Nájem nebytových prostor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nájem nebytových prostor"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE Nájem nebytových prostor Martin Jeřábek 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Nájem nebytových prostor zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny...

2 OBSAH ÚVOD... 3 I. HISTORICKÝ VÝVOJ NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A JEHO PRÁVNÍ ÚPRAVY Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch Jednotlivé užívací instituty v období let 1964 až Osobní užívání místností nesloužících k bydlení Přenechání jiné místnosti v rodinném domku Užívání místností v domech v soukromém vlastnictví Dočasné užívání národního majetku Zákon č. 111/1950 Sb., o hospodaření s některými místnostmi... 9 II. VZNIK A VÝVOJ POREVOLUČNÍ ÚPRAVY NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Okolnosti vzniku Vývoj právní úpravy dané zákonem č. 116/1990 Sb Zákon č. 403/1990 Sb Zákon č. 529/1990 Sb Zákon č. 229/1991 Sb Zákon č. 540/1991 Sb Zákon č. 302/1999 Sb Zákon č. 522/2002 Sb Zákon č. 360/2005 Sb Stručné shrnutí porevolučního vývoje III. ROZBOR ZÁKONA Č. 116/1990 SB., O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Vztah speciality Občanský zákoník jako subsidiární předpis Problematika nájmu nebytového prostoru sjednaného mezi podnikateli Obecné vymezení právního režimu Specifika obecné části obchodněprávních závazkových vztahů Vznik právního vztahu Podstatné náležitosti nájemní smlouvy Předmět nájmu Účel nájmu Nájemné Trvání nájmu Obsah právního vztahu Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce Podnájem nebytových prostor Zánik právního vztahu Výpověď Odstoupení od smlouvy Jiné způsoby zániku Následky zániku IV. ZAHRANIČNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA USA, Stát Delaware V. NÁVRHY DE LEGE FERENDA ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

3 ÚVOD Jako téma diplomové práce jsem zvolil problematiku nájmu a podnájmu nebytových prostor. Jsem přesvědčen, že se jedná o volbu příhodnou, neboť uvedená oblast našeho právního řádu svým významem aktuálně dopadá na každodenní realitu soukromoprávních závazkových vztahů. A to především z toho důvodu, že prostřednictvím institutu nájmu nebytových prostor dochází zároveň jak k realizaci vlastnického práva majitelů nebytových prostor, tak pochopitelně na druhé straně právního vztahu, k uplatnění podnikatelských a jiných záměrů a potřeb nájemců těchto prostor. V úvodních částech práce bude podána odpověď na otázku historického vývoje nájmu a podnájmu nebytových prostor na našem území před rokem 1990, neboť současná podoba právního institutu nájmu nevznikla zcela bez vazby na úpravu předcházející, předrevoluční. Ani úprava porevoluční se samozřejmě neobešla bez řady změn, snažících se přizpůsobit diskutovaný právní institut dynamicky se měnícím společenským podmínkám. S ohledem na tyto relativně frekventované změny, klade si práce za cíl pojednat rovněž o porevolučním vývoji, dotvářejícím podobu právní úpravy do současného stavu. Následně přistoupíme k těžišti a hlavnímu cíli diplomové práce, k rozboru platného a účinného znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Předmětem rozboru budou jak základní prvky právního vztahu, tak přihlédneme i k aplikaci zákona, neboť záměrem práce je taktéž podat přehled a rozbor aktuální rozhodovací praxe soudů v kontextu zákonné úpravy. Význam judikatury je dán skutečností, že řada otázek spojených s praktickou aplikací je dotvářena rozhodovací praxí soudů, jež nemůže proto být při výkladu institutu nájmu opomenuta. Právní úprava institutu nájmu a podnájmu nebytových prostor je obsažena v řadě právních předpisů a práce si klade za cíl rovněž objasnit vztahy mezi nimi. Správné pochopení je předpokladem pro náležitou interpretaci a aplikaci často rozdílných právních režimů, těmito předpisy založenými. I z toho důvodu budou předmětem práce specifika nájemních vztahů, do nichž vstupují podnikatelské subjekty v rámci podnikatelské činnosti. Tuto oblast, vzhledem k dichotomii základních kodexů českého soukromého práva, považuji za hodnou zvýšené pozornosti. V neposlední řadě bude proveden exkurz do vybrané zahraniční právní úpravy s cílem stručně nastínit její podobu, a vzneseny návrhy a poznámky de lege ferenda, i s ohledem na probíhající rekodifikaci českého občanského práva. 3

4 I. HISTORICKÝ VÝVOJ NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A JEHO PRÁVNÍ ÚPRAVY 1.1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 1811 První ucelenou a relevantní úpravou nájmu na našem území je zajisté jedna z prvotních evropských soukromoprávních kodifikací. Tou je rakouský Obecný zákoník občanský z roku 1811, známý taktéž jako Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (dále jen ABGB ). Ustanovení dotýkající se nájmu jsou zachycena v hlavě dvacáté páté pod názvem: O nájemních a pachtovních, o dědičných nájemních smlouvách a o smlouvách o dědičný úrok, tedy v rozsahu 1090 až 1150 ABGB. Úprava vycházela z římskoprávního pojetí locatio conductio rei. 1 V této koncepci locator (pronajímatel) postupoval conductorovi (nájemci) do detence individuálně určenou věc, aby ji užíval nebo i požíval po určitou dobu, za určitou úplatu. Obdobně tedy 1090 ABGB uvádí, že: Smlouva, kterou někdo obdrží užívání nezuživatelné věci na jistou dobu a za určitou cenu, nazývá se vůbec nájemní nebo pachtovní smlouvou. Jde o nájem v širším smyslu zahrnující jak institut nájmu, tak institut pachtu. Podstatnými znaky nájmu v širším smyslu jsou propůjčení užívání nespotřebitelné věci úplata (cena) čas (doba). ABGB, jak bylo již výše uvedeno, činí rozdíl mezi nájmem a pachtem, konkrétně v Nájem je pojímán jako užívání dané věci bez dalšího zpracování, kdežto lze-li předmět nájmu užívat pouze vlastní pílí a přičiněním (aktivní činností), jedná se o pacht. O povaze vztahu tedy rozhodoval způsob užívání. Nájem je ve světle ustálené teorie propůjčením věci k pouhému užívání (uti), tedy projevuje se a slouží ke konzumaci; pacht 2 je propůjčením věci k braní požitku (frui) a slouží k produkci. Ustanovení o nájmu nevymezují jako zvláštní předmět nájmu nebytové prostory, ani skupinu jim podobnou. Nahlédneme-li však do judikatury, uváděné na patřičném místě v komentáři, 3 zjistíme, že i nebytové prostory figurovaly jako předmět nájmu, zahrnuté do 1 Rouček, F., Sedláček, J. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 5. Reprint původního vydání. Praha : CODEX Bohemia, 1998, s Tamtéž, s Tamtéž, s

5 kategorie nemovitostí a tvořili spolu s věcmi movitými způsobilý předmět nájmu. Judikaturou byly akcentovány s ohledem na rozlišení nájmu a pachtu. Jednalo se především o domy a místnosti v nich, zařízené k provozování živnosti. Jako příklad lze uvést nájem místností zařízených k provozování pekařství, pronajmutí místnosti k výčepu vína nebo hostinské místnosti. Můžeme učinit závěr, že tento příkladmo uvedený soubor vcelku odpovídá dnešnímu pojetí nebytových prostor, a že v úpravě obsažené v ABGB dochází ke splývání nájmu nebytových prostor s nájmem pojímaným v užším smyslu. Se vznikem samostatné Československé republiky v roce 1918 bylo třeba zajistit odpovídající kontinuitu právního řádu. Za tímto účelem byla zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého, jenž je znám také jako recepční norma, převzata do československého právního řádu právní úprava rakousko-uherská, představovaná v rámci občanského práva převážně ABGB. Tato úprava byla pro zdlouhavé, a zároveň neúspěšné, rekodifikační snahy aplikována až do přijetí zákona č. 141/1950 Sb., občanského zákoníku, s účinností ke dni Při tvorbě právní úpravy se důsledně vycházelo z teoretických poznatků sovětské právní vědy a praxe, a hlavní změnou byla nová úprava vlastnických vztahů v socialistické společnosti. Došlo zároveň ke zrušení celé sumy předpisů, včetně do té doby platného ABGB. Obsahově ovšem na právní úpravu nájmu v ABGB bylo více než navázáno, a ta tak nedoznala výrazných změn. Zanikla však úprava pachtu. 1.2 Jednotlivé užívací instituty v období let 1964 až 1990 Socialistická právní teorie považovala, vedle osobního vlastnictví občana, institut osobního užívání za jeden ze základních způsobů uspokojování hmotných a kulturních potřeb občanů. 4 Znaky osobního užívání tak, jak byly dovozovány teorií, do značné míry korespondovaly s právní úpravou postavení osobního vlastníka. Šlo o nově vytvořený právní institut občanského práva, jenž se v žádné předchozí úpravě nevyskytoval a jehož úprava byla dokonce považována za natolik specifickou, že byla zachycena v samostatné části třetí zákon č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění před novelou zákonem č. 116/1990 Sb. (dále jen ObčZ ). Charakteristické bylo osobní užívání především časovou neomezeností, úplatností, vázaností na občana a přechodem v případě jeho smrti. Mohlo vzniknout pouze mezi 4 Knapp, V., Luby, Š. a kol. Československé občanské právo. Svazek I. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha : Orbis, 1974, s. 382 an. 5

6 socialistickou organizací a občanem a bylo institutem chráněným pomocí omezení možnosti zrušení proti vůli uživatele. Právo osobního užívání se skládalo ze čtyř druhů osobního užívání. Z práva osobního užívání bytů, osobního užívání jiných obytných místností, osobního užívání místností nesloužících k bydlení a osobního užívání pozemků Osobní užívání místností nesloužících k bydlení Na prvém místě je z hlediska dalšího výkladu příhodné seznámit se s problematikou osobního užívání místností nesloužících k bydlení. Řada následujících institutů totiž ve svých ustanoveních odkazuje na přiměřené či analogické použití této úpravy a jsou tak velice zestručněny. Je rovněž nezbytné poznamenat, že ani ustanovení dotýkající se osobního užívání místností nesloužících k bydlení nejsou úpravou příliš rozsáhlou a vyčerpávající. 5 Institut osobní užívání místností nesloužících k bydlení byl upraven jako zvláštní druh osobního užívání v 196 a 197 ObčZ. 6 Zákoník nestanovil pozitivní definici místností nesloužících k bydlení, ale omezil se toliko na demonstrativní výčet v 196 odst. 1 ObčZ, kde jako místnosti nesloužící k bydlení uvádí garáže, ateliéry, skladiště apod. Pozitivně byl naopak v právním řádu definován pojem byt, a to zákonem č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, v ustanovení 62. Pod pojmem byt se zde rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou sloužit tomuto účelu jako samostatné bytové jednotky. V případě pochybností o charakteru místností, rozhodoval stavební úřad. Z toho důvodu bylo teorií považováno vymezení místností nesloužících k bydlení za nepochybné, a to na základě uplatnění argumentu a contrario. 7 Podstatou osobního užívání místností nesloužících k bydlení byla dohoda o odevzdání a převzetí nebytových místností do užívání, kterou vzniklo právo užívat místnosti nesloužící k bydlení. Přestože se jednalo o právo vznikající primárně na základě dohody (dvoustranného právního úkonu), bylo možné tuto dohodu uzavřít až po udělení souhlasu s přidělením místností nesloužících k bydlení, tedy na podkladě souhlasného administrativního rozhodnutí. Rozhodnutí byl oprávněn vydat místní národní výbor nebo stavební bytové družstvo. 5 I zde je v rámci užívacích vztahů legislativně technicky odkázáno na přiměřené použití ustanovení o užívání bytů. 6 Bičovský, J. Občanský zákoník a předpisy souvisící. Svazek I. 2. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha : Panorama, 1981, s. 222 an. 7 Knapp, V., Luby, Š. a kol. Československé občanské právo. Svazek I. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha : Orbis, 1974, s

7 Na základě ustanovení 197 odst. 1 ObčZ se pro užívání místností nesloužících k bydlení přiměřeně používalo ustanovení o užívání bytů, s několika menšími výjimkami. 8 Ve znění 197 odst. 2 ObčZ byl místní národní výbor oprávněn zrušit užívání místnosti nesloužící k bydlení, jestliže vzhledem k okolnostem již nebyla poptávána pro potřeby plánovitého hospodaření s nebytovými místnostmi a mohla tak být přeměněna na místnost sloužící k bydlení. Shledal-li místní národní výbor, že se vyskytly důležité důvody, mohl uživateli jako kompenzaci za zrušení poskytnout náhradní místnost. Pro stavební bytová družstva, v jejichž domech se nacházely místnosti nesloužící k bydlení, se na základě čl. 54 Stanov stavebního bytového družstva uplatnilo přiměřeně ustanovení o osobním užívání družstevního bytu. 9 Zásadu uplatňovanou ve výše uvedené úpravě můžeme označit za zásadu smluvní, spojenou s principem přerozdělovacím ve smyslu zákona č. 111/1950 Sb., o hospodaření s některými místnostmi Přenechání jiné místnosti v rodinném domku Nemohl-li vlastník rodinného domku místnost nesloužící k bydlení užívat sám, mohl ji na podkladě ustanovení 392 odst. 1 ObčZ přenechat k užívání jinému. Na užívání takto přenechaných místností se dle 392 odst. 2 ObčZ přiměřeně použily 196 a 197 ObčZ. Jestliže vlastník potřeboval místnost nesloužící k bydlení pro sebe nebo pro své ženaté nebo vdané děti dávala mu právní úprava možnost situaci vyřešit. Vznikla-li uvedená potřeba až po uzavření smlouvy o přenechání místnosti, pak dle znění 393 ObčZ mohl na žádost vlastníka místní národní výbor zrušit právo užívání místností nesloužících k bydlení. Toto právo ovšem nebylo možné uplatnit, jak vyplývá z taxativního výčtu, ve prospěch nikoho jiného, tedy ani k užitku rodičů nebo spoluvlastníka. Ve zbytku je možné odkázat na již provedený rozbor u osobního užívání místností nesloužících k bydlení, s ohledem na přiměřenost použití této úpravy Užívání místností v domech v soukromém vlastnictví V části osmé, hlavě první ObčZ, v jeho závěrečných ustanoveních, nacházíme poněkud překvapivě úpravu jiných občanskoprávních vztahů. Dle znění 489 ObčZ vznikaly občanskoprávní vztahy i z individuálního vlastnictví k věcem, jež nebyly 8 Ustanovení o společném užívání bytu manželi nebylo možno použít, pokud šlo o místnost sloužící k výkonu povolání jen jednoho manžela. 9 Bičovský, J. Občanský zákoník a předpisy souvisící. II. svazek. 2. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha : Panorama, 1981, s

8 předmětem osobního vlastnictví, tedy z vlastnictví soukromého. Bylo rovněž chráněno proti neoprávněným zásahům. Z hlediska užívacích vztahů dotýkajících se místností nesloužících k bydlení zaujme zejména 493 odst. 2 ObčZ. Stanovil, že pro užívání místností nesloužících k bydlení v domech v soukromém vlastnictví platilo přiměřeně ustanovení 196 a 197 ObčZ, s výjimkou ustanovení týkajících se místností stavebních bytových družstev. Taktéž místnosti v domech nesloužících k bydlení byly podřízeny přidělovací kompetenci národních výborů. I zde je v podrobnostech možno odkázat na předchozí rozbor učiněný u osobního užívání místností nesloužících k bydlení, s ohledem na přiměřenost použití uvedené úpravy Dočasné užívání národního majetku Úprava obsažená v 196 a 197 ObčZ se neuplatnila ve vztahu mezi socialistickými organizacemi. To vyplývalo především ze zákona č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku, ve znění do (dále jen hospodářský zákoník nebo HZ ). Za hlavní nástroj řízení rozvoje národního hospodářství považoval hospodářský zákoník státní plán, zajišťující proporcionální vývoj národního hospodářství na základě optimálního využití ekonomických zdrojů a podmínek země, včetně mezinárodní socialistické dělby práce. Státní socialistické organizace se vzhledem k plánu, a pokud to bylo ve vztahu k jejich úkolům účelné, mohly rozhodnout přenechat ve smyslu 71 HZ národní majetek smlouvou k užívání jiným socialistickým organizacím. V 348 HZ bylo z toho důvodu odpovídajícím způsobem upraveno dočasné užívání národního majetku. Základem bylo uzavření hospodářské smlouvy o dočasném užívání národního majetku, se stanoveným obsahem, zahrnujícím určení majetku, který měl být přenechán k dočasnému užívání, způsobu užívání, dobu užívání, výši úplaty (nebo bezúplatnost) a dohodu o udržování a úpravách majetku, včetně vypořádání vynaložených nákladů. K předání místnosti, určené nebo užívané k jiným účelům než obytným nebo zemědělským, do dočasného užívání, bylo třeba dle 348 odst. 2 HZ rozhodnutí příslušného orgánu. Právo užívat nebytové místnosti mohlo být založeno výlučně přidělením místností příslušným národním výborem. Oprávnění k využívání těchto prostor vzniklo organizaci dnem, kdy byla vyrozuměna o právní moci rozhodnutí o přidělení (respektive dnem skutečného vyklizení). Jako v případě osobního užívání místností nesloužících k bydlení, i zde se uplatňoval princip administrativní regulace, vzhledem k okolnostem (vztahům 8

9 týkajícím se výlučně socialistických organizací) ještě zesílený o úplné odstranění principu smluvního z tohoto právního vztahu. To se projevovalo i tak, že pokud nedošlo mezi organizacemi k dohodě o podmínkách užívání (marginální zbytky smluvního principu), rozhodl o těchto záležitostech příslušný národní výbor. Právo dočasného užívání národního majetku dle znění 348 odst. 3 HZ zaniklo buď dohodou, uplynutím stanovené doby anebo případně, při sjednání práva na dobu neurčitou, výpovědí po uplynutí výpovědní lhůty. U místností určených nebo užívaných k jiným účelům než obytným nebo zemědělským mohlo právo dočasného užívání národního majetku zaniknout i z rozhodnutí orgánu k tomu příslušnému Zákon č. 111/1950 Sb., o hospodaření s některými místnostmi Místností určených nebo užívaných k jiným účelům než obytným nebo zemědělským se dotýkal zvláštní právní režim. 10 Hospodaření s diskutovanými místnostmi upravoval zákon č. 111/1950 Sb. o hospodaření s některými místnostmi, provedený nařízením vlády č. 172/1950 Sb., a Směrnice vlády č. 412/1959, pro činnost výkonných orgánů při plánovitém hospodaření s nebytovými místnostmi, publikovaná v částce 42/1959 Ú. l., ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o úpravu významně ovlivňující zacházení s nebytovými prostory ve zkoumaném období. Jmenovaný zákon reguloval hospodaření s místnostmi (respektive rovněž s celými budovami), určenými nebo užívanými k jiným účelům než obytným nebo zemědělským. Uváděl i jejich demonstrativní výčet, do něhož byly zahrnuty zejména kanceláře, dílny, skladiště, obchodní místnosti, garáže a ateliéry. Zásadou pevně a neoddělitelně zakotvenou v tomto zákoně bylo, že s uvedenými místnostmi se hospodařilo podle plánu. Plánovité hospodaření vycházelo především z potřeb veřejné správy a hospodářského života, a to v přímé návaznosti na úkoly jednotného hospodářského plánu. Doplňujícími kritérii byly i požadavky na hospodárné využívání místností a účelné soustředění úřadů, orgánů, ústavů a podniků, jakož i účel, pro nějž byly místnosti určeny. 11 Zákon rovněž poskytoval řadu oprávnění místním národním výborům, jimž bylo, mimo jiné, svěřeno sestavení a realizace plánu hospodaření. Při hospodaření s místnostmi ve smyslu zmíněného zákona, bylo zapotřebí přihlížet též k aktuálním potřebám bydlení. Z toho důvodu místnosti, jichž nemělo být použito k provedení plánu, a zároveň mohly být přizpůsobeny k bydlení, prohlásil místní národní výbor, pokud byl stavebním úřadem, za obytné. Uvedený přístup měl zajistit dostatečnou flexibilitu při zajišťování potřeb bydlení. 10 Čapek, K. Hospodářský zákoník a předpisy související. 3. vydání. Praha : Panorama, 1984, s Plánovité hospodaření z hlediska účelu užívání blíže vymezovalo nařízení vlády č. 172/1950 Sb. 9

10 II. VZNIK A VÝVOJ POREVOLUČNÍ ÚPRAVY NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 2.1 Okolnosti vzniku Koncem roku 1989 došlo v naší zemi k podstatné změně společenských poměrů, široce se projevující v oblasti politické, hospodářské i právní. Již dne 29. listopadu téhož roku byla provedena novelizace ústavního zákon č. 100/1960 Sb., Ústavy Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb., ústavním zákonem č. 135/1989 Sb., zrušujícím ustanovení zajišťující vedoucí úlohu Komunistické strany Československa ve státě. Záhy následovala opatření dotýkající se úpravy vlastnictví, směřující především k odstranění nerovnosti vlastníků a obsahu jejich vlastnických práv; nerovnosti vyplývající z ústavně zakotvených zásad socialistického vlastnictví. Přijetím ústavního zákona č. 100/1990 Sb., bylo dosaženo zejména plné rovnosti vlastníků, zajištění rovnocenné ochrany jejich vlastnického práva a zrušení socialistických principů budování a výstavby hospodářské soustavy. Od státního dirigismu na základě jednotného hospodářského plánu (sloužícího k realizaci socialistické hospodářské soustavy) se přešlo k svobodné hospodářské soutěži, a v oblasti úpravy vlastnického práva, jako nezbytného předpokladu svobodného podnikání, k zrovnoprávnění všech vlastníků a druhů vlastnictví. 12 Státu byla svěřena povinnost vytvářet podmínky a stanovit pravidla pro rozvoj a ochranu podnikání a hospodářské soutěže. Takto výrazné zásahy do právního řádu a života společnosti nemohly bezpochyby zůstat bez odezvy ani na úrovni běžného zákonodárství. Aby uvedená ustanovení nezůstala pouhou politickou proklamací, bylo zapotřebí co nejdříve přistoupit k praktické realizaci nově ústavně zakotvených pravidel odpovídající činností legislativní. Mezi prvními se do popředí zájmu dostala úprava nájmu nebytových prostor. Zákonodárce si naprosto zřetelně uvědomil nutnost celkové liberalizace trhu v oblasti nájmu nebytových prostor, jako důležité součásti přestavby národního hospodářství, v duchu volné hospodářské soutěže a dalších tržních principů. Bez přijetí nové právní úpravy, regulující daný okruh společenských vztahů s ohledem na nové společenské podmínky, bylo by zcela jistě velice obtížné, ne-li nemožné, realizovat ideu soukromého podnikání, pokud by se v prvé řadě nedostávalo příhodných místností využitelných k umístění podniků a provozoven. To dokládá i vystoupení V. Komárka ve Federálním shromáždění ČSSR dne 23. dubna 1990 při přijímání zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (dále jen původní zákon ), kde se k problematice vyjádřil 12 Srovnej nález pléna Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 29/93. 10

11 takto: Smyslem tohoto zákona je přejít v celém komplexu ekonomických zákonů, určených k liberalizaci naší ekonomiky a k prvním podstatným krokům k tržnímu hospodářství, tedy ve smyslu tohoto komplexu i zde přejít na ekonomické podmínky pronájmu těchto místností. 13 Jak bylo naznačeno výše, hlavní a důsledně dodržovanou tezí, na které bylo hospodaření s nebytovými prostory založeno v předcházejícím období, byl princip administrativního rozdělování, realizovaný bez ohledu na majetkové vztahy k nemovitostem. Vzhledem ke zřejmé nevhodnosti administrativního způsobu realizace nakládání s nebytovými prostory, nedbajícího tržních mechanismů a akcentujícího osobní (subjektivní) vlivy, doporučila vláda ve svém návrhu zrušit stávající předpisy o hospodaření s nebytovými prostory a vydat zcela nový zákon Vývoj právní úpravy dané zákonem č. 116/1990 Sb. Dnem 1. května 1990 nabyl účinnosti původní zákon. Současně došlo tímto okamžikem, ve smyslu 16 původního zákona, ke zrušení zde vyjmenovaných právních předpisů a ustanovení zákonné a podzákonné právní úpravy, regulující doposud nájem nebytových prostor. Aby byla zaručena žádoucí kontinuita právních vztahů s nájmem spojených, vymezil původní zákon v 15 (v přechodných ustanoveních) postup, mající za cíl bezproblémový přechod uskutečnit. 15 Přes výše uvedené teze slibující liberalizaci a zavedení tržních prvků, opět pronikla do úpravy nájmu nebytových prostor administrativní regulace a to ve dvou formách. Za prvé v podobě nutnosti předchozího souhlasu národního výboru s uzavřením nájmu u místností určených k provozování obchodu nebo služeb. Za druhé pak úpravou přechodných a závěrečných ustanovení určujících kategorie nájmů nebytových prostor, jejichž výpověď byla možná opětovně jen s předchozím souhlasem národního výboru (tzv. chráněné nájmy). V této rigiditě se zračila obava o možnost ovlivnění způsobu využívání nebytových prostor a případných negativních dopadů na schopnost poskytovat základní služby veřejnosti, v důsledku přílišné volnosti trhu. Byl tak sice odstraněn vůdčí princip administrativního rozdělování, uplatňovaný v předcházejícím období, avšak státní moc se administrativních zásahů (pozůstatků státního dirigismu) nevzdala zcela. 13 Stenozáznam jednání Federálního shromáždění ČSSR ze dne 23. dubna Důvodová zpráva k zákonu č. 116/1990 Sb. 15 Jednalo se o kombinaci nepravé retroaktivity, zastavení správních řízení a negativního vymezení působnosti původního zákona. 11

12 Prvotní návrh zákonné úpravy takto formulované možnosti administrativních zásahů do soukromoprávních vztahů neobsahoval. V rámci legislativního procesu však bylo původní ustanovení 15 návrhu zákona doplněno a rozšířeno do konečné podoby, a to na základě zpráv výborů Federálního shromáždění ČSSR a vystoupení poslanců V. Komárka, J. Macka, K. Stomeho a poslankyně V. Klůzové. 16 Stejně jako mnoho dalších, ani původní zákon se nevyhnul za relativně krátkou dobu své existence řadě dílčích i rozsáhlejších změn. S postupem času a společenským a hospodářským vývojem, vyvstala přirozená nutnost přizpůsobit právní úpravu tak, aby byla i nadále schopna efektivně plnit svou základní funkci regulovat dotčené společenské vztahy. Podat přehled o podstatných porevolučních změnách právní úpravy patří taktéž k cílům práce. Pojednejme proto nyní o jednotlivých novelách (jejich nejvýznamnějších následcích) tak, jak postupně měnily a dotvářely podobu institutu nájmu a podnájmu nebytových prostor od jeho vzniku až do současnosti. Výrazem zákon je v části až práce míněn zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění před analyzovanou novelizací Zákon č. 403/1990 Sb. První z řady novelizací byla učiněna zákonem č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, v souvislosti s privatizací národního majetku. Podstatou této změny bylo umožnit adekvátní dispozici s majetkem vlastníkům restituovaných nemovitostí, mimo jiné i doplněním nového výpovědního důvodu do 9 odst. 2 pís. h) zákona, ve smyslu ustanovení 24 zákona č. 403/1990 Sb. V původním návrhu zákona č. 403/1990 Sb. nebylo dané ustanovení obsaženo. 17 Zapracováno bylo až poté, co poslanec M. Soldát podal pozměňovací návrh, následně schválený v příslušném znění. 18 V 12 zákon č. 403/1990 Sb. dosavadním uživatelům nebytových prostor ve vydávaných nemovitostech zachoval užívací právo. Ode dne stanovil rovněž sukcesi oprávněné osoby do práv a povinností pronajímatele. Ve vztahu ke stanoveným kategoriím nájmů (použito bylo hledisko účelu užívání) vznikl dosavadním uživatelům nebytových prostor nárok na uzavření nájmu, a oprávněným osobám zároveň určil omezení vůči takto vybraným skupinám nebytových prostor, v podobě desetiletého omezení možnosti výpovědi. 16 Stenozáznam jednání Federálního shromáždění ČSSR ze dne 23. dubna Důvodová zpráva k zákonu č. 403/1990 Sb. 18 Stenozáznam jednání Federálního shromáždění ČSSR ze dne 2. října

13 Z uvedených skutečností zřetelně vyplývá značně široká ingerence státu, zde v roli zákonodárce, do smluvní svobody subjektů právního vztahu, jako významné součásti autonomie vůle, a zároveň zavádějící prvky veřejnoprávní metody regulace právních vztahů do občanského práva. Omezením možnosti výpovědi tak redukuje základní znak soukromoprávní metody regulace, rovnost účastníků právních vztahů. Dobře patrná je také, až na výjimky, sociálně-ochranná povaha úpravy Zákon č. 529/1990 Sb. Změna provedená zákonem č. 529/1990 Sb., na základě poslanecké iniciativy, doplnila znění 15 odst. 2 zákona takovým způsobem, že zmiňované ustanovení nově omezilo výkon vlastnického práva i ve vztahu k nájmu provozních jednotek zřízených k pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidních občanů. Doplnění bylo v důvodové zprávě opodstatněno naléhavou potřebou podpory, přímo zabezpečením existence, výše uvedených provozních jednotek, předcházením nezaměstnanosti invalidních občanů a plněním mezinárodních závazků. 19 O vhodnosti takto koncipované úpravy, aniž zpochybňujeme relevanci většiny z uvedených důvodů, je možné pochybovat. Odpovídajících výsledků by pravděpodobně bylo jednodušeji a účelněji dosaženo vhodnou změnou úpravy pracovněprávní, případně práva sociálního zabezpečení, a nikoliv posilováním, již tak rozsáhlého, okruhu nájmů s nezbytností administrativního přivolení k výpovědi. Zákonodárce evidentně pokračoval v nastoupeném trendu ochranářského zákonodárství a omezování realizace vlastnického práva Zákon č. 229/1991 Sb. Následující novela, vyjádřená zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, znamenala opětovné rozšíření výpovědních důvodů, obdobným způsobem jako v případě zákona č. 403/1990 Sb., v 9 odst. 2 pís. i) zákona. Záměrem bylo především umožnit restituentům nakládat s nebytovými prostory v nemovitostech, jichž se zákon týká. 20 V 25 zákona č. 229/1991 Sb., byla obsažena úprava obdobná 12 zákona č. 403/1990 Sb., ve znění ode dne Také zde, přes rozšíření výpovědních důvodů, došlo u stanovených kategorii nájmů k omezení možnosti výpovědi. Můžeme proto ve stručnosti odkázat na výše již uvedený úsudek. 19 Důvodová zpráva k zákonu č. 529/1990 Sb. 20 Srovnej důvodovou zprávu k zákonu č. 229/1991 Sb. 13

14 2.2.4 Zákon č. 540/1991 Sb. Novelou provedenou zákonem č. 540/1991 Sb., byl v 9 odst. 4 zákona stanoven (ex lege) zánik vztahů ze smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor zde uvedených. Týkal se všech smluv bez ohledu na to, zda byly uzavřeny na dobu určitou nebo neurčitou. Návrh ve smyslu důvodové zprávy vycházel ze stavu, kdy byly obcházeny ústavní zákony, obzvláště ústavní zákon č. 496/1990 Sb. a ústavní zákon č. 497/1990 Sb., a bylo tak nevhodně bráněno využití majetku. 21 Považuji tento způsob ingerence do soukromoprávních vztahů za teoreticky velmi diskutabilní, což je připuštěno i v důvodové zprávě samé. Jsem však toho názoru, že situace si vyžadovala podobně rázného řešení, které se navíc ve svých důsledcích neprojevilo jako negativní. K další změně v souvislost se zákonem č. 540/1991 Sb., došlo v podobě přizpůsobení úpravy nájmu a podnájmu nebytových prostor zákonu č. 429/1991 Sb., a to prodloužením doby možnosti uzavřít smlouvu na dobu určitou ve stanovených případech Zákon č. 302/1999 Sb. Velké důsledky pro aplikační praxi přinesl zákon č. 302/1999 Sb. Změnil ustanovení 3 odst. 2 zákona tak, že vypustil dříve vyžadovanou nutnost udělení předchozího souhlasu národního výboru (resp. obecního úřadu) s nájemní smlouvou, v případě pronajímání místností určených k provozování obchodu a služeb. 22 Souhlasem stanoveným zákonem jako podmínkou pro vznik nájmu, se v počátcích rozvoje soukromého podnikání řešil zájem obcí na usměrnění využití místností užívaných pro obchod a služby. V důvodové zprávě k zákonu č. 302/1999 Sb., bylo doporučeno vzhledem k zásadním změnám v oblasti živnostenského práva zrušení této, nadále již nevyhovující, úpravy. 23 Došlo tak k dlouho očekávanému odstranění ingerence státu do procesu uzavírání nájmu nebytových prostor. Rozsahem nepatrný zákon měl velké důsledky praktické. Spory týkající se předchozího souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy byly velice časté a soudnictví se s jejich zbytky příležitostně potýká dodnes. Jde rovněž o jedinou oblast vztahující se k nájmu a podnájmu nebytových prostor, jež byla rozhodována Velkým senátem Nejvyššího soudu a nálezem o ní rozhodoval i Ústavní soud. Nejvyšší soud České republiky (dále jen NS ) projevil v dané věci značnou kreativitu. Problém vznikl ve vztahu k případům, v nichž nebyl udělen předchozí souhlas 21 Důvodová zpráva k zákonu č. 540/1991 Sb. 22 Obsah pojmu provozování obchodů a služeb, vzhledem k absenci legální definice, upřesnila rozsáhlá judikatura. 23 Důvodová zpráva k zákonu č. 302/1999 Sb.: Zasahovat podnikateli do výběru místa provozovny prostřednictvím zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor lze dnes považovat za nadbytečnou byrokracii, která může v praxi vytvořit nerovné soutěžní podmínky pro podnikatele. Není rovněž vyloučeno subjektivní a neprůhledné rozhodování státní správy. 14

15 s nájmem, ač udělen být měl, přičemž však tyto případy byly souzeny až po účinnosti nové právní úpravy, to jest od Diskutovaný právní názor NS 24 spatřoval v nastoupení absolutní neplatnosti v popsané situaci rozpor se zásadou rovnosti účastníků občanskoprávních vztahů. Argumentačně vycházel rozsudek převážně z výkladu teleologického charakteru, ve spojení s interpretací úmyslem zákonodárce. Místo toho, aby právní jistotu uvedeným postupem do případu vnesl, sám novou nejistotu vytvořil. Teleologický výklad, jakožto interpretační metodu nadstandardní, je možné využít spíše výjimečně a nelze s jeho pomocí argumentovat v rozporu s jasným výkladem jazykovým, jako se stalo v tomto případě. Teze o neudržitelnosti následků absence předchozího souhlasu je již ve své podstatě mylná. Hodnocení nutnosti souhlasu jako nevhodně byrokratického opatření lze dozajisté přisvědčit, nicméně důsledky vyvozené NS jsou teoreticky i prakticky neúnosné. Svým rozhodnutím nejen umožnil konvalidaci absolutně neplatného právního úkonu, 25 ale založil i pravou retroaktivitu zákona č. 302/1999 Sb. S rozhodnutím NS není možné souhlasit, neboť popírá nejen hmotněprávní úpravu, ale i ustálenou teorii a praxi. V souvislosti s rozhodnutím se, poněkud překvapivě, objevil i pozitivní ohlas v odborné literatuře. 26 Jen ve stručnosti zmíním, že autor se v diskutovaném článku opírá především o rétorickou argumentaci, zahrnující též eristiku. S takovouto argumentací a použitými metodami se ovšem neztotožňuji. Se zřetelem k rozporu s konstantní judikaturou 27 se k dané problematice vyjádřil Velký senát NS v rozhodnutí, 28 v němž velmi výstižně shrnul důvody, pro něž je třeba uvedené závěry odmítnout. Především zdůraznil, že tvrzená nerovnost nastává fakticky vždy se změnou hmotného práva, což však automaticky neznamená možnost pravé retroaktivity právního předpisu. Ústavní soud se danou problematikou zabýval s ohledem na ochranu základních práv a svobod, avšak ani z tohoto hlediska nebyla diskutovaná argumentace úspěšná a Ústavní soud potvrdil závěry Velkého senátu NS. 29 V ostatních oblastech se NS v rozhodovací praxi již vyhnul větším kontroverzím a jeho judikatura k jednotlivým otázkám nájmu nebytových prostor, jak je patrné i z jiných částí práce, projevuje spíše soudržnou tendenci. 24 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 28 Cdo 1346/ Absolutně neplatný právní úkon, na rozdíl od právního úkonu relativně neplatného, nemůže konvalidovat. Neplatnost právního úkonu trvá, i když následně důvod neplatnosti odpadne. 26 Telec, I. Není rozpor se zákonem jako rozpor se zákonem. Právní rozhledy. 2004, č. 5, s Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 20 Cdo 1506/99 a mnohé další. 28 Rozsudek Velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 31 Cdo 1895/ Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. III. ÚS 104/04. 15

16 2.2.6 Zákon č. 522/2002 Sb. Zákonem č. 522/2002 Sb., došlo především ke zrušení institutu přikázání nájemce v 4 zákona a s ním souvisejícího 11 zákona, čímž byla dále posílena kontraktační svoboda pronajímatelů a omezena možnost zásahů ze strany veřejné moci. Významnou změnou bylo také vypuštění ustanovení 15 odst. 2 zákona. Tím došlo, po více než dvanácti letech, k plnému odstranění přetrvávajících kategorií nájmů, jejichž ukončení bylo možné výhradně s předchozím souhlasem národního výboru (resp. obecního úřadu). Původní návrh právní úpravy počítal se zachováním nutnosti souhlasu, a zároveň zajištěním možnosti dovolat se právní ochrany ve správním řízení. 30 Měl řešit situaci, za které by od 1. ledna 2003 obce o souhlasu s výpovědí chráněných nájmů vzniklých před rokem 1990, rozhodovaly v samostatné působnosti. Poté co byl návrh přikázán podvýborům, byl Výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí 15 odst. 2 zákona vypuštěn z textu návrhu zcela. Motivace výboru není zřejmá, neboť z jednání výboru, po rozpravě ukončeného usnesením, nejsou pořizovány stenografické záznamy, a není tak možné podrobně zkoumat průběh jednání. Lze se však domnívat, že ustanovení byla shledána nadbytečnými, což potvrdilo i následné vystoupení P. Němce v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (dále jen Poslanecká sněmovna ). 31 Zmiňme jen, že dnem účinnosti zákona č. 522/2002 Sb., došlo též k zastavení zahájených, ale pravomocně doposud neskončených, správní řízení podle 4 a 15 odst. 2 zákona Zákon č. 360/2005 Sb. Prozatím poslední novela byla přijata zákonem č. 360/2005 Sb. Schvalování zákona provázelo v průběhu legislativního procesu značné napětí, vyplývající mimo jiné i z rozdílných názorů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR (dále jen Senát ). Pro přijetí vládního návrhu uvedla důvodová zpráva několik argumentů. 32 V prvé řadě šlo o skutečnost, že zákon č. 116/1990 Sb. již neodpovídá reálným potřebám trhu. V oblasti nebytových prostor došlo k vyrovnání nabídky a poptávky a není proto již nutná zvýšená míra ochrany nájmu nebytových prostor v současné podobě. Dále pak zakotvení rovnosti subjektů právních vztahů, a konečně argumentem pro novelizaci bylo i přetrvávající nepřesné vymezení některých pojmů. Návrh se vyslovil pro zachování zákona č. 116/1990 Sb., jako jediného v současnosti možného řešení. 30 Důvodová zpráva k zákonu č. 522/2002 Sb. 31 Stenozáznam jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 26. listopadu Důvodová zpráva k zákonu č. 360/2005 Sb. 16

17 Senát zaujal stanovisko diametrálně odlišné 33 přijetím usnesení, 34 v němž naopak navrhl zrušení zákona č. 116/1990 Sb. a vrátil návrh Poslanecké sněmovně. Ke schválení pozměňovacího návrhu došlo po živé debatě, ve které odchylná stanoviska předložily dva výbory, jímž byl návrh přikázán: Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu (zpravodaj V. Schovánek) a Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (zpravodaj M. Pelc). První se vyjádřil jednomyslně pro přijetí ve znění navrhovaném Poslaneckou sněmovnou, druhý pak většinou pěti senátorů z devíti pro zrušení zákona č. 116/1990 Sb. 35 Návrh byl na jednání po jeho vrácení přijat ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou poté, co byl zamítnut pozměňovací návrh Senátu na zrušení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Změny se dotkly povahy právní úpravy zejména stanovením vysoké míry dispozitivnosti, přesnějším vymezením některých pojmů, výraznějším zrovnoprávněním pronajímatele a nájemce oproti dosavadnímu stavu, přesunutím povinnosti hradit náklady spojené s obvyklým užíváním z nájemce na pronajímatele, podpůrným stanovením splatnosti nájemného, možností rozšíření výpovědních důvodů, úpravy zániku nájmu a podmínky zániku souhlasu užívání bytu k nebytovým účelům podle zákona č. 41/1964 Sb. Nezapomeňme také na změny související s podnájmem v podobě nutnosti předcházejícího písemného souhlas pronajímatele a písemné formy smlouvy Stručné shrnutí porevolučního vývoje Shrneme-li krátce tendence vývoje úpravy nájmu nebytových prostor, můžeme učinit následující závěry. Rozšíření výpovědních důvodů jednoznačně umožnilo pružnější realizaci vlastnického práva. Přes počáteční uzákonění zásahů státu do vzniku a zániku nájmu nebytových prostor došlo k postupnému, až celkovému, odstranění této regulace. Úprava celkově získala výrazně dispozitivní charakter, čímž se stala široce přizpůsobitelnou na konkrétní a aktuální potřeby jednotlivých případů uzavíraných nájmů a podnájmů nebytových prostor. Byly tak ukončeny četné diskuze o povaze úpravy nájmu nebytových prostor vedené v odborné literatuře. 36 V neposlední řadě se vyskytly i hlasy volající po zrušení nájmu a podnájmu nebytových prostor v podobě samostatného speciálního zákona. 33 Velice těsnou většinou 35 hlasů při potřebných 34 hlasech. 34 Usnesení č. 162 Senátu ČR ze dne 17. června 2005 k senátnímu tisku č Stenozáznam jednání Senátu Parlamentu ČR ze dne 17. června Např. Hedrlín, A. Smlouva o nájmu nebytových prostor v právní teorii a praxi. Právní rozhledy, 1997, č. 6, s

18 III. ROZBOR ZÁKONA Č. 116/1990 SB., O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 3.1 Vztah speciality Nájem je svou povahou závazkový právní vztah inter partes, upravený jako jeden z typových závazkových právních vztahů. Jako vztahu právnímu jsou mu vlastní prvky právních vztahů obecně. Na základě ustálené teorie k nim řadíme subjekt, objekt a obsah. Právní vztah vzniká mezi subjekty práva (fyzickými a právnickými osobami způsobilými k právům a povinnostem a právním úkonům), má určitý obsah (jímž jsou vzájemná práva a povinnosti) a váže se ke stanovenému objektu (předmětu). Obecnou úpravu nájmu obsahuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ nebo občanský zákoník ). Nájem umožňuje realizaci užitné hodnoty věci ve smyslu obsahu vlastnického práva, jehož složkou je i oprávnění s předmětem vlastnictví disponovat. Toto oprávnění je podle 123 občanského zákoníku, spolu s oprávněním věc držet, užívat a požívat jednou ze součástí pojmu vlastnického práva. Základem z něhož občanský zákoník vychází a rozvádí jej, je čl. 11 Listiny základních práv a svobod. 37 Nájem, jako právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, vzniká nejčastěji na základě nájemní smlouvy, jenž je právním úkonem řídícím se obecnými ustanoveními o nájmu (část osmá, hlava sedmá OZ), obecnými ustanoveními závazkových vztahů (část osmá, hlava první OZ) a stejně tak obecnými ustanoveními upravujícími právní úkony a kontraktační proces (část první, hlava čtvrtá OZ). Nájem je jedním z řady nominátních závazkových právních vztahů upravených občanským zákoníkem a je třeba odlišit ho od vztahů podobných, a to za pomoci jeho podstatných znaků (tzv. essentialia negoti), stanovených v 663 OZ. V občanském zákoníku jsou zahrnuty další dva instituty mající podobnou povahu jako nájem. Jsou jimi půjčka a výpůjčka. U nájmu je předmětem právního vztahu věc individuálně určená. 38 Na rozdíl od této skutečnosti, u půjčky je signifikantním pojmovým znakem, že předmětem právního vztahu je věc určená genericky. U výpůjčky, stejně jako u nájmu, je předmětem věc určená individuálně. Rozdíl tak musíme v případě výpůjčky hledat jinde a nacházíme ho ve znaku úplatnosti. Jestliže nájem je pojmově spojován s úplatností, pak u výpůjčky tomu tak není. Výpůjčka je právním vztahem pojmově bezúplatným. 37 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 38 Jak bude podrobněji rozvedeno dále, předmětem nájmu nebytových prostor není věc v právním smyslu. 18

19 3.1.1 Občanský zákoník jako subsidiární předpis Lze se domnívat, že občanský zákoník považuje nájem a podnájem nebytových prostor za zvláštní druh nájmu; z toho důvodu byla pro uspořádání uvedených vztahů zvolena úprava v podobě samostatného zákona, na nějž odkazuje 720 OZ. Legislativně technicky jde o blanketovou právní normu. Přestože zde uvedená poznámka pod čarou sama o sobě nemá normativní význam, v rámci zkoumání celého právního řádu je však možné souhlasit s tím, že speciálním zákonem, občanským zákoníkem předvídaným, je skutečně zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NnP nebo zákon ). Svůj podíl na tomto stavu jistě má i skutečnost, že v okamžiku přijímání původního zákona, nebyla ještě schválena připravovaná rozsáhlá novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 509/1991 Sb. Právní vztahy upravené zákonem svou povahou totiž nepochybně patří do předmětu úpravy občanského zákoníku a nelze se tedy než pozastavit nad konečným výsledkem. Je rovněž možné ztotožnit se s úsudkem vysloveným E. Sekaninovou, že při přijímání komplexního zákona č. 509/1991 Sb., zákonodárce patrně nechtěl po tak krátké době účinnosti původního zákona shodnou materii upravovat znovu, a z toho důvodu pouze odkázal na zvláštní zákon. 39 Jako speciální setrval zákon až do současnosti, a to i navzdory skutečnosti, že se vyskytly též hlasy považující úpravu v podobě speciálního zákona za řešení spíše dočasné. 40 Stav právní regulace, kdy je nájem a podnájem nebytových prostor upraven speciálním zákonem, nemá ovšem zůstat nezměněn. Dle návrhu připravované rekodifikace občanského práva pod vedením prof. Karla Eliáše je zvažováno zařazení úpravy nájmu nebytových prostor do nově kodifikovaného občanského zákoníku. 41 Vztah mezi zákonem a občanským zákoníkem můžeme označit jako vztah speciality a zároveň subsidiarity. Speciální úprava, provedená zákonem má na základě obecné derogační klauzule lex specialis derogat generalis přednost před úpravou nájmu obsaženou v občanském zákoníku. 42 Je-li právní vztah regulován současně úpravou obecnou i speciální, pak má pro aplikaci přednost úprava speciální. Na druhou stranu, subsidiarita občanského zákoníku se projevuje tak, že není-li daný aspekt vymezen v ustanovení speciálním a není-li podpůrná aplikace zároveň vyloučena, použije se 39 Sekaninová, E. K problematice nájmu a podnájmu nebytových prostor, Právní rozhledy, 1994, č. 11, s Stenozáznam jednání Federálního shromáždění ČSSR ze dne 23. dubna Eliáš, K. Zuklínová, M. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. Praha : Linde, 2001, s. 229: Druhý podstatný rozdíl oproti stávající úpravě bude v tom, že se úprava různých forem nájmu soustředí do občanského zákoníku a odstraní se stav, kdy kromě občanského zákoníku upravoval některé nájmy zvláštní zákon (zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor) a některé obchodní zákoník (nájem dopravního prostředku). 42 Srovnej například důvodovou zprávu k zákonu č. 509/1991 Sb. k ustanovení 663 až 723 nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 26 Cdo 24/

20 potřeb. 44 Jde o oblast, vzhledem k dichotomii základních kodexů českého soukromého práva, (subsidiárně) ustanovení obecné. Nejde však pouze o použití obecné úpravy nájmu dle občanského zákoníku. Stejně tak musíme zohlednit příslušnou obecnou úpravu závazkových právních vztahů a ustanovení regulující uzavírání smluv. Nesmíme zapomenout ani na důležité ustanovení 853 OZ zakotvující za uvedených podmínek použití analogii legis Problematika nájmu nebytového prostoru sjednaného mezi podnikateli Obecné vymezení právního režimu V této části práce se zaměříme na existující specifika závazkových vztahů, do nichž vstupují podnikatelské subjekty v rámci své podnikatelské činnosti, respektive závazkových právních vztahů mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají uspokojování veřejných jistě hodnou zvýšené pozornosti. Navíc zde působí nejen faktory právní, ale i ekonomické, neboť podnikatelské záměry podnikatelů a případně státu v uvedených vztazích, tvoří významnou část závazkových právních vztahů nájmu nebytových prostor. Je třeba říci, že systém soukromého práva, v němž paralelně existují soukromoprávní kodexy, jejichž obecné a zvláštní části se do značné míry doplňují, překrývají a případně obsahují i relativně samostatnou (komplexní) úpravu, je z pohledu teorie řešením neobvyklým, nestandardním. Z tohoto pojetí obecně vzniká řada aplikačních problémů, a je tak především záležitostí praxe za přispění teorie, aby se s nastoleným právním stavem vypořádala. Současná podoba vztahu obou kodexů je dána 1 odst. 2 OZ a 1, 261 a 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ" nebo obchodní zákoník ). 45 Na základě výše uvedených ustanovení dovozujeme speciální postavení obchodního zákoníku vůči zákoníku občanskému, který zůstává 43 Možnosti aplikace analogie a její meze výstižně shrnuje rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 372/2001: Analogická aplikace určitého ustanovení zákona na zjištěný skutkový stav předpokládá, že na něj nelze aplikovat určité ustanovení zákona přímo a že neexistuje ani jiné ustanovení, jež by mohlo být přímo aplikováno, tedy že právní situaci, jež v konkrétním případě nastala, zákon výslovně neupravuje, nýbrž řeší situaci pouze obdobnou. Analogie zákona je proto přípustná jen v těch případech a v tom rozsahu, v jakém zákon neobsahuje vlastní právní úpravu. Pokud však na daný případ určitá právní norma dopadá přímo, je třeba podle ní uplatněný nárok posoudit. V takovém případě nelze výkladem jiné právní normy či za použití analogie legis zakládat jiné nároky mimo rámec zákonné úpravy. 44 K vymezení pojmu veřejných potřeb srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 341/ Přehledným způsobem, včetně grafického vyjádření, o vztahu občanského a obchodního zákoníku pojednává Marek, K. Smluvní obchodní právo. Kontrakty. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 17 an. 20

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 875 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem bytu Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Petra Pavlíková Září 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Parlament České republiky. Senát. 7. funkční období. N á v r h. senátního návrhu zákona

Parlament České republiky. Senát. 7. funkční období. N á v r h. senátního návrhu zákona Parlament České republiky Senát 7. funkční období 2010 N á v r h senátního návrhu zákona senátorů Jana Hajdy, Jiřího Bise, Petra Pakosty, Igora Petrova a Karla Korytáře, kterým se mění zákon č. 229/1991

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

Více

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY (výtah z prezentace ze školení pro advokátní koncipienty ze dne 20. 1. 2010) Obchodní zákoník V zásadě dispozitivní Kogentní Základní ustanovení u smluvních typů Písemná forma

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Diplomová práce. Nájem nebytových prostor. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Tomáš Ožana. Akademický rok 2006/2007

Diplomová práce. Nájem nebytových prostor. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Tomáš Ožana. Akademický rok 2006/2007 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem nebytových prostor Tomáš Ožana Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Nájem nebytových

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 920/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 920/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 920/1 Stanovisko vlády k návrhu poslance Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Nájem dle nového občanského zákoníku

Nájem dle nového občanského zákoníku Nájem dle nového občanského zákoníku Real Estate Market Autumn 2013 Jan Šolc Obsah Přehled závazkových vztahů z titulu přenechání věci k užití jinému upravených v NOZ Základní znaky nájmu a pachtu a rozdíly

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 4. 9. 2013 / Petr Měštánek, Marek Disman Cílem tohoto článku je zhodnotit možnosti provádění změn ve smlouvách, na jejichž

Více

Právní skutečnosti Subjektivní Právní jednání Protiprávní jednání Objektivní Události (obvykle právní) Stavy (obvykle protiprávní) NOZ upravuje soukro

Právní skutečnosti Subjektivní Právní jednání Protiprávní jednání Objektivní Události (obvykle právní) Stavy (obvykle protiprávní) NOZ upravuje soukro Právní skutečnosti soukromého práva JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Právní skutečnosti Subjektivní Právní jednání Protiprávní jednání Objektivní Události (obvykle právní) Stavy (obvykle protiprávní) NOZ upravuje

Více

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ZÁKON č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

Více

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 1 část první zlepšení provazby zákona o obcích a občanského zákoníku Dopady občanského zákoníku do zákona o

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 53/2002-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr.

Více

Úvodní, zrušovací, přechodná a zmocňovací ustanovení v právních normách

Úvodní, zrušovací, přechodná a zmocňovací ustanovení v právních normách Úvodní, zrušovací, přechodná a zmocňovací ustanovení v právních normách JUDr. Radim Boháč, Ph.D. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. Právnická fakulta UK katedra finančního práva a finanční vědy Osnova semináře

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 102 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Stanovisko. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. č. 5/2006

Stanovisko. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. č. 5/2006 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 5/2006 Označení stanoviska: Důsledky zrušení zákonného zmocnění nebo změny zákonného zmocnění jeho převedením ze samostatné do

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Bytová družstva v České republice

Bytová družstva v České republice Bytová družstva v České republice JUDr. Petr Michal advokát, partner AK CÍSAŘ,ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. www.akccs.cz Právní úprava problematiky BD dekoncentrace právní úpravy bytových družstev meritum v Obchodním

Více

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Prodej podniku převod cenných papírů Při prodeji podniku, jehož součástí jsou listinné cenné papíry, není k převodu těchto cenných papírů na kupujícího potřebný

Více

srpen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

srpen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 srpen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nadměrné užívání spoluvlastnického podílu k věci Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4.7.2013, sp. zn. 22 Cdo 1645/2013 Nejvyšší soud ČR řešil

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 48/2008-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 5/2006

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 5/2006 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 5/2006 Označení stanoviska: Důsledky zrušení zákonného zmocnění nebo změny zákonného zmocnění jeho převedením ze samostatné do

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Pojem a předmět obch. práva

Pojem a předmět obch. práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Obsah. Použité zkratky XIII. Slovo o autorovi. Úvod. Část I Právní skutečnosti, právní úkony a pojem vady právních úkonů 1

Obsah. Použité zkratky XIII. Slovo o autorovi. Úvod. Část I Právní skutečnosti, právní úkony a pojem vady právních úkonů 1 Použité zkratky Slovo o autorovi Úvod XI XIII XV Část I Právní skutečnosti, právní úkony a pojem vady právních úkonů 1 Kapitola 1 Úvod k vadám právních úkonů v soukromoprávních vztazích 3 1.1 Vady právních

Více

Bydlení v České republice

Bydlení v České republice Bydlení v České republice Právní rozbor problematiky JUDr. Pavla Schödelbauerová 1 Bydlení patří nepochybně k základním lidským potřebám. 2 Přesto si téměř do druhé poloviny 19. století bydlení zajišťoval

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů V návaznosti na novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ Učební text Smlouvy v dopravě Závazkové vztahy, které vznikají při provozování dopravy, včetně přepravních vztahů upravuje občanský zákoník i obchodní zákoník. Podrobnější

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 115/2014-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Petra Sedláka a Mgr. Davida

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění

Více

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 147/2006-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více