Správa nemovitostí. ER 35 / září 2005 Zaostřeno na nemovitosti. Savino & Partners s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa nemovitostí. ER 35 / září 2005 Zaostřeno na nemovitosti. Savino & Partners s.r.o."

Transkript

1 Správa nemovitostí Savino & Partners s.r.o. Fyzická či právnická osoba, která se stane majitelem nemovitosti v České republice, by se měla řídit v současné době platnými zákony a vyhláškami. Jejich stručný přehled předkládáme: 1. Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. Drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu. 2. Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., zákona č. 529/1990 Sb., zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 540/1991 Sb., zákona č. 302/1999 Sb. a zákona č. 522/2002 Sb. 3. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa a vyhláška Ministerstava průmyslu a obchodu č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. 5. Zákon č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), ve znění zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 103/2000 Sb. a zákona č. 367/2000 Sb. a násl. Mimo dodržování výše uvedených základních vyhlášek je majitel povinen: a) vést účetnictví: sledovat platby nájemníků vést evidenci nájemníků provádět aktuálně přepočet nájmu a záloh na služby b) platit daň z nemovitostí vždy do každého roku dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb. c) pojistit nemovitost d) zajistit nájemníkům: dodávku el. energie pro společné prostory dodávku studené vody a odvod odpadních vod odvoz tuhého domovního odpadu čistění komínů a provedení jejich pasportizace provoz a servis výtahu e) sledovat platnost periodických revizí dle ČSN: elektrorozvodů spol. prostor hromosvodů plynových rozvodů společných prostor požárních rozvodů a hydrantů f) zabezpečit nezbytné drobné údržby a opravy elektro, vody, kanalizace, topení, plynu a ostatních stavebních částí nemovitosti. 1. Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. v platném znění Drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu Podle 687 odst. 2 občanského zákoníku, nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce. Právní úprava tedy dává přednost dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem. Pokud k této dohodě nedojde, postupuje se podle tohoto nařízení vlády. Pro oblast nájemních vztahů k bytům jsou nejdůležitější ustanovení 5 a 6, které vymezují pojmy drobné opravy bytu a náklady spojené s běžnou údržbou. Podle tohoto nařízení vlády se postupuje, pokud smlouva o nájmu bytu neobsahuje ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem o rozsahu finanční spoluúčasti nájemce na úhradě prováděných oprav v bytě. Taková dohoda má přednost před vymezením povinností nájemce nařízením vlády. Nejdůležitější části nařízení vlády č. 258/1995 Sb. Dle 5 se za drobné opravy považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu. (1) Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny (hradí nájemník): a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, b) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování klik, rolet a žaluzií, c) výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů včetně el. zámků, d) výměny uzavíracích kohoutů rozvodu plynu, s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, e) opravy uzavíracích armatur na rozvody vody, výměny sifonů a lapačů tuku, f) opravy měřičů tepla a teplé vody. 12

2 Za drobné opravy se také považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn, elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení. Tyto opravy hradí nájemce bez ohledu na jejich finanční výši. (2) Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu neuvedené v předchozím přehledu, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 300 Kč - toto vždy hradí nájemník. Dle 6 náklady spojené s běžnou údržbou bytu, tj. náklady na jeho udržování a čistění, prováděné obvykle po delším užívání bytu, kterými jsou zejména pravidelné prohlídky a čistění předmětů (např. plynové spotřebiče), malování včetně oprav omítek, tapetování, čistění podlah, obkladů stěn, čistění zanesených odpadů až ke stoupacímu potrubí a vnitřní nátěry, hradí nájemník. 2. Zákon č. 116/1990 Sb. v platném znění o nájmu a podnájmu nebytových prostor úřadu jsou určeny k jinému účelu než k bydlení. (2) Zásadně platí, že podnájem může být uzavřen jen na konkrétně stanovenou určitou dobu. Nájem může být také uzavřen na dobu neurčitou. Nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část na dobu určitou do podnájmu jen se souhlasem pronajímatele. Podnájemce není oprávněn přenechat věc do dalšího podnájmu. (3) Smlouva musí mít písemnou formu, obsahovat předmět a účel nájmu, způsob platby, výši a splatnost nájemného a také dohodnutou dobu nájmu. (4) Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvyklým udržováním nebytových prostor. Např. tlakování kotle ústředního topení, úklid, výměna žárovek do osvětlení. (5) Rozlišujeme několik způsobů skončení nájmu: dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán smrtí nájemce (pokud ovšem dědici po zůstaviteli, který byl nájemcem, do 30-ti dnů od jeho smrti neoznámí pronajímateli, že pokračují v nájmu) nebo zánikem právnické osoby, která je nájemcem zánikem předmětu nájmu odstoupením od smlouvy výpovědí nájmu ze strany pronajímatele nebo nájemce. Dle 9 odstavec 2 zákona č. 116/1990 Sb. pronajímatel může písemně vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu Zákon v úvodu vymezuje, na které prostory se vztahuje a kdo s nimi nakládá. Dále stanoví, že prostory se pronajímají písemnou smlouvou pouze k účelům, ke kterým jsou stavebně určeny. Zákon také stanoví náležitosti nájemní smlouvy, práva a povinnosti pronajímatele a nájemce. Smluvní volnost je však větší než v případě nájmu bytu a přednost má stanovení práv a povinností uzavřenou nájemní smlouvou. Pouze pro případy, kdy k takové dohodě nedojde, určuje jejich rozsah zákon. Výše nájemného se stanoví dohodou. Zákon upravuje také skončení nájmu nebytových prostor a jeho zánik a stanoví výpovědní lhůty. Poslední novelou bylo s účinností od zrušeno ustanovení o nutnosti předchozího souhlasu národního výboru k pronajmutí místností určených k provozování obchodu a služeb. Výše uvedená novela zákona č. 116/1990 Sb. není z dnešního pohledu novelou poslední. Další a zatím poslední novela tohoto zákona byla realizována zákonem č. 522/2002 Sb. (tento zákon nabyl účinnosti dne ). Tento zákon zrušil celý zákon č. 124/1990Sb. o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor a související ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Důležité části zákona 116/1990 Sb: (1) Nebytové prostory zákon určuje jako místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního 13

3 určitou před uplynutím doby, jestliže a) nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou b) nájemce je více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem c) nájemce, který na základě smlouvy má poskytovat pronajímateli na úhradu nájemného určité služby, tyto služby neposkytuje řádně a včas d) nájemce nebo osoby, které s ním nebytový prostor užívají, přes písemné uporoznění hrubě porušují klid nebo pořádek e) užívání nebytového prostoru je vázáno na užívání bytu a nájemci je uložena povinnost byt vyklidit f) bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání nebytového prostoru g) nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímatele h) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle restituční legislativy. Dle 9 odstavec 3 zákona č. 116/1990 Sb. nájemce může písemně vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, jestliže a) ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor najal b) nebytový prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání c) pronajímatel hrubě porušuje své povinnosti stanovené v 5 odstavec 1 zákona č. 116/1990 Sb. (tj. je povinen odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém k smluvenému nebo obvyklému užívání, v tomto stavu je svým nákladem udržovat a zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno). Dle 10 zákona č. 116/1990 Sb. je-li nájem uzavřen na dobu neurčitou, jsou pronajímatel i nájemce oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu, není-li dohodnutu jinak. 4. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa a vyhláška Ministerstava průmyslu a obchodu č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Vyhláška č.152/2001 Sb. upravuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody a vyhláška č. 224/2001 Sb. upravuje pravidla pro rozdělení nákladů, které se rozúčtovávají na objekty a mezi konečné spotřebitele za teplo k vytápění a jinému využití a za dodávku teplé užitkové vody. Otopné období vyhláška č.152/2001 Sb. stanoví (nedohodne-li se odběratel a dodavatel jinak) od 1. září do 31. května následujícího roku. Teplá užitková voda má být dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 C až 60 C. Vyhláška č. 224/2001 Sb. stanoví pravidla rozúčtování dodávek tepla k vytápění a dodávek teplé užitkové vody na zúčtovací jednotky, pravidla rozúčtování nákladů na teplo k vytápění a jinému využití v zúčtovací jednotce, pravidla rozúčtování nákladů na teplou užitkovou vodu dodávanou pro více zúčtovacích jednotek, stanoví také zvláštní způsob rozúčtování nákladů na teplo k vytápění a na dodávku teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce. Stanoví také rozsah náležitostí, které má rozúčtování obsahovat. Před rozúčtováním nákladů na pořízení tepla a dodávku TUV na konečného spotřebitele je nutno pořídit následující podklady: a) Nákup tepla od externího dodavatele: soubor platebních dokladů (fakturace) nákupu tepla a TUV musí být zřejmé, jaké ceny tepla platily v účtovacím období, tj. včetně časového rozlišení jejich platnosti, a jaká množství tepla byla dodána v obdobích jednotlivých cen tepla pokud je teplo současně dodáváno pro bytové a nebytové účely a pokud jsou používány rozdílné ceny tepla pro byty a nebytové prostory, musí být množství tepla rozděleno na tyto položky pokud je dodávána teplá voda, postupuje se obdobně; z dokumentace musí být zřejmé, jaké množství tepla 14

4 a vody bylo dodáno. b) Provoz vlastního domovního zdroje tepla: soubor dokladů o skutečně vynaložených nákladech na provoz domovního zdroje tepla za zúčtovací období bilanční dokumentace - doklady o množství vyrobeného tepla (z měření nebo bilančních výpočtů) pokud je teplo do objektu současně dodáváno pro bytové a nebytové účely, musí být množství tepla rozděleno na tyto položky pokud je dodávána teplá voda, postupuje se obdobně; z dokumentace musí být zřejmé, jaké množství tepla a vody bylo dodáno pro ohřev TUV. Cílem operací je stanovení nákladů na otop a na dodávku TUV, připadajících na konkrétní konečné spotřebitele za zúčtovací období. Přesná pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa, včetně matematického postupu výpočtu jsou upravena nově právě vyhláškou číslo 224/2001Sb. 5. Zákon č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) Ve vztahu k nájemnímu bydlení je nejdůležitější část osmá hlava sedmá o nájemní smlouvě, která stanovuje zvláštní ustanovení o nájmu bytu ( ). Občanský zákoník (OZ) v této části stanoví, jak vzniká nájem bytu, kdy vzniká společný nájem bytu manžely, jaké jsou náležitosti nájemní smlouvy, jaká jsou práva a povinnosti plynoucí z nájmu bytu jak pro nájemce bytu, tak i pro jeho pronajímatele, podle čeho stanovit nájemné 1 a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu, kdy uplatnit poplatek z prodlení, kdy slevy z nájemného, za jakých podmínek přechází nájem bytu, jak zaniká nájem, jaké jsou výpovědní důvody, jak je to s bytovými náhradami, a upravuje práva při vzájemné výměně bytů. Důležité části: Podmínky pro vznik nájemního vztahu: Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, musí mít písemnou formu. Přechod nájmu bytu: U nedružstevních bytů dojde k přechodu nájmu bytu, jestliže nájemce zemře ( 706 OZ) nebo opustí trvale společnou domácnost ( 708 OZ). Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, stane se jediným nájemcem pozůstalý manžel ( 707 OZ). Toto platí i v případě, že jeden z manželů opustí trvale společnou domácnost. Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeď a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Nájemci (společnými nájemci) se stávají také ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti aspoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt. Obecné podmínky nájmu: 665 odst. 1 OZ - pronajímatel je oprávněn požadovat přístup do bytu za účelem kontroly, zda je byt užíván řádným způsobem. 668 odst. 2 OZ - stanovuje povinnost nájemce snášet omezení v užívání bytu a jeho příslušenství v rozsahu nutném pro provádění oprav a údržby. 676 odst. 2 OZ - užívá-li nájemce byt i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu u soudu do 30 dnů nepodá návrh na vyklizení bytu, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla původně sjednána. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu. 682 OZ - nájemce je povinen při skončení nájmu předat pronajatý prostor ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Osoba pronajímatele a nájemce: Pronajímatelem i nájemcem může být osoba právnická i fyzická. Společný nájem bytu: Společným nájmem bytu se rozumí právní stav, kdy byt je ve společném nájmu více osob a tyto osoby, jako společní nájemci, mají stejná práva a povinnosti. Společný nájem bytu manžely: a) Jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely - není třeba uzavírat zvláštní dohodu, b) stane-li se některý z manželů nájemcem bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům 15

5 společný nájem bytu uzavřením manželství. Náležitosti nájemní smlouvy: 686 OZ - nájemní smlouva musí být uzavřena písemnou formou a musí obsahovat označení bytu, specifikaci jeho příslušenství, rozsah užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění, spojená s užíváním bytu, nebo jejich výši. Práva a povinnosti nájemce: Nájemce je podle 689 a 690 OZ povinen řádně používat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Realizace stavebních úprav: Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v pronajatém bytě jen se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit; jinak odpovídá ze škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla ( 695 občanského zákoníku). Neplacení nájemného: a) Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po jeho splatnosti, je v souladu s 697 OZ povinen pronajímateli zaplatit poplatek z prodlení. Ten na základě 2 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. činí 0,25 % dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25,- Kč za každý započatý měsíc prodlení. b) Podle 711 odst. 1 písm. d) OZ je kvalifikovaným důvodem k výpovědi z nájmu bytu, když nájemce nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce. Podle praxe většiny soudů, včetně rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z roku 1997, dotyčné tři měsíce nemusí jít za sebou bez přerušení, přičemž výpověď je možno uplatnit poté, co se nájemce ocitne v prodlení byť jen části nájemného i za měsíc čtvrtý. Ukončení nájmu bytů: a) písemnou dohodou podle 710 odst. 1 OZ mezi pronajímatelem a nájemcem, b) ve smyslu 710 odst. 2 OZ uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán, c) písemnou výpovědí danou nájemcem, d) výpověď daná pronajímatelem je platná jen s přivolením soudu a je možné ji uplatnit pouze taxativně v 711 odst. 1 OZ stanovených důvodů, zejména: a) potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence b) jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který bude pro něho pracovat c) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě d) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce e) je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu dále užívat f) jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory, určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostor chce tento byt užívat g) má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt h) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů a nebo ho bez závažných důvodů užívá jen občas j) jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba. Zánikem nájmu bytu vzniká povinnost nájemce a osob, od jehož nájmu bylo jejich právo užívat byt odvozeno, byt vyklidit. Při zániku nájmu smrtí nájemce jsou povinni byt vyklidit jeho dědicové. Podnájem bytů: Ve smyslu 719 OZ podnájem bytu vznikne na základě podnájemní smlouvy (jejíž písemnou formu lze doporučit), přičemž s podnájmem musí souhlasit pronajímatel (vlastník bytu). Pokud si nájemce nevyžádá souhlas pronajímatele s případným podnájmem, znamená to existenci výpovědního důvodu podle 711 odstavec 1 písmeno d) občanského zákoníku občanského zákoníku v tomto smyslu odkazuje na vyhlášku č. 176/1993 Sb., která byla však zrušena nálezem Ústavního soudu a do dnešního dne neexistuje právní předpis, který by ji nahradil. 16

Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ

Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ J I H O M O R A V S K É H O K R A J E Obsah OBSAH Základní práva a povinnosti z nájmu bytu... 3 Nájemní smlouva... 4.. Nájemné a jeho změny... 5.. Změny nájemného... 5..

Více

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 1 Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 Společnost RPG Byty, s.r.o. vydává následující podmínky nájmu bytů. Tyto podmínky upravují bližším způsobem práva

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

Příručka Co musím vědět, abych neudělal chybu v nájemním vztahu

Příručka Co musím vědět, abych neudělal chybu v nájemním vztahu 1 Tato příručka vznikla v rámci projektu Bezplatné právní poradenství v oblasti bytové problematiky v roce 2010 podpořeného dotací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Projekt realizovalo v

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Vypracoval odbor bytové politiky, Ministerstvo

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Manuál nájemního bydlení Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Tento manuál byl vytvořen díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci podpořeného projektu V zájmu

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá Kniha je praktickou příručkou a nabízí komplexní přehled aktuální právní úpravy v oblasti nájemního bydlení. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací pro nájemce, pronajímatele,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

pronajmout prodat, koupit

pronajmout prodat, koupit Jak správně pronajmout prodat, koupit dům či byt Kateřina Ronovská, Lenka Dobešová Filip Melzer, Miloslav Hrdlička 153 Obsahuje vzory smluv a podání Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt Kateřina

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více