadrţování zločincům ( 218); Těžké zločiny byly trestány v sazbě let nebo výjimečným trestem do 20 let. Zde se jednalo o následující trestné činy: 1. velezrada ( 59); 2. pobuřovatelé a náčelníci pozdviţení a vzbouření ( 70 a 75); 3. veřejné násilí ( 86); 4. loupeţ lidí ( 91); 5. násilné smilstvo ( 126) znásilnění ţeny s ublíţením na zdraví; 6. zprznění ( 128) spojené s těţkým ublíţením na zdraví; 7. vraţda úkladná ( ); 17

19 8. pokus vraţdy úkladné ( 138); 9. souboj ( 161) spojené s těţkým ublíţením na zdraví s následkem smrti; 10. zpronevěra ( 182), loupeţ ( 192) a podvod ( 204); Zvlášť těžké a nebezpečné zločiny byly trestány výjimečnou sazbou 20 let výše, ale bylo možno uložit i trest doživotního těžkého žaláře, popřípadě i trest smrti oběšením. Jednalo se o trestné činy: 1. velezrada ( 59); 2. pobuřovatelé a náčelníci vzbouření ( 75) organizování vzbouření; 3. veřejné násilí ( 86); 4. násilné smilstvo ( 126) znásilnění ţeny s následkem smrti; 5. pokus vraţdy úkladné ( 138), zvlášť zavrţeníhodné okolnosti; 6. loupeţ ( 195), podvod ( 204) sloţením křivé přísahy, při zavrţeníhodných okolnostech; V případě třetí kategorie zločinů, pokud nebyl pachateli udělen trest smrti a byl odsouzen k trestu odnětí svobody, byl umístěn v trestnici se zpřísněným reţimem. Výše psané typy zločinů byly přejaty z říšského zákona 117/1852 ř. z. Ten byl novelizován 50/1923 Sb. zákonem na ochranu republiky, kdy trestné činy proti císaři nahradily zákony na ochranu republiky. Další novelou byl zákon 31/1929 Sb., který zpřísnil postihy pachatelů trestných činů poškození cizího majetku ( 85 a 86), vraţda ( ), loupeţné zabití ( 141) a ţhářství ( ). Změna zákona přinesla vyšší trestní sazby pro pachatele trestných činů proti celku čili státu a společnosti. Za spáchání trestného činu vojenské zrady dle 6 za přitěţujících okolností hrozil pachateli trest let s moţností výjimečného trestu do 20 let a za trestný čin ţhářství dle 167, odst. b, c, d, mohl být uloţen trest doţivotního ţaláře 5. Další novelou Trestního zákona byl zákon 91/1934 Sb. o ukládání trestu smrti, který upravoval zmírnění trestu pro pachatele, kteří nedovršili 20 let věku. Takový pachatel nesměl být odsouzen k trestu smrti. Nejvyšším moţným trestem byl doţivotní trest odnětí svobody. Dále tento zákon upravoval zmírnění trestů pro osoby mladší 20 let i v ostatních trestních sazbách. V takovém případě měl soudce udělit pachateli trest o třídu mírnější 5 čerpáno z: str. 5-8, název: Kabinet dokumentace a historie vězeňské sluţby ČR, Eduard Vacek - redaktor 18

20 nebo jednalo-li se o trest odnětí svobody, mohl soud uloţit trest ve spodní hranici trestní sazby. Jedním z důvodů byla víra ve snazší resocializaci. Novela dále potvrdila moţnost zostření vazby v případě kázeňských přestupků spáchaných při výkonu trestu odnětí svobody a zároveň zrušila zákaz zostření vazby v případě doţivotních trestů. Zákaz zostření vazby pocházel z převzatého zákona 131/1867 ř. z. Rozdělení do disciplinárních tříd ve věznicích nadále zůstalo. Povinnost vězňů pro zvednutí jejich morálního cítění a pro jejich snazší resocializaci byla náboţenská výuka a bohosluţby dle vyznání vězně. Vězeň měl povinnost pracovat. O přidělení práce rozhodoval ředitel ústavu na základě úřednické konference. Výkon trestu měl vést k co nejefektivnější resocializaci a pracovní obor měl být dokonalou přípravou na řádný ţivot. V té době jiţ existovala moţnost podmínečného propuštění. Podmínečné propuštění mohlo být spojeno s ochranným dohledem a mohla být určena určitá omezení ve způsobu ţivota nebo místa pobytu, kterým byl povinen se podrobit ve zkušební době. Soud měl dále podmínečně odsouzenému uloţit, aby podle svých sil nahradil způsobenou škodu a aby dal zadostiučinění 6. Ochranný dozor nad odsouzenými vykonávaly okresní soudy dle místní příslušnosti odsouzených. Vlastním výkonem dozoru byl pověřen důvěrník tzv. ochranný dozorce. Pokud soud nenařídil ochranný dozor, mohl sám prověřovat po dobu trvání zkušební doby chování odsouzeného. Dalším nejpouţívanějším trestem, který byl vyuţíván byl trest odnětí svobody s podmínečným odkladem do pěti let. Dále pak peněţitý trest. Tento trest bylo za První republiky moţno také podmínečně odloţit. Podle statistických údajů z roku 1928, byly nejpočetnější skupinou trestných činů majetkové trestné činy (podvody, krádeţe apod.), další skupinou byly násilné trestné činy a na třetím místě byly zločiny proti lidskosti a důstojnosti. Trestné činy proti státu byly početně nevýznamnou skupinou. II. světová válka V letech byla ČSR v područí nacistického Německa podřízena zákonům německé říše. Hlavními a pro náš národ podstatnými právními normami byly Norimberské zákony o čistotě rasy a zákony proti ţidům. V případě soudních procesů se pachatel, který byl občanem ČSR ve většině případů, mohl připravit s největší pravděpodobností na trest smrti zastřelením nebo oběšením. V lepším případě byl deportován do pracovního tábora. Děti byly posílány na převýchovu do německých rodin, ale jen v tom případě, ţe splňovaly 6 Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva v ČR 19

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO Chrání nejdůležitější společenské hodnoty Poukazuje na práva fyzických i právnických osob Dělíme jej na trestní právo hmotné a procesní

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 41. schůze dne 19. června 2008

USNESENÍ ústavně právního výboru z 41. schůze dne 19. června 2008 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 102 USNESENÍ ústavně právního výboru z 41. schůze dne 19. června 2008 Vládní návrh na vydání zákona o změně některých zákonů v souvislosti

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení Otázka: Tresty a trestní řízení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řízení Trestní řízení začíná podnětem, zpravidla trestným oznámením. Jde o proces upravený trestním řádem, kde

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁKON. ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů N á v r h ZÁKON ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Trestními sankcemi se rozumějí tresty a ochranná opatření. Ty mohou být uloženy pouze na základě zákona a pachateli nelze uložit takový trest, jenž

Trestními sankcemi se rozumějí tresty a ochranná opatření. Ty mohou být uloženy pouze na základě zákona a pachateli nelze uložit takový trest, jenž Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 35 Druhy správních trestů Za přestupek lze uložit správní trest a) napomenutí, b) pokuty,

Více

PRACOVNÍ LISTY Norimberské zákony Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY Norimberské zákony Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY Norimberské zákony Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Podání vysvětlení I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 3.1.2014

Více

Odpovědnost za disciplinární správní delikty Pojem disciplinárního správního deliktu disciplinární (kázeňský delikt)=porušení disciplíny kázně disciplína (kázeň)= stanovený řád činnosti nějakého organizovaného

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

RODINNÉ PRÁVO V DOBĚ PROTEKTORÁTU

RODINNÉ PRÁVO V DOBĚ PROTEKTORÁTU RODINNÉ PRÁVO V DOBĚ PROTEKTORÁTU RENATA VESELÁ Právnická fakulta. Masarykova univerzita. Katedra dějin státu a práva. Česká republika Změna vyvolaná obsazením českých zemí nacistickou armádou 15. března

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. TRESTNÍ PRÁVO Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček IX. Vývoj uherského práva v letech 1848 1918 Periodizace 1. Revoluce 1848 1849 2. Bachovský absolutismus (1849 1860) 3. Období ústavního provizoria (1860

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. SOUSTAVA SOUDŮ ČR Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ

I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ z hlediska závažnosti přečiny zločiny zvlášť závažné zločiny horní hranice trestní sazby maximálně 5 let odnětí svobody maximálně 10 let odnětí svobody nad 10 let

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 188/0 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.11

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I.

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Čl. I. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Předmluva Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie Vývoj právní filozofie... 15

Předmluva Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie Vývoj právní filozofie... 15 O bsah Předmluva...11 Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie... 13 2 Vývoj právní filozofie... 15 2.1 Vývoj přirozenoprávní filozofie...15 2.1.1 Sofisté... 15 2.1.2 Platón... 16

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1016/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1016/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 1016/0 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Jana Klána a dalších

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 21.4.2011 do částky 39/2011 Sb. a 20/2011 Sb.m.s. - RA121 Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 306/2009 Sb. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

ZÁKON ze dne... 2015 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství

ZÁKON ze dne... 2015 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna trestního řádu

Více

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná.

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 45 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 45 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25. 282 9. funkční období 282 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

Úvod do rodinného práva

Úvod do rodinného práva HLAVA PRVNÍ Úvod do rodinného práva 1 Rodina a rodinné právo. Pojem a povaha rodinného práva 1. Rodina není v současné době v českém právním řádu definována. O rodině ale mluví jak Listina (čl. 32), tak

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn VYZNAČENÍ ZMĚN Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a) s dohledem, b) s dozorem, 56 Výkon trestu odnětí svobody (1) Nepodmíněný

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ pracovní překlad ZH RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ DOPORUČENÍ Č. R (99) 22 Výbor ministrů členským státům ohledně přeplněnosti vězeňských zařízení a nárůstu počtu vězněných osob (přijaté Výborem ministrů 30.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Doklady k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba)

Doklady k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) Doklady k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) I. ÚDAJE K OPATŘENÍ VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ 1. Fyzická osoba Jméno nebo jména Původní (rodné) příjmení Nynější příjmení Další údaje k opatření

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 588 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 588 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 29 11. funkční období 29 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více