SYSTÉM M-CAST V HYBRIDNÍCH KNIHOVNÁCH?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM M-CAST V HYBRIDNÍCH KNIHOVNÁCH?"

Transkript

1 SYSTÉM M-CAST V HYBRIDNÍCH KNIHOVNÁCH? Marie Balíková, Národní knihovna ČR M-CAST Multilingual Content Aggregation System Vícejazyčný systém agregace informací je vícejazyčný vyhledávací systém založený na principu sémantického vyhledávání, určený pro vyhledávání informací v rozsáhlých textových databázích, jako jsou digitální knihovny (včetně někdy zvlášť vyčleňované skupiny internetových knihoven), informační zdroje nakladatelství a tiskových agentur, nebo databáze vědeckých informací poskytující informační služby široké odborné i laické veřejnosti. Stručná charakteristika systému M-CAST Projekt M-CAST, který se realizoval v letech , je projekt mezinárodní, navazoval na výsledky evropského projektu TRUST a byl financován Evropskou unií. 1 Na projektu spolupracovala řada subjektů z veřejné i soukromé sféry. Při závěrečném hodnocení projektu na půdě EU byla zvláště vyzdvižena spolupráce mezi producenty systému a jeho uživateli, tj. testujícími knihovnami. Účastníci projektu TRUST Vícejazyčný sémantický, kognitivní mechanismus vyhledávání textů využívající sémantické technologie, IST Dotazování v přirozeném jazyce TRUST - vyhledávání ve: francouzštině, italštině, polštině, portugalštině M-CAST + angličtina čeština 16 1 více informací v příspěvku "Systém M-CAST (Multilingual Content Aggregation System Vícejazyčný systém agregace informací)" dostupném z WWW: 373

2 Vícejazyčný vyhledávací systém M-CAST je založen na principech sémantických technologií (sémantického vyhledávání). V komunikaci uživatele s vyhledávacím databázovým systémem se používá metoda kladení dotazů v přirozeném jazyce, tj. speciální postup, který je součástí technologie zpracování přirozeného jazyka. Systém M-CAST umožňuje sémantické vyhledávání v šesti jazycích: ve francouzštině, portugalštině, italštině, polštině, angličtině a češtině. Příklady dotazů What is the anthem of the European Union? What is Europe Direct? What is the flag of the European Union? Where is Bohunice power plant? Quel est le drapeau de l'union Européenne? Gdzie jest elektrownia jądrowa Bohunice? Kdy byla Karlova univerzita zpřístupněna ženám? Kdy byly předány insignie české Karlově univerzitě? Kdy byl upálen Mistr Jan Hus? Kde se konala schůze svazu zednářů Jan Hus? Jaké zásady se drží čeští zednáři? Co držel Zeus v pravé ruce? Kto napisał Sonety Krymskie? W jakiej powieści zginął Pan Wołodyjowski? Gdzie się toczy akcja powieści W pustyni i w puszczy? Kim był Kapen Genezyp de Vahaz? Systém M-CAST se tak řadí do rodiny vyhledávacích systémů, jejichž konečným cílem je v podstatě opuštění umělých selekčních jazyků jakožto vyhledávacích nástrojů. Schopnost uživatele komunikovat s vyhledávacím systémem formou celých vět odpovídá současným trendům ve vývoji interaktivních vyhledávacích systémů na bázi sémantických technologií. Důvody jsou zřejmé jednoduchost obsluhy, zrychlení procesu vyhledávání a široká uživatelská základna. (Boldiš, 2005). Mezi argumenty zdůvodňujícími užitečnost nástrojů pro komunikaci s tabulkově strukturovanými databázemi v přirozeném jazyce bývají uváděny vedle evidentní výhody, že se uživatel nemusí učit žádný formální dotazovací jazyk zejména následující: Existují typy dotazů, které se v přirozených jazycích formulují velmi snadno, kdežto ve formulářově orientovaných formálních dotazovacích jazycích velmi obtížně a v jazycích typu SQL mohou vyžadovat náročné konstrukce. Jedná se například o určité typy negace (Ve kterém oddělení nejsou programátoři?) nebo o dotazy s obecnou kvantifikací (Která společnost dodává všem odděle- 374

3 ním?). Dotazujeme-li se na jiný aspekt něčeho, co už bylo vyhledáno, stačí uvést např.: Vypiš jejich adresy, nebo: Jaké mají hodnocení? Ve formálních dotazovacích jazycích je podobné navazování na předchozí požadavky obecně obtížnější" (Strossa, 2004). V souvislosti s vývojem vyhledávacích systémů na bázi sémantických technologií se naskýtají dvě otázky: 1. Do jaké míry jsou představy o jednoduchém, bezproblémovém vyhledávání pomocí přirozeného jazyka v krátkém časovém horizontu reálné a splnitelné? Odpověď se odvíjí od schopnosti tvůrců jednotlivých systémů vyřešit problémy související s morfologickou, syntaktickou a především sémantickou analýzou jednotlivých národních jazyků, která je základním předpokladem pro vývoj jednojazyčných vyhledávacích systémů tohoto typu. V případě vícejazyčných systémů je důležité zajistit navíc kompatibilitu mezi jednotlivými "národními" lingvistickými moduly. Připomeňme si procesy, které jsou základním předpokladem pro úspěšné indexování prohledávaných informačních zdrojů i dotazů, pomocí nichž uživatel získá potřebné relevantní informace. Ve vyhledávacích systémech na bázi přirozeného jazyka platí základní princip, že postupy použité při indexování dokumentů musí být totožné s postupy použitými při indexování dotazů a odpovědí. V textech dokumentů i dotazů musejí být identifikována slova, mezery, interpunkce a začátky a konce vět, texty dokumentů i dotazů musejí být rozloženy na základní selekční jednotky (tokenizace); v textech dokumentů i dotazů se ve slovech odstraňuje jejich zakončení a ponechává se kmen / kořen (slovní základ), resp. (při lemmatizaci) je určena pro každý slovní tvar jeho základní podoba (stemming, lem(m)atizace); dále je ze základu lexikální jednotky vygenerována množina všech tvarů této lexikální jednotky (derivace); v textech prohledávaných informačních zdrojů a dotazů se dále provádí morfologická disambiguace slovních tvarů, nevýznamová a nespecifická slova jsou pomocí negativního slovníku (slovníku stop-slov) odstraněna, atd. Z uvedeného vyplývá, že jde o značně komplexní proces, jehož úspěšné vyřešení můžeme očekávat spíše v delším časovém horizontu. 2. Je skutečně opodstatněné a nutné vyvíjet pro komunikaci uživatele s počítačem tak náročný vyhledávací systém? Jinak řečeno, bude normální uživatel klást dotazy celou větou, má-li již teď k dispozici formuláře pro kladení sofistikovaných dotazů a nepoužívá je? Strossa v uvedeném článku k tomuto poznamenává: Lze jistě namítnout, že normální uživatel počítače stěží může mít důvod používat v komunikaci s ním tak zbytečně složité fráze. Zde je ovšem třeba si uvědomit, že výzkumy podobného typu už počítají s nedalekou dobou běžné komunikace mezi uživatelem a počítačem v mluvené řeči a v podmínkách, kdy uživateli vůbec nemusí být jasné, zda právě komunikuje s člověkem nebo s počítačem. Pak uvedený argument 375

4 ztrácí smysl. Předpokládejme tedy, že normální uživatel bude klást dotazy v přirozeném jazyce, bude vyhledávat ve vícejazyčném prostředí, a zaměřme se nyní na možnosti, které mu v tomto směru nabízí systém M- CAST. Soustředíme se na možnosti vyhledávání v češtině. Architektura systému M-CAST Základní schéma systému M-CAST je patrné z následujícího obrázku, MCAP portál M-CAST databáze dokumentů ze kterého mimo jiné vyplývá, že pro kvalitu vyhledávacího nástroje jsou důležité tři komponenty: pro funkčnost systému je rozhodující velikost a reprezentativnost databáze indexovaných dokumentů, funkčnost a výkonnost jednotlivých komponentů vyhledávacího nástroje M-CAST a funkcionalita portálu MCAP. Velikost a reprezentativnost databáze indexovaných dokumentů jejichž indexovaný obsah je uložen v interní databázi, ve které následně vyhledávají uživatelé. Tato velikost a reprezentativnost je do jisté míry měřítkem množství a kvality informací, které lze ve vyhledávacím systému najít. Systém M-CAST podobně jako ostatní systémy založené na sémantických technologiích neindexuje všechny tištěné či elektronické dokumenty dostupné v daném oboru/daných oborech, protože informační zdroje zařazené do databáze M-CAST podléhají výběru podle předem stanovených kritérií. 376

5 Databáze indexovaných dokumentů NK zpřístupněné pro testování systému M-CAST NK ČR představuje typickou hybridní knihovnu, která nemá k dispozici bohaté reprezentativní sbírky digitálních či digitalizovaných dokumentů, jejichž existence je základním předpokladem a podmínkou úspěšné aplikace metody dotazování v přirozeném jazyce. Proto bylo zvoleno náhradní řešení. Pro testovací fázi systému M-CAST zpřístupnila NK ČR tyto databáze: Kramerius (kramerius.nkp.cz), která obsahuje sbírku digitalizovaných periodik a monografií; vyhledává se v plných textech, výsledkem hledání může být každá strana dokumentu, slouží k testování českého modulu; MEMORIA ( obsahující sbírku historických dokumentů; vyhledává se v popisných údajích, výsledkem hledání jsou metadatové záznamy, slouží k testování českého modulu; ALEPH (sigma.nkp.cz), tj. elektronický katalog Národní knihovny ČR; vyhledává se v popisných údajích, výsledkem hledání jsou metadatové záznamy, slouží k testování českého modulu; EU Constitution (europa.eu/constitution/) Evropská ústava obsahuje texty ve všech jazycích M-CASTu, slouží tedy k testování vícejazyčného modulu. Funkcionalita a výkonnost nástroje pro indexaci dokumentů a extrakci odpovědí, lingvistického procesoru a kompatibilita jednotlivých lingvistických modulů Složitost struktury lingvistického procesoru a jednotlivých lingvistických modulů jsou patrné z následujících schémat. francouzský lingvistický modul italský lingvistický modul portugalský lingvistický modul polský lingvistický modul český lingvistický modul anglický lingvistický modul Nástroj pro extrakci Databáze dokumentů Nástroj pro indexaci Indexy Vizualizace výsledků - odpovědí 377

6 Lingvistický procesor představuje nejdůležitější součást systému M- CAST. Obsahuje nástroj pro detekci jazyka, analyzátor dotazů, konvertor formátů dokumentů a lingvistické moduly jednotlivých jazyků. Lingvistické moduly pro jednotlivé jazyky byly vytvářeny na sobě nezávisle; reflektují potřeby jednotlivých národních jazyků, sdílejí však základní obecné principy aplikované při automatizovaném zpracování přirozeného jazyka. Ukázka nejpropracovanějšího lingvistického modulu francouzský lingvistický modul Portál M-CAP Portál M-CAP je schopen kombinovat různé aplikace a informační zdroje do jediné ucelené prezentace: uživatelé v různých rolích mohou vidět odlišný obsah dle svých přístupových oprávnění nebo svého profilu; mohou si také obsah přizpůsobit. Portál M-CAP je koncipován tak, aby umožnil integraci stávajících vyhledávacích nástrojů používaných v dané instituci. Na obrázku vidíme návrh potenciálního využití systému M-CAST v knihovně, která chce své stávající vyhledávací možnosti obohatit o rešeršní strategii dotazování v přirozeném jazyce a zvolí portál M-CAP jako základní nástroj. Je možný i obrácený postup: instituce zapojí portál M-CAP do stávajícího portálu. 378

7 Ukázka možného zapojení M-CAST systému do stávajícího portálu instituce (ilustrativní ukázka) M-CAST Vyhledávání v systému M-CAST Jaké typy vyhledávání podporuje systém M-CAST? Systém podporuje dva typy vyhledávání: jednoduché a pokročilé. Při jednoduchém vyhledávání se zapíše do vyhledávacího boxu dotaz, kterým může být otázka v přirozeném jazyce, nebo skupina selekčních termínů. Systém M-CAST odpoví vytvořením stránky s výsledky, tj. nabídne přesnou odpověď na dotaz a seznam úryvků odpovědí. Nejvíce relevantní odpovědi jsou umístěny jako první. 379

8 Jednoduché vyhledávání Dotazy v přirozeném jazyce Z pozice uživatele zpracovává systém M-CAST dotazy položené v přirozeném jazyce a nabízí přesné a jednoznačné odpovědi podpořené úryvky odpovědí, které jsou extrahovány z obsáhlé databáze indexovaných dokumentů. Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšnosti vyhledávání pomocí této metody je soubor dobře formulovaných otázek. Dotazy aplikované v systému M-CAST mají být faktografické, jednoduché, jasně a přesně formulované. Všechny informace, které jsou předmětem dotazu, musejí být obsaženy v databázi indexovaných dokumentů. Délka dotazů v přirozeném jazyce Dotazy používané při aplikaci metody dotazování v přirozeném jazyce jsou obvykle krátké, skládají se ze tří, čtyř slov. Dotaz formulovaný jako celá věta vede však automaticky k jeho prodlužování. Dlouhá otázka obsahující více klíčových významových prvků, pivotů, může mít za následek, že při vyhledávání dokumentů jsou relevantní dokumenty odfiltrovány a nabídnuty dokumenty méně relevantní, obsahující více klíčových slov, avšak nerelevantních pro daný dotaz. Např. dotaz "Který umělecký soubor vystoupí na zahájení výstavy Velká Morava v Berlíně?" je příliš dlouhý, obsahuje 6 významových prvků; přímá odpověď, ani úryvek obsahující přímou odpověď na tento dotaz nebyly získány. Pokročilé vyhledávání Kromě jednoduchého vyhledávání umožňuje M-CAST provádět pokročilé vyhledávání, při kterém je možné zúžit oblast vyhledávání podle tří úrovní kategorií klasifikačního systému MDT. První úroveň: 0 Všeobecnosti. Informatika a informační vědy 1 Filozofie. Psychologie 2 Náboženství. Teologie 3 Společenské vědy. Statistika. Politika. Vláda. Ekonomie. Správa. Vojenství. Folkloristika 4 Neobsazeno 5 Přírodní vědy. Matematika 6 Aplikované vědy. Lékařství. Technika 7 Umění. Rekreace. Zábava. Hudba. Sport 8 Jazyky. Lingvistika. Literatura 9 Geografie. Biografie. Dějiny 380

9 Kategorie MDT si lze vybrat ze seznamu v prvním řádku kliknutím na rozbalovací šipku vpravo, ve druhém a třetím řádku se po kliknutí na šipku objeví nabídka kategorie nižší úrovně. Odpovědi v systému M-CAST Extrakce odpovědí Uživatelův dotaz je podroben syntaktické a sémantické analýze a je určen typ dotazu. Výsledek sémantické analýzy dotazu může být negativně ovlivněn tím, že kontext dotazu je poměrně malý, neboť dotaz je na rozdíl od textu dokumentu výrazně kratší. Na základě sémantické analýzy dotazu jsou podle váhy stanovena významově důležitá klíčová slova, pivots. Při vyhledávání se používají tyto výrazy obohacené o synonyma, o odpovídající koncepty, a přiřazené k typu otázky. Po analýze dotazu jsou prohledávány všechny indexy a jsou vybrány textové bloky, které nejvíce odpovídají parametrům dotazu; z nich jsou vybrány jednotlivé relevantní odpovědi, u nichž je stanovena váha na základě statisticko-lingvistických metod a jejich pořadí. Pro vícejazyčné vyhledávání v systému M-CAST je jako propojovací jazyk použita angličtina. Systém M-CAST generuje na uživatelův dotaz v přirozeném jazyce celý soubor, blok odpovědí, který se skládá z: přímé odpovědi; úryvku obsahujícího/podporujícího přímou odpověď; možnosti vizualizace zdrojového dokumentu. 381

10 Přímá odpověď Přímé odpovědi jsou většinou jmenné entity (jméno, místo, chronologický údaj, jmenné a slovesné fráze). Např. přímá odpověď na otázku "Co držel Zeus v levé ruce?" je "žezlo". Úryvek odpovědi Systém M-CAST generuje spolu s přímou odpovědí i odpovídající úryvek zdrojového dokumentu, který zasazuje přímou odpověď do potřebného minimálního kontextu. Úryvek obsahující přímou odpověď na výše uvedenou otázku je tedy: "V pravé ruce držel Zeus bohyni vítězství, jak se právě k němu sklání, chtíc hlavu jeho věncem ozdobiti; v levé držel žezlo." Vizualizace zdrojového dokumentu Poslední část bloku odpovědi představuje potenciální vizualizace zdrojového dokumentu, tedy hypertextový odkaz vedoucí k příslušné stránce zdrojového dokumentu. Použije-li uživatel při vyhledávání izolované selekční termín/termíny (neformuluje dotaz celou větou), blok odpovědi neobsahuje přímou odpověď, nýbrž se skládá pouze z úryvku obsahujícího/podporujícího přímou odpověď; možnosti vizualizace zdrojového dokumentu. M-CAST v hybridních knihovnách NK ČR Jak jsme již uvedli, základní metodou vyhledávání je dotaz v přirozeném jazyce, dotaz celou větou. Tento typ vyhledávání je určen pro rozsáhlé sbírky digitálních či digitalizovaných dokumentů. Je možné klást v systému M-CAST i jiný typ dotazu, např. pomocí selekčního termínu či souboru/setu selekčních termínů? Je možné v systému M-CAST použít ke specifikaci dotazu jiný typ selekčního jazyka, např. klasifikační systém MDT? Tyto otázky úzce souvisí s otázkou, kterou jsme si položili v úvodu: Je možné aplikovat systém M-CAST i v hybridních knihovnách? Hybridní knihovna je knihovna integrující klasickou knihovnu představovanou především tištěnými dokumenty a digitální knihovnu, obvykle s cílem zkvalitnění služeb uživatelům. 2 Hybridní knihovna představuje spojení klasické, nezbytně automatizované, knihovny, jejích informačních zdrojů, zastoupených zejména fyzickými dokumenty, jejích služeb s digitální knihovnou, jejíž fond je tvořen výhradně informačními zdroji v digitální podobě. Je knihovnou, která integruje množství rozličných informačních zdrojů. Významnou je skutečnost, že dostupnost fondů, interních i externích, tvořených informačními zdroji fyzickými a digitálními, je zajištěna jednotným způsobem. Prostřednictvím

11 jednotného rozhraní, které je vzhledem k úsilí umožnit konečnému uživateli pracovat s informačními zdroji samostatně, bez výraznější pomoci ze strany knihovníka, co nejjednodušší, tzv. uživatelsky přívětivé. Vedle jednotného přístupu do heterogenních distribuovaných databází znamená hybridní knihovna taktéž integraci technologií, postupů, metod a nástrojů zprostředkování informací (či přímo poznatků), integraci nabídky informačních služeb, tak jak se průběžně vyvíjely v prostředí klasickém analogovém a v prostředí počítačových sítí digitálním. 3 Typickou ukázkou hybridní knihovny je NK ČR, která zpřístupňuje tradiční i elektronické dokumenty a je jedním z testovacích pracovišť systému M-CAST. V průběhu vývoje a testování systému jsme se snažili rozšířit možnosti vyhledávání systému o prvky a postupy, které jsou typické pro hybridní knihovny. Výsledkem je výše zmíněná integrace klasifikačního systému MDT do procesu vyhledávání a možnost klást dotaz pomocí souboru selekčních termínů. Za účelem dalšího testování systému M-CAST aplikovaného v hybridních knihovnách využívá NK ČR výsledky jiného projektu, tj. obohacení bibliografických záznamů o obsahy popisovaných dokumentů (projekt TOC Table Of Content), který byl zahájen po schválení novely autorského zákona. Od poloviny r existuje možnost obohatit bibliografické záznamy u odborné a populárně-naučné produkce o obsahy popisovaných dokumentů. Primárním cílem projektu bylo otestovat způsob zapojení obsahů do bibliografických záznamů a jejich prezentaci pro uživatele i možnost předání v rámci bibliografických záznamů dalším institucím. Připojené obsahy jsou uživatelům zatím zpřístupněny ve speciálním formátu. Sekundárním cílem je ověřit možnost aplikace vyhledávacího systému M-CAST v tomto typu informačních institucí. Ukázky aplikace vyhledávacího systému M-CAST v obsahových údajích (projekt TOC Table Of Content) formulace dotazu: fráze (soubor selekčních termínů) z obsahových údajů hodně muziky za málo peněz 3 Exelová, Brigita. Knihovna, její měnící se role v současném informačním prostředí : hybridní knihovna. Kniha v 21. století [online] Dostupný z WWW: 21-stoleti/kniha-v-21-stoleti-rok-2005.pdf 383

12 výsledek dotazu: úryvek odpovědi obsahující danou frázi Ukázka pokročilého vyhledávání integrace systému MDT dotaz: selekční termín "schopnosti"; typ dotazu: pokročilé vyhledávání 384

13 oblast dotazu zúžena integrací dvou úrovní MDT dotaz: bankovnictví na území Českých zemí, oblast dotazu zúžena integrací dvou úrovní MDT 385

14 M-CAST v hybridních veřejných knihovnách? V poslední době se v odborných knihovnických kruzích stále častěji hovoří o tom, že rozvoj veřejných knihoven úzce souvisí s jejich proměnou v hybridní knihovny. Potenciál veřejných hybridních knihoven je v informační společnosti značný, neboť tyto knihovny mohou lépe definovat vztah k potřebám znalostní společnosti a dostát nárokům na ně kladeným v oblasti zprostředkování znalostí. Vyhledávací systémy založené na sémantických technologiích mohou v budoucnu sehrát významnou roli v oblasti uspokojení potřeb znalostní společnosti a v oblasti zkvalitnění služeb veřejných knihoven. Může být systém M-CAST aplikován i v těchto knihovnách? Většina veřejných knihoven buduje a zpřístupňuje v současné době databáze regionálních osobností, událostí apod., které jsou ve většině případů budovány jako plnotextové. Aplikace systému M-CAST v těchto databázích by umožnila klást uživatelům těchto knihoven dotazy v přirozeném jazyce. Příklady potenciálního využití vyhledávacího systému M-CAST dotazy: Kde studoval Bohumír Jaroněk? Kde působila rodina Jaroňků? 386

15 Kde působil František Bartoš? Závěr Výsledky projektu M-CAST jsou v souladu s cíli evropského programu econtent v oblasti vícejazyčného vyhledávání. Prokázaly možnosti uplatnění systému dotazů v přirozeném jazyce v prostředí hybridních i digitálních knihoven. Technologie zpracování přirozeného jazyka (natural language processing) se úspěšně uplatňují v oblasti analýzy dotazů, indexování dokumentů a extrakce otázek i ve vícejazyčném prostředí. Budoucím záměrem je rozvíjet a zlepšovat systém M-CAST v několika směrech. V současné době dokáže systém zodpovědět zhruba 70 % faktografických otázek a % nefaktografických otázek, a to ve francouzštině a portugalštině. Nyní je potřeba soustředit se na to, aby i ostatní jazyky dosáhly stejného procenta zodpovězených faktografických otázek, a současně zvýšit výrazně poměr zodpovězených nefaktografických otázek ve všech jazycích. V neposlední řadě je třeba zapojit do systému další jazyky (uvažuje se o němčině), včetně jazyků nelatinkového písma (arabština, čínština). Projekt je v současné době formálně ukončen (obhajoba proběhla úspěšně ); nyní se hledají možnosti další kooperace a především financování. V NK ČR práce na projektu pokračují. V současné době se NK ČR zaměřuje na vytváření předpokladů pro aplikaci systému v hybridních knihovnách všech typů: zkoumají se další možnosti integrace klasifikačního systému MDT, připojují se údaje obsahů v rámci projektu TOC. 387

16 Dosavadní vývoj systému M-CAST ve srovnání s podobnými projekty ukazuje, že zvolená řešení jsou správná a perspektivní. Tímto však byla realizována první fáze: další vývoj vedoucí ke standardnímu a rutinnímu využití systému je teprve před námi. Bibliografie Amaral, Carlos. Laurent, Dominique (2006) Implementation of a QA system in a real context [Paper Presented at TEL-ME-MOR/M-CAST Seminar On Subject Access, Prague, November 24, 2006] Available at Telme- Subj06.htm Balíková, Marie (2006) M-CAST in libraries [Paper Presented at TEL-ME-MOR/M- CAST Seminar On Subject Access, Prague, November 24, 2006] Available at Pro/08_TEL_ME_MOR/Telme- Subj06.htm Czerniejewski, Borys (2006) Multilingual Content Aggregation System based on TRUST Search Engine (M-CAST) [Paper Presented at TEL-ME-MOR/M-CAST Seminar On Subject Access, Prague, November 24, 2006] Available at Telme- Subj06.htm Lisek, Sebastian (2006) P2P networks for distributed queries [Paper Presented at TEL-MEMOR/M-CAST Seminar On Subject Access, Prague, November 24, 2006] Available at page=07_pro/08_tel_me_mor/telmesubj06.htm Strossa, Petr (2006) Information Query Formulation in a Slavonic Language and its Automatic Processing : Experience from Polish and Czech in comparison to Western European Languages [Paper Presented at TEL-ME-MOR/M-CAST Seminar On Subject Access, Prague, November 24, 2006] Available at knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page= 07_Pro/08_TEL_ME_MOR/TelmeSubj06.htm Boldiš, Petr. Vyhledávače: současné problémy a trendy vývoje. Knihovna plus [online]. 2005, č. 1 [cit ]. Dostupný z WWW: ISSN Strossa, Petr. Komunikace mezi člověkem a počítačem v přirozeném jazyce. Science WORLD [online]. Dostupný z WWW: ACF20?OpenDocument&cast=1 388

Systém M-CAST v českém kontextu

Systém M-CAST v českém kontextu 038 Systém M-CAST v českém kontextu Marie Balíková / Národní knihovna ČR / e-mail: marie.balikova@nkp.cz Abstrakt: Vícejazyčný systém agregace informací (M-CAST, Multilingual Content Aggregation System)

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Závěrečná zpráva o řešení projektu Závěrečná zpráva o řešení projektu A I. Výsledky a celkové zhodnocení průběhu řešení projektu za celou dobu řešení Úvod Cílem projektu bylo vytvoření vzájemně se doplňujících oborových informačních bran

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad 2010 1 OBSAH

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Autor: Michaela Beitlová Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK a Ústav výpočetní techniky UK

Autor: Michaela Beitlová Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK a Ústav výpočetní techniky UK Autor: Michaela Beitlová Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK a Ústav výpočetní techniky UK O autorovi: Mgr. Michaela Beitlová (nar. 20.10.1976, adresa: Věštínská 1569/6B, Praha 5 Radotín, 153

Více

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Semestrální práce k doktorandskému semináři Metody pedagogického výzkumu I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Praha, srpen 2004 Ondřej Neumajer Modřanská ZŠ s RVJ Angelovova 3183 Praha 4 Modřany

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty 4/4 - loga barevně - přesázet Miroslav Barták Tento projekt je součástí Tento IPRM projekt Ústí

Více