NISSAN NAVARA ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NISSAN NAVARA ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít"

Transkript

1 NISSAN NAVARA ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ

2 T - Line S - Line X - Line > Nový Double Cab s pevnou snímatelnou st echou (80) 2> s pevnou snímatelnou st echou (77) 3> King Cab s pevnou snímatelnou st echou (82) 4> Bo ní deflektor (47) a chromovaný kryt zrcátka (30) V každodenním život se m žete se svým vozem NAVARA dostat do nep edvídatelných situací vyje te tedy s pevnou oporou p edstavovanou 18palcovými koly z lehké slitiny (09). A pokud se od svého vozu odlou íte, nemusíte mít strach, že o n j p ijdete díky skv lému systému sledování. 4 NISSAN NAVARA VYBAVENÝ DOPL KY: 18palcová kola z lehké slitiny (09), p ední rohové ozdobné lišty (18), bo ní ozdobné lišty (4), prahové lišty se stupa kami (28), deflektor kapoty (48), chromované kryty zrcátek (30) Díky systému sledování vozidla na bázi GPS (03-0), vyvinutému pro vozy Nissan, si budete spokojen užívat klid a jistotu, protože vaše vozidlo bude nep etržit st eženo. Bude-li potvrzeno odcizení vašeho vozu NAVARA, naše telefonické st edisko kontaktuje policii, která pomocí konstantního signálu systému sledování váš v z vyhledá a vrátí vám jej. Systém zajiš uje ochranu vašeho vozu NAVARA 24 hodin denn. VYBERTE SI Z ŠIROKÉ NABÍDKY > Bezpe nostní šrouby kol a zajišt ní rezervního kola proti krádeži (14) 6> 18palcová kola z lehké slitiny (09) 7> 17palcová kola z lehké slitiny (10) 8> 16palcová kola z lehké slitiny (11) 6 7 8

3 > Ozdobná lišta ložné plochy (41) 2> P enosná stupa ka na pneumatiku (130) Umíst te toto d myslné p íslušenství na zadní kolo a poté na n j vystupte: nyní m žete snadno dosáhnout na dno st ešního boxu nebo utáhnout jeho upev ovací popruhy. 3> Podsvícená ochranná bo ní lišta (20-21) 4> Bo ní ozdobná lišta (4) a ochranná bo ní lišta se stupa kou (28) > Bo ní obložení dopln né nerezovými prvky (38) 6> P ední ozdobná lišta (17) a p ední parkovací systém (07) Bo ní deflektor (46) Bo ní obložení (38) USNADN TE SI ŽIVOT P ÍSLUŠENSTVÍ Chromované kryty zrcátek (30) Deflektor kapoty (48) 4 Mlhové sv tlo s ozdobným kruhovým ráme kem (43) Podsvícená ochranná bo ní lišta (21) P ední parkovací systém (07) 6 ZVLÁDÁ KAŽDÉ TEMPO Cesta ke kýžené volnosti m že být velmi obtížná. Proto je zde originální p íslušenství Nissan, které tuto cestu maximáln usnad uje jako nap íklad p enosná stupa ka (130) ur ená pro zadní kolo vozu NAVARA, která vám poskytne bezpe nou oporu p i manipulaci s p íslušenstvím nebo nákladem umíst ným na st eše.

4 Hliníkový st ešní nosi (87) Bo ní deflektor (47) Plastová schránka na ná adí (2) 1> Hliníkový kryt ložného prostoru (72-7) 2> Plastový kryt ložného prostoru (67) 3> M kký kryt ložného prostoru (60-61) 4> Ochranné kryty montážních kolejnic bo nic (8-9) a vložka ložné plochy (4) Ochranná bo ní lišta se stupa kou (28) Ochranný kryt montážní kolejnice ložné plochy (9) > Posuvná d licí p í ka ložné plochy (1) 6> Vložka ložné plochy (4) 7> Posuvná schránka na ná adí (49) 8> Plastová schránka na ná adí (2) MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA P ÍSLUŠENSTVÍ Zadní parkovací systém (06) je ukrytý pod ochrannými kryty bo nic (8). Je však užite né v d t, že tam je SYSTEMATICKÉ USPO ÁDÁNÍ LOŽNÉHO PROSTORU Ložný prostor vozu NAVARA, p i jehož konstrukci bylo pamatováno na zdravou vyváženost mezi prací a zábavou, lze p izp sobit konkrétnímu zp sobu využití pomocí posuvné schránky na ná adí (49), praktické d licí p í ky ložné plochy (1) a ucelené ady kryt ložného prostoru (60-7).

5 > Zadní záv sný nosi jízdních kol ( ) > Pevné tažné za ízení pro p ipojení p ív su o hmotnosti do 3 tun, s elektrickou soupravou TEK (107) 6> Odnímatelné tažné za ízení pro p ipojení p ív su o hmotnosti do 3 tun, s elektrickou soupravou TEK ( ) 1> Ocelový st ešní nosi (86) 2> Hliníkový st ešní nosi (87) 3> Nissan NAVARA vybavený ocelovým st ešním nosi em (86) a posuvným nosi em lyží (99). NISSAN NAVARA VYBAVENÝ DOPL KY: 3 Vložka ložné plochy (3), pevné tažné za ízení (107), zábradlí ložné plochy (40), p í ný nosník pro systém C-Channel (88) s nosi em jízdních kol (92), 18palcová kola z lehké slitiny (09) 6 ZACHÁZÍ DO EXTRÉM Po dokon ení každodenních pracovních úkol za íná druhá sm na a Nissan NAVARA musí ukázat svoji skute nou sílu. Naložte horská kola a vydejte se zdolávat vrcholy. Pomocí tažného za ízení ( ) umož ujícího p ipojení p ív su o hmotnosti do 3 tun odvezete vše pot ebné.

6 Nálepky ( ) INFORMACE O POSTUPU P I OBJEDNÁVÁNÍ Nálepka My Green Nissan Nálepka My Tribe Nissan Nálepka My Hawaïan Nissan 1> Zadní st edová loketní op rka (133) 2> Odkládací kapsy na zadní stran op radel p edních sedadel (137) 3> Podsvícená ochranná prahová lišta (131) a bo ní lišta (20-21). Otev ete-li dve e, rozsvítí se logo NAVARA v ochranné prahové lišt a osv tlí vstup, ímž vám umožní bezpe né nastoupení do vozu Podlahové kobere ky velurové ( ), standardní ( ), pryžové ( ) ( ) Bezpe nostní sada Nálepka My Tribe Nissan Nálepka My Nissan 4X4 Nálepka My Tribe Nissan Alarm (01) 3 6 4> P enosný popelník a zapalova cigaret (132) > Držák telefonu provedený jako pohárek (134) Inteligentní ešení pro odkládání (a nabíjení) vašeho mobilního telefonu a p ehráva e ipod nebo MP3. M žete jej však využít i pro odkládání pera nebo parkovacích lístk. 6> Nádoba na odpadky (13) POSTARÁ SE O VÁS B HEM CELÉ CESTY VN JŠÍ VZHLED SYSTÉMY ALARMU (01) Alarm - hlavní sada (02) Sníma polohy TELEMATICKÉ SYSTÉMY (03) Pomocná sada systému sledování vozidla (04) Pomocná sada systému sledování vozidla - Excellence (0) Pomocná sada systému sledování vozidla - Serenity PARKOVACÍ SYSTÉMY (06) Zadní parkovací systém (07) P ední parkovací systém AUDIOSYSTÉM (08) Autorádio s p ehráva em komprimovaných hudebních záznam KOLA Z LEHKÉ SLITINY (09) 18palcová kola z lehké slitiny (10) 17palcová kola z lehké slitiny (11) 16palcová kola z lehké slitiny KOLA Z LEHKÉ SLITINY A P ÍSLUŠENSTVÍ (12) Šrouby kol (13) Bezpe nostní šrouby kol (14) Bezpe nostní šroub pro rezervní kolo (1) Ventilek 16- a 17palcového kola (16) Ochranný kryt 16- a 17palcového kola VZHLEDOVÉ DOPL KY PRO P EDNÍ STRANU VOZIDLA (17) P ední ozdobná lišta (18) Rohy p ední ozdobné lišty - z nerezové oceli (19) Chromované ráme ky mlhových sv tel BO NÍ VZHLEDOVÉ DOPL KY (20) Podsvícené bo ní ochranné lišty - z nerezové oceli - (21) Podsvícené bo ní ochranné lišty - z nerezové oceli - King Cab (22) Hliníkové bo ní stupa ky - King Cab (23) Hliníkové bo ní stupa ky - (24) Bo ní stupa ky, pro pravou stranu - (2) Bo ní stupa ky, pro pravou stranu - King Cab (26) Bo ní stupa ky, pro levou stranu - (27) Bo ní stupa ky, pro levou stranu - King Cab (28) Bo ní ochranné lišty se stupa kou - King Cab (29) Bo ní ochranné lišty se stupa kou - (30) Chromované kryty zrcátek se sm rovými sv tly (31) Chromované kryty zrcátek bez sm rových sv tel (32) Lešt né hliníkové (LX07) kryty se sm rovými sv tly (33) P ední obložení (34) P ední obložení dopln né nerezovými prvky (3) Zadní obložení - King Cab (36) Zadní obložení - (37) Zadní obložení dopln né nerezovými prvky - King Cab (38) Zadní obložení dopln né nerezovými prvky - VZHLEDOVÉ DOPL KY PRO LOŽNOU PLOCHU (39) Zábradlí ložné plochy s ochranným rámem - King Cab a bez ochranného rámu - (40) Zábradlí ložné plochy z nerezové (41) oceli s ochranným rámem - Ozdobná lišta ložné plochy, z nerezové oceli - King Cab (42) Ozdobná lišta ložné plochy, z nerezové oceli - MLHOVÁ SV TLA (43) Sada mlhových sv tel OCHRANNÉ PRVKY (44) Bo ní ozdobné lišty - (4) Bo ní ozdobné lišty - King Cab (46) Bo ní de ektory (schválené zkušebnou TUV) - King Cab (47) Bo ní de ektory (schválené zkušebnou TUV) - (48) De ektor kapoty PRAKTICKÉ DOPL KY PRO LOŽNOU PLOCHU (49) Posuvná schránka na ná adí (0) Plachta nad ložnou plochu (1) Posuvná d licí p í ka ložné plochy (2) Plastová schránka na ná adí (3) Vložka ložné plochy, pod úrovní bo nic - King Cab (4) Vložka ložné plochy, pod úrovní bo nic - () Ochrana výklopného zadního ela, nad úrovní bo nic (6) Ochrana výklopného zadního ela, pod úrovní bo nic (7) Montážní sada (8) Ochranné kryty montážních kolejnic bo nic (2 kusy) - King Cab (9) Ochranné kryty montážních kolejnic bo nic (2 kusy) - KRYTY LOŽNÉHO PROSTORU (60) M kký kryt ložného prostoru - Double Cab (61) M kký kryt ložného prostoru - King Cab (62) Plastový kryt ložného prostoru - Double Cab - erný (GN0) (63) Plastový kryt ložného prostoru - Double Cab - šedý Hippo (K26) (64) Plastový kryt ložného prostoru - Double Cab - st íbrný (KL0) (6) Plastový kryt ložného prostoru - King Cab - erný (GN0) (66) Plastový kryt ložného prostoru - King Cab - šedý Hippo (K26) (67) Plastový kryt ložného prostoru - King Cab - st íbrný (KL0) (68) Hliníkový kryt ložného prostoru pro verzi, bez ochranného rámu, bez (69) Hliníkový kryt ložného prostoru pro verzi, s ochranným rámem, bez (70) Hliníkový kryt ložného prostoru pro verzi, bez ochranného rámu, se (71) Hliníkový kryt ložného prostoru pro verzi, s ochranným rámem, se (72) Hliníkový kryt ložného prostoru pro verzi King Cab, bez ochranného rámu, bez (73) Hliníkový kryt ložného prostoru pro verzi King Cab, s ochranným rámem, bez (74) Hliníkový kryt ložného prostoru pro verzi King Cab, bez ochranného rámu, se (7) Hliníkový kryt ložného prostoru pro verzi King Cab, s ochranným rámem, se (76) Pevná snímatelná st echa - - bílá (326) (77) Pevná snímatelná st echa - Double Cab - erná (GN0) (78) Pevná snímatelná st echa - - šedá Hippo (K26) (79) Pevná snímatelná st echa - - st íbrná (KL0) (80) Pevná snímatelná st echa - Double Cab - tmav modrá (BW9) (81) Pevná snímatelná st echa - - erný pep (NAF) (82) Pevná snímatelná st echa - King Cab - bílá (326) (83) Pevná snímatelná st echa - King Cab - erná (GN0) (84) Pevná snímatelná st echa - King Cab - šedá Hippo (K26) (8) Pevná snímatelná st echa - King Cab - st íbrná (KL0) ST EŠNÍ NOSI E (86) Ocelový st ešní nosi - (87) Hliníkový st ešní nosi - (88) P í né nosníky pro systém C-channel (89) Držáky pro p í né nosníky P ÍSLUŠENSTVÍ KE ST EŠNÍM NOSI M (90) Hliníkový nosi zavazadel 79x128 (91) Elastická sí na nosi zavazadel (92) Nosi jízdních kol, pro 1 kolo (93) Nosi jízdních kol z vysoce pevného materiálu (Thule 91) (94) Popruh k upev ování p evážených p edm t (9) Zarážky k upev ování p evážených p edm t (96) Nosi zavazadel (97) Nosi lyží/snowboard, pro 3 páry (98) Nosi lyží/snowboard, pro 4 páry (99) Nosi lyží/snowboard, posuvný, pro 6 pár (100) Nástavec s montážními drážkami pro nosi lyží (101) Držák lyží ST EŠNÍ BOXY (102) St ešní box Ranger 90 (340 / 1100x800x400 / 0) (103) St ešní box Paci c 100 (370 / 1390x900x390 / 0) (104) St ešní box Atlantis 200 (440 / 170x820x40 / 7) (10) St ešní box Ocean 700 (40 / 2320x700x390 / 0) (106) St ešní box Spirit 820 antracit 633 (480 / 2300x820x360 /7) TAŽNÁ ZA ÍZENÍ (107) Pevné tažné za ízení (108) Tažné za ízení k montáži na nárazník se stupa kou (109) Tažné za ízení k montáži na trubkový nárazník (110) Elektrická souprava pro zadní záv sný nosi jízdních kol - 7 vývod (111) Elektrická souprava pro zadní záv sný nosi jízdních kol - 13 vývod ELEKTRICKÉ SOUPRAVY PRO TAŽNÁ ZA ÍZENÍ (112) TEK, 7 vývod, od MR 10 (113) TEK, 13 vývod, od MR 10 (114) TEK, 13 vývod, do MR 10 (11) TEK, 7 vývod, do MR 10 (116) Adaptér TEK, 7/13 vývod (117) Adaptér TEK, 13/7 vývod (118) Adaptér TEK, dlouhý, 13/7 vývod + 12S (119) Bezpe nostní úchyt, standardní P ÍSLUŠENSTVÍ K TAŽNÝM ZA ÍZENÍM (120) Spojka Rockinger (121) Kleš ová spojka (122) Kleš ová spojka s kulovou hlavicí NÁLEPKY (123) Nálepka NAVARA (124) Nálepka My Mythic Nissan (12) Nálepka My Green Nissan (126) Nálepka My Hawaiian Nissan (127) Nálepka My Tribe Nissan (128) Nálepka My Lovely Nissan (129) Nálepka My Nissan 4X4 VN JŠÍ PRAKTICKÉ DOPL KY (130) P enosná stupa ka na pneumatiku INTERIÉR VZHLEDOVÉ ÚPRAVY INTERIÉRU (131) Podsvícená ochranná prahová lišta PRAKTICKÉ DOPL KY INTERIÉRU (132) P enosný popelník (ku ácká sada) (133) Zadní st edová loketní op rka (134) Držák telefonu provedený jako pohárek (13) Nádoba na odpadky (s p epážkou) (136) P ídavné sedáky na nárazníku (137) Odkládací kapsy na zadní stran op radel p edních sedadel TEXTILNÍ KOBERE KY (138) Standardní kobere ky (4dílná sada) - (139) Standardní kobere ky (2dílná sada) - (140) erné velurové kobere ky (4dílná sada) - (141) erné velurové kobere ky (2dílná sada) - PRYŽOVÉ KOBERE KY (142) Pryžové kobere ky (4dílná sada) - Double Cab (143) Pryžové kobere ky (2dílná sada) - VŠEOBECNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ BEZPE NOST / ZABEZPE ENÍ (144) Výstražný trojúhelník (14) Sada dvou výstražných trojúhelník (146) Sada první pomoci (sk í ka) (147) Sada první pomoci (brašna) (148) Bezpe nostní sada (149) Bezpe nostní sada (v etn 2 výstražných trojúhelník ) (10) Bezpe nostní re exní vesta (x1)

7 Slogan SHIFT_ považujeme za výzvu. Výzvu k p ekonání všeho, co nám již p ipadá p íliš známé. K nalezení schopnosti objevovat a vnímat neznámé. Ke kladení otázek, které ješt nikomu jinému nep išly na mysl. A k hledání odpov díkteré zatím nikdo jiný nezná. Pro zam stnance spole nosti Nissan je to nápl každodenní práce. Tento postoj ur uje sm r, kterým jsme se vydali. Výsledkem je modelová ada vozidel, která p edstavuje nefalšovaný a nekompromisní odklon od všeho, co je oby ejné. ORIGINÁLNÍ DÍLY NISSAN Kvalita, bezpe nost a výkon: Originální díly Nissan vám zaru í dokonalý zážitek z jízdy bez ohledu na dobu a vzdálenost. Nejmodern jší, ekologicky navržené p íslušenství, které je ur eno speciáln pro váš v z, je k dispozici u všech prodejc voz Nissan. M žete se spolehnout na to, že se spole nost Nissan o váš v z vždy dob e postará. Navštivte naše webové stránky na adrese: Razítko dealera: SHIFT_ the way you move Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajišt ní správnosti obsahu této publikace k datu jejího p edání do tisku (duben 2010). P i p íprav této brožury byly použity snímky prototyp vozidel vystavovaných na autosalonech. V souvislosti se svojí strategií, kterou je trvalé zdokonalování výrobk, si spole nost Nissan International vyhrazuje právo kdykoli zm nit technické parametry i vzhled vozidel a sou ásti p íslušenství popsaných a vyobrazených v této publikaci. O jakýchkoli takových úpravách budou prodejci voz Nissan co nejd íve informování. Chcete-li tedy získat nejaktuáln jší informace, obra te se na svého místního prodejce voz Nissan. Vzhledem k omezením použitých tiska ských postup se barvy zobrazené v této brožu e mohou mírn odlišovat od skute ných barev laku a použitých materiál obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této brožury nebo kterékoli této ásti bez písemného souhlasu ud leného spole ností Nissan International je zakázána. Tato brožura je vyrobena z papíru neobsahujícího chlór 04/2010 Vytisknuto v EU. Grafická úprava: NEW Robinson Creapress, Francie tel.: Produkce: E-GRAPHICS\FRANCE, Francie tel.:

NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN JUKE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KREATIVNÍ EXCLUSIVE NISSAN DESIGN STUDIO JUKE Nový Nissan JUKE. Vytvořte si vlastní zážitky. Personalizace odráží Váš osobitý styl. Množství interiérových a exteriérových

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem Ing. Karel HEGENBART Ledvická 1462 / 18, 153 00 Praha 5 IČO: 16 46 3471 DIČ: CZ6403270830 Tel: 603415568 Účet: 0600/187538504 V Praze, 10.12.2007 POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Originální příslušenství. pro třídu GLK.

Originální příslušenství. pro třídu GLK. Originální příslušenství pro třídu GLK. Obsah 004 Exteriér Disky z lehkých slitin Kola příslušenství Stylové příslušenství 016 Telematika Multimédia Navigace Telefonování 026 Interiér Funkční výbava Bezpečnost

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

Originální příslušenství pro třídu A.

Originální příslušenství pro třídu A. Originální příslušenství pro třídu A. Obsah 004 Telematika Multimédia Navigace Telefonování 012 Exteriér Disky z lehkých slitin Kola příslušenství 022 MercedesSport Individualizace 028 Augmented Reality

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Sedici Tuning & Výkon SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Rozměry: 6,5J x 16 Pro použití s pneumatikami 205/60 R16. Skládá se ze čtyř ráfků 71805635. č. 71805634 Ozdobná modrá krytka. č. 71803435 Ozdobná červená

Více

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

SIMPLY CLEVER ŠKODA FABIA PŘÍSLUŠENSTVÍ

SIMPLY CLEVER ŠKODA FABIA PŘÍSLUŠENSTVÍ SIMPLY CLEVER ŠKODA FABIA PŘÍSLUŠENSTVÍ S vozy ŠKODA Fabia a Fabia Combi jezdí lidé nejrůznějších profesí a zájmů, mladé dvojice i rodiny s dětmi, aktivní sportovci i ti, kteří mají rádi hlavně pohodlí.

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI

Více

SIMPLY CLEVER ŠKODA CITIGO PŘÍSLUŠENSTVÍ

SIMPLY CLEVER ŠKODA CITIGO PŘÍSLUŠENSTVÍ SIMPLY CLEVER ŠKODA CITIGO PŘÍSLUŠENSTVÍ Ačkoli je ŠKODA Citigo jako doma v městských ulicích, její možnosti jsou daleko širší. Se ŠKODA Originálním příslušenstvím můžete dát navíc svému vozu individuální

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro

Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro Příslušenství RAV4 02 Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro dobrodružství. Díky originálnímu příslušenství

Více

captur focus Crossover, který změní váš každodenní život

captur focus Crossover, který změní váš každodenní život renault captur focus Crossover, který změní váš každodenní život CAPTUR POD RENTGENEM Objevte a upravte si jeho interiér www.renault.cz Grafické zpracování MARTEN, spol. s r.o. Realizace Renault ČR, a.s.

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE BMW Originální díly a příslušenství, BMW Service, BMW Lifestyle Zima 2011/2012 Radost z jízdy ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍdka. PŘIPRAVÍME VAŠE BMW NA ZIMNÍ SEZONU. Méně emisí. Více radosti

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

OPEL Corsa Originální příslušenství

OPEL Corsa Originální příslušenství OPEL Corsa Originální příslušenství OPC Line Aktivní bezpečnost, zejména pak onen charakteristický Opel-pocit, to jsou jedny z hlavních znaků nové Corsy. Takže pokud stojíte o extra dávku sportovního ducha,

Více

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA.

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA. BMW Originální díly a příslušenství, BMW Service, BMW Lifestyle Zima 2011/2012 Radost z jízdy ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA. PŘIPRAVÍME VAŠE BMW NA ZIMNÍ SEZONU. Méně emisí. Více radosti

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia příslušenství

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia příslušenství SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Octavia příslušenství ŠKODA Octavia dokáže splnit nejrůznější očekávání. Vůz je proto skvělou volbou jak pro rodiny s dětmi, tak třeba mladé dvojice s aktivním životním stylem.

Více